You are on page 1of 1

GAZELLE: MATRIX IN DEVENTER

Meeliften met de groei in Rusland en Kazachstan


Zo lastig als de landbouwsector het heeft in is een must. De cultuurverschillen, het juri- en enorme verwerkers van groenten, zuivel
West-Europa, zo gunstig zijn de vooruitzich- disch systeem en de politieke context vragen en aardappelen. Ook andere sectoren, zoals
ten voor de voormalige sovchozen en parti- om aanwezigheid ter plekke.’ olie- en mediaconcerns, investeren in land-
culiere landbouwbedrijven in Rusland. Het in Matrix levert kapitaalgoederen van zware bouwbedrijven. Wil je daarvan meeprofiteren,
Deventer gevestigde Matrix lift stevig mee op tractoren en combines tot complete stallen dan moet je er bij zijn.’
de groei van de landbouwproductie in Rus- en opslagsilo’s en is voor een aantal merken De komende jaren zal het dealernetwerk
land en Kazachstan en zag met de levering de exclusieve importeur. Behalve goederen met een tot twee vestigingen per jaar worden
van kapitaalgoederen en diensten de omzet levert Matrix de snelgroeiende landbouwsec- uitgebreid. Wanneer Matrix ook buiten Rus-
vorig jaar met sprongen stijgen. tor ook managementondersteuning, onder- land en Kazachstan de vleugels uit wil slaan,
De omzetgroei van 62 procent in 2004 houd en financiering. dan zal het oog vooral vallen op de overname
was volgens financieel directeur Etiene van bestaande dealerorganisaties. ‘Van nul af
Nagtzaam de eerste grote oogst van de in- aan beginnen is toch wel een heel grote in-
vesteringen van het in 2002 verzelfstandig- Fijnmazig netwerk spanning gebleken.’
de Matrix, dat tot Cebeco behoorde, in een Mede vanwege de afstanden is gekozen voor Mogelijk worden ook andere dan land-
netwerk van lokale dealers. een fijnmazig netwerk van sales- en service- bouwproducten aan het netwerk gekoppeld.
‘Zakendoen in de voormalige Sovjet-Unie kantoren, waar veel van de 110, merendeel ‘Wij maken de vertaalslag tussen westerse
doe je niet vanuit een kantoortje in Nederland Russische, medewerkers van Matrix werken. producten en de Russische markt.’
of enkel met een steunpunt in Moskou. Lokale ‘Er wordt daar zwaar geïnvesteerd in de Cfo Etiene Nagtzaam (l.) en ceo Ton Ver- Matrix is een FD Gazelle in Oost-Nederland. De FD Gazellen
aanwezigheid en werken met lokale mensen landbouw. Er vormen zich grote agroholdings hoeven FOTO: MARCO VELLINGA Awards voor deze regio zijn op 10 november uitgereikt.

pagina 7, 30-11-2005 © Het Financieele Dagblad