-Universitatea Politehnica Bucuresti

-
-Facultatea de Energetica-
LABORATOARE
ELECTRONICA
-2008-
L1.Analiza asistata de calculator a circuitelor electrice
elementare
1. OBIECTUL APLICATIEI
Aplicatia are ca scop familiarizarea cu programele cuprinse in pachetul de simulare PSpice varianta
!esign "enter Evaluation #ersion$Pe circuite electrice simple sunt prezentate notiuni pentru intelegerea
fisierului de circuit si interpretarea rezultatelor din fisierul de iesire$ "ircuitele sunt calculate cu teoremele
%irchhoff iar rezultatele sunt comparate cu cele o&tinute prin calcul numeric cu programul matematic
'at(a& si cu cele o&tinute prin simulare PSpice$
2. INTRODUCERE IN PSPICE

2.1. Tematica abordata de PSpice
SP)"E * Simulation Program +ith )ntegrarated "ircuit Emphasis este un program de simulare a
circuitelor electrice creat in ani ,-0 la Universitatea Ber.lei din "alifornia$
Pspice e considerat /masa de test0 a inginerului proiectant de dispozitive si circuite electrice si
electronice deoarece permite1
a$ #erificarea unei idei de circuit fara a fi necesara realizarea fizica a circuitului2
&$ 'asuratori pe circuitul de test care pe circuitul real sunt dificile 3zgomot electric4 incomode
3lipseste echipamentul special de test4 sau nerecomanda&ile 3circuitul s-ar putea autodistruge4
c$ Simularea unui circuit de mai multe ori 3variind valorile componentelor4 cu scopul de a gasi
optimul circuitului$
PSpice poate efectua urmatoarele tipuri de analiza de circuit1 analiza de c$c$c$a$regimului tranzitoriu
analiza spectrala si a distorsiunilor etc$
2.3. Etape ece!are !im"#arii !i aa#i$ei ""i circ"it

Pentru simularea unui circuit este necesara parcurgerea etapelor1
2.3.1. Crearea %i!ier"#"i circ"it"#"i.
Fisierul de intrare 3salvat o&ligatoriu su& forma nume fisier.cir4cuprinde informatii despre tipul
componentelornodurile retelei intre care sunt conectate componentele valorile componentelor si
instructiunile care determina efectuarea unei anumite analize includerea unei &i&lioteci de componente
specificarea unor conditii initiale etc$Etape1
a4 desenarea schemei complete a circuitului2
&4 marcarea nodurilor1 nodul marcat prin cifra 0 e considerat de PSpice nod de referinta care tre&uie sa
fie prezent in orice circuitPotentialul nodulului de referinta este zero1 #304502
c4 din fiecare nod tre&uie sa e6iste o cale de curent continuu la nodul zero daca o asemenea cale de
curent nu e6ista 3nod la care sunt conectate numai condensoare4atunci se completeaza schema cu
rezistenta de valoare foarte mare 370
72
84 conectata intre nodul respectiv si nodul de referinta2
d4 fiecare nod se va conecta la cel putin doua componente de circuit2
e4 nu se admit in schema &ucle in scurtcircuit 3&uclele ce contin numai surse de tensiune si inductante4
se introduce in &ucla in serie o rezistenta de valoare foarte mica$
!e mentionat ca daca se lucreaza cu programul Schematics etapa de creare a circuitului nu mai este
necesara ea fiind realizata automat de program la comanda Create Netlist din meniul Analysis.
Specificarea tipurilor de analiza tine seamade urmatoarea structura de scriere a fisierului de intrare1
- linie de titlu2
- optional linii de comentariu introduce prin meniul 9 ce apar oriunde in fisier2
- specificarea &i&liotecilor utilizate2
- definirea parametrilor glo&ali2
- definirea metodelor utilizate2
- lista de dispozitive si circuite 3pot fi introduse in orice ordine42
- lista de optiuni2
- lista de tipuri de analiza ce se doresc a fi effectuate2
- instructiunea $E:! ce incheie fisierul de intrare2
3 DES&ASURAREA APLICATIEI

Di'i$or"# re$i!ti' de te!i"e
)n figura 2$7 este prezentata schema unui circuit format din doua rezistente ;
7
si ;
2
conectate in
serie alimentat de la sursa de tensiune constanta notata #
s
de valoare 72 #5 divizor rezistiv de tensiune$
Calculul marimilor electrice ale circuitului, folosind
teoremele lui Kirchoff:
A determina un circuit electric5a afla curentii prin toate
ramurile si potentialele tuturor nodurilor$ "u a<utorul lor se pot
calcula caderile de tensiune pe diferite componente de circuit
puterile disipate etc$
"oncret pentru schema din fig 2$7 scriind teorema ))
%irchoff pe singurul ochi e6istent de circuit rezulta1
7$ curentul prin circuit1
72
0 0=
7 2 >00
Vs V
I A
R R
· · ·
+ Ω
2$ potentialele la noduri 3considerate caderi de
tensiune fata de nodul de referinta 0 ales41
#374572# #3245;
2
)58#
>$ caderile de tensiune pe cele doua rezistente1
#3;
7
45#374-#324572#-8#5=#
#3;
2
45#324-#30458#-0#58#
=$ putere disipata de sursa de tensiune#s1
P5#
S
)572#900=A50=8?5P3;
7
;
2
453;
7
@;
2
49)
2
5>0089300=A4
2
50=8?
Calculul acelorasi marimi electrice, folosind pachetul DESIGN CENTER EVAL:
3.1.1. )n programul de editare Notepad se deschide fisierul de intrare divtens.cir:
!ivizorul rezistiv de tensiune 2 linie de titlu
9 2 linie de comentariu3despartitoare4
9(ista de componente a circuitului 2 linie de comanteriu 3e6plicativa4
#S 7 0 72# 2 sursa #S de 72# intre nodurile 7 si 0
;7 7 2 700 2 rezistenta ;7 de 7008 intre nodurile 7 si 2
;2 2 0 2E2 2 rezistenta ;2 de 2008 intre nodurile 2 si 0
9 2 linie de comentariu3despartitoare4
$E:! 2 instructiunea de incheiere a fisierului
3.1.2. )n programul Pspice se deschide acelasi fisier de intrare ceea ce permite simultan intrarea lui in
e6ecutie$ El va crea fisierul de iesire divtens$out ce poate fi citit din Notepad.
3.1.3. Se revine in programul Notepad unde se deschide fisierul de iesire divtens$out$ Se copiaza rezultatele
simularii din fisierul de iesire urmarind structura acestuia$ Se compara rezultatele analizei Pspice ce cele ale
calcului manual$
3.1.(. Se remarca semnul minus al curentului ) deoarece el intra prin sursa de tensiune pe la &orna * si iese
pe la &orna @ contrar conventiei de semn pozitiv$
Rezultatele Simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &(.)))) % (' *.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VS -..)))!-)(
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ..*)!-)& /A##S
3.2 Di'i$or"# re$i!ti' de c"ret
)n fig$ 2$2 este prezentata scchema unui circuit format din doua rezistente ;
7
si ;
2
conectate in paralel
alimentat de la sursa de curent constant denumit Is de valoare >A5 divizor rezistiv de curent$
Ca#c"#"# "or marimi e#ectrice a#e circ"it"#"i) %o#o!id teoreme#e *irc+o%%,

Scriind teorema ) %irchoff in singurul nod 3nodul 74 si teorema )) %irchoff rezulta1
7$ curentii prin rezistente1
A I
R R
R
R I I
S
2 4 3
2 7
2
7 7
·
+
· ·
2
A R I I I
R R
R
R I I
S S
7 4 3 4 3
7
2 7
7
2 2
· − ·
+
· ·
2$ caderea de tensiune pe sursa de curent si rezistente1
V%I
S
' 0 V%R
&
' 0 V%R
(
' 0 V%I' 0 R
&
I
&
0 R
(
I
(
0 &12 3 (A 0 (4V
>$ puterea disipata de sursa de curent I
S
1
1/ I R I R I I V I P
S S S
- 4 3 4 3
2
2 2
2
7 7
· + · ·
Aa#i$a PSPICE   
!ivizorul rezistiv de curent
)S 0 7 >A
;7 7 0 7%
;2 7 0 2%
$AP
$!" )S 7A >A 7A
$P;):B !" )3;74 )3;24
2instructiune pentru afisarea curentilor pe
ramuri
$E:!
Rezultatele Simularii:
IS I%R&' I%R('
&.)))!5)) 6.667!-)& 8.888!-)&
(.)))!5)) &.888!5)) 6.667!-)&
8.)))!5)) (.)))!5)) &.)))!5))
NO! VO"#A$!
% &' ())).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5))
/A##S
3.3 P"tea re$i!ti'a
)n fig$2$> este prezentata schema unui circuit format din sase rezistente alimentate de la sursa de
tensiune constanta #
S
5punte rezistiva$
A4 Calculul unor marimi electrice ale circuitului9 folosind teoremele 4irchoff:
"ele - necunoscute sunt curentii prin cele - rezistente$ Pentru determinare5%irchoff1
74 in nodul 21 )
7
5 )
2
@ )
>
2
24 in nodul >1 )
=
5 )
2
@ )
-
2
>4 in nodul =1 )
>
5 )
C
@ )
-
2
=4 pe ochiul 71 #
S
5 ;
7
)
7
@ ;
2
)
2
@ ;
=
)
=
2
C4 pe ochiul 21 0 5 ;
>
)
>
* ;
2
)
2
@ ;
-
)
-
2
-4 pe ochiul >1 0 5 ;
C
)
C
* ;
=
)
=
* ;
-
)
-
$
Aceste rezultate se vor confrunta cu cele din fisierul de iesire punter$out rezultat in urma
simularii Pspise a fisierului de intrare punter$cir$
B-.ariata didactica de!cripti'a de ca#c"# a ace#ora!i marimi e#ectrice a#e circ"it"#"i) %o#o!id
pac+et"# De!i/ Ceter E'a#,
)n programul Notepad se deschide fisierul de intrare c1DelectronD(2Dpunter$cir$ Se citeste
programul corespunzator circuitului din fig$2$>1
Aa#i$a PSPICE   
Puntea rezistiva
#S 7 0 72#
;7 7 2 C0
;2 2 > 7.
;> 2 = 2.
;= > 0 >.
;C = 0 =.
;- = > C00
$AP
$!" #S ()SB 72#
$P;):B !" #3724 #32>4 #32=4 #3>4 #3=4 #3=>4
$P;):B !" )3;74 )3;24 )3;>4 )3;=4 )3;C4 )3;-4
$E:!
Rezultatele simularii:
VS V%&9(' V%(98' V%(9.' V%8' V%.'
&.())!5)& (..6.!-)& 8.((8!5)) 8..&(!5)) *.:8&!5)) *.8.&!5))
VS V%.98'
&.())!5)& -&.*;6!-)&
VS I%R&' I%R(' I%R8' I%R.' I%R:'
&.())!5)& ..;(;!-)8 8.((8!-)8 &.7)6!-)8 (.*..!-)8 (.)*:!-)8
VS I%R6'
&.())!5)& -8.7;&!-).
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &(.)))) % (' &&.7:.) % 8' *.:8)* % .' *.8.&(
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VS -..;(;!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.;&!-)( /A##S
(. INTREBARI SI PROBLE0E
=$7$Programul Simulus Editor se foloseste la editarea formelor de unda generate de sursele de tensiune si de
curent e6tinseiar Parts la determinarea semiautomata a parametrilor modelelor componentelor$
=$2$Avanta<ele Schematics1
-simplitatea urmaririi introducerii schemei in calculator
-numerotarea nodurilor e facuta automat de calculator
-se poate construi ca&la<ul imprimat atasat schemei pt variantele comple6e
=$>Puterea disipata e zero pe sursa de curent a divizorului rezistiv de curent deoarece aceasta versiune de
PSpice nu permite sa se calculeze puterile disipate decat pt sursele de tensiune nu pt sursele de curent$
=$=$Este semnul * la curentul divizorul rezistiv de tensiune deoarece el intra prin sursa de tensiune pe la
&orna * si iese pe la &orna @contrarconventiei de semn pozitiv$
=$C$ $!" )S 7A >A 7A5listez pt ce valori ale lui ) vreau sa-l calculez de la 7A la >A cu pas de 7A
$!" )S ()SB 7A 2A >A5listez valorile lui ) prin insiruire
$AP5scrierea in fisierul de iesire a informatiilor
L2.Dioda semiconductoare

7$AB)E"BU( AP()"AB)E)
Se studiaza caracteristicile statice ale diodei semiconductoaremodelarea ei in PSpice ca intrerupator de
tensiune si ale diodei Eenerdeterminarea punctului static de functionare al circuitului cu dioda modelata liniar cu
teoremele lui %irchhoff$E analizat sta&ilizatorul parametric clasic cu caracteristicile de transfer si de iesire-aplicatie
a diodei Eener$
2$"A;A"BE;)SB)")(E SBAB)"E
2.1.Caracteristica statica a diodei semiconductoare
"aracteristica statica a diodei 5 e6presia matematica si graficul dependentei i
!
5i
!
3u
!
4 unde
i
!
5curentul prin dioda u
!
5caderea de tensiune la &ornele diodei
Ecuatia matematica a caracteristicii statice a diodei semiconductoare1 Fe6p3 4 7G

s
<u
i ,I
m1#
· −
'5coeficient de multiplicare in avalansaa purtatorilor de sarcina
)
S
5curentul invers de saturatie al diodei3de ordinul nAHµA4
I5sarcina electronuluiI57-970
-7J
F"G
m5coeficient tehnologicm∈37224
.5constanta lui Boltzman.57>>970
-2>
FKL%G
B5temperatura a&soluta medie a mediului
Mraficul caractersiticii statice are > zone1
-zona 71cadranul )polarizare directa 3i
!
N0u
!
N04
-zona 21cadranul )))polarizare inversa3i
!
O0u
!
O043i
!
≅-)
S
4
-zona >1cadranul )))polarizare inversa 3i
!
O0u
!
O04 u
!
5constant i
!
→-

teoretic$Practic se distrug prin
strapungere inversa $)n zona > functioneaza diodele Eener$
Fig$>$7$ Sim&olul si caracteristica statica a diodei
2.2.Modelarea PSpice a diodei semiconductoare
7$model de dioda ideala cu -rezistenta in conductie ;
A:
50
-rezistenta in &locare ;
AFF


-caderea de tensiune pe dioda in conductie #
!
50 3>$2$a$4
2$model cu ;
A:
50 ;
AFF


#
!
50P# 3>$2$&$4
>$model cu ;
A:
N0 ;
AFF


3rezistenta finita in conductie4 #
!
50P# 3>$2$c$4
=$model cu ;
A:
N0 ;
AFF
O

3rezistenta finita in &locare4 #
!
50P# 3>$2$d$4
a4 &4

c4 d4
Fig$>$2$"aracteristicile statice ale unor modele liniarizate
>$!ESFASU;A;EA AP()"AB)E)
3.1. Caracteristica statica a diodei de comutatie 1N414
Fig$>$>$"ircuit pentru trasarea caractersiticii statice a diodei 7:=7=8
ANALI1A PSPICE   
"aracteristica statica a diodei 7:=7=8
# 7 0 20#
; 7 2 700
! 2 0 !7:=7=8
$()B "1D'S)'E#C>D()BD!">E#A($li&
$!" # -70# 70# 0$2#
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
&N.&.*
IS &)).))))))!-&:
=V &))
I=V &)).))))))!-&:
RS &6
## &(.))))))!-);
C>O (.))))))!-&(
V 1 0 20V
R 1 2 100
D 2 0 D1N4148
.LIB C:\MSIMEV53\LIB\DC3EVAL.lib
.DC V -10V 10V 0.2V
.PROBE
.END
3.2.Caracteristica statica a diodei modelate liniar cu intrerupator de tensiune
Fig$>$=$"ircuit pentru trasarea caracteristicii diodei modelate
>$2$7$:otepad * !esign "enter Eval * c1DelectronD(>Dcaractdm$cir * Apen 1
"aracteristica diodei modelata ca intrerupator comandat in tensiune
#S 7 0 70#
S!; 2 > 2 > 7"B
#! > 0 0$P#
; 7 2 7%
$'A!E( 7"B #S?)B"Q3;A:5700$0 ;AFF520% #A:57m# #AFF50m# 4
$!" #S *70# 70# 0$2#
$P;ABE
$E:!
S2"me 3 2od45-32od4--3cotro#45-32cotro#4--3mode#3
'odelul intrerupatorului S!; este denumit )"B si este definit in instructiunea1
0ODEL2"me32tip"# compoetei342"me parametr"362'a#oare37- in care #A: este cadere de
tensiune a comutatorului inchis 3 dioda conduce 4 iar #AFF este caderea de tensiune a comutatorului
deschis 3dioda este &locata4$
ANALI1A PSPICE   
"aracteristica diodei
9 modelata ca intrerupator comandat in tensiune 9
#S 7 0 70#
S!; 2 > 2 > )"B
#! > 0 0$P#
; 7 2 7%
$'A!E( )"B #S?)B"Q 3;A:5700$0 ;AFF520% #A:57m# #AFF50m#4
$!" #S -70# 70# 0$2#
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:

IC#
RON &))
ROFF ().))))))!5)8
VON &.))))))!-)8
VOFF )
3.3.Caracteristica statica a unei diode !ener
Fig$>$C$"ircuit pentru trasarea caracteristicii statice a diodei Eener 7:PC0
c1DelectronD(>DdzRcaract$cir
ANALI1A PSPICE   
"aracteristica diodei Eener 7:PC0
)S 0 7
!E 7 0 !7:PC0
Rezultatele simularii:
!7:PC0
)S 880$C00000E-78
)S; 7$8CJ000E-0J
$()B S!">E#A($()BS
$!" )S -CmA CmA 0$7mA
$P(AB !" #374
$P;ABE
$E:!
B# =$P
)B# $0202=C
:B# 7$-J8J
)B#( 7$JCC-00E-0>
:B#( 7=$JP-
;S $2C
"KA 7PC$000000E-72
#K $PC
' $CC7-
BB#7 -27$2PP000E-0-
3.4.Determinarea PS" al diodei modelate
Punctul static de functionare3PSF4 al diodei alimentata in curent continuu5 punctul de coordonate
PSF3U
!
)
!
4 in planul i
!
5i
!
3u
!
4
Fig$>$-$E6emplu de calcul al PSF al diodei
)nlocuind dioda polarizata direct cu modelul de curent continuuin care comutatorul este inchisrezistenta in
conductie este notata r
!
570Ω si caderea de tensiune pe dioda in conductie este
#
!
50P#
"alculul PSF si al altor marimi electrice ale circuitului folosind pachetul !esign "enter Eval1
PSpice * !esign "enter Eval * psf$cir * c1DelectronD(>Dpsf$cir
"alculul PSF al diodei modelate
#S 7 0 70
; 7 2 7%
r! 2 > 70
#! > 0 0$P
$end
3.#.Sta$ilizatorul parametric cu dioda !ener
-se &azeaza pe proprietatea diodei Eener de a pastra tensiunea la &orne apro6$ const$ in zona > de
strapungere inversa la variatiile tensiunii sursei de alimentarerezistentei de sarcinatemperatura$
;ezistenta ; s$n$ rezistenta de &alast cu rol de protectie a diodei Eener la cresterea curentului prin ea$
"apacitatea sta&ilizatorului de a mentine tensiunea #
0
constanta la variatiile tensiunii de alimentare #
7
si ale
rezistentei de sarcina ;
S
e analizata pe grafice1
-caracteristica de transfer #
0
5#
0
3#
)
4
;S5constant
-caracteristica de iesire #
0
5#
0
3)
S
4
#)5constant
Fig$>$P$Sta&ilizator parametric cu dioda Eener
>$C$7$Brasarea caracteristicii de transfer
c1DelectronD(>Dsta&dzRctr$cir
ANALI1A PSPICE  
"alculul PSF al diodei modelate
#S 7 0 70
; 7 2 7.
r! 2 > 70
#! > 0 0$P
$E:!
Rezultatele simularii:
:A!E #A(BAME :A!E #A(BAME :A!E #A(BAME
3 74 70$0000 3 24 $PJ27 3 >4 $P000
#A(BAME SAU;"E "U;;E:BS
:A'E "U;;E:B
#S -J$208E-0>
#! J$208E-0>
BABA( PA?E; !)SS)PAB)A: 8$C-E-02 ?ABBS
Pe a6a TPro&e alege automat varia&ila #73c$c$4$Se afiseaza cu BraceAdd Brace tens #324$Pe o noua a6a U
se traseaza curentul )3!z4
Stabi#i$ator parametric c" dioda 1eer
9caracteristica de transfer9
ANALI1A PSPICE   
Sta&ilizator parametric cu dioda Eener
9 caracteristica de transfer 9
#) 7 0
; 7 2 =P0
!E 0 2 !E70#
;S 2 0 2%
$'A!E( !E70# ! 3B#570# )B#5CmA4
$!" #) 0# 20# 0$C#
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:

?&)V
IS &).))))))!-&:
=V &)
I=V :.))))))!-)8
9caracteristica de iesire9
ANALI1A PSPICE   
Sta&ilizator parametric cu dioda Eener
9 caracteristica de iesire 9
#) 7 0 20#
; 7 2 =P0
!E 0 2 !E70#
)S 2 0
$'A!E( !E70# ! 3B#570# )B#5CmA4
$!" )S 0mA =0mA 0$CmA
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:

?&)V
IS &).))))))!-&:
=V &)
I=V :.))))))!-)8
Fig$>$8$Sta&ilizator parametric cu dioda Eener-sarcina simulata cu o sursa de curent
Pro&e- graficul #324
PlotAdd Plot-graficul )3!z4
Bensiunea pe rezistenta de sarcina ramane constanta atata timp cat !E poate compensa variatia de curent
prin sarcina3peste20mA)3!z44
($):B;EBA;) S) P;AB(E'E
=$7$!iodele se modeleaza cu rezistente surse etc$
=$2$$P;ABE 5vizualizarea rezultatelor simularii creeaza fisier cu e6tensia $dat
=$>$'A!E( !E70# !3B#570# 7B#5Cm A45modelul diodei cu B# tensiunea de strapungere si )B#
curentul$ $!" )S 0m A =0m A 0$Cm A5listez pt ce valori ale lui ) vreau sa-l calculez de la0 m A la =0m A cu pas
de 0$Cm A$
$()B V!">E#A($()B V5cauta &i&lioteca diodei in directorul unde e6ista valoarea
=$=$ Fe6p3 4 7G

s
<u
i ,I
m1#
· − )
!
57970
-J
Fe6p32-970
->
93-74L37$297$>>970
-2>
9BG
=$C$m57L; 5N;5700Ω
=$-$ se echivaleaza cu modelul c4
m5tgα57 5N;57Ω
U
!
5#
!
@;9)
!
570P#
L3.%ranzistorul $ipolar cu &onctiuni
1.OBIECTUL APLICATIEI
Se studiaza tranzistorul &ipolar cu <onctiuni 3BBK4 lafunctionarea ca amplificatorW in regiunea activa
normala 3;A:4 si la functionarea in regim de comutatie$
2.Caracteri!tici#e !tatice a#e TB8
Un BBK poate fi considerat un diport avand doua perechi de &orne numite porturi unul de intrare si unul
de iesire$
"aracteristicile statice reprezinta graficele dependentelor unui curent in functie de o tensiune atunci cand
celalalt curent si cealalta tensiune sunt constante la alimentarea circuitului cu BBK in cureent continuu$
Bipuri de caracteristici statice1
-caracteristici statice de intrare care reprezinta dependenta intre curentul si tensiunea de intrare i
B
5i
B
3u
BE
4X
i
"
u
"E5constant
-caracteristici statice de transfer care reprezinta dependenta intre curentul de iesire si tensiunea de intrare
i
"
5i
"
3u
BE
4Xi
B
u
"E5constant
-caracteristici statice de iesire care reprezinta dependenta intre curentul si tensiunea de iesire i
"
5i
"
3u
"E
4Xi
B
u
BE5constant
Mărimi de intrare iB, uBE
Mărimi de ieşire iC, uCE
Caracteristica de intrare iB=iB (uBE) | iC, uCE=ct
Caracteristica de transfer iC=iC (uBE) | iB, uCE=ct
Caracteristica de ieşire iC=iC (uCE) | iB, uBE=ct
2.1.Caracteri!tica !tatica de itrare
ANALI1A PSPICE   
"aracteristica de intrare a tipului :P: de model
intern PSpice
#"" > 0 70#
)BB 0 7 700uA
;B 7 0 7000%
;" 2 > 0$07
YB 2 7 0 Y):B
$'A!E( Y):B :P:3BF52004
$!" )BB 0uA 700uA 0$CuA
$P;ABE
$E:!
Rezultatele masurarii:
@IN#
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F ())
NF &
=R &
NR &
Caracteri!tica !tatica
de tra!%er
2.2 Caracteri!tica !tatica de ie!ire
ANALI1A PSPICE   
"aracteristica de iesire a tipului :P: de model
intern PSpice
#"" = 0 70#
)B 0 7 2CuA
;B 7 2 0$07
;" = > 0$07
YB > 2 0 Y):B
Rezultatele simularii:
IN#
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F ())
NF &
=R &
NR &
$'A!E( Y):B :P:3BF52004
$!" #"" 0# 70# 0$0C# )B CuA 2CuA CuA
$P;ABE
$E:!
#izualizarea familiei de caracteristici statice de iesire este asigurata de instructiunea $!" cu &aleiere
im&ricate$Sinta6a instructiunii este1
.DC 9LIN: 2'ariabi#a ba#eia;3 2'a#oare iitia#a3 2'a#oare %ia#a3 2icremet3 9"rmatoarea
!peci%icatie ba#eia;:
)nstructiunea $!" din fisierul de intrare desemneaza efectuarea unei analize de curent continuu$
"ircuit pentru trasarea familiei de caracteristici statice de
iesire a BBK

3.St"di"# TB8 i re/i"ea acti'a orma#a 4RAN-
Arice analiza de curent alternative a eta<elor de amplificare realizate cu BBK real se inlocuieste cu
modelul sau de curent continuu$
Analiza de c$c$ se mai numeste si polarizarea BBK-ului si are ca scop determinarea punctului static de
functionare care este un punct in planul
caracteristicilor statice de iesire de
coordonate PSF3#
"E
)
"
4
&4
7 2
2
3 4
3 4
CC = = =
= = =! ! !
CC C C C! ! !
! A C
V R I R I I
R I I V R I
V R I V R I
I I I
· + − ¹ ¹
¹ ¹
− · +
¹ ¹
' ;
· + +
¹ ¹
¹ ¹
· +
¹ ¹
C
C
C
>
>
=
0 P 72 70000 >->000
0 P 72 >C>000
72 0 P
> 2970
>C>000
72 2C0C009> 2970
=
72 700009> 2970
0 0020C> 2 0C970
-000
002P 2 P970
0 000= =970
J8 2
= =
=
=
C!
C!
=
C!
I I
I
I A
V
V V
I A A
I O A A
I A a
V V


· + −
· −

· ·
· −
·
+
· · ·
· ·
· ·
· −

72 -00 70000
0 P 70000 -0C00
72 2C0C00
=
=
= C!
I I
I I
I V
· − ¹ ¹
¹ ¹
· −
' ;
¹ ¹
· +
¹ ¹


72 70000
-000
=
I
I
+
·

372 70000 4
0 P 709 -0C00
-
72 2C0C00
=
=
= C!
I
I
I V
+ ¹ ¹
· −
¹ ¹
' ;
¹ ¹
· +
¹ ¹

>
C
270970
788>970
CC
=!
V
V


· −
·


ANALI1A PSPICE   
"ircuit de polarizare pentru un tranzistor &ipolar
#"" 2 0 72#
#BE 7 > 0$P#
F 2a > #BE 700$0
;B7 2 7 =P%
;B2 7 0 8$2%
;" 2 2a 2%
;E > 0 C00
$AP
$!" #"" 72# 72# 72#
$P;):B !" )3;"4 )3;E4
$E:!
Rezultatele simularii:
VCC I%RC' I%R!'
&.())!5)& &.**8!-)8 &.;)(!-)8
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' &.6:&& % (' &(.)))) % 8' .;:&& % (a' *.(88(
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -(.&).!-)8
V=! &.**8!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION (.:(!-)(
/A##S
Calculul PSF si al altor marimi electrice ale circutului folosind teoremele 4irchhoff
Se scriu ecuaZiile %irchhoff ata[ate circuitului din fig$=$C$& [i ecuaZia BBK in ;A:
a4 &4
Fig =$= 'odelul PSpice pentru analiza in c$c$ a BBK in cone6iune E"
a4 BBK in cone6iune E"2 &4 'odelul de c$c$ a BBK din fig$ =$=$a
(.STUDIUL TB8 IN RE<I0 DE CO0UTATIE
:r$crt$ U
7 7-C77
2 72
> 0JC77
Fig$ =$-$ !iagrame funcZionale pentru definirea parametrilor de impuls ai BBK \n comutaZie
Parametrii de impuls sunt1
• t
d
- timp de \nt]rziere la cre[tere a curentului i
"
fata de apariZia cureniului i
B
• t
r
- timp de cre[tere a frontului curentului de colector i
"
• t
s
- timp de evacuare a sarcinii electrice stocate \n &az^ la comutarea invers^2
• t
f
- timp de sc^dere a frontului curentului de colector i
"
2
• t
AFF
- timp de comutaZie invers^ a BBK2
• t
A:
- tmip de comutatie directa a BBK
(.2. Com"ta=ia TB8 pe !arcia re$i!ti'>
"omutaZia BBK pe sarcina rezistiva ;s
()B "1D'S7'E#C>D()BDBipolar$li&
Y > 2 0 Y2:C=J2
#7 7 0 PU(SE3-C C 0 0 0 2Cu C0u4
;& 7 2 700
#"" = 0 >0#
;s > = =0
$B;A: 70n 700u
$APB)A:S )B(C50 ;E(BA(50$0007
$P;ABE
$E:!
=$2$7$ Se vizualizeaz^ pe acela[i ecran curenZii =09)B3Y4 [i )"3Y4$ Se m^soar^ parametru de impuls
caracterizaZi prin intervalele de timp t
d
t
r
t
A:
t
s
t
f
t
AFF
definiti \n fig$=$-$
=$2$2$ Se vizualizeaz^ pe = ecrane diferite m^rimile )B3Y4 )"3Y4 #3>4 #3>49)"3Y4
Se compar^ ca aspect cu fig$=$8$ Se m^soar^ lB' )"' verifica cu cele
o&tinute prin calcul direct folosind teoremele %irchhoff pe circuitul din fig = - c]nd
BBK este saturat$
Fig$ =$P$ BBK \n comutaZie pe sarcin^ rezistiv^2
a4 circuit2 &4 e6cursia punctului figurativ de funcZionare
=$2$> Se deseneaz^ dreapta de sarcin^ i
"
5i
"
3u
"E
4 si se compara cea din fig$=$P&$ Se va deduce
e6presia dreptei de sarcin^ folosind teorema %irchhoff circuitul din fig$=$Pa$
Fig$ =$8$ Formele de und^ iB i" "E [i P< ale BBK \n comutaZie pe sarcin^ ;
(.3. Com"ta=ia TB8 pe !arci> re$i!ti'-id"cti'a
)n condiZii reale de funcZionare procesul de
comutare al tranzistorului &ipolar
de putere este determinat nu numai de parametrii intrinseci
de comutatie ci [i de caracterul sarcinii$ Astfel s^
consider^m circuilul din fig =$Ja cu BBK funcZion]nd in
comutaZie pe sarcin^ rezistiv-inductiva 3;s(s4
Braiectoria PSF in planul caiacteristicilor de ie[ire
i
"
5i
"
3u
"E
4 ale BBK intr-un process complet de
comutatie3conductie-&locare [i invers4 tre&uie s^ Zin] cont
atat de puterea disipata BBK cat si pe prote<area contra
fenomenului de strapungere secundar fig =$J&$
!aca ;sO_(s si tranzistorul se afla initial in &locare
\n punctul figurativ A la aplicarea comenzii de comutare \n
conducZie se produce saltul din A in B parcurg]ndu-se \n
continuare cur&a de saturatie B-"$ !up^ comanda de &locare punctul figurativ descrie traiectoria "-!-A$ \n
funcZie de circuitul de polarizare al intr^rii punctul ! se poate afla pe una din caracteristicile de str^pungere
primar^$ Pe traiectoria "-!-A se descarc^ energia acumulat^ \n inductanZ^ o
parte pe rezistenta de sarcin^ iar cealalt^ prin tranzistor$
"omutaZia tranzistorului BBP pe sarcina rezistiv-inductiv^
$()B "1D'Sl'E#C>D()BDBipolar$li&
Y > 2 0 Y2:C=J2
#) 7 0 PU(SE3-C C 0 0 0 2Cu 700u4
;& 7 2 700
#cc C 0 >0#
;s = C =0
(s > = 2CmQ )"50$PC
$B;A: 70n 200u
$P;ABE
$APB)0:S itlC50 reltol50$0007
$E:!
Fig$ =$J$ "omutarea BBK pe sarcina rezistiv-inductiv^
a4 circuit2 &4 e6cursia punctului figurativ de funcZionare$
?.INTREBARI SI APLICATII
C$2$ $YB > 2 0 Y):B5 tranzistorul Y intre nodurile > si 2 valoare 0
$'A!E( Y):B3BF520045modelul de dioda npn
$!" #"" 0# 0$0C# )B CUA 2CUA C UA
.!" F():G Ovaria&ila &aleia<N Ovaloare initialaN Ovaloare finalaN OincrementN Furmatoarea specificatie
&aleia<G
)nstructiunea $!" din fisierul de intrare desemneaza efectuarea unei analize de curent continuu&aleiere a
sursei #"" cu o &ucla interna de &aleiere a curentului )B
$()B "1D'S)'E#C>D()BDBipolar$li& 5cauta &i&lioteca cu cu modelul de tranzistorul &ipolar
C$>$ )
E
5 )
B
@)
"
)
"
5α)
E
@)
"B0
5N)
B
5F)
"37-α4
-)
"B0
GLα50$7A
β5αL37@α4
α5βL37@β4
L4.Ampli'icatorul operational. Aplicatii elementare
1. OBIECTUL APLICATIEI
:otiunea de amplificator operational 3AA4 si se desciu modelele echivalente de AA ideal si AA real$ Se
enumera parametrii specifici AA real$
2. INTRODUCERE TEORETICA
efinitie9 modele echivalente si parametrii ai AO
Amplificator operational este un amplificator de c$c$cu performante deose&ite1 amplificare proprie in
&ucla deschisa a foarte mare rezistenta de intrare ;
i
mare si rezistenta de iesire ;
A
mica$Se apropie de
notiunea de amplificator ideal de tensiune reprezentat de AA ideal care are a-N

;
i
-N

si ;
o
-N 0$
AA este realizat industrial su& forma unui circuit integrat monolitic$ )n fig$ C$7$ este reprezentat sim&olul
AA 3fig C$7$a 4 model de AA ce tine cont de amplificarea in &ucla deschisa a finita3 fig$ C$7$&4 si un model
in care a9 R
i
si R
o
sunt finite3fig C$7$c4$ )n figura C$7$a$ se folosesc urmatoarele notatii specifice AA1 U
@
-
potentialul &ornei pozitive3neinversoare4 AA1U
-
- potentialul &ornei negative3inversoare4 U
`
5U
@
-U
-
-
tensiunea de intrare diferentiala U
o
tensiunea de iesire )
@
p
* curentul de intrare3polarizare4 al &ornei
neinversoare )
-

p
* curentul de intrare3polarizare4 &ornei inversoare E
@
si E
-
- tensiuni de alimentare
diferentiale ale AA$ Fig$ C$7$& permite scrierea relatiei de legatura intre tensiunea diferentiala de intrare si
tensiunea de iesire1 U
0
5 a3U
@
-U
-
45aU
`
$
Co%i/"ratia de AO ei'er!or
)n fig C$2$ se propune o configuratie de AA ideal neinversor1
"i(. #.2. Con'i(uratia de Ao ideal nein)ersor
#
@
5#
-
#
@
5#3245#
i
#
-
5#3)45;
)
9)
#
0
53;
;
@;
)
4)
Eliminand curentul ) din sistemul de ecuatii rezulta 1
- tensiunea de iesire 1 0
37 4
R
i
I
R
V V
R
· +

- amplificarea in tensiune1
Pe &aza figurii C$2 se poate <ustifica denumirea de aneinversoare0 a acestei configuratii anume
tensiunea de intrare #
i
se aplica pe &orna neinversoare a AA iar polaritatea 3semnul4 tensiunii de iesire #
o
este aceeasi 3neinversata4 fata de polaritatea tensiunii de intrare #
i
$
ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratia de AA neinversor
#) 2 0 0$7#
E > 0 2 7 2EC 2AA are \ntre nodurile > si 0 \ntre nodurile 2 si 7 si a520000
;) 0 7 70%
;; 7 > 700%
;): 7 2 7M 2AA are rezistenta interna ;):57M plasata intre nodurile 7 si 2
$AP 2instructiune de calcul a punctului de functionare \n c$c$
$BF #3>4 #) 2instructiune de calcul a functiei de transfer 3BF5Bransfer Function4
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
0
7
R
u
i I
V R
A
V R
· · +
% &' .&))) % (' .&))) % 8' &.);;;
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -:.:))!-&:
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.:)!-&6 /A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! &.&))!5))
I -SO+RC! -;.;;;!-)6
Co%i/"ratia de AO repetor de te!i"e
)n fig C$>$ se propune o configuratie de AA ideal
repetor de tensiune
Aceasta configuratie se o&tine din
configuratia de AA ideal neinversor 3C$24 daca
se renunta la rezistenta ;
)
3teoretic ;
)
tinde la
infinit4si la rezistenta ;
;
3teoretic ;
;
tinde la 04$
Se aplica relatii specifice AA ideal si
teoremele %irchhoff1
#
@
5#
-
#
@
5#3245#
i
#
-
5#3745#3>45#
0
!in sistemul de ecuatii rezulta1 * tensiunea de iesire #
0
5#
i
- amplificarea in tensiune
0
7
u
i
V
A
V
· ·
Pe &aza fig C$> putem <ustifica denumirea de repetoare de tensiune a acestei configuratii anume
tensiunea de iesire #
0
este egala 3repeta4tensiunea de intrare #
i
$
ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratia de AA repetor de tensiune
#) 2 0 7#
E 7 0 2 7 2EC
;): 7 2 7M
$AP
$BF #374 #)
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &.)))) % (' &.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -:.)))!-&:
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.))!-&:
/A##S

VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! &.)))!5))
I-SO+RC! :.)))!-&:
Con'i(uratia de A, in)ersor
)n figura C$= se propune o configuratie de AA inversor$
Se aplica relatiile specifice AA ideal si teoremele lui %irchhoff1
#
@
5#
-
#
@
50
#
-
5#3245#
i
-;
i
9)
#
0
5#
i
-3;
;
@;
)
4)
Eliminand curentul ) din sistemul ed ecuatii rezulta1
- tensiunea de iesire 1 0
R
i
I
R
V V
R
·
- amplificarea in tensiune1
0 R
u
i I
V R
A
V R
· · −

Pe &aza fig C$= si arelatiilor de mai sus putem <ustifica denumirea de inversoare a acestei configuratii
anume tensiunea de intrare #
i
se aplia pe &orna inversoare a AA iar polaritatea 3semnul4 tensiunii de iesire
#
0
este opusa 3inversata4 fata de polaritatea tensiunii de intrare #
i
$
ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratia de AA inversor
#) 7 0 0$7#
E > 0 0 2 2EC
;) 7 2 70%
;; 2 > 700%
;): 2 > 7M
$AP
$BF #3>4 #)
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .&))) % (' ..;;;!-)6 % 8' -.;;;*
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -&.)))!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION &.))!-)6 /A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! -;.;;*!-)&
I-SO+RC! &.)))!-):
Con'i(uratia de A, in)ersor de polaritate
Aceasta configuratie este un caz particular al configuratiei de AA inversor anume cazul din fig$ C$=$ in
care se aleg cele doua rezistente egale anume ;
)
5;
;
$ Atunci sistemul de ecuatii rezulta1
- tensiunea de iesire 1 0
R
i i
I
R
V V V
R
· − · −
- amplificarea in tensiune 1
0
7
R
u
i I
V R
A
V R
· − · −
Pe &aza figurii particularizate 3;
)
5;
;
4 si a relatilor de mai sus putem <ustificca denumirea de inversoare
de polaritate a acestei configuratii anume tensiunea de intrare #
i
se aplica pe &orna inversoare a AA iar
tensiunea de iesire #
0
are aceeasi valoare in modul cu tensiunea de intrare #
i
dar este de semn contrar
acesteia3are polaritatea inversata4$
ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratia de AA inversor de polaritate
#) 7 0 0$7#
E > 0 0 2 2EC
;) 7 2 70%
;; 2 > 70%
;): 2 > 7M
$AP
$BF #3>4 #)
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .&))) % (' :)).)!-); % 8' -.&)))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -&.)))!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION &.))!-)6
/A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! -&.)))!-)&
I-SO+RC! &.)))!-):
Co%i/"ratia de AO !"mator
Fig C$C propune o configuratie de AA sumator de tensiune a carui tensiune de iesire #
0
este suma
ponderata cu semn schim&at a tensiunilor #
i
#
i2
#
i>
Se aplica relatiile specifice AA ideal si teoremele %irchhoff1
#
@
5#
-
#
@
5#32450
#
-
5#3745#
i7
-;
7
)
7
5 #
i2
-;
2
)
2
5 #
i>
-;
>
)
>
) 5 )
7
@)
2
@)
>
#
0
5 -;
;
9)
Eliminand curentii din sistemul de ecuatii de mai sus rezulta e6presia tensiunii de iesire1
Co%i/"ratia de AO di%eretia#
)n fig C$- se propune o configuratie de AA ideal diferential de tensiune a carui tensiune de iesire #
0
este
ponderea diferentei tensiunilor de intrare #
i7
si #
i2
Se aplica relatiile specifice AA ideal si teoremele lui %irchhoff1
#
@
5#
-
#
@
5#3>45 #
i2
-;
S
)
2
#
-
5#3245#
i7
-;
7
)
7
#
i
5#
0
@3;
;
@;
)
4)
7
Eliminand curentii din sistemul de ecuatii si alegand ;
)
L;
;
5;
S
L;
P
rezulta e6presia tensiunii de iesire
#
0
a diferentei tensiunilor de intrare1 0 7 2
3 4
R
i i
I
R
V V V
R
· −
7 2 >
0
7 2 >
i i i
R
V V V
V R
R R R
¸ _
· − + +
÷
¸ ,
ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratie de AA diferential
#7 = 0 0$C#
#2 7 0 0$2#
E C 0 > 2 2EC
;) 7 2 70%
;; 2 C 700%
;): 2 > 7M
;S = > 2$2.
;P > 0 22.
$AP
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .())) % (' ..:.: % 8' ..:.:
% .' .:))) % :' (.;;;*
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
V& -(.)66!-):
V( (.:.:!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.(.!-)6
/A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! 8.)))!5))
I-SO+RC! -(.:.:!-):
Co%i/"ratia de AO deri'ator
)n fig$ C$P$ se propune o configuratie de AA ideal derivator de tensiune a carui tensiune de iesire v
o
3t4
este derivata cu semn schim&at a tensiunii de intrare v
i
3t4$
Se aplica relatiile
specifice AA ideal si
teoremele lui
%irchhoff1
v
@
5 v
-
v
@
50
v
-
5#3245 v
i
3t4-
v
"
3t4
v
0
3t4 5 -;
;
9i3t4
7
3 4
3 4
C
dv t
i t C
dt
·
Eliminand
curentul #
i
din sistemul de ecuatii de mai sus rezulta e6presia tensiunii de iesire v
0
3t4 ca derivata ponderata
cu semn schim&at a tensiunii de intrare v
i
3t41
0 7
3 4
3 4
i
R
dv t
v t R C
dt
· −


ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratie de AA derivator
#) 7 0 PU(SE30# 7# 0 7us 7us 0$Cms 7ms4
") 7 2 C-0pF
;): 0 2 70'
;; 2 > 700.
E > 0 0 2 7EC
$B;A: 0$7us 2ms 0us 0$7us
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8' ).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI ).)))!5))
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5)) /A##S
Co%i/"ratia de AO ite/rator
)n fig C$8 se propune o configuratie de AA ideal integrator de tensiune a carui tensiune de iesire
v
0
3t4este integrala ponderata si cu semn schim&at a tensiunii de intrare v
i
3t4$
Se aplica relatiile specifice AA ideal si teoremele lui %irchhoff1
v
@
5 v
-
v
@
50
v
-
5#3245 v
i
3t4- ;
7
9i3t4
v
0
3t45 -v
"
3t4
3 4
3 4
C
R
dv t
i t C
dt
·
Eliminand curentul i3t4 din sistemul de ecuatii rezulta e6presia tensiunii de iesire v
0
3t4 ca integrala
ponderata cu semn schim&at a tensiunii de intrare v
i
3t41
7
0
0
7
3 4 3 4
i
I R
v t v t dt
R C
· −

ANAL*!A PSP*C+  
"onfiguratie de AA integrator
#) 7 0 PU(SE30# 7# 0 7us 7us 0$Cms
7ms4
;) 7 2 70.
"; 2 > >>nF
;): 0 2 70'
E > 0 0 2 7EC
$B;A: 0$7us 2ms 0us 0$7us
$P;ABE
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8' ).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI ).)))!5))
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5))
/A##S
$E:!
L#.Circuite lo(ice com$inationale elementare
1.OBIECTUL APLICATIEI
Familiarizarea cu portile logice :US)SAUS)-:U SAU-:U si SAU-ET"(US)# care fac parte
din clasa circuitelor logice com&inationale$Se prezinta teoretic principiile si legile alge&rei &ooleene
sim&olurile portilor logicefunctiile logice pe care acestea le realizeaza si ta&elele de adevar
corespunzatoare$
2. INTRODUCERE TEORETICA
"ircuitele logice sunt circuite electronice care opereaza cu semnale logice 3digitale4 care nu pot lua decat
doua valori 3niveluri4 logice1
• nivelul loBic ): semnificade e6emplulipsa semnalului 0#2
• nivelul loBic &: semnificade e6empluprezenta semnalului C#$
!e aceea forma de unda a semnalelor logice este intotdeauna dreptunghiulara$)n fig$P$7$ succesiunea de
valori logice ale tensiunii #374
este 70707$

fig$P$7 E6emplu de semnal logic
!enumirea
portii logice Sim&olul portii logice
Functia
&ooleana
implementata
de poarta
Ba&ela de adevar a
functiei logice
:U
Functia negatie1
4 7 3 44 7 3 3
7
V V f ·
S)
Functia
con<unctie1
4 2 3 4 7 3
4 2 3 4 7 3 3
2
V V
V V f

·
SAU
Functia
dis<unctie1
4 2 3 4 7 3
44 2 4 7 3 3
>
V V
V V f
+
·
S)-:U
Functia
con<unctie
negata1
4 2 3 4 7 3
4 2 3 4 7 3
44 2 3 4 7 3 3
=
V V
V V
V V f
+
· ⋅
·
SAU-:U
Functia
dis<unctie
negata1
4 2 3 4 7 3
4 2 3 4 7 3
44 2 3 4 7 3 3
C
V V
V V
V V f
⋅ ·
· + ·
·
SAU-
ET"(US)#
Functia
echivalenta
logica negata1
4 2 3 4 7 3
4 2 3 4 7 3
44 2 3 4 7 3 3
-
V V
V V
V V f
+
+ ⋅ ·
·
'entionam ca in definirea functiilor logice con<unctie negata si dis<unctie negata sau folosit si legile lui
'organ1
4 2 3 4 7 3 4 2 3 4 7 3
4 2 3 4 7 3 4 2 3 4 7 3
V V V V
V V V V
⋅ · +
+ · ⋅
Ele fac parte din legile si principiile calcululi propozitional din alge&ra &ooleana si anume1
7$(egea de idempotenta1
2 $$$$$
$$$$$
A A A A
A A A A
· + + +
· ⋅ ⋅ ⋅
2$(egea de comutativitate1
2 A = = A
A = = A
+ · +
⋅ · ⋅
>$(egile de asocoativitate1
2 4 3 4 3
4 3 4 3
C = A C = A
C = A C = A
+ + · + +
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅
=$(egile de a&sor&tie1
2
4 3
A = A A
A = A A
· ⋅ +
· + ⋅
C$(egile de distri&utivitate1
4 3 4 3
4 3
C A = A C = A
C A = A C = A
+ ⋅ + · ⋅ +
⋅ + ⋅ · + ⋅
-$(egile lui 7 si 01
A A A
A A A
· + · ⋅
· + · ⋅
0 0 0
7 7 7
P$Principiul tertului e6clus1
2 7 · +A A
8$Principiul contradictiei1
2 0 · ⋅ A A
J$Principiul du&lei negatii1 2 A A ·
70$(egile lui 'organ1
= A = A
= A = A
⋅ · +
+ · ⋅

unde A si B sunt propozitii care pot lua valorile de adevar 7 3propozitie adevarata4 sau 0 3propozitie falsa4$
3.ANALI1A SPICE
Poarta #o/ica NU de tip @(A(
Un circuit care cuprinde o singura poarta :U$Semnalul #374 de la intrarea circuitului este un tren de
impulsuri care utilizeaza optiunea P?( a sursei independente de tensiune$
fig$P$2$ "ircuit pentru simularea portii logice :U
ANALI1A PSPICE   
Poarta :U P=0=
#"" > 0 C#
T 7 2 P=0=
$()B !">E#A($()B
# 7 0 P?(30s 0# 7$Cs 0#
7$C007s C# 7$Ps C# 7$P007s
@ 0# >$Cs 0# >$C007s C# =$Cs
C# =$C007s 0# Cs 0#4
; > 2 700%
$B;A: 0$07ms Cs
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' 8.:)(* % 8'
:.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -*.:8.!-)8
CDI$IFP/R.V$N -&.)88!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..(7!-)( /A##S
Functia negatie1 4 7 3 44 7 3 3
7
V V f ·
.41- %1
A 1
1 A
Poarta #o/ica SI
4 2 3 4 7 3 4 2 3 4 7 3 4 C 3 V V V V V + · ⋅ ·
fig$P$= "ircuit echivalent pentru simularea portii logice S)
ANALI1A PSPICE   
Poarta S)
#"" - 0 C#
T7 7 > P=0=
T2 2 = P=0=
T> > = C P=02
$()B !">E#A($()B
#7 7 0 P?(30s 0# 0$7ms Cv 7s C#
7$0007s 0# 2s 0#
@ 2$0007s C# >s C# >$0007s 0# =s 0#
=$0007 C# Cs C#4
#2 2 0 P?(30s 0# 7$Cs 0# 7$C007s C#
7$Ps C# 7$P007s
@ 0# >$Cs 0# >$C007s C# =$Cs C#
=$C007s 0# Cs 0#4
;7 - > 700%
;2 - = 700%
;> - C 700%
$B;A: 0$07ms Cs
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:))) % .' 8.:)))
% :' .);)8 % 6' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -7.;&)!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -8.&)7!-)(
CDI$IFP/R.V$N -(.)&(!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
&.:6!-)& /A##S
Poarta #o/ica SAU
4 2 3 4 7 3 4 2 3 4 7 3 4 = 3 V V v V V + · + ·
fig$P$= "ircuit echivalent pentru simularea portii logice SAU
ANALI1A PSPICE   
Poarta SAU
#"" C 0 C#
T7 7 2 > P=02
T2 > = P=0=
$()B !">E#A($()B
#7 7 0 P?(30s 0# 0$7ms Cv 7s C#
7$0007s 0# 2s 0#
@ 2$0007s C# >s C# >$0007s 0# =s 0#
=$0007 C# Cs C#4
#2 2 0 P?(30s 0# 7$Cs 0# 7$C007s C#
7$Ps C# 7$P007s
@ 0# >$Cs 0# >$C007s C# =$Cs C#
=$C007s 0# Cs 0#4
;7 C > 700%
;2 C = 700%
$B;A: 0$07ms Cs
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:))) % .' .);)8
% :' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -6..&)!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -(.(*;!-)(
CDI$IFP/R.V$N -(.)(7!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
&.&:!-)& /A##S
Poarta logica S)-:U
4 2 3 4 7 3 4 2 3 4 7 3 4 - 3 V V V V V + · ⋅ ·
fig$P$C$ "ircuit echivalent pentru simularea portii logice S)-:U
ANALI1A PSPICE   
Poarta S)-:U
#"" P 0 C#
T7 7 > P=0=
T2 2 = P=0=
T> > = C P=02
T= C - P=0=
$()B !">E#A($()B
#7 7 0 P?(30s 0# 0$7ms Cv 7s C#
7$0007s 0# 2s 0#
@ 2$0007s C# >s C# >$0007s 0# =s 0#
=$0007 C# Cs C#4
#2 2 0 P?(30s 0# 7$Cs 0# 7$C007s C#
7$Ps C# 7$P007s
@ 0# >$Cs 0# >$C007s C# =$Cs C#
=$C007s 0# Cs 0#4
; P - 700%
$B;A: 0$07ms Cs
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 6'
8.:)(* % 7' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -;.:77!-)8
CDI$IFP/R.V$N -(.)76!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..*)!-)( /A##S
Poarta #o/ica SAU-NU
fig$P$-$"ircuit pentru simularea portii logice SAU-:U
ANALI1A PSPICE   
Poarta SAU-:U P=02
$()B !">E#A($()B
#"" = 0 C#
; = > 700%
T 7 2 > P=02
#7 7 0 P?(30s 0# 0$7ms Cv 7s C#
7$0007s 0# 2s 0#
@ 2$0007s C# >s C# >$0007s 0# =s 0#
=$0007 C# Cs C#4
#2 2 0 P?(30s 0# 7$Cs 0# 7$C007s C#
7$Ps C# 7$P007s
@ 0# >$Cs 0# >$C007s C# =$Cs C#
=$C007s 0# Cs 0#4
$B;A: 0$07ms Cs
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:)(* % .' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -;.:77!-)8
CDI$IFP/R.V$N -(.)76!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..*)!-)( /A##S

L-.Redresoare
1.OBIECTUL APLICATIEI
Studiul redresoarelor monofazate&ifazate si trifazate necomandate semicomandate si comandatecu
sau fara filtru de netezire a tensiunii siLsau curentului redresat$Simularea PSpice are ca scop vizualizarea
formelor de unda si analiza comparativa a valorilor medii ale tensiunilor redresate ale redresoarelor similare
necomandate semicomandate si comandate precum si analiza redresorului trifazat necomandat$
2.INTRODUCERE TEORETICA
;edresoarele sunt convertoare energetice c$a$-c$c$ care au rolul de a transforma o tensiune alternativa
sinusoidala intr-o tensiune cu o componenta continua 3valoare medie4 semnificativa$
Prezentarea sc.emelor studiate
)n fig$70$7 sunt prezentate diferite scheme de redresoare monofazate 3alimentate de la o singura sursa de
tensiune alternativa sinusoidala4 monoalternanta 3redreseaza doar alternanta pozitiva a tensiunii de
alimentare sinusoidala4 necomandate 3realizate e6clusiv cu diode4 cu sarcina rezistiva ;$
Filtrele de netezire sunt filtre de tip trece-<osscopul lor fiind acela de a retine doar componenta
continua$Astfel&o&ina ( montata in serie cu sarcina filtreaza curentul redresat
R
i iar condensatorul "
montat in paralel cu sarcina filtreaza tensiunea redresata
R
u $Filtrele in b si
π
sunt filtre com&inate ("
care filtreaza simultan marimile electrice
R R
i u $
)n fig$70$2 sunt prezentate diferite scheme de redresoare &ifazate 3alimentate de la doua surse de tensiune
alternativa sinusoidala in antifaza4 necomandatecu sarcina rezistiva ;cu sau fara filtre ( siLsau "$
)n fig$70$> sunt prezentate scheme de redresoare monofazate si &ifazate comandate 3realizate e6clusiv cu
tiristoare4 si semicomandate 3realizate din diode si tiristoare in numar egalcu sarcina rezistiva ; si fara
filtre$
fig$70$7 Scheme de redresoare monofazate necomandate cu sarcina rezistiva ;
a4 fara filtre de netezire2 &4 cu filtru (2 c4 cu filtru "2 d4cu filtru in b2
e4 cu filtru in
π
fig$70$2 Scheme de redresare &ifazate cu sarcina rezistiva ;
a4 fara filtre de netezire2 &4cu filtru (2 c4 cu filtru "
fig$70$> Scheme de redresoare monofazate si &ifazate
a4 monofazat comandat2 &4&ifazat comandat2 c4&ifazat semicomandat
fig$70$=$ Scheme de redresoare trifazate cu punct median
a4 varianta necomandata2 &4 varianta comandata2
(.2.1 Aa#i$a redre!or"#"i moo%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE   
;edresor monofazat monoalternanta
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
necomandat cu sarcina rezistiva ;
#S 7 0 S):30# 70 # C0 Qz4
! 7 2 !):B
; 2 0 7.
$'A!E( !):B ! 2 dioda modelata !):B
se gaseste u& &i&lioteca PSpice
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 2analiza in timp in
regim tranzitoriu
$FAU; C0Qz #324 #374
$P;ABE
$E:!
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
!" "A'PA:E:B 5 2$8=>2->E@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 =$CC2E@00
7$000E@00 =$P-JE-0= 0$000E@00
2 7$000E@02 2$0J=E@00
=$-07E-07 -J$000E@07 -J$000E@07
> 7$C00E@02 7$>JJE-07
>$0P=E-02 7$800E@02 7$800E@02
(.2.2 Aa#i$a redre!or"#"i moo%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a !i %i#tr" C
ANALI1A PSPICE   
;edresor monofazat monoalternanta
necomandat cu sarcina ; si filtru "
#S 7 0 S):30# 70# C0Qz4
! 7 2 !):B
; 2 0 7%
" 2 0 2CuF
$'A!E( !):B !
$B;A: 0$7ms 700ms 0ms 0$0Cms
$FAU; C0Qz #324
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
!" "A'PA:E:B 5 -$JP=->CE@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A' 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 7$-JJE@00 7$000E@00
-=$8P8E@07 0$000E@00
2 7$000E@02 P$-==E-07 =$C00E-07
-7$0P8E@02 -7$022E@07
> 7$C00E@02 =$27CE-07 2$=82E-07
-7$-2JE@02 -7$-C2E@07
(.2.3 Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE   
;edresor &ifazat &ialternancd
necomandat cu sarcina ;
#7 7 0 S):30# 70# C0Qz4
#2 0 > S):30# 70# C0Qz4
!7 7 2 !):B
!2 > 2 !):B
; 2 0 7%
$'A!E( !):B !
$FAU; C0Qz #324
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
!" "A'PA:E:B 5 C$-8-C2PE@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 >$>>PE-08
7$000E@00 -2$J0CE@07 0$000E@00
2 7$000E@02 =$78JE@00
7$2CCE@08 -J$000E@07 ->$78JE@07
> 7$C00E@02 =$8C8E-08
7$=C-E@00 -2$2C2E@07 -$=-=E@07
(.2.( Aa#i$a redre!or"#"i ecomadat c" !arcia re$i!ti'a !i %i#tr" C
ANALI1A PSPICE   
;edresor &ifazat &ialternanta cu sarcina
; si filtru "
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
#7 7 0 S):30# 70# C0Qz4
#2 0 > S):30# 70# C0Qz4
!7 7 2 !):B
!2 > 2 !):B
; 2 0 7%
" 2 0 2CuF
$'A!E( !):B !
$FAU; C0Qz #324 )3;4
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$P;ABE
$E:!
!" "A'PA:E:B 5 8$7->P87E@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 2$>=7E-08 7$000E@00
-P$PP7E@07 0$000E@00
2 7$000E@02 J$C=>E-07 =$0PPE@0P
-7$28JE@02 2$-C0E@07
> 7$C00E@02 C$CC>E-08 2$>P2E@00
-7$0-CE@02 7$2--E@02
(.2.? ANALI1A REDRESORULUI 0ONO&A1AT CO0ANDAT CU SARCINA RE1ISTI.A
4T62Am!-
ANALI1A PSPICE   
;edresor monofazat monoalternanta
comandat cu sarcina ;
$()B !">E#A($()B
#S 7 0 S):30# 20# C0QE4
#" = 2 PU(SE30# C# 2$Cms 0$7ms
0$7ms 7ms 70ms4
;" > = 700
T 7 > 2 2:7CJC
; 2 0 700
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$FAU; C0Qz #324
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
!" "A'PA:E:B 5 C$7->000E@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A QE "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 8$82JE@00
7$000E@00 -J$870E@00 0$000E@00
2 7$000E@02 C$222E@00
C$J7CE-07 -7$0-=E@02 -8$-PPE@07
> 7$C00E@02 7$-=JE@00
7$8-8E-07 7$P-PE@02 2$0-2E@02
(.2.B Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at comadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE   
;edresor &ifazat &ialternancd comandat cu sarcina
;
$()B !">E#A($()B
#7 7 0 S):30# 20# C0Qz4
#2 0 > S):30# 20# C0Qz4
T7 7 = 2 2:7CJC
T2 > C 2 2:7CJC
; 2 0 700
;7 = - 700
;2 C - 700
#" - 2 PU(SE30# C# 2$Cms 0$7ms 0$7ms 7ms 70ms4
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$FAU; C0Qz #324
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
!" "A'PA:E:B 5 7$0>28>0E@07
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 -$P-JE-0-
7$000E@00 =$-0PE@07 0$000E@00
2 7$000E@02 7$0=CE@07
7$C=>E@0- -7$0-=E@02 -7$J8CE@02
> 7$C00E@02 >$=J0E-0-
C$7CCE-07 --$J0PE@07 -2$0P>E@02
(.2.@ Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at !emicomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE   
;edresor &ifazat &ialternanta
semicomandat cu sarcina ;
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #324
$()B !">E#A($()B
#7 7 0 S):30# 20# C0Qz4
#2 0 > S):30# 20# C0Qz4
T 7 = 2 2:7CJC
! > 2 !):B
; 2 0 700
;" = C 700
#" C 2 PU(SE30# C# 2$Cms 0$7ms
0$7ms 7ms 20ms4
$'A!E( !):B !
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$FAU; C0Qz #324
$P;ABE
!" "A'PA:E:B 5 7$77=8==E@07
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 7$P0-E@00
7$000E@00 -7$787E@02 0$000E@00
2 7$000E@02 J$>C0E@00
C$=87E@00 -J$J0PE@07 7$>P2E@02
> 7$C00E@02 7$=J2E@00
8$P=CE-07 7$P-=E@02 C$>08E@02

(.2.C Aa#i$a redre!or"#"i tri%a$at ecomadat c" ra!cia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE   
;edresor trifazat necomandat cu punct
median si sarcina ;
#7 ; 0 S):30# 70# C0Qz4
#2 S 0 S):30# 70# C0Qz 0s 0$0 720$04
#> B 0 S):30# 70# C0Qz 0s 0$0 -720$04
!7 ; 7 !):B
!2 S 7 !):B
!> B 7 !):B
; 7 0 7%
$'A!E( !):B !
$B;A: 0$7ms =0ms 0ms 0$0Cms
$FAU; C0Qz #3704
$P;ABE
$E:!
Rezultatele simularii:
FAU;)E; "A'PA:E:BS AF
B;A:S)E:B ;ESPA:SE #3704
!" "A'PA:E:B 5 P$C->727E@00
QA;'A:)" F;EYUE:"U FAU;)E;
:A;'A()EE! PQASE :A;'A()EE!
:A 3QE4 "A'P
"A'P 3!EM4 PQASE 3!EM4
7 C$000E@07 7$0=PE-0= 7$000E@00
>$J02E@07 0$000E@00
2 7$000E@02 7$7=0E-0= 7$08JE@00
C$PC8E@07 -2$0=PE@07
> 7$C00E@02 2$0CJE@00 7$J--E@0=
7$800E@02 -$2J>E@07
-Universitatea Politehnica Bucuresti-
-Facultatea de Energetica-
LABORATOARE
ELECTRONICA
Student1 )ordache Ana 'aria
Mrupa1 220= A
-2008-
-Universitatea Politehnica Bucuresti-
-Facultatea de Energetica-
LABORATOARE
ELECTRONICA
Student1 )on "ristina Aana
Mrupa1 220= A
-2008-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful