P. 1
Git Morgen Wednesday 11.06.13.pdf

Git Morgen Wednesday 11.06.13.pdf

|Views: 34|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

To advertise call: 718.388.

7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
םיכודיש
טכאנ ךאוו
תונותח
ו"יה טנעמיצ ןועמש םייח ה"ומ
ו“ינ אביקע רמכ ןתחה
השמ לאויו םלואב
ו"יה רעיונריט לישטנא ה"ומ
תיטרפכ תאז לבקל אנ ,תונמזה ונחלש אלש תויה
א"טילש ןהאק ףסוי לארשי צ"הגה
א"טילש ןרהא תודלותמ ר"ומדא ק"כ ןב
ו“ינ לאוי רכששי רמכ ןתחה
םהרבא תרטע םלואב
א"טילש ץלאקשימ ק"דבא צ"הגה
ו"יה הטאר ןרהא םהרבא ה"ומ
תיטרפ הנמזהכ תאז לבקל אנ
ו“ינ באז םחנמ רמכ ןתחה
יבצ סדרפ םלואב
ו"יה םיובנטסעק לאומש ה"ומ
א"טילש ןאמדעירפ לדנעמ ר"ב ףסוי ברה
ו“ינ ןרהא רמכ ןתחה
לסעק זואר םלואב
א"טילש ןעפראק קחצי בקעי ברה
ו"יה ןייטשדלאג ףסוי ה"ומ
ו“ינ קחצי רמכ ןתחה
פ"ב ,הקבר תראפת םלואב
לאערטנאמ ,ו"יה שטיוואלדנעמ שרעה לארשי ה"ומ
131 Division Ave. #6C יתיבב
ו"יה ןימינב לאומש ר"ב
ו"יה ןאמאלאש ףסוי ןויצנב ה"ומ ןתח
ו"יה גאצרעה החמש השמ ה"ומ
4:00ךרעב א"טילש ןעלוקסמ ר"ומדא ןרמ ק"כ לצא - 54st1315פ"ב ןעלוקס ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
ןסרוק
ראפ
תוסנרפ
ןא ה"יא רימ ןעגנאפ ('סמל) '14 ראונאי ןיא
,ןסרוק דייפיטרעס ,עלאנאיסעפארפ ןופ עירעס עיינ א
:יוו ,ןכאפ-סטעברא עגיטכיוו ףיוא
:עגארפ עכלעוו ייס ראפ רעדא ,ןביירשוצנייא ךיז
:וצ ליעמיא ןא טקיש
classes@epinetworking.org
Tell:
646.459.5192
.הכז םדוקה לכ .טצינערגאב זיא ץאלפ
1. Electrician 4. Elevator Installation & Repair
2. Mechanic 5. Pest control
3. Plumbing 6. Alarm & Security
קנאד ןגיצראה א
א ץלא טגיבייאראפ ןייז טעוו ד"עשת אציו 'רפ 'ג
קראי וינ ןיא תידרחה תודהי םייב גאט רעשיראטסיה
אראב ,גרובסמאיליוו ןיא רעדנוזאב ,ללכב טיעטס
טכילקריווראפ טאה'מ ןעוו ,לאוי תירק ןוא קראפ
יד ןיא ןעמיטש ןעגנאגעגסיורא ןוא "אציו" םעד
,ןטאדידנאק עטריסראדניא ערעזנוא ראפ ןסאמ
ןזיר א טימ ןראוועג טלייוורע ה"ב ןענעז עכלעוו
.טייהרעמ
רעד זיא ,ת"ישהל 'ידוהו חבש טימ
טלעוורע ה"רי איזאלביד ליב .רמ רעטצעשעגכיוה
קראי וינ ןופ ראיעמ רעט'109 רעד סלא ןראוועג
ןילקורב ןיא חכ-לאוו רעזנוא סאוו םעדכאנ ,יטיס
ירעמיירפ יד ייב טנעצארפ 40 יוו ןבעגעג םיא טאה
.ףא-ןאר א ןטימראפ יוזא ןוא ,ןלאוו
קראפ אראב תודהי ראפ קנאד ערעדנוזאב א
ראפ ןעוועג הבוט ריכמ קראטש טאה עכלעוו
'ר ןאמליסנואק רעקראפ אראב עיירטעג רעזנוא
טימ טלייוורע רעדיוו םיא ןוא י"נ דלעפנירג דוד
.ןעמיטש ענעבעגעגפא יד ןופ טנעצארפ 90
!ורצקי הנרב העמדב םיערוזה
ענייז ןיא ןגיל םירשו םיכלמ בל סאוו ,ת"ישה
ןהוט וצ רעצרעה יד ןיא ןעניישניירא ייז ןלאז ,טנעה
הכוז ןלעוו רימ זיב ,רעדניק עשידיא טימ סטוג ראנ
א"בב המילש הלואג יד וצ ןייז
ס"מוו - א"טילש שטיוואקסאמ בקעי ג"הרה י"נ לאוי רמכ ח"הבה
ס"מוו - א"טילש רעגרעבנעזאר קחצי ג"הרה
א"טילש בולאקמ ר"ומדא ק"כ ןתח א"טילש ץאשמ ר"ומדא ק"כ ןב
1415
5:20 :רחשה תולע
6:32 :המחה ץנ
8:29 ש”רק ןמז ףוס
9:06 א"רג ש"קזוס
9:32 :הלפת ןמז ףוס
9:57 :א"רג ת"זוס
11:39 :תוצח
4:46 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
November 6 ‘13 ’סמלו ק”פל ד”עשת וילסכ ’ג אציו ’רפ ךאווטימ
ט"לעבה חלשיו 'ג םויב ו"חרהמ אתשידק אירבח ופסאתי ל"נה רואל
ונישרדמ תיבב :קרוי וינב :םייזכרמ תומוקמ 3 - ב וז הבושח העשב
א"עיז ק"החהוא ןויצב :ק"היע םילשוריבו א"עיז "ןיע תב"הו 'קה י"ראהו ק"מרה ינויצב :ק"היע תפצב
,םינוגה םיגוויזל ,תואופרלו תועושיל ,םהש םוקמ לכב ,י"עה לארשי ינב יתב רובע שקבלו ריתעהלו חיש ךופשל
.ארפעמ אתניכש אמקאלו ,ןמז לכב אצומ ףסכלו ,ןוילע עפשלו ,יחיור ינוזמו יכירא ייח ,יכימס ינבלו
"החונמ תירב" ןומדק רפסב אבומ ךיתינע ןוצר תעב
ולסכ יעישתה שדוחבש
Nov. 12'סמל חלשיו 'ג ולסכ 'ט יעישתה םוי
1:00-2:30PM תיעישתה העשב
דואמ הלודג ןוצר תעש איה
.הלוכ הנשה לכבש םישדוחבש רחבומ :ולסכ
.הנשה לכבש םימיבש רחבומ :ט םוי
הנשה תועש לכבש תועשבש רחבומ :'ט העש
הנשה לכב הומכ ןיאש ןוצר תעו
:דמעמה רדס
תומש םע א"עיז 'קה י"ראהמ הליפת
תרוטק תרימאו תוריזג עורקל 'קה
.םוצע עפש ותלוגסש ךוראה
'ה םלועל" א"עיז ש"שרה תליפת
."םימשב בצינ ךרבד
םיגוויזל א"עיז א"דיחה תליפת
.תונבלו םינבל םינוגה
ךישמהל א"עיז "יח שיא ןב"ה תליפת
.חוורב הסנרפלו ןוילע עפש
תוכזל א"עיז 'קה ה"לשה תליפת
.'ה ידומיל ךיינב לכל
תואירב לע א"עיז ץעוי אלפה תליפת
.י"שחותב המילש האופרו הנתיא
,'קה תומש םע םיקוספ ב"ע תרימאו
תוללק תרתה ,תועסמ ב"מ
תולאשמ לכל תללוכ הליפתו
םילבוקמהמ הכרבלו הבוטל ונבל
.א"עיז םימדוקה
תירב"ה לעבמ תדחוימ הלוגס
ןוצר תעב תוליפתה תלבקל "החונמ
.ךיתינע
רשקתהל אנ ,ב"בו ומש ריכזהל הצורש ימו
917-442-3064
ו"חרהמ ד"מהיב
א"עיז לאטיו םייח וניבר ש"ע
- א"עי קרוי וינ -
- ו"צי ק"היע תפצ - א"בבות ק"היע םילשורי
347-768-4764 טפור ,הוצמ םשל רעיירד Maytag עטצונעג א ןבעגוצקעווא - הוצמ םשל
Experienced Furniture Touch-Up & Repair. Call 347-940-0974
High Commission Paid for HAS Advantage Points. Call / Text 845-521-5377
■ סיוורעס עכילפעה ■ 917-426-1415 • ס'קיפערג ■ ןזיירפ עגיליב ■
Do you have a Secure credit card? then CALL TODAY and get approved for a CC with great benefts! 866-647-7235 #433 לאימחרי ראפ טעב
347-512-1704 טפור !טריטנאראג טייהנדירפוצ 100%ע,Construction & Carpeting Jobs יילרע עלא ןעוט רימ
LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080
For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 - יסנאמ
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ זיוה עטאווירפ - ימאימ טראנ
718-782-2085 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
718-954-0112 טפור !טריטנאראג טייהנדירפוצ - Exterminator עשימייה - Pest Hunter
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
718-306-9314 .ךילטייצ טלאצ ריא וליפא רעללאד ןפיוא ס'טנעס ראפ טצעי טלטעס ?Bank Of America Home Equity א ריא טאה
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300
subscribe@gitmorgen.com וצ גנאלראפ א טקיש ,ליעמיא רעייא ןיא ירפרעדניא ןדעי "תיבה תרקע" ןוא "ןגראמ טוג" םעד ןעמוקאב וצ
HANDYMAN ELECTRIC
LAWYER
ןופ טנראפ( רעפפוה רענראק .ווע טנעק ףיוא ןראוועג טרילאטסניא טכיל-קיפארט רעשירפ
.ץעזעג םעד ןצעלראפ וצ טשינ ,טכא ןיא סאד טמענ עטיב .)ראמטאסד לודגה ד"מהיב
םיררועמה
גרובסמאיליוו
!טרעלא
עשימייה
SPELT CALLAH
For wholesale call
347.988.5570
Free Del ivery
יוו טריפש
הלח עטכע
Community Health Network
Community Health Network
!םכיתושפנל רואמ םתרמשנו
.סעקשיק יד ןיא י“ה הלחמ עכילרעפעג יד ע“ל ןבאה ןשטנעמ טרעה'מ זא רעדייל ךיז טפערט'ס יוו יוזא
א ןעמענ ן'כרוד ,ןטכעראפ ה“זעב ןוא ןדיימראפ געוו עגנירג א ףיוא ןפוא לכב ןעק'מ סאוו ךאז א זיא סאד
גיטכיוו ראג זיא ראי 40 יד רעכעה זא ,םירוטקאד עלא ייב טרידנאמאקער טרעוו סאוו י ּ פָ אקסָ אנ ָ אלָ אק
עילימאפ יד ןיא ןעמעלבארפ יד טאהעג ע“ל ןבאה סאוו ןדיא יד לעיצעפס ,ןכאמ וצ סאד
עלא ןא ןעמענ רימ
סנערושניא יילרע
גרובסמאיליוו ןיא אד ןעגנערבוצניירא ןעגנולעג ה“ב זנוא זיא'ס
Dr. Saul G. Agus
Gastroenterology ןופ דלעפ םעניא ןטסילאיצעפס עטסערג-ס'טלעוו יד ןופ
(.וו.א.א ןגאטייוו ,יירענערב :ןעמעלבארפ ןכאמ)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->