You are on page 1of 4

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SALATIGA ULANGAN KENAIKAN KELAS SEKOLAH DASAR

MUHAMMADIYAH PLUS KOTA SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 Mata Pelajaran Kelas Waktu : Basa Jawa : V ( lima ) : 120 menit Hari, Tanggal Nama No. Absen : Selasa, 29 Mei 2012 : :

Wacanen kang premati! KI HAJAR DEWANTARA Sakondure saka buwangan, Ki Hajar Dewantara ngedegake pawiyatan. Pawiyatan iku dijenengake Taman Siswa. Sanajan akeh pepalange, Ki Hajar Dewantara ora tau kendho tekade. Pawiyatan Taman Siswa sumebar tekan ing endi-endi. Sawise Indonesia merdika, Ki Hajar Dewantara kawisudha dadi Menteri Pendidikan, Pengajaran lan Kebudayaan. Iya panjenenganipun iku kang jejer dadi menteri pendidikan kang kapisan ing Indonesia. Amarga saka gedhening lelabetane marang nusa lan bangsa Ki Hajar Dewantara oleh gelar werna-werna, antara liya: 1. Bapak Pendidikan Nasional, lan 2. Pahlawan kemerdekaan Nasional. Ki Hajar Dewantara seda naliko tanggal 26 April 1959. Layone disarekake ana astana Wijaya Brata, astana keluarga Taman Siswa ing Ngayogyakarta. Saben pengetan Hardiknas ana ziarah menyang makame Ki Hajar Dewantara ing Ngayogyakarta lan makame Dokter Cipta mangun kusuma ing Watuceper Ambarawa. Dene makame swargi Dr. Danudirja Setiabudhi ( Douwes Dekker) ana ing Makam Pahlawan Cekutra Bandung. Priyagung telu iku mau katelah “ Tiga Serangkai”. ( kapethik saka Trampil Basa Jawa) I. 1. Pilihen jawaban sing mungguhmu paling bener! Pawiyatan sing diedegake dening Ki Hajar Dewantara jenenge ... a. Taman Budaya b. Taman Siswa 2. Menteri pendidikan kang kapisan yaiku ... a. Dr. Danudirja Setiabudhi b. Dokter Ciptamangunkusuma 3. Sing klebu Tiga Serangkai, kejaba ... a. Ki Hajar Dewantara b. Douwes Dekker 4. Ki Hajar Dewantara seda naliko tanggal ... a. 26 April 1959 b. 29 April 1959 5. Ki Hajar Dewantara seda lan kasarekake ana kutha ... a. Ngayogyakarta b. Surakarta c. d. Ambarawa Bandung c. d. 16 April 1959 36 April 1959 c. d. Ir. Sukarno Dokter Ciptamangunkusuma c. d. Douwes Dekker Ki Hajar Dewantara c. d. Taman Murid Taman Sastra

a. Jembar segarane b. d. Wong mikul areng c.. Parikan iki terusna unine: Gelang karet cilik-cilik. a. d. a. d. Lirak-lirik Nangis . Karo sanak sedulur kudhu padha welas . Tembung kang kacetak kandhel tegese . Gedung olahraga b. Makame Tiga Serangkai biasa di ziarahi saben . d. Gampang b. Malem jum’at b. “Kayane mengko arep udan deres. Cangkriman iki bedheken tegese : Ana maling lima. d. a. a.. Unen-unen sing ngemu teges kang kudu dibedhek. Ora nggagas b. d. d. d. Teles kebes c. Lintang c. Pengetan Hardiknas Pengetan kamardikan 8. Parikan iki terusna unine: Nyantelke kupat ana ing para.. Sabar Sregep 9.. Bocah keset senenge .. Asih c. Cangkriman iki bedheken tegese : Anake diidak-idak mboke dielus-elus. d. d. langite wis . Andha b... jenenge . a.. Marahi c. Dino riyoyo c. Di paringi Dongani 17. Sang bagaskara sumunar amadhangi jagad raya. a. Ngedegake pawiyatan iku ora gampang. Angel c. a. Tembung ing ngisor iki klebu tembung saroja. Kasih b. Ngapura c.. Putih memplak Peteng ndhedhet 11... a.. Sakondure saka buwangan. d. Andhap asor c. Pangestu b... Sulak Uthik-uthik upil 16. Bung lan pring b. Tembung kang kacetak kandhel tegese . Tembung bagaskara padha tegese karo . Gedung kesenian Lapangan sepak bola 7.. sing papat mlayumlayu. Tata krama Peteng ndhedhet 12.6. Wonten lepat nyuwun . Saroja c. Cangkriman Parikan 14. Sulak Klambi 15. Cilik menthik b. Welasan Tresna 13. Sekolahan c.. “ a... a.. kajaba . Srengenge 10.. a. Lampu d. Sapu sadha c. Ki Hajar Dewantara ngedegake pawiyatan. Mbulan b. sing siji mlebu kamar. Pepindhan b.

. 40.. Tomat mateng c. Yen tumandhang mesthi ngadeg.. Bathok bolu isi madu Dhalang Empu Kakehan polah Kebo kabotan sungu Kutuk marani sunduk Lemu banget Niyaga Sulak Tukang cukur Tukang jahit Undhagi III. Ayune bocah kuwi kaya . Dina iki langite katon padhang . Brotowali b.... l. Kadadeyan kang nyenengake iku werna-werna tuladhane. 23.. 25. a. e. Brotowali b. Aku duwe tlale. 26. 35.. 27. 36. Awake kuru semangka. Awake dhewe kudu bisa nguri-uri kabudayane negara. 21. Amarga kesuwen anggone ngklangi... b. d. g. Dedeg piadege gedhe dhuwur kaya . d. k. 33. c.. Tukang gawe gaman. 28. Diskripsi ing ndhuwur iku nuduhke kewan . Tandurane kena banyu udan katon ijo .. 38. Parikan iki terusno unine! Brambang diiris-iris Mata abang bubar ... awake ilham katon biru . gawene nyekeli sirah.. Bijine rapot apik Wisata neng pantai II.. Wong kang njarak marang bebaya. i. 30. a.18. Polahe anteng kitiran. 24. Dipundhutke sepedha anyar c. 37. 34. Ukara ing nduwur yen ditulis nganggo aksara latin yaiku . Tukang gawe barang saka kayu.. Tukang nglakokake wayang. Tembung nguri-uri tegese . 32. 29. a. sing dicekeli sirahe kelangan dhuwit. a. Pitik walik saba meja. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi tembung kang trep! Plataran omahe Alis jembare kaya .. f. Gatot kaca Cina craki 19.. Wong urip rekasa marga kakehan anak.. 31. Yen wayah bengi keprungu swarane jangkrik padha . h. Dewi Ratih c. Tiba numpak sepedha b. . Ukara ing sisih kiwa iki golekana gathukane nganggo tembung ing sisih tengen sing mathuk! Wong asor nanging duwe kapinteran. 22. Aku sawijining kewan.. Jamu sing dak ombe rasane paite kaya . d. Kupingku gedhe kaya ilir/kipas.. Sikilku kaya bumbung.. d.. Cina craki Sego diinteri 20. 39.. kajaba .. j..

.. b. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang trep! Bu guru ngasta tas isi buku.. Jejer: . Gupak pulute ora mangan nangkane. Gawenen diskripsine “ LEMARI” Tulisen telu wae bedane sepedha karo sepedha motor! Paribasan iki tulisen tegese kang trep! a... Ukara iki manawa diudhal kepriye? a. Wasesa: . 41.IV. Lesan: . d. Diwenehi ati ngrogoh rempela 45. 44.. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! . 42.. Keterangan: . b. c. 43. Taman wisata maerakaca ..