Regulament achizitii publice si licitatii

Regulament privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, publicat în Monitorul Oficial nr. 149 din 11.7.1997 Hotărâre nr. 568/1998 - pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin HG 63/1994 11 septembrie 1998 Monitorul Oficial 346/1998 GUVERNUL ROMÂNIEI 1. Dispoziţii generale Art. 1.1 Prevederile prezentului regulament se aplică pentru organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor publice de bunuri şi de servicii, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de către stat. În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înţelege produsele, echipamentele şi orice alte obiecte fizice, de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobile, iar prin servicii se înţelege serviciile legate de aceste bunuri, cât şi reparaţiile sau orice alte servicii, cu excepţia reparaţiilor capitale şi a demolărilor la construcţii şi instalaţii, pentru care se aplică prevederile legale privind achiziţiile de investiţii. Art. 1.2 Prezentul regulament nu se aplică în cazul: a)achiziţiilor publice de bunuri şi de servicii care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi celor care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate. De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achiziţiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalaţii care constituie părţi componente ale bunurilor prevăzute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori la exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservării bunurilor de mai sus, precum şi serviciile legate de furnizarea sau de repararea acestora. Procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor de natura celor prevăzute la alin. 1 şi 2 se aprobă, în mod distinct, de către Guvern ;

b)achiziţiilor publice de bunuri destinate păstrării îndelungate în rezervele materiale naţionale, care se vor face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achiziţionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale, precum şi a altor achiziţii de bunuri şi de servicii care fac obiectul unor excluderi în baza unor reglementări legale ulterioare. 2. Organizarea procedurilor de licitaţii Art. 2.1 Pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., funcţia de îndrumare metodologică unitară revine Ministerului Finanţelor, care va elabora norme şi reglementări privind conţinutul documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor. Art. 2.2 În executarea funcţiei de îndrumare metodologică unitară, Ministerul Finanţelor are următoarele atribuţii: a)controlează respectarea regulilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor stabilite prin prezentul regulament; b)constată contravenţiile şi aplică sancţiunile – stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 – persoanei juridice achizitoare sau persoanelor vinovate; c)avizează deciziile luate de persoana juridică achizitoare ca răspuns la contestaţiile ofertanţilor; d)desemnează pe reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; e)organizează evidenţa activităţilor de licitaţii pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii; f)îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii. Art. 2.3 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte, prin decizie, pentru fiecare achiziţie publică de bunuri sau de servicii, o comisie de licitaţie. La licitaţiile organizate de regiile autonome pentru achiziţiile de bunuri de natura activelor corporale, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile

răspunde de activitatea de deschidere. 2. – reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. republicată. în cazul licitaţiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finanţate din sursele prevăzute la art. al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. reprezentantul Ministerului Finanţelor. în cazul achiziţiilor publice de bunuri imobile. 40/1991. . – alţi reprezentanţi. 2. după caz. al celorlalte drepturi se stabileşte de persoana juridică achizitoare în condiţiile art. ca membri în comisia de licitaţie. – reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. De asemenea. atât pentru achiziţii de bunuri şi de servicii. care vor fi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morală. Art. în cazul achiziţiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agenţii economici. după caz. al ministerului de resort şi. cât şi pentru investiţii. 2. examinare. precum şi de respectarea procedurii de desfăşurare a licitaţiei. evaluare şi acceptare a ofertelor.special constituite prin lege în afara acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat. prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale. de regulă.3. comisiile de licitaţie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau. Nu beneficiază de onorarii pentru activitatea desfăşurată în comisiile de licitaţie.5 Comisia de licitaţie este compusă din minimum 5 membri şi va cuprinde: – preşedintele comisiei. – reprezentantul desemnat al Ministerului Finanţelor. Art. 20 din Legea nr. alin. după caz. al administraţiei publice locale. al administraţiei publice locale.4 Comisia de licitaţie verifică respectarea condiţiilor referitoare la publicitatea licitaţiei. – reprezentantul ministerului de resort sau. Art. 2. după caz. clarificare. care este. prevăzute în prezentul regulament.6 Onorariile participanţilor în comisiile de licitaţie. în timpul programului normal de lucru. 2. un specialist al persoanei juridice achizitoare. nu se acordă onorarii pentru repetarea unor licitaţii. Cuantumul onorariilor şi. care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare. se suportă de către persoana juridică achizitoare şi se plătesc după ce hotărârea de acceptare a rămas definitivă.

21/1996. sau celor dispuse de alte autorităţi de reglementare împuternicite.7 Organizatorul licitaţiei este persoana juridică achizitoare care răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei. se va proceda astfel: – dacă în termenul menţionat în adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai două oferte. Regulament achiziţii publice şi licitaţii actualizat prin: . Nu este admisă nici achiziţionarea de bunuri sau de servicii ale căror caracteristici. 4 alin. a căror valoare este sub 150 milioane lei. necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar. depăşesc necesităţile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare. În cazul achiziţiei de bunuri şi de servicii de acelaşi fel. Pentru achiziţionarea de bunuri şi de servicii a căror valoare este inferioară limitei specificate la alineatul precedent. respectiv. cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achiziţia dintr-o singură sursă. 2. (2) sau alin.8 Achiziţionarea de bunuri şi de servicii prin organizarea de licitaţii publice este obligatorie pentru bunurile şi. a căror valoare totală pentru satisfacerea necesităţilor persoanei juridice achizitoare pe un întreg an bugetar este de peste 500 milioane lei.Art. Nu este admisă achiziţionarea la preţuri sau tarife superioare celor stabilite de Oficiul Concurenţei. Pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici. potrivit reglementărilor în vigoare. vor fi achiziţionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat preţul cel mai avantajos şi care corespund calitativ cerinţelor persoanei juridice achizitoare. se poate folosi procedura selecţiei de oferte de preţ. 2. sau va putea repeta cererea de oferte de preţ. pentru care ofertanţii refuză să prezinte în scris oferte de preţ purtând semnătura şi ştampila acestora. serviciile de acelaşi fel. – dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare. pentru bunurile şi serviciile din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. respectiv calităţi. Art. (3) din Legea concurenţei nr. Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achiziţii nejustificate se fac răspunzătoare persoanele vinovate. conducătorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariaţii din subordinea sa care să testeze preţurile practicate la data respectivă şi să le consemneze sub semnătura proprie cu viza salariatului cu atribuţii de control preventiv din unitate. pentru bunuri şi servicii stabilite prin hotărâre a Guvernului în temeiul art. 3/1997. persoana juridică achizitoare va achiziţiona bunurile sau serviciile de la acesta. dacă nu este posibilă obţinerea a cel puţin trei oferte de preţ.

pentru achiziţii de bunuri şi de servicii. 2. Art. A se va actualiza periodic de către Ministerul Finanţelor. ofertanţi interni sau externi care îndeplinesc condiţiile cuprinse în documentele licitaţiei. excepţie făcând următoarele cazuri. 2. a ofertanţilor străini se va face numai pe baza confirmării scrise.Hotărâre nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Monitorul Oficial 346/1998 . 2. Art. Monitorul Oficial 346/1998 .Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor.000. impuse de organizatori.9 lit.Când valoarea achiziţiei publice de bunuri sau de servicii depăşeşte 1. date de către Ministerul Industriei şi Comerţului. Art. la licitaţie. 568/1998 .11 Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singură etapă. 63/1994 din 7 septembrie 1998. în funcţie de evoluţia cursului de schimb valutar al D.T. prin care se certifică că sunt îndeplinite condiţiile de reciprocitate prevăzute la alineatul precedent. în acest caz. în cantităţile şi sortimentele solicitate de către persoana juridică achizitoare.S. când la procedura de achiziţie pot participa şi ofertanţi străini: A.10 Cuantumul sumei prevăzute la art. 63/1994 din 7 septembrie 1998.pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii.pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii. 568/1998 . 2. B. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Regulament achiziţii publice şi licitaţii actualizat prin: Hotărâre nr.000 lei şi numai dacă şi contractanţii români se bucură de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanele juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul străin. . Acceptarea.500. în număr nelimitat. b)bunurile sau serviciile ce urmează a se achiziţiona nu pot fi realizate. la care pot participa. în următoarele situaţii: a)bunurile sau serviciile ce urmează a se achiziţiona nu se pot realiza de către agenţii economici autohtoni. de către agenţii economici autohtoni.9 Achiziţiile publice de bunuri sau de servicii se fac de la producătorii sau comercianţii români.

comisia poate accepta oferta cu preţul cel mai mic. Anunţarea licitaţiei publice restrânse se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatul precedent. În acest caz. Monitorul Oficial 346/1998 . scopul primei etape constituindu-l întocmirea listei ofertanţilor selecţionaţi.12 Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în două etape distincte: în prima etapă participă toţi ofertanţii interesaţi şi care răspund anunţului publicitar. sau – a existat o licitaţie publică anterioară. nefinalizată prin încheierea unui contract. de regulă. iar în a doua etapă participă numai ofertanţii selecţionaţi de comisia de licitaţie pe baza competitivităţii lor. şi 2.14 Pentru a se asigura de participarea producătorilor interni la procedurile de licitaţie prevăzute la art..Art. Această procedură se aplică pentru bunurile şi serviciile la care persoana juridică achizitoare doreşte să selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali. Regulament achiziţii publice şi licitaţii actualizat prin: Hotărâre nr. Art. În cazul în care cunoaşte mai mulţi producători interni. 63/1994 din 7 septembrie 1998.13 Licitaţia publică restrânsă este licitaţia în care: – bunul sau serviciul.pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii. datorită specificului său. 568/1998 . persoana juridică achizitoare. de la un număr restrâns de ofertanţi. În cazul în care la licitaţia publică restrânsă se prezintă doar doi ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietele de sarcini. licitaţia nu poate fi organizată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii invitaţiilor de participare. Art. 2. 2. poate fi achiziţionat. în afara anunţului publicitar. 2. va invita în scris producători interni cunoscuţi. .12. 2.11. persoana juridică achizitoare va invita în scris cel puţin trei dintre aceştia. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

