DEFINISI DAN KONSEP PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan satu aspek penting yang

perlu diberi perhatian, kerana menurut kajian- kajian yang telah dijalankan di Malaysia, pembolehubah pengurusan seperti kepimpianna gruru besar adalah pengaruh utama dalam mennetukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar. Menurut Peter F. Drucker, Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif yang paling berkesan, maklumat ini disokong oleh pandangan yang menyatakan bahawa kecekapan pentadbiran akan menyumbang kepada matlamat organisasi.( Morphet et al, !"#$. Dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan, pentadbiran atau pengurusan adalah tersangat penting. %anpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan baik dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupan manusia.Dalam proses pentadbiran,ia berlaku sama ada di dalam sesebuah organisai yang besar mahupun kecil serta organisasi formal dan juga yang tidak formal.&ntuk mengurus sesuatu organisasi,seseorang pentadbir atau pemimpin seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran. 'riffiths( !(!$ , menyatakan pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. )a adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. Drucker( !*($ pula menjelaskan pentadbiran itu ialah sumber asas dan sumber yang paling berharga. +toner( !"*$ mengatakan pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin, mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan. ,ampbell pula,menjelaskan proses pentadabiran sebagai satu cara anggota-anggota sebuah organisasi membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai matlamat. Dalam konteks pentadbiran, pentadbiran yang baik amat dihargai oleh sesuatu masyarakat. -abatan Pendidikan dan sekolah tidak terlepas daripada mewujudkan pentadbiran yang sihat. .ita seharusnya mengetahui cara-cara untuk mewujudkan konsep tersebut.+ebagaimana yang kita fahami,pendidkan sebagai agen sosialisasi dan penyampai warisan budaya dapat memberi faedah-faedah ekonomi dan membolehkan indi/idu-indi/idu menikmati kehidupan yang baik. Mengikut .ne0e/ich ( !1*$,pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsang, mengawal,dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material kedalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan

staffing ?+@.+D. 6 . Matlamat. dan budgeting ?2@.perkataan 5 planning ?P@. Di Malaysia istilah pentadbiran lebih kerap digunakan kerana ia lebih menitikberatkan kepada perkhidmatan dan bukan kepada keuntungan. &rwick ( !(! $ #. reporting ?<@. jabatan pendidikan.. Tugas Pentadbiran Sekolah %erdapat banyak pendapat yang menyenaraikan tugas pentadbiran sekolah. )a meliputi peranan yang dimainkan oleh sekolah. 'ulick dan 6 . .@.2ridges dan 3ystrand ( !11$ pula berpendapat bahawa pentadbiran pendidikan ialah satu proses untuk menyelaras usaha dikalangan berbagai-bagai anggota bagi memenuhi matlamat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. directing ?D@. Dalam organisasi. . iaitu proses mengarah.+ementara itu ..@. institute pendidikan guru dan juga uni/ersiti. . tetapi hanya tiga yang di ambil iaitu 5 . -adi secar ringkasnya saya dapat rumuskan. Penerangan lanjut adalah seperti berikut 5 . perkara yang penting dalam aspek definisi pentadbiran pendidikan ialah Pengendalian. coordinating ?. Definisi pengurusan lebih kurang sama dengan pentadbiran. dan juga keberkesanan apa yang telah dirancangkan.imbraugh 8 3unnery ( !19$ ! Guli"k dan ! Ur#i"k $ %&'& ( Menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran sebagai:P. 4alaubagaimanpun ramai bersetuju pentadbiran dan pengurusan tiada be0anya. -adi secara ringkasnya matlamat akhir yang dikehendaki dalam pentadbiran sekolah atau institusi ialah untuk meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran.ualiti atau mutu. mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan. organi0ing ?. konsep pentadbiran dan pengurusan sekolah selalu digunakan dan saling bertukar ganti.lark ( !11$ 7.<2= . >kroni ini diwujudkan dengan merangkumkan huruf-huruf pertama perkataan .ampbell. Pada asasnya ia adalah segala usaha yang dijalankan oleh sesuatu organisai untuk memenuhi matlamat dan tujuan tertentu di samping menyelenggarakan dan mengekalkan struktur organisasi. Pentadbiran sekolah tidak boleh dibe0akan dengan bidang lain.

7. iaitu membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugas akti/iti yang telah dirancang. iaitu fungsi tentang tenaga pekerja seperti melantik baru atau melatih pegawai yang sedia ada dan juga mengatur suasana tempat kerja yang memuaskan. iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasa atau bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian • . iaitu menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. . gaji dan lain-lain. (.penilaian dan membuat keputusan.Melapor (reporting $. Menggubal dan menjelaskan falsafah . hubungan awam . iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atas bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian. penyerahan autoriti dan perkongsian tanggungjawab. polisi latihan . • Mengelola ?organi0ing@. dan . *. • Mengisi tenaga ?staffing@. Menyediakan polisi yang meluas tentang keperluan-keperluan personel kecekapan standard kakitangan . matlamat dan polisi organisasi Membentuk struktur formal dan tidak formal dalam menggunakan sumber-sumber manusia dan lain-lain dengan cekap . 9. #. • Menyelaras (coordinating $. Mengubal polisi yang meluas tentang prosedur dan kandungan program. Mengekalkan komunikasi yang berkesan antara indi/idu di dalam organisasi juga di luar organisasi.lark juga telah merumuskan fungsi pentadbiran bertumpu kepada 5 .Merancang ?planning@.iaitu tugas membuat keputusan dan memberi arahan dan tunjuk ajar kepada kakitangan. perbelanjaan dan kawalan. Merancang untuk membuat jangkaan dan menyesuaikan perubahan-perubahan dalam matlamat dan polisi . iaitu komunikasi . • Merangkakan belanjawan (budgeting$ iaitu mengendalikan urusan kewangan dari segi peruntukan . • Mengarah (directing$. • )lark $%&**( Ampat lagi tugas pentadbiran telah dikenal pasti .

mengadakan kerja berkumpulan untuk meningkatkan semangat dan membuat penilaian antara prestasi sebenar dengan prestasi yang diharapkan supaya kelemahan dan penyelewangan dapat diatasi. Membuat keputusan.tugas pentadbiran ( lihat rajah di bawah$. tetapi juga dikaitkan secara . Mendapatkan sumber-sumber kewangan dan menjelaskan polisi penggunaan dan perbelanjaan wang. membuat keputusan .omunikasi.mengadakan proses kawalan untuk mencapai keputusan yang telah ditentukan dan menilai kembali akti/iti.akti/iti . Mengawal dan juga Menilai . +ecara amnya memang telah terdapat penjelasan fungsi-fungsi pentadbir pendidikan . komunikasi. +esebuah pengurusan pendidikan yang cekap dapat menggunakan semua sumber dengan berkesan. mengawal dan menilai berfungsi dalam satu pusingan yang di sebut pusingan tugas. ". !. $%&*-( 2eliau telah menyenaraikan langkah bagi sesuatu petadbiran iaitu Merancang. iaitu merancang. Mewujudkan proses kawalan mutu kerja. Menilai prestasi. Proses pentadbiran ini bermula dengan merancang kemudian membuat keputusan serta memberitahu keputusan yang telah diambil . Pengurusan pendidikan merupakan bidang yang amat istimewa kerana ia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan generasi. mengadakan faktor-faktor moti/asi yang boleh mendorong kakitangan . 2idang ini tidak sahaja dikaitkan dengan proses pendidikan dan pengurusan.1.Pusingan ini dapat membantu pengetua menjalankan fungsi pentadbiran sekolahnya. membentuk perancangan menurut matlamat yang telah ditentukan . mengurus peruntukan sumber manusia dan kewangan . iaitu membuat keputusan tentang apa yang hendak dilaksanakan . Ki+brough dan Nuner. Proses pentadbiran berikut. Tugas Pengurusan Sekolah +ecara umumnya pengurusan pendidikan di sekolah disokong oleh struktur pentadbiran yang lengkap dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu di mana setiap fungsi itu saling melengkapi kepada fungsi yang lain (complimentary$. .

langsung dengan ilmu pengetahuan. sama ada secara tersurat atau tersirat.ualiti pendidikan diukur dengan kualiti generasi baru yang dihasilkan. Peranan Guru Besar Di antara peranan dan tanggungjawab guru besar sebagai pengurus sesebuah organisasi pendidikan ialah memahami dan mengetahui secara mendalam tentang Falsafah Pendidikan 3egara yang terjelma dalam falsafah pendidikan sekolahnya. sekolah dan bilik darjah yang akan melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja berkemampuan untuk terlibatn dalam pasaran kerja (job market$. selaras dan secocok dengan falsafah dan matlamat pendidikan tersebut.2+<. menyedar dan menyelia guru-guru di bawahnya ketika melaksanakan tugas mereka untuk memastikan segala program dan kegiatan yang dijalankan itu sesuai. tetapi dalam masa yang sama generasi pelajar itu memiliki kualiti akhlak dan diri yang cemerlang. . . kepercayaan.cita dan kehendak falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah. -abatan Pendidikan. • menjadikan sekolahnya sebagai lambang kepada segala nilai. cita-cita dan hasrat yang diperjuangkan oleh sekolahnya serta berkeupayaan untuk menjelaskan tujuan dan rasional di sebalik pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum sekolah kepada semua pihak yang berkenaan. membimbing. Pengurusan pendidikan juga dikaitkan dengan kualiti pendidikan. termasuk matlamat . • . • membimbing dan mendorong serta meransang guru untuk bekerja dengan semangat dedikasi dan komitmen yang tinggi dengan menggunakan kemahiran berkomunikasi. • mempunyai peranan dan tanggungjawab ke atas kejayaan pencapaian hasrat. kemahiran pengurusan juga tidak dapat mengelak dari berkembang sama.ementerian Pendidikan. • memainkan peranan yang positif dan serius untuk menjamin staf profesionalnya bukan sahaja setakat memahami bahkan juga bertindak untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditetapkan. cita. Dalam konteks reformasi pendidikan yang bertunjangkan Falsafah Pendidikan 3egara. tetapi dalam masa yang sama memiliki kekuatan dalaman yang berdaya tahan.leh kerana sifat ilmu itu berkembang. peranan pengurusan pendidikan dilihat amat penting bagi melahirkan generasi seimbang dan harmonis yang bukan sahaja memiliki keupayaan intelek yang baik dan ketangkasan jasmani yang teruji. )ndikator kualiti itu berkait rapat dengan keupayaan .

Peranan Guru 'uru mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendidik murid-murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan 3egara.emahiran dan pengalaman mengajar bukan sahaja didapati dii bilik-bilik kuliah. +ebagai pendidik.emahiran belajar ke arah mempertingkatkan lagi potensi pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran. (. . !. guru-guru seharusnya menguasai pelbagai kemahiran iaitu5 .emahiran menangani masalah dan cabaran ke arah membentuk jiwa yang rasional berkeupayaan mengawal emosi dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. berpengalaman. C. 9. *. 7. . ".emahiran menyediakan bahan pengajaranBpembelajaran ke arah mewujudkan pendekatan yang lebih bersifat resource base dalam proses pengajaran.emahiran mengurus dan menjalankan akti/iti luar ke arah melahirkan generasi yang mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi. . kreatif dan ino/atif. .emahiran mengajar iaitu dapat menggabungkan aspek-aspek teori-teori. dinamik dan peka terhadap persekitaran luaran. mempunyai nilai-nilai murni. .emahiran menilai supaya dapat membuat analisis dan diognisis terhadap pencapaian pelajar dan hubungkaitnya dengan objektif pembelajaran. 1. . .emahiran merancang ke arah mewujudkan sistem penyampaian yang berkesan serta bersistematik. pedagogi dan teknologi pendidikan untuk diintegrasikan dalam pengajaran. tetapi dari penglibatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui pelbagai akti/iti gerak kerja luar. bersefahaman serta semangat bekerjasama dalam satu pasukan. #. Profesion perguruan berkehendakkan guru-guru melengkapkan diri mereka dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran.emahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. .emahiran membuat kajian pendidikan ke arah membudayakan masyarakat yang peka terhadap perkembangan penyelidikan dalam menentukan kualiti pendidikan. .emahiran berfikir ke arah mewujudkan pemikiran yang lateral iaitu yang bersikap positif. . sihat. . .

kesedaran diri (self-awareness$ sebagai salah satu aspek moti/asi diri. Memilih pekerja paling sesuai sebab ada yang layak dan tidak.ompany. 1. #. Dengan kejayaan pendekatan tersebut beliau digelar sebagai bapa pengurusan +>)3%)F).rinsi. Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Pendekatan pengurusan saintifik menumpukan kepada pekerja atau peringkat bawah. Prinsip %aylor dalam pendekatan pengurusan saintifik ini ialah5 . 2eliau yang berasala dari >merika +yarikat mempunyai banyak pengalaman bekerja di kilang besi waja iaitu di Mid/ale +teel .. %ugas perancangan harus dipisah denagan pengeluaran./. . Pengurus harus mengambil alih tugas merancang daripada pekerja. 7. Pengurus dilatih prinsip-prinsip pengurusan dan kawalan. Masa yang standard bagi semua pekerja.! ($. . 'aji seimbang dengan kerja *.Penyumbang-penyumbang lain ilaha Denry 6 'antt dan Frank 'ilberth. . (. 9. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara indi/idu dan kolektif.2ermula dari buruh sehingga menjadi seorang jurutera.emahiran berusaha ke arah perkembangan kendiri ke arah memupuk imej kendiri (self-image$. %ujuan utama kajiannya ialah menilai prestasi pekerja dan meningkat profesionalisme dalam pengurusan.Masalah manusia yang dianggap kecilselalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas. !. Pengurus menentukan cara-cara bekerja bagi pekerja. Pendekatan ini timbul disebabkan oleh masalah dalam re/olusi industry pada tahun !CC. Perlu memoti/asikan pekerja. ". tetapi melalui penglibatan yang aktif dalam kelab atau persatuan dan juga akti/iti-akti/iti sosial..Pendekatan yang dikenali juga sebagai analisis tugas ini diasaskan oleh Frederick %aylor( "(9.emahiran-kemahiran di atas bukan sahaja dapat diperolehi di bilik-bilik kuliah atau di pusat-pusat sumber. Produkti/iti boleh ditingkatkan melalui kerja yang berkesan #. Prinsi.

pengguna. %EM merupakan satu cara hidup bagi sebuah organisasi yang komited kepacta kepuasan pelanggan dan usaha ini dilakukan melalui proses peningkatan berterusan. ketahanan (durability$. -uran. pengeluaran atau nilai. beliau mentafsir kualiti sebagai apa yang telah dipersetujui oleh semua indi/idu. seperti Deming. . keupayaan perkhidmatan (ser/iceability$. ciri-ciri kualiti boleh dikenalpasti daripada lapan dimensi iaitu5 kebolehpercayaan (reliability$. 'ar/in. De3inisi T02 Menurut . . TOTA 0UA IT1 2ANAGE2ENT De3inasi Kualiti +ebelum kita memahami apakah itu %EM. berdasarkan produk.+emua indi/idu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan. ciri-dri asas produk atau perkhidmatan dan kualiti yang dijangka (percei/ed Fuality$. setiap definisi yang diberikan oleh guru kualiti yang berbe0a memberi takrifan kualiti yang berbe0a tetapi pacta asasnya.anji. kualiti boleh ditakrifkan dalarn pelbagai ciri bergantung kepada kehendak-kehendak pelanggan yang berbe0a terhadap produk atau perkhidmatan yang mereka ingini.da3 . hasilnya ialah kepuasan dan kesetiaan pelanggan yang tidak berbelah bagi.anji ( !!"$5 satu konsep yang relatif di mana orang yang berbe0a mempunyai tanggapan yang berlainan.Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepipmpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik. )mai. -uran ( !""$5 kesesuaian dalam penggunaan (fitness for use$. ia memfokuskan kepada memenuhi kehendak pelanggan.rosby ( !1!$5 menepati kehendak pelanggan (conformance to reFuirements$ tetapi pada tahun !!#. persembahan. )a merupakan satu budaya korporat yang bercirikan . Da/id 'ar/in ( !""$5 ciri-ciri yang dinyatakan seperti bagus.. +ekiranya syarikat dapat memenuhi kehendak mereka dan memastikan kualiti dipertingkatkan. daripada negara >merika +yarikat dan -epun. Deming (tt$5 tahap kepiawaian dan kebergantungan terhadap kos yang rendah untuk disesuaikan bagi tujuan pasaran.anji ( !!"$. +ecara ringkasnya.rosby. estetik. Menurut 'ar/in lagi. Menurut. kita perBu memahami maksud kualiti terlebih dahulu kerana ia merupakan asas kepada konsep dan falsafah pengurusan ini. %erdapat pelbagai definisi yang telah diberikan oleh guru-guru kualiti. )ni bermakna. penepatan (conformance$. )mai ( !"9$5 apa-apa sahaja yang boleh diperbaiki.

esan yang paling buruk ialah pusat kewangan dunia yang dahulunya berpusat di bandar 3ew Hork telah berpindah ke bandar %okyo. <e/olusi ini terjadi kerana negara >merika +yarikat terlalu menekankan kuantiti. seorang jurutera rakyat >merika +yarikat.asti Pengasas kepada konsep %EM ialah 4.edua. Adwards Deming ( !CC. idea-idea beliau tidak dihiraukan oleh kebanyakan syarikat pengeluaran >merika tetapi dalam tahun !(C. beliau telah dijemput ke -epun untuk memberi beberapa siri syarahan mengenai aplikasi statistik terhadap proses-proses pengeluaran. -epun yang dahulunya merupakan sebuah negara yang tidak mempunyai sumber asli dan tanah yang mencukupi untuk pertanian telah menjadi sebuah negara industri ke dua terbesar di dunia dengan kelebihan dagangan sebanyak G(C billion dan ke tiga tertinggi daripada segi pendapatan kasar per kapita di dunia. )a juga telah kehilangan peranannya sebagai pembekal dunia. 3egara >merika +yarikat mula menyedari kesilapannya apabila ia telah kehilangan pasaran kepada negara -epun terutamanya dalam pengeluaran kereta.!!7$. pada akhir tahun !"Can. . +ejak itu. kos efektif dan berupaya untuk memenuhi kehendak pelanggan. Pada Peringkat awal. 2ayaran untuk tenaga buruhnya pula adalah lebih murah sedangkan tenaga kerja buruh negara >merika +yarikat adalah lebih mahal dan kurang mahir berbanding dengan negara-negara lain. Bagai+ana T02 2ula DikenaI. tidak kepada kualiti. Faedah/3aedah T02 %erdapat banyak faedah yang dapat diperolehi daripada pelaksanaan %EM seperti pengurangan dalam kerja semulaI kesilapanI penangguhanI kosI pusing ganti 1C Pengurusan .ualiti Menyeluruh5 +atu Perbandingan pekerja dan jualan. syarikat-syarikat -epun pula adalah lebih ino/atif. terdapat takrifan yang berbe0a mengenai %EM tetapi pada dasarnya. memfokus kepada pelanggan. tercoraklah sejarah dunia di mana negara -epun telah menyedari adanya potensi %EM ini dalam membantu pembangunan negara mereka yang telah dimusnahkan dengan teruk dalam peperangan Dunia . terdapat beberapa persefahaman seperti %EM merupakan satu budaya dalam sesebuah organisasi di mana ia menekankan kepada penglibatan menyeluruh. +ebaliknya. peningkatan . Pada masa yang sarna.peningkatan ke atas kepuasan pelanggan melalui penekanan terhadap akti/iti-akti/iti peningkatan berterusan di mana kesemua pekerja dalarn syarikat tersebut menyertai akti/iti-akti/iti tersebut dengan aktif. penggunaan alat saintifik dan akti/itiakti/iti peningkatan berterusan dan ino/asi. Dasilnya.

/. pengetua. semua mendapat kepuasan masing. Prinsi. penolong kanan .eluruh $Total In5ol5e+ent( %EM menekankan kepada penyertaan kesemua indi/idu yang terdapat dalam sesebuah organisasi sebagai satu langkah untuk mencapai kualiti yang dikehendaki. terdapat dua prinsip penting dalam %EM iaitu penyertaan menyeluruh dan peningkatan berterusan. pengurusan data serta kemahiran pengurusan proaktif.. hubungan pelanggan dan pembekal. syarikat dapat mengekalkan kedudukannya dalam pasaran dan hasilnya.ertaan 2en. Kumpulan Pertama: Pihak Pengurusan Disekolah pihak pengurusan adalah terdiri daripada pihak pentadbir iaitu guru besar. Pentadbir dengan tugasnya sebagai pentadbir. +elain daripada itu. Prinsi. ibubapa dan juga pelajar dapat disatukan bagi mencapain matlamat yang diinginkan. terdapat faedah-faedah tidak boleh nampak (intangible$ seperti peningkatan imej syarikat.rinsi.masing dan dapat bekerja dalam situasi yang selesa dan sihat. ibubapa dan juga murid. dan juga ada sesetengah sekolah mempunyai penolong kanan pendidikan khas. -adi dengan ini ianya dipanggil Jwin. penggunaan mesin dan bahan mentah yang lebih baik. +etiap guru mempunyai idea yang berbe0a mengenai kualiti dan %EM yang boleh disintesis dan diintegrasikan bagi kegunaan organisasi. kemahiran berkomunikasi. pengetahuan mengenai pekerjaan dan produk.win situationK iaitu masing masing mendapat hak masing. penolong kanan DAM. T02 'uru-guru %EM baik dari >merika +yarikat mahupun -epun telah memberi asas kepada konsep dan falsafah %EM ini. guru menjalankan amanah dengan pebuh integrity. pelajar dapat belajar dengan baik dan ibubapa berpuashati dengan ape yang telah diberikan oleh pihak sekolah. %ugas . penolongn kanan .dalam kadar kepuasan pelanggan dalaman dan luaranI keuntungan dan kecekapan. kualiti produk yang lebih baik pada harga yang lebih rendah. Faedahnya pula pada sekolah adalah tahap peningkatan pencapaian sekolah dapat dicapai kerana pengelibatan guru. ia dapat menawarkan lebih banyak pekerjaan. guru. +ecara keseluruhannya. -ika disekolah pihak yang terlibat adalah pihak pengurusan. pihak pentadbir. Perta+a4 Pen.masing tapi mereka tidak alpa akan tanggungjawab yang telah diamalkan.

Pihak pengurusan juga perlu memastikan guru-guru mereka setia kepada sekolah kerana mengikut konsep %EM. Mereka juga perlu mendedahkan pekerja kepada rnisi. dan pelbagai lagi bagi melahirkan modal insan yang sempurna. +ebagai seorang guru yang baik. nilai. dan sebagainya untuk mencapai matlamat tersebut.leh itu.guru lain untuk turut sama bekerja sama. -ika guru mengajar dengan baik maka prestasi pelajar akan meningkat dan sekaligus mencapai matlamat sekolah untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang. )ni bermakna pelajar juga memainkan peranan yang penting dalam %EM di sekolah. jadi mereka akan memikirkan jalan yang sesuai.masing mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam memastikan matlamat tercapai. ada yang menawarkan bentuk ganjaran. keanggotaan yang setia akan menghasilkan pelanggan (pelajar dan ibubapa$ yang setia. 'uru yang kompeten merupakan aset sekolah yang perlu dibangunkan dan mereka bukanlah komoditi yang digunakan. ko kurikulum. pelajar juga harus diterapkan dengan pelbagai ilmu sampingan seperti kepimpinan.emampuan seorang pelajar dalam memastikan keberjayaan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kecekapan system pengurusan dan cara seseorang guru itu mengajar. Masing. akti/iti. belanjawan. selain itu mereka juga perlu memikirkan bagaimana untuk menarik hati guru. . /isi organisasi. mereka sangat peka dengan maslah yang berlaku keatas murid mereka. )a secara tidak lansung membangkitkan mood kerja yang lebih bagus dalam melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan. anugerah guru cemerlang dan sebagainya. 'uru akan menjadi lebih bertanggungjawab dalam pekerjaannya mendidik pelajar sekiranya mereka dilatih. -ika hanya guru dan pihak pentadbiran sahaja yang . +elain belajar. kaedah atau teknik -teknik %EM dan Kumpulan kedua : Guru 'uru mempunyai kedudukan yang terbaik untuk meningkatkan kualiti. Kumpulan Ketiga: Pelajar . 'uru merupakan kunci kepada peningkatan berterusan kerana semua guru mempunyai idea yang berharga yang boleh dikongsi bersama kerana mereka terdedah secara langsung kepada prosedur-prosedur dan proses-proses kerja. diberikan kepercayaan dan autoriti yang sepatutnya. mengurangkan permasalahan dan juga ancaman. mereka lebih mengetahui bagaimana untuk menangani masalah pelajar dan pada masa yang sarna cuba untuk meningkatkan kualiti kerja mereka juga. jadi jika masalah dapat ditangani maka sekolah tidak mempunyai masalah untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. objektif dan polisi kualiti.mereka adalah merancang dan memastiksn bagaimana untuk mengerakkan semua isi sekolah untuk mencapai objektif atau tujuan yang telah dirancangkan.

kesannya sangat besar dimana jika ada ibubapa yang melihat perkara ini dengan serius akan berpendapat bahawa guru sekolah tempat anak mereka belajar begitu prihatin dan sangat menyayangi anak mereka sehingga sanggup tunggu dipagar sekolah dan . -adi pihak pentadbiran haruslah bijak mengatur strategi bagi mendapatkan pengelibatan penuh warga ibubapa ini. Kumpulan Keempat: Ibubapa )bubapa merupakan penilai utama untuk pengurusan sekolah. Kedua4 Peningkatan Berterusan $)ontinuous I+. ini mungkin akan menyusahkan pihak pengurusan sekolah tapi kesannya pada warga sekolah cukup besar. )bubapa yang prihatin terhadap persekitaran sekolah anaknya akan sentiasa memantau iklim sekolah tempat anak mereka belajar. masingmasing mempunyai tangunggjawab untuk menjaga. dan juga kakitangan sokong.anak mereka. mereka akan selalu bertanyakan kepada guru kelas atau pihak pengurusan tentang perjalanan pembelajaran anak. contohnya peningkatan proses. guru. bertanyakan masalah dan pelbagai lagi. Prinsi. baik pelajar.masing yang mana keluarganya terdiri daripada semua warga sekolah. kakitangan am. )ni dapat dilakukan melalui beberapa akti/iti. membimbing. .sama sedaya upaya untuk memastikan kecemerlangan anak mereka. -ika ibubapa prihatin seperti ini akan menghasilakan persekitaran sekolah yang lebih baik kerana mereka akan bersama. )bubapa yang prihatin ini kebiasaannya akan menyokong semua akti/iti sekolah dan akan memberikan sokongan moral yang kuat dalam apa sahaja program yang sekolah jalankan. Persatuan ibiubapa dan guru (P)2'$ juga akan menjadi hebat kerana ibubapa akan berkerja sama untuk memastikan kecemerlangan sekolah berada di tahap yang paling bagus.ontoh kedua ialah guru menyambut kedatangan murid ke sekolah pada waktu pagi dan juga balik sekolah. pihak pengurusan boleh mencuba mengadakan sesuatu proses atau perubahan yang baru dalam sekolah dengan persetujuan semua anggota contohnya mengadakan program keluarga angkat dimana setiap warga sekolah mempunyai keluarga angkat masing. jika ibubapa dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak sekoloah nescaya apa yang di impikan pasti akan menjadi kenyataan oleh pihak sekolah.ro5e+ent( Peningkatan berterusan hanya dapat dicapai sekiranya organisasi sekolah mengarnbil usaha untuk mempertingkatkan proses dan operasi sekolah dengan penggunaan ino/asi bersertakan pembuangan akti/iti -akti/iti yang tidak mendatangkan manafaat (non-/alue added$. )ni bermakna semua warga sekolah tidak akan terlepas dari program ini.cemerlang tetapi pelajarnya tunggang langgang maka matlamat yang ingin dicapai tidak akan berjaya.

semua isi sekolah ada hak untuk menyuarakan dLcadangan mereka dalam memastikan apa yang ingin dicapai menjadi reality. contohnya jika ada pelawat atau na0ir datang ke sekolah semua bang yang hendak dilihat telah disediakan cotohnya jika na0ir ingin melihat asset sekolah maka guru yang ditugaskan untuk menjaga kualiti asset sekolah akan kehadapan untuk menerangkan secara lebih lanjut tentang asset sekolah. )ni secara tidak lansung dapat melahirkan iklim persaingan yang bagus dalam mencapai anugerah yang telah dibuat. sekolah klauster.sekolah lain bagi tujuan melihat sejauh mana sesuatu benda yang dihasilkan oleh sekolah boleh dijadikan sebagai satu contoh atau mengikut lankah keberjayaan sekolaha tersebut. sekolah cemerlang..guru untuk lebih bersemangat melakukan kerja. -adi secara kesimpulannya pihak pengurusan yang baik dan cekap akan menghasilkan keanggotaan yang setia untuk bersama Msama untuk menjaga kualiti .barang milik sekolah.ibubapa akan berasa lega melepaskan anaknya datang ke sekolah kerana tahu guru. guru cemerlang dan sebagainya.guru ini amat menyayangi anak mereka. kualiti programprogram sekolah yang telah dijalankan. sekolah berprestasi tinggi dan sebagainya. +esungguhnya semua anugerah ini sememangnya menjadi sasaran oleh pihak pentadbir dan juga juga anggota dalam sekolah kerana ia akan menaikkan status sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang disegani berbanding sekolah. selain itu juga keselamatan pelajar juga terjamin. +elain itu juga untuk peningkatan %EM yang berterusan akti/iti yang boleh juga diadakan ialah mewujudkan kumpulan kualiti (E. sekarang abnayk anugerah dan penghargaan telah dibuat bagi menaikan lagi semangat guru. dan ini menunjukkan bahawa kualiti sekolah sentiasa dijaga dan dipertingkatkan. peningkatan kualiti juga bertambah kerana semua guru akan berebutrebut untuk jadi cemerlang dan ini akan menguntungkan pelajar dimana mereka akan mendapat sesuatu yang terbaik dari gurunya. +eterusnya sistem cadangan.sekolah lain. antaranya anugerah pengkhidmatan cemerlang. dan bermacam lagi. Penanda aras juga boleh dijalankan bagi memastikan adakah sekolah tersebut mencapai piawaian yang diperlukan oleh pihak kementerian. jika ianya berjaya ini bermakna guru tersebut begitu cakna akan apa yang diamanahkan kepadanya. +ekolah juga akan menerima pelbagai anugerah yang telah dibuat seperti sekolah amanah.sanggup menghantar anaknya pulang dari sekolah. )ni bertujuan untuk emnjaga kualiti sekolah.cadangan tersebut boleh diambil guana untuk meningkatkan lagi perstasi sekolah. >nugerah dan penghargaan juga dapat meningkatkan kualiti secara berterusan.$ dimana telah dilantik satu pasukan yang diamanahkan untuk sentiasa menjaga kualiti sekolah contohnya ada skuad yang menjaga bahagian kualiti barang. setiap guru haruslah menyumbangkan cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti sekolah. Mungkin ada daripada cadangan. selain itu juga sekolah tersebut akan dilawati oleh sekolah.

Naidatol >kamliah 6ope Pihie 8 Foo +ay Fooi (#CC7$ Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan.sama mencapai matlamat yang diinginkan dan berjaya memuaskan hati semua pelanggan yang sentiasa inginkan sesuatu yang terbaik dari sesebuah institusi. Naidatol >kmaliah 6ope Pihie. >roff. -ohn A. RU6UKAN 2rent Daries. -ohn 4est. . %erjemahan Nol >0lan Damidin.sekolah dan juga sama. %erjemahan %engku >bdul >0i0 %engku Nainal. 3ystrand (#CC"$ Pengenalan Pentadbiran Pendidikan.. Satu Langkah Ke adapan I Penerbit &ni/ersiti Putra Malaysia . )nstitut %erjemahan 3egara Malaysia. )nstitut %erjemahan 3egara Malaysia. -ohn 4est. .2urnham (#CC!$ Mengurus Kualiti Di Sekolah.2urnham (#CC!$ Menyusun Semula Kualiti Di Sekolah. %erjemahan >bdul <ahman Md.ampbell. +onia 2landford (#CC!$ Panduan Pengurus Peringkat Pertengahan Di Sekolah . %erjemahan 2ahariah Husuf. Penerbit &ni/ersiti Putra Malaysia. <aphael . Dabibah Alias. )nstitut %erjemahan 3egara Malaysia <oald F.orbally.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful