P. 1
http-ok.doc

http-ok.doc

|Views: 0|Likes:
Published by perodua1962
ok
ok

More info:

Published by: perodua1962 on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

http://ayazsayangku.blogspot.com/2012/12/tajukperbandingan-golongan-katadalam.htmlTAJ !:"#$%A&'(&)A&*)+,+&)A&*!ATA*'A,A-*TATA%A.A/A*'#0A&* '#&)A&*&A. *-#,A1 *-+'#&*1.

*"engenalan*/etiap*bahasa*di*dunia*mempunyai* sistem*bahasa*yang*tersendiri*ada*yang*mempunyai*sistem*yang*hampir*sama2* manakala*sebahagian*bahasa*lagi*mempunyai*sistem*yang*agak*berbeza.*/istem* bahasa*-elayu*dapat*dihuraikan*daripada*unsur-unsur*yang*terdapat*dalam*bahasa* itu.* nsur*yang*terbesar*dalam*bahasa*adalah*ayat.*Ayat*pula*terbina*daripada* gabungan*klausa*dan*3rasa.* nsur*3rasa*boleh*dianalisis*kepada*mor3en-mor3em.* !esemua*unit*tersebut*dinamakan*sebagai*unit*tatabahasa.*de3inisi*tatabahasa* berlainan*antara*ahli*bahasa*dari*segi*susunan*perkataan*dan*ayat.&amun*begitu2* ini*tidak*jauh*menyimpang*daripada*maksudnya.*Tatabahasa*dapat*disimpulkan* sebagai*satu*konsep*tatabahasa*yang*mempunyai*peraturan*yang*terdapat*dalam* sesuatu*bahasa.*/ecara*umumnya*tatabahasa*bahasa*-elayu*dapat*dibahagikan* kepada*dua*bidang*iaitu*mor3ologi*dan*sintaksis.-or3ologi*ialah*bidang*binaan* perkataan*manakala*sintaksis*merupakan*bidang*tentang*binaan*ayat.*-or3ologi* adalah*bidang*ilmu*bahasa*yang*mengkaji*struktur*kata2*bentuk*kata*dan*golongan* kata.*/truktur*kata*merujuk*kepada*susunan*bentuk*bunyi*bahasa*atau*lambang* dalam*bahasa*-elayu.*/truktur*bahasa*yang*dimaksudkan*ialah*susunan*bentuk* bunyi*ujaran*atau*lambang*4dalam*tulisan5*yang*menjadi*unit*bahasa*yang* bermakna.*%entuk*kata*pula*ialah*rupa*unit*tatabahasa2*sama*ada*berbentuk* tunggal*atau*hasil*daripada*proses*pengimbuhan2*pemajmukan*dan*penggandaan.* "enggolongan*kata*ialah*proses*menjeniskan*perkataan*berdasarkan*keserupaan* bentuk*dan*3ungsi*dengan*anggota*lain*dalam*golongan*yang*sama.*3ologi.*-ungkin* ramai*yang*masih*tidak*memahami*dengan*mendalam*konsep*ilmu*ini*tetapi* sedarkah*kita*baha6a*kita*sentiasa*mengggunaan*mor3ologi*untuk*bertutur*2* menulis*2*membaca*atau*untuk*menyatakan*perasaan*kita.*'e3insi*mor3ologi* menurut*pakar*bahasa*seperti*di*ba6ah:*i.*Asmah*.j*+mar*417775*menyatkan* mor3ologi*sebagai*peninjauan*linguistik*yang*menitikberatkan*hubungan*antara* mor3em-mor3em*dan*8arian*mor3em.*ii.*John*T.*Jensen417795*mende3inisikan* mor3ologi*sebagai*kajian*tentang*struktur2*bentuk*dan*golongan*kata.*iii.*Abdullah* .assan*420095mentakri3kan*mor3ologi*sebagai*biadng*lingiustik*yang*mengkaji* bagaomana*perkataan*dibina.*!ajian*ini*dilakukan*terhdap*unsur-unsur*yang* membentuk*perkataan2*proses*:proses*membentuk*perkataan*dan*bentuk*:*bentuk* perkataan*yang*dihasilkan.*i8.*&ik*/a3iah*!arim*4*200;*5*menjelaskan*mor3ologi* sebagai*bidang*ilmu*bahasa*yang*mengkaji*struktur*2*bentuk*dan*penggolongan* kata.*bahasa*yang*mesra*.*%erdasarkan*pendapat*tokoh-tokoh*di*atas*2*jelaslah*ilmu* mor3ologi*ialah*ilmu*yang*mengkaji*struktur2*bentuk*dan*golongan*kata.*2.!onsep* "enggolongan*kata*%erdasarkan*tajuk*tugasan*yang*diberikan*saya*telah*memilih* untuk*membuat*perbandingan*golongan*kata*dalam*Tatabahasa*'e6an*dengan* buku*tatabahasa*lain.*+leh*itu*sebelum*menyelusuri*lebih*jauh*2*saya*akan* membuat*de3inisi*penggolongan*kata*berdasarkan*pakar-pakar*bahasa*-elayu* dalam*dekad*ini.*!ita*sudah*sedia*maklum*baha6a*semua*perkataan*bahasa*-elayu* terbentuk*sama*ada*melalui*proses*tunggal2*pengimbuhan2*pemajmukan*atau* penggandaan*2*boleh*digolongkan*dalam*beberapa*golongkan*kata*yang*

*%hd*dan* perlu*dibandingkan*secara*terperinci*dengan*Tatabahasa*'e6an*4T'5*#disi*!etiga* yang*diterbitkan*pada*tahun*2011*oleh*gabungan*beberapa*orang*pakar*bahasa* -elayu*iaitu*&ik*/a3iah*!arim.azimnya*perkataan*digolongkan*dalam*kriteria*sintaksis*dan*kriteria* semantik.*"erbandingan/*dapatan/*perbincangan*'i*sini*saya*memilih*untuk* membandingkan*jenis*penggolongan*kata*berdasarkan*buku*&ahu*-elayu*-oden* 4&--5*yang*ditulis*oleh*dua*orang*pakar*bahasa*-elayu*iaitu*.*?rasa-3rasa*ini*disebut*3rasa*utama.*'alam*bahasa*-elayu*terdapat*empat* golongan*kata*iaitu*kata*nama2*kata*kerja2*kata*adjekti3*dan*kata*tugas.*/eperti*yang*kita*sedia*maklum*T'*ini*mengandungi*penambahan*dan* pindaan*pada*bahagian-bahagian*tertentu*dengan*tujuan*memantapkan*lagi*buku* T'*sebagai*buku*tatabahasa*bahasa*-elayu*yang*menjadi*rujukan*dan*pengajaran* dan*pembelajaran*di*sekolah*dan*institusi*pendidikan*tinggi*di*samping*menjadi* sebuah*buku*tatabahasa*pegangan*bagi*penggunan*bahasa*-elayu.1*)olongan*!ata*%erdasarkan*Tatabahasa*'e6an*"emilihan*kata*nama2*kata*kerja* .*$ajah* 1.*?rasa*subjek*dibentuk*oleh*3rasa*nama..*-enurut*-ohd*$a<in*/haari2*Alias*-ohd*1atim*dan* Abdullah*1uso3*4*20075*menyatakan*penggolongan*kata*merupakan*penjenisan*kata* berdasarkan*3ungsi*tatabahasa."enggolongankata*boleh*juga*disebut*sebagai*kelas*kata2*kategori*kata* dan*jenis*kata.amid*-ahmood*4200=5*menjelaskan*dalam*bahasa*-elayu* terdapat*bermacam-macam*jenis*perkataan.*/elain*itu*menurut*Ahmad*!hair*420125*menyatakan* baha6a*perkataan*digolongkan*dalam*beberapa*golongan*tertentu*berdasarkan* kriteria*struktur*3onologi2*kriteria*struktur*mor3em2*kriteria*sintaksis*dan*kriteria* semantik.*>.amid* -ahmood.j*-usa*dan*Abdul*.*Tentunya*apabila*beribu*kata*malahan*ada*yang* berjuta*kata*mengikut*bahasa*:bahasa*tertentu*apabila*digolongkan*dan* dikategorikan*akan*menjadikan*sistem*kata*itu*lebih*sistematik*untuk*ditutur*dan* dipelajari.*'i*samping*itu* Tatabahasa*'e6an*#disi*!etiga*4200.* /eterusnya2t*Abdul*.*/emua*kata*perlulah*dikelompokkan*atau* digolongkan*dalam*kategori*tertentu.ashim*.*Ayat*dan*klausa*mengandungai*dua*konstituen*utama*2*iaitu*3rasa*subjek* dan*3rasa*predikat.ia6*1ock*?ang*dan* Abdullah*yangditerbitkan*pada*tahun*177>*oleh*penerbit*?ajar*%akti*/dn.*?rasa*pridekat*pula* dobentuk*oleh*empat*jenis*3rasa2*iaitu*3rasa*nama4?&52*3rasa*kerja*4?!52*3rasa* adjekti3*4?A5*dan*3rasa*sendi*nama*4?/5.*%erdasarkan* buku*T'*ini*penggolongan*perkataan*adalah*berdasarkan*kriteria*semantik*kerana* cara*ataupun*kaedah*penggolongan*ini*lebih*selaras*dengan*status*perkataan*bagi* satu*bentuk*bebas*yang*menjadi*unsur*dalam*binaan*sintaksis*2*iaitu*klausa2*3rasa2* dan*ayat.*"erkataan-perkataan*tersebut*kita* gunakan*dalam*percakapan*dan*penulisan*setiap*hari.mempunyai*persamaan*tertentu.*%inaan*sintaksis*bermaksud*konstuksi*yang*dibentuk*oleh*perkataan*yang* dapat*ber3ungsi*sebagai*ayat*ataupun*sebagai*konstituen*dalam*ayat2*iaitu*klausa2* dan*3rasa.*?arid*+nn2*.*/elaku*pelajar*dan* penggunan*bahasa*-elayu*kita*perlulah*mengetahui*perkataan*:*perkataan* tersebut*supaya*dapat*digunakan*dalam*ayat*yang*betul.5*menyatakan*perkataan*dalam*sesuatu* bahasa*dapat*digolongkan*ke*dalam*golongan*tertentu*berdasarkan*kriteria*2* misalnya*kritetia*struktur*3onologi*atau*bunyi*2*kriteria*struktur*mor3em2*kriteria* sintaksis*dan*kriteria*semantik.*!esimpulannnya*penggolongan*kata*merupakan*penjenisan*kata* berasaskan*3ungi*tatabahasa.

*kata*kerja* iii.*"engelompokkan*tiga*golongan*kata*itu*adalan* secara*kolekti3*manakala*kata*tugas*dikelompokkan*secara*heteroge.*Aontohnya*kata*nama*yang* dide3inisikan*sebagai*perkataan*yang*menyebut*benda*atau*orang*yang*boleh*juga* dikategorikan*sebagai*kata*si3at*seperti*merah*yang*boleh*digolongkan*sebagai*kata* si3at*kerana*merupakan*sejenis*6arna*dan*boleh*juga*dipanggil*kata*nama.*/elain*tiga*golongan*kata*utama*ini2*tidak*terdapat*lagi*perkataan-perkataan* yang*boleh*menjadi*inti*bagi*mana-mana*3rasa*utama.*/elain*itu*juga*apa*yang*ketara*ialah*tiada*golongan*kata* tugas*dalam*buku*&ahu*-elayu*-oden*kerana*kata*tugas*ini*telah*dimasukkan*ke* dalam*golongan*kata*hubung*2*kata*depan*.*B."enggolongan*kata*kepada*empat*golongan*utama*di*samping* subgolongan*kata*lain*menjadikan*golongan*kata*ini*mudah*di3ahami*dan* sistematik.*(ni*adalah*kerana*aspek*pemilihan*kata*hanya*berdasarkan*kata*penanda2* imbuhan*dan*posisi*atau*3ungi*di*dalam*ayat.*!ata*&ama*B.*(ni*adalah*kerana*setiap*perkataan* dalam*bahasa*-elayu*dikelaskan*ciri*struktur*3onologi*atau*bunyi2*ciri*mor3em2*ciri* sintaksis*dan*ciri*semantik.*0instedt* dalam*buku*-alay*)rammar*417925*dan*Tatabahasa*%aru*%ahasa*(ndonesia417.*'ari*aspek*cara*untuk*menggolongkan* kata*juga*agak*berbeza*kerana*T'*menerangkan*setiap*perkataan*dalam*bahasa* -elayu*dikelaskan*ciri*struktur*3onologi*atau*bunyi2*ciri*mor3em2*ciri*sintaksis*dan* ciri*semantik.*%agi*pendapat* saya*empat*jenis*golongan*kata*yang*terdapat*dalam*Tatabahasa*'e6an*lebih*tepat* dan*senang*untuk*di3ahami*oleh*pembaca.*kata*nama*ii.*-anakala*&--*pula*6alaupun*telah*menggolongkan*kepada*sembilan* golongan*kata*utama*2*namun*masih*terdapat*kekeliruan*untuk*mengelaska*sesuatu* kata*itu.* !esimpulannya*berdasarkan*kedua-dua*buku*ini*iaitu*&--*dan*T'*ini*terdapat* persamaan*dari*segi*pembahagian*ataupun*pengkelasan*beberapa*golongan*kata* iaitu*dibahagikan*kepada*iaitu*kata*nama2*kata*kerja2*kata*adjekti3*/*si3at*.*/edangkan*banyak*kata*yang*perlu* digolongan*dengan*tepat*berdasarkan*sudut*mor3ologi*dan*semantik.*kata*penanda*ii.*/elain* itu*2*buku*ini*menerangkan*juga*cara*untuk*menentukan*golongan*kata*di*dalam* bahasa*-elayu*iaitu:*i.1*"enjelasan*kata*nama*berdasarkan*T'* %erikut*ialah*penghuraian*kata*nama*mengikut*T'*yang*merangkumi*sejumlah* perkataan*yang*boleh*menjadi*unsur*inti*dalam*binaan*3rasa*nama*dan*lazimnya* .*kata*tugas*Jika*dibandingkan*golongan*kata*berdasarkan*&--* yang*berlandaskan*@a<ba*dalam*buku*"elita*%ahasa*-elayu*417795*2*$.05* menyimpulkan*penggolongan*kata*dapat*dibahagikan*kepada*sembilan*golongan* seperti*rajah*di*ba6ah:*$ajah*1.*+leh*itu*2*T'* telah*menggolongkan*kata*kepada*empat*bahagian*iaitu:*i.+.2*:*"enggolongan*!ata*berdasarkan*&ahu*-elayu* -oden*/elain*itu2*penulis*juga*menyatakan*beberapa*kekeliruan*yang*timbul* apabila*dibuat*sembilan*penggolongan*kata*utama.2*dan*kata*adjekti3*sebagai*golongan*kata*utama*adalah*kerana*ketiga-tiga*kata*ini* mampu*menjadi*inti*bagi*3rasa*utama*ayat2*iaitu*3rasa*nama2*3rasa*kerja*dan*3rasa* ayat.*kata*adjekti3*i8.posisi*atau*3ungsi*di*dalam*ayat.*imbuhan*iii.*&amun* perbezaan*juga*dapat*dilihat*lima*jenis*golongan*lain*dalam*&ahu*-elayu*-oden* iaitu*kata*keterangan2*kata*depan2*kata*penghubung2*kata*seruan*dan*kata*bilangan* dan*kata*ganti*nama.*%ahkan*perkataan-perkataan* lain*masuk*ke*dalam*binaan*3rasa2*klausa*dan*ayat*melalui*perhubungannya*dengan* perkataan-perkataan*dalam*tiga*golongan*ini2*ataupun*berhubung*dengan*binaan* 3rasa*dan*klausa*secara*langsung.

*$ajah*1.=:* "enggolongan*!ata*)anti*&ama*B.* /eterusnya*setiap*kata*nama*itu*pula*dipecahkan*kepada*bahagian-bahagian*yang* lain*secara*terperinci*dan*menyeluruh.* )olongan*kata*adjekti3*9.*-anakala* dalam*&--*hanya*mengelaskan*kepada*dua*jenis*iaitu*kata*nama*am*dan*kata* nama*khas.*(ni*kerana*menurut*penulis*kata*ganti*nama*tidak*sesuai*diletakkan*di* ba6ah*golongan*kata*nama*sebaliknya*mereka*telah*meletakkan*ke*dalam* golongan*kata*utama*yang*mengandungi*sembilan*jenis*keseluruhannya.*/elain*itu*dalam*buku*juga*menerangkan*kata*nama* mempunyai*berapaa*penanda*untuk*membezakan*dengan*golongan*kata*lain*iaitu* yang2*itu*2*kata*depab*dan*kata*bilangan*.*+leh*itu*T'*telah*membahagikan*kata*nama*am*pula*dibahagikan*kepada* dua*bahagian*dan*subgolongan*seperti*rajah*di*ba6ah:*$ajah*1.*>* "erbandingan*kata*nama*T'*dengan*&--*%erdasarkan*keterangan*di*atas*jelas* menunujukkan*perbezaan*dari*segi*pengkelasan*kata*nama.*!ata*nama*am*digunakan* menyebut*benda*ama2*baik*benda2*tempat*2*binatang*atau*orang.)olongan*kata* nama*ini*dipecahakan*kepada*subgolongan*berdasarkan*ciri-ciri*semantik* perkataaannya2*iaitu*seperti*yang*berikut*$ajah*1:>*"enggolongan*!ata*&ama*!ata* nama*khas*memba6a*makna*rujukan*khusus*pada*sesuatu*makna*rujukan*khusus* pada*sesuatu*nama*orang2*hai6an2*benda2*perbadanan2*undang-undang2*bangsa2* pangkat*dan*seumpamanya.*(ni*kerana*T'*lebih* meluas*dan*lebih*terperinci*mengikut*ciri-ciri*semantik*dengan*mengasingkan* kepada*tiga*bahagian*iaitu*kata*nama*am2*kata*nama*khas*dan*kata*ganti*nama.*9.1*)olongan*kata*adjekti3*berdasarkan*T'*-enurut*T'*kata* adjekti3*merupakan*sejumlah*perkataan*yang*boleh*menjadi*unsur*inti*dalam*binaan* .'alam*tulisan*2*huru3*pertama*kata*nama*khas*ditulis* dengan*menggunakan*huru3*besar.*-anakala*kata* nama*khas*pula*digunakan*untuk*menyebut*nama*orang2*tempat*atau*nama*barang* tertentu*yang*khusus./etelah*dibahagikan*kepada*>*golongan*kata* nama2*contohnya*kata*nama*khas*juga*dibahagikan*kepada*pecahan*di*ba6ah:* $ajah*1:*B*"enggologan*!ata*&ama*!has*'alam*T'*menyatakan*baha6a*kata*nama* am*ialah*perkataan*yang*merujuk*kepad*a*benda2*perkara2*atau*konsep*yang*umum* si3atnya.*"engelompokkan*setiap*kata*nama*dengan* jelas*dan*tepat*ini*telah*memudahkan*pengguna*untuk*memahami*dan* mengaplikasi*jenis*kata*ini*dalam*kehidupun*seharian*dengan*betul*.9:"enggolongan* !ata*&ama*Am*%agi*kata*ganti*nama*pula*digunakan*utk*menjadi*pengganti*kata* nama*khas*dan*kata*nama*am.*2*kata*ganti*nama*diri*pula*dipecahkan*lagi* kepada*kata*ganti*nama*diri*tanya*dan*kata*ganti*nama*diri*orang.2*"enjelasan*kata*nama*berdasarkan*&--*'alam* buku*&--*menyatakan*baha6a*kata*nama*ialah*segala*perkataan*yang*menyebut* benda2*tempat*2*orang*atau*binatang*dan*telah*membahagikan*kata*nama*ini* kepada*dua*iaitu*kata*nama*am*dan*kata*nama*khas.C:*"enggolongan*!ata*&ama*B.kata*ini*menamakan*orang2*hai6an2*tempat*2*benda*atau*konsep.*"embahagian*kata*ganti*nama*kepada*dua* subgolongan*kecil2*iaitu*kata*ganti*nama*tunjuk*dan*kata*ganti*nama*diri.*!ata*ganti* nama*tunjukmpula*dibahagikan*kepada*dua2*iaitu*kata*ganti*nama*tunjuk*umum* dan*kata*ganti*nama*tunjuk*tempat.*'i*samping*itu*juga*di*ba6ah*kata*nama* tergolong*imbuhan*untuk*penanda*kata*nama*itu*sendiri*antara*imbuhannya*ialah* akhiran*:an2*a6alan*pe-4pe-2*pem-2*pend-2*peng-2*peny-*dan*penge-52apitan*pe4pe2* pem2*pend2*peng2*peny*dan*peng5.*$ajah*1.

*Aontohnya*kata*si3at*D* dengan*dan*kat*si3at*D*.*7*!ata*adjekti3*jarak*Jauh2*dekat2*hampir2*nyaris.1*)olongan*kata* adjekti3*/*kata*si3at*berdasarkan*&--*%erdasarkan*buku*&--*yang*berpaksikan* penghuraian*kata*si3at*dari*@a<ba*dan*Asmah*.*.*%agi*pendapat*saya*untuk* memahami*jenis*kata*si3at*jati*yang*terdapat*dalam*&--*agak*sukar*kerana* penerangan*yang*terdapat*di*dalam*buku*ini*agak*umum*dan*tidak*tepat.*-anakala*2* &--*pula*hanya*membahagikan*kepada*lima*jenis*kata*adjekti3.*.*2*!ata* adjekti3*6arna*"utih2*kuning2*merah2*biru2*hjau2*ungu2*perang2*kelabu*>*!ata* adejekti3*ukuran*"anjang2*pendek*kecil2*nipis2*tebal2*tinggi2*cetek2*dalam*.*/etiap*jenis* golongan*kata*bagi*kedua*juga*agak*jauh*berbeza*.*%erbeza* dengan*pengelompokkan*yang*terdapat*dalam*T'*yang*senang*untuk*di3ahami*dan* tepat*mengikut*makna*setiap*perkataan.*?rasa*adjekti3*boleh*terdiri*daripada*hanya*satu*kata*adjekti3*dan* unsur*beberapa*perkataan*yang*mengandungi*kata*adjekti3*dan*unsur<-unsur* keterangan*yang*lain*seperti*kata*bantu*atau*kata*penguat.*>*"erbandingan*kata* adjekti3*/kata*si3at*T'*dengan*&--*%agi*membandingkan*kedua-dua*buku*ini*ialah* dari*segi*perbezaan*iaitu*pembahagian*jenis*golongan*kata*ini*di*mana*T'* membahagikan*kepada*kumpulan*kata*adjekti3*kepada*sembilan*jenis.*+leh*itu*mereka*telah*menggolongkan*kata*si3ar*ini*kepad*lima* golongan*seperti*di*ba6ah:*%il*Jenis*kata*adjekti3*Aontoh*perkataan/ayat*1*!ata*si3at* jati*"anas2*masin2*masam2*bongkak2*curam*2*!ata*si3at*D*dengan*!aya*dengan2*baik* dengan2*sarat*dengan2*miskin*dengan*>*!ata*si3at*Dakan*D*kepada*$indu*akan2* takut*akan2*sayang*benar*kepada*suaminya*B*!ata*si3at*D*kata*kerja*D*kata*nama* Adik*pandai*membaca2*saya*benci*melihat*orang*itu.*Aontohnya*amat*sakit2*sakit* sungguh2*terlalu*banyak*dan*banyak*sekali.*/elain*itu*pemilihan*kata*untuk* dimasukkan*dalam*kumpulan*kata*si3at*dalam*buku*&--*pula*agak*keliru*dan* bercampur*aduk*kerana*memasukkan*kata*sendi*nama*seperti*dengan*akan*2* dengan*2*baha6a*untuk*disekalikan*dengan*kata*adjekti3.*!ata*adejekti3*perasaan*$indu2*geram2*asyik2*berahi2*ghairah2*benci2* sayang2*cinta.*9*!ata*si3at*D*baha6a*D*ayat* !ita*yakin*benar*baha6a*orang*-elayu*tidak*malas*B.3rasa*adjekti3.:*"embentukan*!ata*Adjekti3*&amun*2* .*/elain*itu*kata*si3at*masih*mempunyai*beberapa*ciri*yang*tidak*dimiliki* oleh*kata*kerja*2*misalnya*boleh*didahului*oleh*kata*keterangan*darjat*seperti* sangat*dan*amat*serta*mengalami*tingkat*perbandingan*lebih2*paling*dan* sebagainya.*/elain*itu2*dinyatakan* juga*perbezaan*kata*adjekti3*dengan*kata*kerja*dan*kata*nama*melalui*penggunaan* kata*penguat*sebelum*atau*selepas*kata*adjekti3.j*+mar*menyatakan*baha6a*kata* si3at*ini*adalah*segala*perkataan*yang*memberi*keterangan*tentang*nama*atau*kata* ganti*nama.*+leh*itu*pembahagian*subgolongan* kata*adjekti3*ini*telah*dibahagikan*kepada*sembilan*jenis*berdasarkan*makna* perkataan-perkataaan*iaitu:*%il*Jenis*kata*adjekti3*Aontoh*perkataan*1*!ata*adjekti3* si3atan*%aik2*jahat2*cerdik2*pandai2*gopoh2*lemah2*kasar2*berani2*takut.*9..*akan.*B*!ata* adjekti3*bentuk*%ulat2*budar2*leper2*bujur2*lonjong*9*!ata*adjekti3*pancaindera* /edap2*cantik2*merdu2*mersik2*halus2*licin2*keras2*lazat2*kelat*=*!ata*adjekti3*6aktu* Aepat2*spontan2*le6at2*lambat2*a6al*C*!ata*adjekti3*cara*Aepat2*laju2*deras2*lambat2* perlahan.*%erdasarkan*buku*T'*yang*tidak*terdapat*dalam* buku*&--*ialah*pembaca*dapat*mengetahui*cara*pembentukan*kata*adjekti3*iaitu* terdiri*daripada*empat*bentuk*iaitu*:*$ajah*1.

*kata*penyambung*ayat* ii.*(ni*seterusnya* dapat*membezakan*kata*adjekti3*dengan*golongan*kata*lain*seperti*kata*nama*2* kata*kerja*dan*kata*tugas.1*)olongan*kata*tugas*berdasarkan*&--*%erdasarkan* penelitian*saya*terhadap*buku*&--*ini*tidak*mengolongkan*kata*tugas*sebagai* golongan*kata*utama*sebaliknya*sembilan*golongan*kata*berdasar*penulis*ialah* kata*si3at2*kata*keterangan2*kata*depan*2*kata*penghubung2*kata*seruan2*kata*nama2* kata*ganti*nama2*kata*bilangan*dan*kata*kerja*.* Terdapat*juga*persoalan*tentang*mengapa*kata*ad8erba*tidak*boleh*menjadi* golongan*kata*utama.*!ata*Tugas*9.*(ni*kerana* dalam*buku*&--*istilah*kata*tugas*tidak*ada*digunakan.*9.*(ni*adalah*kerana*penulis* menganggap*kata*keterangan2*kata*seruan2*kata*penghubung*dan*kata*bilangan* sebagai*golongan*kata*yang*utama*di*samping*kata*si3at2*kata*kerja*dan*kata*nama.*%agi*memudahkan*penghuraian*T'* telah*mengkelompokkan*jenis*kata*tugas*ini*ke*dalam*empat*kelompok*berdasarkan* kriteria*kedudukan*dan*3ungsinya*dalam*binaan*ayat*iaitu*i.*kata*pascakata.*-enurut*T'*kata*ad8erba*menjadi*tambahan*dalam*predikat* dan*tidak*dapat*berdiri*sendiri*untuk*menjadi*inti*3rasa.terdapat*sedikit*persamaan*di*mana*kedua-dua*buku*ini*menggunakan*kata* penguat*sama*ada*sebelum*atau*selepas*kata*adjekti3.*kata*praklausa*iii.*/elain*itu*melalui*perhubungan* secara*langsung*dengan*binaaan*3rasa*atau*klausa*tertentu.*!ata*tugas*ini* masuk*ke*dalam*binaan*ayat*melalui*perhubungan*dengan*perkataan*daripada* golongan*kata*kerja2*kata*nama*dan*kata*adjekti3.*!ata*penguat*yang*lazim* digunakan*ialah*sangat2*amat2*sungguh2*sekali*juga*ada*lain-lain*lagi.7:* "enggolongan*!ata*Tugas*9.*$ajah*1.1*)olongan*kata*kerja*berdasarkan* T'*-enurut*T'*kata*kerja*merangkumi*sejumlah*perkataan*yang*dapat*menjadi* .*>*"erbandingan*kata*tugas*T'*dengan*&--*-emang*banyak*perbezaan* di*antara*pengelasan*T'*dan*&--*kerana*berdasarkan*golongan*kata*utama*iaitu* kata*tugas*seperti*yang*terdapat*dalam*T'*lebih*tepat*dan*berdasarkan*kriteria* kedudukan*dan*3ungsinya*dalam*binaan*ayat.*Terdapat*perbezaan*yang*ketara* dibandingkan*buku*T'*dengan*&--*dalam*pengelasan*kata*tugas*ini.*Aontoh*kata*tugas* adalah*seperti*di*ba6ah:*%erdasarkan*pecahan*golongan*kata*tugas*ini*yang* mengandungi*1C*pecahan*yang*meliputi*merupakan*pecahan*yang*terbesar*jika* dibandingkan*dengan*golongan*kata*yang*lain.*!ata*!erja*=.*subgolongan*kata*tugas*yang* terdapat*dalam*T'*seperti*kata*depan*Aontohnya*dalam*T'*kata*bilangan* merupakan*subgolongan*kepada*kata*tugas*di*ba6ah*kata*pra3rasa*dan*pasca3rasa* yang*digunakan*sebagai*penerang*jumlah*pada*3rasa*nama*dan*hadir*sebelum*3rasa* tersebut.*?rasa*utama*yang*ada*hanyalah*?&2*?!2*?A*dan*?/&2* dan*semua*3rasa*ini*dapat*menja*=.1*)olongan*kata*tugas*berdasarkan*T'* -enurut*buku*T'*kata*tugas*bersi3at*pelbagai*jenis*atau*heterogen2*iaitu*yang* terkandung*dalamnya*golongan*:golongan*kecil*yang*brbeza-beza*tetapi* mempunyai*satu*si3at*yang*sama2*aitu*tidak*boleh*menjadi*unsur*inti*bagi*3rasa3rasa*endosentrik*2*iaitu*3rasa*nama2*3rasa*kerja2*dan*3rasa*adjekti3.* +leh*hal*yang*demikian*itu2*tidak*6ujud*3rasa*ad8erba*4?*Ad85*sebagai*3rasa*utama* binaan*ayat*bahasa*-elayu.*!ata*ini*hanya*ber3ungsi*sebagai*keterangan.*/elain*itu*juga2*kata*ad8erba* tidak*dianggap*sebagai*golongan*kata*utama*bahasa*-elayu2*kerana*tidak*boleh* menjadi*unsur*inti*kepada*konstituen*3rasa*predikat2*seperti*halnya*dengan*kata* nama2*kata*kerja2*dan*kata*adjekti3.*9.*kata*pra3rasa*dan*pasca3rasa*i8.

*kata*kerja*terbitan*iii.*%enda*yang*kena*oleh*perbuatan*itu*dipanggil* penyambut*4objek5.*penanda*kata*iii.*kata*kerja*tunggal*ii.*!ata*kerja* transiti3*juga*dapat*dibahagikan*kepada*dua*2*iaitu*kata*kerja*dalam*ayat*akti3*dan* kata*kerja*dalam*ayat*pasi3.*$ajah*1.*"enulis*juga*telah* membahagikan*golongan*kata*kerja*ini*kepada*sembilan*jenis*seperti*di*ba6ah:*=.*?rasa*kerja*terdiri* daripada*kata*kerja*yang*boleh*disertai*beberapa*unsur*lain*seperti*kata*bantu2* objek*pelengkap2*ayat*komplemen*dan*keterangan.* !ata*kerja*transiti3*yang*6ujud*dalam*ayat*pasi3*pula*ialah*kata*kerja*hasil*daripada* proses*trans3ormasi*atau*perubahan*ayat*akti3*menjadi*ayat*pasi3.*+leh*itu*2*kata*kerja*tak*transiti3*dapat*dipecahkan*kepada*dua* subgolongan2*iaitu*kat*karja*tak*transiti3*berpelengkap*dan*kata*kerja*tak*transiti3* tak*berpelengkap.*golongan* -elalui*tahap*imbuhan*terdapat*sebelas*imbuhan*iaitu*ber-2*ber-an2*ber-kan2*me-2* me-kan2*me-i2*memper-2*memper-2*memper-kan2*memper-i2*ter-2*ke-an*dan*se-.*-anakala*kata*kerja*tak*transiti3*pula*ialah*kata*kerja*yang* tidak*mengambil*apa-apa*objek*ataupun*tidak*memerlukan*penyambut*atau*objek* sesudahnya.*Jika*dinilai*dari*segi*perbezaan*antara*kedua-dua*buku*ini*memang* terdapat*banyak*ketidaksamaan.* !ata*kerja*akti3*pula*dibahagikan*kepada*kata*kerja*akti3*tak*transiti3*dan*kata*kerja* akti3*transiti3.*imbuhan*ii.*!ata*kerja*bahasa*-eayu*tidak*dapat*ditentukan*oleh*perubahan* bentuk*4*in3leksinya5.*>* "erbandingan*kata*kerja*T'*dengan*&--*'ari*segi*persamaan*dari*jenis*kata*kerja* T'*dan*&--*ialah*subgolongan*yang*sama*iaitu*kata*kerja*kerja*transiti3*dan*kata* kerja*tak*transiti3.*=.*%erlainan*pula*dengan*&--*yang*mengelaskan* subgolongan*kepada*sembilan*jenis.*!ata* kerja*juga*digunakan*untuk*menyatakan*sesuatu*perbuatan.!esimpulan*%erdasarkan*huraian*dan*penjelasan*bagi* perbandingan*tajuk*yang*saya*pilih*iaitu*membuat*perbandingan*golongan*kata* .*Tentu*sekali*yang*paling*ketara*dari*segi* subgolongan*kata*kerja*iaitu*T'*mengelaskan*kepada*dua*iaitu*kata*kerja*transiti3* dan*kata*kerja*tak*transiti3.*kata*kerja*majmuk* i8.*)olongan*kata*kerja*dapat* dibahagikan*kepada*dua*kumpulan*iaitu*kata*kerja*akti3*dan*kata*kerja*tak*transiti3.*-enurut*penulis*buku*ini*menyatakan*kata*kerja* adalah*segala*perkataan*yang*menyebut*perbuatan*yang*dikerjakan*atau*keadaan* yang*diadakan.*0alaubagaimanapun*'alam*T'*setiap*jenis* kata*kerja*itu*digolongkan*kepada*subgolongan*yang*lebih*menyeluruh.unsur*inti*dalam*binaan*3rasa*kerja*sama*ada*yang*berlaku*atau*dilakukan.*!ata*kerja*tranasiti3*yang*6ujud*dalam*ayat*akti3*ialah* kata*kerja*yang*menerima*a6alan*me&-*dengan*atau*tanpa*akhiran*:kan*atau*:i.10:*"enggolongan*!ata*!erja*-enurut*T'*juga*menyatakan* baha6a*kata*kerja*tak*transiti3*ialah*kata*kerja*yang*tidak*memerlukan*penyambut* atau*objeks*sesudahnya.*C.*"erbezaan* juga*dapat*dilihat*di*mana*dalam*T'*menerangkan*kata*kerja*terdiri*daripada* empat*bentuk*iaitu:*i.*kata*kerja*ganda.*/elain*itu*dalam*buku*T'*juga*tergolong*kat*kerja*transiti3*iaitu* kata*kerja*yang*menerima*penyambut*sesudahnya*yang*disebut*objek.*!ata*kerja*transiti3*bermaksud*segala*perbuatan*yang*dilakukan* oleh*pembuatnya*kepada*benda*lain.* /elain*itu2*melalui*tahap*golongan*kata*kerja*dibahagikan*kepada*dua*bahagian* iaitu*kata*kerja*transiti3*dan*kata*kerja*tak*transiti3.1*)olongan* kata*kerja*berdasarkan*&--.*&amun*ada*juga*yang*lainnya*tidak*perlu*diiikuti*oleh* pelengkap.*'isebabkan*itulah*penjenisan*golongan*kata*dalam*bahasa* melayu*ditentukan*melalui*tiga*tahap:*i.

*!eseragaman*dalam*setiap* aspek*bagi*semua*bahasa*di*dunia*ini*memang*agak*sukar*dicapai.* &amun*apa*yang*penting*setiap*bahan*persamaan*dan*perbezaan*antara*kedua-dua* buku*ini*adalah*merupakan*tugasan*ilmiah*demi*mengukuhkan*dan*memartabatkan* lagi*bahasa*-elayu*terutama*dalam*bidang*pendidikan*.*-anakala*dalam*buka*&--*telah*menggolongkan*kepada*sembilan*golongan* kata*utama*iaitu*iaitu*kata*nama2*kata*kerja2*kata*tugas2*kata*keterangan2*kata* depan2*kata*penghubung2*kata*seruan*dan*kata*bilangan*dan*kata*ganti*nama.dalam*Tatabahasa*'e6an*dengan*buku*tatabahasa*lain*iaitu*buku*&ahu*-elayu* -oden*memang*terdapat*persamaan*dan*perbezaannya. "osted*by*$ogayah*Abdul*.*&amun*perlunya* sebuah*buku*yang*menjadi*pegangan*dan*panduan*bagi*pengguna*seperti*buku* Tatabahasa*'e6an*agar*tidak*tersasar*dan*menyimpang*dari*peraturan*atau*sistem* bahasa*yang*betul.*Apa*yang*paling*jelas*ialah* dari*aspek*penggolongan*kata*utama*di*mana*T'*telah*menggolongkan*kepada* empat*golongan*kata*utama*iaitu*kata*nama2*kata*kerja2*kata*adjekti3*dan*kata* tugas*serta*mempunyai*subgolongan*kata*bagi*mengkategorikan*secara*tepat*dan* padat.amid * ** *at*0C:1B* * #mail*This *%logThisE * */hare*to*T6itter * */hare*to*?acebook * * &o*comments: "ost*a*Aomment .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->