P. 1
2013_10670

2013_10670

|Views: 28,923|Likes:
Published by eldiario.es

More info:

Published by: eldiario.es on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Num. 7147 / 07.11.

2013

32099

Presidència de la Generalitat
DECRET LLEI 5/2013, de 7 de novembre, del Consell, pel qual s’adopten mesures urgents per a garantir la prestació del servici públic de ràdio i televisió de titularitat de la Generalitat. [2013/10670]

Presidencia de la Generalitat
DECRETO LEY 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat. [2013/10670]

PREÀMBUL D’acord amb l’article 3 de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana, la gestió del servici públic de ràdio i televisió per part de la Generalitat es realitzarà a través de Radiotelevisió Valenciana, SA, en els termes fixats en esta llei. La prestació del servici públic de ràdio i televisió ha de complir la funció, els objectius generals i les línies estratègiques recollides tant en l’article 2 com en la disposició addicional primera del text legal esmentat, i la Generalitat haurà de garantir i vetlar pel seu correcte funcionament. Després de la renúncia de determinats membres del Consell d’Administració i de la seua directora general, i davant la impossibilitat de procedir de forma immediata a la renovació de càrrecs, es requerix l’adopció de mesures urgents que asseguren l’administració de la mercantil pública i el restabliment del funcionament normal del servici públic. Com a conseqüència d’això, s’ha donat una situació d’absència de govern i administració de la societat que impedix el compliment dels principis d’actuació proclamats en l’article 9 de la llei, així com la programació establida en el contracte-programa subscrit entre el Consell i Radiotelevisió Valenciana, SAU. D’altra banda, esta incertesa repercutix en el funcionament quotidià de la pròpia entitat, que no disposa d’òrgans de govern que puguen adoptar les decisions essencials per al seu funcionament. En este sentit, no compta en l’actualitat amb un responsable que garantisca el compliment dels objectius generals, el respecte dels principis de programació, així com la bona administració i govern de la societat. A més, no pot assegurar-se la deguda protecció dels actius d’una entitat pertanyent al sector públic, amb el risc que açò comporta. Així mateix, estes circumstàncies impedixen que es puguen exercir funcions de tanta transcendència com l’autorització de pagaments i despeses, la prefectura superior de personal, l’exercici de les atribucions corresponents a l’òrgan de contractació, i en general totes aquelles que d’acord amb la normativa aplicable corresponen als òrgans de govern i administració. La greu situació exposada requerix una resposta immediata que no és possible dur a terme amb el marc legal actualment existent, per la qual cosa resulta necessària l’adopció de mesures urgents que amb la major celeritat possible asseguren l’administració de la mercantil pública i el restabliment del normal funcionament del servici públic. Per tot açò, i a l’empara de l’establit en els articles 44.4 i 56 de l’Estatut d’Autonomia, a proposta del president de la Generalitat i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 7 de novembre de 2013, DECRETE Article únic Modificacions de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana. S’aproven les modificacions de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana, que figuren en l’annex del present decret llei i que són les següents: Es modifiquen els articles 10 i 13.5, i s’addiciona un apartat 5 a l’article 15.

PREÁMBULO De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, la gestión del servicio público de radio y televisión por parte de la Generalitat se realizará a través de Radiotelevisión Valenciana, SA, en los términos fijados en dicha ley. La prestación del servicio público de radio y televisión debe cumplir la función, los objetivos generales y las líneas estratégicas recogidas tanto en el artículo 2 como en la disposición adicional primera del referido texto legal, debiendo la Generalitat garantizar y velar por su correcto funcionamiento. Tras la renuncia de determinados miembros del Consejo de Administración y de su directora general, y ante la imposibilidad de proceder de forma inmediata a la renovación de cargos, se requiere la adopción de medidas urgentes que aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público. Como consecuencia de lo anterior, se ha dado una situación de ausencia de gobierno y administración de la sociedad que impide el cumplimiento de los principios de actuación proclamados en el artículo 9 de la ley, así como la programación establecida en el contratoprograma suscrito entre el Consell y Radiotelevisión Valenciana, SAU. Por otra parte, esta incertidumbre repercute en el funcionamiento cotidiano de la propia entidad, que no dispone de órganos de gobierno que puedan adoptar las decisiones esenciales para su funcionamiento. En este sentido, no cuenta en la actualidad con un responsable que garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así como la buena administración y gobierno de la sociedad. Además, no puede asegurarse la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva. Asimismo, estas circunstancias impiden que se puedan ejercer funciones de tanta trascendencia como la autorización de pagos y gastos, la jefatura superior de personal, el ejercicio de las atribuciones correspondientes al órgano de contratación, y en general todas aquellas que de acuerdo con la normativa aplicable corresponden a los órganos de gobierno y administración. La grave situación expuesta requiere una respuesta inmediata que no es posible llevar a cabo con el marco legal actualmente existente, por lo que resulta necesaria la adopción de medidas urgentes que con la mayor celeridad posible aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público. Por todo ello, y al amparo de lo establecido en los artículos 44.4 y 56 del Estatut d’Autonomía, a propuesta del president de la Generalitat y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 7 de noviembre de 2013, DECRETO Artículo único Modificaciones de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. Se aprueban las modificaciones de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, que figuran en el anexo del presente decreto ley y que son las siguientes: Se modifican los artículos 10 y 13.5, y se adiciona un apartado 5 al artículo 15.

Num. 7147 / 07.11.2013

32100

DISPOSICIÓ FINAL Única El present decret llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL Única El presente decreto ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

ANNEX Modificació de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana Un. Es modifica l’article 10 de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana, el qual queda redactat en els termes següents: «Article 10. Òrgans Radiotelevisió Valenciana, SA, s’estructura en els òrgans següents: 1. La Junta General. 2. El Consell d’Administració. 3. El director o directora general.» Dos. Es modifica l’apartat 5, de l’article 13, de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana, el qual queda redactat en els termes següents: «5. La Junta General nomenarà els membres del Consell d’Administració triats per les Corts, excepte en els supòsits regulats en l’apartat 5 de l’article 15 de la present llei». Tres. S’addiciona l’apartat 5 en l’article 15 de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana, el qual queda redactat en els termes següents: «5. En aquells supòsits en els quals, com a conseqüència del cessament, destitució o renúncia dels seus membres, el Consell d’Administració no puga aconseguir el quòrum necessari per a adoptar acords, s’habilita la Junta General, perquè nomene provisionalment tots els càrrecs vacants, inclòs si escau el director o directora general, fins a la constitució d’un nou Consell d’Administració triat per les Corts d’acord amb el procediment ordinari previst en l’article 13 d’esta llei. València, 7 de novembre de 2013
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

ANEXO Modificación de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana Uno. Se modifica el artículo 10 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, el cual queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 10. Órganos Radiotelevisión Valenciana, SA, se estructura en los siguientes órganos: 1. La Junta General. 2. El Consejo de Administración. 3. El director o directora general.» Dos. Se modifica el apartado 5, del artículo 13, de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, el cual queda redactado en los siguientes términos: «5. La Junta General nombrará a los miembros del Consejo de Administración elegidos por Les Corts, salvo en los supuestos regulados en el apartado 5 del artículo 15 de la presente ley». Tres. Se adiciona el apartado 5 en el artículo 15 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, el cual queda redactado en los siguientes términos: «5. En aquellos supuestos en los que, como consecuencia del cese, destitución o renuncia de sus miembros, el Consejo de Administración no pueda alcanzar el quórum necesario para adoptar acuerdos, se habilita a la Junta General, para que nombre provisionalmente a todos los cargos vacantes, incluido en su caso el director o directora general, hasta la constitución de un nuevo Consejo de Administración elegido por Les Corts de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el artículo 13 de esta ley. Valencia, 7 de noviembre de 2013
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->