Sinopsis modul morfologi

Modul ini mengandungi nota tentang morfologi dan sintaksis. Submodul morfologi mengandungi definisi morfem, jenis morfem, struktur kata, suku kata, penggolongan kata, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata, kata tugas, pembentukan pemajmukan,

pengakroniman, dan penggandaan. Objektif Modul: Setelah menelaah modul ini, anda akan dapat: Definisi Morfem ialah unit tatabahasa terkecil yang bermakna dan berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah morfem dan boleh terbentuk daripada satu morfem atau lebih. Contoh : beri ! memberi ! pemberian ! pemberiannya ! satu morfem dua morfem tiga morfem empat morfem mem " beri ! pem " beri " an ! pem " beri " an " nya ! memahami konsep morfologi memahami bentuk dan binaan morfem B.Melayu menggunakan morfologi dalam pengajaran dan pembelajaran dengan betul dan gramatis.

1

Jenis-jenis Morfem
M)*+,M

pemberian

Morfem Bebas beri !

Morfem $erikat pem ! an !

Morfem Bebas ialah morfem yang dapat #ujud bersendirian, iaitu dapat berdiri sebagai perkataan dalam ayat. Contoh : • • • baju pakai cantik

Morfem $erikat ialah morfem yang hanya #ujud dalam pembentukan kata setelah proses pengimbuhan dan tidak boleh #ujud tanpa kata dasar. Contoh : • • • berbaju pakaian kecantikan

Morfem terikat terdiri daripada imbuhan-imbuhan yang berikut :• • • • a#alan &khiran Sisipan &pitan : : : : contoh pe% -!, juru-!, pra-!, ber-!, dan lain-lain. contoh kan!, -'!, -#an!, #ati, dan lain-lain. contoh -el-!, -em-!, -in-!, dan lain-lain. contoh pe%-..an!, ke-(an!, me-(kan!, dan lain-lain.

2

Semua

imbuhan

merupakan

unit-unit

tatabahasa

yang

bermakna

apabila

ditambahkannya pada kata dasar.

Sekarang anda sudah tahu baha#a perkataan

masak merupakan satu morfem bebas dan perkataan memasak terdiri daripada dua morfem, iaitu satu morfem bebas -masak- dan satu morfem terikat -me-. Setelah kita mengetahui apa yang dikatakan Morfem, Morfem Bebas dan Morfem Terikat, marilah kita melihat apa yang dimaksudkan dengan Alomorf pula. Alomorf &lomorf ialah kelainan-kelainan bagi sesuatu morfem terikat yang hadir berdasarkan bunyi a#al sesuatu perkataan yang diimbuhkan kepadanya. Misalnya, morfem terikat me%-! diimbuhkan pada perkataan-perkataan seperti bawa, tutup, karang, dan sorak akan me#ujudkan alomorf-alomorf yang berikut : • • • • me% " ba#a me% " tutup me% " karang me% " sorak - memba#a - menutup - mengarang - menyorak

Morfem terikat me%- mempunyai enam alomorf, iaitu me-! mem-!, men-!, meng-!, menge-!, dan menye-! yang hadir dalam situasi berikut: • me-! apabila morfem terikat me%-! diimbuhkan kepada perkataan-perkataan yang bermula dengan fonem-fonem -i-, -r-, -m-, -#-,dan -y-. apabila morfem terikat me%-! diimbuhkan kepada perkataan-perkataan yang bermula dengan fonem-fonem -b-, -p-, -f-. apabila morfem terikat me%-! diimbuhkan kepada perkataan-perkataan yang bermula dengan fonem-fonem -c-, -d-, -y-, -t-,dan -.-. apabila morfem terikat me%-! diimbuhkan kepada perkataan-perkataan yang bermula dengan fonem-fonem -a-, -e-, -i-, -o-, -u-, -g-, dan -k-. apabila morfem terikat me%-! bertemu dengan perkataan-

mem-!

-

men-!

-

me/-!

-

me/e-!

-

3

perkataan yang terdiri daripada satu suku kata. • menye-! apabila morfem terikat me%-! bertemu dengan perkataanperkataan yang bermula dengan fonem -s-.

&pakah be.anya perkataan dengan morfem0 Perbe.aan antara perkataan dengan morfem terletak pada sifat bebasnya. Semua perkataan bersifat bebas, yang bermakna dan dapat berdiri sendiri. Contoh : • • • • guru, mengajar, ajaran, pengajaran

Morfem pula boleh menjadi morfem bebas atau morfem terikat. Contohnya :• • • • guru mengajar ajaran pengajaran 1 morfem bebas 2 1 morfem terikat me/-! " morfem bebas ajar! 2 1 morfem bebas ajar! " morfem terikat -an! 2 1 morfem terikat pe/3! " morfem bebas ajar! " morfem terikat an! 2 4esimpulannya, semua perkataan ialah morfem, tetapi tidak semua morfem itu perkataan.

4

angkasa#an 9. telunjuk ii. ii. ii. iii. Berdasarkan contoh. Morfem Bebas 7efinisi : Contoh : i. ditambahkan i9. 8. Morfem 7efinisi : Contoh : i. Sila nyatakan definisi bagi istilah yang berikut dan beri tiga contoh bagi setiap istilah.5atihan 6 66. Morfem Terikat 7efinisi : Contoh : i. sila asingkan jenis-jenis morfem bagi perkataan yang berikut : i. iii. menyenaraikan iii. iii. ii. peraga#ati Morfem bebas 3 tunjuk! Morfem terikat 3 -el-! 5 .

4:"4: : ba " tu. Sila berpindah ke tajuk seterusnya iaitu Struktur 4ata. prak " tik. Struktur kata Struktur kata bagi kata tunggal bahasa Melayu mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 44:"4: : psi " ko. 444:4"4:4 : struk " tur. Sesuatu suku kata pula boleh terdiri daripada satu 9okal 192 sahaja atau kombinasi satu 9okal dengan satu konsonan 1k2 atau beberapa konsonan. :"4: : a " pi. 4onsonan yang berkenaan boleh hadir sama ada di hadapan 9okal. un " dur. di belakang 9okal atau di hadapan 9okal dan di belakangnya secara serentak. ola-pola suku kata ba!asa Melayu terbahagi kepada :• • Pola suku kata terbuka Pola suku kata tertutup ola suku kata terbuka ola suku kata tertutup :4"4:4 : am " bil. an " ting. e " la. i " bu. spo " ra. ka " ki. 444:"4: : stra " ta 4: " 4: " 4: : ri " si " ko 4: " : " 4: : ku " a " la Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan !uruf "okal Contoh : • • mi kami : : 4: 4: " 4: 1 satu suku kata terbuka 2 1 dua suku kata terbuka 2 Suku kata tertutup pula ialah suku kata yang diakhiri dengan !uruf konsonan Contoh : • • am ambil : : :4 :4 " 4:4 1 satu suku kata tertutup 2 1 dua suku kata tertutup 2 Struktur kata bagi kata tunggal bahasa Melayu dibentuk daripada : • satu suku kata 6 . trak " tor. :4"4:44 : im " port. ske " ma. 44:4"4:4 : tran " sit. sek " syen 4:44"4:4 : teks " til. san " ding. da " du.Selamat maju jaya dan tahniah kerana anda telah dapat menja#ab dengan betul. u " li. 4:4"4:4 : kan " cil.

lap. jauh. ikan. teks. duku. cat. duduk. sendu. skel. uncang bau. gred. jalan bantu. bank. tua buah. inti. . ela. dam. brek. biaya. sup. ibu. doa. buku. . • 4:":"4: : biara.ink skru skrip. jip. ais. fasih. ini aib. kad. cincang. mampu. itu.ip. sua. aur adik. jag. skrol. Contoh kata tunggal bahasa Melayu yang terdiri daripada satu suku kata • • • • • • • 4: :4 4:4 44:4 4:44 444: 444:4 : : : : : : : mi. emak. air. bom. alfa. dedap. si. adu. sunting Contoh kata tunggal bahasa Melayu yang terdiri daripada tiga suku kata dengan struktur suku kata yang berlainan. panji banting. . abang. skrap Contoh kata tunggal bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata dan struktur susunan #k$ dan #"$ • • • • • • • • • • • :"4: :":4 :"4:4 :4"4: :4"4:4 4:": 4:":4 4:"4: 4:"4:4 4:4"4: 4:4"4:4 : : : : : : : : : : : abu.• • • dua suku kata dan struktur susunan 142 dan 1:2 tiga suku kata dengan struktur suku kata yang berlainan empat suku kata dan lebih dengan struktur suku kata yang berlainan. draf. pauh budu. golf. stor.ombak. puaka. sia. biola 7 . ya. ru. tin. sambut. embun. sauh. undi. dan. ulam abdi.set. sari batil. yu am bah. tuala. blok.at. unta ambil. acu. antah. ratu. diam. kuih. sut.

gembala. kiamat. masyarakat singgahsana laksana. selendang. isian ikhtiar. tempua berlian. molekul. usaha. astaka bendera. sederhana. akibat angkasa. seluar agama. seluang. sambilan. ilmiah 4:4"4:":4 : 4:":"4:4 :"4:": 4:"4:":4 :"4:"4: :"4:"4:4 :4"4:"4: : : : : : : 4:4"4:"4: : 4:"4:"4:4 : 4:4"4:"4:4: 4:"4:4"4: : 4:4"4:4"4:: 4:"4:4"4:4: :"4:":4 :4"4:":4 : : Contoh kata tunggal bahasa Melayu yang dibentuk daripada empat suku kata dan lebih dengan struktur suku kata yang berlainan: • • • • • • • • 4:"4:"4:"4: 4:"4:":4"4: 4:"4:4"4:"4: 4:"4:"4:"4:4 4:4"4:4"4:"4: 4:4"4:"4:"4: 4:"4:":"4:4 4:4"4:":"4: : : : : : : : : bidadari. pasukan benjolan. sehati. belimbing. manfaat. petanda. udara. elaun. istana. cenda#an. sepurnama perajurit. binatang. mengkuang biasan. serigala biduanda. asrama.• • • • • • • • • • • • • • • • • • 4:"4:"4: 4:"4:": 4:4"4:": : : : balada. aduan.imat. gembira. ulama alamat. remaja. peluang. tualang idea. usia.ah. berita. penjara belukar. siaran. ija. urea maruah. selangka. mahkamah belanja. semua mentua. sandi#ara mesyuarat sentiasa 8 . teromba sempurna berembang. perdua. belia. kelompok akuan. keluarga sejahtera. seji#a benua. a.

Makanan.ungu< pemenggalan suku katanya ialah : " 4: %epentingan pemenggalan suku kata : • • • Membuat pemenggalan suku kata dengan betul Membe.un 3 gu< atau .ma " ka " nan ! 5atihan: Sila nyatakan contoh suku kata terbuka dan tertutup serta buat latihan tentang pemenggalan suku kata.ma " kan " an ! • Sebutan .akan antara pemenggalan suku kata dengan sebutan perkataan. Contohnya: • Pemenggalan .akan makna perkataan Contohnya: • Berikan 3 ber " i " kan ! .4:4 " : " 4:4 Membe.akan makna perkataan atau ayat 7apat membe.ung 3 gu<0 Bagi perkataan . u " /u ] =ntuk memahami kepentingan-kepentingan tersebut cuba anda perhatikan contohcontoh di ba#ah ini: Membuat pemenggalan suku kata dengan betul Contohnya: • Pengurus 3 pe/ " u " rus ! .akan antara pemenggalan suku kata dengan sebutan perkataan.ungu<0 &dakah .be " ri " kan ! 7apat membe.u 3 ngu< atau . 9 .Makanan.• • • • :"4:"4:4"4:"4: 4:4"4:"4:"4:"4:4 : : uni9ersiti cendera#asih maharajalela personifikasi 4:"4:"4:"4:"4:"4: : 4:4"4:"4:"4:"4:"4:: emenggalan Suku %ata Bagaimanakah anda menyebut perkataan .

10 .

ii. iii. ii. Berikan tiga contoh perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup. i9. Peniaga *uangan Mengambil 4enangan Pengetahuan Pemenggalan suku kata Selamat maju jaya dan tahniah kerana anda dapat menja#ab dengan betul. iii. Suku kata tertutup 8. Sila berpindah ke tajuk seterusnya. iaitu Penggolongan 4ata. iii. Suku kata terbuka Contoh : i. $ulis pemenggalan suku kata yang betul bagi perkataan-perkataan yang diberikan di ba#ah : Perkataan i. Contoh : i.6. 9. ii. 11 .

iaitu: i2 ii2 iii2 i92 4ata nama 4ata kerja 4ata adjektif 4ata tugas 12 . (olongan %ata &da empat golongan kata dalam bahasa Melayu. frasa adjektif dan sebagainya. Setelah kita kenali istilah kata dan frasa. kita perlu mengenali istilah yang banyak kita temukan dalam unit ini. seperti frasa nama. frasa kerja. +rasa pula boleh terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan dan perkataan tersebut berpotensi untuk diperluas menjadi unit yang lebih besar. kita tidak tahu baha#a ayat yang dibina salah atau betul dari segi tatabahasa. 'stilah tersebut ialah frasa. 1frasa nama2 Baju sekolah adik saya. marilah kita bincangkan golongan kata. 1frasa nama2 'ni bermakna frasa boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja atau boleh juga terdiri daripada beberapa perkataan. Contoh: Baju 1kata nama atau frasa nama2 Baju sekolah. Sebelum membincangkan golongan kata.enggolongan %ata 4ita perlu mengenali golongan kata. Perlu diingat baha#a binaan frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Apaka! perbe&aan antara kata dengan frasa' 4ata terdiri daripada satu perkataan. >al ini penting kerana tanpa mengenali golongan kata.

tempat atau benda. hai#an atau konsep.imnya kata ini menamakan orang. 4ata nama dapat dipecahkan kepada tiga subgolongan. bukan untuk benda.Beliau< hanya digunakan untuk orang yang dihormati. iaitu kata nama am. 5ihatlah rajah di ba#ah. 13 .4ata %ama 4ata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan la. %ata nama 4ata %ama &m 4ata %ama &m &bstrak *oh Mimpi 4eamanan Perasmian 4onkrit @ari Meja 4ipas *umah 5adang 7urian 4ata %ama 4has 4ata %ama 4has 4ata ?anti %ama 4ata ?anti %ama $unjuk 'tu 'ni 7iri 1orang pertama2 Saya &ku Beta 4ami 7iri 1orang kedua2 &#ak 4amu &nda 7iri 1orang ketiga2 7ia Beliau Mereka Baginda 7iri 1$anya2 &pa Mana Siapa Contoh bagi setiap subgolongan adalah seperti yang di ba#ah: >idup 1manusia2 >anif Syarifah &la#iyah >idup 1bukan manusia2 >e9ea Brasilia 1getah2 Manihot utilissima 1ubi kayu2 Si Belang Comel $ak hidup ?unung 5edang Proton Aira Planet Marikh %ota: . kata nama khas dan kata ganti nama.'a< hanya digunakan untuk manusia. .

-#ati... -#an. per. iii2 )bjek penyambut dalam ayat transitif Contoh: Murid menja#ab soalan dalam masa yang ditetapkan. peng-(-an. Penga#as memeriksa beg yang diba#a ke dalam de#an. ke. pem-(-an. ke-(-an 4ata nama atau frasa nama hadir dalam ayat sebagai: i2 Subjek Subjek Buku itu *adia! ini dibeli oleh ayah untuk rakan karib saya redikat Contoh: ii2 Predikat Subjek Predikat kasut ba!aru saya+ Sekola! %ebangsaan Bukit Besar+ Contoh: 4asut itu 'ni . .. 'mbuhan seperti yang berikut menandakan kata tersebut kata nama: &#alan: &khiran: &pitan: pe. per-(-an. pel. 4ata nama dapat disertai kata bilangan di hadapannya atau kata ganti tunjuk ini dan itu di belakangnya... dan -is pe-(-an.“Ianya” tiada dalam bahasa Melayu. -ah. juru. =ntuk mengenali kata nama memang mudah. penge.. peng. pem. pen.. pen-(-an.lakkan penggunaan ianya dalam sebarang ayat sama ada lisan atau penulisan. Contohnya: 7ua ekor burung )uma! itu 4ata nama terbitan lebih mudah dikenali. penge-(-an.. i92 )bjek pelengkap dalam ayat tak transitif 14 . tata-an..

?emuk< yang pada asalnya kata adjektif. 4akak memotong buah dengan pisau. 7alam hal ini. (emuk boleh menyebabkan masalah kesihatan.perkataan . telah bertukar fungsinya sebagai kata nama dalam ayat tersebut. ii2 frasa keterangan Contoh: Mereka belajar di kolej. Bersukan boleh mengurangkan risiko penyakit jantung. 4enyataannya berlandaskan fakta yang tepat. perkataan . 8. &yat asalnya ialah Badan gemuk bole! menyebabkan masala! kesi!atan+ Contoh ayat yang lain adalah seperti yang berikut: a2 b2 1&kti9iti atau Perbuatan2 Memancing boleh merehatkan fikiran. 15 . 6. begitu juga perkataan .&kti9iti<. pengguguran unsur dalam ayat dibenarkan.&kti9iti< telah digugurkan. Cuba anda lihat ayat yang di ba#ah ini. ada kata kerja dan kata adjektif yang bertukar fungsi menjadi kata nama. .bersukan< didahului oleh kata nama .gemuk<.Contoh: Petani bermandikan pelu! di sa#ah. 4ata nama juga hadir dalam: i2 frasa sendi nama 1unsur predikat2 Contoh: )rang itu dari Sara. maknanya pertukaran fungsi telah berlaku. &yat asalnya ialah Akti"iti bersenam bole! mengurangkan risiko penyakit jantung+ 7alam situasi tertentu. Mengapa hal ini dibenarkan sedangkan subjek ayat mesti terdiri daripada kata nama0 Sebenarnya . ?emuk pula ialah kata adjektif. Bungkusan itu untuk kakak. Sebenarnya. *umus yang sama juga berlaku pada ayat kedua.bersukan< pada asalnya memang kata kerja tetapi telah bertukar fungsi menjadi kata nama. 1Aarna2 4uning #arna kegemaranku. Bersukan ialah kata kerja. 4edua-duanya menjadi subjek ayat.ak. @ika kata tersebut menjadi subjek ayat. 4esimpulannya.

'tu @alan $ulis jenis kata nama yang terdapat dalam senarai di ba#ah.5atihan 6. Baginda %ya#a Si @alak Sungai 4arak Pendapat Siapa @a#atankuasa Burung kasa#ari 4etua Menteri &#ang >assan 16 .

mem-(-kan. mem-(-i. me-(-kan. 4ata kerja menjadi inti bagi binaan frasa kerja.akan kata nama berimbuhan ke-(-an dengan kata kerja berimbuhan ke-(an. men-(-kan. . @ika kata terbitan tersebut yang bermaksudB a2 b2 perihal yang terkandung dalam kata dasar. memper-(-kan. %ota: &pitan ke-(-an juga terdapat dalam kata nama. &nda usah risau kerana anda mudah sahaja membe. i2 ii2 iii2 %ata %erja 4ata kerja ialah kata yang menyatakan makna perbuatan atau pelakuan. %ediaman pega#ai itu terletak di atas bukit. tempat. 17 . di-(-i. Contohnya: 7ia ke-urian malam tadi 1jadi mangsa curi . itulah kata kerja. meng-(i. kata tersebut ialah kata kerja. %yatakan tiga fungsi kata nama dalam ayat dan tulislah contoh ayat tersebut.-i.mengalami kejadian curi2. -i. 4ata kerja mudah dikenali terutamanya kata kerja terbitan. men-(i. @ika kata terbitan tersebut bermaksud terkena atau mengalami perbuatan atau kejadian 1jadi mangsa2. %e-antikan 1perihal cantik2 puteri itu tidak ada tolok bandingnya. di-. maka kata tersebut ialah kata nama. menge-. men-. &pabila kata tersebut mempunyai imbuhan seperti yang disenaraikan di ba#ah. -kan. menge-(-kan. di-(-kan. memper-(-i. ber-(-an. mem-. diper-(-kan. ber-(-kan. memper-. &#alan: &khiran: &pitan: me-. meng-. ber-. diper-. ter-. meng-(kan. contohnya.8. ke-(an. contohnya.. me-. diper-(-i.

ncik Cahari memperisterikan anak sulungnya. b2 4ata kerja transitif pasif 4ata ini ialah hasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. memper-. me.(-kan. di-(-kan. Contoh dalam ayat: Su. %ata %erja 4ata kerja transitif 4ata kerja tak transitif &ktif 6. )bjek ini dipanggil penyambut. . memper-(-i.Menembak< ialah kata kerja transitif aktif kerana kata tersebut perlu diikuti oleh objek 1rusa2 untuk melengkapkan maksudnya. diper-(-i.ana. di-(-i. me. Contoh dalam ayat: Surat ditulis oleh Su.ana menulis surat. ?uru Besar memasuki stor sukan.(-i.( -kan. 4ata kerja ini umumnya ditandai oleh imbuhan di-. . iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. 7ua jenis kata kerja transitif. Murid-murid menaikkan bendera. Penghulu memperbesar anjung rumahnya.kan. a2 4ata kerja transitif aktif 4ata kerja ini umumnya ditandai oleh imbuhan me-.4ata kerja boleh dibahagikan seperti rajah di ba#ah. %ata %erja Transitif Pasif Berpelengkap $anpa pelengkap 4ata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. memper.(. di-(-per. 18 . Contoh: Pemburu menembak rusa. diper.

Aalau bagaimanapun.. di-. 5aporan itu kamu tulis. bentuk kata kerja yang mempunyai imbuhan di-.berbuat< ialah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti oleh pelengkap 1contoh: doktor dan baik2 untuk menyempurnakan maksud ayat tersebut. diper.(-kan.Menjadi< dan . &yat pasif diri pertama dan kedua i2 5aporan itu saya tulis. iii2 =capan perasmian saya sampaikan. i.Bendera dinaikkan oleh murid-murid. Contohnya: 4ereta yang mereka naiki telah melanggar seorang anggota polis. Setor sukan dimasuki oleh ?uru Besar. ii2 Bendera kami naikkan se#aktu perhimpunan. 4ata kerja tak transitif a2 Berpelengkap 4ata kerja tak transitif berpelengkap mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. =capan perasmian tuan sampaikan. di-(-per. dan diper-(-i. 5ihatlah bentuk kata kerja dalam ayat pasif di ba#ah: &yat pasif diri ketiga i2 5aporan itu ditulis oleh beliau. &nak sulungnya diperisterikan oleh . Sepatutnya: Kereta yang dinaiki oleh mereka telah melanggar seorang anggota polis.. bagi ayat pasif yang pelakunya orang pertama dan kedua.. di-(-i. %ota: Banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna bahasa tentang penggunaan kata kerja pasif ini. tidak digunakan.-kan. &njung rumahnya diperbesar oleh Penghulu. ii2 Bendera dinaikkan oleh mereka se#aktu perhimpunan. Bendera a#ak naikkan se#aktu perhimpunan.ncik Cahari. . iii2 =capan perasmian disampaikan oleh ?uru Besar. %ota: 19 . Contoh: &diknya menjadi doktor+ 4ita mesti berbuat baik.

&yahnya belum kembali sejak semalam. i2 Pelengkap kata nama Contoh: Mereka ada tetamu. =nsur-unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada kata nama. kata adjektif dan frasa sendi nama. iii2 Pelengkap frasa sendi nama. b2 $anpa pelengkap 4ata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa penyambut. Contoh: Pak Samad tinggal di Kampung Baru. Contoh: 7oktor dijadikan oleh adiknya 1salah2. $embok rumahnya runtuh setelah dilanggar lori. 5ihatlah contoh di ba#ah: Budak itu menangis kerana lapar. Cikgu Cainal sedang bersembahyang. Contoh: Budak itu menangis. ii2 Pelengkap kata adjektif Contoh: >ubungan kedua-dua orang itu bertambah kukuh. 20 . Cikgu Cainal sedang bersembahyang di biliknya. $embok rumahnya runtuh. 4ata kerja ini boleh diikuti oleh unsur keterangan. &yahnya belum kembali.&yat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan.

4ami akan membaharui lesen memandu di pejabat itu. a2 b2 c2 d2 e2 f2 @urusolek membetulkan rambut pengantin. 4anak-kanak itu melompat di atas katil. ?adis itu pandai menyembunyikan masalahnya. Buku-buku itu kami susun dengan rapi pada setiap hari. Peserta perlu membuat penilaian tentang kursus. $ulis jenis kata kerja yang bergaris. &ku pernah menggondol hadiah dalam pertandingan syarahan. Beliau sering mela#ati rakannya yang terlantar sakit. Pokok bunga di halaman itu kamu siram dengan air basuhan ikan. a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 7ia tidur beralaskan tilam nipis. Mona menjahit baju kurung adiknya. Perompak kedai emas itu bersenjatakan dua pucuk pistol. 21 . Bina ayat yang mengandungi: a2 b2 c2 d2 4ata kerja aktif transitif 4ata kerja pasif 4ata kerja tak transitif berpelengkap 4ata kerja tak transitif tanpa pelengkap.5atihan 6. Mereka berbincang tentang peruntukan ke#angan. 8. Shima balik ke kampung seminggu yang lalu. $etamu dihidangi air kopi oleh ibu. D. 4alian membatalkan rancangan itu semalam. $ukar ayat transitif aktif yang berikut kepada ayat pasif.

harum Contoh dalam ayat: a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 i2 Badan budak itu lema! kerana tidak makan beberapa hari. lincah. 4ata adjektif menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. *ambutnya pendek setelah dipotong oleh guru disiplin. Contoh kata adjektif: besar rajin tinggi laju banyak kasar 1sangat besar2 1sangat rajin2 1tinggi sungguh2 1laju sangat2 1banyak sekali2 1sungguh kasar2 4ata adjektif ada beberapa jenis.%ata Adjektif 4ata adjektif dikenal juga sebagai kata sifat. kuning. Contoh: Pokok meranti itu tinggi. Murid-murid yang datang le. cantik. iaitu: .ni rindu akan kampung halamannya. kecil. le#at. lonjong baharu. lambat. biru. lambat. Muka gadis itu mera! apabila diusik rakan-rakannya. bersih. sihat merah. 9iii iE. Ma.onto! berani. bising. a#al. bundar. hijau. 9ii.akan kata adjektif dengan kata nama atau kata kerja. nipis. 9. Ciri inilah yang membe. i9. ragu. Bilik darjah itu sentiasa bersi!. renek bulat. 4ata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. kelabu panjang. ii. Permukaan batu itu lekuk akibat titisan air. 7arjah biasa. pandai. suntuk jauh. 9i. kasar. lekuk. hampir cepat. iii.at akan dihukum. iaitu: Bil+ i. lemah. leper. dekat. sayang sedap. benci. 4ura-kura berjalan lambat. %ata adjektif Sifatan atau keadaan Aarna =kuran Bentuk Aaktu @arak Cara Perasaan Pancaindera . *umahnya jau! dari sekolah. 22 4ata adjektif dapat digunakan untuk menyatakan tiga darjah perbandingan. segan. pendek. laju. selalu rindu.

yang menunjukkan darjah perbandingan.juga terdapat dalam kata kerja. sekiranya anda terjumpa perkataan seperti contoh di ba#ah.ii2 7arjah bandingan Contoh: iii2 Mona setinggi ibunya.dapat digolongkan dalam kata adjektif kerana imbuhan ter. itulah kata adjektif.i lebi! tinggi daripada adiknya. anda perlu golongkan perkataan tersebut dalam kata adjektif." sangat Contoh: teramat baik tersangat masyhur amat " kata adjektif sebesar-besar sepandai-pandai secantik-cantik seputih-putih sepantas terbesar terpandai tercantik terputih terpantas b2 amat sangat " kata adjektif " sekali 23 . @ika kata dasarnya kata adjektif dan maksudnya mempunyai darjah perbandingan. 4ata adjektif mempunyai imbuhan se. ada beberapa peraturan yang perlu diikuti supaya penggunaannya betul. Bagi kata adjektif yang menunjukkan darjah penghabisan. Bagaimanakah anda membe. Bentuk ini diterima penggunaannya dalam bahasa Melayu. )leh itu.akannya0 'tu mudah sahaja. *o. &nda lihatlah kata dasarnya serta maksudnya. sebesar sepandai secantik seputih pantas %ota: Perlu diingat baha#a bukan semua kata yang berimbuhan ter. 7arjah penghabisan Contoh: ?unung 4inabalu gunung yang tertinggi di Malaysia.dan ter. a2 ter. 5ihatlah bentuk di ba#ah.

paling dan sekali sudah memba#a maksud darjah penghabisan. &nda perlu mengelakkan kesalahan ini. a2 ter.sungguh Contoh: amat bijak sekali sangat mudah sekali sungguh enak sekali Peringatan: Bentuk seperti contoh di ba#ah adalah salah.+ kata adjektif " sekali. %yatakan jenis kata adjektif bagi perkataan di ba#ah: $ebal @ingga Perlahan 5icin 5ambat 24 . Contoh: F terbesar sekali 1salah2 F tercantik sekali 1salah2 b2 paling " kata adjektif " sekali Contoh: F paling baik sekali 1salah2 F paling tinggi sekali 1salah2 Penggunaan tersebut salah kerana ter-. 5atihan 6.

penerang. klausa. iaitu: 6. 6N. penguat. D.Suka 4uat 5eper @auh Suntuk 8. 6D. L. pemeri atau tugas-tugas lain. 8. 6I. %ata Tugas 4ata hubung 4ata seru 4ata $anya 4ata perintah 4ata pangkal ayat 4ata Bantu 4ata penguat 4ata penegas 4ata naMf 4ata pemeri 4ata sendi nama 4ata pembenar 4ata arah 4ata bilangan 4ata penekan 4ata pembenda 4ata tugas di atas dapat dikelompokkan dalam empat kelompok. penafi. J. 5ihatlah jenis-jenis kata tugas. 6H. K. 66. G. H. pendepan. 6G. I. 4ata penyambung ayat 25 . atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas. 68. pembenar. sama ada sebagai penghubung. penentu. Bina ayat yang menunjukkan a2 b2 darjah bandingan darjah penghabisan %ata Tugas 4ata $ugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. Bil+ 6.

yang dikenali sebagai ayat majmuk.6 4ata hubung gabungan 4omplemen keterangan 4ata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. +ai. malahan. 4ata praklausa D. 4ata pascakata /+ %ata enyambung Ayat 4ata Penyambung &yat ialah kata hubung. %ata !ubung pan-angan 6. &yat yang terbentuk ialah ayat majmuk gabungan.8 Bilik ini sempit tetapi kemas. sambil dan kemudian Contoh dalam ayat: a2 b2 c2 d2 e2 6. lalu.6 4ata hubung pancangan relatif 1kata relatif2 26 .8. Contoh kata hubung gabungan: dan. serta. atau. Camri menyusun buku dan adiknya mengemas bilik tidur. 4ata Penyambung &yat 1kata hubungan2 4ata hubung gabungan 4ata hubung pancangan *elatif 6. Perbuatan makan sambil bercakap adalah kurang baik.8. Pekedai itu bukan sahaja peramah mala!an pemurah. tetapi. iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. 4ata prafrasa G.ah membuka kasut lalu naik ke rumah.

Contoh kata keterangan adalah seperti yang berikut: kerana sementara semoga tatkala kendatipun Contoh: 4ita berdoa agar negara kita aman dan makmur. 6. sekiranya ketika andai kata sungguhpun semasa kalau-jika1lau2 #alaupun apabila meskipun se#aktu hingga agar setelah supaya untuk 5atihan Bina tiga ayat dengan menggunakan a2 4ata hubung pancangan relatif. Bentuknya ialah yang. Bentuk yang la. ?uru Besar memaklumkan ba!a. 27 .8 4ata hubung pancangan komplemen 1kata komplemen2 4ata ini berfungsi menghubungkan satu klausa yang menjadi pelengkap pada satu klausa utama. 6.4ata ini berfungsi menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Muna memakai kain yang dibeli di pasar raya.a sukan tahunan akan diadakan pada bulan hadapan.8. Contoh: )rang yang duduk bersimpuh itu ka#an saya. 7ia bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan.D 4ata hubung pancangan keterangan 1kata keterangan2 4ata ini berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Contoh: 0ntuk mencari budak yang hilang itu memang sukar.a dan untuk.8.im digunakan ialah ba!a.

1+ %ata raklausa 4ata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. Contoh: Mengapaka! a#ak datang le#at0 Bilaka! mereka sampai0 >arga kain ini berapa0 %ota: 28 . 5ihatlah jenis kata praklausa di ba#ah: 4ata Praklausa Seru 1+/ %ata seru tanya perintah pembenar pangkal ayat 4ata seru berfungsi untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan seperti marah. . sakit dan sebagainya. e!. kece#a. sakitnya kepala sayaO Amboi. 1+1 %ata tanya 4ata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk memperoleh penjelasan.a!. 4ata ini digunakan dalam ayat seruan.a!ai.b2 c2 d2 4ata hubung pancangan keterangan. . syabas. adu!ai. Contoh: Adu!. sedih. 4ata hubung gabungan. hairan. 4ata hubung pancangan komplemen. baru saya tahu cerita yang sebenarnyaO Contoh kata seru yang lain ialah -is. cantiknya pengantin ituO O!.

Sekiranya kata tanya dikedepankan. minta. kehadirannya dalam bentuk tulisan hendaklah disertai partikel 3kah. arahan. larangan. Tolong kumpulkan keratan akhbar tersebut. misalnyaB Silala! masuk ke dalam de#an. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu 5ama. 1+3 %ata pembenar 4ata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu penyataan. tetapi biasanya terdapat Permintaan : Minta. Contoh: Jangan membuang masa. tak usah. Contoh: &mbilkan saya sebilah mancis. Betul. !arap. Sila masuk ke dalam de#an. Maka diambillah oleh panglima akan persalinan itu. partikel 3kah tidak perlu ditulis. Secara khususnya. 29 . 4ita boleh menambahkan partikel 3kah pada kata tersebut untuk melembutkan perintah. tolong. Sila. jemput. 1+2 %ata perinta! 4ata perintah ialah perkataan yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Contoh: 4a. perkara itu benar-benar terjadi. 1+5 %ata pangkal ayat 4ata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam #acana. harap imbuhan akhiran 3kan pada kata kerja. orang itulah yang dicari oleh polis. sayalah yang memberikan maklumat itu. atau permintaan. Alkisa! raja pun bersemayamlah di atas pancapersada. Benar. jangan. $iada kata yang khusus. Contoh kata perintah yang lain ialah usa!. kata perintah dapat digolongkan seperti yang di ba#ah: a2 b2 c2 d2 5arangan : Silaan : &rahan : =sah. @ika kata tanya di belakang. %ota: $anda koma hendaklah dibubuh selepas kata pembenar. Contoh: *atta berangkatlah puteri ke istana. jemput. silaan.

a. 2+/+/ %ata bantu aspek 4ata Bantu aspek menimbulkan suasana perbe. arah sendi nama 2+/ %ata Bantu 4ata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas untuk membantu frasa kerja. Contoh kata bantu aspek yang lain ialah suda!. frasa adjektif. sebermula.aan masa. @enis-jenis kata prafrasa adalah seperti yang di ba#ah: penguat bantu penegas bilangan 4ata Prafrasa nafi . iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. arakian+ 2+ %ata rafrasa 4ata pembenar ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. sekali peristi.Contoh kata pangkal ayat yang lain ialah sya!adan. kalakian. iaitu sama ada frasa nama. kini atau masa hadapan. dan frasa sendi nama. Contoh: Murid-murid tela! pulang. iaitu sama ada masa lampau. masi!. ?uru Besar sedang bermesyuarat. atau frasa adjektif. belum+ 2+/+1 %ata bantu ragam pemeri 30 . adapun. &da dua jenis kata bantu. perna!. Mereka akan mela#at ke @ohor Bahru esok. frasa kerja.

2+1+2 enguat bebas 4ata penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas.4ata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. 2+1+1 enguat belakang 4ata penguat belakang ialah perkataan yBang letaknya di belakang kata adjektif. 4ata benar dan sekali juga dapat menjadi penguat belakang. iaitu penguat hadapan. Contoh kata bantu aspek yang lain ialah ma!u. &da tiga jenis kata penguat. 2+2 %ata enegas 31 . sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. 4ata paling juga dapat menjadi kata penguat hadapan. Contoh: >afi. Cantik nian mahligai di atas bukit itu. !endak membeli basikal baharu. Suara #anita itu agak merdu. 2+1+/ enguat !adapan 4ata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Contoh: 'ndah sunggu! pemandangan di tepi laut. Contoh: Pondok itu terlalu usang. 4ita !arus peka tentang masalah orang kampung. Mereka bole! memohon bantuan daripada majikan. dapat+ 2+1 %ata enguat 4ata penguat ialah perkataan yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. 4uih itu manis sangat. penguat belakang dan penguat bebas. mesti. Contoh: 4uih itu sangat manis. 4ata amat dan sunggu! juga dapat menjadi penguat bebas. !arus.

pun. jua. *anya dia seorang sa!aja yang membuat kerja itu. 4akak tidak menjahit pada #aktu malam. Aalau bagaimanapun.4ata penegas juga disebut partikel. D. Contoh: 2+3 %ata 6afi 4ata nafi ialah pekataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat.6 Bukan hadir sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Siapakah murid yang menangis itu0 Penegas di atas tidak boleh hadir pada akhir ayat. Satu lagi bentuk kata penegas ialah juga. sa!aja.8 Tidak hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh: F)rang itu siapakah0 1salah2. *umah itu bukan untuk pekerja ladang. iaitu iala! dan adala!.G. &da dua bentuk kata pemeri. &dik tidak suka akan durian. 'nilah hasil kerja saya. 5ihatlah penggunaannya dalam ayat di ba#ah. 32 . Contoh: Aanita itu bukan ibunya. lagi. Pak Samad bukan menajak tetapi mencangkul tanah. Contoh: ?adis itu bukan cantik tetapi manis. Contoh: 2+5 %ata pemeri 4ata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Contoh: &patah daya kita. memang.G. bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat. 4ata penegas bentuk ini boleh hadir dalam mana-mana bahagian dalam ayat. !anya. 4ata tersebut memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. D. &da dua bentuk kata nafi. iaitu bukan dan tidak. 'bu bapa juga hadir dalam perbincangan itu.

Contoh: 1salah2. Contoh: Perkara yang dibincangkan iala! masalah disiplin pelajar. anda boleh tulis begini.6 7ala! 3 untuk persamaan atau ekuatif dan hadir di hadapan frasa nama. D. dimaklumkan baha#a surat tuan telah kami terima.H.8 Adala! 3 untuk huraian atau kualitatif dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.D. dimaklumkan baha#a surat tuan telah kami terima. Peraturan tersebut adala! untuk pega#ai kanan sahaja. 2+8 %ata Sendi 6ama 4ata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Contoh: 4enyataan munasabah. 7engan hormat.H. yang dibuatnya adala! tepat dan Peringatan: 4ata pemeri tidak boleh hadir sebelum frasa kerja atau kata kerja. Bagi menggantikannya. 5ihat contoh sendi nama di ba#ah: F&dalah dimaklumkan baha#a surat tuan telah kami terima 33 . 7engan ini.

b2 Aaktu persekolahan akan dipecahkan kepada tiga sesi. c2 menyatakan perubahan keadaan. c2 Aarna kain itu bertukar daripada putih kepada kuning. c2 +akrul lebih pandai daripada abangnya. c2 perbe. d2 dalam ungkapan tertentu a2 menunjukkan kegunaan untuk sesuatu. b2 Demi &llah. a2 menyatakan arah atau tempat. a2 Penyata perbelanjaan untuk9bagi tahun lalu akan diumumkan. hai#an. a2 Beliau akan memaklumkan perkara ini kepada pihak atasan. 4epada Pada a2 menunjukkan keterangan #aktu. b2 Cincin ini diperbuat daripada emas putih. c2 5ekatkan gambar kamu pada borang ini. b2 *umah ini untuk kakitangan am. =ntuk Bagi 7emi a2 menyatakan tujuan.NN petang. a2 Mereka berbincang tentang masalah air. d2 ada pendapat saya. aku rela berkorban harta dan nya#a. 34 . c2 menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. a2Mukanya licin seperti 9 bagai 9 laksana 9 umpama telur dikupas.onto! a2 Mereka akan balik ke kampung. b2 menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. unsur mujarad. a2 Basri menerima surat daripada ibunya. *umah ini bagi kakitangan am 1salah2 a2 Demi ibu perti#i. a2 menyatakan punca bagi manusia.aan atau perbandingan. b2 sebagai unsur penegas c2 melahirkan makna urutan $entang Seperti Bagai 5aksana =mpama a2 rujukan tentang sesuatu yang tidak tentu 1umum2 a2 menyatakan maksud perbandingan. masalah ini mudah untuk diselesaikan. a2 Mesyuarat akan tamat pada pukul G. a2 4ami datang dari kampung. b2 menyatakan pecahan.%ata sendi nama 7i 4e 7ari 7aripada enggunaannya Menunjukkan tempat a2 menunjukkan tempat atau arah. benda. b2 dalam ungkapan ada " pada 1manusia dan hai#an2. 1=ntuk tidak boleh digantikan dengan bagi. b2 Mereka menunggu dari pagi. dan unsur mujarad. b2 menunjukkan #aktu atau masa. b2 sumber atau asal kejadian. b2 Mereka berbincang dari pagi ke petang. c2 Dia bergerak langkah demi langkah dengan berhati-hati. b2 4unci itu ada pada penga#al. b2 #aktu atau masa. saya tidak akan mengulangi perbuatan salah itu lagi. hai#an. . a2 menyatakan sasaran yang merujuk kepada manusia. 7ia tinggal di 'poh.

&ir itu mengalir dari ba. b2 memba#a maksud cara sesuatu itu dilakukan. luar.menggunakan. a2 4asih sayang Puan &smah ter!adap anak tirinya sangat dikagumi. belakang. iaitu: D. Contoh kata arah yang lain ialah antara. a2 memba#a maksud rujukan yang melibatkan penyambut yang tentu. samping. sisi. dan a2 Saya sayang akan kucing itu. tepi. b2 menunjukkan hubungan yang memba#a maksud kerana. a2 7ia datang dengan ibunya. &da beberapa jenis kata bilangan. Contoh: &.K %ata Bilangan 4ata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama.berserta. penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif 1contoh:. selatan. atau benda. hai#an. 4opi dituangnya ke dalam botol. ter-. d2 menyatakan keadaan perbandingan yang d2 Pandangannya sama dengan saya. a2 menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif PQdi-.sayang. )leh >ingga Sampai 7alam &ntara 2+: %ata Ara! 4ata arah ialah sejumlah perkataan yang la.a! tanah. a2 memba#a maksud perihal peringkat dan had masa. #aktu dan tempat. dan kenaQ. 35 . a2 $angannya digigit ole! anjing gila. b2 'a mati ole! senjatanya sendiri.min ada dua ekor burung kakaktua. benci2. Tiga belas tahun yang lalu dia pernah datang ke sini.7engan a2 memba#a maksud bersama-sama . sudut. !adapan+ D. c2 7ali mengait buah rambutan dengan galah. a2 Perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat 4etua-ketua @abatan. a2 Aanita itu menang !ingga 9 sampai peringkat antarabangsa. serupa atau sama. rindu. . a2 memba#a maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak.imnya hadir selepas kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. a2 7ia asyik termenung sejak kematian rakannya. Contoh: Ca#an ada di atas meja. a2 memba#a maksud penanda #aktu atau masa. penjuru.K. c2 memba#a maksud memakai . Sejak Semenjak $erhadap &kan a2 merujuk kepada manusia.6 4ardinal 1jumlah yang tentu sifatnya2. tenga!. b2 7ia menerima kepulangan anaknya dengan perasaan gembira. sama ada manusia.

K.2+.D e-a!an Contoh: Separu! hartanya dihadiahkan kepada fakir miskin. 36 . sekalian.+1 Bilangan tak tentu+ Contoh: Segala maklumat telah diperoleh. Semua petugas diminta menghadiri mesyuarat. D. Contoh: 2+<+1 6ampaknya rumah itu akan runtuh pada bila-bila masa.L.6 %ata penekan 4ata penekan ialah satu bentuk yang memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. 2+< %ata pas-akata Bentuk 3nya berfungsi sebagai penekan dan pembenda. %ata pembenda 4ata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Beratnya guni itu GN kilogram. Dua pertiga daripada penduduk kampung telah keluar mengundi. Contoh: $ingginya pokok itu DN kaki. Contoh kata bilangan tak tentu yang lain ialah para. seluru!. dan lain-lain+ D. beberapa.

5atihan $ulis jenis kata tugas yang terdapat dalam senarai di ba#ah: erkataan bukan ya belum baha#asanya maka ialah sangat Aah berapa beberapa meskipun supaya baha#a pada malahan sementara pernah agak memang apatah dua belas ke Jenis 37 .

imbuhan dapat dibahagikan kepada imbuhan a#alan. sukarela. ketua menteri. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. dan masyarakat+ &da perkataan yang tergolong ke dalam jenis kata terbitan iaitu kata yang terdiri daripada gabungan morfem bebas dan morfem terikat. Bentuk kata tunggal tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan mahu pun perangkaian. Contohnya. dan gilang-gemilang. &da kata tunggal yang mengandungi satu suku kata dan ada kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.ab. tandatangan. tanggungja. am. bumiputera. ada perkataan yang digandakan kata dasarnya dan digolongkan ke dalam jenis kata ganda+ Contohnya. dan tandatangan. perjalanan. terima kasih. dan lapang. anak emas. Bentuk-bentuk kata tersebut adalah seperti antarabangsa. apitan dan sisipan.embentukan %ata Bentuk kata Sebelum anda mempelajari proses pembentukan kata. ja. baju-baju. suru!anjaya. atur cara. dan pesuru!jaya+ 38 . #alaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Contohnya. sukarela. yu. berita!u. bunga. &da juga perkataan yang terbentuk secara merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang memba#a makna tertentu. akhiran. kereta. ma!al.arganegara. 4ata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. . Berdasarkan kedudukan imbuhan pada kata dasar.atankuasa. anda perlulah mengetahui bentuk kata yang terdapat dalam bahasa Melayu terlebih dahulu. suru!anjaya. lelaki. 4ata terbitan adalah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. kakitangan. Contohnya. Penggandaan kata dasar boleh dilakukan pada seluruh kata dasar atau separa atau secara berentak. mata!ari. &da bentuk perkataan yang bersifat tunggal dan dikenal sebagai kata tunggal. Selain itu. Perkataan dalam bahasa Melayu ada empat bentuk. $erdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. dan gemilang. biru. membaca. 4ata yang dibentuk cara ini dikenal dengan kata majmuk+ Contohnya. kerjasama. susuri. bermain-main. setiausa!a. ola!raga.

disisip pada kata dasar 1imbuhan sisipan2. @enis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbu!an atau penggabungan morfem kata dasar 1morfem bebas2 dengan morfem imbuhan 1morfem terikat2 secara rentetan mendatar. sama ada di a#al kata dasar 1imbuhan a.Secara ringkasnya berikut: dapatlah dirumuskan baha#a bentuk kata adalah seperti yang Bentuk 4ata 4ata $unggal 4ata $erbitan 4ata Majmuk 4ata ?anda *ajah 6. atau di a#al dan di akhir kata dasar 1imbuhan apitan2.alan2. 7i ba#ah ini ditunjukkan bentuk imbuhan dan beberapa contoh imbuhan dan perkataan bagi setiap bentuk imbuhan. di akhir kata dasar 1imbuhan ak!iran2. iaitu imbuhan yang digabungkan serentak dengan kata dasar. imbu!an &#alan -onto! mebertersepeprajuruantipra-i -an -man -kan -#an -isme perkataan me#arna berjuang terbaik sebaik pelakon prasejarah juruterbang antipengganas prasekolah akhiri senyuman budiman tinggikan harta#an nasionalisme &khiran 39 . Bentuk kata embentukan kata Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglunatif atau bahasa yang bersifat deri9atif.

dan makan-makan. 4ata dasar ini boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. Penggandaan secara menyeluruh bererti atau penu! bererti kesemua kata dasar itu diulang tanpa perubahan. bunga-bunga. sama ada secara menyeluruh atau hanya sebahagian kata tersebut. ketua-ketua. Contohnya. iaitu proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.imnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. :okal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan menjadikannya 9ocal e pepet. Penggandaan separa dilakukan di hadapan atau di belakang kata dasar. rajin-rajin. Contohnya: 5aki *ambut siku lalaki rarambut sisiku lelaki rerambut sesiku 40 . dan pemimpinpemimpin bunga makan bunga-bunga makan-makan rajin ketua rajin-rajin 4etua-ketua &da juga kata ganda yang dibentuk melalui penggandaan separa.-at apitan ke-(-an pe-(-an me-(-kan di-(-kan menge-(-kan me-(-kan mem-(-i -er-el-em- hadirat kemajuan perasaan memainkan dibiarkan mengepinkan memainkan mempercayai serabut telunjuk semerbak sisipan *ajah 8 : @enis imbuhan Perkataan juga dapat diterbitkan melalui proses penggandaan kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal la.

Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Bentuk gandaan itu boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. pengulangan konsonan dan bebas. iaitu penggandaan berentak pengulangan 9ocal. berlari mencari bantu tolong berlari-lari mencari-cari bantu-membantu $olong-menolong Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. &da tiga jenis penggandaan berentak. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya: alat tulis kapal terbang alat-alat tulis kapal-kapal terbang yang melibatkan Bagi kata majmuk yang telah mantap. Sila lihat contoh yang di ba#ah. Contohnya: setiausaha ja#atankuasa Setiausaha-setiausaha @a#atankuasa-ja#atankuasa 41 .onto! kuih-muih bolak-balik anak-pinak lauk-pauk kayu-kayan huru-hara *ajah D: @enis Penggandaan Berentak 4ata majmuk juga boleh mengalami proses penggandaan penggandaan unsur pertama kata sahaja. penggandaan melibatkan seluruh kata . Jenis penggandaan berentak pengulangan 9okal pengulangan konsonan berentak bebas sayur-mayur gunung-ganang lintang-pukang .

#alaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar.roses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil memba#a makna tertentu. Bentuk-bentuk kata tersebut ialah seperti yang berikut: antarabangsa olahraga suruhanjaya beritahu matahari tandatangan bumiputera setiausaha tanggungja#ab ja#atankuasa sukarela #arganegara kakitangan kerjasama pesuruhjaya 42 . Sila lihat jadual di ba#ah. 7alam bahasa Melayu. kata majmuk boleh dikelompokkan kepada tiga jenis. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Jenis kelompok *angkaian kata bebas biru laut merah muda perdana menteri garis pusat segi tiga hak milik buah hati makan angina ringan tulang .onto! kata majmuk terima kasih kapal terbang alat tulis tengah hari naib canselor penolong pendaftar reka bentuk kertas kerja kanta tangan anak emas manis mulut bulan madu batu kapur kemas kini atur cara kaki bangku buaya darat mata keranjang 'stilah khusus Maksud kiasan *ajah G: 4elompok 4ata Majmuk $erdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. 4ata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.

onto! 5=$> 3 5embaga =rusan $abung >aji M&S . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar jika kata nama khas. proses pengakroniman adalah satu proses pemendekan dan penggabungan untuk membentuk kata.kan sebagai kata yang #ajar.ara penulisan kata akronim bole! dijelaskan seperti yang berikut: . .Majlis &manah *akyat 4ugiran . jika bukan kata nama khas. ?abungan huruf a#al dan-atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.ara ?abungan beberapa huruf a#al rangkai kata yang disingkatkan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. iaitu: 4ata majmuk yang menerima imbuhan a#alan atau akhiran sahaja campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual ambil alih daya serap mengambil alih daya serapan 4ata majmuk yang menerima imbuhan apitan campur aduk satu padu mencampuradukan menyatupadukan ambil alih urus niaga pengambilalihan diurusniagakan engakroniman $ahukah anda apa maksud akronim0 &kronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf a#al suku kata atau gabungan kombinasi huruf a#al dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafa.engimbu!an kata majmuk 4ata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Contohnya: Bernama 3 Berita %asional Malaysia ?apena . 7engan kata lain.kumpulan gitar rancak .?abungan Penulis %asional Mara .Malaysia &irline System &B'M 3 &ngkatan Belia 'slam Malaysia tabika 3 taman bimbingan kanak-kanak purata 3 pukul rata pa#agam 3 panggung #ayang gambar 43 .

&pa yang lebih penting ialah anda dapat mengesan kesilapan yang kerap dilakukan oleh murid 3 murid malahan orang de#asa apabila mereka membuat akti9iti penulisan. roses embentukan %ata pengimbuhan penggandaan pemajmukan pengakroniman *ajah H: Proses pembentukan kata Setelah anda mempelajari proses pembentukan kata.G 44 . 5atihan D. tentu anda dapat menguasai dengan jelas bentuk-bentuk kata yang ditemui dalam pelbagai bahan bertulis.Sebagai rumusannya. pembentukan kata dalam bahasa Melayu berlaku dalam empat proses.

5engkapkan carta di ba#ah mengikut proses pembentukan kata yang dinyatakan. Bibliografi 45 . 7efinisi: Bentuk imbuhan engimbu!an @enis: @enis: @enis: @enis: Contoh: 1 nyatakan H 2 Contoh 1 nyatakan H 2 Contoh 1 nyatakan H 2 Contoh 1 nyatakan H 2 Setelah anda melengkapkan carta di atas. cuba anda buat carta anda sendiri tentang tajuk penggandaan dan pemajmukan. Selamat mencuba. &nda akan dapat melihat gambaran yang lebih menyeluruh dan jelas tentang proses pembentukan kata.

4uala 5umpur 1belum diterbitkan2 &li bin >aji Mahmood. Ph. 7e#an Bahasa dan Pustaka.&bdullah >assan. 'smail 7ahaman.7 et. %ik Safiah et. Petaling @aya: &ddison Aesley 5ongman Malaysia Sdn. *ahim &b.7 18NNL2 Kertas Kerja Seminar Bahasa Melayu PMR (tatabahasa) yang dibentangkan di sekolah-sekolah Con Sentul. Ph. Ph. 46 . 4uala 5umpur:Penerbit +ajar Bakti. Bahasa Kebangsaan. Bhd. &li bin >aji Mahmood. al. 16LLL2.7 18NNL2 Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa yang Berkesan. Petaling @aya: Sasbadi Sdn.Bhd. &bdullah >assan. Ph. Bhd. 4uala 5umpur : 7e#an Bahasa dan Pustaka.7 16LLD2. 18NNK2. Linguistik Am untuk guru Bahasa Malaysia. kertas kerja yang dibentangkan di Sekolah Menengah Sains. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku Kurikulum Bersepadu Sek lah Menengah (KBSM). >ulu Selangor 1belum diterbitkan2 &li bin >aji Mahmood. 18NNN2. 4uala 5umpur: 7e#an Bahasa dan Pustaka.al 18NND2 Buku Teks Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sek lah Menengah (KBSM). Petaling @aya: Penerbit +ajar Bakti Sdn. Ph. &sraf. &b. *ashid dan Rap 4im +att. Tatabahasa "e#an !disi Keempat. Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia.7 16LKK2. 16LLN2. 4uala 5umpur. Ped man !jaan Rumi Bahasa Melayu.

5<<<@ %0A>A >0M 0)+ 47 .%-(() *+ !.76ST7T0T =6D7D7%A6 (0)0 %AM 0S BA*ASA M=>A40 76ST7T0T =6D7D7%A6 (0)0 MA>A4S7A %=M=6T=)7A6 =>AJA)A6 MA>A4S7A MOD0> MO)?O>O(7 BA*ASA M=>A40 Program: !"#$ !%I& '"( I(()% I*+ &%*.I+.)% )leh./*% I+. */ (-0-$ 0-+. D)+*AJ7 A>7 B76 *AJ7 MA*MOOD %=T0A JABATA6 JABATA6 BA*ASA M=>A40 76ST7T0T =6D7D7%A6 (0)0 %AM 0S BA*ASA M=>A40 >=MBA* A6TA7.) !)-'.) I+ (-0-$ I."-.-&*%) !)-'.

%andungan Senarai %andungan Sinopsis Objektif Modul Definisi Morfem Jenis Morfem Alomorf 5atihan Struktur %ata Pola Suku 4ata emenggalan Suku %ata 5atihan enggolongan %ata %ata 6ama 5atihan %ata %erja 5atihan %ata Adjektif 5atihan %ata Tugas 4ata Penyambung &yat 4ata >ubung Pancangan 5atihan 4ata $anya 4ata Perintah 4ata Pembenar 4ata Pangkal &yat 4ata Prafrasa 4ata Bantu 4ata Bantu &spek 4ata Bantu *agam 4ata PenguatB belakang. bebas 4ata Penegas 4ata %afi i 6 6 6 8 D H I I K 6N 68 6D 6H& 6I 8N 88 8G 8H 8I 8J 8K 8L 8L 8L DN DN DN D6 D6 D6 D8 D8 48 . depan.

4ata Pemeri 4ata Sendi %ama 4ata &rah 4ata Bilangan 4ata Pascakata 5atihan embentukan %ata Bentuk 4ata Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Pengakroniman 5atihan Bibliografi >atar Belakang enulis Modul DD DD DH DH DH DI DJ DJ DK DL G6 G8 GH GI GJ 49 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful