You are on page 1of 54

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG C S TI THNH PH H CH MINH

KHOA VIN THNG II


_____________

B OC O THC T P TT N HIP
CHUYN N NH: IN T - VIN THNG H CHNH QUY NIN KHA: 2009-2013

ti:

O KIM NH

I CHT LNG

MNG 3G VINAPHONE

Sinh vin thc hin: MSSV: Lp: io vin hng dn:

NGUYN NHT ANH KHI 409160017 09VTA1 PHM THANH M

TP.HCM 7/ 2013

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG C S TI THNH PH H CH MINH

KHOA VIN THNG II


_____________

B OC O THC T P TT N HIP
CHUYN N NH: IN T - VIN THNG H CHNH QUY NIN KHA: 2009-2013

ti:

O KIM NH

I CHT LNG

MNG 3G VINAPHONE

Sinh vin thc hin: MSSV: Lp: io vin hng dn:

NGUYN NHT ANH KHI 409160017 09VTA1 PHM THANH M

TP.HCM 7/2013

NHN XT CA C QUAN THC TP n v thc tp : Cng ty Dch V Vin Thng Khu Vc 2 Vinaphone Cn b hng dn: K s H Sn Hi Phng OMC - Vinaphone Khu Vc 2 Sinh vin thc tp: Nguyn Nht Anh Khi Lp : D09VTA1 MSSV: 409160017 Trng : Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng thnh ph H Ch Minh Thi gian thc tp : T 03/06/2013 n ngy 30/06/2013 Ni dung thc tp: o kim nh gi cht lng mng 3G ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Xc nhn ca n v thc tp TP.H Ch Minh, ngy 5 thng 07 nm 2013 Cn b hng dn

MC LC

MC LC HNH V BNG ................................................................................................... 3 LI M U ........................................................................................................................... 5 NI DUNG BO CO ............................................................................................................. 7 1 S LC V MNG 3G CA VINAPHONE ............................................................... 7 1.1 1.2 Gii thiu cng ty Dch v Vin thng - Vinaphone : ................................................ 7 Gii thiu mng thng tin di ng 3G: ....................................................................... 8

1.3 S lc mng thng tin di ng 3G WCDMA v cng ngh truy cp gi tc cao HSPA: .................................................................................................................................... 9 1.3.1 1.3.2 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Tng quan mng di ng 3G WCDMA : ............................................................ 9 Cng ngh truy cp gi tc cao HSPA: ........................................................ 10

Tnh hnh trin khai mng thng tin di ng 3G ca VinaPhone nm 2009 - 2012: 13 nh ngha, c im KPI : ...................................................................................... 15 Mc ch s dng KPI: ............................................................................................. 15 Phn loi ch s KPI: ................................................................................................ 15 Mt s ch tiu KPI dng trong o kim cht lng 2G v 3G ca VinaPhone: ..... 16 Cc ch tiu KPI ly trn h thng OMC: ......................................................... 16 Cc ch tiu KPI o kim ti hin trng (driving test) : .................................. 18 S khc nhau gia cc KPI trong mng 2G v 3G: ........................................... 21

THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G : ................................................. 15

2.4.1 2.4.2 2.4.3 3 3.1

QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G: .............................. 23 Gii thiu Drive Test v phn mm TEMS Invertigation: ....................................... 23 Drive Test: ......................................................................................................... 23 TEMS Investigation: ......................................................................................... 23 Thit b Drive Test: ........................................................................................... 24 Cc ngun h tr: .............................................................................................. 25 Cc bc chun b: ............................................................................................ 26 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4

Thit b o v th tc chun b trc khi thc hin Drive Test: ............................... 24

Cc bc tin hnh drive Test: ................................................................................. 26 Mt s lu trong qu trnh drive test: .................................................................... 36 i vi ci t thit b: ...................................................................................... 36 i vi qu trnh thc hin drive test: ............................................................... 36 Gii thiu phn mm Mapinfo: ......................................................................... 37 LP: D09VTA1

3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1

Phn tch v nh gi cht lng mng 3G: ............................................................. 37

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

3.5.2 3.5.3

Phn tch v nh gi cht lng mng theo cc ch tiu KPI 3G: ................... 37 Cng c h tr nh gi cht lng mng 3G:.................................................. 44

KT LUN ............................................................................................................................. 48 THUT NG VIT TT ....................................................................................................... 49

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

LI M U

MC LC HNH V BNG Hnh 1.1: Kin trc mng 3G WCDMA Hnh 1.2: Trin khai HSPA vi sng mang ring (f2) hoc chung sng mang vi WCDMA (f1) Hnh 1.3: Tc s liu khc nhau trn cc giao din (trng hp HSDPA) Hnh 1.4: Cc chc nng mi ca cc phn t ca WCDMA khi a vo HSPA Hnh 1.5: Nguyn l x l pht li ca nt B Hnh 1.6: Bng tn 2100MHz Hnh 3.1: Giao din phn mm TEMS invergation Hnh 3.2: thit b TEMS handset Hnh 3.3: Laptop v sc d phng Hnh 3.4: Thit b GPS Hnh 3.5: Thit b chuyn i v cung cp in cho my tnh Hnh 3.6: Thit b Scanner Hnh 3.7: Bng nh dng cell 3G (cell file theo nh dng TEMS) ca Vinaphone ti khu vc thnh ph H Ch Minh Hnh 3.8: Cc ca s theo di c s dng trong WorkSpace GSM Hinh3.9: Cc ca s theo di trong WorkSpace WCDMA + GSM Hnh 3.10: Giao din chng trnh TEMS Investigation 11.0.1 Data Collection Hnh 3.11: Ca s map trong TEMS Investigation Hnh 3.12: Ca s Layer Control Hnh 3.13: Ca s General trong TEMS Investigation Hnh 3.14: Thm cellfile trong bng Properties Hnh 3.27: Ca s xut logfile Hnh 3.15: S kt ni thit b Hnh 3.16: Thit b kt ni hin th trn giao din Hnh 3.17: Chn ch qut cho tng thit b kt ni Hnh 3.18: Cu hnh cho Scanner Hnh 3.19: Ca s cu hnh chui lnh hot ng cho thit b Hnh 3.20: Cc cu hnh thng s trong lnh Dial Hnh 3.21: Cu hnh s cuc gi lin tip v thi gian ch Hnh 3.22: Ca s ci t ghi kt qu Hnh 3.23: Kt ni thit b hon tt Hnh 3.24: Chy chui lnh hot ng cho thit b Hnh 3.25: Tin hnh ghi kt qu Hnh 3.26: Giao din MapInfo Hnh 3.27: Ca s xut logfile Hnh 3.28: Ci t xut logfile Hnh 3.29: Xut thng s t logfile o kim Hnh 3.30: Kt qu xut logfile Hnh 3.31: Bn thnh ph v v tr cell trong MapInfo Hnh 3.32: To Thematic Map Hnh 3.33: Chn kiu phn loi cho Thematic Map Hnh 3.34: Chn bng v trng mun phn loi Hinh 3.35: Tiu chun phn loi CPICH RSCP Hnh 3.36: Thay i khong phn loi Hnh 3.37: Kt qu phn loi theo tiu chun SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 3

LI M U Hnh 3.38: Cu hnh Spider Graph Hnh 3.39: Kt qu to Spider Graph Hnh 3.40: Giao din TIPP_W_6.0.2.3 Hnh 3.41: bo co RSCP v Ec/No ca Scanner Hnh 3.42: bo co Pilot Pollution Hnh 3.43: T l rt cuc gi min CS - CS Drop Call Rate Hnh 3.44: BLER ng xung ( Downlink) cuc gi min CS Bng 1.1: Lch s hot ng ca VinaPhone Bng 2.1: Cc ch tiu KPI ly trn h thng OMC mng 2G Bng 2.2: Cc ch tiu KPI min CS ly trn h thng OMC mng 3G Bng 2.3: Cc ch tiu KPI ly min CS ly t h thng OMC Bng 2.4: Cc ch tiu KPI o kim ti hin trng mng 3G Bng 2.5: Cc ch tiu KPI dch v 3G o kim ti hin trng Bng 3.1: Bo co kt qu o kim nh gi cht lng mng 3G ngy 31/12/2011

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

LI M U

LI M U Ngy nay, thng tin di ng l ngnh cng nghip vin thng c pht trin mnh nht vi s lng ln n hng t thu bao tnh n cui nm 2012. Ban u, thng tin di ng c pht trin da vo nhu cu tho cho mt s t ngi i xe. Tuy nhin, vi nhu cu v cc dch v trn nn tng thng tin di ng khng ngng tng, ln lc cc th th thng tin di ng ra i v c s dng rng ri khp mi ni trn th gii. 3G l th h thng tin di ng th 3 c pht trin nhm p ng nhu cu truyn d liu tc cao nhng vn m bo cht lng tt. Cng ngh thng tin di ng 3G c a vo khai thc v hot ng ln u tin ti Vit Nam t nm 2009. 3G tht s mang n 1bc tin mi v nhu cu truyn d liu trn nn tng mng thng tin di ng. Vi tc truyn d liu cao, cc dch v ngy cng phong ph, cht lng v bo mt thng tin cng c ci thin. Cc dch v nh gi video, hi ngh t xa, truy cp internet... c ra i v c th c thc hin trn chnh in thoi di ng hoc cc thit b h tr cho my tnh s dng 3G. Cc li ch 3G mang li thc s m ra mt tng lai ti sng, nng ng cho ngnh vin thng ni ring v nn kinh t quc gia ni chung. Vi cc li ch 3G mang li, cc nh mng khng ngng khai thc v pht trin cng ngh thng tin di ng 3G nhm mc ch phc v cc nhu cu ca ngi s dng. Tuy nhin, trong qu trnh vn hnh v khai thc, vic xy ra s c, h hng do con ngi hoc t nhin l kh trnh khi. m bo cht lng dch v mng thng tin di ng 3G cho ngi s dng, mi nh mng cn xc nh c cht lng mng hin ti ang mc tt hay xu. chnh l mc ch ca vic thc hin o kim v nh gi cht lng mng 3G. o kim v nh gi cht lng mng c vai tr quan trng trong qu trnh duy tr v ci thin cht lng mng 3G. Kt qu o kim nh gi phi chnh xc c th xc nh c tnh trng cng nh nguyn nhn gy ra s gim cht lng. Nu khng kp thi ci thin cht lng mng, nh mng s gp kh khn trong vic khai thc cc dch v cng nh l gim cht lng ca nh mng trong mt ngi ngi s dng. Chnh v nhng l do trn, ti chn v thc hin ti thc tp tt nghip l: o kim nh gi cht lng mng 3G VinaPhone . Bi bo co c chia lm 3 chng chnh vi ni dung tm hiu nh sau: Chng 1: S lc mng 3G ca VinaPhone Tm hiu v khi qut mng 3G ca VinaPhone. Chng 2: Cc thng s nh gi cht lng mng Tm hiu v thng s nh gi cht lng mng, cc ch tiu nh gi cht lng ca VinaPhone, s khc nhau gia thng s nh gi cht lng mng 2G v 3G Chng 3: Quy trnh o kim nh gi cht lng mng 3G Tm hiu hot ng o kim Drive Test bng cc cc phn mm o kim, hot ng phn tch v nh gi cht lng mng Bo co c thc hin ti trung tm dch v vin thng khu vc 2 ( VinaPhone) di s hng dn ca anh H Sn Hi thuc phng OMC v thy
SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 5

LI M U

Phm Thanh m trong qu trnh thc tp. Bo co hy vng s cung cp c cc hiu bit s lc cng nh cc bc c bn trong qu trnh o kim nh gi cht lng mng 3G trong thc t. Thnh ph H Ch Minh, ngy 30 thng 6 nm 2013 Sinh vin thc hin:

Nguyn Nht Anh Khi

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE

NI DUNG BO CO
1 S LC V MNG 3G CA VINAPHONE 1.1 Gii thiu cng ty Dch v Vin thng - Vinaphone : Cng ty Dch v Vin thng l t chc kinh t - n v thnh vin hoch ton ph thuc Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam ( nay l Tp on ), theo iu l t chc v hot ng ca tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam c ph chun ti Ngh nh s 51/CP ngy 01/8/1995 cu Chnh ph l mt b phn cu thnh ca h thng t chc v hot ng ca Tng cng ty, hot ng kinh doanh v phc v trong lnh vc thng tin di ng ,nhn tin v in thoi dng th ton quc,cng cc n v thnh vin khc trong dy chuyn cng ngh Bu chnh - Vin thng lin hon,thng nht,c mi lin h mt thit vi nhau v t chc mng li, li ch kinh t, ti chnh, pht trin dch v Bu chnh Vin thng, thc hin nhng mc tiu, k hoch Nh nc do Tng cng ty giao. Cng ty c thnh lp theo Quyt nh s : 331/Q- TCCB ngy 14/6/1997 ca Tng cc trng Tng cc Bu in. Nhim v chnh ca Cng ty l qun l khai thc kinh doanh 3 dch v: Mng in thoi di ng ton quc ( Vinaphone ), mng Nhn tin Vit Nam ( Paging), mng in thoi th ton quc ( CardPhone). Do khng cn ph hp vi th trng nn sau 10 nm pht trin, mng Nhn tin ton quc c VNPT quyt nh ngng hot ng vo thng 9/2004. L n v thnh vin ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam, nm 1999, Vinaphone l mng u tin ph sng trn 100%cc tnh, thnh ph. Sau 7 nm, thng 6 nm 2006, Vinaphone li mt ln na l mng di ng u tin thc hin ph sng 100% cc huyn trn a bn c nc k c cc huyn min ni,hi o,vng su,vng xa. Trong 5 nm t 2005 2009, VinaPhone phn u hon thnh vt mc ton din k hach sn xut kinh doanh ca tp on Bu Chnh Vin thng giao. Tng s thu bao pht trin trong 5 nm ( 2005 2009) bng 9,4 ln so vi tng s thu bao giai on 2000 2004, tc tng bnh qun trong 5 nm (2005 2009) l 1,73 ln; nm 2009 pht trin thu bao gn bng 4 nm 2005 2008 cng li . S lng thu bao ha mng mi mng VinaPhone trung bnh hn 400.000 thu bao/ thng. c bit, ch ring nm 2009 VinaPhone pht trin c khong 1 triu thu bao tr sau, xp x bng ton b s thu bao tr sau pht trin c trong 10 nm. VinaPhone hin c hn 27 triu thu bao ang hot ng. n cui nm 2009, mng VinaPhone c quy m tng th : 38 MSC ( trong 30 tng i 2G v 8 tng i 3G); 222 BSC; 13.031 trm BTS. Nm 2009 quy m mng li ca VinaPhone c u t pht trin tng gn gp i so vi nm 2008. Mng lp t 5000 trm tng i 3G, m bo c th p ng c 200% n 300% nhu cu s dng cc dch v hng ngy. H thng nhn tin ca VinaPhone c cc chuyn gia nh gi c dung lng ln nht Vit Nam, c th truyn ti 20 30 triu SMS/ gi. H thng chm sc khch hng caVinaPhone cng khng ngng ci tin v hot ng c hiu qu nhm gii p thc mc cho ngi tiu dng khi cn thit. Tc c nhng yu t trn a VinaPhone tr thnh 1 trong 3 nh mng ln nht ca Vit Nam v i u trong khai thc cc dch v Vin thng cho ngi tiu dng trong v ngoi nc. Cc bc pht trin ca Vinaphone trong nhng nm qua:

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE 1996 1997 Thnh lp mng di ng VinaPhone Thnh lp Cng ty Dch vu Vin thng ( Vinaphone). Thnh lp Trung tm Dch v Vin thng khu vc 1,2,3. Thay i Logo ( GPC thnh VinaPhone),cng b h thng nhn din thng hiu mi, khng nh quyt tm xy dng VinaPhone hin i,nng ng,hi nhp quc t khi Vit Nam chnh thc tr thnh thnh vin ca WTO. VinaPhone l mng u tin khai trng cc dch v 3G. VinaPhone l nh mng c ngi tiu dng tin cy thng qua gii thng Mng di ng c dch v phi thoi tt nht nm 2008 ( VietNam Mobile Award 2008). VinaPhone c Cc qun l cht lng CNTT- TT cng b o kim mng cht lng tt. Cc ch tiu cht lng k thut v ch tiu cht lng phc v ca mng VinaPhone u vt mc so vi tiu chun Ngnh. Trong VinaPhone ang nm gi qun qun v 2 ch tiu quan trng nht l im cht lng thoi v t l thit lp cuc gi thnh cng. 2010 VinaPhone vinh d nhn gii thng CNTT - TT Vit Nam 2009 - ICT Award 2009 gii thng c uy tn v quy m quc gia do B Thng tin Truyn thng t chc, Vinaphone t ho c nhn 2 gii thng xut sc nht: Gii thng doanh nghip vin thng di ng cung cp dch v tr sau xt sc nht v Gii thng doanh nghip vin thng di ng cung cp dch v mi xut sc nht. VinaPhone t gii thng VMA 2009: Mng c dch v 3G tim nng nht nm 2009 do ngi tiu dng bnh chn Bng 1.1: Lch s hot ng ca VinaPhone Gii thiu mng thng tin di ng 3G: Cng ngh 3G l tiu chun di ng bng thng rng th h th 3. y l bc pht trin tip theo ca cng ngh di ng 2G v 2,5G. Chun 3G cho php truyn ti khng dy ng thi d liu thoi v phi thoi (Email, hnh nh, m thanh, video...). Kinh nghim quc t cho thy, 3G chnh l xu hng pht trin tt yu ca cng ngh thng tin di ng. Hu ht cc nh khai thc di ng ln trn th gii u tp trung cho cng ngh ny, c v kha cnh thit b u cui ln cc dch v ni dung. Nhiu tn tui ln nh: SK Telecom, NTT DoCoMo, KDDI... gt hi c thnh cng khi bt tay khai ph mnh t 3G. Thm ch, chic in thoi s tr thnh mt vn phng di ng hay mt cng c thanh ton trc tuyn tin ch cho nhng ai am m cng vic. Trn thc t ti cc nc pht trin th cc dch v c s dng nhiu nht l Mobile Internet, Live TV (truyn hnh trc tip trn TD), VOD/MOD (xem phim/nghe nhc theo yu cu). Vi 4 giy php 3G ti Vit Nam, 3G thc s thu ht s quan tm ca gii cng ngh. trc , t nm 2004 v nm 2008, nh khai thc thng tin di ng Mobifone 1.2 SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 8

2006

2009

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE cng trin khai th nghim thnh cng dch v 3G. Ln sng thit b di ng 3G cng trn vo Vit Nam vi cc dng sn phm ca: Nokia, Samsung, Apple iu ny cho thy s quan tm ln ca th trng Vit Nam i vi dch v 3G. 1.3 S lc mng thng tin di ng 3G WCDMA v cng ngh truy cp gi tc cao HSPA:

Tng quan mng di ng 3G WCDMA : WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) l mt cng ngh truy nhp v tuyn c pht trin mnh trn th gii. H thng ny hot ng ch FDD v da trn k thut tri ph chui trc tip (DSS- Direct Sequence Spectrum) vi tc chip 3,84Mcps.WCDMA h tr trn vn c dch v chuyn mch knh v chuyn mch gi tc cao v m bo s hot ng ng thi cc dch v hn hp vi ch gi hot ng mc hiu qu cao nht. Hn na WCDMA c th h tr cc tc s liu khc nhau, da trn th tc iu chnh tc . Chun WCDMA hin thi s dng phng php iu ch QPSKcho c hng ln ( Uplink) v hng xung ( Downlink ), cung cp tc s liu nh l 2Mbps vi cht lng truyn tt trong vng ph rng. H thng WCDMA c xy dng trn c s mng GPRS. V mt chc nng c th chia cu trc mng WCDMA ra lm hai phn: mng li (CN) v mng truy nhp v tuyn (UTRAN), trong mng li s dng ton b cu trc phn cng ca mng GPRS cn mng truy nhp v tuyn l phn nng cp ca WCDMA. Ngoi ra hon thin h thng, trong WCDMA cn c thit b ngi s dng (UE) thc hin giao din ngi s dng vi h thng. T quan im chun ha, c UE v UTRAN u bao gm nhng giao thc mi c thit k da trn cng ngh v tuyn WCDMA, tri li mng li c nh ngha hon ton da trn GSM. iu ny cho php h thng W-CDMA pht trin mang tnh ton cu trn c s cng ngh GSM. 1.3.1

Hnh 1.1: Kin trc mng 3G WCDMA

Trong : UE (User Equipment): Thit b ngi s dng thc hin chc nng giao tip ngi s dng vi h thng. UE gm hai phn: - Thit b di ng (ME: Mobile Equipment): L u cui v tuyn c s dng cho thng tin v tuyn trn giao din Uu.

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE - Module nhn dng thu bao UMTS (USIM): L mt th thng minh cha thng tin nhn dng ca thu bao, n thc hin cc thut ton nhn thc, lu gi cc kha nhn thc v mt s thng tin thu bao cn thit cho u cui. UTRAN (UMTS Terestrial Radio Access Network): Mng truy cp v tuyn c nhim v thc hin cc chc nng lin quan n truy cp v tuyn. UTRAN gm hai phn t : - Node B: Thc hin chuyn i dng s liu gia cc giao din Iub v Uu. N cng tham gia qun l ti nguyn v tuyn. - B iu khin mng v tuyn RNC: C chc nng s hu v iu khin cc ti nguyn v tuyn trong vng (cc Node B c kt ni vi n). RNC cn l im truy cp tt c cc dch v do UTRAN cung cp cho mng li CN. CN (Core Network): Cc phn t chnh ca mng li bao gm: - HLR (Home Location Register): L thanh ghi nh v thng tr lu gi thng tin chnh v l lch dch v ca ngi s dng. Cc thng tin ny bao gm : Thng tin v cc dch v c php, cc vng khng c chuyn mng v cc thng tin v dch v b sung nh: trng thi chuyn hng cuc gi, s ln chuyn hng cuc gi. - MSC/VLR (Mobile Services Switching Center/Visitor Location Register): L tng i (MSC) v c s d liu (VLR) cung cp cc dch v chuyn mch knh cho UE ti v tr ca n. MSC c chc nng s dng cc giao dch chuyn mch knh. VLR c chc nng lu gi bn sao v l lch ngi s dng cng nh v tr chnh xc ca UE trong h thng ang phc v. - GMSC (Gateway MSC): Trung tm chuyn mch cc dch v di ng cng kt ni vi mng ngoi. - SGSN (Servicing GPRS Support Node): Node h tr GPRS (dch v v tuyn gi chung) ang phc v, c chc nng nh MSC/VLR nhng c s dng cho cc dch v chuyn mch gi (PS). - GGSN (Gateway GPRS Support Node): Node h tr GPRS cng, c chc nng nh GMSC nhng ch phc v cho cc dch v chuyn mch gi. kt ni MSC vi mng ngoi cn c thm phn t lm chc nng tng tc mng (IWF). Ngoi mng li cn cha cc c s d liu cn thit cho cc mng di ng nh: HLR, AuC v EIR. Cc giao din v tuyn: - Giao din Cu: L giao din gia th thng minh USIM v ME. Giao din ny tun theo mt khun dng chun cho cc th thng minh. - Giao din Uu: L giao din m qua UE truy cp cc phn t c nh ca h thng v v th m n l giao din m quan trng nht ca UMTS. - Giao din Iu: Giao din ny ni UTRAN vi CN, n cung cp cho cc nh khai thc kh nng trang b UTRAN v CN t cc nh sn xut khc nhau. - Giao din Iur: Cho php chuyn giao mm gia cc RNC t cc nh sn xut khc nhau. - Giao din Iub: Giao din cho php kt ni mt Node B vi mt RNC. Iub c tiu chun ha nh l mt giao din m hon ton. 1.3.2 Cng ngh truy cp gi tc cao HSPA:

Truy nhp gi tc cao ng xung (HSDPA: High Speed Down Link Packet Access) c 3GPP chun ha trong R5 vi phin bn tiu chun u tin vo nm 2002. Truy nhp gi ng ln tc cao (HSUPA) c 3GPP chun ha trong R6 vo thng 12 nm 2004. C 2 HSDPA v HSUPA c gi chung l HSPA. Cc mng HSDPA u tin c a vo thng mi vo nm 2005 v HSUPA c a vo thng mi vo nm 2007. SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 10

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE Tc s liu nh dng cng ngh HSDPA ca VinaPhone giai on u l 7,2 Mbps, sau l 14,4 Mbps v hin ti t n 21 Mbps. i vi HSUPA, trong giai on u, tc nh l 2Mbps v hin ti tc ny t n 5,76 Mbps. HSPA c trin khai trn WCDMA hoc trn cng mt sng mang hoc s dng mt sng mang khc t c dung lng cao
f2 f1 RNC 3G-SGSN GGSN

Trm gc

Hnh 1.2. Trin khai HSPA vi sng mang ring (f2) hoc chung sng mang vi WCDMA (f1) HSPA chia s chung h tng mng vi WCDMA. nng cp WCDMA ln HSPA ch cn b xung phn mm v mt vi phn cng trong Node B v RNC. Lc u HSPA c thit k cho cc dch v tc cao phi thi gian thc, tuy nhin R6 v R7 ci thin hiu sut ca HSPA cho VoIP v cc ng dng tng t khc. Khc vi WCDMA trong tc s liu trn cc giao din nh nhau (384kbps cho tc cc i chng hn), tc s liu HSPA trn cc giao din khc nhau. Hnh sau minh ha iu ny cho HSDPA. Tc nh ti u cui ch xy ra trong thi im iu kin knh truyn tt v th tc trung bnh c th khng qu 1Mbps. m bo truyn lu lng mang tnh cm ny, BTS cn c b m lu li lu lng v b lp biu truyn lu lng ny trn h tng mng.
R5 HSDPA Iub Uu u cui Tc bit HS-DSCH nh 7,7 Mbps trn 2ms Node B Tc bit Iub 0-1 Mbps RNC SGSN Iu-cs S liu t GGSN

Thng s QoS: tc bit cc i: 1Mbps

Hnh 1.3: Tc s liu khc nhau trn cc giao din (trng hp HSDPA)

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

11

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE

Hnh 1.4: Cc chc nng mi ca cc phn t ca WCDMA khi a vo HSPA Trong : Lp biu ph thuc knh: Lp biu (Scheduler) iu khin vic dnh knh chia s cho ngi s dng no ti mt thi im cho trc. B lp biu ny l mt phn t then cht v quyt nh rt ln n tng hiu nng ca h thng, c bit khi mng c ti cao. Trong mi TTI, B lp biu quyt nh HS-DSCH s c pht n ngi (hoc cc ngi) s dng no kt hp cht ch vi c ch iu khin tc (ti tc s liu no).Dung lng h thng c th c tng ng k khi c xt n cc iu kin knh trong quyt nh lp biu: lp biu ph thuc knh. V trong mt , cc iu kin ca cc ng truyn v tuyn i vi cc UE khc nhau thay i c lp, nn ti tng thi im lun lun tn ti mt ng truyn v tuyn c cht lng knh gn vi nh ca n (hnh 4.6). V th c th truyn tc s liu cao i vi ng truyn v tuyn ny. Gii php ny cho php h thng t c dung lng cao. HARQ vi kt hp mm: HARQ vi kt hp mm cho php u cui yu cu pht li cc khi thu mc li, ng thi iu chnh mn t l m hiu dng v b tr cc li gy ra do c ch thch ng ng truyn. u cui gii m tng khi truyn ti m n nhn c ri bo co v nt B v vic gii m thnh cng hay tht bi c 5ms mt ln sau khi thu c khi ny. Cch lm ny cho php pht li nhanh chng cc khi s liu thu khng thnh cng v gim ng k tr lin quan pht li so vi pht hnh R3. Nguyn l x l pht li HSDPA c minh ha trn hnh di. u tin gi c nhn vo b nh m ca nt B. Ngay c khi gi c gi i nt B vn gi gi ny. Nu UE gii m tht bi n lu gi nhn c vo b nh m v gi lnh khng cng nhn (NAK) n nt B. Nt B pht li c gi hoc ch phn sa li ca gi ty thuc vo SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 12

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE gi thuth kt hp gi ti UE. UE kt hp gi pht trc vi gi c pht li v gii m. Trong trng hp gii m pha thu tht bi, nt B thc hin pht li m khng cn RNC tham gia. My di ng thc hin kt hp cc pht li. Pht theo RNC ch thc hin khi xy ra s c hot ng lp vt l (li bo hiu chng hn). Pht li theo RNC s dng ch cng nhn RLC, pht li RLC khng thng xuyn xy ra.

Hnh 1.5: Nguyn l x l pht li ca nt B Khng nh HARQ truyn thng, trong kt hp mm, u cui khng loi b thng tin mm trong trng hp n khng th gii m c khi truyn ti m kt hp thng tin mm t cc ln pht trc vi pht li hin thi tng xc sut gii m thnh cng. iu ch v m ha thch ng: Truyn dn thch ng l qu trnh truyn dn trong tc s liu c thay i ty thuc vo cht lng ng truyn: tc ng truyn c tng khi cht lng ng truyn tt hn, ngc li tc ng truyn b gim. thay i tc truyn ph hp vi cht lng knh, h thng thc hin thay i s iu ch v t l m nn phng php ny c gi l iu ch v m ha thch ng (AMC: Adaptive Modulation and Coding). Chng hn khi cht lng ng truyn tt hn, h thng c th tng tc truyn dn s liu bng cch chn s iu ch 16QAM v tng t l m bng 3/4 bng cch c l, tri li khi cht lng truyn dn ti hn h thng c th gim tc truyn dn bng cch s dng s iu ch QPSK v khng c l gim t l bng 1/3. Tnh hnh trin khai mng thng tin di ng 3G ca VinaPhone nm 2009 2012: Ngy 11/8/2009, Vinaphone chnh thc nhn giy php thit lp mng v cung cp dch v vin thng di ng mt t IMT 2000 trong bng tn 1900-2200 MHz. Mng 3G ca Vinaphone s dng cng ngh WCDMA/HSPA bng tn 2100 MHz, cho php trin khai dch v 3G di ng bng rng, cung cp cho khch hng tc truy cp ln n 14,4 Mbps. Vic cung cp dch v trn 2 hoc 3 tn s hu nh khng gy kh khn cho khch hng v my u cui hin nay phn ln h tr 2 bng tn 900/1800 MHz v cc my 3G u h tr bng tn 2100MHz. 1.4

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

13

CHNG 1: S LC V MNG 3G CA VINAPHONE

Hnh 1.6: Bng tn 2100MHz Nm 2011, Vinaphone tip tc u t 2440 trm SingleRAN (tch hp 2G/3G) lp t v ph sng trn a bn cc tnh H Ni Vnh Phc, Hi Phng, Qung Ninh, Khnh Ha, Qung Nam, Nng. Cho n thi im hin nay (sau 18 thng mng 3G i vo hot ng), tng s Node B c u t l 8745 NodeB. Hin ti Vinaphone lp t v pht sng c khong 7500 Node B. Nh vy vi s lng Node B c u t v i vo hot ng m bo cho vng ph sng 3G ca Vinaphone theo dn s t 139,8%, vng ph sng 3G theo din tch lnh th t 58,49 % v mc s dng nng lc h tng mng li 3G l 53 %. Tng vn u t khong trn 5.000 t ch yu t ngun vn vay. Cc dch v 3G c bn ti thi im khai trng, bao gm: Video Call, Mobile Internet, Mobile TV, Mobile Camera v Mobile Broadband vi nhiu gi cc khc nhau, ngoi ra mng Vinaphone c khong trn 40 dch v gi tr gia tng khc cho 3G v lin tc c B TT-TT, khch hng nh gi l mt trong cc mng c s lng v cht lng cc dch v 3G tt nht. Hin nay, Vinaphone hon thnh trin khai HSDPA trn nn kin trc 3G c cp trn. Cu trc ca h thng HSDPA v c bn tun theo chun 3GPP Release 5 v vi h tng mng trin khai. TRong giai on u, Vinaphone cung cp dch v HSDPA vi tc 7,2 Mbps v hin ti nng cp tc nh n 21 Mbps. trin khai HSDPA, Vinaphone nng cp phn mm trn phn cng h tr sn ti phn mng UTRAN l RNC v NodeB c th s dng cc k thut iu ch, m ha kt hp vi cc phng thc iu khin knh truyn, lp biu cung cp dch v tc cao ng xung.

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

14

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G

THNG S NH
2.1

I CHT LNG MNG 3G :

nh ngha, c im KPI : KPI l cc ch th c th nh lng c trong mt iu kin, th tc v thit b o lng cho trc, hn na cn l cc ch th then cht hng dn cho vic xc nh cc mc tiu ti u mng sau ny. Cc KPI c cc nh vn hnh s dng theo di trng thi v cht lng dch v ca mng mt cch ton din, c p ng tt cc yu cu tho thun vi khch hng hay khng. KPI phi c nh ngha, biu thc r rng v trn vn trong phi bao gm c th tc v im o lng. Khng th so snh cc KPI ch da trn tn hay biu thc ca chng. Khi cc KPI c so snh rt cn thit phi bit nh ngha chnh xc, c bit l ch tiu lc c s dng la chn u vo, cc mc tho thun v cc lin h v tham s. Vic nh ngha v vic xc nh cch thc o lng KPI thng t thay i v thng l cc quan tm c tnh di hn. Cho n thi im hin ti, cc KPI vn cha c chun ho gia cc nh cung cp thit b. Cc nh vn hnh mng v cc nh cung cp thit b s phi tho thun v kt hp mt s cc o lng ch yu v s dng chng tnh ton cc KPI. V vy, nh ngha v biu thc tnh ton cng mt KPI c th c th khc nhau gia cc nh cung cp khc nhau. Cc KPI cn c phn tch mt cch chi tit cho mi dch v (thoi, thoi video, video hoc gi), cho mi phn t mng (cell, Node B, RNC, SGSN, MSC), cho mi loi thu bao (da trn IMSI) iu hnh qua cc kt qu d liu thu nhn c v hn ch phm vi ca cc vn gip d dng tch bit, v tm ra cc nguyn nhn c bn gy ra cc s c ca mng. Mc ch s dng KPI: Mc ch ch yu ca vic s dng KPI l o lng cht lng ca dch v theo mt cch ph hp v duy nht. Qua vic kim sot s thay i ca cc KPI ta c th pht hin cc vn ca mng nhanh nht c th. Vic kim tra cc KPI cho mt mng l mt chc nng ca cng vic qun l cht lng mng hng ngy. Vic kim tra ny s cho nh vn hnh cc thng tin lin quan n vic mng ang thc hin chc nng ca n nh th no: Mng c p ng y cc yu cu cht lng khng? Cht lng mng c thay i khng? Tng ln hay gim i? Khu vc gp s c u? gp phi nhng loi vn g? 2.2 Phn loi ch s KPI: Phng php phn loi theo nhm cht lng dch v Theo ITU-T E800, cc KPI cht lng dch v c chia thnh 4 nhm l: Nhm cc KPI lu lng. Nhm cc KPI kh nng truy cp dch v. Nhm cc KPI v kh nng duy tr dch v. Nhm cc KPI tnh di ng. Nhm KPI lu lng: ch ra lu lng ca mng, s thay i ca lu lng theo thi gian, v s phn b theo khu vc. Cc KPI lu lng c s dng kim sot ti ca cc cell im nng v mng. Cc KPI l cc tham chiu cho vic pht trin dung lng mng. 2.3 SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 15

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G Nhm KPI kh nng truy cp dch v: l kh nng ca mt dch v c th t c trong phm vi cc dung sai c trng v cc iu kin cho trc khc nhau khi c yu cu bi ngi dng. V d nh kh nng lin lc vi mng. Ni cch khc, cc nh vn hnh phi theo di t l thnh cng thit lp cuc gi, t l thnh cng tm gi v xc sut nghn... Nhm KPI kh nng duy tr dch v: l kh nng ca mt dch v mt khi t c c th tip tc c cung cp di cc iu kin cho trc trong khong thi gian c yu cu. V d cc nh vn hnh phi theo di t l rt cuc gi (CDR). Nhm KPI tnh di ng dch v: ch ra kh nng cung cp cc dch v mt cch lin tc. V d nh vn hnh phi theo di t l thnh cng chuyn giao mm, t l thnh cng chuyn giao lin tn s. Phn loi theo i tng o lng Theo cch phn loi ny, cc KPI c chia thnh 2 nhm l: Nhm KPI mc RNC. Nhm KPI mc Cell. Nhm KPI mc RNC s dng gim st trng thi vn hnh v cht lng ton din ca mng. Nhm KPI mc cell c s dng gim st trng thi vn hnh v cht lng ca mi cell trong mng. Phn loi theo phng thc thu thp d liu xc nh KPI Theo cch phn loi ny KPI c chia thnh 2 nhm l: Cc KPI c xc nh bng qu trnh drive test v CQT. Cc KPI ly t h thng OSS-RC 2.4 Mt s ch tiu KPI dng trong o kim cht lng 2G v 3G ca VinaPhone: Cc ch tiu KPI ly trn h thng OMC: i vi 2G: Tn SDCCH Blocking Rate TCH BLocking Rtae Call Setup Sucess Rate Drop Call Rate n v % % Phn loi A A Gi tr yu cu 2% 5% 95 % i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h 95 %

2.4.1

STT 1 2

3 4

% %

A1 R

Handover Success Rate

Bng 2.1: Cc ch tiu KPI ly trn h thng OMC mng 2G i vi 3G: Min CS:

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

16

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G GI TR YU CU

STT

TN

N V

PHN LOI

1 2

CS radio resource congestion CS Call Setup Sucess Rate

% %

A A1 i vi tt c cc cell thuc v ng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h ( p dng khi c chuyn giao tn s )

CS Drop CAll Rate

4 5 6

CS Soft/Softer Handover Sucess Rate CS Inter-Freq Handpver Success Rate CS Inter-RAT Handover Success Rate

% % %

M M M

Bng 2.2: Cc ch tiu KPI min CS ly trn h thng OMC mng 3G Min PS: STT 1 2 TN Radio Resource Congestion Access Success Rate N V % % PHN LOI A A1 i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h GI TR YU CU

Drop Rate

4 5 6

Soft/ Softer Handover Success Rate Inter-Freq Handover Success Rate Inter-RAT Handover Success Rate

% % %

M M M ( p dng khi c chuyn giao tn s)

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

17

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G 7 8 9 UL User Throughput (Average) DL User Throughput (Average) HSPA User Throughput (Average) Kbps Kbps Kbps I I I

Bng 2.3: Cc ch tiu KPI ly min CS ly t h thng OMC 2.4.2 Cc ch tiu KPI o kim ti hin trng (driving test) :

2.4.2.1 Cc tham s cht lng mng : STT TN DIN GII Ec/Io ca knh CPICH RSCP ca knh CPICH nhim Pilot GI TR YU CU 97% s mu c CPICH Ec/No -12 dB 98% s mu c CPICH RSCP -95 dBm S mu b nhim Pilot 5% GHI CH S dng Scanner S dng Scanner S dng Scanner nhim Pilot: UE pht hin c t 4 tn hiu tr ln nm trong di 0 5 dB so vi tn hiu CPICH_RSCP ln nht Phn tch t tt c cc cuc gi thoi v truyn d liu trong qu trnh o Chuyn giao mm/ mm hn trong 3G bao gm thoi, video, d liu Chuyn giao mm/ mm hn trong 3G bao gm thoi, video, d liu ( p dn khi c chuyn giao gia cc tn s )

1 2 3

CPICH Ec/Io CPICH RSCP Pilot Polution ratio

UE_TX_Power

Cng sut pht UE

98% s mu UE c cng sut pht 10dBm 98%

Soft/Softer Handover Success Rate

T l chuyn giao mm/ mm hn thnh cng T l chuyn giao cng thnh cng

Inter-Freq Handover Success Rate

97%

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

18

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G 7 Inter-RAT Handover Success Rate CS Quality (DL) T l chuyn giao 2G - 3G thnh cng BLER ng xung cuc gi min CS T l thit lp cuc gi thoi thnh cng T l rt cuc thoi 95% Chuyn giao gia cac h thng bao gm thoi v d liu Bao gm c cuc gi thoi v video

Hn 95% s mu c BLER 2% 98% i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h 98% i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h 98%

CSV Access Successful Rate CSV Drop Rate

10

11

CSD Access Successful Rate CSD Drop Rate

12

T l thit lp cuc gi video thnh cng T l rt cuc gi video

13

PSD Access Success Rate PSD Drop Rate

14

15

PSD_RTT

16

PSD Ave UL/DL Throughput

17

HSDPA Access Successful Rate HSDPA Crop Rate

18

19 20

HSDPA_RTT HSDPA Ave_Throughput

T l thit lp truyn d liu thnh cng T l rt truyn d i vi tt c cc liu cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h Round Trip Time 95% s mu c Thi gian ping min PS PSD_Latency ( tr) gi 32 bit n < 200 ms server ti GGSN thng lng trung ng ln (UL) : bnh ca dng 184Kbps ln/xung min PS ng xung (DL) : 210 Kbps T l thit lp 98% truyn d liu HSDPA thnh cng T l rt truyn d i vi tt c cc liu HSDPA cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h Round Trip Time qua HSDPA Thng lng trung 600 Kbps bnh truyn d liu s dng HSDPA

Bng 2.4: Cc ch tiu KPI o kim ti hin trng mng 3G SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1

19

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G

2.4.2.2 Cc tham s cht lng dch v : STT TN DIN GII T l thit lp cuc gi thoi thnh cng T l rt cuc thoi GI TR YU CU 98% GHI CH

CSV Access Successful Rate CSV Drop Rate

3 4

CSV Call Setup Time CSD Access Successful Rate CSD Drop Rate

CSD Call Setup Time CS Voice MOS

CSD Voice MOS Cc cuc gi min CS PSD Access Success Rate PSD Drop Rate

i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h Thi gian thit cuc 95% s mu c CSV gi thoi min CS Call Setup Time 9s T l thit lp cuc 98% gi video thnh cng T l rt cuc gi i vi tt c video cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h Thi gian thit 95% s mu c CSD phin cuc gi Call Setup Time 9s min CS Cht lng thoi Voice MOS trung bnh ca cuc gi min 3 CS Cht lng thoi Voice MOS trung bnh ca cuc gi min 2 CS T l thit lp 98% truyn d liu thnh cng T l rt truyn d i vi tt c cc liu cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h Thi gian thit 95% s mu c PSD phin d liu min Call Setup Time 5s PS thng lng trung ng ln (UL) : bnh ca dng 184Kbps ln/xung min PS ng xung (DL) : 210 Kbps

nh gi c cho cuc gi thoi v cuc gi video nh gi thoe chun PEVQ Theo tiu chun ca B

9 10

11

12

PSD Call Setup Time PSD Ave UL/DL Throughput

13

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

20

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G 14 HSDPA Access Successful Rate HSDPA Crop Rate T l thit lp truyn d liu HSDPA thnh cng T l rt truyn d liu HSDPA 98% i vi tt c cc cell thuc vng kn. i vi tt c cc cell thuc vng h 95% s mu c HSDPA Call Setup Time 5s 600 Kbps nh gi theo chun PEVQ p dng theo tiu chn cc internet ca B

15

16

17

18

19

HSDPA Call Setup Thi gian thit Time phin d liu HSDPA HSDPA Thng lng trung Ave_Throughput bnh truyn d liu s dng HSDPA VT_VIDEO_MOS Cht lng hnh VT_VIDEO_MOS nh ca phin video trung bnh 2 streaming Cc Data

Bng 2.5: Cc ch tiu KPI dch v 3G o kim ti hin trng S khc nhau gia cc KPI trong mng 2G v 3G: Mng 2G hot ng ch yu phc v cho cc dch v truyn thoi v d liu tc thp. Do , cc ch s KPI ca mng 2G c s dng nh gi cht lng cuc gi thoi nh t l thit lp cuc gi thnh cng ( Call Setup Successful Rate), t l rt cuc gi (Drop Call Rate), t l nghn knh lu lng ( TCH Blocking Rate), ... Trong khi , mng 3G ra i c pht trin t c s mng 2G, mc ch hot ng ca mng 3G khng ch cung cp cc dch v thoi m cn cc dch v d liu tc cao. Do , cc ch s KPI ca mng 3G khng ch nh gi cht lng thoi m cn nh gi cht lng truyn d liu thng qua cuc gi video, truy cp internet,... Cc ch s KPI ca mng 3G cng c chia lm 2 loi l KPI trong min CS v KPI trong min PS. Cc KPI trong min CS c c im kh ging KPI ca 2G. Tuy nhin, nhng c im khc nhau gia 2 h thng mng 2G v 3G to ch s KPI khc vi KPI 2G. V d: Trong mng 2G, chuyn giao cng c chia thnh chuyn giao cng v chuyn giao mm, mi UE ch c thc hin kt ni n mt BTS nn mc ch chung ca c 2 chuyn giao u l chuyn i tn s hot ng. Tuy nhin, trong 3G, chuyn giao cng c chia lm 2 loi l chuyn giao cng v chuyn giao mm/ mm hn nhng a dng hn 2G. Chuyn giao cng trong 3G c thc hin cho 2 trng hp l chuyn giao gia cc tn s v chuyn giao gia cc h thng (2G sang 3G). Chuyn giao mm/ mm hn trong 3G s dng nhiu kt ni t mt UE n nhiu node B. Do , trong 2G ch c ch s KPI l Handover Successful Rate ( HOSR), cn trong 3G c chia ra cc ch s KPI cho tng loi chuyn giao nh sau: Solf/Solfer Handover Successful Rate, Inter-Freq Handover Successful Rate, InterRAT Handover Successful Rate. Nh vy, ta thy cc ch s KPI ca 3G a dng v c th hn so vi 2G do nhng k thut cng nh cu trc m mng 3G s dng pht trin dch v truyn d 2.4.3 SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 21

CHNG 2: THNG S NH GI CHT LNG MNG 3G liu tc cao t 2G. Cc ch s nh gi cht lng dnh ring cho h thng 3G cng c tnh ton nh Pilot Pollution, cc ch s KPI cho tng loi chuyn giao, cc ch s KPI trn min PS,...

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

22

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

QUY TRNH O KIM NH


3.1 3.1.1

I CHT LNG MNG 3G:

Gii thiu Drive Test v phn mm TEMS Invertigation:

Drive Test: Driving test l vic i o kim bng t (hoc xe my), thng ch cng vic ca nhm k s ti u v tuyn ca cc mng di ng i kim tra, o th cht lng ph sng ca mng truy nhp v tuyn trong giai on u mi trin khai mng hay trong qu trnh ti u mng truy nhp v tuyn. Nhng ngi i driving test thng mang theo cc thit b sau: my thu GPS, my o, laptop c kt ni ti cc my o trn. My thu GPS cho bit ta ca im o trn bn s, my TEMS cho bit nhiu thng s khc nhau nh vng ph pilot (CPICH RSCP), Ec/No, LAC (Location Area Code), tn s sng mang ca cell, cng sut pht ca cell ny v cc cell ln cn... S liu o c c ghi trong my tnh, sau cc k s v tuyn s s dng cc tools (cc phn mm chuyn dng) tnh ton v xc nh trn bn a hnh s dng vng ph sng (c v theo mu, mi mu ng vi mt di no ca CPICH RSCP level), tnh ton nhiu..., t s a ra cc CR (Change Request) cho cc b phn nh NOC (Network Operating Centre) thay i cc thng s ca NodeB mt cch thch hp (cng sut pht, quy hoch tn s li...) hoc cc b phn i chnh cc thng s ca trm nh chiu cao ng-ten, gc ngng (down-tilt angle), gc phng v (azimuth angle) hoc li u ni trong t NodeB,... Driving Test ch yu l o tn hiu ng downlink ch khng phi uplink do tn hiu downlink phn b trn khp khu vc ph sng ca NodeB nn khng th nh gi chnh xc c nh kt qu thng k. Trn thc t UE c th bo co tn hiu downlink nhng ch mang tnh tng i v v tr a l ca UE thay i thng xuyn nn khng th nh gi chnh xc khu vc no tn hiu downlink c vn . V vy cn phi thng qua Driving Test. Ring i vi uplink, tt c tn hiu ca UE u chui vo cng mt im l my thu NodeB nn c th d rng nhn bit. Hin ti, c rt nhiu b phn mm h tr Drive Test nh: TEMS Investigation (cho laptop) v TEMS Pocket ( cho in thoi), Nemo Outdoor ( cho laptop) v Nemo Handy ( cho in thoi), Probe ( ca hng Huawei) , CNT ( ca hng ZTE)... Tuy nhin, phn mm c s dng ph bin v c i a s cc nh mng s dng trong nhiu nm qua cho vic Drive Test l TEMS 3.1.2 TEMS Investigation: TEMS Investigation l mt cng c o kim nh gi cht lng mng di ng qua giao din v tuyn cho php chng ta chun on, o kim li, vng ph thi gian thc. TEMS cho php chng ta gim st knh thoi cng nh truyn data qua cc kt ni GPRS, EDGE, chuyn mch knh (CSD) hoc chuyn mch gi (PSD). Cc phin truyn data, voice c th c kim sot trong phm vi ca TEMS. TEMS c trang b cc chc nng kim tra v gim st tin tin cng vi kh nng phn tch v x l mnh m. D liu m TEMS thu c s c trnh by ngay thi im thc hin o. iu lm cho TEMS pht huy nhng u vit trong vic Driving test khc phc li, thc hin iu chnh, ti u vng ph nng cao cht lng mng. Ngoi ra d liu m TEMS thu c c th lu thnh Logfiles phc v mc ch x l, iu chnh, so snh trc v sau khi c s tc ng, thng k, bo co (Report). TEMS Investigation c nhiu ch hot ng. Ch hot ng thay i ty thuc vo nhu cu o t c kt qu chnh xc

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

23

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.1: Giao din phn mm TEMS invergation 3.2 Thit b o v th tc chun b trc khi thc hin Drive Test:

Thit b Drive Test: Thit b Drive Test bao gm: TEMS Handset: L cc thit b dng to cuc gi, ng thi thc hin cc chui lnh c cu hnh trong TEMS Investigation nhm thu c kt qu theo mc ch o ca k s. Hin nay, tn ti rt nhiu loi thit b TEMS Handset. Tuy nhin, cc thit b ny phi h tr bi phin bn phn mm TEMS Investigation cng nh ph hp vi mc ch o. Bng hng dn cc thit b c TEMS Investigation h tr c th c tra trong mc tr gip ( Help) ca tng phin bn. Thit b TEMS Handset c th c chia lm 2 loi l dnh cho o kim mng 2G v dnh cho o kim mng 3G. Trong thc t, cc thit b o kim mng 3G cng c h tr o kim mng 2G. 3.2.1

Hnh 3.2: thit b TEMS handset Laptop c ci phn mm TEMS Investigation v sc d phng: Laptop s dng cho Drive Test cn m bo cht lng cu hnh v c ci t TEMS Investigation. trnh nh hng n kt qu o, ngun in ca laptop phi c m bo n nh nn cn c b sc d phng km theo trong qu trnh o kim.

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

24

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.3: Laptop v sc d phng Thit b thu GPS: my thu tn hin GPS cho php ghi thng tin v tr o ti mi thi im trn l trnh.

Hnh 3.4: Thit b GPS Ngun in cung cp: Trong qu trnh o kim, cung cp in cho laptop, cn c thit b c ni vi acqui xe chuyn i in thnh 220V.

Hnh 3.5: Thit b chuyn i v cung cp in cho my tnh Scanner: trong qut sng 2G, nh gi vng ph ch cn s dng 1 TEMS Handset ch Idle. MS ny s gim st knh BCCH, tuy nhin khng gim st lin tc m theo chu k. Trong o kim mng 3G, scanner l 1 thit b chuyn dng v rt quan trng khi o kim. Tnh nng chnh ca Scanner l pht hin nhiu v nguyn nhn gy nhiu. u im ni bt ca scanner l kh nng qut lin tc, tn sut qut nhanh v kt qu qut khng b nh hng bi iu khin cng sut, do xc nh vng ph chnh xc hn

Hnh 3.6: Thit b Scanner 3.2.2 Cc ngun h tr: - t phi c ngun lm vic n nh v acquy hot ng tt. - Bn ng ph cho php nh hng ng i - Cc bn v tr site, bao gm tn site, tn cell, hng ng ten, BSIC, ARFCH, SC,... Bng d liu bao gm: tn cell, cc tn s, cc thng s nh v cell, ... LP: D09VTA1 25

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G - Bn c l trnh o kim c ln k hoch. - Event Log m k s c th ghi ch cc s kin v thi gian, a im gy nh hng n chnh xc ca php o ( v d nh i trong ng hm, cu cao,... )

Hnh 3.7: Bng nh dng cell 3G (cell file theo nh dng TEMS) ca Vinaphone ti khu vc thnh ph H Ch Minh Cc bc chun b: L trnh o Drive Test phi c xc nh v ln k hoch cn thn trc khi thc hin. Cc im sau cn cn nhc khi ln k hoch o: - ng i phi m bo qua tt c cc Cell ca 1 cluster v hn ch ti a lp li tuyn ng qua trong qu trnh o. - Ty thuc vo phn nh cht lng ca khch hng m vic o kim s c quyt nh a im thc hin. - Nu c th, ng i phi c ln k hoch c th thc hin chuyn giao ( Handover ) c 2 chiu. - t nht tt c cc tuyn ng chnh phi c o. Trc khi Drive Test c tin hnh, tt c thng tin bao gm cao, gc v hng anten phi c kim tra li. Nhng vn v lp t phi c gii quyt trc khi thc hin php o. Cc site cha hot ng cn phi c lu v nu cn thit c th thay i tuyn ng m bo kt qu o. 3.2.3 Cc bc tin hnh drive Test: Trc khi tin hnh o kim, k s cn nm r loi mng o kim, mc ch, i tng o kim... V i vi tng loi mng o kim khc nhau s c cc ch s KPIdng nh gi cht lng khc nhau nn cc i tng cn o kim cng khc nhau. V d: nh gi vng ph ca ca 1 cell, trong 2G, k s s da vo cc ch s Rx Level, Rx Qual,.. cn i vi mng 3G, k s s da vo ch s CPICH RSCP. Trong qu trnh Drive Test, cc ca s theo di cng phi c thit k trn WorkSpace sao cho ph hp vi loi mng c o kim v mc ch o 3.3 SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 26

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.8: Cc ca s theo di c s dng trong WorkSpace GSM

Hinh3.9: Cc ca s theo di trong WorkSpace WCDMA + GSM Bc 1: Cu hnh bn M phn mm TEMS Investigation: Start > All Programs > Ascom > TEMS Product > TEMS Investigation 11.0.1 Data Collection

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

27

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.10: Giao din chng trnh TEMS Investigation 11.0.1 Data Collection ca s Map, chn biu tng ( Geoset Manager)

Hnh 3.11: Ca s map trong TEMS Investigation Trong ca s xut hin chn biu tng ( Layer Control) v thm vo cc layer : Route, Road, MCOM Site v mt s file tab khc v lu li.

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

28

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.12: Ca s Layer Control Tip theo l m cell file: Configuration > General > Cellfile Load

Hnh 3.13: Ca s General trong TEMS Investigation Trong ca s Properties xu hin, thm ( add) vo cell file c chun b:

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

29

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.14: Thm cellfile trong bng Properties Bc 2: Kt ni thit b

Hnh 3.15: S kt ni thit b Sau khi kt ni thit b vt l, nu latop khng nhn din c th cn phi ci driver. Thit b c nhn din s c bo trong equipment bn gc tri mn hnh

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

30

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.16: Thit b kt ni hin th trn giao din Chn ch qut cho thit b:

Hnh 3.17: Chn ch qut cho tng thit b kt ni Cui cng l chn knh v bng tn hot ng cho Scanner. Ty thuc vo loi mng v bng tn hot ng ca nh mng cung cp m ta thay i thng s cho ph hp. y, ta cu hnh thit b o kim cho mng 3G WCDMA v hot ng bng tn 2100

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

31

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.18: Cu hnh cho Scanner Bc 3: Cu hnh chui lnh cho MS trong qu trnh o Cc chui lnh c cu hnh cho MS hot ng trong sut qu trnh o kim. Cc chui lnh c cu hnh ty vo mc nh o kim cng nh loi mng. Nu trong o kim mng 2G thng s dng chui lnh cu hnh cho thc hin thoi v chuyn d liu nh SMS th trong o kim 3G, ngoi cuc gi thoi cn c th thit lp cc dch v truyn d liu tc cao nh cuc gi video, internet,... Chn Control > Command Sequence

Sau s xut hin hp thoi sau v chn Edit :

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

32

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.19: Ca s cu hnh chui lnh hot ng cho thit b V d: Thit lp cuc gi thoi Chn Voice/ Video > Dial cu hnh chui lnh cho cuc gi thoi ( hoc video), bao gm s in thoi gi i (Phone number) , thi gian thc hin cuc gi (Duration), loi cuc gi (Call Type),...

Hnh 3.20: Cc cu hnh thng s trong lnh Dial Sau chn Properties iu chnh li cc thng s: s cuc gi lin tip (Number Excution), thi gian ch ( Interval) .

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

33

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.21: Cu hnh s cuc gi lin tip v thi gian ch Bc 4: Thc hin ghi li kt qu o Chn th mc ghi li kt qu o: Trn hanh menu chn : Logfile > Recording Properties. Trn ca s Recording Properties, chn th mc lu li kt qu o :

Hnh 3.22: Ca s ci t ghi kt qu Kt ni tt c thit b: Chn biu tng Connect all. Tuy nhin, trong thc t, cc thit b kt ni s xy ra xung t nu kt ni ng thi. Do , ta cn kt ni tng thit b.

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

34

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.23: Kt ni thit b hon tt Trong ca s Command Sequence c cu hnh, chn Run (Ctrl + G) chy chui lnh hot ng cho MS:

Hnh 3.24: Chy chui lnh hot ng cho thit b Chn biu tng ( Start Recording) ghi li kt qu o:

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

35

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.25: Tin hnh ghi kt qu Sau khi hon thnh tt c tuyn ng cn i, ch n khi kt thc cuc gi, ngng thc hin chui lnh trong khung Command Sequence v ngng ghi kt qu (stop recording). 3.4 Mt s lu trong qu trnh drive test:

i vi ci t thit b: Cc li ngt ngun trong php o c th sinh ra li d liu khi tin hnh php o. Do , ngn nga cc hin tng trn phi m bo rng my tnh xch tay, in thoi test v GPS phi c np in. Kim tra tt c cc kt ni vi ngun an ton cha v m bo b chuyn i khng b qu ti. Mt qui tc rt quan trng cn phi nh l gi cc thit b o lun c n nh sut qu trnh o m bo kt qu o chnh xc. Kim tra li tt c cc kt ni m bo rng phn mm o c kt ni vi cc thit b. 3.4.1 i vi qu trnh thc hin drive test: Bi v khi khi ng xe s c xu hng lm st in th accqui nn sinh ra li hiu in th trn hu ht cc Inverter. Do cn gi xe chy lin tc trong sut qu trnh cn o. Tin hnh thc hin o khi tc xe n nh nu c th v tc khng qu 60km/h. Khong thi gian dng li cn c ghi ch v c th sinh ra kt qu sai lch trn 1 vng. Logfile phi c m bo bt u v kt thc khi MS trng thi ri. iu ny ngn nga s thng k sai Trong qu trnh ghi d liu o, nu v mt nguyn nhn no my tnh b mt kt ni vi thit b, hay bn ghi b dng th log file vn c lu n thi im b mt kt ni. Do , chng ta cn thc hin ghi tip bng logfile mi, khngc ghi ln log file c 3.4.2

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

36

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G 3.5 Phn tch v nh gi cht lng mng 3G: Sau khi thc hin qu trnh Drive Test, kt qu o kim s c lu li di dng logfile. c th nh gi c cht lng mng thng qua kt qu o, u tin, logfile s c phn tch bng cc phn mm nh TEMS Investigation, Mapinfo, Actix... tnh ton v a ra cc thng tin cn thit nh gi. Sau , cc thng tin ny c so snh vi cc ch tiu cht lng do nh mng a ra. Kt qu so snh s cho bit cht lng mng o kim hin ti ang trong tnh trng tt hay xu v xc nh nguyn nhn li dn n cht lng mng gim. Gii thiu phn mm Mapinfo: Mapinfo l phn mm bn tr gip quan st v phn tch h thng cc cell, cc trm ca nh mng thc t sau khi c m thng trn bn s. Cc kt qu o c phn tch trn MapInfo s tr gip cc k s nh gi cht lng mng, ng thi xc nh nguyn nhn gy gim cht lng mng nhm ci thin v ti u h thng mng thng tin di ng ti vng thc hin o kim. 3.5.1

Hnh 3.26: Giao din MapInfo 3.5.2 Phn tch v nh gi cht lng mng theo cc ch tiu KPI 3G: Bc 1: Chuyn logfile sang tab file cho Mapinfo: Trong giao din TEMS Investigation, chn menu Logfile > Export Logfile

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

37

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.27: Ca s xut logfile Chn biu tng Add. Sau , trong ca s Add Export Order, chn MapInfo Tab-file trong khung Format, chn Browse file... thm vo logfile cn export, Browse directory... chn ni lu file sau khi export

Hnh 3.28: Ci t xut logfile Sau , chn Setup chn thng s cn xut ra ( trong v d ny, ta xut ra cc thng s ca MS1 sau: Latitude ( v ), Longitude (Kinh ), AS CPICH RSCP, AS CPICH Ec/No, SAN Cell Id, SAN SC, UE-Tx Power ).

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

38

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.29: Xut thng s t logfile o kim Sau khi hon thnh, TEMS Investigation s to ra 5 tab file t cc thng tin c xut ra trong logfile chn.

Hnh 3.30: Kt qu xut logfile Bc 2: Phn tch trn Mapinfo M chng trnh Mapinfo : Start > All Programs > MapInfo > MapInfo Professional. Sau ,m file nh dng cell, file bn ni kim tra v tab file va c export t logfile : File > Open > ...

Hnh 3.31: Bn thnh ph v v tr cell trong MapInfo V d: nh gi cht lng vng ph - CPICH RSCP CPICH RSCP l cng sut tn hin m nhn c ca UE trn knh hoa tiu chung (Common Pilot Chanel). Ti 1 s kin, nu CPICH RSCP ca 1 cell gi ti UE SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 39

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G cng nh th suy hao ng truyn cng ln. Suy hao ng truyn cng ln th khong cch t UE n Node B m bo cht lng tn hiu mc cho php s gim, iu cng ng ngha vi vng ph ca cell s cng nh. Da vo kt qu o CPICH RSCP trn tng thi im ca l trnh kim tra s gip k s nh gi c cht lng vng ph ca tng cell i qua. Chn menu Map > Create Thematic Map

Hnh 3.32: To Thematic Map Trong ca s Create Thematic Map, ty theo mc ch nh gi m chn kiu phn loi ph hp. Trong trng hp nh gi vng ph ( CPICH RSCP), chn Type l Range v Template l RSCP

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

40

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.33: Chn kiu phn loi cho Thematic Map K tip chn bng (file tab) v trng cn phn loi ( trong trng hp ny, chn trng AS CPICH RSCP)

Hnh 3.34: Chn bng v trng mun phn loi Tip theo, trong ca s mi, chn khong phn loi ( Range), Kiu hin th phn loi ( Style), hin th ch thch ( Legend), ... y ta chn khong phn loi theo tiu chun ca VinaPhone nh sau:

Hinh 3.35: Tiu chun phn loi CPICH RSCP SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 41

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.36: Thay i khong phn loi Sau khi iu chnh cc thit lp trong ca s Create Thematic Map, trn bn , kt qu o CPICH RSCP ti mi im trn l trnh s c phn loi nh sau:

Hnh 3.37: Kt qu phn loi theo tiu chun To Spider Graph cho bit cell phc v ti mi thi im o trn tuyn kim tra: Chn menu Tool > Spider Graph > Spider Graph Trong ca s Spider Graph, chn 2 tab file cn thc hin: 1 tab file nh ngha cell trn map ( trong trng hp ny l Cell_3G_HCM_030613) v 1 tab file kt qu o c chuyn t logfile ( Testspider3G_Q7_0107). Sau , chn trng Cell ID cho mi tab

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

42

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.38: Cu hnh Spider Graph Kt qu s hin th ng phc v ca cc Cell n tng im trn l trnh kim tra:

Hnh 3.39: Kt qu to Spider Graph Lc ny, da vo hin th trn map, k s s nh gi c cht lng ca vng ph thng qua CPICH RSCP. Ti 1 thi im trn l trnh, k s c th bit CPICH RSCP c phn loi loi tt hay cha t v c phc v bi cell no. Nu kt qu o c CPICH RSCP - 95 dBm t trn 98% th cht lng vng ph t tiu chun ca VinaPhone. Nu khng t tiu chun trn, k s c th xc nh ti tng thi im kt qu km (nh hn -95dBm) l thuc cell phc v no v tin hnh phn tch nguyn nhn yu cu thc hin sa cha, lp t, ci thin cht lng tt hn. Trn y l cch nh gi vng ph thng qua CPICH RSCP qua Mapinfo. Thc t, ty thuc vo mc ch nh gi cht lng mng da trn thng s no m cch phn tch kt qu o trn phn mm cng thay i. Trong qu trnh nh gi cht SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 43

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G lng mng da vo kt qu o, k s cn chn cch phn tch cng nh ch tiu so snh ph hp t c kt qu chnh xc. Cng c h tr nh gi cht lng mng 3G: Trong thc t, cc k s thng s dng tool TiPP_W 6.0.2.3 to ra bo co cc thng s cht lng c tnh ton t kt qu o kim. Kt qu o s c tnh ton v thng k thnh cc thng s cht lng thc hin so snh vi cc ch tiu. 3.5.3

Hnh 3.40: Giao din TIPP_W_6.0.2.3 Ngoi ra, TiPP_W Marco khng ch to ra cc bo co thng s cht lng mng m cn to ra cc tabfile ca MapInfo th hin cc thng s . Cc bo co v tabfile ny gip cho cng vic nh gi cht lng mng d dng v chnh xc hn. Mt s bo co thng s cht lng mng c to ra t TiPP_W Marco:

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

44

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.41: bo co RSCP v Ec/No ca Scanner

Hnh 3.42: bo co Pilot Pollution

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

45

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G

Hnh 3.43: T l rt cuc gi min CS - CS Drop Call Rate

Hnh 3.44: BLER ng xung ( Downlink) cuc gi min CS Cc thng s cht lng sau khi tnh ton s c tng hp v so snh vi cc ch tiu do nh mng a ra c th nh gi cht lng mng hin ti. Di y l 1 bo co kt qu o kim ca VinaPhone SVTH: NGUYN NHT ANH KHI LP: D09VTA1 46

CHNG 3: QUY TRNH O KIM NH GI CHT LNG MNG 3G Cluster 1 31/12/2011 Kt qu Drive Test Ch tiu cht lng nh gi T l s mu c CPICH 98,62 % 97 % t Ec/No -12 dB T l s mu c CPICH 98,97 % 98 % t RSCP -95 dBm Pilot Polltion ( Scanner) 3,73 % 5% t T l chuyn giao 2G- 3G 100% 95 % t thnh cng ( Inter-RAT Handover Success rate) Cht lng min CS ( 99,73% 95 % t ng xung) t l s mu c BLER 2 % Thng lng HSDPA 2,483 Mbps 600 Kbps t Bng 3.1: Bo co kt qu o kim nh gi cht lng mng 3G Ngy 31/12/2011

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

47

KT LUN

KT LU N
o kim nh gi cht lng l mt qu trnh quan trng trong duy tr v ci thin cht lng mng nn i hi ngi thc hin phi c kin thc rt nhiu v h thng mng 3G cng nh kinh nghim o kim thc t. Trong qu trnh thc hin bo co, do bn thn cn thiu nhiu kin thc, kinh nghim, cng nh thi gian thc hin ngn nn bo co khng trnh khi thiu st v cha phn tch y quy trnh o kim tng thng s cht lng mng 3G. Mang tnh cht a ra hng dn c bn quy trnh o kim trong thc t ,bo co mong cung cp c ci nhn s lc trong o kim nh gi cht lng mng 3G, ng thi cng l cung cp bc u trong qu trnh tm hiu su v khai thc v bo dng mng 3G hin nay. Mt ln na, em xin chn thnh cm n anh H Sn Hi, nhn vin phng OMC trung tm VinaPhone khu vc 2 v cc anh ch trong qu cng ty to iu kin gip em hon thnh ti bo co thc tp. Em cng xin gi li cm n chn thnh n thy Phm Thanh m, ging vin b mn Thng tin di ng ca Hc vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng thnh ph H Ch Minh gip , hng dn em trong sut qu trnh thc hin ti bo cm thc tp ny. Thnh ph H Ch Minh, ngy 30 thng 6 nm 2013 Sinh vin thc hin:

Nguyn Nht Anh Khi

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

48

THUT NG VIT TT

3GPP

THU T NG VIT TT 3 Generation Partnership Project n i tc th h th 3


rd

A
AMPS AI AICH AMR Advance Mobile Phone Service Acquisition Indicator Acquisition Indicator Channel Adaptive Multi Rate Broadcast Channel Block Error Rate Circuit Switch Code Division Multiple Access Call Drop Rate Call Setup Success Ratio Communication Quality Test Closed-Loop Power Control Controlling RNC Dedicated Physical Control Channel DownLink Dedicated Physical Data Channel Dch v in thoi di ng tin tin Ch th thm d Knh ch th thm d a tc thch nghi Knh qung b T l li khi Chuyn mch knh a truy nhp phn chia theo m T l rt cuc gi T l thit lp cuc gi thnh cng Kim tra cht lng lin lc iu khin cng sut vng lp ng RNC iu khin Knh iu khin vt l dnh ring ng xung Knh d liu vt l dnh ring

B
BCH BLER

C
CS CDMA CDR CSSR CQT CLPC CRNC

D
DPCCH DL DPDCH DCCH DCH DTX D-AMPS DRNC DCS1800

Dedicated Control Channel Knh iu khin dnh ring Dedicated Channel Knh dnh ring Discontinuous Transmission Pht khng lin tc Digital AMPS AMPS s Drifting RNC RNC tri Digital Cellular System (GSM) at H thng di ng s GSM ti di 1800 MHz band tn 1800 MHz Forward Access Channel Frequency Division Duplex Frequency Division Multiple Access Global System for Mobile Communication Global Positioning System Knh truy cp ng xung Song cng phn chia theo tn s a truy nhp phn chia theo tn s H thng ton cu cho thng tin di ng H thng nh v ton cu

F
FACH FDD FDMA

G
GSM GPS

H
HSDPA HSUPA HHO HO High-speed Downlink Packet Access Truy cp gi ng xung tc cao High-speed Uplink Packet Access Truy cp gi ng ln tc cao Hard HO Chuyn giao cng HandOver Chuyn giao North American Version of the Phin bn Bc M cho tiu chun LP: D09VTA1 49

I
IS-95 SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

THUT NG VIT TT CDMA Standard North American TDMA Digital Cellular International Telecommunication Union Integrated Services Digital Network Key Performance Indicator Location Area Location Area Code Long Term Evolution Nordic Mobile Telephone WCDMA BS Operations and Maintenance Centre Openned-Loop Power Control Personal Communications Systems Primary Common Control Physical Channel Power Control Algorithm Primary Common Pilot Channel Paging Channel Page Indication Channel Physical Radom Access Channel Packet Switch Quality of service Routing Area Radio Access Bearer Radom Access Channel Radio Network Controller Radio Access Network Radio Resource Control Received Total Wideband Power Received Signal Code Power Short HO Screaming Code Synchronization Channel Signal to Interference Ratio Secondary Synchronization Channel Secondary Common Control Physical Channel CDMA Di ng s TDMA khu vc Bc M Lin minh vin thng quc t Mng s a dch Ch th cht lng ch yu Vng nh v M vng nh v S tin ha di hn in thoi di ng Bc u Trm gc trong WCDMA Trung tm vn hnh v bo dng iu khin cng sut vng h H thng thng tin c nhn Knh vt l iu khin chung chnh Thut ton iu khin cng sut Knh hoa tiu chung s cp Knh tm gi Knh ch th tm gi Knh truy cp ngu nhin vt l Chuyn mch gi Cht lng dch v Khu vc nh tuyn Vt mang truy cp v tuyn Knh truy cp ngu nhin B iu khin mng v tuyn Mng truy cp v tuyn Kim sot ti nguyn v tuyn Cng sut m bng rng tng cng thu c Cng sut m tn hiu thu c Chuyn giao mm M xo trn Knh ng b T s tn hiu trn nhiu Knh ng b th cp Knh vt l iu khin chung th cp

IS-54 ITU ISDN

K
KPI

L
LA LAC LTE

N
NMT Node B

O
OMC OLPC

P
PCS PCCPCH PCA PCPICH PCH PICH PRACH PS

Q
QoS

R
RA RAB RACH RNC RAN RRC RTWP RSCP

S
SHO SC SCH SIR S- SCH SCCPCH

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

50

THUT NG VIT TT SMS SF Short Message Services Spreading Factor Time Division Multiple Access Transmit Power Control Transport Format Combination Indicator Transmit Power Control Command Dch v tin nhn ngn H s tri ph a truy nhp phn chia theo thi gian iu khin cng sut pht Ch th kt hp khun dng truyn ti Cu lnh iu khin cng sut

T
TDMA TPC TFCI TPC_cmd

U
UE UL UMTS UARFCN UTRAN User Equipment UpLink Universal Mobile Telecommunications System UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number Universal Terrestrial Radio Access Network Thit b ngi dng ng ln H thng vin thng di ng ton cu S knh tn s v tuyn tuyt i UTRA Mng truy cp v tuyn mt t ton cu

W
WCDMA Wide Band Code Division Multiple a truy nhp phn chia theo m Access bng rng

SVTH: NGUYN NHT ANH KHI

LP: D09VTA1

51