producătorii vor confirma. totodată. licitaţia se va repeta. Nota justificativă se întocmeşte potrivit prevederilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. comisia de licitaţie va putea hotărî fie repetarea licitaţiei. conform prevederilor din caietele de sarcini şi contractelor încheiate. Preţul din oferta acceptată în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică este ferm şi nu poate fi majorat la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior pe toată perioada derulării contractului. nu s-au prezentat oferte corespunzătoare sau s-a prezentat o singură ofertă corespunzătoare. ca urmare a repetării licitaţiei. în temeiul art. în mod obligatoriu. fie. În situaţia în care persoana juridică achizitoare a îndeplinit procedura de licitaţie publică deschisă fără preselecţie şi s-au prezentat doar doi ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietul de sarcini. în cazul în care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preţurile sau tarifele la care au fost contractate. 21/1996. în lei. neexistând alternative pentru achiziţia publică prin licitaţie. (2) sau alin. acestea se vor modifica în condiţii temeinic motivate. comisia de licitaţie va putea hotărî fie organizarea unei noi licitaţii. primirea invitaţiei de participare la licitaţie. În cazul în care ofertele prezentate sunt necorespunzătoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzătoare. respectiv.În acest sens. prevăzute în contract. decât în condiţiile prezentului regulament. 12/1993 . Persoana juridică achizitoare poate să prevadă în caietul de sarcini şi în contractul de achiziţie că pentru bunurile şi serviciile rămase de executat. fără a se putea depăşi preţul sau tariful practicat către alţi beneficiari. La majorarea preţurilor şi. sau pot fi reduse. menţinându-se. pot fi majorate. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. b)la produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se formează liber. În situaţia în care. cu acordul părţilor. comisia poate accepta oferta cu preţul cel mai mic. preţurile se vor modifica conform formulei de ajustare prevăzute în actul normativ respectiv. fie întocmirea notei justificative pentru achiziţia dintr-o singură sursă. Dacă la licitaţie nu s-a prezentat nici un ofertant. 3. preţurile sau tarifele. . astfel: a)la produsele şi serviciile care fac obiectul unor măsuri de control stabilite prin hotărâre a Guvernului. avantajul stabilit la licitaţie în raport cu preţul pieţei produsului sau serviciului respectiv. ca urmare a inexistenţei unei alternative. a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute în vedere cel mult influenţele primite ca urmare a majorării preţurilor sau a tarifelor menţionate la alineatul precedent. întocmirea notei justificative pentru achiziţia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau al serviciilor în cauză. precum şi încadrarea în creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare.

Art. cu minimum 10 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. după caz.1 Organizatorul licitaţiei va face anunţuri publicitare în presa internă sau.Publicitatea Art. în cazul licitaţiilor cu participarea ofertanţilor interni. 3. după caz. în presa internaţională. Stabilirea publicaţiei se va face prin solicitarea de oferte de la un număr de cel puţin 3 ofertanţi şi prin selectarea ofertei cu tariful de publicare cel mai scăzut. cât şi a ofertanţilor străini. licitaţia va fi cu participare internaţională. – într-o publicaţie de circulaţie internaţională. Art. în cazul licitaţiilor internaţionale cu participarea numai a ofertanţilor străini. – într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional şi într-una de circulaţie internaţională. – locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii. într-o publicaţie internaţională de specialitate. – forma şi obiectul licitaţiei. 3. – locul şi data limită de depunere a ofertelor.2 Publicarea anunţului referitor la licitaţie se face astfel: – într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional.3 În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea ofertanţilor străini. caz în care publicarea anunţului publicitar de licitaţie se face în cel puţin un cotidian de largă circulaţie internaţională sau. în cazul licitaţiilor cu participarea atât a ofertanţilor interni. . – condiţiile de participare. Art.4 Conţinutul minim al anunţului publicitar al licitaţiei va fi: – denumirea şi sediul persoanei juridice achizitoare. 3. 3.

Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunica tuturor ofertanţilor participanţi.În funcţie de specificul achiziţiei publice de bunuri sau de servicii. pusă la dispoziţia ofertanţilor interesaţi de către persoana juridică achizitoare. Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie. selecţionaţi de persoana juridică achizitoare. documente privind situaţia financiară. b)locul unde se pot solicita informaţii suplimentare. Ofertanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie. numai ofertanţilor care au transmis organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali. După primirea documentelor pentru preselecţie de la ofertanţi. 3. prin poştă sau prin ridicare directă de la sediul său. De regulă. va cuprinde. .. 3. calificarea personalului. în scris. compară performanţele acestora şi întocmeşte lista ofertanţilor selecţionaţi.5 Publicarea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie se face în mod similar cu cel prezentat la art. în principal: a)sediul persoanei juridice achizitoare căreia trebuie să i se transmită oferta. 3. dacă doresc să participe. Art. precum şi instrucţiuni de prezentare a documentelor pentru preselecţie. comisia de licitaţie poate solicita persoanei juridice achizitoare includerea în anunţul publicitar şi a altor elemente. transmit în scris organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali.4. Numărul de ofertanţi selecţionaţi trebuie să fie de minimum 3 (trei). documentele pentru preselecţie pe care ofertantul le transmite persoanei juridice achizitoare se referă la: informaţii privind caracteristicile tehnico-economice ale producţiei. organizatorul licitaţiei transmite. informaţii tehnice şi economice privind licitaţia. rezultatul preselecţiei. cu precizarea că se organizează preselecţia ofertanţiilor. c)limbile de circulaţie internaţională în care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu în limba română). în prima etapă. Ofertanţii care nu primesc invitaţii nu pot să participe la licitaţia publică restrânsă. scrisori de recomandare. comisia de licitaţie le studiază. ţinând seama şi de normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. contra cost. În vederea preselecţiei. pe baza hotărârii comisiei de licitaţie. Art.6 Invitaţiile de participare la licitaţia publică restrânsă se transmit numai anumitor ofertanţi. 3.7 Documentaţia referitoare la licitaţie. Art.

deschiderea şi acceptarea ofertelor Art. după ce persoana împuternicită de aceasta a verificat dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte. precum şi alte informaţii şi documente solicitate ofertantului de către persoana juridică achizitoare. iar în cazul bunurilor din import.8 Contravaloarea documentelor de licitaţie se stabileşte de către persoana juridică achizitoare. precum şi elementele de calcul care se includ în evaluarea preţurilor de ofertă. valoarea asigurării bunului. – ofertele depuse până la data şi ora precizate pentru depunere se vor păstra de persoana juridică achizitoare sub cheie. 4. inclusiv orice elemente. . condiţiile de livrare sau de furnizare. natura. inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie să răspundă bunul sau serviciul respectiv. garanţiile financiare.d)data limită până la care se poate depune oferta. e)condiţiile cu caracter economic. tehnic şi de calitate. de recepţie şi de plată. f)specificaţia completă a bunurilor şi a serviciilor supuse achiziţiei: descrierea bunurilor şi a serviciilor.1 Prezentarea şi primirea ofertelor se vor face în următoarele condiţii: – ofertele se depun sau se transmit prin poştă. semnată de persoanele împuternicite de ofertantul interesat. cantitatea şi calitatea acestora. taxele vamale şi alte taxe şi impozite la frontieră. 3. g)criteriile de acceptare a ofertei. altele decât preţul. 4. i)orice alte termene şi/sau condiţii. fără să poată depăşi costul multiplicării acestora. termenele.2 Deschiderea ofertelor se va face în prezenţa membrilor comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor ofertanţilor. care se iau în considerare în evaluarea ofertelor. precum şi moneda de plată. Prezentarea. cu scrisoare recomandată. Art. h)modalitatea şi condiţiile de plată. primirea. Art. 4. cum ar fi: costul transportului.

4. pentru propriile sale evidenţe. în cazul în care există. 4. Art. comisia de licitaţie poate cere ofertanţilor.3 După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor. trece la examinarea. alin. Procesul-verbal se va citi în prezenţa participanţilor şi va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii ofertanţilor. comisia de licitaţie va întocmi.6 Comisia de licitaţie procedează. În continuare. Art. valorile ofertelor. 4. să-şi clarifice sau să-şi corecteze ofertele. denumirea ofertanţilor. dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a conţinutului ofertei. Art. clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.La deschiderea licitaţiei. după caz.4 Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor înapoia ofertanţilor fără a fi deschise. 3. Art. denumirea ofertanţilor.7 În scopul examinării. acestea se vor păstra sub cheie. individual. va anunţa clar: numele sau. Art. la verificarea modului în care fiecare ofertă răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi. ulterior. inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora. după care va deschide plicurile. 4. un proces-verbal în care se vor consemna datele menţionate la art. propunerile de oferte alternative.8 . Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris. Art. 4. 4. orice alte detalii pe care comisia de licitaţie le consideră necesare. preşedintele comisiei de licitaţie va anunţa numele sau. existenţa garanţiilor de participare solicitate. excepând cazurile în care se solicită corecţia erorilor aritmetice sau a greşelilor materiale descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinării ofertelor.2. notificările în scris referitoare la modificările sau la retragerile de oferte. evaluării şi comparării obiective a ofertelor. pe loc sau în zilele următoare. după caz. 4.5 După deschiderea în public a ofertelor.

Monitorul Oficial 346/1998 . – semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de acceptare a ofertei în 2 (două) exemplare.11 În cazul evaluării ofertelor pe bază de simplă apreciere. . 4. în cel mult 10 zile de la data şedinţei de licitaţie.9 Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie. erorile sau omisiunile din ofertă. comisia de licitaţie va respinge oferta. Art. 63/1994 din 7 septembrie 1998. Hotărârea va cuprinde: – numele membrilor comisiei de licitaţie. avându-se în vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate. hotărârea de acceptare a ofertei se adoptă în favoarea ofertei cu preţul cel mai scăzut şi care întruneşte calităţile tehnice şi de execuţie minimale cerute prin caietul de sarcini. dintre care un exemplar poate fi luat de către reprezentantul Ministerului Finanţelor. ponderea preţului ofertei va fi de minimum 70% din numărul total de puncte. 4. Regulament achiziţii publice şi licitaţii actualizat prin: Hotărâre nr.7. – nominalizarea ofertantului a cărui ofertă a fost acceptată.În situaţia în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior. – data întocmirii. Art. spre a deveni corespunzătoare cu documentele licitaţiei.pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii. Art. economice şi de calitate pe baza cărora a fost acceptată oferta. 4. conform art. 568/1998 . prin simpla apreciere a preţului sau prin apreciere prin punctaj. 4.. – justificarea criteriilor tehnice. În sistemul de punctaj adoptat. care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi stabiliţi în prealabil de către comisia de licitaţie prin caietul de sarcini.

motivele de divergenţă. un model sau un tip de bun şi nici nu vor indica o origine a mărfii sau un producător determinat. . a ofertei către ofertantul câştigător se procedează la semnarea contractului de achiziţie publică înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei. 4. Art. printr-o scrisoare de acceptare. În termen de 10 zile de la data hotărârii de acceptare a ofertei. vor preciza. care nu sunt de acord cu hotărârea de acceptare a ofertei. persoana juridică achizitoare nu va apela la agenţi economici care ar putea avea interese în desfăşurarea licitaţiei. 5.1 La redactarea caietelor de sarcini sau a specificaţiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate prin licitaţii publice. 4. anexate la hotărâre. Art.14 După notificarea. în scris. b)încadrarea în standarde şi norme internaţionale sau în reglementări şi norme naţionale recunoscute pe plan internaţional.3 În scopul obţinerii de consultaţii şi date sau informaţii. 5. persoana juridică achizitoare va ţine seama de: a)necesitatea definirii bunului în funcţie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia şi mai puţin în raport cu aspectul sau forma lui. persoana juridică achizitoare va transmite celorlalţi ofertanţi scrisori prin care sunt anunţaţi că ofertele lor nu au fost acceptate. 5.13 Hotărârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia persoana juridică achizitoare încheie contractul de achiziţie publică în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.2 Caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice nu vor impune o anumită marcă de fabrică sau de comerţ. necesare la elaborarea caietului de sarcini sau a specificaţiilor tehnice. 4.12 Membrii comisiei de licitaţie.Art. Art. 5. Specificaţii tehnice Art. Art.

278 din 30 septembrie 1994. 15 din 23 ianuarie 1996. 127 din 19 iunie 1996 şi prin Hotărârea Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. Partea I. nr. potrivit legii. După ultima republicare. prin Hotărârea Guvernului nr. şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României. nr. şi în cazul în care în anul bugetar curent este asigurată numai o parte din fondurile necesare. în baza unor acte normative. Dispoziţii finale Art. 76 din 24 martie 1994. 6. 5. 83 din 7 mai 1997. . ţinând seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinaţie. 6.362 din 27 noiembrie 1996. 6. Republicat în temeiul art. nr. regulamentul a mai fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. diferenţa urmând a fi alocată în perioadele următoare. Partea I. dându-se articolelor o nouă numerotare. Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. persoanele juridice achizitoare pot organiza proceduri de achiziţionare de bunuri pentru consumul curent din prima parte a anului. 1. publicată în Monitorul Oficial al României.2 Organizarea procedurilor de achiziţie se poate realiza pentru bunuri de folosinţă îndelungată şi cu ciclu lung de fabricaţie (minimum 6 luni). 173 din 4 august 1995 şi în Monitorul Oficial al României. Art. III din Hotărârea Guvernului nr.Art.3 În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament. nr. Partea I. Partea I. 324 din 4 decembrie 1996. nr. Partea I.4 Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia ofertanţilor numai după aprobarea lui de către ordonatorul de credite bugetare. 63/1994. 6. 446 din 7 iunie 1996. precum şi pentru servicii ce pot fi contractate pe perioade determinate. publicată în Monitorul Oficial al României. 71 din 9 aprilie 1996. 224 din 4 aprilie 1996. Art. nr. 163 din 5 mai 1997. în Monitorul Oficial al României. Partea I. Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice în aplicarea acestuia. în perioada respectivă.1 Până la aprobarea legii bugetului de stat.

nr. Partea I. precum şi de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 115 alin.Detalii: http://legeaz. prin care să fie îmbunătăţit. 226 din Tratatul privind Comunităţile Europene. şi de a genera ulterior corecţii financiare pentru contractele finanţate din fonduri comunitare. conform art. 34/2006. 426 din 23 iunie 2009 Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. aprobată . se impune iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.net/text-integral/regulament-achizitii-publice-si-licitatii OUG 72 2009 modificarea şi completarea OUG 34 2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. republicată. (4) din Constituţia României. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. publicată în Monitorul Oficial nr. în continuare. de natură a atrage declanşarea procedurii de încălcare de către România a dreptului comunitar. ţinând cont de toate aceste precizări. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. ţinând cont de faptul că. Art. care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. au fost introduse numeroase modificări ale cadrului legislativ din România în materia achiziţiilor publice. 19/2009. În temeiul art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. care a intrat în vigoare la data de 12 martie 2009. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cadrul de reglementare a achiziţiilor publice. publicată în Monitorul Oficial al României. 418 din 15 mai 2006. după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii OUG 72 2009 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. au fost sesizate o serie de neconcordanţe între unele prevederi ale acestei ordonanţe de urgenţă cu Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 91 alin. ora şi adresa indicate în anunţul de participare.“ 2.“ 6. IX. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.La articolul 77. răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. (2). conform prevederilor art. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)În cazul prevăzut la art. 35–38 şi art.cu modificări şi completări prin Legea nr. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil. 57 alin. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 80 Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data. se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 115. 337/2006. (2) şi se limitează numai la prevederile art. cu modificările şi completările ulterioare. cu următorul cuprins: . atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art.“ 5. răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. articolele 1191 şi 1192. 16 (1)În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 72. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.“ 4. 92 (1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 40 alin. (2).“ 3.După articolul 119 se introduc două noi articole. 2B. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)În cazul prevăzut la art. 56. 2B se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap.La articolul 92. în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util. cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii. în măsura în care nu a devenit incidenţă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor. (2).La articolul 16. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă. 40 alin.

punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. în mod clar. în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii. 8. eventual. (2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde.La articolul 122 litera e).“ 7. 1191 (1)Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă. de regulă. în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor. (2)În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util. aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare. 1191 alin. inclusiv.La articolul 182.„Art. complet şi fără ambiguităţi. de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice. 1192 (1)Fără a aduce atingere prevederilor art. (1). ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: „Ca regulă generală. la orice clarificare solicitată. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi.“ 9. (1). după caz. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. În cazul accelerării procedurii de negociere. (3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi candidaţii selectaţi. răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.La articolul 188 alineatul (2). (2). durata unor astfel de contracte. 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: „h)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani. la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare. intenţia să o subcontracteze. cât mai repede posibil. în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util.“. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească. răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. 180. luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.“ . Art.

180. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. în cazul în care valoarea estimată. sunt lovite de nulitate. încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2)Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. (1). (1). b)6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. conform prevederilor art. b)atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a)atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. de regulă. (3)Respectarea termenelor prevăzute la alin. 23 şi ale cap.La articolul 190. în conformitate cu prevederile alin. eventual. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art.“ . 55 alin.10.Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. II secţiunea a 2-a. 23 şi ale cap.“ 11. c)atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. 55 alin. în cazul în care valoarea estimată. (2).“ 12. (2). conform prevederilor art. 205 (1)Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de: a)11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. de către o altă persoană. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. II secţiunea a 2-a. conform prevederilor art. intenţia să o subcontracteze. încheiat în formă autentică. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: „g)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are.La articolul 188 alineatul (3).

Achiziţii publice. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice. la cererea părţilor sau din oficiu. în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5. după alineatul (1) se introduc trei noi alineate.“ 17. atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi. alineatele (11)–(13). în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este mai mare decât echivalentul în lei a 5. prin încheiere. (11).000.La articolul 227. referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 122. 15. întrunirea cauzelor. în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. va putea dispune. după caz. dacă este cazul. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art.“ . (12)Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor va transmite dosarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin.“ 14. notele intermediare şi avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. acesta are totuşi obligaţia.La articolul 255.000 euro.La articolul 209. alineatul (11). (11).000 euro. (13)În scopul prevăzut la alin. cu următorul cuprins: „(11)În cazul în care cu privire la acelaşi obiect au fost formulate atât contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.13. cu următorul cuprins: „(11)Dispoziţiile alin.La articolul 213 alineatul (1). de a publica un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 8 lit. 227 (1)În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: „o)raportul de activitate şi. autoritatea contractantă va încunoştinţa instanţa despre existenţa contestaţiei prevăzute la acelaşi alineat. 23 şi la cap. după alineatul (1) se introduce un nou alineat. a)–c). Partea a VI-a.La articolul 223. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. II secţiunea a 2-a.“. pentru asigurarea unei bune judecăţi. aceasta din urmă.000. cât şi acţiune la instanţa judecătorească.“ 16.

cu respectarea prevederilor art. autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări. pe parcursul prezentului capitol. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa instanţei judecătoreşti competente.La articolul 255.“. 2561 (1)Înainte de a se adresa instanţei competente. Dispoziţiile art.18. alineatul (4).Articolul 2561 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menţionate la art. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire.“ 20. (3)Notificarea prevăzută la alin. 9. (1). 2562 şi 270–271. (2)Prin excepţie de la prevederile alin. aşa cum este definită de legislaţia în vigoare. persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. cu următorul cuprins: „(4)Orice referire.Articolul 256 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. precum şi orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (1). 205 şi 2562 rămân aplicabile. prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care: a)are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire. . litigiile privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional. După primirea notificării. sunt de competenţa exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti. partea introductivă a alineatului (2) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2)În sensul prevederilor alin.“ 21.La articolul 255. 19. (2)Lipsa notificării prevăzute la alin. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. 256 (1)În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională. inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.

în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. (7)Dispoziţiile alin. 2562 (1)Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau. estimată conform prevederilor art. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. de renunţare la judecarea acţiunii în ceea ce priveşte respectiva încălcare. alineatele (2). . în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.La articolul 2562. 256 alin. (1). (6)Persoana vătămată care.“ 22. (3). (1)–(6) se aplică în mod corespunzător în cazul prevăzut la art. (1) se poate adresa de îndată instanţei judecătoreşti competente. instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. estimată conform prevederilor art. (2). (5)Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispoziţiilor alin. după cum urmează: a)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 55 alin. II secţiunea a 2-a. (3)Comisia prevăzută la alin. 23 şi ale cap. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. b)5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit.La articolul 263. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2)Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează lunar de către o comisie. consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. după caz. fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (4). 55 alin. respectiv un senator şi un deputat. (2) este alcătuită din 5 membri. II secţiunea a 2-a. b)2 reprezentanţi ai Parlamentului României. după caz.“ 23. în termen de: a)10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. desemnaţi de către cele două Camere ale Parlamentului. 23 şi ale cap. primind comunicarea prevăzută la alin.(4)Măsurile adoptate potrivit alin. (2). despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă.

încălcându-se astfel prevederile art.“ 24. autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. 287 12 alin. (3). alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3)În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă. dispoziţiile art. (3). anularea. cu excepţia litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional. (5)Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective.. 205 alin.... 287 10 alin. (1) lit. precum şi cele privind executarea. (4). 287 11 se aplică în mod corespunzător.La articolul 285. rezoluţiunea. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3)În situaţia în care instanţa admite plângerea.. rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 287 13 lit. alin.“ 25. 2877 şi 2878 se aplică în mod corespunzător. dispoziţiile art. 286 (1)Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante.Articolul 286 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. iar contractul a fost încheiat înainte de pronunţare. d)un reprezentant al Consiliului Concurenţei.. (1) şi la art. 281 alin.. (1). Partea I. 206 alin.“ 26. (2).c)un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2)Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice. precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile . 281 alin. ale art. b). 277 alin. dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. (3). a). acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire. nulitatea.La articolul 277. (1) şi la art.. (5) şi (6) sau. (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. . inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art.. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere. după caz. care se soluţionează în primă instanţă de către Curtea de Apel Bucureşti. (2). pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. publicat în Monitorul Oficial al României.

“ 27. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective. a). dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente. că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului. absenţa efectelor ar . potrivit dispoziţiilor art. în circumstanţe excepţionale. b)au fost încălcate prevederile art. 277 alin. (3). (2)Prin excepţie de la prevederile alin. (3)La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. prin reducerea termenului de execuţie al acestuia. conform dispoziţiilor lit.contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. şi/sau b)aplicarea unei amenzi autorităţii contractante. 7209 din Codul de procedură civilă. 158–160. (2). 287 12 alin. (2).“ 28. (1) şi la art. după cum urmează: a)limitarea efectelor contractului. după analizarea tuturor aspectelor relevante. (3). (4)Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (1) şi (2). cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului. 7202–7207 şi art. 2878 alin. 206 alin. a). 205 alin. 287 13 lit. 287 10 (1)Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: a)autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. sancţiuni alternative. aceasta va dispune. (5)Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă.La articolul 2878. în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice. în schimb. art. c)autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. în cazul în care instanţa consideră.Articolul 287 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. art. (1). proporţionate şi descurajante. 205 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul. (1). (3) sau ale art. 150 sau ale art. care se aplică în mod corespunzător. 206 alin. (1) şi la art.

(1). art.conduce la consecinţe disproporţionate.La articolul 287 12. 287 10 alin.Articolul 287 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. a). art. 205 alin. justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare. cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului. 206 alin. instanţa poate decide. orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă. numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi. nu constituie motive imperative de interes general. 205 alin. (2) lit. b). Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante. dacă este cazul. (1) şi (2). prevederile art. 277 alin. întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă. prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. b). 2878 alin. (3). b)a încheiat contractul respectând. (1) nu poate avea efect retroactiv. după analizarea tuturor aspectelor relevante. a procedat după cum urmează: a)a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv. considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare. costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire. (1) lit. (6)În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. 287 10 alin.Articolul 287 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. din proprie iniţiativă. care nu face obiectul art. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. (1). 287 11 În cazul unei încălcări a prevederilor art. costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului. (1) lit.“ 30. (3) sau ale art. 287 12 (1)Prevederile art.“ 31. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 287 13 . (2).“ 29. 287 10 alin. descrierea obiectului contractului. termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit.

287 17 (1)Cererile introduse. cu respectarea prevederilor art. 207. a). (2)Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. sub rezerva dispoziţiilor art. 287 14 (1)Constatarea nulităţii contractului. 205 alin. 50 şi 56. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art.Articolul 287 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 206 alin. (1). 287 10 alin. sub rezerva dispoziţiilor art. se poate solicita şi prin acţiune separată. după caz. în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. . 287 10 alin. având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia. 207. la instanţele judecătoreşti. 205 alin. a). în conformitate cu prevederile art. potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.000 lei inclusiv – 1% din această valoare.Prevederile art. 206 alin. cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. (3) lit. 208. cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. c). (1) lit. 287 11. considerând că a respectat prevederile art. după cum urmează: a)până la valoarea de 40. b)cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului. 158–160. art. prevederile art. (2). a procedat după cum urmează: a)a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului. (1) şi ale art. (1) şi (2) şi ale art. precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează.Articolul 287 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art.“ 32. în termen de: a)cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare: – publicării anunţului de atribuire a contractului. în funcţie de valoare. din proprie iniţiativă. (3). 48.“ 33. ale art. sau – informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului. în condiţiile prevăzute la art. 208. şi b)a încheiat contractul respectând. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. 47 alin. 150 sau.

La articolul 2961. 198. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din Legea nr.000 lei inclusiv – 760 lei + 0.1% din ceea ce depăşeşte 40.La articolul 293. nr.000 lei inclusiv – 1. (3)Dispoziţiile art.000.00001% din ceea ce depăşeşte 400. (1). litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „a)autoritatea contractantă se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. PRIM-MINISTRU .001 lei şi 4. e)între 40.000. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.000. inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor.“.000.000 lei inclusiv – 400 lei + 0.000 lei inclusiv – 1.200 lei. 337/2006. d)între 4.001 lei. litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: „j)utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art.La articolul 295. rămân aplicabile.120 lei + 0.001 lei.001 lei.000. (2)Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial.001 lei şi 400.01% din ceea ce depăşeşte 400. 287 10 alin. precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.000. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.000.000 lei – 2. după aprobarea acesteia prin lege.001 lei. cu modificările şi completările ulterioare.000.“ 36.000. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei.000. Partea I.001 lei.0001% din ceea ce depăşeşte 40. se va republica în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României.000. 35. Partea I.840 lei + 0.000.000 lei inclusiv – 1.“.480 lei + 0. obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial.001 lei şi 40.“ 34. c)între 400.000. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. g)peste 4.001% din ceea ce depăşeşte 4. cu modificările şi completările ulterioare.001 lei şi 4.b)între 40. Art. f)între 400. 418 din 15 mai 2006. recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.001 lei şi 400. dându-se textelor o nouă numerotare.

Cristina Trăilă Ministrul finanţelor publice. Radu Mircea Berceanu Detalii: http://legeaz. ministrul administraţiei şi internelor.net/text-integral/oug-72-2009-modificare-completare-oug-34-2006 . Dan Nica Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Vasile Puşcaş Viceprim-ministru. Gheorghe Pogea Ministrul transporturilor şi infrastructurii. Daniela Nicoleta Andreescu Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene.EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful