P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב ש תב זלק ןטבמ דידי שדק רשא

www.swdaf.com 1
ןטבמ דידי שדיק רשא
ב דומע זלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
לש ותירבב וסינכהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא :רמוא ןבה יבא .הלימה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא :רמוא למה :ןנבר ונת
.םיבוט םישעמלו הפוחל הרותל סנכי ךכ תירבל סנכנש םשכ :םירמוא םידמועה .וניבא םהרבא :רמוא ךרבמהו שדיק רשא
ןטבמ דידי וניראש תודידי ליצהל הוצ ,ונקלח יח לא ,תאז רכשב ןכ לע .שדק תירב תואב םתח ויאצאצו ,םש וראשב קוח ,
תירבה תרוכ 'ה התא ךורב ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל ,תחשמ .

ב דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
דידי ןב - םהרבא הז דיל המ +א"י והימרי+ :ביתכד , יתיבב ידי

ב דומע זלק ףד תבש תכסמ י"שר
ןטבמ דידי שדיק רשא - קחצי תבהא רשא םש לע ,דידי ירק .(בכ תישארב)
ןטבמ - וז הוצמל שדקתנ דלונש םדוקד 'וגו ךתשא הרש לבא (זי /תישארב/ םש) ביתכד , ונייה ותא יתירב תא יתומיקהו
הלימ . וראשב - ורשבב . םש - הלימ לש קח . ויאצאצו - .וירחא תואב םתח - .שדק תירב לש וז
תחשמ וניראש תודידי ליצהל הוצ - םנהיגמ (ט הירכז) וב םימ ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב תא םג ביתכד ,

דידי ךרע ךורעה רפס
ידי ד שא ר יק ד ש י ד י ד ןטבמ יפ ר ' ב ש ר י ר א הז בקעי וניבא ד ביתכ ב הי בהאו תא בקעי אוהו קמה דו ש ןמ ןטבה ו ע דו נ ו
יעמב ומא ש נ מא ר ו ר ב ובעי ד צ יע ר לכ 'ו קש וד תש ז ר ע ו לש בא ר ה ם וניבא ב ו מת צ א כו רב ה ו כז ר וסינכהל רבב תי ו לש
א רב םה א ב ני ו ונאבשכו א ךרבל ל ק ד תשו אשה ר תמיתחו אצ אצ י ו אב ו ת רב תי ק דו ש אל ת אצמ הז אל באב ר םה אלו
יב צ קח אלא קעיב ב • שירב ׳מג ד פ ר ק לכ תוחנמה ב וא ת ד) ף כ ג ( אבי י ד י ד ב ן דידי נביו ה דידיל וקלחב לש י ד י ד פכתיו ר ו
ב ו ידי ד י ם :

ב דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
דידי ןב - ארקיעמד לארשי לע שדקמה תיבב ללפתמ היהש הימריב ארקד היטשפ יתיבב ידידיל המ היב ביתכד םהרבא ןב
ןאכו יתיבב ידידיל המ הירתב ביתכו הזה םעה דעב ללפתת לא התאו ביתכ שודקה ואצמש ךומסב 'ירמאדכ םהרבאב ושרוד
שדקמה תיבב דמוע היהש םהרבאל אוה ךורב ונייהד ת"ר רמוא ןטבמ דידי שדיק רשא הלימ לש הכרבב רמואש המו
םהרבא ביתכו ויתעדי יכ םהרבאב ביתכד שרדמב שרודש ןטבה ןמ אוה ךורב שודקה ושדקו אכה ןנירמאדכ דידי ארקנש
ןטבב ךרצא םרטב הימריב הז םש וראשב קוח ךיתעדי קחצי םתח ויאצאצו דלונ אלש דע קחצי אוה ךורב שודקה וארקש
הז שדוק תירב תואב בקעי הז דידי םישרפמ שיו אינב ינבו אינב ןנימגרתמו תועיפצהו םיאצאצה (בכ היעשי) ביתכדכ
קחצי הז ראש בקעי ולא ויאצאצו םיטבשה .

ב דומע זלק ףד תבש תכסמ תופסות
מ דידי ןטב - אוהש ת"ר רמוא םהרבא דידי ארקנש וניבא קרפב תוחנמב ןנישרדדכ יתיבב ידידיל המ (אי הימרי) רמאנש
(םשו :גנ 'ד) תוחנמה לכ אוה םש וראשב קוח םירכזנ תובאה תשלשו קחצי אוה שדק תירב תואב םתח ויאצאצו בקעי
ויאצאצו וינבו אוה ינבו אינב תועיפצהו םיאצאצה ןתנוי םגרתש ומכ .ויאצאצ יאצוי רמולכ (בכ היעשי) אינב

ב דומע טל ףד ינימש תשרפ (ארקיו) ג ךרכ רהוז
אד ידודל ךלוה קחצי ירקאד ןטבמ דידי

ב דומע הנ ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.תחשמ וניראש תודידי ליצהל הוצ ל"ז י"שרפ ךכ וב םימ ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב תא םג ביתכד םנהיגמ
וז הכרבבו (ב גנ ףד) הצמ תואב תוחנמה לכ 'פב םהרבא הז יתיבב ידידיל המ ןנישרדדכ דידי ארקנ םהרבאד 'יפ ל"ז ת"רו
בקעי הז שדק תירב תואב םתח ויאצאצו קחצי הז םש ויראשב קח םהרבא הז דידי תובאה השלש ריכזמ ןל אנמו ת"או
ל ןניפליד והל םיק אמלידד ל"י ןטבה ןמ שדקתנש םהרבאב ןלהלו ויתעדי יכ ביתכ םהרבאב העידי העידיד ש"זגב הי
ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב (א הימרי) רמוא אוה :

זי קרפ תישארב תופסותה ילעבמ םינקז תעד םגו) םירוטה לעב (םש
אכ) ( קחצי תא םיקא יתירב תאו . ןוקירטונ ם"יקא א רש ק שדי י דיד מ ןטב :

ה תוכרב [גמק] חקורל הליפתה רודיס ישוריפ גכשת דומע הלימ
שדק רשא םלועה ךלמ וניקלא י"אב ןטבמ דידי
11
דידי ארקנש קחצי שדיקש
12
, תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק
קחצי
13
ןטבמ . , ביתכד ושדקו ועידוה ןטבב ורצי םרט
14
שדקוה ןטבמ ירה ,הרש ךל דלת רשא קחצי תא םיקא יתירב תאו
ומשל
15
.
ד"סב ש תב זלק ןטבמ דידי שדק רשא
www.swdaf.com 2
קוח תארקנ הלימה םש וראשב קוח
16
ביתכד
17
שאר קחצי המלו ,םש ורשב ראשב הלימה קוחל בקעיל הדימעיו
רמאנש יפל ,הנומשל םילומינל
18
תרשל ינחלוש לא ברקי אל רשב לרעו בל לרע ךושמ וא התימ תמחמ ויחא ותמש ןהכ ,
הלרעב
19
לוהמ ארבנ ךכל תונברק בירקי ןושארה םדא ךאיהו ,
20
מ ןכש ,ןיבירקמ חנ ינב אלהו רמאת םאו . ויער 'גו בויאב וניצ
םיליא 'זו םירפ 'ז
21
חבזמה םוקממ ארבנ ןושארה םדא לבא ,חנ תשרפב םיבותכה הבקנו רכז העבש העבש דגנכ
22
בירקהו ,
לודג ןהככ הירומה רהב חבזמה לע
23
. ךורב שודקה ינפל יולגו ,הלוע קחציש יפל ,הלימה לע והוצ קחצי דלונש םדוק הנשו
לעהלו ותווצל [דיתעש] אוה חבזמה ותוא יבג לע ותו
24
ןמ תדלוי אהת אלש םדוק אוה ךורב שודקה הלימה לע והויצ ךכל ,
איה הסואמ הלרעש לרע ונדועב םהרבא
25
ונממ רבעתתש םדוק והויצ ךכל ,חבזמה יבג לע ותולעהל דיתעש ינפמ , חנו .
לוהמ דלונ
26
םימת היב ביתכד
27
ןח אצמ (אלא) חנו םיתישע יכ (ם)יתמחינ יכ והז , 'ה יניעב
28
הז ךמל הארשכו ,לוהמ דלונש
םדאכ לוהמ דלונ הז רמא
29
ונישעממ ונימחני [הז] ,
30
לוהמ דלונ ונב םשו .
31
םלש ךלמ היב ביתכד
32
ויתחת םש בירקה ךכל ,
תונברק בירקהש ןיינמו ,םדא בירקהש חבזמה לע
33
ןוילע לאל ןהכ אוהו 'נש
34
הביתה ןמ אצישכ אלא בירקהש וניצמ אלו ,
חחינה חיר תא 'ה חריו
35
םש ילהאב ןכשיו חנ רמא ךכל ,
36
םש יהלא 'ה ךורב] ,
37
םש ומש ןוכשל
38
לוהמ דלונ בקעיו .[
39

םת שיא בקעיו היב ביתכד
40
הנקא ךכל ,םש ילהאב ןכשיו וכרבו ,לוהמ דלונש יפל שמישו ויחאב ןטקה אוה םש בקעי רמא ,
רוכבה הנוהכב שמשל ה
41
דובעל רוסא לרעו הלרע ךשומש ושע שמשי לאו ,
42
ךרבתנו לוהמ דלונ ןושארה םדא הרמא הקברו .
הכרבה לבקו ןושארה םדא ידגב 'י שובל ,לוהמ תדלונ התאו
43
'יתכו ןברק היה קחציש יפלו .
44
ךכל ,הצרי האלהו ינימשה םוימ
.םש וראשב קח והז ,לומי םימי תנמש ןבמ

לובש רפס ד ןמיס הלימ תוכלה טקלה י
הז 'יפ ל"ז המלש וניבר .ןטבמ דידי שדק רשא קחצי .וז הוצמל שדקתנ דלונש םדוק .ןטבמ .תבהא רשא םש לע היל ירק דידיו
לש הז תואב םתח וירחא ויאצאצו הלימ לש קוח םש ורשבב .םש וראשב :הלימ ונייהו קחצי תא םיקא יתירב תאו ביתכדכ
שדוק תירב נתונ שיו רבדל ךמס ןי םיקא יתירב תאו םש לע םיקא ת"ר ןטבמ דידי שדק רשא ר"ב ןנחלא 'ר יפמ קחצי תא
הז ןטבמ דידי שדק םישרפמ שיו .ל"ז המלש בקעי םימואל ינשו ביתכד ןטבמ שדוקמ אוהו בקעי תא בהואו ביתכד
אב םיאצאצ תמיתחו ראשה תשודק לע ךרבל ונאבשכו ועשרל הזו וקדצל הז ודרפי ךיעממ הז אצמת אל שדוק תירב תו
לע היל שירד אתקיספבו .לוהמ אוהשכ דלונש םישרפמ שיו .בקעיב אלא קחציב אלו םהרבאב אל םהרבא ה"בקהו וניבא
.הימרימ הוש הריזגמ [העידי] העידי איתאד ןטבמ ושדק יכ ביתכ םהרבאבו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב ביתכ הימריבד
המ וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי םרטב שדקתנ םהרבא ףא ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ביתכדכ ןטבמ ושדק הימרי
םחרמ ותאצ :

הלימ תוכלה םייח תוחרוא
:הלימה תכרב 'יפ
לומנ ויבא םהרבא היה ירהש השודקב ותדילו ותרוה התיהש ןטבב שדקתנו ה"בה לש ודידי היהש קחצי הז ןטבמ דידי
כ ןכ היה אלש המ הרש תא רשבל ךאלמה אבשכ ןוקירטונ םיקא קחצי תא םיקא יתירב תאו רבדל ןמיסו .לאעמשי דלונש
שד'ק רש'א ןטב'מ דיד'י . בקעי הז בתכ ל"ז םינואג ונבו ארירש 'ר םשב ל"ז ךורעה לעבו היה אוהו בקעי תא בהאו ביתכד
חציב אלו םהרבאב אצמנ אל שדק תירב תואב םיאצאצ תמיתחו .ריעצ דובעי ברו ביתכד ןטבה ןמ שדוקמ קח .בקעיב אלא ק
ריסהל ידכ הלימה הנתנש רמולכ תיראשו רתומ ןושל םש וראשב קח א"ד .םלוע קחל רשבב הנתנש הלימה וז םש וראשב
.םדאב רתומ הלרעהש (ונורתיו) םדאה רתומ

היתוכרבו הלימ םהרדובא רפס
שדק רשא ה"מא י"אב ךרבמ כ"חאו ןטבמ דידי הז דידי .(םש תבש ו"פ תוכרב אתפסות) קחצי שדוקמ היהו ,ותבהא םש לע
םיקא יתירב תאו (אכ 'זי 'ארב) רמאנש דלונש ינפל ומש ארקנש דועו .הלימב םהרבא שדקתנ הרש הרבעתנש םדוקש ןטבמ
.ןטבמ דידי שדק רשא ןוקירטונ םיקא .רמוגו הרש ךל דלת רשא קחצי תא .הלימ לש קח םש ורשבב 'יפ םש וראשב קח
ודי םעט הב ןיאש קח רמאו לש היהש וז תירב תואב אוה ךורב שודקה םמתח וירחא ויאצאצו .ךלמ תריזג אלא ונל ע
תוחנמב שרדנ אוהו .ךילעמ ורבעי שדק רשבו (וט אי הימרי) םש לע שדק תירב הל ארקו הלימב בותכ תירבו תוא שדוק
הלימה לע דיל המ (םש הימרי) רמאנש דידי ארקנש א"א הז ןטבמ דידי שדק רשא שריפ ת"רו וראשב קח .יתיבב /ידידיל/ די
תועיפצהו םיאצאצה (דכ ,בכ היעשי) ומכ םיאצאצ םה םינב ינבד וינבו בקעי הז שדק תירב תואב םתח ויאצאצו .קחצי הז םש
.ןאכ םירכזנ תובא השלשה הנהו .אינב ינבו אינב רקיע ןושארה שוריפהו ונקלח יח לא .הלימה רכשב שריפ תאז רכשב ןכ לע
א רמא .ונרוצ םש לע ראש יבג ונרוצ ונקלח רמאו איה רשבה תדובע הלימו יח לא לא וננרי ירשבו (ג ,דפ 'הת) ש"ע תומשה ול
.םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ יבבלו הראש הלכו (וכ ,גע םש) 'אנה ידידיל המ (וט ,אי הימרי) ש"ע תודידי ליצהל הוצ
א ףכב ישפנ תודידי תא יתתנ (ז ,בי הימרי) ש"עו םהרבאל היביו .התבצמ שדק ערז (גי ,ו היעשי) םש לע שדוק ערז .
הירכז) הירכזב רמאנש ומכ םנהיגל סנכנ וניא לוהמ אוהש ימ לכש םנהיגמ 'יפ .ונירשבב םש רשא ותירב ןעמל תחשמ ונראש
ירבה ומע תורכו (ח ט הימחנ) ש"ע תירבה תרוכ י"אב .וב םימ ןיא רובמ ךירסא יתחלש ךתירב םדב תא םג (אי ,ט יתאצמו .ת
ונראש תודידי ליצהל םישודקל תיוצכ הוצ ונרוצ דעל ונקלח יח לא תאז רכשב ןכ לע סרוג אוהש ם"במרהל הלאש תבושתב
ךערז ןיבו ךיניבו יניב יתירב תא יתומיקהו הלימ יבג בותכש ומכ דעל ונקלח יח לא רזח הלימה רכשב םש שרפמו .תחשמ
לאל ךל תויהל םלוע תירבל םתורודל ךירחא ונראש תודידי ליצהל הוצ ונרוצ התא רמואו םשה תאמ לאוש כ"חאו .רמוגו םיה
ול המודו םישודקל תיוצ רשאכ ל"רו רשא רסח םישודקל תיוצש ןינעו לכה ןמ הביבח איהש שפנה לע תודידי ל"רו תחשמ
.וז הכרב ם"במרה 'יפ ךכ .רבכשב םגשב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->