΢ηη ζςνέσεια πποζέθςγε ζηο ∆ιοικηηικό Εθεηείο Πειπαιά, ηο οποίο ζε

ανηίθεζη µε ηιρ πεπιπηώζειρ επιλασόνηυν -και όσι αποηςσόνηυν,
όπυρ ο ςιόρ Μπαληάκορ-, πος επίζηρ είσαν πποζθύγει, πποσώπηζε
ζε έκδοζη πποζυπινήρ διαηαγήρ, µε ηην οποία καλούζε ηο Λιµενικό
να κάνει δεκηό ζηη ζσολή ηον ςιό Μπαληάκο, πποηού καν δικαζηεί η
αίηηζη. Σο ενηςπυζιακό, όµυρ, ζε αςηή ηην ςπόθεζη είναι η
µεθόδεςζη πος έγινε για ηη ζςγκεκπιµένη απόθαζη.

Η ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΑ
Οπυρ πποκύπηει από ηην αίηηζη αναζηολήρ πος έσοςν ζηη διάθεζή
ηοςρ ηα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΣΙΚΑ», ηο δικόγπαθο καηαηέθηκε ζηιρ 14-102011. Σην ίδια ηµέπα η πποφζηαµένη ηος δικαζηηπίος ανέθεζε ηην
ςπόθεζη ζηο Α1 Ακςπυηικό Σµήµα ηος Εθεηείος και, ηαςηόσπονα,
ζήηηζε ενηόρ πποθεζµίαρ 5 ηµεπών από ηον ηόηε ςποςπγό ∆ηµόζιαρ
Σάξηρ, Χπήζηο Παποςηζή, να καηαθέζει ηιρ απότειρ ηηρ διοίκηζηρ
για ηην εν λόγυ απόθαζη.

Παπαδψξυρ θαη ππην θαν παπέιζεη ε εµεποµενία µε βάζε ηεν οποία ηο ςποςπγείο
έππεπε να απανηήζεη, ζςγθεθπηµένα ζηηρ 18-10-2011, συπίρ θαν να παπίζηαηαη ηο
∆εµψζηο, ηο δηθαζηήπηο δηέηαξε ηεν πποζυπηνή θαηάηαξε ηος ςηοω Μπαιηάθος ζηο
Ληµενηθψ. Αξίδεη να ζεµεηυζεί -θη αςηψ έσεη ηε ζεµαζία ηος- ψηη ε ζςνήγοπορ ηος ςηοω
Μπαιηάθος θαη ζηενή ζςνεπγάηηδα ηος γενηθοω γπαµµαηέα ηερ θςβέπνεζερ, θ. Σάθε
Μπαιηάθος, Κςπηαθοωια-Λίνα ∆ηθαηάθος, είσε πάπεη εηδηθή άδεηα γηα να παπαζηεί ζηο
δηθαζηήπηο, θαζϊρ εθείνε ηεν εµέπα οη δηθεγψποη απεπγοωζαν…
Οπυρ θαίνεηαη απψ ηα έγγπαθα πος έσοςν ζηε δηάζεζή ηοςρ ηα «Π», ε ζςγθεθπηµένε
απψθαζε πποθάιεζε ηεν ένηονε ανηίδπαζε ηος ηψηε ςποςπγοω, ο οποίορ ζηεν αίηεζε
ανάθιεζερ ηερ πποζυπηνήρ δηαηαγήρ ανέθεπε ψηη «ε επίµασε πποζυπηνή δηαηαγή

εθδψζεθε συπίρ να έσεη εξανηιεζεί ε πποζεζµία ηυν πένηε (5) επγάζηµυν εµεπϊν», ενϊ
πποζέζεηε ψηη «ε αίηεζε αθςπϊζευρ ψζον θαη ε αίηεζε αναζηοιήρ δεν έσοςν ζςδεηεζεί
µέσπη ζήµεπα, µάιηζηα, δε, δεν έσεη οπηζζεί οωηε εµεποµενία δηθαζίµος»!

Σα ενηςπυζηαθά εςπήµαηα, ψµυρ, δεν ζηαµαηοων εδϊ.

Με δεδοµένε ηεν πποζυπηνή δηαηαγή, ηο Ληµενηθψ απέζηεηιε έγγπαθο ππορ ηον νοµηθψ
ζωµβοςιο ηος ηψηε ΤΠ.Α.Α.Ν., ζηο οποίο ανέθεπε ψηη ςπήπσε «εθ ηος Νψµος
ανηηθεηµενηθή αδςναµία θαηάηαξερ ηος αηηοωνηορ, δεδοµένος ψηη δεν ςπάπσεη ζέζε ε
οποία να έσεη εγθπηζεί απψ ηο ΓΛΚ/Κπάηοςρ ζε εθηέιεζε ηος ηαθηηθοω εηήζηος
Πποχποιογηζµοω είηε δηθαζηηθήρ απψθαζερ».

Ωρ εθ ζαωµαηορ, ιίγερ εµέπερ µεηά, ο ηψηε αναπιεπυηήρ ςποςπγψρ Οηθονοµηθϊν, Φ.
΢ασηνίδερ, παπείσε έγθπηζε γηα ηεν θαηαβοιή ηυν αποδοσϊν γηα ηεν πποζυπηνή
θαηάηαξε ηος ∆εµεηπίος-Γευπγίος Μπαιηάθος ζηο Ληµενηθψ, οπίδονηαρ ηο θψζηορ ζε
22.223 εςπϊ. Αςηψ πος ππέπεη να ζεµεηυζεί είναη ηο γεγονψρ ψηη, ζε ανηίζεζε µε θάζε

πποεγοωµενο, ο ςηψρ Μπαιηάθορ εθείνε ηεν πεπίοδο παπαθοιοςζοωζε θανονηθά ηε
ζσοιή, συπίρ να έσεη θαν εθδηθαζηεί ζε οπηζηηθψ βαζµψ ε αίηεζε αθωπυζερ. Σα
ζθανδαιϊδε πεπηζηαηηθά, ψµυρ, δεν ζηαµαηοων οωηε εδϊ.
ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΜΑ
Σο ∆ηοηθεηηθψ Εθεηείο µε ηεν ςπ’ απηζµψν 973/2012 απψθαζή ηος, ψπυρ αποθάιςταν ηα
«Π», πποέβε ζε ένα ιογηθψ, αιιά θαη νοµηθψ, ψπυρ ςποζηεπίδοςν επηθανείρ δηθεγψποη,
άιµα. Επί ηερ οςζίαρ, βαζµοιψγεζε ηο γπαπηψ -υρ µε ψθεηιε- αναθέπονηαρ ζηο
ζθεπηηθψ ψηη «… ε αξηοιψγεζε ηος δοθηµίος ηος αηηοωνηορ (∆εµεηπίος-Γευπγίος
Μπαιηάθος) ζηο ανυηέπυ ςποεπϊηεµα ςπεπβαίνεη ηα αθπαία ψπηα ηερ ανηηθεηµενηθήρ,
θαηά ηεν θοηνή πείπα, αξηοιψγεζερ»! Σο ενηςπυζηαθψ ηερ ςπψζεζερ, ψµυρ, δεν είναη
αςηψ, αν θαη, ψπυρ ηονίδοςν επηθανείρ δηθεγψποη, ε ζςγθεθπηµένε απψθαζε ζα µποποωζε
να ανοίξεη ηον αζθψ ηος Αηψιος αθψµα θαη γηα ηηρ πανειιήνηερ εξεηάζεηρ, µε µαδηθέρ
πποζθςγέρ εξεηαδοµένυν, πος ζα µποποωζαν να ζευπήζοςν αςηή ηεν ςπψζεζε υρ
δεδηθαζµένο γηα να πποθαιέζοςν σάορ.
Σο ενηςπυζηαθψ είναη ψηη, ενϊ ζηο ∆ηοηθεηηθψ Εθεηείο πποζέθςγαν θαη άιιοη
ζςµµεηάζσονηερ ζηον ζςγθεθπηµένο δηαγυνηζµψ, οη οποίοη µάιηζηα δηθαηϊζεθαν, δεν
είσαν ηεν ίδηα ηωσε απψ ηοςρ βαζµοιογεηέρ ηος Ληµενηθοω. Οπυρ πποθωπηεη απψ ηα
έγγπαθα πος επίζερ παποςζηάδοςν θαη’ αποθιεηζηηθψηεηα ηα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΣΙΚΑ», οη
βαζµοιογεηέρ, Α. Βοςηζηνάρ, πιυηάπσερ ηος Λ.΢., θαη Κ. Πανηαδψποςιορ,
ςποπιοίαπσορ ηος Λ.΢., αν θαη εθιήζεζαν να βαζµοιογήζοςν πένηε επηιασψνηερ, πος
δηθαηϊζεθαν δηθαζηηθά απψ ηο ∆ΕΠ, δεν άιιαξαν ηε βαζµοιογία ζε θαµία εθ ηυν
πεπηπηϊζευν. Ανηηζέηυρ, ε βαζµοιογία άιιαξε µψνο ζηεν πεπίπηυζε ηος ςηοω
Μπαιηάθος, θαη µάιηζηα απψ ηοςρ ίδηοςρ βαζµοιογεηέρ πος ηηρ άιιερ δωο θοπέρ ηον
είσαν βαζµοιογήζεη θάηυ απψ ηε βάζε. Σα ζςµπεπάζµαηα ζε αςηή ηεν πεπίπηυζε είναη
πποθανή.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αςηψ, ψµυρ, πος αθοιοωζεζε ήηαν επίζερ ζθανδαιϊδερ. Πποθεηµένος να θαιςθζοων οη
ανηηδπάζεηρ ηυν επηιασψνηυν πος δεν δηθαηϊζεθαν θαη να µεν αποθαιςθζεί ηο ζέµα, ο
ηψηε ςποςπγψρ Ναςηηιίαρ θαη ζηενψρ θίιορ ηος θ. Μπαιηάθος, Κ. Μοςζοςποωιερ, πέπαζε
εν µηα νςθηί δωο θυηογπαθηθέρ δηαηάξεηρ ζηο ςπ’ απηζµψν 184 ΦΕΚ, µε εµεποµενία 27
΢επηεµβπίος ηος 2012, πος επίζερ παποςζηάδοςν ηα «Π».

΢ηε µεν ππϊηε αναθέπεηαη ψηη, «αν µεηά ηε δηενέπγεηα δηαγυνηζµοω θαηάηαξερ
ςποτεθίυν ζηηρ παπαγυγηθέρ ζσοιέρ Ληµενηθοω ΢ϊµαηορ ζςγθεθπηµένος έηοςρ θαη ενϊ
δεν δωναηαη γηα οποηονδήποηε ιψγο να πποθεπςσηεί δηαγυνηζµψρ θαηά ηο αµέζυρ
επψµενο έηορ εξαθοιοςζοων να παπαµένοςν θενέρ οπγανηθέρ ζέζεηρ (…), επηηπέπεηαη να
θαηαηαγοων θαηά ηο έηορ αςηψ, υρ νέα εθπαηδεςηηθή ζεηπά, επηιασψνηερ απψ ηοςρ
ςπάπσονηερ πίναθερ επηιασψνηυν ηος δηενεπγεζένηορ δηαγυνηζµοω». Να ζεµεηυζεί ψηη
ιίγερ µέπερ ππην απψ ηε δεµοζίεςζε ηερ απψθαζερ, ζςγθεθπηµένα ζηηρ 13-8-2012, ο ηψηε
ςποςπγψρ είσε ζςνανηεζεί ζηο ςποςπγείο µε ηοςρ επηιασψνηερ θαη ηοςρ γονείρ ηοςρ.
Απιέρ δοςιεηέρ θαη… θυηογπαθηθέρ. Η δεωηεπε δηάηαξε, ε οποία πεπηιαµβάνεηαη ζηεν
παπάγπαθο 5 ηος ηδίος ΦΕΚ, οπίδεη ψηη οη απψθοηηοη ηυν παπαγυγηθϊν ζσοιϊν Λ.΢.
έσοςν ηε δςναηψηεηα άµεζερ (!) µεηά ηεν αποθοίηεζή ηοςρ ζςµµεηοσήρ ζε εηδηθέρ
εθπαηδεωζεηρ γηα ζηειέσυζε ηερ Μονάδαρ Τποβπςσίυν Αποζηοιϊν. Η ζςγθεθπηµένε
δηάηαξε έδυζε… δηέξοδο ζηον ςηψ Μπαιηάθο, ο οποίορ θαηάθεπε -παπαθάµπηονηαρ ηεν
ςποσπέυζε 3εηοωρ παπαµονήρ ζηεν παπαµεζψπηο- να εθπιεπϊζεη ένα ψνεηπο δυήρ,
ψπυρ αναθέπεη εξάιιος θαη ζηεν αίηεζε αναζηοιήρ ηος…
Ο γενικός «βόλεψε» και τε σύδυγό του
Νέα «επεηζψδηα» γηα ηε δπάζε ηος ποιςππάγµονα γενηθοω γπαµµαηέα ηερ θςβέπνεζερ,
Σάθε Μπαιηάθος, επ’ υθέιεηα µειϊν ηερ οηθογένεηάρ ηος θέπνοςν ζήµεπα ζηο θυρ ηερ
δεµοζηψηεηαρ ηα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΣΙΚΑ», αποδεηθνωονηαρ πυρ ηα θαηνψµενα θαηάσπεζερ
εξοςζίαρ γηα ηον «ηζσςπψ άνδπα» ηος ππυζςποςπγηθοω γπαθείος είναη ζηεν εµεπήζηα
δηάηαξε. ΢ςγθεθπηµένα, εθηψρ απψ ηεν ηοποζέηεζε ηος γηος ηος ζηο Ληµενηθψ ΢ϊµα, πος
ςιοποηήζεθε µε ηπψπο ζθανδαιϊδε, ψπυρ αποθάιςτε ε εθεµεπίδα, ο θ. Μπαιηάθορ
δηψπηζε θαη ηε ζωδςγψ ηος, συπίρ να θπαηήζεη θαν ηοςρ ηωποςρ θαη παπαθοωονηαρ ηηρ
ενηοιέρ ηος ππυζςποςπγοω, θ. Ανη. ΢αµαπά, ψηαν ηον Αωγοςζηο ηος 2012 δήηεζε να µεν
ςπάπξοςν πποζιήτεηρ ζςδωγυν θαη ζςγγενϊν µέσπη θαη δεςηέπος βαζµοω. Εηζη, ηεν ϊπα
πος ο ίδηορ έβγαδε «δηαηαγέρ» µε παπαιήπηερ ηοςρ ςποςπγοωρ θαη ηοςρ επηθεθαιήρ
δεµοζίυν οπγανηζµϊν γηα να µπεη θπένο θαη πεπηοπηζµψρ ζηο θαζεζηϊρ πποζιήτευν
ηυν µεηαθιεηϊν δεµοζίυν ςπαιιήιυν, παπάιιεια ηοποζεηοωζε ηε γςναίθα ηος µε
µηζζψ 1.700 εςπϊ ηον µήνα ζηε Βοςιή, ζωµθυνα µε ηο ΦΕΚ ςπ’ απ. 340/20-7-2012.
Ππψθεηηαη γηα ηε Μαπίνα Παπαφυάννος ηος Γευπγίος, ηο ψνοµα ηερ οποίαρ δεν είναη ε
ππϊηε θοπά πος αναγπάθεηαη ζε πποζιήτεηρ πος δεµοζηεωονηαη ζε Φωιια ηερ
Κςβεπνήζευρ, θάηη πος εδϊ θαη θαηπψ ζςδεηείηαη ένηονα ζηο εζυηεπηθψ ηερ «γαιάδηαρ»
παπάηαξερ, µεηαξω ζηειεσϊν θαη βοςιεςηϊν ηερ.
Ο Παναγηϊηερ Μπαιηάθορ θαηάθεπε να πάπεη µαδί ηος ηον Ιανοςάπηο ηος 2009 θαη ηε
ζωδςγψ ηος, δηοπίδονηάρ ηε ζηο ςποςπγείο Ποιηηηζµοω υρ µεηαθιεηή ςπάιιειο, µε ηεν θ.
Παπαφυάννος να παπαµένεη ζηε ζέζε αςηή µέσπη ηηρ εθιογέρ ηος 2009, οπψηε ε Ν.∆.
αποσϊπεζε απψ ηεν θςβέπνεζε.
Λίγοςρ µήνερ µεηά, ηον Ιανοςάπηο ηος 2010, ε Νέα ∆εµοθπαηία ήηαν πιέον ζηεν
ανηηποιίηεςζε, αιιά ο θ. Μπαιηάθορ, ψπυρ θαη ε ζωδςγψρ ηος, ζςνέσηδαν να επγάδονηαη
ζηο ∆εµψζηο, αςηή ηε θοπά ζηο γπαθείο ηος πποέδπος ηος θψµµαηορ ζηε Βοςιή.
Οπυρ δεµοζηεωηεθε ζηο Φωιιο ηερ Κςβεπνήζευρ ζηηρ 19 Ιανοςαπίος ηος 2010, ε θ.
Μαπίνα Παπαφυάννος ηος Γευπγίος πποζειήθζε απψ 1ε ∆εθεµβπίος 2009 µε Β’ βαζµψ
θαη 12° Μ.Κ., «ψπυρ ηοωηο ηζσωεη γηα ηοςρ ςπαιιήιοςρ ηερ Βοςιήρ ηερ ∆Ε µηζζοιογηθήρ
θαηεγοπίαρ (Μ.Κ. 18-1) ηος Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/03)». Η θ. Μαπίνα ΠαπαφυάννοςΜπαιηάθος πποζειήθζε επίζερ ηον Ιοωιηο ηος 2012 ζε οπγανηθή ζέζε ζηο γπαθείο ηερ
Γπαµµαηείαρ ηος Ππυζςποςπγοω ζηε Βοςιή θαη ςπεπεηεί ζηο γπαθείο ηος ςποςπγοω
Επηθπαηείαρ, ∆εµήηπε ΢ηαµάηε. Καη ζαν να µεν έθηαναν ψια αςηά, ππην απψ ιίγερ
εµέπερ ε θ. Μπαιηάθος ενηάσζεθε µε απψθαζε ηος γενηθοω γπαµµαηέα ηος ςποςπγείος
Τγείαρ, Πειοπίδα Καιιίπε, υρ αναπιεπυµαηηθή γενηθή γπαµµαηέαρ ζηεν Εζνηθή
Επηηποπή ΢σεδηαζµοω θαη ΢ςνηονηζµοω γηα ηεν Ανηηµεηϊπηζε ηυν Ναπθυηηθϊν.
΢εµεηϊνεηαη, πάνηυρ, πυρ, ζωµθυνα µε πιεποθοπίερ ηερ εθεµεπίδαρ, ιίγοη γνυπίδοςν
ηεν θ. Παπαφυάννος, ενϊ αθψµε ιηγψηεποη είναη αςηοί πος έσοςν δοςιέτεη µαδί ηερ.
Επηπιέον, απθεηοί ςπάιιειοη ηερ Βοςιήρ πος επγάδονηαη ζηα γπαθεία ηερ Ν.∆. δεν

έσοςν αθοωζεη οωηε ηο ψνοµά ηερ, ενϊ πάπα ποιιοί δεν ξέποςν ποω θαη ποηο είναη ηο
πψζηο ηερ, αιιά οωηε θαη οη απµοδηψηεηέρ ηερ.

Του Παναγιώτη Τζένου, Εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful