Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

DST Tahun 2

BAND TEMA

5 Teknologi dan kehidupan Lestari B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sainti!ik untuk mem"entuk konsep sains B5 D8: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran sainti!ik untuk mem"entuk konsep dalam memerihalkan pemasangan komponen set "inaan% B5D8E1: Men'eritakan hasil "inaan se'ara lisan Langkah Pentaksiran: a( Memilih )a*apan +ang "etul% Menguasai Tidak Menguasai 0 0 1 1

PERNYATAAN STANDARD

DES#RIPT$R

PENYATAAN E&IDENS

A#TI&ITI PENTA#SIRAN

TA,AP PEN-.ASAAN / B.LAT#AN(

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Nama 22222222222222222222222222 #elas 2222222222222222222222 Ru)ukan B5D8E1 (ARAS 1) Arahan kuboid DST Tahun 2 Tarikh 22222222222222 Isikan tempat kosong dengan perkataan +ang "erikut piramid helikopter kubus tiga 3% Binaan ini adalah se"uah 2222222222222222222222222222% 4% Binaan ini menggunakan 222222222222222222222222222 komponen% 5% Binaan ini terdiri daripada dua "ongkah 22222222222222222222222 6% Binaan ini terdiri daripada empat "ongkah 22222222222222222222 5% Binaan ini terdiri daripada enam "ongkah 222222222222222222222 .

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi DST Tahun 2 /menguasai 0 tidak menguasai( .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful