Linguistik Gunaan Sinopsis Tajuk 11 akan memaparkan bidang linguistik gunaan yang mengutamakan pengaplikasian ilmu linguistik dalam

bidang pendidikan, iaitu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Hasil Pembelajaran: (i) Pelajar dapat membandingkan aspek sintesis ujaran dengan aspek linguistik tiruan dalam bahasa Melayu. 11. Linguistik Gunaan Linguistik gunaan juga dinamakan linguistik terapan. Linguistik gunaan muncul apabila bidang liguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Huraian bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat, dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. eadaan ini telah menghasilkan kaedah!kaedah pengajaran bahasa dan bahan!bahan pembelajarannya. "ntara kaedah yang dihasilkan ialah bahasa asli pelajarnya. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang meman#aatkan teori, deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menulis buku!buku teks. Terdapat akti$iti lain yang la%imnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan, iaitu terjemahan dan perkamusan tetapi untuk tujuan modul ini kita hanya menyentuh penggunaan linguistik dalam pengajaran bahasa sahaja yang meliputi sintesis ujaran dan linguistik tiruan. aedah Terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan

11.1 Sintesis Ujaran &intesis ujaran meliputi pembuatan selari serupa menggabungkan unsur!unsur untuk menjadi ujaran, sebagai ujaran yang berdasarkan semantik, misalnya kata kerja, kata adjekti# dan sebagainya.'jaran merupakan sintesis dari proses perubahan konsep menjadi kod, sedangkan pemahaman pesananan tersbut hasil analisis kod. Huru#!huru# adalah simbol daripada suara ujaran. &intesis yang dilakukan menghasilkan pelbagai jenis ujaran yang tidak terbatas jumlahnya. Penghasilan ujaran itu dapat diman#aatkan bagi tujuan khusus dan tidak khusus. (engan ujaran inilah manusia mengungkapkan hal yang nyata atau tidak. 'ntuk mengetahui bunyi!bunyi yang terlibat semasa pertuturan sintesis ujaran akan dilakukan, namun hasilnya tidak tepat seratus peratus.

11.2 Linguistik Tiruan

Linguistik tiruan ialah satu komponen daripada linguistik gunaan merupakan bahasa yang digunakan dalam pengajaran bahasa dan diguna pakai oleh ahli linguistik Linguistik ini saling berhubungan antara #ikiran dan tanggapan dalam otak si penutur tentang bahasa yang telah dipelajarinya. merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. tetapi dapatan!dapatan penyelidikan linguistik juga telah digunakan untuk banyak bidang yang lain. )leh hal yang demikian linguistik tiruan mempunyai cabang di ba*ahnya iaitu bidang psikolinguistik dan sosiolinguistik. Linguistik ini juga merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. Linguistik tiruan mengambil dapatan dari bahasa!bahasa tertentu dan menghuraikan gambaran!gambaran umum tentang bahasa tersebut dan menggunakannya untuk bidang! bidang yang lain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful