III. Đề xuất giải pháp tận dụng cơ hội và đẩy lùi thách thức củ !"# $i%t & ' ( )* +.,. &h-ng giải pháp nh.

' tận dụng cơ hội Cần có quan điểm mở và mạnh dạn trong cam kết mở cửa thị trường trong đàm phán &ội dung cụ th/ củ 'ột !"# tùy thuộc và0 12t 3uả đà' phán cụ th/ củ các 45n li5n 3u n. "uy nhi5n6 nh-ng vấn đề cơ 4ản th78ng phụ thuộc và0 'ột 9: y2u t: 9 u; • <uy đ=nh củ >"?; @ức độ tA d0 hB củ !"# phải c 0 hơn 'ức tC0ng 1huDn 1hE củ >"? và phải 4 0 tCù' hFu h2t các lGnh vAc. • Hhi2n l7Ic đà' phán củ các 45n li5n 3u n • Ju h7Kng th2 giKi và h0àn cảnh cụ th/ tLi th8i đi/' đà' phán. <u tM' hi/u nh-ng !"# 'à )* đN 1O 12t gFn đPy vKi các n7Kc 1hác ch0 thấy !"# củ )* cB 'ột 9: đQc đi/' 'à $i%t & ' cB th/ tận dụng nh7 9 u; • "hứ nhất6 về th7ơng 'Li hàng hB 6 )* th78ng c ' 12t 'iRn thu2 đ:i vKi hFu h2t các 9ản phẩ' và d=ch vụ củ 'Mnh đ/ đEi lLi 'ức độ c ' 12t t7ơng tA củ 45n đ:i tác. "uy nhi5n6 phS )* th78ng 1i5n 3uy2t gi- 'ột 9: dTng thu2 đ:i vKi các 9ản phẩ' nDng nghi%p và thủy hải 9ản. $M vậy6 )* cB th/ 1hDng đTi hUi 3uá c 0 đ:i tác phải 'V cW th= tC78ng nDng 9ản t7ơng ứng h0Qc chấp nhận nh7Ing 4ộ V nh-ng vấn đề 1hác đ/ 4ù đXp vi%c này.&g0ài C 6 tC0ng 1hi )* chấp nhận vi%c vi%c 'V cW th= tC78ng ch0 đ:i tác6 1h:i này th78ng chấp nhận ch0 đ:i tác 'ột lộ tCMnh cXt giả' thu2 t7ơng đ:i dài Y,Z[,\ n]'^. • "hứ h i6 )* 1hDng 3uá ch_ tC`ng tKi độ dài củ d nh 'ục 'V cW th= tC78ng d=ch vụ 'Qc dù th_c đẩy 'ức độ 'V cW c 0. "h y và0 đB6 )* 9a chb tập tCung và0 vi%c t]ng c78ng điều 1i%n gi nhập th= tC78ng và h0Lt động d=ch vụ củ các nhà cung cấp )* tC0ng 'ột 9: lGnh vAc d=ch vụ cụ

• "hứ t76 vấn đề về 3uyền 9V h-u tCS tu%6 )* th78ng 1hDng y5u cFu 'ức độ 4ả0 hộ 3uyền 9V h-u tCS tu% c 0 hơn >"? 'à chb tập tCung và0 'ột 9: lGnh vAc 'à h` cB 7u th2 nh7 4ản 3uyền6 thi2t 126 chb dhn đ= lO đ:i vKi 'ột 9: l0Li C7Iu6 gi]' 4Dng6 ph0 'át. ĐPy là 'ột thuận lIi lKn ch0 $i%t & ' 1hi 'à t cTn t7ơng đ:i hLn ch2 vi%c 'V cW th= tC78ng d=ch vụ. "hn0 c0n 9: th:ng 156 chb cB \op d0 nh nghi%p tận dụng đ7Ic cơ hội tj !"# gi. $M vậy6 đ/ tận dụng nh-ng lIi Sch tj !"# vKi )*6 $i%t & ' cFn phải đẩy nh nh ti2n tCMnh đà' phán đgng th8i 'Lnh dLn tC0ng vi%c 'V cW th= tC78ng.$i%t & ' và "Cung <u:c tận dụng đ7Ic !"# "Cung <u:c ( #d)#&. • <uy tXc xuất xứ linh h0Lt6 đơn giản phù hIp • là0 cản 1m thuật6 ti5u chuẩn l 0 động6 'Di tC78ng phù hIp • @ức độ 4ả0 hộ 3uyền 9V h-u tCS tu% phù hIp • HDng nhận $i%t & ' là nền 1inh t2 th= tC78ng Cần h tr! các doanh nghi"p trong vi"c t#n d$ng c% h&i 'u(t kh)u t* +.' giải 3uy2t nh nh các 4ất đgng6 tL0 thuận lIi ch0 th7ơng 'Li. . • kộ tCMnh 'V cW tC0ng các lGnh vAc nhLy cả' đ:i vKi $i%t & '. ĐQc 4i%t là tC0ng 3uá tCMnh đà' phán cFn phải l7u O đ2n nh-ng vấn đề 9 u. "C0ng 1hi6 nh-ng y5u cFu về 'V cW th= tC78ng củ phS )* đ7Ic dA đ0án là 1hDng 3uá ngQt nghi06 thM nh-ng lIi Sch 'à $i%t & ' thu đ7Ic tj !"# vKi )* đ7Ic 9uy đ0án là Cất lKn Yng y cả tC0ng tC78ng hIp phải ti2n hành 'V cW th= tC78ng 'Lnh 'a nhất và nhập 9i5u tj )*^. "hAc t2 ch0 thấy các d0 nh nghi%p $i%t & ' ch7 th/ tận dụng h2t cơ hội xuất 1hẩu tj các !"# 'à $i%t & ' đN th ' gi .#d)#& và $i%t & '6 và chb cB \Zp tEng 1i' ngLch xuất 1hẩu gi. • "hứ 4 6 nh-ng vấn đề 1hác về các Cà0 cản phi thu2 3u n Y"c"6 ded6 ch:ng 4án phá giá6 ch:ng tCI cấp6 tA v%6 hải 3u n6 f^ các !"# củ )* đều cB xu h7Kng tuPn thủ các nguy5n tXc tC0ng >"? chb 4E 9ung các cơ ch2 nh.-.th/.

p tC0ng tEng cơ cấu xuất 1hẩu 9 ng "Cung <u:c. winh nghi%' tj HhSnh phủ xc6 h` cB 'ột 4ộ phận chuy5n ht tCI và giải đáp nh-ng v7Kng 'Xc ch0 d0 nh nghi%p về !"#. Hác 9ản phẩ' li5n 3u n đ2n thi2t 4=6 'áy 'Bc cDng nghi%p đ7Ic 1h0ảng +p. Hơ 3u n này cB nhi%' vụ đ2n các d0 nh nghi%p phE 4i2n thDng tin và thu thập nh-ng v7Kng 'Xc 1hB 1h]n củ d0 nh nghi%p tC0ng 3uá tCMnh thAc hi%n. "E chức gi_p đu d0 nh nghi%p v7It các Cà0 cản phi thu2 3u n nh7 chứng nhận xuất xứ6 chất l7Ing f Hụ th/6 &hà n7Kc cB th/ gi_p d0 nh nghi%p nPng c 0 nhận thức tC0ng vi%c đ:i phB vKi nh-ng Cà0 cản phi thu2 3u n6 h0Qc đà' phán lLi vKi đ:i tác nhập 1hẩu đ/ h` ht tCI các d0 nh nghi%p v7It 3u Cà0 cản. . Đgng th8i tC0ng 3uá tCMnh đà' phán vKi phS )* phS $i%t & ' cFn ch_ O tKi cơ ch2 đ/ xW lO t:t các vấn đề li5n 3u n đ2n các Cà0 cản 1m thuật. Đ/ ht tCI các d0 nh nghi%p tận dụng đ7Ic lIi th2 củ !"#6 HhSnh phủ cFn thAc hi%n 'Lnh 'a vi%c cung cấp thDng tin về các !"# củ $i%t & ' vKi các đ:i tác. Hác 9ản phẩ' ti5u dùng củ $i%t & ' đ ng 4= áp lAc cLnh tC nh c 0 tj hàng nhập 1hẩu "Cung <u:c. &g7Ic lLi6 $i%t & ' nhập tj "Cung <u:c đ2n sZp nguy5n li%u thD dùng ch0 9ản xuất tC0ng n7Kc. $S dụ6 th= tC78ng )* đ7 C nh-ng ti5u chuẩn 'Ki về hB chất 9W dụng tC0ng các 'Qt hàng nhập 1hẩu tj $i%t & '6 nh7ng )* crng 9vn 9àng hIp tác vKi $i%t & ' đ/ gi_p d0 nh nghi%p nX' 4Xt nh-ng đi/' 'Ki này. /oàn thi"n hành 0ang pháp 01 để thu h2t +34 t* 56."C0ng cơ cấu xuất 1hẩu củ $i%t & ' 9 ng "Cung <u:c6 9ản phẩ' nDng nghi%p chi2' đ2n +qp6 các l0Li nguy5n li%u tài nguy5n thD là ++p. là0 cản phi thu2 3u n tC0ng 3uá tCMnh thAc hi%n các !"# crng gPy 1hB ch0 d0 nh nghi%p. &hiều 3uy đ=nh về ti5u chuẩn chất l7Ing củ các 3u:c gi nhập 1hẩu nh7 giấy chứng nhận ngugn g:c xuất xứ củ hàng xuất 1hẩu6 d0 nh nghi%p 1hDng th/ đáp ứng đ7Ic. &2u cFn thM cB th/ đề ngh= )* ht tCI về vấn đề 1m thuật d7Ki hMnh thức t7 vấn h0Qc đFu t7 đ/ gi_p các d0 nh nghi%p $i%t & ' ti2p cận và đáp ứng y5u cFu 1m thuật củ )*. &h-ng 'Qt hàng 1hác nh7 d giày6 hàng d%t ' y crng chb chi2' .

Điều này cùng vKi hLn ch2 tC0ng 'Di tC78ng 1inh d0 nh cB th/ là' ch0 dTng tiền đFu t7 !zI tj )* 1hDng đ7Ic nh7 '0ng đIi6 vM vậy đ/ tận dụng đ7Ic ngugn !zI tj !"# này $i%t & ' cFn cải thi%n lLi h% th:ng hành l ng pháp lO củ 'Mnh."hAc tiRn hành l ng pháp lO củ $i%t & ' cTn ch7 h0àn thi%n tC0ng 3uy đ=nh và y2u 1y' tC0ng thAc thi là điều 1hDng phải 4àn cNi. . &g0ài C 6 ch_ng t crng cFn phải 4U tCI cấp 7u đNi ch0 các d?)96 1huy2n 1hSch phát tCi/n cDng nghi%p phụ tCI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful