P. 1
VIII odd godisno i globalno..doc

VIII odd godisno i globalno..doc

|Views: 44|Likes:
Published by Gjorgi Janev
viii godisno globalno i tematsko angliski jazik za devetoletka
viii godisno globalno i tematsko angliski jazik za devetoletka

More info:

Categories:Types
Published by: Gjorgi Janev on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

ООУ „Крсте Петков Мисирков“ -Радовиш

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ НА
НАСТАВАТА
Наставен предмет Англиски јазик
Одде!ение на и"#$#ва%е VIII (осмо)
Бро& на $асови неде!но'(одишно 3/1!
)$е*на (одина "13/"1#
Г!о*а!ни +е!и , Содр-ини Време на
реа!и"а+и&а
.е/#предметна
0оре!а+и&а
1ористени
и"вори "а
реа!и"а+и&а на
содр-ините,,
Ученикот/
ученичката:
-да се оспособи
слухово и
визуелно да
препознава нови
зборови и куси
искази и да го
разбере нивното
значење;
-да може да
репродуцира и
продуцира
зборови и
едноставни
јазични искази;
-да се оспособи
да чита куси
текстови за
идентификување
конкретни и
глобални
информации;
-да се оспособи
Тема 1
)$име странс0и
&а"и+и Септември
Октомври
Македонски
јазик
Германски јазик
-аставна
програма за
англиски јазик за
осмо одд!
"деветгоди#но
образование$-
%инистерство за
образование и
наука& 'иро за
развој на
образованието
-()**+,)* -
-./+0+ 1223)4&
52)6 1223)4&
(/6)* 78+9)0
"7):;8/3,)
<0/9)8*/=4 >8)**$
-образовен
софтвер
-7. од учебникот
-книга за
наставникот
Тема 2
Др-ави од
ан(!ис0о
(оворно
подра$&е и
по"нати
!и$ности во
светот
Октомври
Ноември
Декември Географија
Музичко
образование
Тема 3
.!адиот $ове0
во семе&ното и
општественото
оп0р#-#ва%е
Jануари
uевруари
Март
Македонски
јазик
Fиоnогија
Тема 4
.оите
до-ив#ва%а и
2анта"ии
Март
Aприn
Мај
Македонски
јазик
да пи#ува
едноставни
јазични искази и
куси текстови;
-да може да
води едноставна
комуникација на
ниво на усвоен
вокабулар и со
примена на
јазичните
функции блиски
на возраста на
учениците;
-да се здобие со
знаења за други
култури
-списанија и
интернет
пристап
Тема 5
3#вства и
емо+ии
Мај
Jуни
Македонски
јазик
Fиоnогија
Пра"ни+и и
0арнева!и
Септември-Jуни Македонски
јазик
Hсторија
*се однесуваат заеднички за сите теми
**се однесуваат заеднички за сите теми
Предметен наставни0 Дире0тор
$орги %анев &илвана Ан'онова
Тематс0о-про+есно п!анира%е
"а наставата по ан(!ис0и &а"и0 "а осмо одде!ение -
девет(одишно о*ра"ование
Тема 1: )$име странс0и &а"и+и
Hеnи на наставната nеnина:
-да ја разбере ваxноста од учеnето на странски јазиnи
- да го разбере значеnето на nексичките единиnи, да ги репродуnира и да ги употребува
во соодветни говорни ситуаnии;
- да моxе да води едноставна комуникаnија во соодветни говорни ситуаnии со примена
на јазичните функnии на ова ниво на изучуваnе на јазикот, односно бnиски на неговата
возраст ;
- да го препознава, разбира и употребува Past Simple кај правиnните гn. во сите форми;
- да го препознава, разбира и употребува Past Simple Tense кај неправиnните гnагоnи
во сите форми;
- да го препознава , разбира и употребува Past Continuous tense во сите три форми;
- да знае да искаxува минати сврmени и минати трајни дејства
- да моxе да разбере текст напиmан на ангnиски јазик ;
-да моxе да ја препознае гnавната идеја во познат текст;
- правиnно да ги изговара и соодветно да ги применува nексичките единиnи во
едноставни куси искази со правиnен акnент, ритам и интонаnија;
- да чита за идентификуваnе конкретни информаnии во даден текст;
- да моxе да напиmе кратка приказна;
Hотребни наставни помагаnа: учебник - 'Messages 3¨, Cambridge University Press,
касетофон, HД, фnеm карти, сnики, креди во боја, наставни nивчиnа, интернет, nисти за
проверка и друг допоnнитеnен соодветен материјаn.
Наставни методи: Демонстративен метод, кооперативно учеnе, работа на текст,
метод на пиmуваnе, структураnна (TPR), разговорна/Aудио-nингваnна, усно изnагаnе,
пантомима (The Silent Way), екnектичен (меmовит), дискусија
Наставни форми:фронтаnна работа, групна, работа во парови и индивидуаnна. 
- uорми, методи, теxники за оnенуваnе
Наб¬удуваnе 
Директно оnенуваnе на задача 
Vсни одговори на праmаnа од наставникот 
Vсни одговори на праmаnа од учениnите 
Дискусија 
Hнструменти за оnенуваnе:
-uек nисти
-Vсна и писмена повратна информаnија
-Тест -Диктат
-Aктивност на часот
-Pедовност во изврmуваnето на домаmните задачи
Месеn/
седмиnа
Hексички
единиnи
Граматичк
и
структури
Jазични
функnии
Сnуmаnе
со
разбираnе
Говореnе uитаnе со
разбираnе
Hиmуваnе
Септември/
Hрва
седмиnа
Обработен
и nексички
единиnи
Обработен
и
граматички
структури
Vчиме
странски
јазиnи
Септември/
Bтора
семиnа
What a
mixture!
Мојот
nетен
распуст
English
worldwide!
Мојот nетен
распуст
Септември/
Трета
седмиnа
Past simple
tense-
правиnни и
неправиnн
и гnагоnи
Hскаxуваn
е минати
дејства
Hиmуваnе
на речениnи
во минато
просто
време
Септември/
четврта
седмиnа
Past simple
tense
Past
Continuous
tense
Hскаxуваn
е минати
сврmени
дејства
Hиmуваnе
на речениnи
во контекст
во минато
просто
време
Октомври/
Hрва
седмиnа
Hскаxуваn
е минати
трајни
дејствa
Минати
дејства-
Survival!
Hиmуваnе
речениnи во
минато
трајно време
Октомври/
Bтора
седмиnа
Hовторува

Hовторува

Hрепознав
аnе на
значеnето
од контекст
Hиmуваnе
на кратка
приказна
Октомври/
Трета
седмиnа
Hоправка
на тестот и
диктатот
Диктат/
Eваnуаnија
на темата -
Тест
Октомври/
uетврта
седмиnа
Eко час Kуnтура:
Journeys
and
explorers!
Kуnтура:
Journeys
and
explorers!
Course
work
(рој на )ас *аставна е'ини+а
1. 3апознаваnе на учениnите со наставната програма за осмо одд.
(деветгодиmно образ.) и даваnе насоки за работа
2. Hовторуваnе на вокабуnарот од претxодната учебна година
3 Hовторуваnе на граматичките стуктури од претxодната учебна година
4. Мојот nетен распуст-пиmуваnе и дискусија
5. Тема 1 Vчиме странски јазиnи -вовед во темата-English worldwide!
6. Сnуmаnе со разбираnе и читаnе: What a mixture!
7. Hскаxуваnе минати дејства Presentation: Did you Iorget?
8. Past simple tense правиnни гnагоnи
9. Past simple tense неправиnни гnагоnи
10. Bеxби: Past simple tense
11. Past Coninuous tense
12. Bеxби: Past Coninuous tense
13. Hскаxуваnе минати сврmени и минати трајни дејства
14. Past simple and Past Coninuous tense веxби
15. Минати дејства, читаnе со разбираnе: Survival!
16. Bеxби: Guessing meaning Irom the context!
17. Hиmуваnе: A short story
18. Hовторуваnе на тема 1
19. Диктат
20. Eваnуаnија на темата -Тест
21. Hоправка на тестот и разработка на диктатот
22. Kуnтура: Journeys and explorers
23. Coursework 1- My guidebook
24. Eко час-Одговорност кон xивотната средина
?абеле#ки од реализацијата на темата:
Пре'метен наставник ,
$орги %анев
Тематс0о-про+есно п!анира%е
"а наставата по ан(!ис0и &а"и0 "а осмо одде!ение -
девет(одишно о*ра"ование
Bреме на реаnизаnија: ноември, декември
Тема 2: Др-ави од ан(!ис0ото (оворно подра$&е и по"нати !и$ности
во светот
Hеnи на наставната nеnина:
- да го разбере значеnето на nексичките единnи, да ги репродуnира и да ги употребува
во соодветни говорни ситуаnии ;
- да се запознае со значајни nичности од дрxави од ангnиското говорно подрачје;
- правиnно да ја разбере и применува формата за степенуваnе на повекесnоxните и
неправиnните придавки;
- да моxе да го препознава, разбира и правиnно да го употребува опредеnениот чnен со:
семејства, пред одредени географски поими;
- да моxе да води едноставна комуникаnија во соодветни говорни ситуаnии со примена
на јазичните функnии на ова ниво на изучуваnе на јазикот (искаxуваnе минати
дејства), односно бnиски на неговата возраст (споредуваnе на nичности, искаxуваnе
квантитет;
- да моxе да разбере текст напиmан на ангnиски јазик во минато време;
- да моxе да напиmе nична веб страниnа
-да се запознае со Aвстраnија
-да моxе да ја препознава фонетската транскрипnија при изговор читаnе на збор од
речник
Hотребни наставни помагаnа: учебник - 'Messages 3¨, Cambridge University Press, 
касетофон, HД, фnеm карти, сnики, креди во боја, наставни nивчиnа, интернет, nисти за
проверка и друг допоnнитеnен соодветен материјаn.
Наставни методи: Демонстративен метод, кооперативно учеnе, работа на текст,
метод на пиmуваnе, структураnна (TPR), разговорна/Aудио-nингваnна, усно изnагаnе,
пантомима (The Silent Way), екnектичен (меmовит), дискусија
Наставни форми:фронтаnна работа, групна, работа во парови и индивидуаnна. 
uорми, методи, теxники за оnенуваnе:
Наб¬удуваnе 
Vсни одговори на праmаnа од наставникот 
Vсни одговори на праmаnа од учениnите 
Дискусија 
Hнструменти за оnенуваnе:
-uек nисти
-Vсна и писмена повратна информаnија
-Hрва писмена работa
-Диктат
Месеn/
седмиnа
Hексички
единиnи
Граматичк
и
структури
Jазични
функnии
Сnуmаnе
со
разбираnе
Говореnе uитаnе со
разбираnе
Hиmуваnе
Ноември/
Hрва
седмиnа
Нов
вокабуnар
од темата
Hскаxуваn
е квантитет
Bовед во
темата
uитаnе на
дијаnози
Ноември/
Bтора
семиnа
Степенува
nе на
повекесn. и
неправиnн
ите придав.
/Опредеnен
чnен
Споредува
nе nиnа и
предмети
Hиmуваnе
на речениnи
Ноември/
Трета
седмиnа
uонетска
транскрип
nија
Двојни
согnаски
Hиmуваnе
на веб
страниnа
Ноември/
uетврта
седмиnа
Hовторува

Hовторува

Текст: The
British
Hиmуваnе
на речениnи
Декември/
Hрва
седмиnа
Hовторува
nе на
изучениот
вокабуnар
Hовторува
nе на
изучените
граматички
структури
Hоправка
на првата
писмена
работа
Hрва
писмена
работа
Декември/
Bтора
седмиnа
Kуnтура:
Aвстраnија
Дискусија
и
разработка
на
диктатот
uитаnе на
диктатот
Диктат
Декември/
Трета
седмиnа
Eко час My
guidebook
My
guidebook
(рој на )ас *аставна е'ини+а
1. Bовед во темата сnуmаnе со разбираnе
-разговор-
2. uитаnе на дијаnози: Places: Shall we go out?
3 Hскаxуваnе квантитет: Too many tourists!
4. Степенуваnе на повеxесnоxните и неправиnните придавки
5. Споредуваnе предмети и nиnа- What are they like?
6. Опредеnен чnен (DeIinite article)
7. Bеxби: читаnе зборови од речник-фонетска транскрипnија
8. Aкnент, изговор и правиnно пиmуваnе: двојни согnаски
9. Hиmуваnе: A personal web page
10. The British-uитаnе со разбираnе
11. Hовторуваnе: искаxуваnе квантитет, степенуваnе на придавките
12. Hовторуваnе: вокабуnар
13. Hовторуваnе на тема 1 и тема 2
14. Hрва писмена работа
15. Hоправка на писмената работа
16. Диктат
17. Pазработка на диктатот
18. Kуnтура: Aвстраnија
19. Coursework 2 My guidebook
21. Eко час-3начеnе на водата за xивиот свет
3абеnеmка: Bо зависност од наставните денови, соодветно на совпаrаnето
на празниnите во темата се вметнуваат: Halloween -31 Октомври и
Thanksgiving Day посnедниот четврток од Ноември
?абеле#ки од реализацијата на темата:
Пре'метен *аставник,
$орги %анев
Тематс0о-про+есно п!анира%е
"а наставата по ан(!ис0и &а"и0 "а осмо одде!ение -
девет(одишно о*ра"ование
Bреме на реаnизаnија: декември јануари - февруари
Тема 3: .!адиот $ове0 во семе&ното и општественото оп0р#-#ва%е
Hеnи на наставната nеnина:
- да го разбере значеnето на nексичките единnи, да ги репродуnира и да ги употребува
во соодветни говорни ситуаnии ;
-да моxе да ја препознава, разбира и употребува формата на помоmниот гnагоn will за
искаxуваnе идни дејства;
- да моxе да ја препознава формата will за искаxуваnе идно време (праmаnна и
негативна форма);
-да ги разбере и употребува усnовните речениnи од прв тип (I Conditional);
- да моxе да води едноставна комуникаnија во соодветни говорни ситуаnии со примена
на јазичните функnии на ова ниво на изучуваnе на јазикот, односно бnиски на неговата
возраст (изразуваnе усnовеност, нудеnе помоm, распраmуваnе за nена);
- да моxе да разбере текст напиmан на ангnиски јазик соодветно на темата ;
- да моxе да напиmе краток текст со вокабуnарот од темата;
Hотребни наставни помагаnа: учебник - 'Messages  3¨, Cambridge University Press,
касетофон, HД, фnеm карти, сnики, креди во боја, наставни nивчиnа, интернет, nисти за
проверка и друг допоnнитеnен соодветен материјаn.
Наставни методи: Демонстративен метод, кооперативно учеnе, работа на текст,
метод на пиmуваnе, структураnна (TPR), разговорна/Aудио-nингваnна, усно
изnагаnе, пантомима (The Silent Way), екnектичен (меmовит), дискусија
Наставни форми:
фронтаnна работа, групна, работа во парови и индивидуаnна. 
uорми, методи, теxники за оnенуваnе:
Наб¬удуваnе 
Vсни одговори на праmаnа од наставникот 
Vсни одговори на праmаnа од учениnите 
Дискусија 
Самооnенуваnе на учениnите 
Hнструменти за оnенуваnе:
-uек nисти
-Tест
-Vсна и писмена повратна информаnија
Месеn/
седмиnа
Hексички
единиnи
Граматичк
и
структури
Jазични
функnии
Сnуmаnе
со
разбираnе
Говореnе uитаnе со
разбираnе
Hиmуваnе
Декември/
uетврта
седмиnа
Мnадиот
човек
Pаспраmув
аnе за nена
Дијаnози:
изразуваnе
усnовеност
Jануари/
Трета
семиnа
Hдно
време со
will
-потврдна ,
негативна
и праmаnн
форма
Нудеnе
помоm со
will
Hиmуваnе
речениnи
Jануари/
uетврта
седмиnа
Vсnовни
речениnи-
прв тип
Hскаxуваn
идни
дејства
uитаnе
дијаnози
Hиmуваnе
речениnи
uевруари/
Hрва
седмиnа
Hовторува
nе-
усnовни
речениnи
Hдни
дејства
uитаnе на
текст
Hиmуваnе
речениnи
uевруари/
Bтора
седмиnа
Hовторува

Kуnтура Диктат
uевруари/
Трета
седмиnа
Hовторува

Дискусија
за тестот и
диктатот
Тест
uевруари/
uетврта
седмиnа
Eко час Coursework
Fрој на час Наставна единиnа
1. Мnадиот човек во семејното и опmтественото опкруxуваnе вовед во
темата
2. Pаспраmуваnе за nена
3. uитаnе на дијаnози-OI course I will-изразуваnе усnовеност
4 Hдно време (Will)- потврдна форма
5 uормата will за искаxуваnе идно време (праmаnна и негативна ф.)
6 Нудеnе помоm со will
7 Hскаxуваnе идни дејствија предвидуваnа за иднината
8 uитаnе дијаnози-Choices: You`ll be ill iI you eat all that
9 Vсnовни речениnи од прв тип -(I Conditional)
10. Bеxби : Vсnовни речениnи-прв тип
11. Hовторуваnе: Hдно време со will, Conditional sentences I
12. uитаnе на текст: ArtiIicial intelligence
13. Kуnтура: Journey into space
14. Hовторуваnе: вокабуnар
15. Диктат
16. Hовторуваnе: Граматика
17. Тест
18. Hоправка на тестот и диктатот
19. Coursework 3-Shopping into London
20. Eко час-Bnијанието на физичката активност врз здравјето
3абеnеmка: Bо зависност од наставните денови, соодветно на совпаrаnето
на празниnите во темата се вметнуваат: Christmas, Happy New Year, St.
Valentines` Day
Предметен Наставни0
4ор(и 5анев
Тематс0о-про+есно п!анира%е
"а наставата по ан(!ис0и &а"и0 "а осмо одде!ение -
девет(одишно о*ра"ование
Тема 4: .оите до-ив#ва%а и 2анта"и&а
Hеnи на наставната nеnина:
- да го разбере значеnето на nексичките единиnи, да ги репродуnира и да ги употребува
во соодветни говорни ситуаnии;
- да моxе да ја препознава, разбира и употребува формата на Present PerIect Simple
Tense;
- да моxе правиnно да ги разбере и примени приnозите за Present PerIect Tense-ever &
never;
- да моxе да води едноставна комуникаnија во соодветни говорни ситуаnии со примена
на јазичните функnии на ова ниво на изучуваnе на јазикот, односно бnиски на неговата
возраст-искаxуваnе мисnеnе, изразуваnе xеnба, искаxуваnе искуства;
- да моxе да разбере текст напиmан на ангnиски јазик ;
- правиnно да ги изговара и соодветно да ги применува nексичките единиnи во
едноставни куси искази со правиnен акnент, ритам и интонаnија;
- да чита за идентификуваnе конкретни информаnии во даден текст;
- да моxе да напиmе писмо на ангnиски јазик;
Hотребни наставни помагаnа: учебник - 'Messages 3¨, Cambridge University Press,
касетофон, HД, фnеm карти, сnики, креди во боја, наставни nивчиnа, интернет, nисти за
проверка и друг допоnнитеnен соодветен материјаn.
Наставни методи: Демонстративен метод, кооперативно учеnе, работа на текст,
метод на пиmуваnе, структураnна (TPR), разговорна/Aудио-nингваnна, усно изnагаnе,
пантомима (The Silent Way), екnектичен (меmовит), дискусија
Наставни форми:фронтаnна работа, групна, работа во парови и индивидуаnна. 
- uорми, методи, теxники за оnенуваnе
Наб¬удуваnе 
Директно оnенуваnе на задача 
Vсни одговори на праmаnа од наставникот 
Vсни одговори на праmаnа од учениnите 
Дискусија 
Hнструменти за оnенуваnе:
-uек nисти
-Vсна и писмена повратна информаnија
-Тест
-Диктат
-Aктивност на часот
-Pедовност во изврmуваnето на домаmните задачи
Месеn/
седмиnа
Hексички
единиnи
Граматичк
и
структури
Jазични
функnии
Сnуmаnе
со
разбираnе
Говореnе uитаnе со
разбираnе
Hиmуваnе
Март/
Hрва
седмиnа
Моите
доxивуваn
а и
фантазија
Present
PerIect
Tense-
Hотврдна
форма
Hскаxуваn
е xеnба
Hиmуваnе
речениnи
Март/
Bтора
семиnа
Present
PerIect
Tense-
негат. и
праm. uор.
Have you
plugged it
in?
Present
PerIect
Tense- веxби
Март/
Трета
седмиnа
Hскаxуваn
е искуства
Our
endangered
planet
Hиmуваnе
на писмо
-Take an
action!
Март/
четврта
седмиnа
Hриnози со
Present
PerIect-
ever, never
Hовторува
nе:
вокабуnар
Present
perIect
Tense-веxби
Aприn/
Hрва
седмиnа
Hовторува

Hовторува

Hоправка
на
писмената
работа
Bтора
Hисмена
Pабота/
Hоправка на
писмената
Aприn/
Bтора
седмиnа
Bеxби за
изговор
Kуnтура Диктат
Aприn/
Трета
седмиnа
Eко час Coursework
(рој на )ас *аставна е'ини+а
1. Bовед во темата-искаxуваnе мисnеnе
2. Hскаxуваnе xеnба
3 Present PerIect Tense -Hотврдна форма
4. Present PerIect Tense Hраmаnна и негативна форма
5. Presentation: Have you plugged it in?
6. Bеxби: Present PerIect Tense
7. uитаnе: Our endangered planet: Take an action!
8. Hиmуваnе на писмо: Take an action!
9. Hскаxуваnе искуства: Experiences
10. Hриnози за Present PerIect (ever, never)
11. Bеxби: Present PerIect (ever, never)
12. Hовторуваnе: Bокабуnар
13. Hовторуваnе: Тема 3 и 4
14. Bтора Hисмена Pабота
15. Hоправка на втората писмена работа
16. Диктат
17. Pазработка на диктатот и веxби за правиnен изговор
18. Kуnтура: Saving Gwrych Castle
19. Coursework 4 UseIul inIormation
20. Eко час: Pеnикnираnе
?абеле#ки од реализацијата на темата:
Пре'метен наставник ,
$орги %анев

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->