You are on page 1of 2

ZAPROSZENIE

Wydzia I Filologiczny i Komisja Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiej no!ci o"az Ka ed"a K#l #"y An ycznej i $"ednio%iecznej Akademii Igna ian#m za&"aszaj' na kon(e"encj na#ko%'

)Na#ki o an yk# a &"o*lemy k#l #"y+

Kon(e"encja od*dzie si %e cz%a" ek ,- lis o&ada ,./0 % 1alej A#li PAU &"zy #l2 Sa%ko%skiej /3 % K"ako%ie

PRO 4RA1 520. o %a"cie sesji &"o(2 d" 6a*2 7#cjan S#c6anek ks2 &"o(2 d" 6a*2 89ze( :"eme" S8 Sesja &"zed&o#dnio%a /.2.. &"o(2 d" 6a*2 8an#sz Sondel Antyczne dziedzictwo we wspczesnej kulturze polskiej (uwagi prawnika) /.20; d" 6a*2 1a"ek <e"mann - Retoryka antyczna a wspczesna kultura sowa //2.; d" Ane a Kliszcz - Antropologia antyku greckiego ? //20. dyskusja //2;.=/,2/. przerwa na kaw /,2/. &"o(2 d" 6a*2 >omasz Pola?ski @ !arodziny sztuki c"rze#cija$skiej w

staro%ytnyc" i wspczesnyc" dyskusjac" teologicznyc" i naukowyc" /,20; ks2 &"o(2 d" 6a*2 <en"yk Pie "as S8= &ks"u'acja cia #w( )iotra i )awa w roku *+, /,2;; ks2 &"o(2 d" 6a*2 A"kadi#sz :a"onA Cultura animi w 'y#li greckiej (platoniz'- arystoteliz'- epikureiz'- stoicyz'- plotyniz') /02/;= /020; dyskusja /020;=/;2.. przerwa o.iadowa Sesja &o&o#dnio%a
/;2.. &"o(2 d" 6a*2 8oac6im $li%a - Anagra'y i palindro'y( / .ada$ nad tzw(

gemmami magicznymi /;2,; d" 7eszek Zinko% - 0ilka uwag o kulturotwrczyc" aspektac" odkry1 arc"eologicznyc" w &gipcie /;2;. &"o(2 d" 6a*2 8oanna Komo"o%ska - Quaestiones convivales jako #wiadectwo kultury swoic" czasw /B2.;=/B2,; dyskusja /B2,; /B2C; przerwa na kaw /B2C; &"o(2 d" 6a*2 S anisa% S a*"ya @ ) Satyry i Listy 2oracego a rzy'ska kultura literacka /32/. &"o(2 d" 6a*2 8e"zy S yka= 0ultura literacka p3nego antyku rzy'skiego /320;=/-2.. dyskusja i za'kni cie sesji