CHÖÔNG 7: TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG VAØ CAÂN BAÈNG HOAÙ HOÏC BAØI 36: TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG

HOAÙ HOÏC Ngày Soạn: 06/4/09 Tiết 61 -62 (gồm 2 tiết) I - Muï !"#$u %&'" ()ï : *. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: + Khaùi nieäm veà toác ñoä phaûn öùng. + Noàng ñoä, aùp suaát, nhieät ñoä, ieän t!ch beà ma"t cuûa chaát phaûn öùng, chaát #uùc taùc coù aûnh hö$ûng ñeán toác ñoä phaûn öùng. 2 .Kyõ naêng: + H% vaän uïng: &ha' ño(i noàng ñoä, aùp suaát, nhieät ñoä, ieän t!ch beà ma"t ñe( tha' ño(i toác ñoä phaûn öùng. )u*ng chaát #uùc taùc ñe( ta+ng toác ñoä phaûn öùng. II , C(u&-. %/ 0)1 2u'.3 2&ï4 ()ï : Neáu ,- bie(u ie.n th! nghieäm th/ 0a*m v$ùi uïng cuï 0$ùn ñe( ñuû cho taát caû H% 1uan saùt. Neáu cho H% 0a*m th! nghieäm th/ tieán ha*nh v$ùi oáng nghieäm nhoû, 0ieàu 0ö$ïng nhoû. Hoaù chaát va* uïng cuï cho th! nghieäm bie(u ie.n: T#$. 2uï.3 uï 5 ()&6 (&7! 8)7 9:;ï.3 2 3oác ñöïng 45 m0 H4%67 8,2 9 : caùi 4 3oác ñöïng 45 m0 Na4%46; 8,2 9 ;caùi ; 3oác ñöïng 45 m0 Na4%46; 8,2 9 < noùng =hoaûng 2 caùi 5883> 7 3oác ñöïng 28 m0 Na4%46; 8,2 9 + 25 m0 nö$ùc caát 2 caùi 5 3oác ñöïng 45 m0 ?a304 8,2 9 2 caùi : 3oác ñöïng 45 m0 H30 79 4 caùi @ 3oác ñöïng 45 m0 H464 2 caùi A 2 gam ñaù voBi < aïng haït to> va* 2 gam ñaù voBi < aïng haït nhoû h$n> C 9n64 aïng boät, =eDm vieBnE III , P(:;.3 <(&6< 2&ï4 ()ï (u= 4#7u> F NeBu vaán ñeà, vaán ñaùp, nghieBn cöùu t/m hie(u ta*i 0ieäu m$ùi. IV- T"ế. !?@.( 2ạ4 (ọ 1) Ổn định t nh h nh 2) !ài m"i: T"ế!: 6*: T# đ$% đến hết &nh h'(ng )*+ nhi,t đ./t 01n đ2: Tốc độ phản ứng là gì, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng? Ho¹t ®éng 1: F ,- biGu iHn thI nghiJm: &N2: ?a304 + H4%67 → ?a%67 + 4H30 &N4: Na4%46; + H4%67 → % + %64+H46 + Na4%67 F ,- hái: %o sKnh hiJn tLng vM cho biNt phOn *ng nMo #O' Pa nhanh 3-4 5h6i ni,m 02 t7) đ- 8h&n 9ng 2. T(A .3("#BC><;= D )7 >: Giáo i!n "# tả 3aùc phaûn öùng: &N2: ?a304 + H4%67 → ?a%67 + 4H30 &N4: Na4%46; + H4%67 → % + %64+H46 + Na4%67

$oá $%c &' c( )ản

*h+" $,p

..0Mm thI nghiJm: &N2: 45 m0 Na4%46. 2.h!ng Yn tInh tXc UV phOn *ng tPung bZnhR Ho¹t ®éng 2: . 8.29 &N4: 45 m0 Na4%46. n(ng UV ch]t =hI t\ng. n^n tXc UV phOn *ng t\ng.s t.0Mm thI nghiJm: *. FG! &oác ñoä phaûn öùng 0a* toác ñoä bieán thieBn noàng ñoä cuûa moät tPong caùc chaát phaûn öùng hoa"c saûn pha(m tPong moät ñ$n vg th$*i gian. F H% =hKi niJm tXc UV phOn *ngR F . 28FA mo0b <0. 8. '.tSng =Nt: Khi t\ng n(ng UV ch]t phOn *ng.3 1.hQnR F . D> N(E.( (L. 8. Yn UNn sù =hKc nhau v[ tXc UV phOn *ngR F KNt 0uWn gZ v[ Onh h"ng cña n(ng UV UNn tXc UV phOn *ng R F .44.29 + 45 m0 H4%67 8. 8. tXc UV phOn *ng t\ng. − t& + -$ùi saûn pha(m phaûn öùng: C − C& V= . NhËn xÐt: &N2: _hOn *ng #O' Pa nhanh. gäi 0M tXc UV phOn *ng.29 + 45 m0 H4%67 8. n(ng UV ch]t =hI t\ng 0^n.29 + 25m0 H46 . mo0b0.. UiGm =hKc nhau nMo.29 + 28 m0 H4%67 8.. 28FA mo0b <0..29..bS #ung: Khi t\ng Kp #u]t.s t. V= & mo0b0.29 + 25m0 H46 NhWn #ct: &N2 #O' Pa nhanh hQn &N4 KNt 0uWn: Khi t\ng n(ng UV ch]t phOn *ng.29 + 45 m0 H4%67 8.CH 4Iu !J K. !J MN <(K.s> F H% 1uan sKt nhWn #ctR F . n^n tXc UV phOn *ng t\ng.s> _H` a 4 atm thZ v a 7.hái: F %o sKnh tXc UV phOn *ng cña 4 &NR F &heo em. Kh¸i niÖm: &Xc UV phOn *ng 0M UV tha' USi n(ng UV cña 2 ch]t tPong cKc ch]t phOn *ng hodc cho cKc ch]t sOn phem tPong 2 UQn vf th+i gian.. − t& II. *. &N4: _hOn *ng #O' Pa chWm. 8. phOn *ng thùc hiJn " nhiJt UV thF $oá $%c &' c( )ản *h+" $.29 + 28 m0 H4%67 8. ¶nh hëng cña nhi%t ®é &N2: 45 m0 Na4%46.. 3. -I $: 3ho phOn *ng: 4H` <=> → `4 <=> + H4 <=> _H` a 4atm thZ tXc UV phOn *ng g]p 7 0hn =hi _H` a 2atm.3 MI.viNt sX 0iJu 0^n bOng: _H` a 2 atm thZ v a 2.29 &N4: 45 m0 Na4%46.tSng =Nt: TG Knh giK m*c UV nhanh chWm cña cKc phOn *ng hoK häc. Ho¹t ®éng 3: F . ¶nh hëng cña ! "#$t Khi t\ng Kp su]t.AA. Tốc độ t-ung )ình của phản ứng + -$ùi chaát tham gia phaûn öùng: C − C.p . tXc UV phOn *ng t\ng. ¶nh hëng cña nång ®é &N2: 45 m0 Na4%46. Ho¹t ®éng 4: F . ng+i ta ïng =hKi niJm tXc UV phOn *ng hoK häc.

$oá $%c &' c( )ản *h+" $. phOn *ng bf phjn huû chWm tPong Ui[u =iJn th+ng. tXc UV phOn =hoOng 5883. H4%67 8.29 + 45 m0 NhWn #ct: &N4 #O' Pa nhanh hQn &N2 H4%67 8.5 :ội . 8. phOn *ng thùc hiJn " &N4: 45 m0 Na4%46. nhF ng cmn 0ni =hi phOn *ng =Nt thlc.v: củng cố l+i /hái ni0" 1 tốc độ phản ứng à 23 ảnh hưởng của các yếu tố đói 4i tốc độ phản ứng Ngày Soạn: 0=/4/09 Tiết 61 -62 BAØI 3P: TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC Tiết 62: (tiế8) 8h$n )>n ?ại I&5 6i7" t-a )ài c8 Tiế..29 ..)*+ 8h&n 9ng 4. Ho¹t ®éng ': F . tXc UV phOn *ng t\ng.3 7 0à h'"ng :. F 4H464 → 4H46 + 64. &N4: 45 m0 Na4%46.A6) yế% t7 &nh h'(ng đến t7) đ. phOn *ng thùc hiJn " =hoOng 5883. !?@.29. <c$c to>+ H30 → 3a304 + 364 + H46 &N4: 3a36.p .29 . <bVt mfn>+ H30 → 3a304 + 364 + H46 F .. 8./c t c F 3h]t #lc tKc 0Mm t\ng tXc UV phOn *ng. *ng t\ng.'^u chu H% 1uan sKt vM n^u nhWn #ct phOn *ng nMo #O' Pa nhanh hQnR .-t &N2: 3a36. phOn *ng thùc hiJn " KNt 0uWn: Khi t\ng nhiJt UV . <bVt mfn>+ H30 → 3a304 + 364 + H46 NhWn #ct: &N4 #O' Pa nhanh hQn &N2. <c$c to>+ H30 → 3a304 + 364 + H46 &N4: 3a36..ung )ài "4i <=t >n đ1? giáo i!n h0 th@ng những /iến thức đA h%c Ho¹t ®éng &: F . 8. tP^n Uia cjn: &N2: 3a36. 8. KNt 0uWn: Khi t\ng iJn tIch b[ mdt ch]t phOn *ng.&N2: 45 m0 Na4%46. &.29 + 45 m0 +ng.29 + 45 m0 H4%67 nhiJt UV th+ng.tSng =Nt: Khi t\ng iJn tIch b[ mdt ch]t phOn *ng. 3O C*. nhng nNu c.tSng =Nt: NhiJt UV t\ng thZ tXc UV phOn *ng t\ng.( 2ạ4 (ọ 9 :!u /hái ni0" 1 tốc độ của phản ứng @ :!u 2ư ảnh hưởng của các yếu tố đối 4i tốc độ phản ứng . tXc UV phOn *ng t\ng.Udt v]n U[ bkng phOn *ng hoK häc: II.n <ài 02 nhà F . ¶nh hëng cña (i%n t)ch *+ . ¶nh hëng cña . F H% 1uan sKt nhWn #ctR F ..0Mm thI nghiJm.

GH) tiI% )*+ <ài $oá $%c &' c( )ản *h+" $.C(uÈ. 0& !J MN <(K. tKc $ng cña cKc tia b*c #n. '.8 mo0b0. tXc UV =hujq tPVn phOn *ng. =tp>.n <ài 02 nhà à chuCn )D )ài "4i $2? 1 nhà là" các )ài tBp t-ong 2ách giáo /hoa Ngày Boạn: 10/4/09 Tiết: 6CD 64 (gồm 2 tiết) !ài C=: AEn <Fng ho6 họ) HiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm : + 3jn bkng hoK häc.v: củng cố l+i /hái ni0" 1 tốc độ phản ứng à 23 ảnh hưởng của các yếu tố đói 4i tốc độ phản ứng IIF H'".. #lc tKc 9n64 thZ phOn *ng #O' Pa nhanh vM =hi =Nt thlc phOn *ng 9n64 vYn cmn. bZnh phOn *ng … III.Udt v]n U[: 3Kc 'Nu tX Onh hF "ng t!i tXc UV phOn *ng ULc vWn $ng nh thN nMo UNn tXc UV phOn *ngR H% giOi thIch: F &ni sao ngän 0öa a#etien chK' tPong o#i c.4 mo0b0. r ?V $ng c$ : cXc 588 m0.n <ài 02 nhà F . mVt bZnh =hI N64.. thG tha' bkng Xng nghiJm vM nlt cao su 0Mm pitong>. phIch n!c UK #a' nhá. &H4: 3.Q . phOn *ng #O' Pa nhanh hQn.3 S8GTO Ho¹t ®éng 0: . nhKnh ch*a N64 ULc nXi v!i nhau bkng Xng nhùa ha' Xng cao su c. #lc tKc. =sm vi^n.3 7 0à h'"ng :. %U r HoK ch]t : H30 2. cKc 'Nu tX Onh h"ng UNn cjn bkng hoK häc vM ngu'^n 0I chu'Gn fch cjn bkng. Na6H 2. K43P67 8. nhiJt UV cao hQn chK' tPong =hong =hIR F &ni sao =hi Uun cñi th+ng tPp nháR 3O C*.3(R& !(6 !"Ô. + %ù chu'Gn fch cjn bkng. r ?iNt vWn $ng cKc 'Nu tX tP^n UG giOi thIch cKc 1uK tPZnh hoK häc tPong tù nhi^n vM tPong sOn su]t. F H% =Nt 0uWn v[ Onh h"ng cña #lc tKc t!i tXc UV phOn *ngR F . thG chuen bf 4 Xng nghiJm c.p . … NgoMi cKc 'Nu tX tP^n. tXc UV phOn *ng cmn bf Onh h"ng b"i moi tP+ng #O' Pa phOn *ng. K43P46@ 8. ?iNt sö $ng hkng sX cjn bkng UG tInh toKn cKc bMi toKn hoK häc. II.3 2.8 mo0b0. #lc tKc 9n64. 3 .2 mo0b0. &P+ng hLp 4. 2 #i0anh hMn =In mVt Uhu ch*a Uh' =hI N64 <c. hkng sX cjn bkng vM q nghia cña hkng sX cjn bkng.gi!i thiJu Onh h"ng cña mVt sX 'Nu tX =hKc vM ch]t *c chN. hai Xng nghiJm ch*a =hI N64 giXng nhau <c.4H464 → 4H46 + 64 &H2: Khong c. H464 thf tP+ng.

:6. !?W.m H% 0Mm thI nghiJm. '.c nha# 1chie5# th#a4n ?t ?a2 chie5# ngh=ch ?n8. phOn *ng thuWn nghich 0M gZR &hN nMo 0M cjn bkng hoK häcR T"Y! 63:TZ M[u MI. -ieát goäp 4 phaûn öùng 0aïi ta coù: E F )u*ng muDi teBn thuaän nghgch ñe( bie(u ie.n H% taäp phaBn t!ch soá 0ieäu thu ñö$ïc tö* thöïc nghieäm cuûa phaûn öùng thuaän nghgch sau: . .3 !(uE.r NNu c. .3 ()H (B > *> P(&=.. phQng phKp nghi^n c*u. T"I.3 3 .. $oá $%c &' c( )ản *h+" $.3 CN! ("Iu5 <(K.a7y :a .c .o4t chie5# ñeå ch6 chie5# !ha7n öùng  →8 H)&ï! 0)B.@A:9 &&3? 8. III ..P(K.P(V.59 8..i <a2 !ha7n öùng . :6.3 <(H< F )n' häc n^u vjn U[. II H)&ï! 0)B..28@9 ?an ñaàu: vt a vn a 8 -aä': @a3n *aAng hoaù ho.9 8.3(U (5 \..9 8.@A:9 8 mo0b0 <8.28@9> 8. moät hoa"c caùc chaát na*' chu'e(n hoa*n toa*n tha*nh chaát =ia 1 (#2ng .3 * .o4t chie5# tö2 t:aùi "ang !ha7i go. hoK ch]t cho bXn nh.hö$ùng a. %&J. vM chuen bf nVi ung.tP/nh ba*': Hv ñieàu =ieän thö$*ng: 4 phaûn öùng: 304 + H46  H30 + H306 va* H30 + H306  304 + H46 #aû' Pa ñoàng th$*i.C.phaBn t!ch phaûn öùng: vt  → 4H` < => H4 <=> + `4 < => ¬   vn I .p . '.3(/ (> -! uï: 304 + H46 _haû n öù g thuaä n   n   → H30 + H306 ¬  _haû n öù ng nghg ch 9ha7n öùng th#a4n ngh=ch <a2 !ha7n öùng hoaù ho.3 D . chu'e(n tha*nh K30 va* 64 ma* K30 =hoBng chu'e(n tha*nh K306. bMi giOi cña cKc phiNu häc tWp vMo mK' tInh <nNu c.ng thaùi c#7a !ha7n öùng th#a4n ngh=ch Bhi toác ño4 !ha7n öùng th#a4n *aAng toác ño4 !ha7n öùng ngh=ch..K. Ui[u =iJn thZ chuen bf 7 bV $ng c$.nhaán maïnh theBm: &Pong phaûn öùng moät chieàu <moät chieàu thu än: !t > . b 3aùc v! uï veà phaûn öùng moät chieàu: Na6H + H30 Na30 +H46 % + 64  %64 .3 !(u&$ï.a7y :a theo hai chie5# t:aùi ngö>.c <a2 t:a.3 C)B! ("#1u> -! uï: EnF. phQng phKp tPùc 1uan IV .#õi te3n . %]. (I! <([. pPouectoP. -aä': 9ha7n öùng ch6 .>. r 3huen bf cKc phiNu häc tWp.( 2X4 () 2> Sn Ufnh tZnh hZnh 4> KiGm tPa bMi cg: F Hs nNu cKc 'Nu tX enh h"ng cña iJn tIch b[ mdt vM ch]t #lc t]c UXi v!i tXc UV phOn *ng .n phö$ng tP/nh H)&ï! 0)B.3 ()&6 ()ï > weùt phaûn öùng thuaän nghgch vt  → 4H` < =h!> H4 <=h!> +`4 < =h!> ¬   vn ?an ñaàu: 8.o4t chie5# D> P(&=.59 _haûn öùng: 8. 3> C&$..tP/nh ba*' veà phaûn öùng moät chieàu va* phaûn öùng thuaän nghgch nhö %.> Tdt v]n U[: phOn *ng mVt chi[u 0M gZ. K30 + 64 K306.  → t' 4K306.C.

mMu =hKc nhau giya hJ U(ng thG vM hJ cña h|n hLp bf nhnt Ui..K> .tiNn hMnh thI nghiJm theo %.'^u chu H% Uäc %. goïi caBn baXng %au moät th$*i gian: vt a vn a a hoaù hoïc 0a* caBn baXng ñoäng < =hoBng ño(i> 0uùc na*' goïi 0a* cb hoaù hoïc.3("ÖC : öùng thuaän nghgch: caùc chaát H% 1uan sKt.. r .3 .. NNu ta UG Pa ngoMi cXc n!c UK.. ngö$ïc 0aïi. nhWn #ct sù N64 giOm. so sKnh mMu giya hai Xng nghiJm na*' =hoBng chu'e(n hoaù hoa*n vM giOi thIch sù ngu'^n nhjn Yn UNn hiJn tF toa*n tha*nh caùc chaát =ia va* Lng U. II . T. + ?!c 2 : 1uan sKt mMu cña hai Xng nhiJt UV cña hJ tP" 0ni nhiJt UV phmng thZ hJ nghiJm " nhiJt UV phmng. 2U ( \. r .3(R&: S8GTO FNhWn #ct: + =hi -t x -n thZ cjn bkng + ?!c 4 : cho mVt Xng nghiJm vMo cXc n!c UK <tPVn th^m Na30 UG c. 0]' Xng nghiJm tPong cXc n!c UK UG Pa =hong =hI mVt th+i gian. n(ng UV N467 t\ng 0^n o U.nhaán maïnh theBm: &Pong phaûn 2> T(` .Hv tPaïng thaùi caBn baXng caùc chaát va. C(u4_.( .K tPnng thKi cjn bkng th* nh]t " nhiJt UV phmng <hZnh @. %].3 2b.cñng cX v[ hkng sX cjn bkng II .p ..5>. + ?!c . 0ni tP" v[ tPnng thKi cjn bkng th* nh]t. '^u chu H% 1uan sKt vM sang tPnng thKi cjn bkng th* hai " nhiJt UV Plt Pa nhWn #ct. HA.nhWn #ct q =iNn H% vM Plt Pa =Nt 0uWn v[ sù chu'Gn fch cjn bkng.?aVt ñaàu: vt x vn < o noàng ñoä H4 va* `4 cao> .3 J: F . %c" de .n 0uoBn 0uoBn coù söï chu'e(n hoaù %au ñoù: vt aàn va* vn  ñoàng th$ùi tö* chaát na*' sang chaát =ia < o noàng ñoä H` t ta+ng aàn> va* ngö$ïc 0aïiz v/ vaä'.K phhn cjn Khi hn nhiJt UV cña hJ 0Mm cho n(ng UV cña bkng tPong hJ f thG. th]p hQn.3 ^ 4N64 <nju Uá> { N467 <=hong mMu> . ^O> C0. F Tfnh nghia: <%. DO aU. nhiJt UV chu'Gn fch theo chi[u thuWn + Khi -t}-n thI cjn bkng th]p hQn> mVt th+i gian vM so sKnh chu'Gn fch theo chi[u nghfch mMu giya hai Xng nghiJm.. &Pong hJ ch*a N64 0uon iHn Pa cjn bkng H)&ï! 0)B.(c F F Hs v[ nhM 0Mm bMi tWp tPong sg= vM sbt 3huen bf bMi m!i Ngày Boạn: 10/4/09 Tiết: 6CD64 (gồm 2 tiết) $oá $%c &' c( )ản *h+" $. 0M sù tha' USi tD f thG.

v/ 4N64  N467 sau ñoù 0aïi coù -t a-n < heä coù ma*u nhaït h$n 2> <4> • ‚ _  -%oá phaBn töû =h!  töùc -t x -n. Neáu: <4> -t } -n ha' -t a -n R Noàng ñoä caùc *  3364  -t x -n  -t a -n chaát coù tha' ño(i =hoBng R " ##$27 4. Khi 8i 9m noàn8 2oä moät ch 3t th.*i # t -o the+m .hJ thXng =iNn th*c U• häc " tiNt tP!c T"I! 6^: TZ C.A %.( (L. DO K.u*ng b$m tieBm chöùa sa€n ho.3 ()H (B 4 CD :#ùt :a nha4n .. %].-. CH 4Iu !J È.-. %]. Khi caBn baXng m$ùi ñö$ïc thieát theo chie5# <a2.( (L. no5ng ño4 #$ / 0t 1 0n cho 2e3n khi 0t 4 0n 5u*c 2o* . T"I.eùt: • Khi t :n8 noàn8 2oä moät ch 3t th.hoûi: + Neáu ña(' hoa"c =eùo p!t toBng r H% Ua Pa =Nt 0uWn : Khi cjn bkng c. c +n < =n8 ho * ho-c %e& chu>e?n @Ach !eà 'hB 5 Cm 8i 9m noàn8 2oä cu9 ch 3t 2o*. c +n < =n8 ho * ho-c %e& chu>e?n @Ach H)&ï! 0)B.t x -n . no5ng 3364 0uùc na*' ta+ng ha' giaûm so ño4 c#7a chaát ñoù.n aVt H% tPaû *O K.3 0& H< fug! weùt phaûn öùng: N467 <=> 4N64 <=> <2> 24Neáu: •  _  -%oá phaBn töû =h! töùc -t}-n. v$ùi 0uùc cho 36 va*oR "8i 9m7. mdt ch]t P•n thZ viJc th^m ha' b!t ch]t P•n =hong 0Mm cjn bkng chu'Gn fch. III MI.3 0& .3 MN 0$*i theo heä thoáng caBu hoûi: 3ho weùt phaûn öùng: pböùng: Vt  → 436 <2> V ¬    → 3 + 36 <P> 4 <=> <=> ¬   V 3<P> + 364 <=> V 436<=> n 2. Khi ta taêng hoaëc gia7. gia7.( (L.o4t chaåt t:ong ca3n *aAngE thF ca3n #6 m.n h$ïp =h! cuûa heä caBn baXng: N467 <=> 4N64 <=> <=hoBng ma*u> <ma*u naBu ñoû> <4> <.> <2> @h#ù yù: Neáu heä pböù coù chaát PaVn th/ vieäc theBm hoa"c b$ùt =hoBng aûnh hö$ûng ñeán caBn baXng hoaù hoïc < -! uï 3 tPong phaûn öùng tPeBn .*i 2).( 2X4 (B .!ài C=: AEn <Fng ho6 họ) (!"I<) 2> Sn Ufnh tZnh hZnh 4> KiGm tPa bMi cg: 3jn bkng hoK häc 0M gZR ~Mm bMi tWp @.p .3 4 .. t n III .> $oá $%c &' c( )ản *h+" $. !?W.3 MI.3 MN MJ" dA" \.K .( (L. (I! K. Khi heä ñang $û &&3? th/ .> aûnh hö$ûng nhö theá na*oR " ##$2 7 " ##$2 %e& '()* the+m !.3 ()H (B H)&ï! 0)B.ng 0aäp c#7a ?ie4c taêng hoaëc gia7. \. v/ N467  4N64 sau ñoù 0aïi coù -t a-n < heä coù ma*u ñaäm h$n 2> <.3 0& . taùc (#.-c x *c 5 ä'7 *aAng *ao gi>2 c#õng ch#yeån (=ch . Neáu ta 3364 th/ caBn baXng bg *  3364  -t } -n  -t a -n <...3 * I .> Tdt v]n U[: .v ña*m thoaïi a.

*' %u 3t kho+n8 9nh h).. '..36 <=> 4…e + . phaûn öùng toaû nhieät thoBng 1ua hieät öùng nhieät ghi $û phö$ng tP/nh phaûn öùng.cho H% thaûo 0uaän: 2.364 <=> E 4N64 -t: &hu nhieät ∆H a5A=„ -n : &oaû nhieät .=. ñeán 0uùc -t a -n..3 . ‚  &8 -t } -n.3(R& 0& !J MN <(K.'eBu caàu H% Puùt Pa =eát 0uaän < öïa va*o %.?"-#$> Hoät 'h 9n )*n8 2 n8 . .neBu: NaVm ñö$ïc 0! thu'eát veà + waùc ñgnh ñieàu =ieän ñe( ta+ng hieäu toác ñoä phaûn öùng va* caBn baXng suaát phaûn öùng: $oá $%c &' c( )ản *h+" $.3 dc \. + . c +n < =n8 chu>e?n @Ach chieàu 5 Cm 8i 9m t *c 2oän8 <e+n n8o Ci 2o*. V&B4: Khi taêng nhie4t ño4E ca3n *aAng ch#yeån (=ch theo chie5# !ha7n öùng th# nhie4tE ngh/a <a2 <a2. . aù! "#aát ch#ng c#7a he4 ca3n *aAngE thF ca3n *aAng *ao gi>2 c#õng ch#yeån (=ch theo chie5# <a2.!.=eát 0uaän..3 5 . 3> V&" !?)' u=& (&7! Fu6 !&6 + 3haát coù taùc uïng 5 Cm cho c +n < =n8 nh nh cho*n8 2). töùc 4N64 N467 pböù theo chieàu toaû nhieät. aù! "#aát ñoù. taùc (#. . 3haát #uùc taùc coù vai tPo* g/ tPong phaûn öùng thuaän nghgchR ∆H aF 5A=„ 3> AÛ. nhie4t ño4. nhie4t ño4E ca3n *aAng ch#yeån (=ch theo chie5# !ha7n öùng toa7 nhie4tE ngh/a <a2 <a2. gia7.ng c#7a ?ie4c <a2.tP/nh ba*' theo %..9 t.. -n8 th *i c +n < =n8 chAu moät t *c 2oän8 <e+n n8o Ci nh) <ie3n 2o?i noàn8 2oä/ *' %u 3t/ nhieät 2oä/ th. N64 taïo Pa nhieàu.3 ()H (B !?).p . neBu tha*nh ngu'eBn 0! ~$ %aFt$ r0iFeF va* chieáu noäi ung 0eBn ma*n h/nh.F GDK t.-c thie3t 5 ä'.3 u=& . gia7. gia7. 1: H)&ï! 0)B. N467 <=> <=hoBng ma*u> <ma*u naBu ñoû> <=> Khi taêng hoaëc gia7. aùp suaát. nhieät ñoä ñeàu aûnh hö$ûng ñeán caBn baXng hoaù hoïc: ƒm haD' neBu 0eBn ñie(m gioáng nhau cuûa chieàu chu'e(n gch 3?HH =hi chgu taùc ñoäng cuûa mo. + 3haát #uùc taùc =hoBng aûnh hö$ûng ñeán chu'e(n gch caBn baXng hoaù hoïc IV. @h#ù yù: Ne3u %o3 mo5 khB . N467 taïo Pa nhieàu.bo( sung veà phaûn öùng thu nhieät. .ng c#7a ?ie4c taêng hoaëc gia7.3 7 .eo 5e+n < 9n8 2e? t.hoûi: ?a 'eáu toá noàng ñoä. taùc (#. 3haát #uùc taùc coù aûnh hö$ûng ñeán chu'e(n gch caBn baXng =hoBngR 4.9n8 ! C kho+n8 5 Cm chu>e?n @Ach %). Fug! ()H (B a8 DG (#. ma*u naBu ñoû ta+ng 0eBn.K . H)&ï! 0)B. %]. gia7.("#B! 0)B> weùt phaûn öùng: N467 <=> 4N64 <=> <=hoBng ma*u> <ma*u naBu ñoû> Neáu: ‚ &8 -t x-n. ma*u naBu ñoû nhaït ñi.( (:.9 2 !e3 'h 9n )*n8 < =n8 nh u th.n h$ïp =h! tha' ño(i nhö theá na*oR -/ saoR + ƒm Puùt Pa nhaän #eùt g/R "Ne3u kho+n8 co* 2ieàu kieän 5 Cm thB n8hieäm th. ñeán 0uùc -t a -n.nh < C> theo GDK7 H)&ï! 0)B.8& . N3u4#$. 9A h..c +n < =n8. D0 !e& h.. taùc (#. töùc N467 4N64 pböù theo chieàu thu nhieät.3 fK. taêng nhie4t ño4 ?a2 Bhi gia7.3haát #uùc taùc 0a*m ta+ng toác ñoä phaûn öùng thuaän va* toác ñoä phaûn öùng nghgch v$ùi soá 0aàn baXng nhau. 0B @u-: H4 <=> + `4 <=> 4H`<=> …e46.nh E.Q .va*o hoa"c Pa th/ aùp suaát tPong heä ta+ng ha' giaûmR 9a*u cuûa ho.ng c#7a ?ie4c <a2.i 'eáu toá tPeBnR ...K>.

<P>  3a6<P> + 364 <=> ⇒ . III . HA. <=> theo chieàu thuaän R <baXng caùch N4 <=>+ .p .H4 <=> 4 NH.hoaù hoïc tPong caùc phaûn öùng 4%64 <=> + 64 <=> 4 %6. vaán ñaùp.(c F F Hs v[ nhM 0Mm bMi tWp tPong sg= vM sbt 3huen bf bMi m!i EEEEEEEEE. %/ 0)1 2u'.3 !)7! d&' 3"&6 !(&'.("#1u5 (&7! 4%64 <=> + 64 <=> %6.De5 Byõ naêng: F ‡e*n 0u'eän caùch vaän uïng caùc 'eáu toá aûnh hö$ûng ñeán toác ñoä cuûa phaûn öùng hoaù hoïc F ‡e*n 0u'eän vieäc vaän uïng ngu'eBn 0'ù chu'e(n gch caBn baXng ~$ %a r t$ r 0iFeB ñe( 0a*m chu'e(n gch caBn baXng hoaù hoïc.Hết bàiEEEEEEEE Ngày Boạn: 10/4/09 Tiết: 6JD66 (gồm 2 tiết) BAØI 3P: hjklÄN TAÄP TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG VAØ CAÂN BAÈNG HOAÙ HOÏC I .T"I.C: ˆ ~u'eän taäp veà toác ñoä phaûn öùng va* caBn baXng hoaù hoïc‰ ñe( tieát 0u'eän taäp coù the( tham gia thaûo 0uaän taïi 0$ùp.ï .3 2&ï4 ()ï : "Iu-n8 cu.H4 <=> c8 DG (#.Muï !"#$u %&'" ()ï : *. 2 . <=> 2> ƒm haD' cho bieát öï =ieán 0a*m cho caBn baXng hoaù hoïc #aû' Pa &ö$ng töï #eùt nhö tPeBn ta coù: 4NH.#aùc nhaän va* phaBn t!ch caùc öï =ieán ñuùng cuûa H%. cuûng coá =ieán thöùc ñaD hoïc.3 J: F . C(u&-. P(:. !?W.ña"t caBu hoûi: N4 <=> + .3 <(&6< 2&ï4 ()ï (u= 4#7u> F NeBu vaán ñeà. ñeàu ^O> C0. %c" de .ï.( ?#= i *8 DG (#.c àn %)9 @u-n8 cu9 th à> ! C t.oC7/ 8oàm: F . IV.3 : ta+ng ha' giaûm aùp suaát..cñng cX v[ chu'Gn fch cjn bkng vM 'Nu tX Onh h"ng cña n(ng UV II . II . noàng weùt phaûn öùng: ñoä caùc =h! va* nhieät ñoä>. 3a36..hö$ùng a.. ta+ng H% ñöa Pa =eát 0uaän cho pböù. thö$ùc nhoû. <=> 9:. <=> thuaän nghgch giuùp cho vieäc f&=. ieän t!ch tieáp #uùc cuûa ñaù voBi baXng ⇒ #t:-465 ñe( cho phaûn öùng #aû' caùch ñaäp caùc mieáng ñaù voBi v$ùi =!ch Pa nhanh choùng h$n. †b3 ‚ tbK: .( 2X4 (B $oá $%c &' c( )ản *h+" $. t8 ≅ C8883.iaûm 3364 . ‚ tieàu =ieän th!ch h$ïp: fu&7! 8O3 0:.n H% chua(n bg tPö$ùc noäi ung ba*i ..3 2b.. De5 Bieán thöùc: 3uûng coá =ieán thöùc veà toác ñoä phaûn öùngz caBn baXng hoaù hoïcz chu'e(n gch caBn baXng hoaù hoïc. 2: weùt phaûn öùng: • .

3 0& !([4 dc !?o NN" 2u. %].N(q. sX mo0 =hI it hQn vM ngLc 0ni B&'" !&B< * S !?*6pO: c> Khi t\ng nhiJt UV. cjn bkng ss chu'Gn H%: 0^n bOng 0Mm bMi fch theo chi[u phOn *ng thui nhiJt vM ngF Lc 0n B&'" !&B< D S !?*6pO: B. %].3 ^ B&'" !&B< D S !?*6pO: taùp aùn ) B&'" !&B< m S !?*6pO: -/ ñaB' 0a* phaûn öùng thu nhieät H%: 0^n bOng 0Mm bMi ∆H x 8 neBn cung caáp nhieät ca*ng 0$ùn cho pböù th/ <vt> ca*ng 0$ùn.*O Sn Ufnh tZnh hZnh DO KiGm tPa bMi cg 3ju hái: N^u cKc 'Nu tX Onh h"ng t!i cjn bkng hoK häc &PZnh bM' nVi ung cña ngu'^n 0I 0QsaFtQF0iFe 3O ?Mi m!i: T"I!: 6m n. vM ngLc 0ni b> Khi t\ng Kp su]t chung cña cO hJ cjn bkng. mdt ch]t #lc tKc D>> C\.3 D: UV ccña phOn *ng thuWn bkng tXc UV cña -GV: %ù chu'Gn fch cjn bkng 0M gZR phOn *ng nghfch N^u cKc 'Nu tX Onh h"ng UNn chu'Gn 3>> 86 (u4_. tPong cjn bkng. ñoàng th$*i $oá $%c &' c( )ản *h+" $.sC -GV: †^u chu hs nh•c 0ni cKc 'Nu tX Onh *>> TJ MN <(K. Kp su]t> ULc thG hiJn tPong ngu'^n 0I 0!aFtQF0iF^ a> Khi t\ng n(ng UV mVt ch]t nMo U.p . cjn bkng ss chu'Gn fch theo chi[u H)X! MN.3 *: A.3 !t. 2U ( \.Bc" !E< H%: 0^n bOng 0Mm bMi B&'" !&B< * S !?*6pO: taùp aùn Š -/ taàng =h! 1u'e(n tPeBn cao noàng ñoä o#i giaûm. !E< 9` !(u4I! dc 9cC CN! fJ %c" !E< H)X! MN. taïo Pa _30. B&'" !&B< m S !?*6pO: -/ ñaB' 0a* phaûn öùng thu nhieät ∆H x 8 neBn cung caáp nhieät ca*ng 0$ùn cho pböù th/ <vt> ca*ng 0$ùn. !(' [. cjn bkng ss chu'Gn fch theo chi[u phOn *ng 0Mm giOm n(ng UV cña ch]t U.3 r(": h"ng UNn tXc UV cña phOn *ng hoK häc &O &\ng n(ng UV ch]t phOn *ng -Hf: N^u cKc 'Nu tX Onh h"ng UNn tXc b> &\ng Kp su]t ch]t phOn *ng <nNu 0M ch]t UV phOn *ng hoK häc =hI> -H8: n^u =hK` niJm v[ cjn bkng hoK c> &\ng nhiJt UV cho phOn *ng häc > &\ng iJn tIch b[ mdt tiNp #lc ch]t phOn *ng e> c.3 H)X! MN. nhiJt UV. .3 r"I. '. H)X! MN. ca*ng nhieàu.3 3: phOn *ng c.3 ()H (B 0M tPnng thK` cjn b\ng cña phOn *ng thuWn nghfch =hi tXc H)X! MN.3 0M sù i fch cjn bkng hKo häc chu'Gn tD tPnng thK` cjn bkng nM' sang Hs: n^u cKc 'Nu tX Onh h"ng UNn cjn tPnng thK` cjn bkng =hKc o sù tKc UVng bkng hKo häc cña cKc 'Nu tX b^n ngoMi 0^n cjn bkng <sù biNn USi v[ n(ng UV .

bi phaBn hu'û h$n.T"I. < vn} vt> > 3aBn baXng =hoBng chu'e(n gch.3 0& !([4 dc !?o NN" 2u. 9X" H)X! MN.ñe( <vt> x th/ phaûi giaûm < 0ieBn tuïc thu 0aá'> 364 va* H46 taïo Pa. 3ju hái .p .3 H)X! MN.th/ < vt> ∨ o giaûm noàng . 3aBn baXng chu'e(n gch theo chieàu thuaän. b> -a* c> =hoBng aûnh hö$ûng ñeán söï chu'e(n gch caBn baXng < v/ chaát PaVn =hoBng aûnh hö$ûng ñeán söï chu'e(n gch caBn baXng> o söï ta+ng hoa"c giaûm 3a36.3 !(YC Gd: Ua Pa nVi ung on tWp bS sung NVi ung 2 Hf: Nghi^n c*u vM 0Mm bMi 3ju hái 2: 3jn bkng hoK häc 0M gZ R &ni sao n. 3ju hái 4 : &hN nMo 0M sù chu'Gn fch cjn bkng R Nhyng 'Nu tX nMo 0Mm chu'Gn fch cjn bkng R ~]' vI $ minh hon. : TG t\ng hiJu su]t 1uK tPZnh : $oá $%c &' c( )ản *h+" $.v: nhWn #ct bMi cOu hs vM cho UiGm ñoä 364 taïo Pa. Ngày Boạn: 10/4/09 Tiết: 6JD66 (gồm 2 tiết) BAØI 3P: hjklÄN TAÄP TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG VAØ CAÂN BAÈNG HOAÙ I .3 * B&'" !&B< 6 S !?*6PO: B&'" !&B< 6 S !?*6PO: -/ ñaB' 0a* phaûn öùng thu nhieät ∆H x 8 H%: 0^n bOng 0Mm bMi a> Neáu ∨ . < vnx vt> phaûn öùng> b> 3aBn baXng =hoBng chu'e(n gch.i cjn bkng hoK häc 0M cjn bkng UVng.v: nhWn #ct bMi cOu hs vM cho UiGm chieàu thuaän. < vn} vt> H)X! MN. H)X! MN. ca*ng e. va* 3a6 > <vt> x v/ 364 giaûm o taùc uïng v$ùi Na6H.3 D B&'" !&B< 7 S !?*6PO: B&'" !&B< 7 S !?*6PO: a> 3aBn baXng chu'e(n gch theo < weùt theo soá phaBn töû =h! $û 4 veá chieàu nghgch. H%: 0^n bOng 0Mm bMi c> 3aBn baXng chu'e(n gch theo . !?W.3 3 C-MN! fJ %c" !E< %u fu.( 2X4 (B *O Sn Ufnh tZnh hZnh DO KiGm tPa bMi cg 3ju hái: N^u cKc 'Nu tX Onh h"ng t!i cjn bkng hoK häc &PZnh bM' nVi ung cña ngu'^n 0I 0QsaFtQF0iFe 3O ?Mi m!i: T"I! 66: 9cC CN! fJ %c" !E< o. e> <vt> x v/ ta+ng nhieät ñoä th/ 3a36.

thuXc nSE Hái tPong phOn *ng tSng hLp amoniac biGu iHn " _&HH sau : 4N4 <=> + . a#it nitPic. &\ng nhiJt UV.H4 <=> → ¬  _.3 ^ : 3Kc bMi tWp tPong %. ). t\ng Kp su]t chung cña hJ. &\ng nhiJt UV.K>. 3ju 3ju NN" 2u. 3ju hái .iy " nhiJt UV thIch hLp UG u' tPZ tXc UV phOn *ng. ). 4 0hn. 3. ?. : ?Mi tWp .K> z hái 4 : ?Mi tWp 4 <%. ?. 3.K>.D8OD ∆H v w + OD 4 5  → ¬   -6 D8O3 ng+i ta th+ng : Š.K 3ju hái 2 : ?Mi tWp 5 z 3ju hái 4 : ?Mi tWp : z 3ju hái . 2: 0hn. A 0hn.iOm nhiJt UV. .p . 7 0hn.#lc tKc 4NH. NN" 2u. H•' chän UKp Kn Ulng. &D amoniac ng+i ta sOn #u]t phjn Unm. 3ju hái 4 : &‹ =hXi hQi cña s•t <```> c0oPua =han so v!i =hong =hI " nhiJt UV 75@83 0M $oá $%c &' c( )ản *h+" $.K> z hái 7 : ?Mi tWp 7 <%. t\ng Kp su]t chung cña hJ. Š. <%. : ?Mi tWp @ NN" 2u. giOm Kp su]t chung cña hJ. . giOm Kp su]t chung cña hJ. <=> &Xc UV phOn *ng hoK häc tSng hLp amoniac ss t\ng bao nhi^u 0hn nNu t\ng n(ng UV hiUPo 0^n 4 0hn =hi nhiJt UV cña phOn *ng ULc giy ngu'^n.3 m 3ju hái 2 : _hOn *ng tSng hLp amoniac 0M mVt tPong nhyng sOn #u]t hoK häc 1uan tPäng.3 3 : 3ju hái 2 : ?Mi tWp 2 <%.

58 vM " 54@83 0M C. Kp su]t Uo ULc bkng 2. %c" de .p .:8 vZ t(n tni cjn bkng : 4…e30. ^O> C0. b> &hiNt 0Wp biGu th*c 0i^n hJ giya UV phjn 0i vM Kp su]t chung cña hJ. a> &Inh UV phjn 0i vM Kp su]t Pi^ng cña tDng c]u tö. HA. mo0 _305 z Kp su]t Uhu 0M 2 atm.cñng cX v[ chu'Gn fch cjn bkng vM 'Nu tX Onh h"ng cña n(ng UV II .3 J: F . <K> { …e430: <K>..28.(c F F Hs v[ nhM 0Mm bMi tWp tPong sg= vM sbt 3huen bf bMi m!i $oá $%c &' c( )ản *h+" $. : Ng+i ta tiNn hMnh phOn *ng : _305 { _30.45 atm <-. J 304 v!i 8.& a const>.3 2b. b> _hOn *ng tP^n 0M thu nhiJt ha' toO nhiJt R &ni sao R 3ju hái . a> &Inh Œ sX mo0 …e430: " hai nhiJt UV tP^n tni th+i UiGm cjn bkng. Khi cjn bkng ULc thiNt 0Wp..

p .Hết bàiEEEEEEEE $oá $%c &' c( )ản *h+" $.EEEEEEEEE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful