You are on page 1of 1

APLIKASI KOMPUTER DALAM PERNIAGAAN

Latih Tubi 2: Matematik Perniagaan
1. Selesaikan soalan matematik di bawah menggunakan teknik BODMAS.
a. 7 ×8 − 5(32 + 2) =
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3
+1 ÷ 2(3 − 5) 2 =
2
4.9 ÷7 −(0.05 ×4 + 0.1) =
5 ×4 +3 =
5 ×(4 + 3) =
5×2 + 3 + 5×4 =
(5 × 2) + (3 + 5) × 4 =
((5 × 2) + (3 + 5)) × 4 =
5 ×( 2 + 3) + (5 × 4) =
5 × (( 2 + 3) + (5 × 4)) =

2. Tukar pecahan berikut kepada bentuk peratus.
a.
b.
c.
d.

2
8
2.8
10
8
2
10
82
50

3. Tukar nombor perpuluhan berikut kepada bentuk peratus.
a. 0.28
b. 2.8
c. 28.0
d. 0.0028
4. Tukar peratus berikut kepada bentuk perpuluhan.