You are on page 1of 16

Anul III, nr.

31
apare
august 2009 cu sprijinul
Publicaþie lunarã editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº

Din cuprins:
Copilul în mijlocul
ispitelor “Dacã voi,
Valorile educaþiei s-au îndepãr-
tat mult de valorile creºtine. Ce ca ucenici, veniþi
putem face pentru a-i înarma pe
copii în faþa ideilor pe care le
impune societatea? (pag. 10)
la duhovnici
„Nu existã gimnasticã
mai bunã
cu credinþã,
decât metaniile“ credinþa voastrã
Rugãciunea trupului, necunos-
cutã multora dintre noi, are
efecte surprinzãtoare. (pag. 8)
va face din noi
Brâncovenii, o familie
de mucenici
prooroci”
Familia martirã a Brâncoveni-
lor ocroteºte de veacuri Þara (pag. 5)
Fãgãraºului. (pag. 2)
Editorial de Pr. Iosif Ciolan umanitãþi. Cât de actual este cuvântul Ce este actuala crizã mondialã? Este in-
Criza mondialã sau provocarea Sfântului Apostol Petru, care spune în- tersectarea voinþei marelui orator al lumii
tr-una din epistolele sale cã "diavolul urlã acesteia - diavolul - cu visele pe care acesta
"Fetei Morgana" ca un leu cãutând pe cine sã apuce"! ni le-a inoculat. A urlat pânã acum arãtân-
În arta oratoriei existã o În una din melodiile hip-hop, care se du-ne un nivel înalt material pe care îl pu-
metodã numitã "captatio adreseazã în special tinerilor, se dã ºi rãs- tem dobândi. Iar dupã ce iluzia a fost crea-
benevolensis" sau captarea puns de ce existã aceastã crizã financiarã. tã, ne înspãimântã spunându-ne cã nu pu-
atenþiei. Oratorul foloseºte Ce ne spun hip-hoperii? Ne spun cã "E tem pãstra ceea ce nu am avut niciodatã.
aceastã metodã pentru a foame de bani, e foame de bani, bãieþi. Ce În contradicþie cu el, Dumnezeu ne
atrage atenþia auditoriului fel de bãieþi sunteþi?" Cu alte cuvinte, nu spune cã ancorarea prea adâncã în lumea
asupra sa, dar mai ales asupra mesajului este lipsã de bani, ci existã o avidã foame aceasta este deºertãciune ºi cã trãind doar
pe care doreºte sã-l transmitã. Pentru a fi de bani. Iar dacã nu ai aceastã foame nu pentru lumea aceasta totul este "vânare de
sigur cã cei care îl ascultã vor avea întrea- faci parte din grupul “bãieþilor adevãraþi”. vânt". De ce criza actualã creeazã o pani-
ga atenþie îndreptatã spre mesajul sãu, ora- Este realã sau nu aceastã crizã eco- cã atât de mare? Pentru cã sunt mai mulþi
torul trebuie fie sã prezinte o idee care sã nomicã mondialã? Pãrerea mea este cã cei care audiazã glasul marelui orator dia-
dea naºtere unui sentiment de speranþã, de aceastã crizã este de fapt "Fata Morgana" bolic decât glasul binecuvântat al lui Dum-
bucurie, de exaltare, fie sã transmitã o idee zilelor noastre. "Fata Morgana" este un nezeu, care nu împrãºtie panicã, fricã sau
care sã ºocheze, sã creeze un sentiment de concept, dar este ºi o realitate. Mulþi au teamã, ci bucurie, pace ºi liniºte.
fricã, de teamã, de panicã. crezut vreme îndelungatã cã este vorba de Crizã existã. Iar ea este Fata Morgana.
În ultima vreme se încearcã impune- o simplã halucinaþie a celor care cãlãto- Este o iluzie opticã ºi auditivã a unei nefe-
rea unui sentiment de fricã, de teamã, de resc prin deºert. Astãzi însã s-a dovedit riciri pe care ne-o provocãm noi. Este criza
panicã. Este crizã mondialã. O crizã finan- ºtiinþific cã nu este o halucinaþie psihicã spiritualã a omului care se ascunde de Dum-
ciarã. O teribilã crizã economicã. Canalele personalã, ci o iluzie opticã realã. Aceastã nezeu ºi de glasul Lui. Eu vã doresc ca în
de televiziune, în unanimitate rãspândesc reflexie este de fapt o realitate virtualã acest deºert al vieþii sã-L redescoperiþi pe
aceastã idee. Întreaga mass-media bom- care apare datoritã intersectãrii unor reali- Dumnezeu înainte ca "Fata Morgana" sã
bardeazã conºtiinþa liniºtitã a întregii tãþi materiale: nisipul, orizontul, cãldura. vã fure minþile.
CMYK
2 Trecut ºi prezent în Bisericã
Brâncovenii, o familie de mucenici specific brâncovenesc, de la
biserica Sf. Gheorghe Nou din
Se împlinesc anul acesta, în ziua de Bucureºti. Pe piatrã se poate distinge
Sfânta Marie, 295 de ani de la pãtimirea stema Þãrii Româneºti, precum ºi vul-
Sfinþilor Brâncoveni. În miercurea Sãp- turul cu crucea în cioc. În mod discret,
tãmânii mari a anului 1714, când Însuºi evlavioasa doamnã a aºezat deasupra
Domnul a fost vândut, Sfântul Con- criptei o candelã de argint, cu o fru-
stantin aflã de trãdarea cãreia i-a cãzut moasã lucrãturã, tot în stil brâncove-
victimã. În Vinerea Mare, împreunã cu nesc, care atesta cã acolo odihnesc
fiii sãi Constantin, ªtefan, Radu ºi "oasele fericitului Domnu Io Constantin
Matei ºi cu sfetnicul Ianache, începe Basarab Voievod" ºi cã doamna nãdãj-
drumul Golgotei. κi lasã profetic trãdã- duieºte ca tot aici "sã i se odihneascã
torii în mâna lui Dumnezeu ºi porneºte oasele". Lumina candelei mormântului
înlãnþuit spre Stambul. Imediat, în locul a acoperit taina inscripþiei
lui este numit domn ªtefan Cantacu- pe neaºteptate, aceºtia timp de douã veacuri, fiind
zino, fiul stolnicului Constantin Cantacu- s-au trezit în surghiun la descoperitã abia în 1914.
zino, vãr primar cu Brâncoveanu. El, îm- Kutahia, în Caucaz, un- În preajma sãrbãtorii
preunã cu tatãl sãu, l-a lucrat la turci. Dar de au stat trei ani, fiind Sfinþilor Martiri Brâncoveni,
Dumnezeu nu i-a rãbdat nici pe ei ºi în apoi trimiºi în þarã. preoþi ºi credincioºi ai bise-
zorii zilei de 7 iunie 1716, ambii au fost De-acum, doamna ricii ,,Sfântul Nicolae" din Fã-
spânzuraþi la Constantinopol. Maria va face tot posi- gãraº, ctitorie brâncoveneas-
La Stambul, Brâncovenii sunt întem- bilul sã aducã în þarã cã, lãsãm sã picure o lacrimã
niþaþi ºi supuºi unor chinuri inimaginabile, trupul soþului. Abia în pe amintirea sfinþilor, dar ºi a
pânã în ziua de 15 august - praznicul anul 1720 va reuºi acest Mormântul Sfinþilor doamnei Maria, nu mai puþin
Adormirii Maicii Domnului, când doamna lucru. L-a aºezat, nu în Brâncoveni ºi candela încercatã de un destin tragic.
Maria îºi serba ziua numelui, iar domni- mormântul pregãtit din aºezatã de Doamna Maria Ne gândim la ei ca la o fami-
torul împlinea 60 de ani. Uciderea celor vreme de domnitor la Hurezi, ci sub o les- lie ºi împreunã ocrotitori ai neamului
ºase a fost de o cruzime care i-a îngrozit ºi pede de marmurã albã, cu chenar floral, românesc. Pr. Marcel Dobrea
pe turci. Constantin Brâncoveanu a fost
silit sã priveascã descãpãþânarea celor Biserica Sfântul Ilie din Oraºul Victoria
patru fii ºi a sfetnicului Ianache, pentru ca
apoi sã-ºi afle ºi el, în acelaºi mod, ºi-a sãrbãtorit hramul
sfârºitul. Trupurile martirizate au fost Credincioºii ortodocºi de pretutin-
târâte pe uliþi ºi apoi aruncate în apele deni l-au sãrbãtorit în data de 20 iulie pe
Bosforului, iar capetele purtate în prãjini ºi Sfântul Ilie Tesviteanul, prorooc al
înfipte la poarta seraiului, unde au stat trei Vechiului Testament ºi mare fãcãtor de
zile. Pe ascuns, creºtini milostivi au cules minuni. În aceastã zi, biserica "Sfântul
din valuri trupurile sfinþilor ºi le-au Ilie" din Oraºul Victoria s-a îmbrãcat în
îngropat în tainã, în insula Halchi. haina bucuriei sãrbãtoririi hramului,
În acest timp, doamna Maria se gãsea bucurie care se putea citi pe feþele tuturor
închisã cu fetele, cu ginerii ºi cu nepoþelul celor prezenþi.
de ºapte luni, scãpat ca prin minune de la Praznicul a început încã de cu searã, în pãrintele Cornel Codrea ºi pãrintele
moarte, în temniþa Fornetta. Cu multã du- ajunul sãrbãtorii credincioºii luând parte Mihail Fogoroº, împreunã cu care ne-am
rere a primit vestea sfârºitului tragic al la slujba privegherii. Împreunã cu pãrin- rugat, cerând ajutorul lui Dumnezeu ºi
celor dragi ei. Printre lacrimi, ºi-a fãgãduit tele Adrian Magda, parohul nostru, au fost ocrotirea Sfântului Ilie.
cã nu va avea liniºte pânã nu va duce în alãturi de noi ºi pãrintele Ion Tãrcuþã din Ca în zi de sãrbãtoare a parohiei, la sfâr-
þarã trupurile soþului ºi ale copiilor. Ucea de Jos ºi pãrintele Marius Corlean ºitul Sfintei Liturghii am putut asculta con-
Ca sã poatã împlini acest gând, doam- din Bucium. A fost o searã plinã de lumi- certul de pricesne interpretate cu emoþie
na Maria trebuia sã fie liberã. Cu multã na rugãciunii ºi a frumuseþii duhovniceºti. sfântã de patru doamne ale cântecului ro-
dibãcie, a luat legãtura, în temniþã fiind, cu Cinstirea adusã sfântului a fost încu- mânesc: Mariana ªandru, Viorica Cerbu,
niºte prieteni ai familiei din þarã, care au nunatã de Dumnezeiasca Liturghie în di- Mioara Greavu ºi Eugenia Gheban. S-au
fãcut rost de 50.000 de galbeni, bani mineaþa zilei de 20 iulie, biserica fiind fru- bucurat împreunã ºi cerul ºi pãmântul…
împrumutaþi cu o dobândã uriaºã, ºi au mos împodobitã cu numãrul mare de cre- Precum Sfântul Ilie a reuºit, prin credin-
plãtit vizirului preþul rãscumpãrãrii. dincioºi prezenþi, nu doar din oraº, ci ºi þã ºi curajul demn de urmat, sã întoarcã
Dar neîmpãcaþii duºmani din Þara Ro- din parohiile învecinate (ºi nu numai) ºi poporul evreu de la închinarea la zei la cin-
mâneascã, Cantacuzinii, au dat aceluiaºi cu mireasma rugãciunii ºi a florilor aduse stirea adevãratului Dumnezeu, nãdãjduim
vizir 40.000 de galbeni, obþinându-i promi- în dar. Dumnezeu ºi Sf. Ilie ne-au învred- ºi noi ca prin rugãciunile sale sã ne îndru-
siunea trimiterii în exil a membrilor fami- nicit tot de prezenþa a trei împreunã sluji- me pe calea cea adevãratã a vieþii veºnice.
liei Brâncoveanu rãmaºi în viaþã. Astfel, tori, pe lângã pãrintele paroh fiind acum Teodora Huºtiu, Victoria
Eveniment 3
Crucea a fost
Înãlþarea Crucii catedralei fãgãrãºene fãcutã, cu materialul
adus din strãinãtate,
Crucea este simbolul fundamental al locaºului de cult. De la Mapason Braºov.
la punerea temeliei catedralei din Fãgãraº ºi pânã la aºezarea A costat 10 000 de eu-
crucii de pe cupolã, ca semn al biruinþei, a fost un drum lung ºi ro, fiind donatã de
anevoios. Înãlþarea crucii pe catedrala Þãrii Fãgãraºului a fost domnul Dorel Piticaº,
un moment pe care l-am aºteptat zi de zi, cu multã nãdejde ºi patronul firmei Blach
bucurie, pe parcursul anilor ridicãrii acestui impresionant Dom. A fost trans-
locaº de cult pentru ortodoxia fãgãrãºeanã. Atunci când crucea portatã de la Braºov
este înãlþatã, înseamnã cã jumãtate din lucrare este terminatã. cu o platformã înso-
DIMENSIUNI ºI MATERIALE DE Materialul din ca- þitã de un echipaj de
EXCEPÞIE. Crucea care vegheazã acum re este construitã cru- poliþie, având nevoie
Fãgãraºul este în formã de treflã, în stil cea e þeavã de inox de aprobãri speciale
ortodox bizantin, ºi este constituitã din îmbrãcatã în tablã de pentru gabarit depãºit.
douã pãrþi: una vizibilã, cu o înãlþime de inox titanizat, culoa- ZI DE ÎNÃLÞARE.
7,50 m, ºi una care nu se vede din exterior rea aurului, ºi este fabricat în momentul de Ziua cea mare a înãlþãrii crucii pe cate-
pentru cã rãmâne sub acoperiº, cu o faþã doar în douã locuri din lume. Con- drala Fãgãraºului a fost vineri, 17 iulie,
dimensiune de 1,50 m. Ea este montatã pe form cercetãrilor savanþilor chimiºti, aceas- când Preasfinþitul Andrei Fãgãrãºeanul,
o structurã de rezistenþã solidã: un stâlp de ta are o durabilitatea calitativã sigurã. alãturi de Pãrintele Ilarion Urs, stareþul
fier beton, turnat, de 40/20 cm diametru ºi Braþul orizontal al crucii are dimensi- Mãnãstirii Brâncoveanu, ºi un sobor de
un stâlp de fier beton pe exterior, de 70/50 unea de 4,70 m, lãþimea de 50 cm ºi gro- preoþi, a fost în mijlocul nostru pentru a o
cm. Este ancoratã din patru pãrþi cu patru simea de 35 cm. În centru, între braþe, cru- sfinþi. Au mai fost prezenþi atât donatorul
ancore, simbolizând cele patru puncte car- cea are un cerc ornamental cu sãgeþi, ce sim- Dorel Piticaº, cât ºi reprezentanþi ai
dinale, întreg mapamondul pe care Hristos bolizeazã razele soarelui, cãci Hristos Dom- autoritãþilor locale, în frunte cu domnul
îl cheamã la mântuire prin jertfa Sa. nul este pentru noi "Rãsãritul Cel de Sus". primar Sorin Mãnduc.
Procedura înãlþãrii a fost una destul de
O bisericã nouã l a H ã l m e a g complicatã, în acest sens fiind nevoie de o
macara adusã special pentru acest lucru.
Cunosc satul Hãlmeag pentru cã Fiind o lucrare de biruinþã a credinþei
fac parte din cercul de preoþi care merg noastre strãmoºeºti, nu se putea sã nu
acolo de trei sau patru ani pentru a sluji avem ºi ispite. Din cauza unei pene de
Sfânta Tainã a Maslului. La fiecare curent am fost nevoiþi chiar sã o dãm jos o
vizitã îmi veneau în gând cuvintele datã, apoi a intrat foarte greu în stâlpul de
Mântuitorului: "Nu te teme, turmã rezistenþã, însã pânã seara la Vecernie a
micã..." O bisericã micã ºi relativ pu- fost înãlþatã ºi ancoratã.
þini credincioºi. Puþini, dar inimoºi. Lucrarea însã nu se terminã aici.
Pãrintele Lucian Streza, din ªerca- Urmeazã încã 4 cruci pe turnurile mici, cu
ia, care se ocupã ºi de serviciile religioase este Hristos... Început bun s-a fãcut. o dimensiune de 2,5 m (cam a treia parte
de la Hãlmeag, a avut bunul, mãreþul ºi Nu vreau sã mai adaug decât cã am din crucea mare) ºi alte 8 cruci pe cupole
responsabilul gând sã construiascã împre- fost dupã trei sãptãmâni din nou la Hãl- (cu dimensiunea de 1 m), dar ºi îmbrã-
unã cu autoritãþile locale ºi credincioºii de meag ºi nu micã mi-a fost mirarea când carea tuturor cupolelor în tablã de inox
acolo o bisericã nouã. Zis ºi fãcut. S-au am vãzut cã zidurile noii bisericii au fost titanizat. Fiind o lucrare costisitoare, nã-
fãcut formele, s-a bãtut fundaþia ºi iatã cã deja ridicate. ªi iarãºi mi-au venit în cap
dãjduim ca Dumnezeu sã deschidã ºi ini-
lucrurile au fost pregãtite pentru rugãciu- cuvintele: "Nu te teme, turmã micã...",
ma altor oameni darnici, pentru a vedea
nea arhiereascã de punere a pietrei de "cãci unde voieºte Dumnezeu se biruieºte
temelie. Seara plãcutã de 5 iulie 2009 s-a rânduiala firii". catedrala în toatã strãlucirea ºi mãreþia ei.
Pr. Ciprian Bîlbã Pr. Protopop Ioan Ciocan
bucurat la Hãlmeag de un aer
festiv. Aºteptat de o mulþime
impresionantã de credincioºi Invitaþie
din sat ºi de prin împrejurimi, Dragi locuitori ai Þãrii
rea Sfinþilor Martiri Brânco-
veni, care vor fi numiþi cu aceas-
tã ocazie ocrotitori spirituali ai
ricii, Sf. Liturghie se va oficia
afarã, pe podiumul pregãtit spe-
cial în faþa catedralei.
de preoþi, oficialitãþi locale ºi Fãgãraºului, întregii Þãri a Fãgãraºului, deci Vã rugãm, pe cei care
nu numai, Înaltpreasfinþia Sa Duminicã, 16 august, sun- ºi ai dumneavoastrã. aveþi, sã vã îmbrãcaþi în fru-
Dr. Laurenþiu Streza a venit teþi invitaþi sã vã alãturaþi pre- Evenimentul va fi prezidat moasele noastre costume popu-
ºi s-a rugat pentru reuºita oþilor din parohiile dumnea- de Preafericitul Pãrinte Daniel, lare, pentru a ne împodobi nu
acestui proiect. A stropit cu voastrã ºi sã participãm împre- Patriarhul Bisericii Ortodoxe numai sufleteºte, ci ºi trupeºte,
apã sfinþitã în cele patru laþuri unã la o mare ºi dublã sãrbã- Române, care va fi întâmpinat la acest mare praznic.
ale locaºului de închinare ºi a toare: sfinþirea catedralei din
la ora 9 cu trãsurã, cai ºi Vã aºteptãm cu drag!
dezvãluit, printre altele, cã Fãgãraº ºi intrarea sub ocroti-
cãlãreþi. Dupã sfinþirea bise- Pr. Protopop Ioan Ciocan
piatra cea din capul unghiului
4 Eveniment
„Aceasta este ziua...“ istoricã durã. Însoþitã de jocul auten-
tic românesc, prezentarea a cãpãtat
expresia energiei ºi dinamismului
De acum înainte, luna lui Cup- cu care bucuria ºi veselia româ-
tor va avea o însemnãtate aparte neascã ne-a obiºnuit întotdeauna ºi
pentru credincioºii satului Râu- pretutindeni.
ºor. Ziua de 5 iulie 2009 va rã- Apoi, ca dupã o simetrie necãu-
mâne în conºtiinþa lor ca mãrturie tatã, înainte de agapa organizatã la
a binecuvântãrii dumnezeieºti. cãminul cultural din localitate, sãtenii l-au
SFINÞIREA BISERICII "SF. primit pe Înaltpreasfinþitul Laurenþiu cu
CUV. PARASCHEVA". Deºi aprig simbolurile generozitãþii româneºti: pâine
încercatã de bizara alianþã po- ºi sare. Nu mult dupã ce Înaltpreasfinþia Sa
litico-religioasã de la 1700, care i-a chemat pe râuºoreni la Sfânta Împãrtã-
i-a dezbinat pe sãteni pânã în ºanie, dezvãluind astfel rostul de adâncime
1948 în douã comunitãþi, orto- al prezenþei sale în mijlocul lor, aceºtia
doxã ºi greco-catolicã, istoria l-au invitat la masa ospitalitãþii specifice
locului îºi scrie, dupã trei seco- neamului nostru.
le, încã o paginã sãrbãtoreascã a PREGÃTIRI PENTRU O NOUÃ SFINÞIRE.
unitãþii de credinþã ºi simþire cons- ªi, ca un semn al continuitãþii istorice cu
finþite de Pãrintele luminilor. neamul, de dinaintea noastrã ºi de dupã
Încã de când s-a mijit de ziua, noi, pãrintele paroh a fãgãduit: "Astãzi
râuºorenii au purces degrabã sã-ºi credincioºii noºtri se închinã cãlãuziþi
aranjeze treburile gospodãriei. To- de aceleaºi nãzuinþe ºi idealuri comune,
tul era învãluit de emoþia întâlnirii: înaintea aceluiaºi altar strãbun. Roadele
mitropolitul de la Sibiu putea sã aparã din- Vasu ºi-a început acestei unitãþi nu au încetat sã se arate ºi
tr-un moment într-altul. ªi inevitabilul cuvântul de mulþumire cu stihul: "Aceasta am convingerea cã, prin împreuna noas-
mult dorit s-a produs. Alaiul de întâmpi- este ziua pe care a fãcut-o Domnul ca sã ne trã lucrare, vom mai putea agonisi multe
nare format de preoþi, oficialitãþi ºi credin- veselim ºi sã ne bucurãm într-însa". izbânzi în ogorul Domnului ºi vom reuºi
cioºi l-au primit cu bucurie sfântã pe cel ce TRADIÞII ROMÂNEºTI. Dupã momen- sã pregãtim ºi biserica de sus cu cele nece-
avea sã le încununeze duhovniceºte efor- sare, ca peste doi-trei ani sã ne putem
tele de rugãciune, a cãror importanþã de bucura încã o datã de prezenþa Înaltprea-
turile de ani ºi ani. prim ordin a fost pusã în luminã de Înalt- sfinþitului Laurenþiu cu ocazia sfinþirii bi-
Dupã Slujba de sfinþire a locaºului de preasfinþia Sa, a urmat o paradã a cos- sericii". Dumnezeu sã va audã, pãrinte, ºi
cult închinat Sfintei Cuvioase Paraschiva, tumelor populare româneºti de facturã fã- sã vã cãlãuzeascã împreunã cu credincioºii
Sfânta Liturghie a fost slujitã de Înalt Prea gãrãºeanã. S-a subliniat astfel ºi la nivel dumneavoastrã spre împlinirea acestor
Sfinþia Sa Dr. Laurenþiu Streza, Arhiepis- cultural, încã o datã, moºtenirea preþioasã gânduri cinstitoare de neam ºi demne de
copul Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului, a unitãþii tradiþiei pe care sãtenii din urmat de cãtre noi, cei mai tineri.
în prezenþa preoþilor comunei Mândra ºi a Râuºor au învãþat s-o pãzeascã într-o lecþie Pr. Ciprian ºi Mihaela Bîlbã
celor veniþi din Þara Fãgãraºului ºi chiar
din Braºov, a invitaþilor speciali ºi a unei
frumoase comunitãþi de credincioºi ºi fii ai
satului care au venit sã se roage ºi sã se bu-
Glas de toacã la Victoria
cure împreunã de acest eveniment unic. Cu Biserica "Sfinþii Împãraþi Constantin
aceastã ocazie, toþi au aºteptat clipa de gra- ºi Elena" din oraºul Victoria a gãzduit
þie, poate unicã în viaþã unora, când au pã- marþi, 7 iulie, cea de a 5-a ediþie a
ºit dincolo de catapeteasmã, în Sfântul Al- Festivalului Internaþional de bãtut toaca
tar. Sfinþii hieratici ºi zvelþi de pe pereþii lo- intitulat "Cântecul care zideºte". Dupã
caºului, parcã aflându-se mai mult în cer întâlnirea participanþilor în centrul ora-
decât pe pãmânt, pãreau cã-i invitã pe toþi, ºului ºi prezentarea în faþa Primãriei a
prin privirile lor de-o sobrietate pãrinteascã, unui moment folcloric, s-a purces la o
în cel mai sfânt ºi exigent loc din bisericã. impresionantã paradã a portului popular La acest binecuvântat regal au partici-
Ceea ce a adus un plus de distincþie pânã la bisericã, unde a avut loc, pentru pat 80 de copii din diferite zone ale þãrii,
sãrbãtorii a fost inspiraþia organizatorilor circa douã ore, concursul propriu-zis. dar ºi din Ucraina, Franþa ºi îndepãrtata
de a amenaja curtea bisericii în vederea Aici, concurenþii - copii de grãdiniþã ºi India, copiii ucraineni fiind însoþiþi de con-
oficierii Sfintei Slujbe în aer liber. Mâna elevi pânã la clasa a VIII-a - ºi-au demon- sulul acestei þãri în România. Dupã premie-
Tatãlui ceresc s-a fãcut astfel simþitã ºi strat mãiestria ºi bucuria de a bate toaca de rea tuturor concurenþilor a urmat o masã
prin palele uºoare de vânt ce rãcoreau feþe- lemn, care prin cântul ei cheamã ºi încântã festivã la un restaurant din apropierea bise-
le entuziaste ale rugãtorilor, prin noriºorii creºtinul spre cele sfinte. Aceleaºi mânuþe ricii. Cu imaginea ºi amintirea acestui fru-
care, pe alocuri, cerneau valurile de cãl- dibace care dãdeau viaþã ºi sunet lemnului, mos festival ºi cu ecoul de toacã dorim sã
durã ºi luminã. Deloc nepotrivit, Prea au primit daruri ºi premii prin strãdania ºi ne reîntâlnim ºi anul viitor, dar ºi la mai
Cucernicul Preot paroh Nicolae Andrei grija pãrintelui paroh Octavian Smãdu. mulþi ani. Pr. Gherasim Frãþilã
CMYK
5 Cuvânt de pateric
Dacã voi, ca ucenici, veniþi la duhovnici cu credinþã,
credinþa voastrã va face din noi prooroci
Ascultarea = cãutarea voii lui pãcãtos, spune Domnului: uite, Doamne, Pãrintele Rafail
Dumnezeu prin duhovnic cã sunt pãcãtos, iartã-mã, vindecã-mã! ªi Noica, fiul filosofu-
cere iertare, iar când te duci la duhovnic lui Constantin
Cât de departe trebuie sã meargã cere-I ca prin preoþia duhovnicului, prin
ascultarea celui din lume faþã de Noica, este cunos-
lucrarea tainicã pe care a lãsat-o Biserica, cut credincioºilor
duhovnicul sãu? Taina Spovedaniei, sã þi se ierte pãcatele ºi
Pãrintele Rafail: Ascultarea nu este o prin cartea "Celãlalt
nãdãjduiesc cã de vei face astfel, ºi ºtiu cã Noica", rod al peleri-
disciplinã. În dreapta slãvire, în Ortodoxie, dacã o vei face în Duh ºi adevãr, cât de
ascultarea este o tainã. Iertaþi-mã, fraþi teologi, najului pe care l-a fãcut în anul 1993
puþin, de la fiecare spovedanie o sã ieºi în România împreunã pãrintele
Biserica noastrã nu reduce Tainele la ºapte. mai mult sau mai puþin zburând. Acest
Sunt nenumãrate Taine, chiar dacã ºapte, Symeon, pe atunci fiind amândoi
zbor nu este doar o stare psihologicã, cã te
ba opt ar trebui sã numim taine de cãpãtâi. simþi psihologic uºurat, ci într-adevãr se
monahi în Mãnãstirea "Sfântul Ioan
Care-i a opta? Dacã Nunta-i o Tainã, atunci întâmplã în Duh o uºurare, de care dã, Botezãtorul" din Essex (Anglia).
cãlugãria nu-i ºi ea o Tainã? Dar bun, hai Doamne, sã ai parte acum ºi în veci! Pãrintele Rafail s-a stabilit de mai
sã zicem ºapte Taine de cãpãtâi, dar multe mulþi ani în România ºi trãieºte ca
sunt Tainele Bisericii. Oriunde este vorba Cere mai întâi îndrumare sihastru în Munþii Apuseni.
de viaþã duhovniceascã, este vorba de lui Dumnezeu gat: Mântuitorule, miluieºte-ne ºi pe noi!
viaþã tainicã, o numim misticã (mistic = ªi le-a zis: duceþi-vã ºi vã arãtaþi preotului.
tainic). Ascultarea este acea tainã în care Dacã te duci pentru un sfat, întâi lui
Dumnezeu sã-i ceri îndrumare: Doamne, Pãi, n-avea niciun sens cuvântul acesta,
omul cautã voia lui Dumnezeu pentru el fiindcã ce poate sã-mi facã mie preotul, în
însuºi, în care omul poate afla ºi poate sã fac asta sau sã fac aia? Spune-mi prin
duhovnicul meu! ªi când simþi oarecum, primul rând. În al doilea rând, Moise a rân-
rãmâne în voia ºi proniile lui Dumnezeu. duit cã dacã te-ai curãþit de leprã sau þi se
ªi asta se face prin duhovnic. în rugãciune, în viaþa ta, cã vine momen-
tul, du-te la duhovnic cu gândul la Dumne- pare cã te-ai curãþat, du-te la preot ºi el te
Nu existã o mântuire a monahului ºi o va cerceta ºi dacã te va gãsi curãþit te va
mântuire a mireanului, cã altfel ar fi dat zeu, cu atenþia cãtre Dumnezeu, ºi atunci
spune-i duhovnicului problema ta ºi pân- înscrie din nou în societate. Dar ei erau
Hristos alte porunci ºi altã Evanghelie încã leproºi. ªi ce-au fãcut? S-au întors ºi
pentru monahi ºi pentru mireni, pentru deºte de la el primul cuvânt. Dumnezeu
atotputernic e blând, e acea adiere de glas au fãcut ascultare, fãrã sã judece, fãrã sã
femei ºi pentru bãrbaþi ºi aºa mai departe, cârteascã. De ce s-au vindecat? Era pute-
pentru chinezi ºi pentru români. Avem o subþire pe care a auzit-o proorocul Ilie ºi
de care s-a impresionat mai mult decât de rea dumnezeiascã care era conþinutã în
Evanghelie, adicã buna vestire a învierii acea poruncã, pe care ei, fãcând ascultare,
din morþi, ºi aceleaºi porunci, pentru cutremur, de uragan, de foc. Adierea de
glas subþire, care e mai rapidã decât toþi ºi-au însuºit-o. Aia i-a înviat din morþi, aia
lumea întreagã. Deci ºi mireanul e acelaºi i-a curãþit, aia trebuie sã cãutaþi voi,
om ca Adam, ca ºi Eva, ca ºi mine, mo- dracii dacã lucrãm prin ascultare. Nu între-
ba pe duhovnic mai departe, primeºte acel ucenicii; iar voi, duhovnicii, trebuie sã
nahul. Avem nevoie de aceeaºi înþelegere învãþãm lucrul ãsta, sã cerem de la
a voii lui Dumnezeu. Ascultarea este acea prim cuvânt, e cuvântul tãu, duhovnicul
nu þi-l poate explica, este dialogul tãu Dumnezeu cuvânt, sã nu rãspundem din
cãutare a voii lui Dumnezeu în care tre- mintea noastrã. Zicea Sfântul Serafim:
buie sã intri. Ce gândeºte Dumnezeu? intim cu Dumnezeu. Dacã aºa l-ai cerut de
la Dumnezeu, în felul ãsta îl vei primi de când rãspundeam din mintea mea erau
Cine sunt eu? Un mirean de la Bucureºti greºeli; ºi Sfântul Siluan zice: greºelile pot
zicea: aº vrea sã ºtiu cine sunt eu ºi ce vrea la duhovnic. De ce sã nu cârteºti, de ce sã
nu te împotriveºti? Fiindcã riºti sã lepezi fi mici, dar pot fi mari.
Dumnezeu cu mine. Asta-i întrebarea de Deci noi, duhovnicii, trebuie sã ne
cãpãtâi ºi pe linia aceasta este ascultarea. cuvântul lui Dumnezeu. Ba chiar în mo-
rugãm lui Dumnezeu ca Dumnezeu în
Domnul, Fãcãtorul meu, trebuie sã-mi mentul când îi spui: pãrinte, explicã-mi
inima noastrã sã punã cuvânt. ªi trebuie sã
spunã cine sunt ºi ce vrea cu mine, adicã mai bine, ai rupt firul cu Dumnezeu, ai
ne nevoim, sã desluºim acel cuvânt. Dar
ce rol am de jucat, ca sã zicem aºa, în închis telefonul ºi acuma vorbeºti cu nãdãjduim cã pânã vom ajunge ºi noi sã
aceastã istorie, în plus de cum sã-mi gã- aparatul de plastic, dacã-i vorba de telefon, desluºim acel prim cuvânt, dacã voi, ca
sesc fiinþa cea adevãratã, mântuirea mea. acuma vorbeºti cu duhovnicul ca om. Asta ucenici, veniþi la duhovnici cu credinþã,
Deci, ascultarea de duhovnic, dacã o sã nu faci! Primeºte cuvântul cu credinþã, credinþa voastrã va face din noi prooroci.
înþelegeþi drept, nu înseamnã orizontalism cere blagoslovenie ºi tu vei înþelege acel Dacã tu vii cu inima aºa, cu rugãciune la
între tine ºi duhovnic. Este vorba de cãu- cuvânt fãcându-l. Dumnezeu ºi cu deschidere, tu vei face din
tarea voii lui Dumnezeu prin duhovnic ºi duhovnicul tãu un prooroc pentru tine, de
asta-i înþelegerea dreaptã ºi taina aceasta
Rugãciunea ucenicului face fiecare datã când vei veni în aceastã
se sãvârºeºte în felul ãsta: tu, ca ucenic, ca din duhovnic prooroc ascultare la duhovnicul tãu.
cel care te duci la duhovnic, fie sã te spo- Unul din chipurile ascultãrii sunt cei Multe s-ar putea zice, cer Domnului sã
vedeºti, fie sã ceri sfat, cere întâi Dom- zece leproºi. Hristos le-a spus un cuvânt le zicã în inima voastrã, ºi fraþi duhovnici,
nului în taina inimii tale; de câte ori te vezi foarte indiferent. Cei zece leproºi au stri- ºi cei care vã duhovniciþi.
CMYK
6 Catehism pe înþelesul tuturor
Deofiinþã cu Tatãl ºi cu Fiul
Simbolul de credinþã (VIII) Toate cele trei persoane ale Sfintei
Treimi au aceeaºi fiinþã dumnezeiascã ºi
Dacã în primele ºapte arti- care ni se comunicã
cole din simbolul de credinþã am atunci când primim sunt egale între ele, deci Duhului I se
fost familiarizaþi cu învãþãtura de Sfintele Taine ºi în spe- cuvine aceeaºi cinstire ca ºi Fiului ºi
credinþã despre primele douã cial Taina Sfintei Îm- Tatãlui. Când ne închinãm Tatãlui ºi
Persoane ale Sfintei Treimi, pãrtãºanii. Fiului, ne închinãm ºi Duhului Sfânt, când
Dumnezeu-Tatãl ºi Dumnezeu- îl preamãrim pe Tatãl, Îl preamãrim ºi pe
Fiul, în articolul al optulea Fiul se naºte din Fiul ºi pe Duhul Sfânt.
aflãm cine este Duhul Sfânt. veci, Duhul Cel care ne aduce inspiraþia
Articolul al VIII-lea purcede din veci În limbajul profan de multe ori întâl-
"ªi întru Duhul Sfânt, Domnul În prima parte a nim afirmaþii de genul "m-a inspirat muza
de viaþã fãcãtorul, Care din Tatãl Crezului am aflat cã mea", "am avut o muzã bunã" etc. Pentru
purcede, Cel ce împreunã cu Tatãl Dumnezeu-Fiul are în- creºtini nu existã "muze", ci doar inspiraþia
ºi cu Fiul este închinat ºi mãrit, suºirea de a-ºi avea Duhului Sfânt, care este o Persoanã con-
Care a grãit prin prooroci." existenþa din vecie, prin cretã ºi lumineazã mintea rugãtoare, aºa
naºtere din Tatãl, iar cum s-a întâmplat cu proorocii cãrora le-a
Duhul este cel ce dã viaþã acum aflãm cã Duhul descoperit cele viitoare ºi i-a luminat în ac-
În cartea Facerii, al doilea verset din Sfânt îºi are existenþa tot din vecie, dar tivitatea lor. Duhul Sfânt i-a luminat ºi pã-
capitolul întâi ne spune cã la început prin purcedere din Tatãl. Deci, în limbaj zit pe sfinþii scriitori ai Sfintei Scripturi pen-
pãmântul era "netocmit ºi gol", iar "Duhul teologic spunem cã Fiul se naºte, iar tru a înþelege adevãrurile dumnezeieºti des-
lui Dumnezeu se purta pe deasupra Duhul Sfânt purcede. În încercarea de a-i coperite ºi pentru a le scrie fãrã greºealã.
apelor" (Facere 1, 2). Aceasta se petrecea ajuta pe credincioºi sã aibã o minimã în- Biserica îºi începe întotdeauna rân-
pe când nu exista nici o formã de viaþã în þelegere a acestei taine (pentru cã tainele duielile de rugãciune cu invocarea Du-
materie, iar "purtarea" Duhului pe dea- nu pot fi cunoscute prin efortul raþiunii hului Sfânt prin rugãciunea "Împãrate
supra materiei are tocmai acest sens de a umane), Sfinþii Pãrinþi au fãcut urmãtoarea Ceresc", iar credincioºii sunt îndemnaþi sã
pune viaþã în materie. Mântuitorul Însuºi a analogie: Fiul se naºte din veci din Tatãl, cheme Duhul Sfânt în toate lucrãrile pe
fãcut precizarea clarã cã "Duhul este Cel iar Duhul purcede din veci din Tatãl, aºa care le fac, fie fizice, fie intelectuale sau
ce dã viaþã" (Ioan 6, 63). Noi avem viaþã cum îndatã ce existã focul, existã ºi lumi- duhovniceºti.
duhovniceascã în Duhul Sfânt prin harul na ºi cãldura lui. Pr. Adrian Magda
ne-a întãrit din toate pãrþile cu credinþa. Aceastã armurã, spune
"Îmbrãcaþi-vã cu toate armele lui Sf. Pavel, va putea stinge ºi sãgeþile cele aprinse ale vicleanului.
Dumnezeu, ca sã puteþi sta împotriva Dar care sunt sãgeþile diavolului? Poftele cele rele, gândurile
uneltirilor diavolului." (Efeseni 6, 11) cele necurate, patimile cele pierzãtoare, mânia, invidia, gelozia,
ura, urgia, pofta de bani ºi toate celelalte pãcate. Pe toate aces-
Multe sunt uneltirile lui, multe cãile lui, prin tea, spune Sf. Pavel, va putea sã le stingã sabia Duhului. Dar
care încearcã sã punã piedicã celor mai trândavi! pentru ce spun sã le stingã? Va putea chiar sã taie capul vrãj-
De aceea trebuie sã cunoaºtem bine uneltirile maºului.
lui, ca sã scãpãm de laþurile lui ºi sã nu-i lãsãm Ai vãzut cum a întãrit Pavel pe ucenicii lui? Ai vãzut cã i-a
nicio portiþã de intrare. Sã ne pãzim bine limba, fãcut mai tari ca fierul pe cei ce erau mai moi decât ceara? Pentru
sã punem strajã ochilor, sã ne curãþim mintea ºi sã fim tot- cã lupta noastrã nu este împotriva sângelui ºi trupului, ci împotri-
deauna gata de luptã, ca ºi cum ar nãvãli asupra noastrã o fiarã va puterilor celor netrupeºti, de aceea nici nu ne-a dat arme
sãlbaticã ce încearcã sã ne vatãme. Pentru asta ºi Sf. Pavel, sufle- trupeºti, ci toate sunt duhovniceºti ºi aºa de strãlucitoare, încât
tul acela care a ajuns pânã la cer, dascãlul neamurilor, limba acel demon viclean sã nu poatã suferi nici strãlucirea lor.
întregii lumi, cel care a fãcut ºi a gândit totul pentru mântuirea Înarmaþi dar cu niºte arme ca acestea, sã nu ne temem de
ucenicilor sãi, dupã ce a spus "îmbrãcaþi-vã cu toate armele lui luptã, nici sã fugim de încãierare, dar nici sã ne trândãvim! Dupã
Dumnezeu", a adãugat iarãºi, pentru a ne întãri din toate pãrþile cum, dacã suntem treji, demonul acela viclean nu biruie nicicând
ºi a ne face nebiruiþi, grãind aºa: "Staþi deci tari, având mijlocul puterea armelor noastre - ºi dacã voim putem sã-i facem netreb-
vostru încins cu adevãrul ºi îmbrãcându-vã cu platoºa dreptãþii, nice armele lui -, tot aºa, dacã ne trândãvim, armele nu ne sunt de
ºi încãlþaþi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia pãcii. niciun folos, pentru cã duºmanul mântuirii noastre privegheazã
În toate luaþi pavãza credinþei, cu care veþi putea sã stingeþi toate necontenit ºi face orice împotriva mântuirii noastre. Sã ne înar-
sãgeþile cele arzãtoare ale vicleanului. Luaþi ºi coiful mântuirii ºi mãm, dar, de pretutindeni! Sã fim cu luare aminte la cuvintele
sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu" (Efeseni 6, 14- pe care le rostim; sã ne ferim de faptele care pot sã ne vatãme;
17). Ai vãzut cã ne-a înarmat toate mãdularele? ªi, ca ºi cum ar ºi, odatã cu înfrânarea de la bucate ºi cu celelalte fapte bune, sã
fi avut de gând sã ne trimitã la luptã aºa, mai întâi ne-a încins cu fim darnici ºi cu cei sãraci, cunoscând câtã rãsplatã ne stã înainte
cingãtoarea, ca sã ne fie uºor drumul, apoi ne-a dat platoºa, ca sã dacã ajutãm pe cei nevoiaºi.
nu fim rãniþi de sãgeþi; apoi ne-a asigurat picioarele ºi, în sfârºit, Sf. Ioan Gurã de Aur
7 Trup ºi suflet
„Mi-am spus cã depresiile sunt pentru cei slabi de înger“
Când m-am hotãrât sã fac avortul În mod inexplicabil, la un moment dat El mi-a rãspuns. Mai târziu am aflat cã de
aveam 20 de ani ºi o mulþime de motive: trupul meu a început sã reacþioneze la fapt am avut douã fetiþe gemene ºi a fost
nu eram cãsãtoritã lucruri îngropate de mult în trecutul meu. groaznic. Am strigat cãtre Dumnezeu: "De
prietenul meu era student ºi nu dorea copilul Totul a ieºit la ivealã cu o forþã neobiº- ce aflu asta abia acum? E prea greu pentru
 studiam la o ºcoalã de asistente medicale nuitã. În fiecare noapte simþeam cã mã mine ºi nu foloseºte la nimic!" Rãspunsul
nu doream sã fiu o victimã lupt cu moartea. Aveam atacuri de panicã, Lui a fost foarte blând ºi simplu: "Ca sã-mi
Era la începutul anilor '70. Fiind vorba însoþite de palpitaþii foarte puternice care ceri iertare pentru doi copii." Am plâns
de trupul meu ºi de viaþa mea aveam tot durau câteva minute. Aveam senzaþia cã mult atunci… Putea El oare sã mã ierte pen-
dreptul sã fac avort. Un copil ar fi fost pe mã sufoc ºi ajungeam leoarcã de transpi- tru cei doi copii pe care i-am ucis? Câtã
atunci o piedicã în viaþa mea. raþie. În fiecare noapte mã simþeam la un rãbdare ºi dragoste are Dumnezeu pentru
Tocmai eram în stagiu la ginecologie pas de moarte. I-am spus soþului meu cã noi ºi cât de preþioasã este fiecare viaþã
ºi am vãzut pentru prima datã cum se face într-o dimineaþã mã va gãsi moartã, dar el omeneascã! Le-am dat ºi nume celor douã
un avort. Trupul copilului era deja prea nu avea cum sã mã ajute. fetiþe: Melody ºi Harmony. Aceastã expe-
mare pentru a folosi metoda prin aspiraþie, Timp de 18 ani am avut aceste stãri ºi rienþã a fost ca un cadou oferit de Dum-
aºa cã medicul a fost nevoit sã-l zdrobeas- am obosit sã mã lupt cu ele. Nici nu mi-a tre- nezeu când ele ar fi împlinit 20 de ani.
cã mecanic. Plângea în timp ce fãcea a- cut prin cap cã îºi au rãdãcina în avortul fã- Apoi a început o perioadã în care mi-am
ceastã operaþie, cãci avea ºi el copii acasã. cut cu atâta timp în urmã. Pentru mine acea jelit fetele ºi am început sã experimentez
În final, împreunã cu asistenta, a trebuit sã problemã a fost îngropatã ºi uitatã demult. iertarea lui Dumnezeu. Mi-am cerut ier-
verificãm dacã toate membrele copilului În situaþia disperatã în care mã gã- tare ºi de la copiii mei pentru cã i-am lip-
au fost chiuretate. seam, mi-a mai rãmas doar Dumnezeu, sit de surorile lor.
În aceeaºi perioadã trebuia eu însãmi aºa cã am strigat cãtre El dupã ajutor. Iar Marianne, 42 de ani, mamã a 4 bãieþi
sã iau o decizie cu privire la sarcina tr-o singurã fiinþã.
mea. Din momentul în care am asis-
tat la avort mi s-a împietrit inima ºi
"În cabinetul meu am ucis un oraº Când vedem aceasta,
împreunã cu prietenul meu am luat ca Smeredvo, fãrã sã ºtiu ce fac." înþelegem cã, din mo-
mentul fertilizãrii pâ-
decizia sã fac avort. Copilul avea 10 Dr. Adaºevic, sunteþi un cunoscut spe- nã la moarte, fiinþa umanã este aceeaºi.
sãptãmâni. Inima îi bãtea deja, se cialist în obstretricã ginecologie din Belgrad, Aþi încetat avorturile. Vreun fapt concret a a-
cunoºtea sexul ºi i se puteau lua dar din 1988 nu mai faceþi avorturi. Ba vut influenþã asupra deciziilor dumneavoastrã?
amprentele de la degete. Dar pe chiar aþi devenit un mare adversar al lor. S-a întâmplat când cineva dintre rudele
atunci eu nu ºtiam toate acestea. Pregãtiþi întemeierea "Asociaþiei pentru mele a venit cu logodnica lui. Când am în-
Aparent, toate problemele mele protecþia vieþii umane ºi a familiei". Însã, ceput sã fac acest avort, la început am scos o
s-au rezolvat dupã avort! Mi-am vreme de 6 ani aþi efectuat aproximativ mânã ce a cãzut pe faþa de masã care era plinã
spus cã depresiile sunt pentru cei 60.000 de avorturi. Odatã chiar aþi afirmat: de tincturã de iod ºi mâna a început sã se
slabi de înger, iar eu le voi învinge "Am ucis un oraº ca Smeredvo". miºte, deoarece un nerv a cãzut în tincturã ºi
cu siguranþã! Cred cã oraºul Smeredvo are mai puþini astfel a dat comandã mâinii sã se agite. Îna-
Am absolvit ºcoala de asistente cetãþeni, aproximativ 45.000. Am ucis fãrã sã inte de a-mi continua lucrul am gãsit ceva pe
medicale ºi timp de 3 ani m-am ºtiu ce fac! Dar am înþeles cã nu am dreptul sã dibuite ºi mi-a trecut prin minte: "Nu mi-ar
simþit foarte bine. Nu am avut nici ucid, nici ca soldat, nici ca ginecolog, ºi cu plãcea sã fie un picior". De fapt, era un pi-
un fel de complicaþii post-avort. atât mai puþin ca "ucigaº plãtit", care aºteaptã cior. Mi-am concentrat toatã atenþia sã nu cadã
Apoi m-am cãsãtorit ºi am devenit dupã colþ. Am înþeles cã este vorba de o fiinþã în alcool. Dar, în acel moment, ceva s-a rãs-
mamã. Abia atunci am înþeles ce umanã ca ºi mine. Dupã "legea creºtinã" n-am turnat ºi câteva instrumente au cãzut cu zgo-
transformãri profunde se produc în dreptul sã ucid fiinþa umanã, nãscutã sau ne- mot. Am tresãrit ºi am scãpat piciorul, care a cã-
organismul femeii la naºtere. nãscutã. În viaþa umanã existã schimbãri can- zut pe masã ºi nervul a atins alcoolul. Acum
În þãrile europene avortul este permis, cu o limitã
titative ºi calitative. Una din- ºi piciorul se miºca. Am continuat ºi am prins
maximã a sarcinii care variazã între 12-24 sãptãmâni.
tre schimbãrile calitative din nou ceva. Era inima, care zvâcnea.
este înce- Mi-aduc aminte cã o asistentã m-a între-
putul vie- bat dacã mã simt rãu. În faþa mea zãcea inima,
þii umane, care miºca. Vedeam miºcãrile piciorului ºi
prin uni- mâinii, care se contractau. Numai cu vreo
rea a douã zece minute înainte, pe ecranul ecografului
celule, mas- vãzusem totul funcþionând… Din acel mo-
culinã ºi fe- ment m-am cutremurat ºi am înþeles cã avor-
mininã în- tul este într-adevãr ucidere!!!
Copil avortat la: 8 sãptãmâni 11 sãptãmâni 22 sãptãmâni
Notã: Imaginile pot pãrea ºocante, ele se adreseazã însã celor care afirmã cã la aceastã vârstã copilul Fragment dintr-un interviu cu
nu este decât "un ghem de celule". Pentru pãrinþii ai cãror copii ar putea pune întrebãri în legãturã cu Dr. Stoian Adaºevic, Belgrad
ele, sfatul psihologului este sã le daþi un rãspuns cât mai simplu, adecvat vârstei, care sã conþinã
neapãrat ideea cã astfel de lucruri sunt accidente. Copiii nu trebuie þinuþi sub un clopot de sticlã, iar www.avort.net
acestea sunt adevãruri ale lumii în care trãiesc; în plus, copiii suportã adevãrurile mai bine decât adulþii.
8 Fii tânãr cu Hristos
„Nu existã gimnasticã mai bunã decât metaniile“
Cea mai potrivitã metodã de întãrire a metanii urmeazã bucurie mare, uºurare, de zi cu zi, se liniºtesc ºi dorm mult mai
muºchilor abdominali o constituie metani- pace în suflet, iar trupului nu-i va mai bine.
ile. Nu râde, aºa este! Când cineva face rãmâne nici un singur mãdular nefolosit ºi Sã faceþi la rugãciune câte metanii
metanii folosul este dublu, ºi pentru sufle- nepus la lucru. Pãrintele, pentru a accentua puteþi, chiar dacã obosiþi. Când rugãciunea
tul ºi pentru trupul celui care le face. Sufle- importanþa metaniilor, spunea cã, dupã e însoþitã ºi de jertfã, devine mai eficientã
tul se foloseºte pentru cã, prin metanii, cere cum ne aratã Evanghelistul, Hristos Însuºi ºi mai plãcutã lui Dumnezeu, sfãtuia
iertare ºi milã Domnului, iar trupul, pentru a fãcut metanii când Se afla în grãdina pãrintele.
cã, astfel, îºi întãreºte muºchii abdominali Ghetsimani, cãzând cu faþa la pãmânt ºi Pãrintele Porfirie -
ºi se fortificã. Îþi recomand sã faci cât mai apoi ridicându-Se. Metaniile fac bine ºi Antologie de sfaturi ºi îndrumãri
multe metanii. Începe cu un numãr redus, sufletului ºi trupului. De aceea
apoi adaugã altele în fiecare zi, pânã ajungi asceþii nu pãþesc cu una cu douã
în punctul în care sã simþi cã poþi rezista. infarcte ori alte boli de inimã,
Însuºi organismul ne înºtiinþeazã limitele întrucât, prin metanii, arterele ºi
rezistenþei lui ºi, atunci, stabilim numãrul vasele de sânge se pãstreazã exce-
de metanii în funcþie de rezistenþã. lent, iar sufletul se liniºteºte, spul-
Apoi, deºi nu e obligatoriu, putem berând supãrãrile. Metaniile nu
menþine constant numãrul de metanii în sunt de la om, ci descoperire dum-
fiecare zi. Aceasta depinde de numeroºi nezeiascã, ºi nefericit este omul
factori, ca dispoziþia sufleteascã, oboseala, care nu a aflat taina lor. Cei ce fac
starea de sãnãtate etc. Important este în- metanii noaptea, înainte de a
ceputul, pe de o parte, iar pe de altã parte, adormi, alungã din minte grijile
e importantã ºi pocãinþa care tre-
buie sã însoþeascã metaniile, po-
cãinþa pentru multele noastre Invitaþie la dans... sã facem în momentele noastre fierbinþi de
pãcate, pentru care trebuie sã ne Metaniile sunt, cu adevãrat, un dans rugãciune. E bine sã luãm binecuvântare
cerem iertare de la Domnul cu duhovnicesc. Sunt rugãciunea trupului smuls de la pãrintele pentru numãrul lor, ca sã fim
toatã puterea sufletului ºi a trupu- inerþiei ºi moleºelii specifice delãsãrii în robia ocrotiþi de nãvala diavolului mândriei care stã
lui. Dacã putem, sã zicem în timp pãcatului sub toate formele lui. Ele sunt una sã ne înghitã pe toþi, ºi dupã ce am pornit pe
ce facem metaniile: Doamne, din lucrãrile tainice prin care, acest miracol Calea mântuirii!
Iisuse, miluieºte-mã! Aºa este cel psiho-biologic, umilit ºi batjocorit de pãcat, Metaniile mari duc miºcarea trupului mai
mai bine. ªi Domnul nu numai cã este ridicat la demnitatea lui de Templu al departe. Dupã ce ne închinãm stând în picioa-
ne va auzi, dar ne va ºi ierta, Duhului Sfânt! Metaniile sunt mici ºi mari. În re, ne aplecãm înainte, ducem ambele mâini la
întrucât cerem iertarea nu doar cu metaniile mici, stãm în picioare în faþa lui podea îndoind coatele ºi ne sprijinim în palme-
buzele, ci ºi cu trupul ºi din tot Dumnezeu ºi ne însemnãm (adicã devenim le aºezate în dreptul umerilor. În acelaºi timp,
sufletul, indiferent dacã acesta e semne vii) cu Sfânta Cruce, mãrturisind cã îndoim genunchii pânã ajungem cu ei la podea
aproape de Hristos ori prins în numai prin ea ºi prin jertfa Celui ce S-a rãstig- ºi atingem ºi fruntea de pãmânt. În aceastã po-
mrejele pãcatului. Cãci Hristos nu nit pe ea pentru noi, suntem iarãºi fãpturi ver- ziþie, trupul nostru imitã cãderea Mântuitorului
S-a rãstignit pentru credincioºi ºi ticale, suntem iarãºi axa care uneºte cerul cu sub cruce pe Drumul Golgotei ºi formeazã el
oameni fãrã patã, ci pentru ne- pãmântul, vãzutul cu nevãzutul ºi pipãitul cu însuºi o cruce! Apoi, imediat, împingem cu
credincioºi ºi pãcãtoºi ca noi. nepipãitul... Apoi ne aplecãm în faþã ºi palmele în podea, îndreptãm genunchii ºi ne
Prin metanii, ºi trupul par- atingem pãmântul cu vârful degetelor de la ridicãm armonios în picioare. Semnificaþia
ticipã la rugãciune, rezultând ast- mâna dreaptã, mãrturisind, fãrã cuvinte, cã miºcãrilor este, cred, grãitoare de la sine ºi, vei
fel unitatea sufletului cu trupul, suntem din þãrânã fãcuþi ºi cã adesea am cãzut vedea, acel canal de comunicare pentru înþe-
element care este esenþial în exis- iarãºi în ea. Apoi ne ridicãm, mãrturisind prin lesuri mult mai adânci ºi mai mângâietoare
tenþa, forma ºi tãmãduirea bolilor. aceasta cã am primit darul Învierii, darul decât aº putea eu formula prin cuvinte. ªi pe
Nu existã gimnasticã mai bu- Rãscumpãrãrii ºi, iatã, iarãºi suntem scarã la acestea le repetãm, de cele mai multe ori de 40
nã decât metaniile. Dupã ce ne-am cer cu mila Celui Ce S-a rãstignit pentru ca de ori, dar ºi de atâtea ori de câte avem canon
fãcut cruce îngenunchem, atin- Învierea Lui sã devinã înãlþarea noastrã. ªi sau pravilã sã facem. Încet, încet, respiraþia se
gem pãmântul cu fruntea, apoi ne iarãºi repetãm, pentru cã iarãºi cãdem, ºi iarãºi pliazã pe miºcãrile trupului ºi devine ºi ea
ridicãm, fãcând aceasta iar ºi iar, ne ridicãm, spunând mereu, în timp ce ne rugãciune! Bãtãile inimii vor intra ºi ele în rit-
în timp ce sufletul suspinã în faþa însemnãm cu Semnul Crucii: "În Numele mul închinãrii, cântând cu recunoºtinþã o ade-
lui Dumnezeu, rostind rugãciunea Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh!" sau: vãratã odã a bucuriei de a fi, în sfârºit, folositã
vameºului: Dumnezeule, milostiv "Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh!" pentru a da Slavã Domnului ei, Celui ce Se
fii mie, pãcãtosului! Sau orice altã Facem atâtea închinãciuni câte sunt indicate în sãlãºluieºte în tainã, de la Botez, în adâncul ei
rugãciune pe care ne va lumina cartea de rugãciuni, sau câte ne-a dãruit pãrin- atât de necunoscut celui ce o are!
Duhul Sfânt sã o rostim. Dupã tele prin canon sã facem, sau câte ne dã Duhul Maica Siluana Vlad
CMYK
Pas în doi 9
înseamnã cã "Familia mea întotdeau-
Te cãsãtoreºti cu o familie na a fãcut aºa" nu ar trebui sã devinã un
refren. Ajutaþi-vã partenerul sã înþeleagã
"Nu te cãsãtoreºti cu o persoanã, ci cu ceea ce preþuiþi la vechile obiceiuri ºi cum
o familie" - este o expresie care transmite anume acestea pot îmbogãþi viaþa voastrã
un adevãr important. Oricât "îºi va lãsa actualã de familie.
omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va uni - În al treilea rând, fiþi deschiºi cãtre fa-
cu femeia sa", în alipirea aceasta fiecare miliile voastre, dar aveþi grijã la limite. Fami-
vine cu un set de obiceiuri - fel de a gândi, liile noastre de origine ne pot îmbogãþi
mânca, dormi, sãrbãtori, glumi ºi relaþiona într-un mod excelent propria viaþã de fami-
- care au fost cultivate timp de mulþi ani în lie. Fie cã e vorba de o nevoie urgentã de
familia lui/ei. Cãsãtoria este fuziunea, ºi în ajutor cu mutatul, sau de îngrijitul copiilor
acelaºi timp ciocnirea, a douã culturi. - În primul rând, respectaþi cultura dupã operaþia unui frate, sau mutarea unui
Fiecare purtãm cultura familiei noastre familialã a fiecãruia. Nu putem discuta efi- pãrinte în vârstã la voi acasã, a-þi exprima
în noi. Relaþia permanentã cu familiile cient dacã nu ne respectãm reciproc mulþumirea faþã de familie este frumoasa
noastre de origine exercitã o subtilã (ºi familiile. Nu vã criticaþi unul altuia fami- expresie a conexiunii care aratã copiilor
câteodatã nu chiar aºa de subtilã) presiune lia ºi, cu toate acestea, ascultaþi ceea ce noºtri importanþa familiei. Fãrã sã rupem
din exterior. Iatã câteva reguli de care tre- fiecare dintre voi apreciazã sau gãseºte legãtura cu acei membri ai familiei care ne
buie sã þineþi seama pentru a putea depãºi dificil raportat la ea. Deºi cãsãtoria este fac probleme, trebuie sã ne ferim într-un
aceste probleme: într-un fel un transplant, sau o altoire a mod compãtimitor ºi responsabil de con-
ceea ce suntem, trebuie sã respectãm locul tactele distructive ºi nesãnãtoase pe care
Puterea vorbei în care s-au dezvoltat rãdãcinile. O familie aceºtia le au cu noua noastrã familie.
De foarte multe ori aruncãm cuvinte este un hibrid care este împlinit atunci - În al patrulea rând, iertaþi ºi vindecaþi
pe care mai târziu le regretãm. Câteodatã când exprimã caracteristici ale ambelor orice ranã ºi nedreptate care vi s-a fãcut în
furia ne face sã ne pierdem cumpãtul ºi sã linii, genetic ºi cultural. familia de origine. Nici unii dintre noi nu
reacþionãm iraþional, împroºcând cu - În al doilea rând, fiþi de acord cã noua suntem pãrinþi sau familii perfecte.
vorbe care îl rãnesc profund pe celãlalt ºi voastrã familie este pe primul plan. Asta Paul Ruff
ne afecteazã relaþia de cãsnicie. Vorbele
grele vin uºor la gurã atunci când furia De ce se despart atât de multe cupluri în ziua de azi?
dominã raþiunea, dar efectul lor în sufletul Divorþul devine, acum, din ce în ce mai des, o etapã finalã a motiv este cã noi
celui de lângã noi este foarte profund. De cãsãtoriei. De ce s-a ajuns aici? De ce nu mai avem rãbdare în nu ne cãsãtorim ca
îndatã ce trece furtuna, ne pare rãu. Am fi cãsãtorie ºi de ce se despart atât de multe cupluri în ziua de azi? sã facem o fami-
vrut sã nu spunem ce am spus, mai ales cã lie, ci pentru cã ne
nici mãcar nu e chiar aºa, furia având ºi DACÃ PORNIM FÃRÃ DUM- potrivim, pentru cã ne simþim atraºi.
acest efect de a ne face sã exagerãm lu- NEZEU, NU PUTEM FACE FAÞÃ FA- Atracþia trupeascã este prima care tre-
crurile. Este însã prea târziu… MILIEI. Vreau sã spun cã de-a lun- ce, apoi atracþia sufleteascã, emoþiile
Dacã nu putem schimba lucrurile deja gul timpului am ajuns, în legãturã cu sunt mai statornice, dar trec ºi ele. Tre-
înfãptuite, cu siguranþã putem schimba ceea acest subiect, la douã explicaþii. buie sã avem în vedere când ne cãsã-
ce urmeazã sã se întâmple. În astfel de situa- Prima dintre ele este faptul cã noi am torim valorile intelectuale, muzica, cãrþi,
þii, când existã discuþii în contradictoriu ºi ajuns la capãtul rãbdãrilor. Trãim vremuri filme ºi nu în ultimul rând chiar relaþia du-
cel puþin unul dintre soþi este furios, psiho- de pe urmã ºi am moºtenit sânge încãrcat hovniceascã. Trebuie sã ne punem anu-
logii ne recomandã sã numãrãm pânã la 10, de pãcate. În vremea comunismului puþini mite întrebãri, sã vedem cum rãspundem
cu scopul de a oferi câteva secunde de calma- oameni se mai spovedeau, iar din acest amândoi la ele: Ce facem cu postul, cu via-
re ºi de a angaja creierul în altã activitate, motiv pãcatele au rãmas la noi, nu le-a mai þa, cum ne creºtem copiii. Dacã nu ne gân-
pânã ce tensiunea se domoleºte puþin. Este ridicat nimeni. Ca sã facã faþã prigoanei, dim cine-i omul cu care ne întâlnim, o sã
o soluþie care chiar funcþioneazã. Vã propun creºtinii au preferat sã-ºi facã fiecare pro- avem surprize, vom descoperi la el lucruri
însã o alternativã mult mai eficientã: chema- priul mod de comuniune cu Dumnezeu. ºi atitudini pe care nu vi le-aþi fi imaginat.
þi-L în acele clipe pe Dumnezeu, spunând N-au mai mers la bisericã, nu s-au îm- DUMNEZEU ÎÞI DÃ PUTERE SÃ POÞI
din toatã inima: "Doamne, Iisuse Hristoa- pãrtãºit, iar pãcatele n-au fost ridicate; IUBI. Apoi noi nu înþelegem ce se întâm-
se, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi, acesta este motivul pentru care nu mai plã în Taina Cãsãtoriei. Prin Taina Cãsã-
pãcãtoºii!", chemând în ajutor harul pe care avem rãbdare, suntem fãrã Dumnezeu în toriei, prin slujba care se face la nuntã,
l-aþi primit în Taina Cununiei. Repetaþi a- noi. Dacã pornim fãrã Dumnezeu, nu Dumnezeu îþi dã putere sã poþi iubi. Roa-
ceastã scurtã rugãciune de câteva ori ºi putem face faþã familiei. Omul se cãsã- gã-te pentru cel lângã care eºti: "Doamne
veþi simþi cum puterea rãului slãbeºte la in- toreºte cu tot neamul, sã nu credem cã ne binecuvânteazã-l pe…..". Aºa primim
vocarea prezenþei Domnului, furia se domo- cãsãtorim doar cu persoana pe care o dragoste ºi aducem puterea lui Dumnezeu
leºte ºi raþiunea îºi recâºtigã drepturile. alegem, ci ne cãsãtorim cu tot neamul, sã în viaþa noastrã.
Pune, Doamne, strajã gurii mele ºi uºã nu credem cã dacã tatãl e beþiv sau nu mai Maica Siluana Vlad, în cadrul
de îngrãdire împrejurul buzelor mele. ºtim cum, acest lucru nu ne poate afecta. conferinþei "Creºtinul de astãzi, între
(Ps. 140, 3) Natalia Corlean ATRACÞIA TRECE REPEDE. Al doilea confuzie ºi dumirire", Tg. Mureº
CMYK
10 Educaþie creºtinã
zul celui mai neînsemnat gând despre lu-
Copilul în mijlocul ispitelor mea de dincolo - sunt diverse forme ale
implantãrii ateismului. Cunoscând
Valorile educaþiei contemporane s-au îndepãrtat mult de valorile ce anume vrea lumea sã facã cu
creºtine. Care sunt provocãrile prin care trece o familie care vrea sã îºi noi, trebuie sã ne împotrivim. Dar
educe copiii creºtineºte ºi ce putem face pentru a-i înarma pe copii în faþa vai, dacã urmãreºti viaþa famili-
ideilor pe care le impune societatea, ne spune Pãrintele Serafim Rose: ilor ortodoxe în lumea de azi ºi
"ZEIºORUL" FAMILIEI. Oricine va pri- De peste tot se aude chema- cum perpetueazã ei Ortodoxia
vi contemporaneitatea noastrã din perspec- rea: trãieºte ziua de azi, desfã- lor, se creeazã impresia cã aceas-
tiva unei vieþi normale, pe care au dus-o oa- teazã-te, relaxeazã-te, simte-te tã luptã cu lumea mult mai des
menii în vremurile dinainte, nu poate sã nu bine. Iar subtextul este altul, este pierdutã, decât câºtigatã...
rãmânã mirat de cât de departe de normã a mult mai întunecat: uitã de MUZICÃ, LITERATURÃ, ARTÃ,
devenit viaþa acum. Noþiuni ca autoritate ºi Dumnezeu ºi de orice altã viaþã ISTORIE. ªi totuºi, nu trebuie sã
ascultare, bunãcuviinþã ºi amabilitate, în afarã de aceasta, alungã din suflet orice vedem lumea din jur ca pe un rãu absolut.
comportare în societate ºi în viaþa particu- teamã de Dumnezeu ºi cinstire a sfinþeniei. Noi trebuie sã fim destul de înþelepþi, ca sã
larã - toate s-au schimbat brusc, s-au întors NU TOT CE SE ÎNVAÞÃ LA ºCOALÃ ESTE folosim în scopurile noastre tot ce e pozi-
cu capul în jos. Aceastã viaþã anormalã poa- BUN. Dar ce pot face pãrinþii pentru a-i aju- tiv în ea. Multe din cele care, la prima
te fi caracterizatã ca stricatã, alintatã. Din ta pe copii sã înfrunte ispitele lumii? Zilnic vedere, nu au nicio legãturã cu Ortodoxia,
pruncie copilul este ca un zeiºor de fami- noi trebuie sã fim gata sã înfruntãm influ- pot fi folosite în interesele educaþiei orto-
lie: poftele lui sunt satisfãcute, dorinþele enþa lumii printr-o educaþie creºtinã sãnã- doxe.
îndeplinite, e înconjurat de jucãrii, dis- toasã. Tot ce cunoaºte copilul la ºcoalã tre- Copilul care de mic este deprins cu
tracþii, comoditãþi, nu este învãþat ºi educat buie sã fie controlat ºi corectat acasã. Nu muzica clasicã, care s-a dezvoltat sub
în conformitate cu regulile stricte de purta- trebuie sã gândim cã ceea ce profesorii îi influenþa ei, nu este supus ispitei ritmului
re creºtinã, ci i se creeazã condiþii sã se dez- dau copilului este pur ºi simplu folositor brutal al rockului, pseudomuzicii contem-
volte în acea direcþie în care îl poartã por- sau neutru: cãci chiar dacã el îºi însuºeºte porane, în mãsura în care sunt supuºi cei
nirile sale... Poate cã aceasta nu se petrece cunoºtinþe ºi îndemânãri folositoare (iar care au crescut fãrã nicio educaþie muzi-
în toate familiile ºi nu întotdeauna, însã se cea mai mare parte a ºcolilor contempo- calã. O bunã educaþie muzicalã, dupã
întâmplã aºa suficient de des pentru a de- rane eºueazã ruºinos chiar ºi în aceasta), cuvintele stareþilor de la mãnãstirea
veni o regulã a educaþiei contemporane a lui i se vor preda ºi multe pãreri ºi idei Optina, curãþã sufletul ºi-l pregãteºte pen-
copiilor, ºi pânã ºi pãrinþii care au cele mai greºite. Aprecierea de cãtre copil a mu- tru primirea impresiilor duhovniceºti.
bune intenþii nu pot evita aceasta cu zicii, istoriei, artei, filozofiei, ºtiinþei ºi, Copilul deprins cu literatura bunã,
desãvârºire. Chiar ºi când pãrinþii încearcã desigur, a vieþii ºi religiei trebuie sã vinã în drama, poezia, care a simþit influenþa ei
sã-ºi creascã copilul în severitate, rudele ºi primul rând din familie ºi Bisericã, alt- asupra sufletului, care a primit o satisfacþie
vecinii se vor strãdui sã facã invers. minteri copilul va cãpãta o educaþie autenticã, nu va deveni un adept iraþional
Devenind matur, un astfel de om e firesc greºitã. Pãrinþii trebuie sã supravegheze ce al televiziunii moderne ºi al romanelor ief-
cã se va înconjura pe sine cu lucrurile spre învaþã copiii lor ºi sã repare aceasta acasa, tine, care pustiesc sufletul ºi îl abat de la
care a fost deprins de mic: comoditãþi, dis- menþinându-se pe o poziþie sincerã ºi re- calea creºtinã.
tracþii, jucãrii pentru cei mari. Viaþa se umple levând numaidecât aspectul moral, care Copilul care s-a învãþat sã vadã fru-
de o continuã goanã dupã distracþii, care lipseºte cu desãvârºire în instruirea laicã. museþea picturii ºi sculpturii clasice nu se
sunt atât de lipsite de orice importanþã, încât Pãrinþii trebuie sã ºtie ce muzicã ascultã ademeneºte uºor de pervertita artã con-
dacã un vizitator din secolul XIX ar privi copiii lor, ce filme privesc (ascultând ºi temporanã, nu va fi atras de producþiile
emisiunile noastre televizate cele mai popula- privind împreunã cu ei, dacã este necesar), dezgustãtoare ale reclamei ºi cu atât mai
re, parcurile de distracþii, reclamele, filmele, ce limbaj aud ºi ce limbaj folosesc ei înºiºi mult ale pornografiei.
muzica - aproape orice aspect al culturii con- - ºi la toate acestea sã dea o notã creºtinã. Copilul care ºtie câte ceva despre isto-
temporane - s-ar gândi cã a nimerit într-o TELEVIZORUL, EDUCATORUL NOSTRU. ria lumii, ºi mai ales despre cea creºtinã,
societate de nebuni care au pierdut orice con- În casele în care nu existã destulã bãrbãþie despre cum au trãit ºi au gândit oamenii,
tact cu realitatea cotidianã. pentru a arunca televizorul pe geam, aces- prin ce hãþiºuri au trecut îndepãrtându-se
MESAJUL: "UITÃ DE DUMNEZEU!". În ta trebuie supravegheat cu asprime, ur- de Dumnezeu ºi poruncile Lui, ºi ce viaþã
zilele noastre, dacã încercãm sã ducem o mãrindu-se evitarea influenþei otrãvitoare minunatã ºi demnã au dus atunci când I-au
viaþã creºtinã, noi trebuie sã conºtientizãm pe care o exercitã chiar în casã asupra fost credincioºi Lui, va putea judeca corect
cã lumea din jur încearcã sã supunã sufle- tinerilor acest principal mesager al ideilor despre viaþa ºi filozofia timpului nostru ºi
tul nostru ei - ºi în religie ºi în viaþa lumeas- ºi pãrerilor anticreºtine. nu-i va urma orbeºte pe "învãþãtorii" vea-
cã omul se confruntã azi nu cu ispite sepa- Loviturile tãioase ale lumii împotriva cului acestuia.
rate, ci cu o stare de ispitã permanentã, ba Ortodoxiei sunt îndreptate în primul rând În lupta noastrã împotriva duhului
în chipul omniprezentei muzici de fundal, asupra copiilor. ªi îndatã ce la copil s-a lumii acesteia putem ºi trebuie sã folosim
ba în chipul indicatoarelor ºi a reclamelor format o atitudine greºitã, problema edu- ceea ce poate sã ofere lumea mai bun, ca
de pe strãzile oraºelor. Chiar ºi în familie, cãrii lui în spirit creºtin devine de douã ori sã mergem mai departe de acest mai bun;
televizorul deseori devine un conducãtor mai anevoioasã. tot ce este mai bun în lume, dacã avem
tainic al casei, care dicteazã valorile con- Cultul personalitãþii ce ni se impune, destulã înþelepciune sã vedem aceasta,
temporane, opiniile, gusturile. relaxarea, indiferentismul, desfãtarea, refu- indicã spre Dumnezeu ºi Ortodoxie.
Dialoguri 11
„Ispitele sunt mai mari, mai diverse ºi mai perfide“
Pãrinte, Lucian Blaga spunea cã masã din ªinca Veche, unde au rãmas 4 Nume: Pr. Sorin Suciu
"veºnicia s-a nãscut la sat". Care este familii, pentru cã nu au vrut sã accepte gre- Data ºi locul naºterii: 11 februarie
specificul omului de astãzi de la þarã? co-catolicismul. Faptul cã oamenii aceºtia 1966, Fãgãraº
Secularizarea se opune veºniciei, iar se- ºi-au pãrãsit aºezarea pentru a-ºi pãstra cre- Studii: Liceul Radu Negru din Fãgãraº
cularizarea în zilele noastre a pãtruns ºi pã- dinþa… nu e un mit, e o realitate clarã! ªi (1980-1984), Facultatea de Teologie
trunde tot mai mult ºi la sat. Acum câþiva au construit în acele vremuri aceastã bise- "Andrei ªaguna" - Sibiu (1994-1998).
ani se ºi vehicula prin mass-media cã dife- ricã în care ne aflãm, care are la interior Familia: cãsãtorit cu doamna preoteasã
renþa dintre sat ºi oraº trebuie sã disparã. ªi 10 m înãlþime, 25 lungime ºi 11 lãþime. O bi- Mariana (asistent farmaceu-
odatã cu avantajele care vin, de ordin mate- sericã monumentalã, cu mijloacele de atunci, tic), au trei copii: Sorina
rial, sã zicem, vin ºi dezavantajele de ordin prin eforturi considerate chiar ºi azi supra-o- (10 ani), Daniel (8 ani) ºi
sufletesc. Pentru cã oamenii sunt prinºi de meneºti. Se duceau cu cãruþele ºi iarna cu Ana-Maria (6 ani).
valul acesta al celor materiale ºi fiecare do- sãniile, 20 de km, pânã la Perºani; ºi fãceau Parohia în care slujeºte:
reºte sã îºi îmbunãtãþeascã condiþiile de trai un drum pe zi. O cãruþã aducea un bloc de ªinca Nouã, din 1999.
trupesc ºi sã-ºi aducã tot felul de uºurinþe în piatrã într-o zi. Fãceau niºte jertfe aproape Ei, de aici pleacã pro-
viaþa de zi cu zi, dar se îndepãrteazã încet-în- de neînchipuit pentru noi. Le spun de mul- blema. Se pare cã aici, în
cet de Dumnezeu ºi de Bisericã. În satul nos- te ori oamenilor: Noi nu suntem vrednici sat, în timpul comuniºtilor a
tru, cel puþin, încã este o viaþã duhovni- de aceºti strãmoºi! Am mai face azi aºa fost un exces de zel din partea
ceascã bunã, dar se dilueazã pe zi ce trece. ceva? Sã pleci ºi sã laºi tot, pentru credin- liderilor, interzicându-se copiilor sã vinã la
Prin ce se exercitã cele mai mari þã? Azi omul cât poate adunã, nu lasã… bisericã. ªi dacã unii totuºi veneau, erau
influenþe ale societãþii asupra oamenilor? Discutam ºi cu domnul primar, care scoºi în faþa ºcolii ºi mustraþi public ca o
Pãi odatã aº zice cã prin tehnologie. îmi zicea: Pãrinte, îþi dai seama cã atunci mare ruºine. Acest lucru pe unii i-a întãrit,
Pânã acum câþiva ani aici nu aveam tele- biserica asta trona într-un sat de case de dar pe alþii i-a îndepãrtat. Iar copiii de
viziune prin cablu, iar lumea era foarte lemn? În vremea aceea singura casã de atunci sunt astãzi pãrinþi. Se mai schimbã
liniºtitã. Înainte aveau un singur program, piatrã era casa parohialã, ridicatã în paralel unii dintre ei, dar destul de puþini.
mai prindeau eventual încã unul prin din cãrãmida care nu era conform stan- Sunt însã ºi oameni care se schimbã ºi
antenã specialã. Acum omul se duce acasã dardelor pentru bisericã ºi era refuzatã de îºi dau seama de folosul pe care îl au. De
ºi butoneazã telecomanda pânã adoarme, constructori, dar în rest nu existau decât exemplu mi-a zis cineva: "Pãrinte, vã mulþu-
fãrã sã-ºi mai facã rugãciunile. case de lemn. Pentru cã oamenii dãdeau mesc cã aþi insistat ºi am postit tot postul, a-
ªi se întâmplã ºi duminica sã nu vinã tot ce aveau mai bun Bisericii. Dacã ar fi ºa m-am simþit de bine! ªi de acuma înain-
la bisericã, pentru cã se uitã la televizor? sã ridicãm astãzi o bisericã ca aceasta, cu te o sã încerc sã þin toate posturile." Sau de
Da, am întâlnit ºi astfel de cazuri, când toate mijloacele tehnice, nu am mai putea. curând mi-a zis o femeie: "Pãrinte, aºa-s
omul mi-a spus: "Nu am venit la bisericã, Iar asta a fost ridicatã în doi ani, pãrinte! de fericitã acuma în fiecare duminicã, deºi
dar am urmãrit slujba la televizor". Care Da, într-adevãr impresionant! Obice- mã doare piciorul, viu la bisericã. ªi îmi
nu e nicicum acelaºi lucru. Nu-i totuna sã iurile de sãrbãtori se mai pãstreazã? pare tare rãu de timpul în care n-am venit!"
stai în bisericã în faþa lui Dumnezeu sau sã Da, din fericire se mai pãstreazã, însã Credeþi cã sunt diferite vremurile de
asiºti la o slujbã în faþa televizorului, stând din pãcate puþin denaturate. De exemplu astãzi? Este mai greu sã te mântuieºti
într-un fotoliu cu cafeaua lângã tine. Una e se întocmeºte ceata de feciori, dar au obi- acum decât în secolul de trecut, de
sã participi la slujba realã, ºi alta sã par- ceiul de a colinda ºi în ziua de Crãciun în exemplu?
ticipi la o slujbã din lumea virtualã... timpul Liturghiei, lucru nepotrivit. Cum Îl Eu cred cã ispitele sunt mai mari, mai
Apoi internetul, cu pãrþi bune ºi mai vesteºti pe Hristos în timp ce Hristos Se diverse ºi mai perfide! Diavolul a devenit
puþin bune, pãtrunde tot mai mult, ºi la noi aflã în bisericã ºi te aºteaptã acolo? Iar foarte perfid ºi se implicã în a ne ispiti în
ºi în alte sate, atrage tinerii în faþa calcula- oamenii care ºtiu cã la ora respectivã moduri diferite, uneori cu lucruri imper-
torului, îi însingureazã, îi face sã caute ajunge ceata pe la ei stau ºi îi aºteaptã ceptibile ca pãcate! Dacã nu vin la biseri-
lucruri pe care cei cu doar câþiva ani mai acasã, în loc sã vinã sã se întâlneascã la cã, oamenii ajung sã facã pãcate foarte
mari nici nu le gândeau la vârsta lor. bisericã cu Hristos Cel Nãscut pentru noi. mari fãrã sã ºtie ce fac, pentru cã este per-
Iar apoi chiar bunãstarea materialã. A- Un alt lucru nepotrivit este faptul cã au mis de lege. De exemplu legea spune cã se
proape de casa parohialã existã un bar, iar schimbat ora de joc. În loc sã înceapã jocul poate face avort între cutare ºi cutare sãp-
seara este plin de tineri. Am mai discutat ºi dupã-masa, sã participe satul întreg la aceas- tãmânã de sarcinã. ªi dacã omul priveºte
cu pãrinþii, ºi cu bunicii, zic: "Au bani, din asta tã bucurie, se începea la 9-10 seara, ºi se fa- unidirecþional, zice: "E ceva perfect le-
se duc seara sã stea la bar!" ªi dacã au bani ce un fel de discotecã de noapte. Dupã mai gal!" Nu poþi sã zici cã greºeºti dacã mergi
fumeazã, sunt încântaþi de alcool… Tinerii multe insistenþe s-a modificat ºi se începe de aici pânã în Braºov pe dreapta. Pentru
sunt tot mai axaþi pe plãcerile imediate. la 7 seara, dar tot e destul de târziu. Tinerii merg cã asta-i legea, sã mergi pe dreapta! Aºa
Dar mai demult cum era? E ade- acolo (ºi e normal sã meargã!), dar dacã toa- vãd ºi ei… E destul de complicat, ºi pro-
vãrat cã oamenii aveau o viaþã mult mai tã noaptea stau în muzica aceea puternicã babil cã o sã fie ºi mai complicat, dar
ordonatã spiritual, sau e doar un mit? ºi mai depun ºi efort, nu mai vin a doua zi Dumnezeu ne-a promis cã o sã fie cu noi
Nu, nu e un mit. Satul ªinca Nouã s-a la bisericã, pierzând un lucru extraordinar. pânã la sfârºitul veacurilor.
format din 88 de familii care au plecat în Dar pãrinþii lor vin la bisericã? Interviu realizat de Pr. Marius Corlean
Maica Domnului
Dragi copii, în perioada care urmeazã avem douã sãr-
bãtori închinate Maicii Domnului. Mai întâi, în 15 august,
Adormirea Maicii Domnului, iar în 8 septembrie Naº-
terea Maicii Domnului.
Poate vã mai aduceþi aminte când, într-un alt numãr,
v-am povestit despre Buna-Vestire, când îngerul Gavriil
i-a dat Fecioarei Maria vestea cea bunã cã Îl va naºte pe
Domnul Hristos. Maica Domnului a fost mereu lângã
Fiul ei, chiar ºi dupã ce a crescut. Ea L-a urmat mereu,
pânã când a fost rãstignit pe Cruce. Înainte sã moarã,
Domnul Iisus l-a rugat pe Sfântul Apostol Ioan sã aibã
grijã de Mama Sa. De aceea, în tot restul vieþii ei, Maica
Domnului a locuit în casa lui Ioan. Aici era vizitatã de
Sfinþii Apostoli ºi ceilalþi ucenici, ºi se rugau împreunã.
Astfel s-a format Biserica, în care Maica Domnului era
foarte importantã. De aceea, când a murit, Apostolii au
venit din toatã lumea pentru a-ºi lua rãmas bun de la cea
care era acum Mama lor, a tuturor.
Pe drumul spre cimitir, fariseii au pus un grup de
oameni sã rãstoarne sicriul. Însã când s-au apropiat
Dumnezeu i-a orbit pe toþi, iar unuia dintre ei, care
ajunsese la sicriu, i-au cãzut mâinile, rãmase lipite de
acesta. Îl puteþi vedea ºi în icoana pe care o aveþi de co-
lorat. Vãzând ce i s-a întâmplat, omul a crezut imediat în
Dumnezeu ºi ºi-a cerut iertare, iar Dumnezeu l-a vin-
decat.
La moartea ei, Maica Domnului a fost ridicatã la cer
de cãtre Fiul ei, Domnul Hristos, dar ne-a promis cã
rãmâne mereu cu noi ºi ne ajutã ori de câte ori îi cerem
ajutorul, pentru cã ea este ºi Maica noastrã, a tuturor.

Colþul pãrinþilor întru credinþa în Domnul, ºi unde nãdãj-


duim sã ne întâlnim cu toþii, bunici,
florãrie, fie pe câmp, fie în propria grã-
dinã. Implicaþi-i în alegerea ºi pregãtirea
Pentru a-i implica activ pe copii în pãrinþi, prieteni ºi nepoþi, în bucuria unor buchete pe care sã le duceþi la bi-
trãirea sãrbãtorilor închinate Maicii veºnicã. sericã, pentru a împodobi icoana Maicii
Domnului, vã oferim din nou câteva idei 2. Nici un praznic nu e deplin fãrã Sf. Domnului.
de activitãþi practice: Împãrtãºanie. Spovediþi-vã cu toþii (da- 5. Împodobiþi împreunã ºi acasã
1. Povestiþi-le copiilor istoria sãrbã- cã nu sunteþi primii care trãiþi ceea ce icoana Nãscãtoarei de Dumnezeu pe
torii sau citiþi-o împreunã cu ei, în propovãduiþi, educaþia nu are nicio bazã) care o aveþi la colþul de rugãciune. Puteþi
funcþie de vârstã; priviþi icoana praznicu- ºi pregãtiþi-vã ºi trupeºte cu o perioadã face ºi mici bucheþele de flori pe care
lui, discutaþi cu copiii ºi recunoaºteþi per- de post, în funcþie de vârsta copiilor. Pos- copiii sã le ofere vecinilor în cinstea sãr-
soanele prezente în ea. De Adormirea tul copiilor nu trebuie sã fie neapãrat ca bãtorii.
Maicii Domnului prãznuim moartea ºi al adulþilor, ci sã inducã ideea de absti- 6. În programul de rugãciune din
ridicarea la cer a Nãscãtoarei de Dumne- nenþã temporarã de la ceva care îþi place aceastã perioadã introduceþi câte o
zeu. Este o bunã ocazie de a insufla copi- (dulciuri, desene animate etc.). rugãciune specialã închinatã Maicii
ilor atitudinea creºtinã faþã de moarte. În 3. Învãþaþi sã cântaþi sau repetaþi "Cu- Domnului, spusã eventual chiar de cei
Hristos moartea nu este un sfârºit, ci un vine-se cu adevãrat", troparul praz- mici.
început al vieþii veºnice, iar aceastã sãr- nicului sau alte cântãri închinate Maicii 7. Verset de memorat: "fericiþi sunt
bãtoare ne demonstreazã bucuria ºi slava Domnului, potrivite cu vârsta lor. cei ce ascultã cuvântul lui Dum-
noii vieþi de care au parte cei care adorm 4. Mergeþi împreunã cu copiii fie la nezeu ºi-l pãzesc." (Luca 11, 28)

CMYK
Mãrturisitori ai Ortodoxiei 13
Sfântul Cuvios David, copilul Înaintemergãtorului
Dupã ce numãrul trecut am vorbit despre Sf. Ioan Rusul, ale cãrui þinutul lui natal.
sfinte moaºte se aflã pe insula Evia din Grecia, rãmânem aici pentru a-l MÃNÃSTIREA SCHIM-
cunoaºte ºi pe Sf. Cuvios David, începãtorul vieþii de obºte din aceastã BAREA LA FAÞÃ. Lângã
parte a Greciei. Robies, cuviosul a aflat
COPILUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZÃ- înþelesul de pãrinte duhovni- un loc potrivit pentru
TORUL. Cuviosul David s-a nãscut în 1519 cesc) ºi bãtrân. De aceea, i-a rã- pustnicie, aproape de o
în localitatea numitã astãzi Kiparisi. mas numele de David cel bãtrân. bisericã veche a Schim-
Pãrinþii lui, Hristodul ºi Teodora, formau VIEÞUIREA ÎN ATHOS ºI bãrii la Faþã a Mântui-
o familie de preot împodobitã cu darul SIHÃSTRIA DIN ARTA. Duhov- torului, adãpostindu-se
evlaviei. Încã de mic îºi însoþea tatãl la nicul Acachie a hotãrât sã îl într-o peºterã. A devenit
bisericã ºi stãtea timp îndelungat sã se ducã pe ucenicul iubit în cunoscut ºi a ajutat prin
roage în faþa icoanei Sfântului Ioan Bo- Muntele Athos. Cuviosul Da- poveþe ºi rugãciune pe
tezãtorul. Spunea cã în Sfânta Bisericã îi vid a vieþuit mai mulþi ani în mulþi dintre creºtini. În
place cel mai mult "tronul lui Iisus Hris- Mãnãstirea Marea Lavrã, un- Sfinte Davide, copile al cinci ani de vieþuire, cu-
tos, ochii Maicii Domnului ºi aripile Sfân- de a fost supus la mai multe în- Înaintemergãtorului, dã-ne viosul David a strâns în
tului Ioan Botezãtorul". cercãri ºi la mare invidie din ºi nouã ceva din frumuseþea jurul lui 6 tineri ºi, astfel,
La vârsta de 3 ani, David a dispãrut de partea fraþilor împreunã vieþu- ta duhovniceascã, din mirul a închegat o obºte. Dorin-
acasã. Pãrinþii l-au cãutat îndelung, dar nu itori. În aceastã vreme, pãrin- virtuþilor tale, din dragostea þa lui era aceea de a zidi o
l-au gãsit. Singura lor nãdejde s-a îndrep- tele Acachie a plecat la Con- ºi credinþa ta în Domnul nos- mãnãstire. De aceea, le-a
tat cãtre rugãciune ºi au hotãrât sã meargã stantinopol pentru a lua bla- tru Iisus Hristos. Ajutã-ne ºi spus fraþilor cã au nevoie
la bisericã. Nu micã le-a fost mirarea când goslovenie de la Pãrintele pa- nouã sã iubim mai mult vir- de 2 lucruri - de apã ºi de
l-au zãrit pe copil în faþa iconostasului. triarh. Datoritã severitãþii, cul- tutea ºi sã ne nevoim mai bani, dar cã banii vor veni
Tatãl l-a întrebat: turii ºi sfinþeniei sale, pãrin- mult împotriva rãului ºi a mai uºor, pentru cã mulþi
- Ce faci aici, copilul meu? Cum ai tele Acachie a fost numit mi- pãcatului. Amin. credincioºi vor ajuta, de-
ajuns aici? Unde ai fost atâtea zile? Nu tropolit de Navpact ºi Arta. oarece mãnãstirea va fi
te-ai temut? Acesta l-a chemat pe cuviosul David la loc de scãpare în vremuri grele. Apa, însã,
- Cum sã mã tem, când Sfântul Ioan reºedinþa mitropolitanã din Arta, unde era o problemã. Sfântul David s-a rugat:
era lângã mine ºi mã þinea de mânã? Era cuviosul a început sã se nevoiascã într-un "Doamne, fã o minune! Dacã aici, în acest
viu, aºa cum este în icoanã. El m-a adus colþ din subsolul mitropoliei, colþ pe care munte, va izvorî apã, vom face o mãnãs-
aici ºi, când am ajuns în faþa icoanei lui, a l-a prefãcut în sihãstrie. În localitatea Arta, tire. Pe lângã toate minunile pe care Le-ai
intrat în ea. Apoi mi-a spus: sâmbãtã va cuviosul a fost hirotonit preot, a devenit fãcut, mai poþi face o minune micã, ca sã
veni tatãl tãu ºi va sãvârºi aici Sfânta sfãtuitorul mitropolitului ºi duhovnicul Te lãudãm ºi prin asta, zidind aici sus o
Liturghie. De aceea, nu m-am întors aca- celor care erau propuºi pentru hirotonie. mãnãstire". A doua zi, când s-a urcat pe
sã, pentru cã vã aºteptam pe voi. Are un MÃNÃSTIREA VERNICOVA. Pentru cã munte, exact în locul unde cu o zi mai
chip atât de dulce ºi de dragostea lui mi pãrintele David dorea sã-i trezeascã din înainte arãtase cu toiagul lui, dintr-odatã a
s-a umplut inima. amorþirea sufleteascã pe preoþi ºi pentru cã izvorât apã. Bãtrânul David a plecat cu
PLECAREA DE ACASÃ. Copilãria ºi-a îi mustra deseori, mitropolitul Acachie a unul dintre fraþi sã adune bani pentru
petrecut-o învãþând Scrierile Sfinte ºi aju- hotãrât sã îl trimitã egumen la mãnãstirea ridicarea mãnãstirii, au gãsit înþelegere
tându-ºi pãrinþii la treburile câmpului. La Vernicova. Aici pãrintele David a devenit în multe locuri ºi au ajuns pânã în Rusia.
vârsta de 15 ani a plecat de acasã, deoare- foarte cunoscut, iar în momentul în care Aceastã peregrinare a durat 2 ani, timp
ce "glasul pe care îl aºteptam s-a auzit în- slujea Sfânta Liturghie, faþa i se lumina ºi în care monahii din þarã au strâns ºi ei o
lãuntrul meu ieri searã în vremea Ve- i se umplea de lacrimile smereniei. Aici a parte din banii necesari.
cerniei. L-am întrebat ºi pe Sfântul Ioan cunoscut ºi mucenicia. În acea vreme, În câþiva ani mãnãstirea a fost ziditã,
Botezãtorul ºi nu mi-a rãspuns în clipa turcii stãpâneau Grecia Centralã ºi copiii obºtea formatã ºi vestea despre dragostea,
aceea, dar am vãzut în ochii lui cã este de grecilor ortodocºi erau luaþi de cãtre aceº- mângâierea, învãþãtura Cuviosului David
acord. ªi nu mã mai îndoiesc deloc acum, tia ºi educaþi în credinþa islamicã. Câþiva ºi a obºtii sale s-a rãspândit peste tot; iar
deoarece în noaptea care a urmat mi s-a copii, ce se aflau în grija unui turc din lo- minunile acestui sfânt sunt nenumãrate.
arãtat în vis, spunându-mi: David, sã pleci calitatea Livadia, au evadat, iar cel care a Toþi pelerinii ortodocºi care se bucurã de
mâine dupã Sfânta Liturghie, ca sã apuci fost gãsit vinovat a fost stareþul David. A întâlnirea cu bãtrânul David, ale cãrui
sã-l întâlneºti pe viitorul tãu povãþuitor". îndurat timp de mai multe zile chinuri în- sfinte moaºte se aflã în mãnãstirea pe care
ÎNTÂLNIREA CU PÃRINTELE ACACHIE. grozitoare, cu mâinile ridicate în sus de a ctitorit-o, primesc în inimi blagoslove-
Primul lui duhovnic, pãrintele Acachie, cãtre turci; câþiva creºtini au auzit de chinu- nie, luminã ºi credinþã puternicã în Dum-
l-a povãþuit întru credinþã, ascultare ºi dra- rile lui ºi au dat mulþi bani guvernatorului nezeu. Prãznuirea Sfântului Cuvios David
goste, dar cu multã asprime duhovniceas- pentru ca acest cuvios sã fie eliberat. Pe se face în data de 1 noiembrie, ziua ador-
cã. Pentru cã fratele David era foarte se- drumul de întoarcere cãtre mãnãstire i-a mirii sale, ºi reprezintã al doilea hram al
rios ºi avea autoritate, monahii din obºte venit gândul de a nu mai merge acolo, aºa Mãnãstirii Schimbarea la Faþã din insula
l-au numit la vârsta de 20 de ani stareþ (în încât a plecat spre nord ºi a ajuns în Evia, Evia. Eufemia Toma
CMYK
14 Psihoterapie ortodoxã
cadã în deznãdejde,
Tãmãduirea tristeþii vãzând cã nu scapã
imediat de ea, este cã
lupta împotriva ei ºi
Tãmãduirea de tristeþe este extrem de importantã. De ce? biruirea patimii nu-l
Pentru cã tristeþea, lãsatã sã se hrãneascã din puterile sufletului duc de îndatã pe om
nostru, îl seacã pe acesta de energie ºi îl împinge pânã în prãpas- la starea opusã, adicã
tia deznãdejdii. Ne întoarcem deci la aceastã patimã cu scopul de la bucurie. Cheia de
a vorbi ºi despre cãile de prevenire ºi de vindecare. În numãrul trecere spre bucurie
trecut am vãzut cã existã trei cauze ale tristeþii. Fiecãreia îi cores- este trecerea de la
punde o lucrare de tãmãduire. tipul de tristeþe iz-
CONTACTUL CU CEI- vorât din patimi la
Tãierea voii LALÞI NE SCOATE LA fericita întristare,
O primã cauzã a tristeþii am vãzut cã IVEALÃ PATIMILE. De singura care-l poate
este lipsa împlinirii unei plãceri, a unei do- asemenea, foarte important de reþinut este duce la adevãrata bucurie.
rinþe. Prevenirea, care este un pas mult mai faptul cã amintirea jignirilor, resentimen- Ce este fericita întristare? În vreme ce,
simplu decât eforturile de tãmãduire ulte- telor, ranchiuna ºi în general toate urmãrile aºa cum am vãzut, tristeþea ca patimã con-
rioare, constã într-o lucrare foarte simplã: mâniei au tendinþa sã se dezvolte în chip stã în mâhnirea omului din pricina lipsirii
tãierea voii proprii - adicã renunþarea con- ascuns, sporind ºi întãrindu-se sub efectul de desfãtare trupeascã, sau a pierderii bu-
ºtientã la dorinþele ºi plãcerile trupeºti imaginaþiei, rãspândindu-se ca veninul ºi nurilor materiale, sau a neîmplinirii plã-
nefolositoare ºi neataºarea de bunurile ma- otrãvind sufletul în întregime. Astfel cã, în cerilor simþurilor, sau a jignirilor, fericita
teriale. Pentru cã demonul tristeþii se aºazã virtutea acestor aspecte, Sfântul Ioan întristare este o tristeþe virtuoasã, care
exact în locul spre care vede cã suntem Casian aratã cã trãirea în societate nu este înseamnã mai înainte de toate mâhnirea
atraºi cel mai mult. vãtãmãtoare; din contrã, este de mare fo- fiinþei umane de a se fi înstrãinat de Dum-
Tot în acest context al ataºamentului los, fiindcã prin legãturile cu oamenii, nezeu, de a fi departe de El, de lipsirea de
de bunurile materiale se situeazã ºi slava bolile sufletului se pot descoperi ºi, fiind bunãtãþile duhovniceºti, spirituale. Pe
deºartã, despre care am vorbit deja într-un mai des puse la încercare, se pot vindeca lângã aceasta, omul se îndurereazã din
numãr trecut. Tristeþea gãseºte ºi în legã- mai repede. Sfinþii Pãrinþi îndeamnã nu pricina stãrii sale decãzute ºi a pãcatelor
turã cu aceastã patimã teren de manifes- numai sã nu ne supãrãm pe cei care ne jig- lui, ajungând astfel prin plângerea pã-
tare, fiindcã omul stãpânit de slavã deºartã nesc, ci chiar sã-i socotim adevãraþi bine- catelor (ºtiute ºi neºtiute) la fericita
se întristeazã atunci când nu primeºte ono- fãcãtori, iertându-i, arãtându-le bunãvoin- întristare.
rurile ºi cinstea pe care le aºteaptã, sau nu þã ºi iubire ºi lepãdând ranchiuna faþã de În al doilea rând, tristeþea virtuoasã stã
se mulþumeºte doar cu cinstirile primite. ªi aceºtia, pentru cã prin ei fiind vãdite bolile în mâhnirea pentru aproapele, înstrãinat ºi
în acest caz, soluþia de prevenire este aceea noastre sufleteºti, putem sã cãutãm cãile ºi el de Dumnezeu, lipsit de bunãtãþile cele
de a socoti ca nimicuri toate onorurile ºi leacurile de vindecare a lor. duhovniceºti, ºi întristarea pentru greºelile
cinstirile omeneºti ºi de a cãuta sã fim ºi neputinþele lui. Aceastã formã a tristeþii
plãcuþi lui Dumnezeu, nu oamenilor.
Spovedania deasã este deosebit de importantã, pentru cã þine
Tristeþea inexplicabilã ºi nemotivatã de purtarea fireascã a creºtinului sã se
Iertarea aproapelui am vãzut cã este iscatã în majoritatea întristeze pentru pãcatele ºi neputinþele
MÂNIA κI ARE CAUZA ÎN NOI, NU ÎN CE cazurilor de cãtre diavol, aici fiind a treia aproapelui ºi sã se roage pentru el.
NE FAC CEILALÞI. Mânia - dorinþa de rãz- cauzã. În acest caz nu existã un remediu Sfinþii Pãrinþi pun faþã în faþã în mod
bunare, care neîmplinitã duce la tristeþe, anume, ci se indicã o grijã generalã a omu- constant cele douã forme de tristeþe, arã-
este cea de-a doua cauzã. Sfinþii Pãrinþi au lui faþã de starea sa. Ce se recomandã este tând cât de lipsitã de rost ºi de temei este
arãtat cã pricina tristeþii omului nu stã în descoperirea gândurilor ºi a stãrii sufleteºti cea dintâi, adicã întristarea dupã lucrurile
cei împotriva cãrora ne-am mâniat, nici în unui bun pãrinte duhovnic. Trebuie obli- care atrag patimile, ºi cât de câºtigaþi sun-
cei care ne-au jignit ºi cãrora le purtãm gatoriu evitatã închiderea în sine, pentru cã tem dacã dobândim cea de-a doua formã
ranchiunã, ci în noi înºine. ªi de aceea a rãmânând cu gândurile, acestea vor pro- de tristeþe, folositoare ºi de preþ pentru
înceta orice relaþie cu persoanele în cauzã duce tot mai multe pagube în mintea ºi viaþa noastrã duhovniceascã ºi pentru lu-
nu poate fi o metodã de vindecare. Dim- sufletul nostru. De asemenea, ºi cei care crarea mântuirii. Nu trebuie deci nimicitã
potrivã, menþinerea legãturii ºi comuni- avem în preajmã oameni suferind de tris- orice formã de tristeþe din suflet, ci numai
carea cu cel care ne-a întristat ajutã la vin- teþe trebuie sã luãm aminte la urmãtorul cea care este o manifestare pãtimaºã a
decare, fiindcã înfrunþi toate aspectele tris- sfat: tristeþea este o ranã a sufletului care sufletului nostru. Cu cât se mâhneºte omul
teþii. În singurãtate, sau ocolind persoanele trebuie spãlatã cu apa binefãcãtoare a cu- mai mult pentru pãcatele sale ºi se
care ne provoacã aceastã stare, existã vântului plin de blândeþe. smereºte înaintea lui Dumnezeu, cu atât
riscul ca rãdãcina tristeþii ºi motivele pen- De la tristeþea pãtimaºã la mai mult se deschide harului dumneze-
tru care se declanºeazã sã rãmânã mai iesc.
mult sau mai puþin cunoscute, ele conti- 'fericita întristare' Dupã “Terapeutica bolilor spirituale” -
nuând sã acþioneze ºi sã-l þinã pe om în Ce trebuie avut neapãrat în vedere, Jean-Claude Larchet
întristare. pentru ca cel care luptã cu tristeþea sã nu A consemnat Pr. Marius Corlean
Cu Dumnezeu în casã 15
Iaurtul pregãtit în casã, simplu ºi bun Iaurt cu c i o c o l a t ã
ªtiaþi cã iaurtul nu este doar un produs necesar pentru o alimentaþie echilibratã, º i c o m p o t d e p e r e
ci ºi o sursã foarte beneficã pentru sãnãtate? Originar din Orientul Mijlociu, iaur-
850 ml lapte integral
tul a ajuns în Europa prin Balcani, Turcia ºi Bulgaria fiind þãrile în care iaurtul
1 iaurt natural
("yogurmark" în turceºte) a devenit un aliment de referinþã. Beneficiile iaurtului
3 linguri lapte praf
sunt multiple: el conþine proteine (necesare pentru întreþinerea sistemului muscu-
2 pere
lar), calciu (indispensabil pentru formarea ºi consolidarea sistemului osos), vita-
2 linguri apã
minele D (ce fixeazã calciul), A (necesarã pentru creºtere ºi pentru îmbunãtãþirea
1 lingurã miere
vederii) ºi B (indispensabilã pentru sistemul nervos ºi muscular). Bacteriile
100 g ciocolatã rasã
Lactobacillus bulgaricus ºi Streptococcus thermophilus din iaurt participã la reîn-
noirea florei intestinale ºi acþioneazã asupra tranzitului intestinal. Decojiþi perele ºi
tãiaþi-le bucãþi mici. Puneþi-le pe foc cu
Întotdeauna mi-a
plãcut sã mãnânc iaurt. Iaurt cu n u c i º i cele douã linguri de apã ºi lãsaþi-le sã fiar-
bã pânã se înmoaie. Adãugaþi mierea ºi
cu fructe ºi arome natu- 1 iaurt natural
miere
La început natural, apoi 850 ml lapte integral amestecaþi uºor. Striviþi bucãþile cu o fur-
culiþã. Lãsaþi compotul sã se rãceascã.
rale diverse, în funcþie 3 linguri lapte praf Puneþi câte o lingurã de compot în fiecare
de anotimp sau de pro- 5 linguri miere borcan. Amestecaþi laptele cu iaurtul,
dusele din cãmarã. 1 pumn de nuci deco- conform reþetei de iaurt, ºi cu laptele praf.
Iaurtul se face din jite, tãiate bucãþi mici Vãrsaþi acest amestec peste compot.
lapte ºi din ferment lactic. Doar atât. Nu Amestecaþi foarte Puneþi borcanele la cald 8 ore. Presãraþi
amidon, nu gelatinã. Iaurtul obþinut este bine laptele cu iaurtul, conform reþetei de ciocolatã peste iaurt când serviþi.
mai ieftin ºi mai curat, iar plãcerea de a iaurt, apoi cu restul ingredientelor. Vãrsaþi magazine ºi supermarketuri din strãinã-
oferi celor dragi un iaurt fãcut în casã amestecul în borcane de iaurt ºi daþi la cald. tate. Preþul lor variazã între 30 ºi 70 de euro.
este, bineînþeles, extraordinarã. b) Pe foc. Vãrsaþi jumãtate din lapte
Ce fel de fermenþi? Un iaurt natural.
Ingrediente: Toate ingredientele trebuie sã fie la
într-o cratiþã ºi puneþi laptele pe foc.
Ce fel de lapte? Orice fel de lapte, temperatura camerei. Stingeþi focul imediat ce laptele a început
foarte proaspãt, care trebuie neapãrat sã fie sã fiarbã. Amestecaþi-l cu cealaltã jumã-
Ce puteþi sã mai adãugaþi? tate de lapte. Temperatura laptelui trebuie
fiert înainte de utilizare. - Lapte praf. Câteva linguri ameste- sã se situeze între 37oC ºi 40oC. Sub
cate în lapte vor face ca iaurtul sã devinã 37oC iaurtul nu se prinde. Peste 45oC ia-
Iaurt cu s i r o p d e mai cremos, mai dens. urtul se separã de lapte ºi se transformã în
trandafir
850 ml lapte
integral
- Fructe. Folosiþi dulceþuri, compoturi
sau fructe fierte în puþin zahãr. Aciditatea
brânzã. Aºteptaþi 5-10 minute ºi adãugaþi
iaurtul. Amestecaþi bine cu o lingurã de
1 iaurt natural fructelor proaspete distruge fermenþii. lemn. Vãrsaþi amestecul în borcane sau
3 linguri lapte praf - Arome. Vanilie, lãmâie, portocale. într-un recipient din plastic ºi astupaþi-le.
5 linguri sirop Metode : Puneþi borcanele pe calorifer, sub pãturi
Pregãtiþi iaurtul, con- a) Cu ajutorul unei maºini de fãcut sau la soare, într-o oalã cu apã fierbinte
form reþetei de iaurt iaurt (iaurtierã). Este metoda cea mai acoperitã cu o pãturã etc. Lãsaþi iaurtul sã
simplu, apoi adãugaþi siropul ºi laptele simplã. Aproape toate mãrcile produc ast- se facã timp de 8-10 ore. Nu miºcaþi deloc
praf. Puneþi în borcane ºi daþi la cald. fel de maºini: Seb, Severin, Moulinex etc. recipientul. Iaurtul se pãstreazã în frigider.
Gãsiþi astfel de maºini pe Internet sau în Reþetele oferite vã dau numai câteva
idei. Majoritatea ingredientelor se pot înlo-
Principiile unei alimentaþii sãnãtoase (4) cui fãrã nicio problemã. Folosiþi-vã ima-
ginaþia!
Numãrul obezilor a crescut enorm în ultimele decenii. Una dintre cauze este Irina Dufraise
abuzul alimentar, omul contemporan consumând o cantitate de alimente mult mai www.invatsagatesc.blogspot.com
mare decât necesarul organismului. Continuãm sã vã prezentãm principiile ali-
BINE DE ªTIUT:
mentaþiei sãnãtoase bazându-ne pe sfaturile domnului prof. dr. Pavel Chirilã. Fasolea uscatã nu mai face
ABUZUL ALIMENTAR. Un pro- Mâncatul în grabã (sãrind peste masti- gãrgãriþe, dacã punem în vasul unde o
verb francez spune cã "omul mãnâncã o caþie ºi digestia bucalã), E-urile din ali- þinem sare grunjoasã.
treime din porþie ca sã trãiascã el însuºi ºi mente, rafinarea, alimentele de serã, Orezul, fãina ºi griºul nu vor mai
douã treimi ca sã trãiascã doctorii". tratãrile termice, fizice ºi chimice agre- face acarieni dacã punem în ele douã-trei
Cetãþenii þãrilor aºa-zis dezvoltate sive, semipreparatele care nu mai au castane sãlbatice ºterse bine, dar nespãlate.
sunt în procent mare supraponderali. nevoie de masticaþie etc. sunt practici din Roºiile se pot congela crude,
Acestea sunt ºi þãrile unde obiceiurile ali- cauza cãrora întârzie senzaþia de saþietate necurãþate. La utilizare se introduc
mentare s-au depãrtat cel mai mult de la ºi care au contribuit mult la aportul în jet de apã caldã ºi se decojesc.
hrana naturalã. exagerat (nesãbuit) de alimente. Mihaela Bîlbã
16 Trecut ºi prezent
Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“ din Gura Vãii
Aºezat la poalele Munþilor Fãgãraº, între Recea ºi
Breaza, satul Gura Vãii se înalþã pe "o uºoarã culme de
lut", "de-a lungul unui pârâu de munte, umbrit de
arini", dupã cum consemna Nicolae Iorga. Localitatea
este locul naºterii lui Ion Gavrilã-Ogoranu, lider al
miºcãrii de rezistenþã anticomunistã din Munþii Fã-
gãraºului, dar ºi al altor luptãtori antico-
muniºti, ºi a avut de-a lungul timpului
oameni dârzi ºi credincioºi.
Istoria vieþii religioase
Satul este pentru prima datã atestat
documentar în sec. al XVI-lea, numele
lui fiind vreme de secole Netotu; abia
în timpul regimului comunist denu-
mirea a fost schimbatã în Gura Vãii. Pr. paroh
Locuitorii au fost la început ortodocºi, Bogdan Dîngã
românilor. Înainte de a fi arsã din
ca toþi românii din Ardeal. Trecând mai
temelii, comandantul însãrcinat cu
întâi prin acþiunea de calvinizare la care
acest ordin a permis cãlugãrilor sã
au fost supuºi de cãtre autoritãþi, iar
pãstreze cãrþile, icoanele ºi mobilie-
apoi prin presiunile de catolicizare, sa-
rul. O parte dintre ele se aflã ºi astãzi
tul a devenit greco-catolic în jurul anu-
la biserica din sat.
lui 1700. Localnicii au avut o perioadã
în care s-au întors la Ortodoxie, apoi Rezistenþa
iarãºi au îmbrãþiºat uniatismul, rãmâ- anticomunistã
nând astfel pânã în 1948 când, aseme-
nea roþii care se întoarce, s-au reîntors Aºezarea, astãzi liniºtitã ºi ade-
în Biserica Ortodoxã forþaþi de regimul sea parcã pustie, nu lasã sã se
comunist. Dupã 1990, când au dobândit ghiceascã luptele ºi suferinþele care
libertate religioasã, au rãmas însã fideli au animat-o în secolul trecut. Pãrin-
Bisericii strãmoºeºti. tele paroh Bogdan Dîngã ne-a vorbit
necesari pentru a cumpãra un alt clopot. însã despre mândria pe care o au
Biserica Locaºul de cult nu este pictat. El a fost sãtenii pentru istoria lor. În lucrarea sa
În sat a existat mai întâi o bisericã din zugrãvit în 1943, pãstrând ºi astãzi mo- "Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc", Ion
lemn, pe locul numit pânã astãzi Dealul delul de cer înstelat, iar icoanele de pe ca- Gavrilã Ogoranu prezintã o listã cu per-
bisericii. În anul 1866 a fost ziditã biserica tapeteasmã au fost realizate de pictorul soanele implicate în rezistenþa anticomu-
actualã, de mari dimensiuni, care poartã Ioan Cãzilã. nistã, dintre care cele mai multe (29) sunt
hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie. Loca- În ultimii ani exteriorul bisericii a fost din satul sãu natal, Gura Vãii. Pe lângã
ºul de cult, cu fundament de piatrã ºi ziduri renovat, ferestrele au fost schimbate cu aceºtia au mai fost mulþi alþii care i-au spri-
de cãrãmidã, a fost ridicat cu contribuþia geamuri de tip termopan, iar acoperiºul a jinit moral ºi material pe luptãtori, dar ºi
sãtenilor. fost înlocuit cu þiglã metalicã. care i-au trãdat ºi au colaborat cu Secu-
Din istoria bisericii a fost consemnat ritatea fie pentru avantaje materiale, fie
faptul cã, în 1917, autoritãþile maghiare au Mãnãstirea pentru cã au fost constrânºi.
dispus confiscarea clopotului mare ºi topi- ªi la Gura Vãii, ca în mai toate satele Satul Gura Vãii a dat ºi un numãr mare
rea lui pentru a fi folosit la fabricarea tu- "de sub munte", a existat o mãnãstire. Ca de intelectuali, în frunte cu Ion Gavrilã
nurilor. Sãtenii emigraþi în Statele Unite în ºi celelalte aproape 200 de mãnãstiri din Ogoranu, care prin activitatea lor au fãcut
acele timpuri au aflat însã despre aceastã Ardeal, ea a fost distrusã la ordinul gene- cunoscut chiar ºi peste hotare numele lo-
mare durere a satului ºi, dupã încheierea ralului Buccow, constituind o piedicã în calitãþii lor natale.
Primului Rãzboi Mondial, au trimis banii impunerea greco-catolicismului în rândul Natalia Corlean
Fãgãraº, str. A. Mureºanu Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã Corecturã: Amalia Dragne
nr. 2. Tel. 0268211790 (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan (Olteþ), Pr. Iosif Tehnoredactor: Natalia Corlean
Ciolan (ªinca Veche), Pr. Marius Corlean (Bu- Aºteptãm opiniile dvs. la adresa
Preºedinte fondator: Pr. protopop Ioan Ciocan cium), Arhidiac. Nicolae Lie (Fãgãraº), Pr. Adrian
Redactor ºef: Natalia Corlean redacþiei sau pe e-mail la
Magda (Victoria), Diac. Claudiu Pãun (Fãgãraº),
www.apostolatintarafagarasului.blogspot.com Pr. Alexandru Stanciu (Ucea de Sus), Pr. Ion apostolatfagaras@yahoo.com
Tiparul: SC TIPOGRAMM SRL, Braºov Tãrcuþã (Ucea de Jos), Pr. Cãtãlin Teulea (Recea) ISSN 2065 - 765X
CMYK

You might also like