You are on page 1of 10

Proves pedaggiques Gal

Adaptaci de les proves dAlexandre Gal a:

La mesura

objectiva del treball escolar


G Catal. EAP B-02 de Sant Andreu

ProvespedaggiquesGal en catal, ambbaremsi centratsen competnciesbsiques prova Velocitat lectora material aplicaci Textos per nivells catal castellano Individual Proves ACL per nivells catal castellano Individual Comprensi els lincs porten als o llibres al google books collectiva lectora Ortografia Individual natural o catal Dictat nic (1r a !" collectiva Ortografia Individual natural o castell Dictat nic (#r a !" collectiva Ortografia Individual ar$itrria Dictat nic (#r a %! o o catal m&s" collectiva Ortografia Individual ar$itrria Dictat nic (#r a %! o o castell m&s" collectiva Individual 'api(esa (e )ull (*operacions+ , o clcul nivells collectiva

Pro$lemes

Pro$lemes per nivells Instruccions i barems

Individual o collectiva

INTRODUCCI I PR ! NTACI D " #AT RIA" "a $i%&ra dAlexandre Gal

Alexandre Gal fou un pedagog catal eminent, molt avanat a la seva poca. Collabor amb Enric rat de la !iba en el Consell d"#nvestigaci$ edag%gica. &rganit' les escoles d"estiu i dirig els estudis normals de la (ancomunitat i l"Escola (ontessori. )und i dirig el *+utllet dels mestres,. -"an. /012 fund l"escola +lan3uerna on es dedic a la investigaci$ i experimentaci$ dels mtodes de l"escola activa, part dels 3uals recoll en l"obra4 La mesura objectiva del treball escolar, publicada el /015.Amb la Segona Repblica, fou nomenat Secretari General del Consell de Cultura de la Generalitat i ms tard se li encarreg la Ctedra de Metodologia de lEnsenyament del Llenguatge a la Universitat de Barcelona. Adaptaci i act&alit'aci de les proves er a la prova de rapidesa lectora, 6em fet una selecci$ de textos per nivells. 7o obstant es poden

substituir fcilment per 3ualsevol lectura 3ue cregueu convenient, mentre sigui adient per l"edat, en prosa i amb pocs dilegs.

En les instruccions de la prova veureu 3ue est complementada amb altres aspectes a tenir en compte4 lectura mental, anlisi d"errades, 3ualitat i explicaci$ de l"argument.

Pel que fa a les proves de comprensi lectora, donat que la recerca en aquest mbit ha evolucionat molt, no era factible fer tan sols una adaptaci de les originals. Aix doncs shan hagut de refer per complet creant una nova eina. an quedat conformades per textos

de tipologies diferents i q!estions de tipus literal, inferencial, reorganit"aci i avaluaci crtica. #o sad$unten en aquest recull de proves, per% les podeu trobar fcilment en les seg!ents publicacions&

CA8A-9, G., CA8A-9, (., (&-#7A, E., (&7C-:;, !.4Avaluaci de la comprensi lectora. Proves ACL. Vol I, Cicle inicial de primria. +arcelona4 Gra$, 1</<

CA8A-9, G., CA8A-9, (., (&-#7A, E., (&7C-:;, !.4Avaluaci de la comprensi lectora. Proves ACL. Vol II, Cicle mitj i superior de primria. +arcelona4 Gra$, 1</<

CA8A-9, G., CA8A-9, (., (&-#7A, E., (&7C-:;, !.4Evaluacin de la comprensin lectora. Pruebas ACL (1 ! " de primaria#. +arcelona4 Gra$, 1<//

-es proves d"orto%ra$ia van ser revisades, reelaborades i baremades de nou. (aterial publicat per% actualment ex6aurit4 +A=E7E;, (. ., CA8A-9, G., CA8A-9, (., )!#G&-A, !., (&-#7A, E., (&7C-:;, !., &78, -.4 Actualit$aci de les proves d%orto&ra'ia de La mesura objectiva del treball escolar d%Ale(andre )al*. +arcelona /00/, Generalitat de Catalun.a, =epartament d"Ensen.ament, collecci$ !ecursos =idctics n>0.

-a prova de rapidesa de c(lc&l ?s prcticament la mateixa 3ue l"original, excepte 3ue a m?s n"6em

preparat una m?s simple, amb nom?s sumes i restes per a les primeres edats.

=e la prova de pro)le*es 6em adaptat tant el llenguatge com l"operativa a situacions m?s actuals. 8amb? n"6em fet una segona versi$ e3uivalent.

A3uestes proves estan pensades com a eina per avaluar en un moment determinat els aprenentatges instrumentals dels alumnes. Els resultats s"6an d"interpretar amb prudncia i en cap cas s"6an d"emprar com a instrument de classificaci$ o encasellament.

assades a inici de curs ens donaran una visi$ del nivell inicial de cada alumne i del grup classe, comparat amb la mit@ana estndard de la poblaci$. A partir de l"anlisi 3ualitativa i 3uantitativa dels resultats, seran Atils per implementar mesures correctores, @a sigui a nivell de tot el grup en aspectes determinats o de petits grups d"alumnes 3ue necessitin una atenci$ m?s intensiva.

assades a final de curs podrem comparar l"evoluci$ de cada alumne respecte a si mateix, aix com el progr?s del grup classe. 8amb? ens donaran informaci$ de l"eficcia de les mesures 3ue 6aurem implementat per millorar a3uells aspectes 3ue inicialment eren m?s deficitaris.

Adverti* 3ue a3uests materials, igual com 3ualsevol altra prova estandardit'ada, s"6an d"utilit'ar nom?s per a la finalitat 3ue els ?s pr%pia4 l"avaluaci$, i mai com a material d"aprenentatge. -es proves per tant no 6an de ser retornades, corregides ni comentades amb els alumnes, @a 3ue les invalidarem per a vegades posteriors.

Ad@untem dos tipus de re%istres4 un d"individual per 3uan valorem un alumne determinat en profunditat, i un de col+lectiu per si es passen les proves a tot un grup classe.8amb? ad@untem els)are*s corresponents a cada prova.

Cas d"una escola 3ue passi sistemticament les proves a tots els alumnes, disposem d"una base de

dades i registres collectius per cursos en formatE(cel. ermet introduir els resultats dels alumnes i automticament s"obtenen els nivells corresponents sense 6averBlos de buscar als barems. Cueden diferenciats en colors depenent 3ue el nivell sigui l"esperat pel curs, superior o inferior. 8amb? permet fer grfi3ues de resultats i altres comparacions de dades per matries, evoluci$ per cursos, etc. rvia autorit'aci$ de l"escola 3ue 6o va elaborar, us els podem facilitar.

accs a tots els documents que formen les proves en format pdf Gl%ria Catal i Agrs, EA ;ant Andreu, +arcelona. Gener del 1</D

Pruebas pedaggicas Gali castellano


Adaptacinde las pruebaspedaggicasde AlexandreGal G. Catal. EAPB-02 de SantAndreu.Barcelona Pruebas pedaggicas Gal adaptadas y centradas en competencias bsicas 'ateriales Pruebas (ali para descargar ). Presentacin, baremos * registros + ,ntroduccin * presentacin del material + -egistro individual + -egistro de aula + .abla de baremos /. 0ectura + #ormas rapide" lectora + 0ecturas castellano 1. 2rtografa + #ormas ortografa + 3ictados ortografa natural + 3ictados ortografa arbitraria 4. -apide" de c5lculo + #ormas rapide" de c5lculo + -apide" de c5lculo nivel ) + -apide" de c5lculo nivel / 6. Problemas + #ormas problemas + Problemas serie A + Problemas serie 7 NTRODUCCINY PRESENTACINDELMATERIAL Aproximacina la figurade AlexandreGal Alexandre Gal i Coll (Camprodon, 1886 - Barcelona, 1969) fue un eminente pedagogo e historiador cataln, innovador y muy adelantado a su poca. Desarroll su actividad educativa en diversos campos: desde maestro a formador de formadores, promotor de iniciativas culturales y escolares, lingista, terico de la educacin e historiador de la cultura, alcanzando en cada uno de ellos un alto nivel.

Adaptaciny actualizacinde las pruebas El material que presentamos a continuacin es bsicamente una adaptacin y actualizacin de una parte de las pruebas pedaggicas recogidas en su obra La mesura objectiva del treball escolar. Para la prueba de rapidez lectora, hemos hecho una seleccin de textos por niveles.

Sin embargo pueden sustituirse fcilmente por cualquier otra lectura que se considere conveniente, mientras sea adecuada para la edad, en prosa y con pocos dilogos. En las instrucciones de la prueba veris que est complementada con otros aspectos a tener en cuenta: lectura mental, anlisis de errores, calidad y explicacin del argumento. En cuanto a las pruebas de comprensin lectora, dado que la investigacin en este mbito haba avanzado sustancialmente, no era factible hacer tan slo una adaptacin de las originales. As pues se han tenido que rehacer por completo creando unos nuevos instrumentos. Las pruebas actuales han quedado conformadas por una serie de textos de tipologas diversas, seguidos de cuestiones de tipo literal, inferencial, reorganizacin y evaluacin crtica. No se adjuntan en esta recopilacin, pero pueden encontrarse fcilmente en la siguiente publicacin: CATAL, G., CATAL, M., MOLINA, E., MONCLS, R.: Evaluacin de la Comprensin lectora. Pruebas ACL (1 - 6 de primaria). Barcelona: Gra, 2011 Las pruebas de ortografa fueron revisadas, reelaboradas y baremadas de nuevo. El material fue publicado pero actualmente se halla agotado: BADENES,M. P., CATAL,G., CATAL,M., FRIGOLA,R., MOLINA,E., MONCLS,R., PONT,L.: Actualitzacide les proves dortografiade La mesuraobjectivadel treball escolardAlexandreGal. Barcelona1991, Generalitatde Catalunya,DepartamentdEnsenyament.CollecciRecursosDidcticsn 9. De la prueba de problemas hemos adaptado tanto el lenguaje como la operativa a situaciones ms actuales. Tambin hemos elaborado una segunda versin equivalente. Hemos elaborado instrucciones y normas para la administracin y correccin de cada prueba.

Estas pruebas estn pensadas como herramienta para evaluar en un momento determinado los aprendizajes instrumentales de los alumnos. Los resultados deben interpretarse con prudencia y en ningn caso se deben emplear como instrumento de clasificacin o encasillamiento.

Administradas a inicio de curso nos darn una visin del nivel inicial de cada alumno y del grupo clase, comparado con el promedio estndar de la poblacin. A partir del anlisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, sern tiles para implementar

medidas correctoras, ya sea a nivel de todo el grupo en aspectos determinados o de pequeos grupos de alumnos que precisen de una atencin ms intensiva.

Pasadas a final de curso podremos comparar la evolucin de cada alumno respecto a s mismo, as como el progreso del grupo clase. Tambin nos darn informacin de la eficacia de las medidas que habremos implementado para mejorar aquellos aspectos que inicialmente eran ms deficitarios.

Advertimos que estos materiales, al igual que cualquier otra prueba estandarizada, se utilizarn slo para la finalidad que les es propia: la evaluacin, y nunca como material de aprendizaje. Las pruebas por lo tanto no deben ser devueltas, corregidas ni comentadas con los alumnos, ya que las invalidaramos para ocasiones posteriores.

Glria Catal i Agrs