<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL <vanul>
Denumirea elementului de imobilizare *) Valoare bruta **) Ajustari de valoare***)

lei

Sold la inceputul exercitiului financiar 0 Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs Imobilizari corporale Terenuri Contructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs Imobilizari financiare TOTAL IMOBILIZARI 1 <F40_0041> <F40_0011> <F40_0021> <F40_0031> <F40_0101> <F40_0051> <F40_0061> <F40_0071> <F40_0081> <F40_0091> <F40_0111> <F40_0121>

Cresteri ****) 2 <F40_0042> <F40_0012> <F40_0022> <F40_0032> <F40_0102> <F40_0052> <F40_0062> <F40_0072> <F40_0082> <F40_0092> <F40_0112> <F40_0122>

Cedari, transferuri si alte reduceri 3 <F40_0043> <F40_0013> <F40_0023> <F40_0033> <F40_0103> <F40_0053> <F40_0063> <F40_0073> <F40_0083> <F40_0093> <F40_0113> <F40_0123>

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 <F40_0045> <F40_0015> <F40_0025> <F40_0035> <F40_0105> <F40_0055> <F40_0065> <F40_0075> <F40_0085> <F40_0095> <F40_0115> <F40_0125>

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Ajustari Sold la Sold la inregistrate inceputul Reduceri sau sfarsitul in cursul exercitiului reluari exercitiului exercitiului financiar financiar financiar 5 6 7 8 = 5+6-7 <F40_0151> <F40_0152> <F40_0153> <F40_0154> <F40_0131> <F40_0141> X <F40_0201> <F40_0161> <F40_0171> <F40_0181> <F40_0191> X X <F40_0211> <F40_0132> <F40_0142> X <F40_0202> <F40_0162> <F40_0172> <F40_0182> <F40_0192> X X <F40_0212> <F40_0133> <F40_0143> X <F40_0203> <F40_0163> <F40_0173> <F40_0183> <F40_0193> X X <F40_0213> <F40_0134> <F40_0144> X <F40_0204> <F40_0164> <F40_0174> <F40_0184> <F40_0194> X X <F40_0214>

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. **) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>
NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL <vanul> lei
Denumirea provizionului *) Sold la inceputul exercitiului financiar 1 Transferuri **) in cont 2 din cont 3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3

0 Provizioane pentru clienti neincasati Provizioane pt pierderi schimb valutar

*) Provizioanele prezentate in bilant la “Alte provizioane” trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului <vanul>

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL <vanul> lei
DESTINATIA PROFIT NET DE REPARTIZAT : rezerva legala acoperirea pierderii contabile dividende, etc. PROFIT NEREPARTIZAT : SUMA

<F20_0642>

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL <vanul> lei
Denumirea indicatorului 0 1. Cifra de afaceri neta 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) 3. Cheltuielile activitatii de baza 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 5. Cheltuielile indirecte de productie 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2) 7. Cheltuielile de desfacere 8. Cheltuieli generale de administratie 9. Alte venituri din exploatare 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) Exercitiu financiar Precedent Curent 1 2 <F20_0011> <F20_0321> <F20_0012> <F20_0322>

<F20_0091> <F20_0331>

<F20_0092> <F20_0332>

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>
NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3

CREANTE 0 Total, din care: Clienti Furnizori debitori TVA de rambursat Impozit profit Avans salarii

Termen de lichiditate sub 1 an 2 peste 1 an 3

<F10_0062> <sd411> <sd409> <sd4424> <sd441> <sd425>

<F10_0062> <sd411> <sd409> <sd4424> <sd441> <sd425>

DATORII *)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3+4 2

Termen de exigibilitate sub 1 an 1-5 ani 3 peste 5 ani 4

0 Total, din care: Furnizori interni Furnizori imobiliz Clienti creditori Contributii asigurari sociale Contributii somaj Comision itm Impozit salarii Salarii Impozit profit Altele Alte impozite si taxe Linie credit Rata leasing Dobanda leasing Catre asociati

<num1> <sc401> <sc404> <sc419> <sc431> <sc437> <sc447> <sc444> <sc421> <sc441> <sc519> <sc455>

<F10_0112> <sc401> <sc404> <sc419> <sc431> <sc437> <sc447> <sc444> <sc421> <sc441> <sc519>

<F10_0142>

<sc455>

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii: a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: *valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt. Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare. Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie. Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este <vdescarc_gest>. Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare. Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 7.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de <VCSS> este fomat din ___ parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de _____ lei. Actiuni rascumparabile 0 : - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; - caracter obligatoiu/ neobligatoriu al rascumpararii; - valoarea primei de rascumparare. Actiuni emise in exercitiul financiar 0 : - tipul de actiuni; - nr. actiuni emise; - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; - drepturi legate de distribuire; - nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare; - perioada de exercitare a drepturilor; - pretul platit pentru actiunile distribuite. Obligatiuni emise 0 : - tipul obligatiunilor emise; - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune; - obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita; - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii. Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 : - rata dobanzii; - principalele clauze ale creditului; - suma rambursata pana la aceasta data; - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora. Salariati: - numar mediu de salariati este de <F30_0232>; - salarii platite sau de platit, aferent exercitiului <ct421>; - cheltuieli cu asigurarile sociale <F20_0172>;

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente = <vilc>

Active curente Datorii curente

<F10_0092> = <F10_0112>

Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 <F10_0142> = <vgi>% Capitalul propriu <F10_0342> Indicatorul lichiditatii imediate = <F10_0052> = <vili> Active curente – Stocuri Datorii curente Viteza de rotatie a activelor imobilizate = <F10_0092> <F10_0112>

Cifra de afaceri <F20_0012> = <vvrai> Active imobilizate <F10_0042>

Viteza de rotatie a activelor totale = <vvrat>

Cifra de afaceri Active totale

______<F20_0012>______ =

<F10_0042>+<F10_0092> <F20_0522>

Marja bruta din vanzari = = <vmbv>%

__Profit brut__ x 100 Cifra de afaceri

<F20_0012>

OBSERVATII • • • • Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1 dar mai mic decat 2 care este o valoare recomandata. Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei. Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata. Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale, mult mai mare de 10%, nivel recomandabil. Administrator, <ADMINF> Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

<DENI> <CODI> Capital social: <VCSS> <LOCAF>, <NRF>

NOTA 10. ALTE INFORMATII Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii: <DENI> cu sediul in <LOCAF>, <NRF> a fost infiintata in anul ______ , in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr <REGCOMF>. Obiectul principal de activitate este „ ______________________ ” cod caen <vcaen>. Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii. Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara. Informatii referitoare la impozitul pe profit: Rezultatul Exercitiului Cheltuieli nedeductibile -cheltuieli nedeductibile -cheltuieli cu impozitul pe profit -cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii -penalitati -cheltuieli de protocol nedeductibile Rezerva legala -pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti Rezultatul Fiscal Impozitul pe Profit 16% -sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege Impozit pe Profit datorat

<dt691>

<sc1061>

<imp_profit>

Mentionam ca in anii <vanul_prec> si <vanul> societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%. Cifra de afaceri realizata este de <F20_0012> lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrator, <ADMINF>

Intocmit, <INTOCMITF>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful