P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב ל המדקה תכס הדנ

www.swdaf.com 1
בי קרפ ארקיו - תדלוי
(א) :רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י רֵ בַּ דְ יַ ו
(ב) רָ כָ ז הָ ד ְ לָ י ְ ו ַ עי ִ רְ ז ַ ת י ִ כּ ה ָ שּׁ ִ א רֹמאֵ ל ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ל ֶ א רֵ בַּ דּ ִ תּ הּ ָ תוֹ ְ דּ תַ דִּ נ י ֵ מי ִ כּ םי ִ מָ י תַ ע ְ ב ִ שׁ האָ ְ מ ָ טְ ו א ָ מ ְ ט :
(ג) :וֹתָ ל ְ רָ ע ר ַ שׂ ְ בּ לוֹמִּ י י ִ ני ִ מ ְ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בוּ
(ד) אֹל ְ מ דַ ע אֹב ָ ת אֹל שָׁ דּ ְ ק ִ מּ ַ ה ל ֶ אְ ו עָ גּ ִ ת אֹל שֶׁ דֹק ל ָ כ ְ בּ הָ רֳ ה ָ ט י ֵ מ ְ ד ִ בּ ב ֵ שׁ ֵ תּ םי ִ מָ י ת ֶ שֹׁל ְ שׁוּ םוֹי םי ִ שֹׁל ְ שׁוּ :הָּ רֳ ה ָ ט י ֵ מְ י ת
(ה) ְ כּ םִ י ַ עֻ ב ְ שׁ האָ ְ מ ָ טְ ו דֵ ל ֵ ת הָ ב ֵ קְ נ ם ִ אְ ו :הָ רֳ ה ָ ט י ֵ מ ְ דּ לַ ע ב ֵ שׁ ֵ תּ םי ִ מָ י ת ֶ שׁ ֵ שְׁ ו םוֹי םי ִ שּׁ ִ שְׁ ו הּ ָ תָ דִּ נ
(ו) ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ל ֶ א תא ָ טּ ַ ח ְ ל רֹת וֹא הָ נוֹי ן ֶ בוּ הָ לֹע ְ ל וֹתָ נ ְ שׁ ן ֶ בּ שֶׂ בֶ כּ אי ִ ב ָ תּ תַ ב ְ ל וֹא ן ֵ ב ְ ל הָּ רֳ ה ָ ט י ֵ מְ י תאֹל ְ מ ִ בוּ :ן ֵ הֹכּ ַ ה ל ֶ א דֵ עוֹמ ל
(ז) ָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל וֹבי ִ ר ְ ק ִ הְ ו :הָ ב ֵ קְ נּ ַ ל וֹא רָ כָ זּ ַ ל תֶ דֶ לֹיּ ַ ה תַ רוֹתּ תאֹז ָ הי ֶ מָ דּ רֹק ְ מּ ִ מ הָ רֲ ה ָ טְ ו ָ הי ֶ לָ ע רֶ פּ ִ כְ ו ק
(ח) רֶ פּ ִ כְ ו תא ָ טּ ַ ח ְ ל ד ָ ח ֶ אְ ו הָ לֹע ְ ל ד ָ ח ֶ א הָ נוֹי יֵ נ ְ בּ יֵ נ ְ שׁ וֹא םי ִ רֹת י ֵ תּ ְ שׁ ה ָ ח ְ קָ לְ ו ה ֶ שׂ י ֵ דּ הָּ דָ י אָ צ ְ מ ִ ת אֹל ם ִ אְ ו :הָ ר ֵ ה ָ טְ ו ן ֵ הֹכּ ַ ה ָ הי ֶ לָ ע פ

וט קרפ ארקיו - הדנ
(טי) הָּ ר ָ שׂ ְ ב ִ בּ הָּ בֹז הֶ י ְ הִ י םָ דּ הָ בָ ז הֶ י ְ ה ִ ת י ִ כּ ה ָ שּׁ ִ אְ ו ָ י תַ ע ְ ב ִ שׁ הּ ָ תָ דִּ נ ְ ב הֶ י ְ ה ִ תּ םי ִ מ הָּ בּ ַ עֵ גֹנּ ַ ה לָ כְ ו בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ָ מ ְ טִ י :
(כ) וי ָ לָ ע בַ כּ ְ שׁ ִ תּ ר ֶ שֲׁ א לֹכְ ו :א ָ מ ְ טִ י וי ָ לָ ע ב ֵ שׁ ֵ תּ ר ֶ שֲׁ א לֹכְ ו א ָ מ ְ טִ י הּ ָ תָ דִּ נ ְ בּ
(אכ) הָּ בָ כּ ְ שׁ ִ מ ְ בּ ַ עֵ גֹנּ ַ ה לָ כְ ו :בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ֵ מ ָ טְ ו םִ י ַ מַּ בּ ץ ַ חָ רְ ו וי ָ דָ ג ְ בּ סֵ בַּ כְ י
בכ) ( וי ָ ל ָ ע ב ֵ שׁ ֵ תּ ר ֶ שֲׁ א י ִ ל ְ כּ ל ָ כ ְ בּ ַ עֵ גֹנּ ַ ה ל ָ כְ ו :בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ֵ מ ָ טְ ו םִ י ַ מַּ בּ ץ ַ חָ רְ ו וי ָ דָ ג ְ בּ סֵ בַּ כְ י
(גכ) :בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ָ מ ְ טִ י וֹב וֹעְ גָ נ ְ בּ וי ָ לָ ע תֶ ב ֶ שֹׁי או ִ ה ר ֶ שֲׁ א י ִ ל ְ כּ ַ ה לַ ע וֹא אוּה בָ כּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה לַ ע ם ִ אְ ו
(דכ) ַ כּ ְ שִׁ י בֹכ ָ שׁ ם ִ אְ ו םי ִ מָ י תַ ע ְ ב ִ שׁ א ֵ מ ָ טְ ו וי ָ ל ָ ע הּ ָ תָ דִּ נ י ִ ה ְ תוּ הּ ָ תֹא שׁי ִ א ב :א ָ מ ְ טִ י וי ָ לָ ע בַ כּ ְ שִׁ י ר ֶ שֲׁ א בָ כּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה לָ כְ ו פ

וט קרפ ארקיו – ז הב הלודג
(הכ) הּ ָ תָ דִּ נ תֶ ע אֹל ְ בּ םי ִ בַּ ר םי ִ מָ י הּ ָ מָ דּ בוֹז בוּזָ י י ִ כּ ה ָ שּׁ ִ אְ ו ֵ מי ִ כּ הּ ָ תאָ ְ מֻ ט בוֹז י ֵ מְ י לָ כּ הּ ָ תָ דִּ נ לַ ע בוּז ָ ת י ִ כ וֹא או ִ ה האָ ֵ מ ְ ט הֶ י ְ ה ִ תּ הּ ָ תָ דִּ נ י :
(וכ) ֵ שׁ ֵ תּ ר ֶ שֲׁ א י ִ ל ְ כּ ַ ה לָ כְ ו הָּ לּ הֶ י ְ הִ י הּ ָ תָ דִּ נ בַ כּ ְ שׁ ִ מ ְ כּ הָּ בוֹז י ֵ מְ י לָ כּ וי ָ לָ ע בַ כּ ְ שׁ ִ תּ ר ֶ שֲׁ א בָ כּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה לָ כּ :הּ ָ תָ דִּ נ תאַ ְ מֻ ט ְ כּ הֶ י ְ הִ י א ֵ מ ָ ט וי ָ לָ ע ב
(זכ) סֶ בּ ִ כְ ו א ָ מ ְ טִ י םָ בּ ַ עֵ גוֹנּ ַ ה לָ כְ ו :בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ֵ מ ָ טְ ו םִ י ַ מַּ בּ ץ ַ חָ רְ ו וי ָ דָ ג ְ בּ
(חכ) הָּ בוֹזּ ִ מ הָ רֲ ה ָ ט ם ִ אְ ו ר ָ ה ְ ט ִ תּ ר ַ חאְַ ו םי ִ מָ י תַ ע ְ ב ִ שׁ הָּ לּ הָ ר ְ פ ָ סְ ו :
(טכ) הָ נוֹי יֵ נ ְ בּ יֵ נ ְ שׁ וֹא םי ִ רֹת י ֵ תּ ְ שׁ הָּ ל ח ַ קּ ִ תּ י ִ ני ִ מ ְ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בוּ ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ל ֶ א ן ֵ הֹכּ ַ ה ל ֶ א ם ָ תוֹא האָי ִ ב ֵ הְ ו :דֵ עוֹמ ל
(ל) ן ֵ הֹכּ ַ ה ה ָ שָׂ עְ ו הָ לֹע ד ָ ח ֶ א ָ ה ת ֶ אְ ו תא ָ טַּ ח ד ָ ח ֶ א ָ ה ת ֶ א :הּ ָ תאָ ְ מֻ ט בוֹזּ ִ מ קָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל ן ֵ הֹכּ ַ ה ָ הי ֶ לָ ע רֶ פּ ִ כְ ו
(אל) וֹת ְ בּ ר ֶ שֲׁ א י ִ נ ָ כּ ְ שׁ ִ מ ת ֶ א םאָ ְ מּ ַ ט ְ בּ ם ָ תאָ ְ מֻ ט ְ בּ וּתֻ מָ י אֹלְ ו ם ָ תאָ ְ מֻ טּ ִ מ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ת ֶ א ם ֶ תּ ְ רַ זּ ִ הְ ו :םָ כ
(בל) :הָּ ב האָ ְ מ ָ ט ְ ל עַ רֶ ז תַ ב ְ כ ִ שׁ וּנּ ֶ מּ ִ מ אֵ צ ֵ תּ ר ֶ שֲׁ אַ ו בָ זּ ַ ה תַ רוֹתּ תאֹז
(גל) :האָ ֵ מ ְ ט ם ִ ע בַ כּ ְ שִׁ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ א ְ לוּ הָ ב ֵ קְ נּ ַ לְ ו רָ כָ זּ ַ ל וֹבוֹז ת ֶ א בָ זּ ַ הְ ו הּ ָ תָ דִּ נ ְ בּ הָ ו ָ דּ ַ הְ ו פ

חי קרפ ארקיו
(טי) הּ ָ תָ ו ְ רֶ ע תוֹלַּ ג ְ ל בַ ר ְ ק ִ ת אֹל הּ ָ תאָ ְ מֻ ט תַ דִּ נ ְ בּ ה ָ שּׁ ִ א ל ֶ אְ ו :

כ קרפ ארקיו
חי) ( ָ שּׁ ִ א תֶ א בַ כּ ְ שִׁ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ אְ ו ֶ קּ ִ מ ם ֶ היֵ נ ְ שׁ וּת ְ ר ְ כִ נְ ו ָ הי ֶ מָ דּ רוֹק ְ מ ת ֶ א ה ָ ת ְ לּ ִ גּ אי ִ הְ ו הָ רֱ ע ֶ ה הָּ רֹק ְ מ תֶ א הּ ָ תָ ו ְ רֶ ע ת ֶ א הָ לּ ִ גְ ו הָ ו ָ דּ ה םָ מַּ ע בֶ ר :

א דומע וכ ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
הדומלג יאמ .הדומלג הדנל ןירוק ויה אילגל יתכלהשכ :אביקע יבר רמאו - הלעבמ אד הלומג

הדנ תכסמ ילבב דומלת ב דומע ח ףד
הסיעל הפי רואשהש םשכ :רמוא אייח יבר ,אינתהו - ןיבורמ הימדש השא לכ :מ"ר םושמ אינתו ,השאל ןיפי םימד ךכ
- ןיבורמ הינב !

ב דומע אל ףד הדנ תכסמ ילבב דומלת
העבשל הדנ הרות הרמא המ ינפמ :רמוא מ"ר היה ,אינת - העבש האמט אהת :הרות הרמא ,הב ץקו ,הב ליגרש ינפמ
הפוחל התסינכ תעשכ הלעב לע הביבח אהתש ידכ ,םימי .

א דומע וס ףד הדנ תכסמ ילבב דומלת
דחא םוי התאר :תודשב יבר ןיקתה ,בר רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא - םינש ,אוהו השש בשת - ,ןהו השש בשת
השלש - בש בשת לדרחכ םד תפט תואור וליפאש ,ןמצע לע ורימחה לארשי תונב :אריז 'ר רמא .םייקנ הע - תובשוי
םייקנ העבש הילע .

זי השרפ תישארב תשרפ (אנליו) הבר תישארב
.. . הכפשש ידי לע ,הדנ תוצמ הל ןתינ המ ינפמו ומד ל ןושארה םדא לש הדנ תוצמ הל ןתינ ךכיפ ...


ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 2
אל קרפ תישארב ן"במר
הל) ךינפמ םוקל לכוא אל יכ ינדא יניעב רחי לא ( - אלו ומוקי אל חרואה םהל רשא םישנה יכו ,הז תולצנתה המ יתוניבה אל
כרד ןכ יכ חראה אבב הלוח איהו הילע םידבכ הירבאו השאר יכ הרמא ילוא ,ודומעי לחרכ הדילה תוטעמב ןכש לכו ,ן
:דאמ םהילע דבכי חראהו ןיטעומ ןהימדש
םדא לא וברקתי אל יכ ,ןקוחירל "תודנ" םלועמ ןמש ןכ יכ ,דאמ תוקחורמ םינומדקה ימיב תודנה ויה יכ יניעב ןוכנהו
רשאכ ער םשור השועו יאנג דילומ ןטבמ םג ,קיזמ ןלבהש םתמכחב םינומדקה ועדי יכ וב ורבדי אלו וראב
םיפוסוליפה ,(טי חי ארקיו) הזב םנויסנ ריכזהל דיתע ינא דוע , םדא וב סנכי אל להאב דדב תובשוי ויהו , וריכזהש ומכו
היפמ אצויה רובדה וליפא רמוא הימחנ יבר ,הדנ לש המלשב לואשל רוסא דימלת ,הדנ תכסמ לש אתיירבב וניתובר
נה רחא ךלהל םדאל רוסא ןנחוי יבר רמא ,אמט אוה ,אמט הדנ לש הרפע ךכ תמכ אמט אוהש הרפע תא סורדלו הד
הידי השעממ תונהיל רוסאו :
להאב תכלל אל םגו ,ךילא ברקתהל לכוא אלו יל םישנ ךרד לבא ,וידי קשנל ינודא ינפמ םוקל יתייה היואר לחר הרמא ךכלו
,ילגר רפע התא ךורדת אלש ללכ ירפסמ ויה אל יכ התוא הנע אלו הנממ שירחה אוהו אמט הרובדש ינפמ ללכ ןהמע ם :

בי קרפ ארקיו ן"במר
ד) ( . .. ארקת התייאר ימיב השאה יכ ,יניעב ןוכנהו הדנ הו ,םדא ינב לכ הוקיחריו הודניש רובעב וקחרי םישנהו םישנא
םלצא אמט הרוביד םג יכ ,ללכ םדא ינב םע רפסת אל דדב תבשויו ,הנממ , בקר רפעכ םהל אמט ךורדת רשא רפעהו
קזיה דילומ הלש טבמ ףאו ,וניתובר םג הז וריכזהו ,תמה תומצע .(הל אל תישארב) בקעי אציו רדסב הז יתרכזה רבכו ,
דחוימ להאב תבשל תודנה טפשמ היהו והו . ןגהנמ יכ ,יל םישנ ךרד יכ ךינפמ םוקל לכוא אל יכ (םש) היבאל לחר רמאמ א
.ץראה לע הלגר ףכ ךורדת אלו ךלת אלש בשומב הרותה הרימחה ךכלו הדנה עגמה ןמ רתוי בכשמהו :
ערוצמב בותכה רמא ןכו (ומ גי ןלהל) ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב גכ םירבד) םיאמטה ראשב רמא רשאכ רמא אלו ,
(אי ,ללכ ךלי אלש הבישי וב ריכזה יכ ,הנחמה ךות לא אבי אל הנחמל ץוחמ לא אציו םיקיזמ ולבהו וחיר יכ רמא ךכלו .
אלש ואלב ריהזהו ,הדילה תודנ ימיב הבשי רשא הבשומ לע הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םישלש םג יכ ןאכב בותכה
:שדקמה לא אובת אלו שדוקב עגת
השקמה איבהל ,בשת ,ושרדמו התוד רמול דומלת ,הדנה ןמ הרוהט אהת לוכי ,הביזה ןמ הרוהט אהתש רשע דחא ימיב
:אמטת
הרהט ימדב םעטו - דגנכ רהוט םד אוהש םעטה יכ א"ר רמא ךכו .הרותה ןמ הרוהט התארש פ"עאש רמול י"שר תעד לע
פכ הבקנהו ,ןטבב ותרוצ םלשתש םימיה רפסמכ רכזה לע רזג םשהו ,אמטמ וניאו הדנה םד .הסונמו רורב רבד הזו ,םיל
ינב תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו ןכו ,קקוזמו ףורצ ,(טל הכ תומש) רוהט בהז ןושלכ ,ןויקנ הרהט םעט יכ ,יתעד יפלו
,התדנכ העבש אמטתש רכז תדלויב הוצ יכ ,ןינעהו .(ג ג יכאלמ) םתוא קקזו יול ,רוקמה ןמ םד תעפוש היהתש גהנמה יכ
ש דוע ליחותש הוצו תורוכעה תוחלהו םימדה תיצמת איצות הלא לכב יכ ,הפוג תוקנל התיבב בשת םימי השלשו םישל
ה תיב אבתו ןוירהמו ןטבמו הדילמ הקנת זאו ,םדה תיצמתמ תואבה תושפועמה :'
ולאה םימיב הלעבל הרוהט איהש ולבק וניתוברו אמטתש רמא הלאבו ,התוד תדנ ימיכ םהש העבשב רמאש ינפמ ,
דקמלו שדוקל :אוה ןילוח הלעב (א אל ןילוח) ורמאש ומכו ,לעבל אלו ןילוחל אל ,ש
םינומשל הבקנהו םוי דחאו םיעבראל רמגנ רכזהש רמאש לאעמשי 'ר תעד לע םהרבא יבר ירבדכ וא ,הבקנב לפכה םעטו
הבקנה עבט יכ רובעב םעטה ,דחאו םיעבראל הבקנ דחאו רכז דחא ורמאש םימכח תעדל לבא ,(א ל הדנ) דחאו ,חלו רק
ןהבש שפועמה םדהו תוחלה יובר ינפמ לודג ןויקנ הכירצ ןכ לעו ,הבקנ הדלי ןכ לעו ,הרקו דאמ הבר םאה םחרב הנבלהו
:םימחה ןמ רתוי ןמז תוכירא םתויקנב ןיכירצ םירקה םיילוחה יכ עודיכ ,תורירק ינפמו
ז) הימד רוקממ הרהטו הילע רפכו 'ה ינפל ובירקהו ( - פוכ בירקתש רמאי ,הימד רוקממ רהטתש 'ה ינפל השפנ ר השאה יכ
איבת ,הבקנל וא רכזל דלוה תריצי ימיב וא ,ןויקנה ימיב הדמע ירחאו ,תחשמ רוקמו ספרנ ןיעמ הל היהת התדלב
תושעל אילפמו רשב לכ אפור הלעתי םשה יכ ,רהטתשו הרוקמ דומעיש השפנ רפוכ :
צפוק דליל תערוכש העשב (ב אל הדנ) ורמא וניתוברו איהש רובעב יכ ,הזב הנוכה רקיעו .ילעבל דוע קקזא אל תעבשנו ת
.החור תולעמ הל רפכל הרותה התצר ,הלעבל תדבעושמ התויה ינפמ םייקתהל היואר העובשה ןיאו ,רעצה ךותמ תעבשנ
תוירב קידצהל הצור אוהש ,םיבורמ וימחרו תוקומע ךרבתי םשה תובשחמו וי :

וט קרפ ארקיו ן"במר
אי) ( . .. ה תאמוט םעטו אפירש םשל האדוה תתל ןברק ךירצו .םיקבדנה םיאלוחה ןמ דבכ ילוח ותויה ינפמ ,שיאב בוז
ילוח דוע ול םורגי אלש ואטח לע רפכל תאטח ךירצו ,ורהטו ותוא :
ערז תבכש תאמוט םעטו זט םיקוספ) - ,הדלותה עבטב אוהש יפ לע ףא (חי ,תחשמ רוקמה יכ ,תמה תאמוט םעטכ
חשי םא עדוי אל בכושהו רצונ דלו ונממ היהי וא וערז ת .ירקה ךל ראבתי היחמהו תיממה תרזעב תמה תאמוט ירכוזבו ,
ריכזא דועו הדנב :םירקע תאמוט (טי חי ןלהל)
ילוחמ תאפרתנ אלו העבטב אוהש רובעב ,ןברק הב בייח אלו התדנ תעב השאה בוזב בותכה לקה תעבש התוא אמטו .
,העבשה לכ וא דחא םוי הארתש ןיב םימי ] (לבא) לכש [ ןהב תויהב יתלוז העבשמ רתוי ןהב היהת אל ןעבטב םישנה
םיבר םימי המד בוז בוזיו תעה לע ףיסותש וא ,הל עודיה תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי יכ לבא .ילוחב רתי עפש
בזה ןידכ התואפרתהב ןברק התוא ךירצהו ,שיאה בוזכ ילוח אוה הנה ,םהה העבשה ירחא :
כה ריכזה אלו ותאמוטו שיאה בוז ריכזה יכ ,השאב הליבט בות רזחו ,רהטו םייח םימב ורשב ץחרו (גי קוספ) ףוסב רמאו ,
,הבזבו הדנב האמוטה ריכזהו ,שיאכ ןבול אל הלש בוזה היהי םד ,בזה שיאכ ,הבז היהת יכ השאו (טי קוספ) השאב רמאו
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 3
ה רהטי רשאכ ,הבוזמ הרהט םאו (חכ קוספ) הבזב ריכזה ןכ ירחאו ,בזה רופסי רשאכ ,םימי תעבש הל הרפסו ,ובוזמ בז
:בזכ םייח םימב הציחר הכירצ היהתש ,טשפה ךרד לעו .בזה תרהטכ ,רהטת רחאו
הוקמ ימב םתאמוטמ םירהטנה ראש ךרדכ רהטתש הבזה תרהטב ולקה וניתובר לבא .(א"יה א"פ הליגמ אתפסות)
טת רחאו" ללכ ריכזהל ךירצ היה אלש ינפמ ,םהל םעטהו איה שיאה ללכבש ,"רה קולחה ריכזהל אלא בותכה אב אלש ,
,התע אלב ןיבו התדנ תע ןיב קלחלו םדב הבוז היהיש הבקנל רכזה ןיבש ,הרהט הל תוברל בותכה אבש ורבס ךכיפלו
םייח םימ אלב םג הרותב םירהטנכ "רהטת רחאו" רמול :

חי קרפ ארקיו ן"במר
טי) אמוט תדנב השא לאו ( הת - בותכה רסא הדנה יתרכזהש םעט ינפמ ,(ו קוספב ליעל) בכשמה הרותה הריתה אלש
ערזה םויקל קר . רבכ יתרכזה רשאכ ובור וא ולוכ השאה םדמ רצונ דלוה הנהו ,(ב בי ליעל) רצונ היהי אל תודנה םדמו
.ונלכאי וא ותוא התשיש םייח לעב לכ תימי תומה םס אוהו ,דלו ונממ השעי ךיאו ,ללכ םד םחרב תויהב הנהו הדנ
וריכזה רבכו .ונתימי אוה הזמ ןוזנ היהיו רחא םדמ רבעתת םא ףאו ,ללכ רצוי אל יכ ,ונממ רבעתת אל ,הברה
דילויו ותוא ץימחי תודנה םדמ וכותב עקתשנש אלא בוט םדמ ונוזמ לכו חבושמ םדמ ןוזנ היהי םאש ,דוע םיאפורה
עד לעו ,םהינימל תועובעבאו ןיחש דלוב וניתובר ת (א ערוצמ אמוחנת) .ערוצמ דלוה היהי תצק ופוגב ונממ ראשי םא
בכשמ הרותה קיחרתש יואר ולאה םינפה לכמו הדנה :
לזרב לש הארמב טיבת םא הבוז תליחתב הדנה יכ ,הדלותב םיעד םימת תואלפנמ אוהו ,יתימא ןויסנ וב ודיגה דועו
ומודא תופיט הארמב וארי הב תוארל ךיראתו ריהבה עורו ,יאנג דילות הבש קיזמה ערה עבטה יכ ,םד תופיטכ ת
וב התבשחמו הפוג קבדת רשא המע בכושל קיזתש ןכש לכו ,ותטבהב תיממה העפאכ איה הנהו .הארמב קבדי ריואה
בותכה וילע רזג ךכלו ,ותבשחמבו (דכ וט ליעל) קבדתמ עור התער יכ ,וילע התדנ יהתו ,"התאמוט תדנב" רמאש אוהו .
רמאי .םפוגב םהל האמוטש ערוצמה שיאכו ץרשכ איהש ,האמוט םלועל הב ריכזי יכ ,(זי ול לאקזחי) הדנה תאמוט ןכתיו
הימד רוקמ תא התלג איהו הרעה הרוקמ תא םעט והזש ,(חי כ ןלהל) אל ,רתסהל יואר אוהה תחשומה רוקמה יכ
כ שדוקה ערזל רסאנ הנהו .דאמ םיקיזמה םיערה םימ ונממ באשיו הלגיש זא יכ ,םימב לובטתש דע התאמוט ימי ל
ירמגל היקנ היהתו התבשחמב םג רהטת :

גכ ןמיס (םייח חרוא) א קלח רפוס םתח ת"וש
וניבר רביחש תועצקמה 'ס םשב 'כ אצמש ['ל ףיעס] ח"כק ןמיס ח"אב ח"רפ ש"מל שוחל םא ודובכ תלעממ יתלאשנ לואש
ל"ז לאננח םייסמ ח"רפהו ,וערזלו ול בשחת הללק ותכרבו לארשי תא ךרבי אל םש הדנ השאש תיבב סנכנה ןהכד
רבדה םסרפל ןיאש רהו ומצע ירבד לע רבע כ"מב הנהו , :ומסרפ י

דימת 'סמל ושוריפב ד"בארה םאיבה וללה םירבד הנה [םילוע ולחה קרפ] רוקיעו רבדל םעט אוצמל דואמ קחדנו
/רקיעו/ ה"ה כ"או רימחהל הדנל שקתיא ז"עד ב"ע ז"מ ז"ע 'סמד 'ינתמבו ע"רפר תבש 'סמב ע"ר ירבדל שוחל וירבד
עו ,אובי אלב רהזומ ןהכהש תמל ז"עו ז"על שקתיא הדנ הדנ ה"ה כ"או ךיכרד 'ילעמ קחרה ביתכ ז"עב דו בושו ,
ורמא ז"הזב םג תועצקמ 'סבש ןדוי 'ר םא ד"בארה קפתסנ ךרבתמ רימחמה םייסמו :

.. . ךרד יכ ךינפמ םוקל לכוא אל קוספב הרותה לע ן"במר ש"מ י"פע אוה תועצקמה תרמוח רמוא יתייה ד"בארה ירבד ילולו
יל םישנ הדנ 'פב םגו ויה םינושארה תומואהש ויהו הדנה ילגר תופכ תכירד םוקמ לע ךורדל אלש דוע רהזהל םיעדוי
רהזנ וניאש ןהכד ל"ס כ"או ,קיזמ סרא אוהש תויעבטב םתעידי י"פע תוריתי תוקחרה המודכו הרובד לבהמ םירהזנ
מ רהזנ םדא םוש ןיאד הלא וננמזב ןכ יכ הנה ,ךתחפל אנ והבירקה םושמ 'ה ינפל תרשל דומעל יואר וניא הזב וא ,הז
תיב ןאכ ןיא תאזכ תעל ךכ ןיבו ךכ ןיב ,'ה םיאתפ רמוש םיבר 'יב ושדש ןויכ וא תומוקמהו םינמזהו םייעבטה ונתשנד
םיהימתמה ןמ אלא וניא רימחמהו הז ןינעב שוחימ ['ו 'יס ח"ואח] םירפא תיב 'ושתב תוילגרמ ןמלז ה"ומ ןואגה יכ יתעדיו ,
ינהכה ןיא ןכ םושמד רמול ז"ע ררועתנ הדובע רחא ארקב ביתכ כ"נד טושפ םעט ל"נו ,וננמזב םויו םוי לכב םיפכ םיאשונ ם
היוצר הדובע ןיאשכ קפס ןיאו הדובע םוקמב הלפתו ,םעה תא ךרביו תאטחה תושעמ דריו ביתכדמ הלגמד ב"פר ןניפלידכו
ט לוחה תומי לכ ה"ועב תויהו ,זא םיכרבתמה לע לוחת אל םינהכ תכרב םג ו"ח לוגפ איהו בורו הלכלכהו היחמה לע םידור
םינווכמו םייונפ םלועהש ט"יב םיכרבמ כ"ע יוצר וניאש ןברקכ הנווכ אלב הלפתו הבורמ הדרטו הנווכ ילב תולפתה
:ש"ע אקוד ט"יו תבשב םידליה ךרבל םיגהונש גהנמה לע רוזחמה שוריפב 'כ ג"הכו ,םתלפתב

וט קרפ ארקיו ייחב וניבר
(טי) שאו הרשבב הבוז היהי םד הבז היהת יכ ה ,התדנב היהת םימי תעבש .שיאכ ןבול אלו ,הלש בוזה םד שוריפ .
.התדנב היהת םימי תעבש תחא היאר אלא התאר אל וליפא
עגונש ימב אלא ללכ הליבט ןורכז הב ןיא ירהש ,הנינעב תומותס תוארקמהו הדנה ןינעב תרבדמ וז השרפ הנהו
בותכה וכירצהש הבכשמב הליבט ."םימב ץחרו וידגב סבכי הבכשמב עגונה" (אכ קוספ) :רמאש אוה , בותכ אצמנו
לקו ,המצעב עגונל ןכש לכו ,הבכשמב עגונמ רמוחו לק הרותה ןמ הדנה תליבט :ןואג יאדוהי רמל הלאש תבושתב
םימב אבתש דע התאמוטב איהש ,המצע הדנל רמוחו יהת םימי תעבש" (ב דס תבש) :ל"זר ולבק ךכו . ,"התדנב ה
.אנמחר אילת הליבטו םימיב ירהש ,םימב אבתש דע אהת התדנב בותכה ןמ הז ודמלש םינואגהמ שיו (חי קוספ ליעל) :
ולבטיש דע ןתאמוטב ויהיש םיאמטה לכל בא ןינב הז ,"םימב וצחרו" .
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 4
. . . הדנה עגמב ארמוח גוהנישו רתויב קחרתיש םדאה ךרטציו ,"הורע תולגל וברקת אל" (א גי תבש) :ל"זר ושריפ ןכו ,
.הורע יולג ידיל האיבמה הבורק םוש (ו ,חי ארקיו) ידכ הרהטב המע םדאה גהנתיש ךירצ הריציה ילכ השאבש ינפמ יכ
הריציה היהתש הריציה רקע רחא תוכשמנ שפנה תודמ לכ יכ עודיה ןמו ,הרוהטה שפנה לבקל היוארו הרוהט ונשו .
(טי ,חי ארקיו) :רמאנש ,רוסא תחא הטמב הלעב םע הידגבב ןשיתש וליפאו ,תרכ בייח הדנה לע אבה (א ב תותירכ) :ל"זר
ארשי תא ריהזה אוה ךורב שודקה ירהש ,"ברקת אל התאמוט תדנב השא לאו" ושעי אלש השודקה לעו הרהטה לע ל
.םייוגה השעמכ
לש העבטב ילוח אוה תודנהש יפל םעטהו ,הבזב הבייחו הדנב ןברק הרות הבייח אלש אצמת וז השרפב לכתסת םאו
הז ילוחמ םלועל האפרתנ אלו השא םישנה יכ ןלוכב הארתש ןיב דחא םוי הארתש ןיב םימי תעבש התוא אמט ךכלו ,
הב היהת אל ןעבטב ,ילוחב רתי עפש ןהב תויהב תלוז העבשמ רתוי ן העבטב ילוח וניא הביזה לבא הב ריכזה ךכיפלו ,
המד בוז בוזב תעה לע ףיסותש וא ,הל עודיה תע אלב רמולכ ,"התדנ תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו" :בותכה
העבשה רחא םיבר םימי אכ ןברק בותכה הכירצהו שיאה בוזכ ילוח אוה הנה בזה טפשמכ אפרתת רש .
לע הז היהו ,השאה איה דבלב םדאה ןימב אלא ,ןינימה ראש תובקנב והונאצמ אל השאב עבטומה הזה ילוחה יכ עדו
הל רמאנש הוח לש הקתפמ שנועה ךרד (זט ,ג תישארב) : תומהבהש יפל ןינימה ראשב וניא ןכלו ,'וגו "הברא הברה"
נועה רחא ךשמנ םנינע ןיאו ,לכש ןהל ןיא חכב שי האמוטה חור זאמ הילע החרפש םעטמ יכ רמול רשפאו .רכשהו ש
הרומג הטבה התודנ תלחתב םהב טיבתש רחא תיכוכזב וא הארמב םד יפט תוארהל הדנה השאה .
תורתומה ןמ השאה הקנתת יכ ,דלול הלעמו תלעות אוה הנה העבטב ילוח אוהש יפ לע ףא יכ תעדל דוע ךל שיו
ה היהיש דע םתוא שרגתו ןינעכ ,לכשה רוא אוה ,יהלאה עפשה לבקל ןכומ היהיש ידכ ,רחבומהו ךזה םדה ןמ רצונ דלו
הז גוהניש יואר היה הז םעטמו ,ןכל םדוק אל שמשה רוא לבקל ןכומו יואר היהי זאו הדולחה ונממ ןישרגמש לזרבה
אלו ,הורעה םוקמב בלחה קינהל ןהידש וחנוהש ןינימה ראש תובקנב אלו ,םדאה ןימב השאה איה ,םדאה ןימב ןכ
ותאירב תילכת התיה המ דחא לכ ריעהל ידכ לכשה םוקמב וחנוהש .

וט קרפ ארקיו ייחב וניבר
(חכ) .. . שרדמב ל"זר ורמאש המ אוה ,השאל הנתנש וזה הוצמה םעטו (זי ,גי הבר תישארב) : איה םדא לש ומד הכפש
המד ךפשי ךכיפל ,"ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש" (ו ,ט תישארב) :בותכ ןכו , רנה תקלדהו הלח ןכו האמט איה הנה ,
.תבשב רנה תא קילדתו הלחה רומשת ךכיפל ,םלוע לש ורנ התבכו םלוע לש ותלח

טי קוספ וט קרפ ארקיו קחצי תודלות
(טי) ברעה דע אמטי הב עגנה לכו התדנב היהת םימי תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת יכ השאו
ןואגהו ,הליבט הכירצש הדנב הרותב וניצמ הנא לואשל שי ,הבכשמב עגונמ ו"ק הרותה ןמ הדנה תליבט רמא יאדוהי רמ
םינואג שיו ,אנמחר הלת הליבטו םימב ירהש ,םימב אבתש דע התאמוטב איהש המצע הדנל ןכש לכו המצעב עגונל ש"כו
.ולבטיש דע םתאמוטב והיש םיאמטה לכל בא ןינב הז םימב וצחרו [חי קוספ] בותכה ןמ הז ודמלש אל תודנה לואשל שיו
רמאנש הוח אטחב ,הבושת .הזב םעטה המו דבל השאב אלא םייח ילעבה תובקנב ונאצמ [זט ג תישארב] הברה
םא ,התודנ תלחתב הדנה הב הטיבמש תיכוכז לש הארמב וארי ןכלו תישארב רדסב יתשרפש ומכו ,ךנובצע הברא
הלודג תלעות אוה העבטב ילוח אוהש פ"עאש עדו ,םד תופט הרומג הטבה הב טיבמ ןמ השאה הקנתת יכ ,דלול
קורימ ךירצש הארמהש ומכ הזו ,יהלאה עפשה לבקל ןכומ היהישל ,יקנהו ךזה םדה ןמ רצונ דלוה היהיו תורתומה
הניב םוקמב ןהלש םידשהש םישנב ןכ אלו ,הורעה םוקמב המהבה ידש וחנוה ןכלו ,םינווגה וב ומשרתישל ךוכיזו
ה התדנב הודהו ,רוהט םוקממ דלוה קנייש הדנה תאמוטל לארשי לש ןתאמוט בותכה לישמ [זי ול לאקזחי] רמאנש
,ינפל םכרד התיה הדנה תאמוטכ ןהכה הדנהו םשל סנכנ ןהכה ןיא תיבב אוהש דועב תמהש תמה תאמוטכ רמא אל
םיוגה ןיב םיאמט םהש יפ לע ףא לארשי לע ותניכש הרשמ אוה ךורב שודקה ןכ ,המע בשויו סנכנ זט ןמקל] רמאנש ,
ט ,םתואמוט ךותב םתא ןכושה [ז הדנה לבא ,םלועל םהילע תרזוח הניכשה ןיא תמה תאמוטל םלישמה וליא דועו
ונרהטיו ונלאגי אוה ךורב שודקה ןכו ,תרהטמו תרזוח :םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו [הכ ול לאקזחי] רמאנש

טי קוספ וט קרפ ארקיו ונרופס
(טי) םד הבז היהת יכ השאו . הרקי אל יכ דיעה הזבו הלועו תאטח ןברק הבזה תא ןיעטהו הבזהו הדנה יניד דמיל
ריעהל יתלוז ומע תונבב הז לע הוח תא שנעש שנועה תוברה םנמא אוה יכ הבשחמבו לעופב םדק ירמ לע ןנזא
ךנובצע הברא הברה ורמאב ללכנש התבשחמו התלועפ (זט ,ג תישארב) הילע הרעי דע םייקנ 'ז רופסתש יואר ןכבו
הבשחמה לע הלועבו ערה תלועפ לע תאטחב רפוכתו לובטת זאו הרהטו הבושת חור :

ד קרפ ארקיו רומה רורצ
וישכע אב .תורוהטהו תואמטה תומהבהו .אשמו עגמ תאמוטו לכאמ תאמוט יניד שריפ הלעמלש יפל .עירזת יכ השא
תונברקה תרות םילשהל .תדלויב ליחתהו .םיתבהו םידגבהו םדאה תאמוט לעו .תדלויה השאה תאמוט לע ריהזהל
יתבתכש םינימ הששהמ 'וכו הלועל ותנש ןב שבכ איבת ןאכב בתכש םלוכבש איה תדלויה תרותו .ארקיו תשרפב ךמס ןכו
תאמוטש יפלו .ותשא הוחו ןושארה םדא אטחמ ואבו ווהתנ םיעגנהו תואמוטה לכש ונעידוהל .ןאכל וז השרפ הדנ
םינב ידלת בצעב ורמואכ .הוח אטחמ וכשמנ הביזו ז תאו ולכאת הז תא רמאש רחא ןכל . רמאנש המ ןיעכ .ולכאת אל ה
.הוח תאטחמו ותאטחמ ךשמנש המ רמול וישכע אב .ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו לכאת לוכא ןגה ץע לכמ םדאב
תסו תוארל אלש םישנה לכ תויואר ויה אטחה םדוק יכ הדנ םד אלב תורוהט אלא .הביזו התואב תובותכב ורמאש ומכ .
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 5
עב אבו .םילותב הל אצמ אלש השא עוטק רוד .יטקרוד יאמ ןנירמאו .ינא יטקרוד תחפשממ הרמאו הבישמ איהו .ד"בל הל
םד אל םהל ןיא הדנ קפס םהב ןיאו תורוהט ןהש יפל .יטקרוד תחפשמל תיכזש ךירשא ינולפ יבר היל רמאו .םילותב םד אלו
הדנ ןהילעבל .אטחה םדוק הוח התיהש ומכ . תבסבש דע הדנה חהו האמוטה דליתת הביזהו ןועב ןה ורמואכ .םדאב אט
תודנ םדמ רצונ דלוהש יפל יתללוח ךמס ןכלו .יתללוח ןועב ןה רמאנש התסול ךומס אלא הרבעתמ השאה ןיא ורמא ןכלו .
.ךנובצע הברא הברה םש רמאש .אמטה .הוחב םירומאה .התוד תדנ ימיכ .םימי תעבש האמטו עירזת יכ השא ןאכל והמ
בשב העבש .םימעפ 'ב הברא הברה .האמוטבו ןובצעב .השאה תדמועש .הע הדנבו בצעב ךנורהו .הלעבמ השרפנ
הדילה תאמוט איה תאז .םינב ידלת הדילה תאמוטב ףיסוה .ךנורהו ךנובצע לע םינב ידלת בצעב רמול רזחו לפכש יפלו .
שארה םדא תללקב אצמת אל ןכלו .םימי תששו םיששו .התדנכ םיעובש הבקנבו .םימי תשלשו םוי םישלשו ןובצעב אלא ןו
.םיעובש האמטו הבקנב רמא .ךנובצע לע בצעב רמאו .לפכש השאב לבא .םימי העבש אלא הוצ אל רכזל ןכלו .הנלכאת
:דבל םא לש 'ז רכזלו .תב לש 'זו םא לש 'ז .הבקנל םיעובש המל םרמואב הכרבל םנורכז ונוויכ הזלו ...

וט קרפ ארקיו לאנברבא
(א) 'וגו בז היהי יכ שיא שיא ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו ימכח וראב רבכש הזב םידקהל יואר .רדסה ףוס דע
.ןוזמב םילוכע 'ג יחה ףוגב השעי וארוב תמכחב עבטהש עבטהו 'אופרה כעתי םשש 'וטסאב ןושארה המ ןושאר לוכע ל
שפנ לכל לכאיש . לוכעה תורתומו תלוספה םנמאו ש"קאירשמ םיארקנה םידירוב דבכה לא ונממ ךלי םשמ תיצמתהו
ותואי אלש םיסג תורתומ םהו האיציבו ןתשב 'טמלמ ואציו .תוילכה ךרד תוימימהו םיעמה ךרד עבטה םחדי .אוהה
תורתומה ןכלו .עבטה םחדי אלש א"או םירבאה תנזהל םירחא תא םיאמטמ םניאו 'אמוטל 'רותב םיבשחנ םניא הלאה
םתייחד ידעלבמ תויחל םדאה לכוי אלש יפל ויכרצ 'רותה הבייח אלו רבג םע שלש םימעפ םוי לכב םישענו םיגוהנ םהו
עב ברעה דע םיאמטו םפוג םיצחור ויה אלו םוי לכב םהיכרצ םישוע םינהכה ויה הז ינפמו 'תכרבו םידי תליטנב אלא .'רוב
דבכב אוה ינשה לוכעהו ראשה ןמו םדה ונממ רחבומה ןמ דליתי םשו 'כמוטצאה לא וילא חולשה ןוזמה תא לכעי םשש
חלשי 'תצקו ףוגה 'ולמעתהבו העיזב עבטה החדי 'תצק לוכעה הזמ תורתומהו .'רוחשו המודאו הנבל 'רחאה תוחילה ודליתי
ה 'חדיו ובריש םימעפו םהל 'ודחוימה 'וכפשמה לא .םינפואה רתיו םדה 'פיערבו לושלשב עבט לוכעה תורתומ םג הנהו
תוזקהב םיגירשה תעיקבו הפ ךרדמ ותאיציו 'יריחנב םדה תפיער ךכלו .עבטה םחדישכ תואמטמ םניא הזה ינשה
םהש יפל תואמוטה ללכמ הז תא בותכה הנמ אלו אמטי אל םירוחטב וא יידבכה לושלשב ותאיצי וא הציצמה תוסוכבו
ויחד ותדמעהו ותויח ךרוצל וילא תוכירצ המהו םדאה ןוצרב אלש עבטה םתוא החדיש תויעבט ת . אוה 'גה לוכעהו
יתמאה תעדה אוה יכ 'ירבאב .םיקרועה תויפב 'גה לוכעה היהש ס"ב בתכש ומכ אלו תיילוכה רפסב ד"שר ןב בתכש ומכו
באב אלא רבד לכעתי אל םיקרועה תויפב הנה יכ .םירביאב 'דה לוכעו דאמ חבושמ אוה המש 'שענה לוכעהו םמצעב םיר
הבוט איה המש עיגת רשא 'חילהש יפל תוכיאה יפכ רעזמ טעמ םא יכ תורתומ וב ןיאו ונממ ןוזנה םצעל ןוזמה בושי
.םירבאה תעיגיו העיזב והחדי עבטה הנה תוכיאה יפכ הב היהי רבד רתומ םוש םאו .םירביאה תא ןוזל התואנ תקקוזמו
יהיש רתומהו .לגשמה תעב םדאה איצוי הזמו םירביאה ןוזמל ןוזמה ול רסחיש תעל עבטה והרמשי ותומכ יפכ המש '
הירבאב רשא אוהה 'וחלהמ עירזת השאהש עדתש יוארו .השאה םחרב והכפשיו המאה ךרד ותוא איצוי ותומימחבו
ל שיש ומכ םינפבמ הל רשא הילכב הערז עירזת המצע םמחתת וא התוא שיא בכשי תעבו ערזה ותואו ץוחמ םדא
רתומ לכה ראשי וא רבועה דליתי ברועמ רמוחה ותואמו התודנ םד םעו רכזה ערז םע ברעתיו המחר ךותב ךפשי הלש
'דלוהב תדלויהו 'שדחב שדח ידמ עבטה ותוא החדיו . תאמוט שרשש רמוא תאז לכ תא ךתוא םיהלא עידוה ירחאו
'בזהו בזה הדנה צויה םדה רובעב וניא תדלויהו הניאו גלפומ םד איצות יידבכ לושלש הילא אב םא הנה יכ 'שאהמ א
לבא .התודנ ימיב הנממ אציש הממ םילפכ ילפכ אוהה לושלשב אציש ףא הב עגונה לכ אמטת אלו 'אמט הז ינפמ
המדב םיברועמ םהו המש וכפשנש השאה ערזו שיאה ערז ינפמ איה הזב הבסהו .'חרהמ אצויש יפל אוה םדה תאמוט
וה יכ תנזהל עבטה ןיכה ותוא תומלשה תילכתב לכועמ דבכנ ןוזמ אוהש יפל אמטמה אוה 'שאבו שיאב ערזה תאצ
הירבא ןוזמ תלזוג איה םג איהו וליח םישנל ןתנו תונזו ףואינה ירחא ופדרב םדאה רשאכו .שיאה םויקלו םירבאה
'יערזהו םדהמ אוהה בורעה היהו .םהישעמב םיאמט םה םחרה לא ותוא תנתונו היה ךכלו .גזמה תחשומו ער רבד
הליקה בוט תילכתה תויהל .ןימה תוראשהו 'דלוהה תילכתל השא םע בכוש תויהב שיאה הנהו .םירחא תא אמטמ
םפוג ולבטיו ברעה דע ואמטיש הוצ לבא .ןברק תאבהו םימי תעבש אמטהל םתוא הבייח אלו םהינש תאמוטב 'רותה
ורהו המיזב םיפוטש ויהי אלש ידכ םימב ךרדכ םעפ רחא םעפ השאה םע שיאה בכשי אלו דאמ לגשמה רחא םיפד
םיפאונה .אוהה םויה לכ דוע ובכשי אלו הזמ הז ודרפי איה םג איהו ערז עירזמ ותויהב לבא . תא שיאה איצוה םא ש"כו
אוהו ןימה ןויקל אלו ונוזמו שיאה תרימשל אל ואיצומ ותעשרבו בוטה וירבא ןוזמ לזוג אוהש 'לטבל וערז הזב הבס
דע אמטיו וישעממ שוביש יואר היה ןכלש .לכועמ יתלב ונוצר ילבמ וערז תאצוהל אביו ירק הארי ומצע םמחמ ותויהבש
תניחבכ אל םגו .'יאלח םתויהל הבזהו בז תאמוט 'רותה הרסא אלש הזמ ראבתה הנה .ותאמוטמ ץחרתיו ברעה
מ תאיצי תאפמ םתאמוט התיה אלשו דבלב עבטה 'ויחד םתויה 'בקנה ערזו רכזה ערז ינפמ אלא 'שאהמ םדה תורתו
ותומלשב אוה םיקרועה ךותב ותויהב השאה םדש םייעבטה ורכז רבכו השאה םד םע םש ברעתנו םחרה לא וכפשנש
םע םחרה לא ךפשנ םדה תויהב לבא .רשפאש המ לכ רשיו הוש גזמו תחבושמ החיל אוה םירביאב ותויהב ערזה ןכו
דספי םדה םהה םיערזה ועבטמ אוהה רמוחה קספיש קפס ןיא יכ דספיו ועבטמ הנתשי ערזהו ועבטב תחשויו
דחאכ דלוהמ ץוח םלועה ריואל ותאצב אוהה ברועמה המוחה 'יהיו דספהה רחא אבת הוה לכש רבועה תודליתהל
תאמוט התיה ךכלו םיתיממה םיסראהמ הדנה 'תרהט םויב ןברקל הכרצנו העבש לכ 'אמטמ תדלויהו תה הנה . ראב
לוכעה תורתומ םתויה ינפמ הז היהש ןתשהו םיעמה ךרדמ עבטה םתוא 'חודש תורתומה םיאמטמ ויה אל המל הזמ
םיקרועה תחיתפב אצויה אמטמ םדה היה אל המלו .םתייחד תלוזמ םייקתמ םדאה ןיאו הנזהל תויואר ןניאש ןושארה
א לכב אצויה םדה ןיאש .םדה ולשלשב ןכש לכו הפה ךרדמו 'פיערבו ינשה לוכעה ירתוממ אוהש יפל אמטמ םינפואה ול
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 6
.ומויקו םדאה תדמעהל הכירצ ותייחדו תנזהל עבטה ןיכהש 'גה לוכעהמ ותויהל אמטמ היה םדאה איצויש ערזה ךא
תיחשמו דספנ ץוחל אצויה ערזה היהש הז ינפמו .בר קזה םא יכ ותאצוהב תלעות םדאה ףוג לבקי אלו .םירבאה
ןכ לע ריואה דיספמו ותאמוטב 'רותה הליקה ןימה םויקל לגשמה ךרוצל םדאה ואיצוהב םנמאה .וב עגונה לכ הקני אל .
עובק םומ אוהה רבדה השענ רבכש יפל דאמ אמטמ היה ונוצרב אלש ונממ אצוי וערזש תודימתב בז 'שענש ימ םנמאו
.םיתיממה 'יסראהמ דחאכ השענו םירבאב היהש הממ אוהה ערזה גזמב דספנו ד 'תיהשו 'תויהב אמטמ השאה ם הדנ
אוהה רמוחב םשמ אצויה היהו שיאהו השאה ערז ומע וברעתנ םש רשא הלש םחרה ןמ אצוי ותויהל הבזו תדלויו
אל 'תוקנהו השאה תואירבל 'כירצ איה תודנה םדב עבטה תייחדש ינפמ לבא .תערצכ דאמ קיזמו דספנו שפועמ
רק תאבהב אלו 'רהט ימי תעבשב 'רותה התוא הבייח 'רבגש הנכסה ינפמ םגו .המד בור ינפמ תדלויל השע רשאכ ןב
םיברה 'יפואנ רובעב אלא הז הל הרק אלש הרות 'רעשש ינפמ םגו הילחו התער תדמתה ינפמ 'בזהו .הילע
אצויה םדה יכ ןברק תאבהבו הרהט ימי תעבשב 'רותה הבייח הזמ רהזתש ידכ תונזב םדא ינב םע דאמ הממחתהו
נו תחשומ אוה םשמ םדא ינב אמטיו דספ א"יו 'יה תולאש הזב יתשריפש המב ורתוהו המש 'אובב 'ה שדקמ אמטת ןכו
םע אלא רהטת אל איהה 'אמוטהש יפל תואמוטהמ 'רומח רתוי איהש םדא תמ תאמוט ןאכ הרכז אל הנהו .ד"יו ג"יו ב"יו
א הרפ ןינעש יפלו .רמוגו תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו ש"מכ 'מודא הרפה רפא 'רותה תקח תאז רדסב הוטצנ 'מוד
:ו"טה הלאשה הז םע הרתוהו .הב תרהוטמ 'תיהש םדא תמ תאמוט המש הרכז ןכל

וסק הוצמ ךוניחה רפס
תדלוי תאמוט ןינע תוצמ

רמולכ ,תדלויה אמטל (א) םייעובשו ,רכז דלתשכ םימי העבש ,תורהטל ןכש לכו ,הלעבל האמט היהתש דלתשכ השאה
'ב ,ב"י ארקיו] רמאנש ,הבקנ דלתשכ - האמטו דלת הבקנ םאו ,'וגו םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא ['ה
.'וגו םיעובש

רתומ ינפמ וא ואובי םדא ינב יילח יכ קפס ןיא .המדקה ,הוצמה ישרשמ לבקיש דספה דצמ וא ,ןורסיח ינפמ וא ףוגבש
ינב אטחו ,ףוגה הלחי אל רבד דספה לביק אלו רשויה תילכתב רשי עבטהש ןמז לכ תמאב יכ ,היהתש הביס וז יאמ
ולחיו םעבטל ךירצש המב ריסחהל וא ףידעהל םאיבי םדא .

א ומע קחיר אוה ךורב לאה יכ תולכאמ ירוסיאו הפירט תרהזאב ונרמא רבכו ,ףוגה תא םיקיזמה םירבדה לכמ רחב רש
דע ,רפסמ םימי הבזהו הדנה ןמו תדלויה ןמ ונקיחרה הזה שרושה ןמ ןכ ומכו ,הרצוי תעדויה שפנל ילכ ותויה רובעב
ורמא ןכ לעו .אוה הלחמ שרושמ רתומ לכ יכ ונרמאש ומכו ,אילחמו ער רבד אוהש ןהבש רתומה ותואמ וקנתיש
ר השא ןיאש הכרבל םנורכז לכלו ןהל הלחמ רתומה ותואב יכ קפס ןיאו ,הילע םידבכ הירביאו השאר ויהי אלש םד האו
רתומה ותואש דועב רצונה דלוה םגו ,תירמחה הבריקה תילכת אוהש שימשתב ןכש לכו ,הבריק םוש ןהב ברקה
םיער םיאלחל דתועמ םהילע רבגתמ .

.. . ,םימי תעבשל רהטת הדנה יכ ,הבזו הדנב ןכ םג ןינעה היהי הזל המודבו קוספתש דבלבו ,העבש לכ תעפוש וליפאו
ךשמה והזו ,השאה ירתומ בור לע הרות הביזהש יפל ,םייקנ העבש הכירצ הבזהו .הרות ןידמ ,םוי דועבמ יעיבשב
םישנב םימדה תקרה ילוחש רמול ונל רשפאו .םישנה בורב םיגוהנה םימי העבשה רחא םיבר םימי הימד תקרה
ד חוזת אלש ידכ היה שדוחל שדוחמ לכ ןהירחא ץר אהי אלש םדאה ןמ תצק ןתבריק קיחרהל ידכ וא ,ןהילע הלקה ןתע
ןתבהאב דימת הגשי אלו םהב עדיש אוהה ךולכלה רבדב תצק ויניעב ונגתי יכ ,םימיה .

הדנב ורמא הכרבל םנורכז וניתוברו [ב"ע א"ל] תולודגה תולעותה ןמ דחא תולגל ונוויכש רמול ינוצר ,טשפה דצ לע
צמב שיש לע בבחתתש ידכ ןמז תצק השאה תקחרהב תלעות שיש ובתכו ,םיקזחהו םילודגה הירקיע בור דבלמ הו
בור ושעיש ומכו ,םירחא םיפוגב םהיניע ונתיו ןתבריק תדמתה בורל הזב הז וצוקי אלו ,רשכומה ןמזב רתוי הלעב
טשפה דצ לע הז םמעט קיפסי ןכ ומכו .םירומחה ונירדגב םירודג םניאש תומואה אמשו ,דימ הב לוונתי אלש תדלויב
הדנב ורמאש ומכ ,הב ץוקיו ויניעב הנגתת .[םש]

בפק הוצמ ךוניחה רפס
האמטמו האמטש הבז תאמוט ןינע תוצמ

.'וגו םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו [ה"כ ,ו"ט ארקיו] רמאנש ,האמטמו האמט הבזה (א) תויהל

יתבתכ הוצמה שרוש זמר ןכש לכו םדא ינב הברה תקזמש ןהבש הלחמה ינפמ ןתאמוטו ןהמ קוחירה ןינע יכ ,תדלויב ו
רתוי קזיהה ןהמע ותברק בור יפל יכ ,ןתוא בכושה .
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 7
זר הוצמ ךוניחה רפס
הדנ השא לע אובל אלש

השא לאו [ט"י ,ח"י ארקיו] רמאנש ,הדנ איהש תעב השא לע אובל אלש (א) ךשמנ התודנ ןמזו .ברקת אל התאמוט תדנב
הדנ העבשה לכ תעפוש וא ןהב תחא םעפ הארתש ןיבו ,התדנב היהת םימי תעבש [ט"י ,ו"ט םש] ביתכדכ ,םימי העבש
[ח"י םש ,םש] םיאמטב רמאנש ,בותכה הלת הליבטו םימיב יכ ,םלועל הדנ איה העבשה רחא ףא לובטת אלש ןמז לכו .איה
רמאו ,םימב וצחרו ד"ס תבש] הכרבל םנורכז ושרד ןכ םג ןכו .לובטיש דע האמוטב אוהש אמט לכל בא ןינב הכרבל םנורכז ו
.םימב אובתש דע התדנב אהת ,התדנב היהת [ב"ע

הוצו ,העבש דע רתוי וא השלש וא םימי ינש שדוחו שדוח לכב ןתורע ךרד ןהמ םד בוזיש ןינע םישנב שי יכ ,אוה תודנה ןינעו
ןיבד בותכה םוי דועבמ קספו העבש לכ בז םאש ,ןהב הוש ןידה היהי העבשה לכ וליפא וא דבל דחא םוי הנממ םדה בוזיש
םד וליפאו העבשה לכמ דחא םוי אלא בז אל םא ןכו ,הרוהטו ינימש םוי התרחמש ליל אוהש ,ברעל תלבוט (ב) יעיבשב
רוהטו תלבוט ינימש ליל אוהש ברעלו ,םימי תעבש הפצמ לדרחכ הפיט .הלעבל ה

לכ רחב רשא ומעמ קיחרי םשה יכ ןינעה ללכו .יתעדיש המ הבז ןינע לע היהת תאז תשרפב יתבתכ ,הדנה ישרשמ
הז ילוחב םישנל םשה ןאילחהש המודה יפל ןינעה היהי המ םש יתרמא םג ,קזנ לכו ךולכיל לכו האמוט .

.. . ןהש המ יפל ןיאמטמ וא ןתוא ןירהטמו םימכחל ןמד תוארמ םישנה ויה ,המכח לכב ןיאיקב ויהש םהימיבו ןתואבו ,
ינימש לילב תלבוט הדנהו םייקנ םימי העבש תבשוי התיה הבזהש ,תוביזלו תודנל הרות ןידכ תוגהונ םישנה לכ ויה םימיה
תעפוש וליפאו .םוי דועבמ יעיבשב םדה קספש ןויכמ ,העבש לכ

וישכע ךכיפלו .ללכ םימדה תוארמ ןודל ןתעדב ךומסל וצר אלו הרותה יעדויו םימכח לש ןבל טעמתנ תורצה וברשמו
,קומע וניאש רמולכ אהיד וא הברה קומע אוהש ןיב .תורחש הארמ וא ללכ תימומדא הארמ וב שיש לכ הזה ןמזב
אמט ו קוריה לבא , םאו ,ויתדביאו יתיאר הז הארמכ רמול השא תנמאנו .רוהט הז ירה םד ומכ הבע אוהש יפ לע ףא ןבלה
.הל ןירהטמ ,היה ןבל וא קורי הרמא

(ה) ןידכ תוגהונ ויה םישנה יכו ,םימדה תוארמב ןיאיקב םימכחה ןיאו םלועב המכחה הטעמתנש הארו יבר אבשכו
ז ימיו הדנל הדנ ימי תונומ ויהש הרות הרות ןידמ אוהש םד השאה הארת םימעפל אמש רבדל ששח ,הביזל הבי
רוהט הנומ היהתש ירה הרות ןידכ הגיהנמ התא םאו ,וילע בשתו קפסה ןמ ול שוחת וב ריכיש םכח אצמת אלש ינפמו ,
על תלבוט יעיבש םויב הקספ םא העבש לכ העפשש יפ לע ףא ינימש לילבו ,םימי העבש תוארל ליחתתש םוי ותואמ ומכ בר
.הלעמל ונרמאש אוה םימי השש לכ התארש םדה לכ אמש שוחל שי יכ ,תרכ רוסיא ידיל הילע ןיאבש םימעפל אצמנו
ליחתהל הל היהו התארש ןושאר םוימ תודנ ימי תעבש תונמל הליחתה איהו ,אמט םד היה יעיבשה םוי לשו רוהט םד
.אמט םד היהש התודינ תלחתה אוה יכ יעיבש םוימ םתונמלו הבזל הדנמ םימעפ הברה תועטל האב וז תועט ידי לעו
הדנל הבזמו .תוביז ימיב אהתו תודנ ימיב תויהל הרובס אהתש ,

השש ןכ םג בשת םימי ינש התאר םא ןכו ,םייקנ םימי השש בשת דחא םוי האורש השא לכש ןקיתו יבר דמע ךכיפל
םייקנ תבשוי איהשכ ,םימי ינשמ רתוי האור הניאש ןמז לכש , ןתוא םאש ,התעמ קפס םוקמ ןהב ןיא םייקנ םימי השש ןהילע
וליפאו .דחא םוי אלא הכירצ התיה אל ןה הביז ימיב ןהינש םאו ,איה הרוהט העבש ףוסל ,ןה הדנ ימיב םהינש םימיה
יקנ השש ןתואמ דחאהו ,םייקנ השש ןכימ רחא תבשוי איה ירהש ,םולכ ךכב ןיא הדנ ימיב ינשהו הביז ימיב ןושארה הלוע םי
.הביז ימיל ןילוע ןהב האור הניאש הדנ ימי איה הכלהש ,ןה הדנ ימיב ןלוכש יפ לע ףאו ,הביז לש םוי ותואל

םייקנ העבש תבשוי אהתש אוה ןקית ,םימי השלש התאר םאו איה ירהו ,ויה הביז ימיב השלשה לכש שוחל שיש ינפמ ,
.הרות ןידמ םייקנ העבש בשיל הכירצש ,הלודג הבז

ז ורימחהו לארשי תונב דוע ופיסוה וז הנקת רחאו .ןינעב קפס םוש ראשנ אל וז הנקת םעו ,יבר לש ותנקת התיה תא
ןיב קולחל וצר אלש ,םייקנ העבש תובשוי ויה ,תחא הייארב וליפא רמולכ ,לדרחכ םד תפיט תואור וליפאש ןמצע לע
םימי השלש האורל םינש וא דחא םוי םד האור מוחה ןינע ןיאו . ןיא הרות ןידמ יכ ,לדרחכ טעומ םד םושמ ןה ורימחהש אר
איה ארמוחה לבא ,ונרמאש ומכ םיפוצר םימי תעבש בשיל הכירצ םלועל יכ ,הבורמ םדל טעומ םד ןיב תודנ ימי ןינעל קוליח
,תחא הייארב וליפא תובזכ ןמצע ושעש הארנו ,דומלתב תומוקמ הברהב תרכזומ איה ןמצע לע ולביקש וז ארמוחו ךותמ
ןהירבדל ודוהו ,הכירצו הבוט ןתרמוח ואר םימכחש ךכ .

םייקנ םימי העבש רופסל תוכירצו תולודג תובזכ ןניד תחא הייארב וליפא ,םויה םישנה לכש אצמנ השא לכ ןכו .
שיגרתש דע (ו) האמטתמ השא ןיא הרותה ןמ יכ ,ןנברדמ םימתכהש יפ לע ףא ,ול שוחל יוארש םוקמב םתכ תאצומש
מצעב םימכח ורימחה רבכ ןכ יפ לע ףא ,ותוא שיגרתש רמולכ ,הרשבב הבוז היהי םד [ט"י םש ,םש] 'אנש ,התאמוט םד ה
,וב שוחל יוארש םוקמב רסואה רועישכ םתכ האצמ םא ךכיפלו .הרהט קספהו םהילע העבש תריפס וכירצהו םימתכה לע
.םייקנ העבש ןכ םג וילע בשיל הכירצ
ד"סב ל המדקה תכס הדנ
www.swdaf.com 8
עבש הנומ השאה יתמיאמו המצע תקדוב ,השלש וא םימי ינש התאר ,דציכ .ירמגל םדה קספש םוי תרחממ ,םייקנ םימי ה
רחמל אלא ,וב םדה קספש םוי ותואמ העבש הנומ הניא ,תירחשב וליפא ישילש םויב וא ינש םויב םדה קספ םא ,רידת
.םויה ותואמ העבש רופסל תלחתמו תרחא םעפ המצע תקדוב

תארש ,םירומא םירבד המבו הקדב םויה ותואבש יפ לע ףא ,דחא םוי אלא התאר אל לבא ,דוע וא השלש וא םימי ינש ה
,םויה ותוא לכ חותפ ןייעמ קזחוהו ,אמט ולוכ ןושארה םויה תקזחש ,תרחמה םוימ הנומ הניא הרהטב הקיספהו המצע
התייארל הז ינש םוי ןיאו ,הלילה לכ העפשו התקידב רחאל הל ורזח הימד אמש ןיששוחו המצע הקדב וליפאו .ןינמה ןמ
החינהו המצע הקדבש רמולכ ,תושמשה ןיב לכ היניע ןיב הידי ויה ןכ םא אלא ,התאר הידי קוליס םע אמש ןיששוח ,ברעבמ
תונמל ליחתתש רמאנש רשפא הז ןינעב .ללכ םד וילע האצמ אלו הלילה דע תושמשה ןיב םש דמעו םוי דועבמ םינפב דעה
.תרחמה םוימ

אצומהו האורב ונרמאש ומכ ,םתכה וב האצמש םויה דבלמ הרהט קספה םוי התוא ךירצנש ךכ לכ הב ןירימחמ ןיא םתכ ה
האצמש םוי ותואמ ץוח םייקנ העבש הנומ ,רוהט האצמו םתכה האצמש רחא המצע הקדבש ןויכמ יאדו אלא ,דבל דחא םוי
ןידכ ,םתכה וב האצמש םוי לש ותרחמל הניינמ תלחתמש רמולכ ,םתכה ומכ השלש וא םימי ינש םד התארש השא
.הלעמל ונרמאש

םויה תרחמ אוהש ,דבלב ןושאר םוי הקדב םא דבעידבו ,םויו םוי לכב הליחתכל הקידב השאה הכירצ םימי העבש לכ
הקיספה רבכש ,הידו הליבט תעשב המצע תקדוב ,העבשה רחא םימי המכ הילע ורבע וליפא ,הקדב אל בושו ,הקיספהש
ק הרהטב לילב תלבוטו הידו המצע תקדוב יעיבש םויל ,דבלב הקספה םויב אלא ןושאר םויב המצע הקדב אל .ןכל םדו
,ןכל םדוקמ הרהטב הקיספהש יפ לע ףא ,ינימש לילב הקדב וליפא ,יעיבש םויב אלו ןושאר םויב אל המצע הקדב אל .ינימש
ןהב הקדב אלש ןויכמ ורבעש םימי העבש ןתוא ללכ הל ןילוע ןיא העבש הקדבש תעמ תונמל הכירצו ,ףוסב אלו הליחתב אל
.םייקנ םימי

אלו הליחתב אל הקדב אלש ןויכמו ,רהטת רחאו 'וגו הל הרפסו [ח"כ םש ,םש] התוצ הרותהש ןויכמ הז רבד רקיעש רשפאו
.הריפס ןאכ ןיא ףוסב

רמצב וא ןוטוק זעלב ארקנה יקנ ןפג רמצב התושעל השאה הכירצ וז הקידבו ונשוי תמחמש ןשי ןתשפ דגבב וא ךרו יקנ ןבל
.םידע דומלתב ןיארקנ ןהב תקדובש םידגבה הלאו .תומימדא הארמ לכ ןהב הפי רכינ אהיש ידכ ,םינבל ויהי ןלוכו ,ךר אוה
לכ .האמט םודא הארמ םוש ןכ רחא וילע האצמ םאו ,םוקמ ותואבש ןיקדסו ןירוח לכב דעה סינכהל הכירצ תקדובשכו
ש הקידב ןיאש הפי הקידב הניא ,ןיקדסבו ןירוחב הקדב אלו םוקמ ותואב דעה הסינכה וליפא ,הקידב הניא ךכ היושע הניא
.הקידבל הל הלוע הקולח יוניש ןיאש ןכש לכו ,חוניק אלא יורק הז

אר אלו םימיה לכ הל הבשי וליפא .םהיניב התאמוט קוספת אלש ,ןיפוצר ויהיש ןיכירצ ולא םייקנ םימי העבש םויבו ,הת
.םיפוצר םייקנ םימי העבש ךכ רחא רופסל הכירצו הניינמ לכ תרתוס וז ירה ,התאר ברעבמ וליפא יעיבשה

היחתש דע הימד הב הלות םא םוקמ ותואב הכמ הל שיש ימו ,הלות הניא וא םתכב הלות ןינע הזיאבו ,םתכה ירועיש ינידו
הניד המ הנממ תתוש םדהו הלעבנש הנטק ןינעו ,הכמה .הדנ םדכ םימכח ןתוא ונדש ,םילותב םדו ,

ןהב תוארל הליגר איהש הלילה ותוא וא םויה ותוא רמולכ ,הנוע התסול ךומס השאה ןמ השירפ ןידו ,םיבר תותסוה ינידו
ןתסול ךומס ןהיתושנמ ושרפיש שוריפה אבו ,םתאמוטמ לארשי ינב תא םתרזהו [א"ל םש ,םש] ביתכדמ ,שימשתב הרוסא
רחא לבא .שמשל ןירתומ תסוה תנוע הרבעש

לכאי אלש אוהו ,הריבעב םדא לשכי אלש ידכ תודנה ןינעב [א"ע א"י תבש] הכרבל םנורכז וויצש השאה ןמ הקחרהה ןינעו
.ולא םירבדב אצויכו ,הריבע לגרה לש םירבד המע רבדי אלו הדיל ודימ רבד טישוי אלו תחא הרעקב הדנ ותשא םע םדא

הש ןתליבט ןינעו .תובזכ םויה םלוכ ןהו ,הרות ןידמ םויב וליפא הבזה תליבטש יפ לע ףאו ,הלילב לובטל םימכח ןתוא וכירצ
םוקמבו .[ב"ע ז"ס הדנ] ארמגב ןינעה שרופמש ומכו ,התב ךרס םושמ הלילב ןלוכ תליבטש םימכח ורמא (ז) ןכ יפ לע ףא
בטל וריתה הזב אצויכו הלילב תולעננ הנידמ תותלדש ןוגכ קחוד אמש ,הלילה דע שמשל הרוסא םוקמ לכמו ,םויב וליפא לו
.הליבטו םימיב בותכה הלת התרהטש יפל ,האמטה לע אבש אצמנו הניינמ לכ רותסתו הארת

איבמ גגושב ,תרכ בייח הב הרעהש ןויכמ ,דיזמב (ח) הדנה תא בכשו הילע רבועו .ןמז לכבו םוקמ לכב הז רוסיא גהונו
נה ןבו (ט) .העובק תאטח .אצת יכ רדסב םשה תרזעב ראבנ רזממ אובי אלד ואלבו ,םוגפ דלו אלא רזממ ארקנ וניא הד

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->