Sun, Jun 30, 2013 at 9:48 PM Jun 30

Isu pj
MONDAY, JUNE 18, 2012

Permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran PJ di sekolah
Pengenalan

Istilah ‘pendidikan jasmani’ (PJ) digunakan secara implisit sejak zaman primitif lagi (Wee Eng Hoe, 1994: m.s. 1). Namun begitu dalam konteks Malaysia, kemungkinan istilah ini mula diperkenalkan oleh orang British di zaman pemerintahan British di Tanah Melayu. Walaupun sekian lama istilah pendidikan jasmani digunakan, persoalan tentang pengertiannya masih lagi wujud dimana pendidikan jasmani ini keseluruhannya dianggap sebagai sukan dan sesi pendidikan jasmani banyak membawa pengertian sukan. Mungkin ini disebabkan kurikulum pendidikan jasmani terdiri daripada sukan ataupun kurikulum pendidikan jasmani pada asasnya lebih mementingkan sukan. Menurut Armstrong (1990), konsep pendidikan jasmani dan sukan adalah berbeza. Sebagai contoh ialah pendidikan jasmani adalah melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran, manakala sukan hanyalah berbentuk rekreasi. Pendidikan jasmani biasanya dikendalikan oleh guru manakala sukan dikendalikan oleh jurulatih yang mahir bagi sukan tertentu. Pendidikan jasmani lebih berpusatkan pelajar dan pembangunan diri pelajar, namun sukan lebih berpusatkan sukan dan pembangunan bidang sukan tersebut.

Pendidikan jasmani perlu mencapai objektif dari tiga aspek iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Ini berbeza dengan subjek-subjek akademik lain yang hanya mempunyai domain kognitif dan afektif untuk dicapai (Julismah Jani, 2007). Akauntabiliti akademik dalam pendidikan jasmani
Kebanyakan golongan pendidik memberi persepsi yang negatif terhadap subjek pendidikan jasmani. Kebanyakan pendidik mengangap pendidikan jasmani sebagai subjek main-main dan hanya berbentuk ko-kurikulum yang tidak berbentuk akademik. Maka pendidikan jasmani tidak diajar dengan betul sebagaimana yang dibincangkan dalam teori menyebabkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bagi subjek ini tidak mencapai objektifnya. Lebih malang ada sesetengah sekolah tidak melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan jasmani kerana beranggapan subjek ini tidak bersifat akademik dan tidak penting dalam peperiksaan. Maka pihak pengurusan sekolah tidak mengambil berat terhadap pelaksanaan subjek pendidikan jasmani di sekolah dan menganggap semua guru mampu mengajarnya. Apabila guru yang tidak berkemahiran dalam subjek pendidikan jasmani mengajar pendidikan jasmani di sekolah, kesan yang buruk akan terhasil. Sebagai contoh ialah kegagalan pencapaian matlamat dalam pendidikan jasmani di sekolah iaitu pertumbuhan otot-saraf, pertumbuhan organan,

Masalah perbezaan penggredan berlaku dalam Pendidikan Jasmani yang mana pengukuran tidak dapat mewujudkan penghasilan kebolehan prestasi sebenar pelajar. Penekanan betapa pentingnya hubungan antara penilaian dan pengajaran dan ketepatan sesuatu penilaian yang dibuat akan memberi kesan yang besar terhadap pengalaman pengajaran yang dialami pelajar. Pengujian.pertumbuhan sosial dan emosi dan meningkatkan pengamatan dan persefahaman dikalangan pelajar. guru mestilah menghargai nilai aktiviti tersebut dan memastikan pelajar dapat mencapai dan mampu berjaya jika mereka mencurahkan usaha yang setimpal. Diantara kepentingan penilaian ialah dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar. guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan perlu memiliki kemahiran dan pengetahuan serta memahami prosedur untuk melakukan sesuatu pengujian. Semua pihak harus mengiktiraf subjek pendidikan jasmani ini sebagai subjek yang mempunyai akauntabiliti akademik sebagaimana subjek-subjek lain di sekolah yang mempunyai matlamat dan objektif tersendiri. Diantara strategi untuk meningkatkan akauntabiliti akademik subjek pendidikan jasmani ialah mesti melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan yang betul oleh guru yang berkelayakan. Subjek pendidikan jasmani juga perlu mempunyai proses penilaian yang berterusan dari semua aspek melalui peperiksaan dan kad kemajuan pelajar bagi mendapatkan keputusan yang baik. . pengukuran dan penilaian pendidikan jasmani Selain melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan jasmani. guru pendidikan jasmani juga perlu melaksanakan proses pengujian. Tujuan asal pengajaran adalah untuk membantu dan menolong para pelajar memperolehi pelajaran yang diinginkan dari segi domain kognitif. Menurut Veal (1991). Oleh itu bagi mengatasi masalah ini. afektif dan psikomotor dan untuk mencapai matlamat penilaian ianya hendaklah dilakukan dengan sistematik bagi mengangarkan sejauh mana objektif intruksional yang dicapai oleh para pelajar. pengukuran dan penilaian. seterusnya mencapai gred yang lebih baik. Sebagai tenaga pengajar. Penggredan seharusnya melihat kepada kemampuan dalam melakukan kemahiran yang dilatih. Oleh itu. Pengujian. pelajar harus diberi peluang untuk menyertai pelbagai jenis aktiviti fizikal serta masa yang mencukupi untuk berlatih kemahiran. jurang akauntabiliti akademik subjek pendidikan jasmani dengan subjek-subjek akademik lain mesti dikurangkan. pengukuran dan penilaian subjek pendidikan jasmani. Hasil daripada maklumat ini dapat membentuk proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. bagi memotivasikan pelajar belajar. Akhirnya guru pendidikan jasmani perlulah meningkatkan kemahiran dari semasa ke semasa untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dengan betul dan tepat. Ianya sangat penting untuk memberi maklum balas terhadap pembelajaran pendidikan jasmani bagi membangunkan akauntabiliti akademik pendidikan jasmani. pengukuran dan penilaian ini adalah merupakan cara untuk mengesan sama ada matlamat dan objektif telah tercapai atau tidak.

Kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani hanya menyatakan jenis ujian kecergasan motor yang mesti dijalankan tetapi tidak menyediakan prosedur menjalankan ujian. . Setiap guru perlulah bijak menguji kemahiran yang dikehendaki kerana guru merupakan penguji yang layak kerana mereka tahu tentang prestasi pelajarnya berbanding penguji luar atau ujian yang serupa. penilaian yang berkaitan dengan prestasi kecergasan motor pelajar dapat dijalankan dengan lebih berkesan setelah guru Pendidikan Jasmani memahami tujuan sebenar pengujian dan pengukuran ujian kecergasan motor. pelajar dan keluarga pelajar.Tumpuan terhadap akauntabiliti yang semakin meningkat telah membentuk suatu keperluan untuk pengukuran dan penilaian. ia selalu di salah gunakan. 3) Elakkan penggredan lulus–gagal atau kredit dan tidak kredit. Sistem ini kadangkala menyebabkan pencapaian yang rendah dan kehendak untuk melakukan yang terbaik tidak sama berbanding pelajaran lain. Adalah terlalu sukar bagi guru Pendidikan Jasmani untuk menggunakan bateri ujian tersebut. Ia boleh melemahkan pelajar yang lembab dan menjadikan sukan untuk menentukan samada murid telah menguasai kemahiran asas. Kaedah pemberatan perlulah digunakan bagi setiap unit pengajaran agar tumpuan dapat diberikan dengan tepat. Kegagalan guru menguasai prosedur menjalankan ujian kecergasan motor akan menjejaskan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. mempunyai kesahan. Pendidik pendidikan jasmani dapat menguji kemampuan motivasi pelajar dalam penggredan dengan kaedah berikut: 1) Menggunakan penilaian rujukan criteria berdasarkan pencapaian dan objektif yang jelas seperti yang dinyatakan dalam buku rujukan pendidikan jasmani 2) Elakkan penilaian rujukan norma walaupun ia dapat membantu guru menilai kemampuan murid. Tanpa prosedur ujian yang piawai. Masalah utama yang dihadapi oleh guru pendidikan jasmani ialah untuk membuat pemarkahan (grading) terhadap pendidikan jasmani kerana tiada prosedur dan kaedah yang jelas untuk melaksanakannya. Seterusnya gred yang diberikan harus dapat membezakan pencapaian pelajar yang baik dan lemah. kebolehpercayaan dan objektiviti yang tinggi. Terdapat beberapa perinsip yang perlu dipatuhi dalam penggredan. Kesan daripada kegagalan menggunakan prosedur ujian yang tepat menyebabkan data yang diperoleh adalah meragukan. Diantaranya ialah gred yang diberikan mestilah berkait terus dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Sebarang bentuk penilaian yang dibuat oleh guru berdasarkan keputusan ujian yang meragukan akan menjejaskan prestasi kecergasan motor pelajar. Guru Pendidikan Jasmani juga perlu benar-benar mengetahui semua perinsip-prinsip pengujian dan pengukuran sebelum menjalankan ujian kecergasan motor. Kaedah penggredan juga perlulah mudah ditadbir dan mudah difahami oleh semua pihak termasuklah guru. Keperluan ini telah dirasa pada setiap tahap di segenap penjuru pendidikan dan Pendidikan Jasmani juga tidak terkecuali. guru Pendidikan Jasmani tidak dapat menjalankan ujian dengan berkesan. Keseluruhannya. Ia juga menggalakkan sikap yang negatif terhadap pendidikan jasmani. tetapi hasil kajian mereka masih kurang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani bagi mengukur kecergasan motor pelajar. Walaupun penyelidik kajian lampau berjaya menghasilkan bateri ujian kecergasan motor. Ini terutamanya kerana kebanyakan ujian yang terdapat dalam bateri ujian tersebut tidak dinyatakan prosedur ujian yang lengkap dan piawai.

malah mereka diharap berkeupayaan untuk mengawasi murid dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran. Bahaya dalam pendidikan jasmani Sebagaimana yang diketahui. Kecederaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani sering berlaku disebabkan guru tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai aktiviti yang dijalankan ditambah pula kegagalan merancang pengajaran dan latihan dengan berhati-hati. Salah satu sebab utamanya adalah dikaitkan dengan masalah masa pengurusan. Oleh itu guru seharusnya menetapkan dan menerangkan peraturan keselamatan untuk kemudahan pendidikan jasmani kepada pelajar sebelum melakukan akitiviti. pendidikan jasmani melibatkan aktiviti fizikal dikalangan pelajar dan lebih berisiko berlakunya kecederaan jika guru gagal untuk mengambil langkah keselamatan yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Kini. ruang antara teori dan praktis seharusnya dikurangkan dengan memberi penumpuan utama terhadap teknik yang mudah. Sekiranya tiada pembaharuan dalam pengukuran penilaian prestasi pelajar.Setiap perubahan perlu dalam konteks meningkatkan prestasi pelajar dalam sukan supaya bakatnya itu dapat di gilap bagi menentukan hala tujunya dalam bidang sukan. menganalisis dan melaporkan keputusan ujian dengan sistematik dan berkesan. Ia juga dapat melindungi pihak sekolah daripada tindakan undang-undang yang tidak perlu akibat kecederaan yang ringan. menjadi tanggungjawab Kementerian dan Jabatan Pendidikan untuk memastikan perlaksanaan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan/Sains Sukan secara sistematik dapat dilakukan oleh guru-guru di sekolah.s. efesyen dan boleh digunakan secara meluas dan ramai. Pendidikan Jasmani hanya dijalankan selama 50 minit seminggu. pengukuran dan penilaian kurang diberi keutamaan di kalangan guru Pendidikan Jasmani. 1994: m. . Apa yang berlaku kini. tapi mengekalkan tahap kebolehpercayaan. Setiap guru pendidikan jasmani seharusnya mempunyai panduan am yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. 89). Contohnya. Ini mendatangkan masalah kepada guru untuk merekod. 2) Perancangan dan pengetahuan tentang bahan yang diajar. yang cara pengajaran serta penilaian yang sistematik amat diperlukan khususnya dalam konteks Pendidikan Jasmani di Malaysia. Guru juga seharusnya mempunyai rancangan pengajaran atau program latihan yang teliti meliputi: 1) Menolong pelajar peka terhadap kemalangan yang mungkin berlaku. Pengawasan yang cekap merupakan tanggungjawab setiap guru pendiidkan jamani. Disamping itu juga guru-guru kekurangan pengetahuan tentang cara dan teknik penilaian yang sistematik. Mereka bukan sahaja dijangka cekap dalam setiap aktiviti yang dikendalikannya. Oleh itu perlulah di perbaiki dari peringkat bawahan terutama di sekolah dalam memberikan pengukuran yang bermakna dalam mengenal pasti pelajar-pelajar yang berbakat dalam pendidikan jasmani khususnya dan sukan secara amnya. hala tuju Malaysia sebagai sebuah negara untuk melahirkan bakat-bakat dalam arena sukan mungkin tidak kesampaian. kesahan dan keobjektifan yang boleh diterima. Kefahaman berkenaan keselamatan dalam pendidikan jasmani amat penting bagi mencegah berlakunya kecederaan terhadap murid melalui cara pengajaran atau latihan yang lebih baik (Wee Eng Hoe. Menurut Larry (1990). Sekiranya perkara ini dititikberatkan nescaya prestasi sukan di negara ini dapat ditingkatkan sebaik mungkin. Sesungguhnya secara jelas.

Namun terdapat pentadbir sekolah yang meletakkan guru tidak berkelayakan dan berkebolehan untuk mengendalikan kelas pendidikan jasmani. Pemilihan aktiviti yang sesuai amat penting untuk mengekalkan motivasi pelajar untuk belajar dan memastikan objektif pengajaran dan . menjaga anak di tepi gelanggang atau bercakap dengan orang lain. Ini telah meningkatkan lagi risiko berlakunya kecederaan akibat kekurangan pengetahuan dan kefahaman guru tersebut untuk mengendalikan kelas pendiidkan jasmani. Arahan yang diberi mestilah jelas terutamanya bagi aktiviti yang baru diperkenalkan untuk mengelakkan kesilapan yang mungkin mendatangkan kecederaan. aktiviti perlulah diubahsuai mengikut kreativiti guru agar lebih selamat. saiz dan tahap keupayaan atau kemahiran pelajar. Jika perlindungan atau langkah keselamatan gagal disediakan. tempat-tempat sebegitu seharusnya dikunci. Bagi aktiviti tertentu. Dalam keadaan yang tiada pengawasan. Pelajar diwajibkan untuk memakai pelindung dalam apa-apa keadaan sekali pun. Semasa mengajar. Langkah-langkah keselamatan perlu diambil bagi mencegah kemalangan semasa sesi pendidikan jasmani. guru harus memastikan peralatan sukan yang digunakan adalah sentiasa selamat. Pelajar yang berada di bawah pengawasan guru pendidikan jasmani seharusnya sentiasa boleh dilihat agar dapat diawasi. guru yang ditugaskan untuk mengajar pendidikan jasmani tetapi kurang berbolehan seharusnya memberitahu pihak pentadbir tentang tahap kebolehannya. Guru pendidikan jasmani seharusnya mengambil langkah-langkah tertentu untuk mempertingkatkan kebolehan diri kerana guru tidak seharusnya mengajar aktiviti tanpa pengetahuan yang mencukupi. guru harus bijak memilih aktiviti kepada pelajar.3) Pengetahuan tentang tahap kebolehan pelajar atau pelatih. Guru pendidikan jasmani mestilah memakai pakaian yang sesuai dan sentiasa bersama pelajar semasa aktiviti fizikal berjalan. Guru boleh mengajar palajar cara menyokong dan setiap pelajar mesti diajar untuk berbuat demikian. Bagi setiap pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Bagi aktiviti yang melibatkan penggunaan alatan sukan. Alat-alat pencegah kemalangan mesti diwajibkan kepada pelajar seperti pelindung muka untuk penjaga gol hoki dan mesti sentiasa dalam keadaan yang baik. pelajar tidak dibenarkan melakukannya secara bersendirian dan perlu kepada pembantu atau penyokong. Seperti aktiviti gimnastik dalam pendidikan jasmani dan aktiviti angkat berat atau latihan beban mesti menggunakan penyokong untuk membantu pelajar melakukan aktiviti. Seperti contoh ialah penggunaan bilik kecergasan atau gimnasium seharusnya ada seorang penjaga yang dapat mengawasi perjalanan aktiviti pelajar. Guru juga tidak boleh membiarkan pelajar menggunakan kemudahan pendidikan jasmani tanpa pengawasan guru pendidikan jasmani. Sebagai contoh yang lain ialah pelajar mesti memakai shin-guard dalam hoki dan penjaga lutut dalm bola tampar. Aktiviti mestilah dirancang dengan rapi dan mengikut perinsip-perinsip ansur maju. Oleh itu. Risiko kecederaan dalam pendidikan jasmani akan meningkat jika guru gagal memilih aktviti yang sesuai dengan pelajar berdasarkan umur. Aktiviti ysng dipilih mestilah sejajar dengan kebolehan pelajar. guru juga seharusnya tidak meninggalkan kelas atau tempat aktiviti dijalankan tanpa pengawasan disebabkan masalah peribadi seperti ingin mendengar telefon. Guru mesti memastikan semua pelajar memahami dengan jelas setiap arahan yang diberikan sebelum memulakan aktiviti fizikal. Terdapat sebahagian guru yang mengajar pendidikan jasmani tidak memakai pakaian yang sesuai dan hanya membiarkan pelajar bermain dipadang tanpa pengawasan yang rapi.

Ia juga menolong kita mengenalpastikan dan menghapuskan faktor-faktor yang menyebabkan kecederaan tetapi boleh dicegah. Apabila seseorang pelajar tercedera semasa aktiviti pendidikan jasmani. kemudahan ambulan. 4) Melaksanakan prosedur pentadbiran yang sesuai untuk menggerakkan pelan pengurusan bahaya. Guru tidak boleh memaksa pelajar melakukan aktiviti diluar kemampuan atau keinginan pelajar tersebut seperti pelajar dengan kaki yang sakit tidak boleh dipaksa untuk melompat. adalah penting untuk guru mendokumentasikan secara terperinci kecederaan yang berlaku itu. Dalam kes serius yang memerlukan pelajar dihantar ke hospital. 2) Menilai bahaya untuk menentukan kebarangkalian berlakunya dan ketenatannya jika bahaya berlaku. 3) Memilih kaedah yang sesuai untuk menguruskan setiap bahaya termasuk pengankutan. Dalam usaha mengurangkan kecederaan. Menurut Gray (1991). proses pengurusan bahaya dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 1) Mengenal pasti bahaya yang berkaitan dengan sukan dan aktiviti fizikal. . langkah pencegahan seharusnya diwujudkan dalam program pendidikan jasmani. Semasa menggerakkan pelajar yang tercedera. pengurangan dan pengekalan. kenderaan sekolah dan kenderaan sendiri hendaklah digunakan. perhatian diberi supaya tidak menambahkan ketenatan pelajar. Pelajar yang berkebolehan rendah mestilah melakukan aktiviti yang mengikut tahap kebolehannya. Laporan kecederaan itu akan menjadi rujukan doktor dan mahkamah jika kes itu menjadi kes mahkamah. pengelakan. Aktiviti yang dipilih mestilah mengambil kira perbezaan kebolehan pelajar dan menyediakan program yang berperingkat demi mementingkan ciri-ciri individualistik pelajar.pembelajaran pendidikan jasmani tercapai. Dougherty (1981) melaporkan bahawa kecederaan yang melibatkan aktiviti sukan berbentuk sentuhan mencapai tahap 50% dan aktiviti sukan tanpa sentuhan sebanyak 10% daripada jumlah kos kecederaan yang telah dilaporkan secara rasmi.

D. Posted by Muallim Adham at 12:49 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: Isu dalam Pendidikan Jasmani (PJ) Reactions: No comments: Post a Comment Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) Sent from my iPad-nurfatiha- . Dougherty. Veal M. Mac 1990. Organisasi Dan Pentadbiran Sukan Dan Pendidikan Jasmani. recreation & dance. IL: Human Kinetics. recreation & dance. Champaign. Bhd. N. (1990). Journal of physical education.H. Current Measurement and Evaluation Practices in Professional Physical Education. Journal of physical education. 5:18-21.L. Wee Eng Hoe. 34-37. (1990). Academic Research Library. Tanjong Malim: Penerbit Iniversiti Pendidikan Sultan Idris. (1981). A badminton tournament that motivates students. Academic Research Library. 62(9). Julismah Jani. (1994).Rujukan Armstrong. New Directions in Physical Education: Volume 1. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. (2007). Larry. Nov 1991. (1991).J. ‘Are You an Effective Risk Manager?’: Athletic Purchasing and Facilities . Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi Dalam Pendidikan Jasmani Dan Sains Sukan. (Ed). N.