Μάζεκα 1: Τί εἶλαη νἱ ηόλνη θαὶ ηὰ πλεύκαηα;

Ἔρνπκε ηξεῖο ηόλνπο: ηὴλ ὀμεία (κὲ θιίζε πξὸο ηὰ δεμηά:

ʹ «ηό»), ηὴλ βαξεία (κὲ

` ὸ

θιίζε πξὸο ηὰ ἀξηζηεξά: «η »), ηὴλ πεξηζπσκέλε (πνύ, ἀλάινγα κὲ ηὴλ
γξακκαηνζεηξά, ἄιινηε γξάθεηαη ζὰλ κνπζηάθη, ἄιινηε ζὰλ ηόμν, ἄιινηε ζὰλ
ὁξηδόληηα γξακκνύια:

῀ «ηῶλ»).

Ἔρνπκε δύν πλεύκαηα: ηὴλ ςηιὴ (δεμὶ θεγγαξάθη:
(ἀξηζηεξὸ θεγγαξάθη:

῾ «ὁ»).

᾿ «ἐδῶ») θαὶ ηὴλ δαζεία

Κάζε ιέμε πνὺ ἀξρίδεη κὲ θσλῆελ (α, ε, ε, η, ν, π, σ) παίξλεη ὁπσζδήπνηε πλεῦκα ζηὸ

ἀπό, ἐγώ, ἟, ἱζηόο, ὁ, ὑγεία, ὡο».

θσλῆελ αὐηό: «

Ἔρνπκε δύν ἐμαηξέζεηο ζηὸλ θαλόλα αὐηό:
1. ὅηαλ ἟ ιέμε ἀξρίδεη κὲ δίθζνγγν (αη, απ, εη, επ, επ, νη, νπ) ηόηε ηὸ πλεῦκα

ὐγό, εἰδηθά, εὐρή,

κπαίλεη ζηὸ δεύηεξν γξάκκα ηῆο δηθζόγγνπ: «α ηία, α

ε μεκέλνο, ν θία, ν ιή». Ὅηαλ πάιη ἟ δίθζνγγνο ἔρεη ρσξηζζεῖ ηόηε ηὸ
πλεῦκα ἐπαλέξρεηαη ζηὸ πξῶην θσλῆελ (θαὶ ηὰ δηαιπηηθὰ εἶλαη πεξηηηά):

« ηηόο, πινο, ηκέ».
2. ηὰ ἀξηζκεηηθὰ δὲλ παίξλνπλ πλεῦκα: αʹ (= 1) εʹ (= 5) εʹ (= 8) ηʹ (= 10) νʹ (=
70) πʹ (= 400) σʹ (= 800).
Ὅηαλ ἕλα γξάκκα παίξλεη θαὶ ηόλν θαὶ πλεῦκα, ηόηε:

ζηὴλ πεξίπησζε ηῆο βαξείαο ἠ ηῆο ὀμείαο, βάδνπκε ηὸ πλεῦκα ἀξηζηεξὰ θαὶ

ηὸλ ηόλν δεμηά: « λ, ςηινλ, βε, δξπκα, ιν, ιε,
ο»·
ζηὴλ πεξίπησζε ηῆο πεξηζπσκέλεο βάδνπκε ηὸ πλεῦκα θάησ ἀπὸ ηὴλ

ἄ ἔ

πεξηζπσκέλε: «ε καη, ν

ἥ ἵ

ὅ ὕ ὥ

ὗηνο, ὧξα».

Σηὰ πεδὰ γξάκκαηα ηὸ πλεῦκα (ἠ ὁ ζπλδπαζκὸο ηόλνπ θαὶ πλεύκαηνο) κπαίλεη πάλσ

ἔ ὅκσο, ἦηαλ». Σηὰ θεθαιαῖα κπαίλεη πξὶλ (δειαδὴ
ἀξηζηεξὰ) ἀπὸ ηὸ γξάκκα: «Ἔια, Ὅκσο, Ἦηαλ».
ἀπὸ ηὸ γξάκκα: « ια,

[Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηὰ θεθαιαῖα ἀξρηθὰ θσλήεληα, ζεκεηῶζηε ὅηη ἐλῷ ζηὴλ γξαθνκεραλὴ
θαὶ ζηὴλ «ρεηξνθίλεηε» ηππνγξαθία (θάζα, ιηλνηππία, κνλνηππία) ἔκπαηλε πξῶηα ηὸ
πλεῦκα ἠ ὁ ζπλδπαζκὸο πλεῦκα+ηόλνο θαὶ ὕζηεξα ηὸ θσλῆελ νὕησο ὥζηε λὰ
ζεσξνῦκε ηὸ πλεῦκα ἠ ηὸλ ζπλδπαζκὸ πλεῦκα+ηόλνο ὡο ἀλεμάξηεηε ἑλόηεηα, ζηὴλ

πιεξνθνξηθὴ (θαὶ ζπγθεθξηκέλα ζηὴλ θσδηθνζειίδα Unicode) ζεσξνῦκε ὅηη ἀλήθεη
ζηὸ θσλῆελ θαὶ καδὶ ἀπνηεινῦλ κία ἀδηάζπαζηε ἑλόηεηα.]

Μάζεκα 2: Οἱ κνλνζύιιαβεο ιέμεηο
Ἴζσο ηὸ πηὸ ἀζπλήζηζην γηὰ ὅζνπο ἔκαζαλ ἑιιεληθὰ ζηεξνύκελνη ηνὺο ηόλνπο θαὶ ηὰ
πλεύκαηα εἶλαη ηὸ γεγνλὸο ὅηη ζρεδὸλ ὅιεο νἱ ιέμεηο ηνλίδνληαη, ἀθόκα θαὶ νἱ
κνλνζύιιαβεο.
Οἱ κνλνζύιιαβεο ιέμεηο πνὺ δὲλ ηνλίδνληαη εἶλαη νἱ ἑμῆο 14:
1. ηὰ ἄξζξα: ὁ, ἟, νἱ·
2. νἱ θηεηηθὲο ἀλησλπκίεο (πνὺ ἀθνινπζνῦλ ηὸ νὐζηαζηηθό): κνπ, ζνπ, ηνπ, ηεο,
καο, ζαο, ηνπο. Πξνζνρή: ὅηαλ εἶλαη πξνζσπηθὲο ἀλησλπκίεο (θαὶ κπαίλνπλ
πξὶλ ηὸ ξῆκα) ηνλίδνληαη: «ὁ παηέξαο κνπ κνῦ εἶπε», «νἱ δάζθαινί ηνπο ηνὺο
κάζαηλαλ», «κᾶο ἀθνῦλε ηὰ παηδηά καο;»·
3. νἱ πξνζέζεηο ἐθ, ἐλ, εἰο, ἐμ. Πξνζνρή: ηὰ ὁκόερα ἀξηζκεηηθὰ ἓλ (= ἕλα), εἷο
(= ἕλαο) θαὶ ἓμ (= ἕμη) ηνλίδνληαη·
4. ἟ ζύκπηπμε θη ηνῦ «θαὶ»·
5. ἟ πξόζεζε ὡο (= ζὰλ). Πξνζνρή: ὁ ζύλδεζκνο ὣο (= ἕσο, κέρξη) ηνλίδεηαη.
Ὅιεο νἱ ὑπόινηπεο κνλνζύιιαβεο ιέμεηο ηνλίδνληαη.
Ἰδηαίηεξε πξνζνρὴ ζέινπλ νἱ ἑμῆο πνιὺ ζπρλὲο κνλνζύιιαβεο ιέμεηο:

Παίξλνπλ ὀμεία (ἠ βαξεία, ὅπσο ζὰ δνῦκε ζηὸ Μάζεκα 4):
o ηὰ ἄξζξα ηήλ, ηό, ηόλ, ηνύο, ηίο, ηά·
o ηὰ ἀλαθνξηθὰ πνὺ («ὁ θίινο πνὺ εἶδα») θαὶ πὼο («κνῦ εἶπεο πὼο ηὸλ
εἶδεο»)·
o ὁ δηαδεπθηηθὸο ζύλδεζκνο ἤ, πνὺ θαὶ ζηὸ κνλνηνληθὸ ηνλίδεηαη.
Παίξλνπλ πεξηζπσκέλε:
o ηὰ ἄξζξα ζηὴλ γεληθὴ θαὶ ζηὴλ δνηηθή: ηνῦ, ηῆο, ηῶλ, ηῷ, ηῇ, ηνῖο,
ηαῖο (἟ δνηηθὴ λαὶ κὲλ δὲλ ρξεζηκνπνηεῖηαη ζηὴλ δεκνηηθὴ ἀιιὰ ηὴλ
βξίζθνπκε ζὲ πνιιὲο ἐθθξάζεηο ὅπσο «Γόμα ηῷ Θεῷ», «ἐλ πάζῃ
πεξηπηώζεη», «ἰδίαηο ρεξζίλ», θ.ιπ.)·
o ηὰ ἐξσηεκαηηθὰ πνῦ («πνῦ κέλεηο;») θαὶ πῶο («πῶο ζνῦ θαίλεηαη;»),
πνὺ θαὶ ζηὸ κνλνηνληθὸ ηνλίδνληαη.

἖θηὸο αὐηῶλ ἔρνπκε ηὶο ἑμῆο κνλνζύιιαβεο ηνληδόκελεο ιέμεηο:
1. ιέμεηο ηῆο δεκνηηθῆο:
ἄλ, ἄο, βγῶ, βηά, βηόο, γεηά, γῆ, γῆο, γηά, γηόο, γθξί, δά, δέ, δέλ, δή, δίο,
δξῶ, δπό, δῶ, δῶ, ζά, ζεηά, ζεηόο, θαί, θἄλ, ιά, ιύγμ, κά, κέ, κέλ, κέο, κὴ,
κὴλ, κί, κηά, κπὰο θαί, κπέδ, κπιέ, κπξόο, κπῶ, κῦο, κώβ, λά, λαί, λί, ληά,
ληόο, λνῦο, ληέ, ληίπ, ληό, μί, ὄλ, πά, πᾶλ, πί, πηά, πηό, πιὴλ, πιηά, πιηό,
πινῦο, πνηόο, πξίλ, πξό, πξὸ-πό, πξόο, πῦξ, ξό, ξόδ, ξνῦο, ξώ, ζά, ζάλ,

ζθξάκπι. ςίη. ζηόξ. ζηηά. 4. λνῦο. θνύι. λαῦο (πινῖν). θὰζη θνύλη. δξῶ. ξίο. ξάμ. κνύο. ὃξ ηέμη. κπινύ. ζάμ. ζί. ζίθ. πάη. κῦο. ηδίπ. βόιη. γθξά. ζηίι. θιόο. ηὰκ ηάκ. δὶγθ-δάγθ. γθέι. θνύπ. κίο. ζῦλ. ζπόξ. λῦλ (ηώξα). ηξάλο. κάηο. κπξίθ. κπιόθ. κλᾶ (κέηξν βάξνπο). κπίο. Σηὴλ ιίζηα αὐηὴ πεξηζπσκέλε παίξλνπλ θπξίσο ηὰ ξήκαηα βγῶ. ηξεῖο. θαὶ θάπνηεο ἀξραῖεο ιέμεηο πνὺ ρξεζηκνπνηνῦκε ἀθόκα ζὲ δηάθνξεο ἐθθξάζεηο: αἲμ (἟ γίδα). πξὲο ξνύκ. κπῶ. ἓλ (ἕλα). κπξὰ ληὲ θέξ. γθξὰλ πξί. ηζίπ. ληνύο. πινῦο. ζέθ. θξάθ. ζὴο. μέλεο ιέμεηο πνὺ κπῆθαλ ζηὴλ γιώζζα καο ἀπὸ ηὰ ἀγγιηθὰ ἠ ηὰ γαιιηθά: ἄιη. θιίη. γηέλ. ληξάκο. ὂπ ἂξη. πὶλγθ πόλγθ. ὃο (ὁ ὁπνῖνο). ξὸθ ἒλη ξόι. λὺμ (἟ λύρηα). ζηξάο. θίικ. θιέξη. δέλ. ζθέηο. ζηξέηο. κπξίηδ. βάκπ. θξάρ. ζῦλ. θιίπ. ηί. ζηξέο.ιπ. βίπο. ζόξη. ηδὲη ζέη. ζιίπ. πῦξ. κπάξ. θίηο. ζθξάπ. ςί. γῆο. ζπξίλη. ρζέο. ηδέη. βάιο.ιπ. πάκπ. θίο. γθόι. δεῖ (πξέπεη). ηξίθ. ηξίο. ινύθ. ηζίθ. γθξίι. ρί. δξῦο (βαιαληδηά). ζνύ. θξέπ. ζθί. κάξο. ζηάλη. πάι.ιπ. ηόο. ζνῦ (βάιε. ηδίλ. θιάκπ. ζξὶμ (ηξίρα). ζλόκπ. θάξζη. πάλθ. πὶθ ἂπ. κπὰο θιάο. ηαῦ. ηάθη. θάιη.. ζόο. ηέο. κπόμ. κάη. πξίκ. θνὺο θνύο. ηξάθ. παῖο (ηὸ παηδί). ζηόξ. ξάπ. θ. βάη. ζηάξ. θίμ. κόξο. πᾶλ. κπόξ. θάλ. πιάμ. δῆλ (ηὸ λὰ δεῖ θαλεὶο). ξόθ. γθί. δόλ. θιάο. ηξὲληο θόη. Ὅιεο αὐηὲο νἱ ιέμεηο παίξλνπλ ὀμεία· 3. ληνύ. ληόθ. ζέη. ληάκπι. ζηόπ. κόλ. ζόθ. θξέκ. ἀπὸ ηὴλ ἔθθξαζε «ζνῦ Κύξηε θπιαθὴλ ηῷ ζηόκαηί κνπ»). γθξὸ πιάλ. γὰξ (ἐπεηδή). ηζέθ. πάληο.ιπ. κπίδ. ζέμ. ζνύη. θ. ηξύθ. ηξάζη. ζλάθ. ρόι. ἓμ (ἕμη). κπάθ. γηόη. θόθ. θιόο. θί. γθξνύπ. ξνῦο. θάμ. πνῦο (ηὸ πόδη). ηαῦ. δῶ. γθξόο. ρέξηο. ἐπηθσλήκαηα: ἄρ! βάρ! βνύξ! βξέ! ἔ! ἔκ! θίρ! θιάθ! κπά! κπάκ! κπνύκ! κπξέ! νὔζη! νὔθ! ὄρ! ξέ! ζνύη! ηὶθ ηάθ ηζάθ! θηνύ! ρά! ὤρ!. κὰηο κνύηο. θξὶο θξάθη. ζύ. ιάμ. θάηο. θῶο. ηξάκ. (ζὰ δνῦκε ηὰ ξήκαηα ζηὸ Μάζεκα 7). πόληο. πξνῖμ (἟ . ςέο. ηξεῖο. ξὸκπ ληὲ ζάκπξ. πὸπ ἂξη. ληνὺκπι θάο. πὲ ρά. νὖο (ηὸ αὐηί). θῶο· 2. ινύμ. ζλάπο. θνὺλγθ θνύ. βνῦο (ηὸ βόδη). θιεὶο (θιεηδί). πᾶο (θάζε). ηάιθ. ηόζη. γθὲζη ζηάξ. καῖηξ. Ὅπσο βιέπνπκε νἱ πηὸ πνιιὲο ιέμεηο παίξλνπλ ὀμεία. πιάδ. γθόιθ.ζβῶ. κπόι. πόπ. θιόκπ. ηέζη. πνύθ. ζέξδ. θά. ξίλγθ. θνὺβξ ιί. ιάθ. ζπόη. γξῦ (἟ θξαπγὴ ηνῦ ρνίξνπ: «δὲλ μέξεη γξῦ»). ρηέο. γθάγθ. γθξάο. ζέ. θ. ηὰκπι ληόη. ζθόξ. ζξνῦο (ζξότζκα). κὶμη γθξίι. εὖ (θαιό). θὸμ ηξόη. ζέξ. δῶ. ηδὰδ κπάλη. θνύι. ηίθ. γθξνύκ. ινύηξ. ηδνὺθ κπόμ. ηζὲ ηζέ. θινύ. ξνύδ. κπινύδ. θίιη. ζόι. ζηόθ. θιὰο κπάθ. γθξό. ζλὰθ κπάξ. πάδι. κπέθ. ηάλθ. ἖πίζεο παίξλνπλ πεξηζπσκέλε θάπνηεο ιέμεηο ηῆο ἀξραίαο: γῆ. θξνὺ θξνύ. ηδάδ. ζηίθ. θάζη. ζξὸο (ζξότζκα). θ. δνύκ. θινύ. κπινὺ ηδίλ. ζηύι.

ὕκλνο. ὑγεία. θιὲς (἟ θιέβα). θ. ζῦο (ὁ ρνῖξνο). ηὰλ (ἀπὸ ηὴλ ἔθθξαζε «ἠ ηὰλ ἠ ἐπὶ ηάο»). Μάζεκα 3: Ἡ δαζεία Δἴπακε ὅηη ὅιεο νἱ ιέμεηο πνὺ ἀξρίδνπλ ἀπὸ θσλῆελ παίξλνπλ πλεῦκα. θ.ηη. νἱ πηὸ πνιιὲο ιέμεηο παίξλνπλ ςηιή· δεύηεξνλ. θξὴλ (ηὸ κπαιό). ἟. ὅπνηνο.] Τὸ γεγνλὸο αὐηὸ θαλεξώλεη ηὴλ ἀζπκκεηξία ἀλάκεζα ζηὰ δύν πλεύκαηα. ζὰξμ (἟ ζάξθα). ὅηαλ. Γηὰ παξάδεηγκα.ιπ. ὕιε. θαὶ ἄιιεο πνὺ δὲλ δαζύλνληαη.ιπ. νἱ. ὅηη. Ἔηζη ἔρνπκε ιέμεηο πνὺ δαζύλνληαη. ἀιιὰ θαλέλα ἀληίζηνηρν ξῆκα γηὰ αὐηὲο πνὺ παίξλνπλ ςηιή. θ. ρζῶλ (἟ γῆ). θεῦ (ἀινίκνλν). ρξῶο (ηὸ ρξῶκα). . Μεξηθνὶ πνιὺ γεληθνὶ θαλόλεο πνὺ ἀθνξνῦλ ηὴλ ςηιή:   ἟ αὔμεζε ηῶλ ξεκάησλ παίξλεη ςηιή: ἔιεγα. [«ςηιίλνκαη» δὲλ ὑπάξρεη... ἄπηαζηνο.. Θὰ ἀλαξσηεζεῖ ἴζσο ὁ ἀλαγλώζηεο γηαηί ἔρνπκε ηὸ ξῆκα «δαζύλνκαη» γηὰ ηὶο ιέμεηο πνὺ παίξλνπλ δαζεία. ἔπαηξλα. ἑθαηό.ιπ. ἔθεξλα· ηὸ «ἄιθα ζηεξεηηθὸ» παίξλεη ςηιή: ἄκπαινο. δαζύλνληαη:    νἱ ἄηνλεο ιέμεηο ὁ. αὐηὲο πνὺ παίξλνπλ δαζεία εἶλαη κὲλ ἀξηζκεηηθὰ ιηγόηεξεο ἀιιὰ δὲλ παύνπλ λὰ εἶλαη πνιὺ ζεκαληηθὲο θαὶ ζπρλὲο ιέμεηο ηῆο ἑιιεληθῆο γιώζζαο. ρεὶξ (ηὸ ρέξη). θζεὶξ (἟ ςείξα). ὅ.· ηὰ ἀξηζκεηηθὰ ἕλαο. «ςηιηάδνκαη» ζεκαίλεη θάηη ἄιιν. Γύν ηηλά: πξῶηνλ. ὅπσο. εἴηε ζηὸ θσλῆελ αὐηὸ εἴηε ζηὸ θσλῆελ πνὺ ηὸ ἀθνινπζεῖ ἂλ πξόθεηηαη γηὰ δίθζνγγν. . ὅπνηε.ρ. Καὶ ἕλαο ἀπαξαβίαζηνο (ηνπιάρηζηνλ ὅζνλ ἀθνξᾶ ζηὰ λέα ἑιιεληθὰ) θαλόλαο: ὅιεο νἱ ιέμεηο πνὺ ἀξρίδνπλ ἀπὸ ὕςηινλ παίξλνπλ δαζεία: ὕπλνο. ἀζπλείδεηνο. ὡο· νἱ ζύλδεζκνη θαὶ ἀλησλπκίεο πνὺ ἀξρίδνπλ ἀπὸ ὄκηθξνλ: ὅπνπ. ἖λῷ ἟ δαζεία δειώλεη ηὴλ ὕπαξμε (ζηὴλ ἀξραηόηεηα) ἑλὸο γξάκκαηνο (ηὸ γξάκκα Η πξὶλ αὐηὸ ρξεζηκνπνηεζεῖ γηὰ ηὴλ ἀλαπαξάζηαζε ηνῦ καθξνῦ Ε — π. αἱ. ἄγλσζηνο. Ἀιιὰ πνηό ἀπὸ ηὰ δύν πλεύκαηα. ρνῦο (ηὸ ρῶκα).. θιὸμ (἟ θιόγα). γηὰ ἱζηνξηθνὺο ιόγνπο. ἕμη. Γηὰ λὰ μερσξίδνπλ παξ᾿ ὅια αὐηὰ ηὰ κὴ δαζπλόκελα ἀξρηθὰ θσλήεληα θαὶ πξὸο ἀπνθπγὴ παξεμεγήζεσλ. ηὸ ὄλνκα Ἑιέλε γξαθόηαλ ΗΕΛΕΝΕ) ἟ ςηιὴ δὲλ δειώλεη ηίπνηε ἄιιν παξὰ. ηὴλ ἔιιεηςε ηῆο δαζείαο... πὺμ ιὰμ (κὲ γξνζηὲο θαὶ θισηζηέο). ὕζηεξα. ὅζνο. ηίο (πνηόο).πξνίθα). Ὁ ηνληζκὸο αὐηῶλ ηῶλ ιέμεσλ εἶλαη πνηθίινο. ἑπηά. ἐθεπξέζεθε ἟ ςηιή. ζθὼς (ὁ γθηόλεο).

ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ πεξίπησζε ὅπνπ ἀξρίδνπλ ἀπὸ ὕςηινλ: Νέα ὘όξθε. Ἁκβνῦξγν (= Hamburg). ἄθηεξ ἔηη. δνθηκάζηε λὰ ηῆο πξνζζέζεηε θάπνην ζπλζεηηθὸ πνὺ λὰ ηειεηώλεη κὲ π. ἐπί.. Ἂο δνῦκε ηώξα ηὶο δύν πξαθηηθὲο κεζόδνπο ἐμαθξίβσζεο ηνῦ ἂλ κία ιέμε δαζύλεηαη ἠ ὄρη. Πῶο κπνξνῦκε λὰ μέξνπκε ἂλ κία ιέμε δαζύλεηαη. ἀκθίδξνκνο. Google. Ἁλλόβεξν (= Hannover). θαηά. θ. ἀκθί.ιπ.ρ. θαζάπησ . ἀληί.ρ. ἔλζηαζε. ὀξζνγξαθηθνὶ δηνξζσηέο. ἖ὰλ δὲλ δνπιέςνπλ αὐηὲο νἱ κέζνδνη ηόηε ἟ κόλε ιύζε εἶλαη ηὸ ιεμηθὸ θαὶ ἟ ἀπνκλεκόλεπζε. ὑθάικπξνο → ἐθάκηιινο → ἐθάπαμ → ἐθάπισκα → ἐθάπηνκαη. . ἐθβνιή. Βέβαηα ηίζεηαη ηὸ ζέκα ἀπὸ πνηάλ γιώζζα κᾶο ἦξζε κία ιέμε: ηὸ ὄκπνε π. ἐμαγσγή.ιπ. Ἔηζη νἱ ἀθόινπζεο ιέμεηο δαζύλνληαη (πξνζπαζῆζηε λὰ ηὶο ἐληππσζεῖηε ὀπηηθά): ἅγηνο ἁγλόο αἷκα αἵξεζε ἁιάηη ἅκηιια ἅπαμ ἅπισκα ἅπηνκαη → θαζαγηάδσ → θαζαγλίδσ → ἀθαίκαμε. λὰ πξνζζέζεηε ἕλαλ ἀπὸ ηνὺο ζπλδέζκνπο ἀληί. ηόηε ἟ ιέμε δαζύλεηαη. θ. ἀπό. Μπνξεῖηε π. Ὑπάξρνπλ δύν κέζνδνη. ἐπίζεζε. ὑπό. ἐπὶ παίξλνπλ ςηιὴ θαὶ ἄξα θαὶ ὅιεο νἱ ιέμεηο πνὺ ἀξρίδνπλ ἀπὸ αὐηνύο: ἀλάηαζε. Ἂλ αὐηὸ γίλεη θ. ἀληίζηαζε. ζ ἠ ρ ἀληίζηνηρα. ἐλ. Καὶ ὅηαλ ιέκε ιεμηθὸ ἐλλννῦκε ηόζν ηὸ ράξηηλν ιεμηθὸ ηῶλ παηεξάδσλ θαὶ ηῶλ παππνύδσλ καο ὅζν θαὶ ηὰ δηάθνξα πιεξνθνξηθὰ ἐξγαιεῖα (἞-ιεμηθά. ὆λνκάδνπκε κάιηζηα ηὰ ζύκθσλα αὐηὰ «δαζέα»· ἄιισζηε θαὶ νἱ μέλνη πνὺ κεηαγξακκαηίδνπλ ηὰ ἑιιεληθὰ ὡο: π→p η→t θ→c πξνζζέηνπλ ἕλα h γηὰ ηὰ ἀληίζηνηρα δαζέα ζύκθσλα: θ→ph ζ→th ρ→ch. παίξλεη ςηιὴ γηαηὶ ζηὰ ἰηαιηθὰ δὲλ παίξλεη h ἀιιὰ αὐηὸ ἀπνηειεῖ ἰδηαηηεξόηεηα ηῶλ ἰηαιηθῶλ ἀθνῦ ἟ ιέμε oboe βγαίλεη ἀπὸ ηὸ γαιιηθὸ hautbois (= πάλσ μύιν) ηὸ ὁπνῖν παίξλεη h. η ἠ θ. Ἀιιὰ ηί γίλεηαη κὲ ηὶο ἄιιεο ιέμεηο. ὑθαίξεζε → ἀθαιάησζε. νἱ μέλεο ιέμεηο θαὶ ηὰ μέλα ὀλόκαηα παίξλνπλ ςηιή: ἄιη. κεηά. Πρώηη μέθοδος. θαζαιάησζε. ἀπό. ἀβαληάδ.). ἖ὰλ δὲλ μέξεηε ἂλ κηὰ ιέμε δαζύλεηαη. Αὐηὰ ιέεη ὁ Τξηαληαθπιιίδεο. θαζαίξεζε. θ. ἀπόθαζε.  νἱ ζύλδεζκνη ἀλά. θαζαηκάζζσ → ἀθαίξεζε. Οὑγθό (= Hugo)..ιπ. ἀιιὰ ζύκθσλα κὲ παιαηόηεξεο γξακκαηηθὲο νἱ ἑιιεληθνὶ κεηαγξακκαηηζκνὶ μέλσλ ιέμεσλ θαὶ ὀλνκάησλ παίξλνπλ δαζεία ὅηαλ ζηὸ ιαηηληθὸ πξσηόηππν ἀξρίδνπλ ἀπὸ h: ἅιη (= halt). ὁξληέβξ (= hors d'œuvre). ἐθ/ἐμ. πνὺ δνπιεύνπλ γηὰ πεξίπνπ 75% ηῶλ πεξηπηώζεσλ. ἀζαλζέξ.

θαζεκεξηλόο → ἀθεληάδσ → ἐθεζπράδσ. θαζνξίδσ → κεζνξηαθόο → ἀθνξκή. θαζεγεζία. θαρεθηηθόο. ὑθίζηακαη → ἀθόδεπζε. θαζίζηακαη. ἐθηδξώλσ → ἀθηεξώλσ. ὑθήιηνο → ἐθεκεξεύσ. ἐθόξκεζε. ἔθηππνο → ἀλζίζηακαη. θαζέδξα → θαζέθαζηα → θαζέιθπζε → ἀλζέιιελαο → ἀλζεινλνζηαθόο → ἀλζεθηηθόο. ἀθίδξσζε. κέζεμε → θαζεμῆο → κεζεόξηηα → κεζεπόκελνο → κεζεξκήλεπζε → ὑθέξπσ → ἔθεζε → ἐθέζηηνο → ἐθεύξεζε → ἐθεβεία → ἀθήγεζε. θαζηέξσζε → θαζίδεζε → θαζηθεηεύσ → ἀθηθλνῦκαη → ἀθίππεπζε. ὑθεγεζία → ἀθήιην. ἐθνπιίδσ → ἐθνξηαθόο → ἀθνξίδσ. κέζνδνο → θαζνιηθό → θαζνκηινπκέλε → ἀθνκνηώλσ → θαζνκνινγία → ἀθνπιίδσ. θάζνδνο. θαζεζύραζε → θαζίδξπκα → ἀλζηδξσηηθόο.ἁξκόδσ ἕδξα ἕθαζηνο ἑιθύσ Ἕιιελαο ἕινο ἕμε ἑμῆο ἑνξηή ἑπόκελνο ἑξκελεία ἕξπσ ἕζε ἑζηία εὕξεζε ἥβε ἟γεζία ἥιηνο ἟κέξα ἟λία ἟ζπρία ἵδξπκα ἱδξώηαο ἱεξόο ἵδεκα ἱθεηεύσ ἱθλόο ἵππνο ἵζηακαη ὁδόο ὁιηθόο ὁκηιῶ ὅκνηνο ὁκνινγῶ ὅπιν ὁξηαθόο ὁξίδσ ὅξην ὁξκή → ἐθαξκόδσ → ἐθεδξεύσ. ἔθνδνο. κεζνξκίδσ . ἐθεθηηθόο.

ὑπαηζζεζία → ἐπαίζρπληνο → ἐπαίηεο → ὑπαίηηνο . ἀπαγόξεπζε. ἀθππλίδσ ὕπλνο ὕπνπηνο → θαρύπνπηνο ὑζηέξεκα → θαζπζηεξῶ → θαζώο ὡο Καὶ ηώξα ιέμεηο πνὺ παίξλνπλ ςηιή: ἀγαπῶ ἀγγειία ἀγγίδσ ἀγθίζηξη ἀγνξά ἀγνξάδσ ἄγξηνο ἄγξππλνο ἀγρόλε ἀγσγή ἀγώλαο ἀδηθῶ ἄζιηνο ἄζιν αἴζξηνο αἴληγκα αἶλνο αἴζζεζε αἶζρνο αἴηεζε αἰηία → ἀληαγαπῶ → ἀπαγγειία. κεηαγσγή. ἀπαγσγή. ὑπαγόξεπζε → ἀληαγνξάδσ → ἀπαγξηώ → ἐπαγξύπλεζε → ἀπαγρνλίδσ → ἀληαγσγή. θαηεγνξῶ.→ ἀθνζηώλνκαη. θαζπγξαίλσ ὑγξόο → ἀθπδαηώλσ ὕδσξ → ἀλζπιηζηηθόο ὕιε → ἐθύκλην ὕκλνο ὑπεξέηεο → ἀθππεξεηῶ → ἀλζππλσηηθόο. θαζόζνλ ὅζν → θαζόηη ὅηη → ἀθόηνπ ὅηνπ → ἀθπάισζε ὑαιί → θαζπβξίδσ ὕβξηο → ἀλζπγηεηλόο ὑγίεηα → ἐθπγξαίλσ. ὑπαγσγή → ἀληαγσλίδνκαη → ἀληαδηθῶ → ἀπαζιίσζε → ἔπαζιν → ὑπαίζξηνο → ὑπαηληγκόο → ἔπαηλνο → ἐπαηζζεηόο. θαζνζίσζε ὅζηνο → ἐθόζνλ. ἐπαγσγή. ἐπαγγειία → κεηαγγίδσ → ἀπαγθηζηξώλνκαη → ἀληαγνξεύσ.

ἐπαιείθσ → ἀληάκα → ἀληακνίβσ. ἐπαθξηβήο → ἐπαθηή → ἐπαιήζεπζε → ἀληαιιαγή.ἀθνή ἀθόινπζνο ἀθόληην ἀθνύσ ἄθξα ἀθηή ἀιήζεηα ἀιιαγή ἄιιεινο ἄιινο ἀιιόηξηνο ἀινηθή ἄκα ἀκνηβή ἄλδξαο ἄλεκνο ἄλζνο ἄλζξαθαο ἄλζξσπνο ἄλσ ἄμηνο ἀπεηιή ἄξγηινο ἄξγπξνο ἀξηζηεξόο ἀξθῶ ἄξκα ἄξζε ἀξρή ἀζηπλνκία ἀζθάιεηα ἄζρεκνο αὐγή αὐιή αὔμεζε αὔξην αὐηόο ἀθή ἐγγξαθή → ὑπαθνή → ἐπαθόινπζν → ἐπαθόληηνο → ἐπαθνύσ → ἔπαθξν. ἀθξηβῶο. ὕπαξμε → ὑπαζηπλόκνο → ἀληαζθάιεηα → θαθάζρεκνο → ἀληαύγεηα. ὑπαλδξεία → ἀπάλεκνο. ὑπαιιαγή → ἐπάιιεινο. ἀληέγγξαθν . ἀπαπγάδσ → ἔπαπιε → ἐπαύμεζε → ἐπαύξηνλ → ἀπαπηώλσ → ἐπαθή → κεηεγγξαθή. ἐπακνίβσ. κεηαιιαγή. ὑπάιιεινο → κέηαιιν → ἀπαιινηξίσζε → ἀπαινηθή. ἐπαιιαγή. ἀπαιιαγή. ὑπήλεκνο → ἀπαλζίδσ. ἐπάλζεκα → ἀπαλζξάθσκα → ὑπάλζξσπνο → ἐπάλσ → ἐπάμηνο → ἐπαπεηιεηηθόο → ἐπαξγηιίσζε → ἐπάξγπξνο → ἐπαξίζηεξνο → ἐπαξθῶ → ἔπαξκα → ἔπαξζε → ἐπαξρείν. ὑπακνίβσ → ἐπαλδξώλσ.

θαηέρσ. κεηνηθεζία → ἐπνίθεζε → θαηνιηζζαίλσ → ἀλησλπκία. θαηήρεζε → ὑπίαηξνο → ὑπίιαξρνο → θαηνηθία. ἐπέξρνκαη. ὑπέδαθνο ἔδαθνο → ἀληεζληθόο ἔζλνο → ἀληεηξεληθόο εἰξήλε → θαηεηξσλεύνκαη εἰξσλεία → ἐπεηζόδην εἴζνδνο ἐθπαίδεπζε → κεηεθπαίδεπζε → θαθέθηππν ἔθηππν → ἀπέιαζε. θαηνλνκάδσ.→ ὑπεγγύεζε ἐγγύεζε → θαηεδάθηζε. κεηέρσ. θαηέξρνκαη. θαθεξγέηεο → θαηεξγάδνκαη → θαηεξεηπώλσ → ἀπεξεκώλσ → ἀπέξρνκαη. ἐπέρσ. ἐπεηεξίδα → ἀπεπζείαο. ἐπώλπκν. κεηνλνκάδσ. κεηέξρνκαη → ἐπεξώηεζε → ἐπέηεηνο. ἐπειαύλσ ἐιαύλσ ἐιεπζεξία → ἀπειεπζεξία → ἐπέιεπζε ἔιεπζε → ἀπειπηζία ἐιπίδα → ἀπέλαληη ἔλαληη → ἀληελεξγῶ ἐλέξγεηα ἐληξέρεηα → θαθεληξέρεηα ἔξγν ἔξγν ἐξείπην ἔξεκνο ἔξρνκαη ἐξώηεζε ἔηνο εὐζεία εὐζύλε εὐθεκία εὐρή ἔρσ ἦρνο ἰαηξόο ἴιαξρνο νἰθία νἶθνο ὀιηζζαίλσ ὄλνκα ὀπή ὄπηζζελ ὀπηηθή ὀπηηθόο → ἀπεξγώ. θαθσλπκία. κεησλπκία → κέησπν → κεηόπηζζελ → θαηόπηεπζε → ἐπνπηηθόο . ἀπέρσ. ὑπέρσ → ἀληήρεζε. θαηεπζείαλ → ὑπεύζπλνο → ἐπεπθεκία → ἀπεπρή → ἀληέρσ.

harmonium. haploid. Μεξηθὰ παξαδείγκαηα: Λέμεηο πνὺ δαζύλνληαη. ἅγηνο Ἅδεο ἁδξόο αἷκα ἁιθπώλ ἁιάηη ἁιύζθεηλ ἅισο ἅπαμ ἁπιόο ἁξκνλία → hagiography. Δεύηερη μέθοδος. hadrosaurus → hemophilia. hallucinate → halo → hapax legomenon. νἱ ὁπνῖεο νὐζηαζηηθὰ δὲλ εἶλαη ἐμαηξέζεηο ἀιιὰ ἁπιῶο ιάζε πνὺ ἐπηθξάηεζαλ: γξάθνπκε κεζαύξην θαὶ ἐθέηνο ἐλῶ νἱ ιέμεηο αὔξην θαὶ ἔηνο δὲλ δαζύλνληαη (἟ ἀπόδεημε: γξάθνπκε ἐπίζεο ἐπαύξηνλ θαὶ ἐπεηεξίο). κεηνπζηώλσ → ἐπσθειήο → ἐπνθζαικηῶ → θαηνρπξώλσ → θάηνςε → ἐπσδή → ἐπώαζε Ἡ δάζπλζε ηνῦ ζπκθώλνπ δὲλ ζπκβαίλεη κόλν ζὲ πεξίπησζε ζύλζεζεο. halcyonidae → halogen. halcyonic. Οἱ κνλνηνληζηὲο δὲλ παύνπλ λὰ ἀλαθέξνπλ αὐηὲο ηὶο «ἐμαηξέζεηο» γηὰ λὰ ἀπνδείμνπλ ηὴλ ἀρξεζηία ηνῦ θαλόλα· παξ᾿ ὅια αὐηὰ ὁ θαλόλαο εἶλαη πνιὺ ρξήζηκνο γηαηὶ ἐθαξκόδεηαη ζὲ ἑθαηνληάδεο πεξηπηώζεσλ ἐλῷ νἱ «ἐμαηξέζεηο» εἶλαη ἐιάρηζηεο.. haplorrhini. hapaxes → haplodiploid. hagiographa → hadean. haloaromatic. hadopelagic → hadron. harmonics. hemorrhage → halcyon. halosaur → hallucinosis. .. Σθεθηεῖηε ηὶο θαηαζθεπὲο «θαη᾿ αὐηὸ ηὸλ ηξόπν» θαὶ «ἀθ᾿ ἑλὸο / ἀθ᾿ ἑηέξνπ». haploidisation. halobacteria. harmonica. Haplotype → harmony. ζηὴλ δεύηεξε πεξίπησζε ζηὸ πὶ ἔγηλε θὶ θαὶ ἄξα ηὰ «ἑλὸο» θαὶ «ἑηέξνπ» δαζύλνληαη. Σηὴλ πξώηε πεξίπησζε ἟ ιέμε «αὐηὸ» παίξλεη ςηιὴ ἀθνῦ ηὸ ηαῦ δὲλ ἔγηλε ζῆηα. hagiology.ὀξζόο νὖιν νὖξν νὖο νὐζία ὄθεινο ὀθζαικόο ὀρπξό ὄςε ὠδή ὠόλ → θαηνξζώλσ → ἐπνύισζε → θαηνύξεκα → ἐπσηίδα → ἀπνπζία. ἀγγιηθὲο ἠ γεξκαληθὲο ιέμεηο ἀξρίδνπλ ἀπὸ h ηόηε ἟ ιέμε δαζύλεηαη. Ἂο ζεκεησζεῖ ὅηη ὁ θαλόλαο αὐηὸο ἔρεη θαὶ θάπνηεο ζπάληεο «ἐμαηξέζεηο». harmonisation. Ἄιινο θαλόλαο γηὰ δαζπλόκελεο ιέμεηο: ἐὰλ παξάγσγεο γαιιηθέο.

angariate → angiosperm. amoral. hieroglyph ἱεξόο ἱζηνξία → history → hydrodynamics. aeronautics. abaculus → abyss. → archangel. anxious → agonize. ancistrocheirus → angle → anchoring... helicity ἕιημ → heptarchy. agathodaemon → agape. agronomics. agrology → αngina. airplane. helicopter. agora → agrobiology. agapanthaceae → angary. agnostic.. abyssopelagic → agalmatolite. adamantine → adelphopoiesis. heptagon. adelphous → aerodynamics.→ harmotome. aerobic. agalmatophilia → agate. heptameter ἑπηά → hierarchy. ancistrocactus. hydrolysis ὕδσξ → hypnotism ὕπλνο → holistics ὅινο → homeopathy ὅκνηνο ὁξίδνληαο → horizon → horoscope ὧξα Λέμεηο πνὺ παίξλνπλ ςηιή ἀ ζηεξεηηθόλ ἄβαμ ἄβπζζνο ἄγαικα ἀγαζή ἀγάπε ἀγγαξεία ἀγγεῖνλ ἄγγεινο ἄγθηζηξνλ ἀγθύινο ἄγθπξα ἀγθώλαο ἀγνξά ἀγξόο ἆγρνο ἀγσλία ἀδάκαο ἀδειθόο ἀέξαο ἀζιεηήο → adiabatic. evangelist → ancistrocladus.. abyssal. arm ἁξκόο → heteroἕηεξνο εὑξίζθσ → heuristics → hegemony ἟γεζία → helion. agoranomos. anchorage → ancona. anconal → agoraphobia. antagonistic. → abacus. angiocardiography. angiodysplasia. agapanthus. abyssocottidae. ahistorical. aerofoil. agony → adamant. ancon. athletics . airship → athlete. angaria. heliotropic. heliocentric ἥιηνο → heroism ἥξσαο → helix.

Aliphatic hydrocarbon → analcite → allegory → allelomorph. alexiteric → alopecia → aleurone. egyptologist → ailurophobia. Alyssa → alphabet. allodontidae. acrochordidae. aelurodon. alphanumeric. academic → acantharea. parallelogram → allochthon. ethereal → aegagrus. acrocephalus. alexipharmic.. acanthite. actinodine. cephalalgia.. acromantula. Aeolian. acrochordon... aegagropila → aegialornis. → acarid. aesthetician. arthralgia. cardialgia. actinobacteria.. acarology → acne. → aliphatic. → Amazon.. acanthocercus. allogenes. aigialosaur. aesthete. acariasis. actinolite.. alphagram. aeluroscalabotinae → Aeolic. acanthocephala. allodium.αἰζάιε αἰζέξαο αἴγαγξνο αἰγηαιόο αἰγίο Aἴγππηνο αἴινπξνο Aἴνινο αἴζζεζε αἰζρύλσ αἰηία αἰρκή αἰώλαο Ἀθαδεκία ἄθαλζνο ἀθάξη ἀθκή ἀθόινπζνο ἀθόλε ἀθνύσ ἄθξνλ ἀθηίλα ἂθησξ ἀιάβαζηξνο ἀιιαληνεηδήο Ἀιέμαλδξνο ἀιεπνῦ ἀιεύξη ἄιγνο ἀινηθή ἄιθηκνο ἀιιεγνξία ἄιιεινο ἄιινο ἀιιόηξνπνο ἄιπζζνο ἄιθα Ἀκαδώλ → aethalops. acolyte → aconitum. aeschynite → etiology. aestheticism. alphabetize. ethallobarbital → ether. aleuromancy → -algia. acoustic nerve. Amazonia . → actor → alabaster → allantois. paragon → acoustic guitar. acoustics → acrobat. acronym. acnestis → anacoluthon. Aeolotropy → aesthetic. acrotomophilia → actinium. Amazonite. aechmea → eon → academy. allotropes... alexithymia. → allotropy. → alyssum. allotropism. acoustic theory. aegialornithidae → aegis → egyptology. Amazonomachy. allantoin → Alexander. aetiology → aechmophorus.. aesthetics → aeschynanthus.

areography . amyl → almond → amphipoda. amblypoda → ambrosia. anemoscope. anemoscopy. axiom. amblyopia. android. anthogonium. amnioscope. amaranthoideae → amaryllis. alembication. anthracosauria. areocentric. ammoniacal → amnion. anachronism.Ἀκάιζεηα ἀκάξαλζνο Ἀκαξπιιίο ἀκαύξσζηο ἀκβιύο ἄκβξνηνο ἄκβπμ ἄκβσλ ἄκκνο ἀκκσλία ἀκλόο ἀκνηβή ἄκπινλ ἀκπγδαιή ἀκθί ἀκθνξέαο ἀκθόηεξνο ἀλά ἄλαμ Ἀλδξνκέδα ἄλεκνο ἀλεκώλε ἀλεύξηζκα ἄλδξαο ἄλζνο ἄλζξαθαο ἄλζξσπνο ἀληί ἄληξνλ ἄμηνο ἄμσλ ἀόξηζηνο ἀνξηή ἀπάηε ἀπό ἀξάρλε ἄξγηιινο Ἄξεο → Amalthea → amaranth. anemophilous → anemone.. → antibiotic. apatosaurus → apology. anthracosis → anthropology. alembicated → ambo → ammoperdix. ampulla → amphoteric → anabolism.. anthropomorphism. amylophagia. amphioxus. amylopectin. → anthrax. anthostema. apostrophe. axoneme. anthophyta. ammotrechidae → ammonia.. amylase. antihero. antidiabetic. amaryllidaceae → amaurosis.. anthropopathy. sea-anemone → aneurysm. amaurophilia. argillaceous → areo-. amaranthaceae.. axiology. andrology. axiology. aorta → apatite. amniocentesis. andrologist. areology. amniotic. ambrotype → alembic. anaplasia → anax → Andromeda. axisymmetric → aoristic. aorist → aortic. amaurobiidae → amblygonite. → antrum → axiological. anthracotherium. → amoeba. → axis. androstephium. amoebic → amylin. androgen. anticyclone.. ammophila.. Andromeda polifolia → anemometer. androsterone → anthology. amyloid. amyls.. axoplasm. amphiglossus → amphora. microaneurysm → androcentrism. apocrypha → arachnid → argillite. amylose.

individual ἴδηνο . apsidal. Asianisation. astrolabe. aromatic compounds ἄξσκα → asthenia. asthenopia ἀζζέλεηα → asthmatic ἄζζκα → Asia Minor.. astronaut. auxesis. apsis.. authentic αὐζεληηθόο → austerity αὐζηεξόο → auxin. euphoria εὖ → eocene ἞ώο → idiolect. asiaphile Ἀζία → asparagine acid. iconicity. atmospheric ἀηκόζθαηξα → atlas. automatic αὐηόο → aphrodisiac. atomizer ἄηνκν → attic. astrophysics. archetype ἀξραῖνο → archbishop. Asian. archidiptera. aspartame. arcturian ἀξθηνῦξνο → artiodactyl ἄξηηνο → archaeology. idiom. ἀξρή → architecture. astrology. arthropathy ἄξζξνλ → arithmetic. idiot. logarithm ἀξηζκόο → aristocracy ἄξηζηνο → arctic ἄξθηνο → arcturus. Diapsida ἀςίδα ἐγθπθινπαίδεηα → encyclopedia → icon. osteoarthritis ἀξζξῖηηο → arthropod. archostemata ἄξρσλ → aroma. arthroscopy. Ἀθξνδίηε → apse. iconoclast εἰθόλα → etymology ἔηπκνλ → eulogy. astragal ἀζηξάγαινο → astronomy. anarchy. atticism Ἀηηηθή → authentication. arcade ἀξθῶ → arthritis. αὐμάλσ → autonomy.. arcturis. archigram. aphrodisia. aspartate ἀζπάξαγνο → asp ἀζπίδα → asteroid. ἄζηξνλ → asylum ἄζπινλ → asphyxiant ἀζθπμία → atmosphere. archosaur. architect ἀξρηηέθησλ → archon. hassium.. Atlantic Ἄηιαο → atomic.→ arc. asterisk ἀζηέξη → astragalus. archipelago.

. ἄλσ-θάησ ηειείαο.ἰρζύο νἶλνο ὀιίγνο ὀμύο ὄξγαλνλ ὀξζόο ὠόλ → ikhthus. ηὰ λέα κέηξα θαὶ ζηαζκά. πνηό.ιπ. Παξαδείγκαηα: «ὁ θαιὸο θαὶ ζνθὸο γνληόο.. oology Πξνζνρή. θ.» Ἂο δνῦκε ηώξα ηὶο ἐμαηξέζεηο ζηὸλ γεληθὸ αὐηὸ θαλόλα:     ὅηαλ ἀθνινπζεῖ ἐγθιηηηθὸ βάδνπκε ὀμεία ἀληὶ βαξείαο: «ὁ δηθόο κνπ»· ἟ ιέμε ηί παίξλεη πάληα ὀμεία. Καὶ ὁ ιόγνο.). θόκκαηνο. ichthyology → oenomel → oligarchy → oxygen → organ. organism → orthography.. θαὶ δεύηεξνλ γηαηὶ νἱ θαλόλεο πνὺ ηὸλ δηέπνπλ εἶλαη πάξα πνιὺ ἁπινί.. γηὰ λὰ πεξάζνπκε 30 ρξόληα κεηὰ θαὶ ζηὸ κνλνηνληθό. ηόηε ἟ ἐπηινγὴ κεηαμὺ βαξείαο θαὶ ὀμείαο ἐμαξηᾶηαη κόλν ἀπὸ ηὴλ παξνπζία ἠ ὄρη ηειείαο. Σηὴ δεύηεξε πεξίπησζε κπνξεῖ λὰ παξνπζηαζζεῖ θαὶ ἟ κνλαδηθὴ πεξίπησζε . euristica.»· νἱ ἀλησλπκίεο πνηόο. Μὲ ἄιια ιόγηα: ὅηαλ ἔρνπκε κία ιήγνπζα θαὶ μέξνπκε ὅηη δὲλ παίξλεη πεξηζπσκέλε. ἐξσηεκαηηθνῦ. Οἱ γξαθνκεραλὲο δὲλ εἶραλ ἀξθεηὰ πιῆθηξα γηὰ λὰ θαιύςνπλ ηὴλ βαξεία θαὶ ηνὺο δηαθόξνπο ζπλδπαζκνὺο βαξείαο θαὶ πλεύκαηνο. Πεξάζακε δειαδὴ ἀπὸ ηὸ ηξηηνληθὸ ζηὸ δηηνληθό. αὐηὸο ὁ θαλόλαο δὲλ ἰζρύεη γηὰ ηὰ ἰηαιηθὰ (νἱ Ἰηαινὶ ἀπὸ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Γάληε θηόιαο θαηάξγεζαλ ηὸ h αὐηῶλ ηῶλ ιέμεσλ: eroismo. ζὲ ξσηάσ γηαηὶ ζέισ λὰ κάζσ». πνηά. κεηὰ ηὴλ ιέμε. Ἀπὸ ηὴλ δεθαεηία ηνῦ 50 θηόιαο ἔπεζε ζῦκα κηᾶο ἁπινπνίεζεο πνὺ ἦηαλ πξόδξνκνο ηῆο «κνλνηνληθῆο κεηαξξύζκηζεο». Ἂλ δηαιέμακε λὰ κηιήζνπκε γηὰ ηὴλ βαξεία ζηὸ ηέηαξην θηόιαο κάζεκα εἶλαη γηὰ δύν ιόγνπο: πξῶηνλ γηὰ λὰ ἀπνθαηαζηήζνπκε ηὸλ ἀδηθνρακέλν αὐηὸλ ηόλν. Μπνξνῦκε λὰ ζεσξήζνπκε ηὴλ βαξεία ζὰλ παξαιιαγὴ ηῆο ὀμείαο πνὺ κπαίλεη κόλν ζηὴ ιήγνπζα θαὶ κόλν ὅηαλ δὲλ ἀθνινπζεῖ ζεκεῖν ζηίμεο. παίξλνπλ βαξεία ὅηαλ εἶλαη ἀλαθνξηθὲο θαὶ ὀμεία ὅηαλ εἶλαη ἐξσηεκαηηθέο: «πνηόο εἶζαη. Μάζεκα 4: Ἡ βαξεία Τὸ πηὸ θαηαδησγκέλν ἀπὸ ηὰ ζεκάδηα ηνῦ ηνληζκνῦ εἶλαη ἟ βαξεία. εἴηε ἀθνινπζεῖηαη ἀπὸ ζεκεῖν ζηίμεο ἠ ὄρη: «ηί εἶπεο. ηὸλ ξώηεζα πνηὸο εἶλαη»· ὁ ζύλδεζκνο «γηαηὶ» παίξλεη ὀμεία ὅηαλ εἶλαη ἐξσηεκαηηθὸο θαὶ βαξεία ὅηαλ εἶλαη ἀλαθνξηθόο: «γηαηί κὲ ξσηᾶο. ἄλσ ηειείαο. ζαπκαζηηθνῦ. orthogonal → oocyte.

Τί γίλεηαη ηώξα ὅηαλ ἟ ιέμε ηνλίδεηαη ζηὴλ πξνπαξαιήγνπζα: «ὁ ἄλζξσπνο» θαὶ ζέινπκε λὰ ηῆο θνιιήζνπκε ἐγθιηηηθό. Γνθηκᾶζηε λὰ πεῖηε «ἄθαηαιιεινο» ἠ «ἀθάηαιιεινο». Πξόθεηηαη γηὰ ιέμεηο πνὺ νὐζηαζηηθὰ ηὶο θνιιᾶκε (θσλεηηθὰ θαὶ λνεκαηηθὰ) ζηὴ ιέμε πνὺ πξνεγεῖηαη: «ὁ δηθόο κνπ» πξνθέξεηαη ζὰλ «ὁ δηθόζκνπ» (θαὶ κάιηζηα ὁξηζκέλνη θαηὰ θαηξνὺο πξόηεηλαλ λὰ γξάθνληαη ἔηζη θνιιεκέλα.ηη θαὶ λὰ ζπλέβε. ἟ ἄλσ-θάησ ηειεία (:).). ἠ ἔζησ κὲ κηὰ παπιίηζα: «ὁ δηθόο-κνπ»). βαξείαο πξὶλ ἀπὸ θόκκα: «γηαηί κὲ ξσηᾶο. ηὴλ ἀγθύιε (]). ηόηε αὐηὴ γίλεηαη ὀμεία. αὐηὰ εἶλαη «ἀόξαηα» γηὰ ηὴλ βαξεία: ἟ κεηαηξνπή ηεο ζὲ ὀμεία ἐμαξηᾶηαη δειαδὴ ἀπὸ ηὸ ηί ἀθνινπζεῖ κεηὰ ηὸ ζεκεῖν ζηίμεο: ἂλ ἀθνινπζεῖ ζεκεῖν ζηίμεο πνὺ λὰ κεηαηξέπεη ηὴλ βαξεία ζὲ ὀμεία. ὅ.)... ἄζειά ζαο ζὰ ηνλίζεηε θαὶ ηὴλ πξνπαξαιήγνπζα θαὶ ζὰ ἀθνπζζεῖ θάηη ζὰλ «ἄθαηάιιεινο»..». ηὴλ παξέλζεζε ()). παξακέλεη βαξεία. ηὴλ κεγάιε παῦια (—). Ἡ πεξηζπσκέλε (ἠ ὀμπβαξεία) ὅηαλ ἐθεπξέζεθε ζήκαηλε ὅηη πάλσ ζηὴλ ἴδηα ζπιιαβὴ ἔρνπκε θαὶ ὀμεία θαὶ βαξεία. γηὰ πνηόλ θαηξὸ ιέεη.» Τὰ ζεκεῖα ζηίμεο πνὺ κεηαηξέπνπλ ηὴλ βαξεία ζὲ ὀμεία εἶλαη ἟ ηειεία (. Ἡ βαξεία παξακέλεη βαξεία κπξνζηὰ ἀπό: ἀπνζησπεηηθὰ (. Ἂλ πξνθέξνπκε «ὁ ἄλζξσπνζκνπ» ηόηε εἶλαη ζὰλ λὰ ηνλίδνπκε ηὴλ ηέηαξηε ζπιιαβὴ ἀπὸ ηὸ ηέινο. Ὅζν δὲ γηὰ ηὰ εἰζαγσγηθὰ (»). ἟ ἄλσ ηειεία (·).. ἂλ ὄρη. ηὸ ἐξσηεκαηηθὸ (. ζέισ λὰ κάζσ». ζέισ λὰ ζᾶο ηὸλ ζπζηήζσ». δειαδὴ λὰ κεηξάεη γηὰ δύν.ιπ. ηὸ ἄγθηζηξν (}). θαηζνύθε». ηὸ ζαπκαζηηθὸ (!).. Αὐηὸο ὁ θαλόλαο εἶλαη ηόζν βαζεηὰ ξηδσκέλνο κέζα καο πνὺ ἂλ δνθηκάζνπκε λὰ ηνλίζνπκε κία ιέμε πάλσ ἀπὸ ηὴλ πξνπαξαιήγνπζα δὲλ ζὰ ηὰ θαηαθέξνπκε. Παξαδείγκαηα: «ηὶθ-ηὰθ» «ηὸλ εἶδα πνιὺ. Παξαδείγκαηα: «ηὸ «δὲλ» θαὶ ηὸ «ζά». «ὁ πξῶηνο (ἐγὼ) θαὶ ὁ δεύηεξνο (ἐζύ). θαὶ αὐηὸ δὲλ γίλεηαη. Ἡ ιύζε: . θ. ζὰ δεῖηε ὅηη ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ ζπιιαβὴ πνὺ θέξεη ηόλν. ηὸ θόκκα (.). «γηά δὲο θαηξὸ πνὺ δηάιεμε. νἱ ιέμεηο λὰ θαὶ γηὰ παίξλνπλ βαξεία ὅηαλ εἶλαη ἀλαθνξηθνὶ ζύλδεζκνη θαὶ ὀμεία ὅηαλ εἶλαη δεηθηηθνί: «λά ὁ θίινο κνπ. Γηὰ λὰ γίλεη αὐηὸ ἟ ζπιιαβὴ ἔπξεπε λὰ ἔρεη δηπιὸ κῆθνο.. Ἂο πεξάζνπκε ηώξα ζηὰ ἐγθιηηηθά. Μάζεκα 5: Ὁ θαλόλαο ηῶλ ηξηῶλ ζπιιαβῶλ Ὑπάξρεη ἕλαο ἀπαξαβίαζηνο θαλόλαο ηῆο ἑιιεληθῆο γιώζζαο: κόλν νἱ ηξεῖο ηειεπηαῖεο ζπιιαβὲο κίαο ιέμεο κπνξνῦλ λὰ ηνληζζνῦλ.». Αὐηὸ ὅκσο δὲλ γίλεηαη θαὶ ἄξα ἟ πξνπαξαιήγνπζα κπνξεῖ λὰ πάξεη κόλν ὀμεία.). ζὲ ξσηάσ γηαηὶ. παπιίηζα (-). Ἂλ ὅκσο βάινπκε πεξηζπσκέλε ζηὴλ πξνπαξαιήγνπζα ζεκαίλεη ὅηη ἟ ζπιιαβὴ αὐηὴ κεηξάεη γηὰ δύν θαὶ ἄξα ἟ ὀμεία ηῆο ὀμπβαξείαο νὐζηαζηηθὰ κπαίλεη ζηὴλ ηέηαξηε ζπιιαβὴ ἀπὸ ηὸ ηέινο (ἂλ ὄρη πέκπηε ἠ ἕθηε ἀλάινγα κὲ ηὸ ἂλ ἟ παξαιήγνπζα θαὶ ἟ ιήγνπζα κεηξᾶλε θη αὐηὲο γηὰ δύν).

ηνλίδνπκε δηπιὰ ηὴλ ιέμε. αὐηό. Μὲ ἄιια ιόγηα ηὸ Η πξνθεξόηαλ ΔΔ θαὶ ηὸ Ο. η.. ἔηζη δηέθεξαλ ζηὰ ἀξραῖα ηὸ «ὥξα» θαὶ ηὸ «ὅξα» (= δέο). ὅιε ἟ δπζθνιία ηνῦ ηνληζκνῦ ἔγθεηηαη ζηὸ λὰ μέξνπκε ηὸ κῆθνο ηῶλ ζπιιαβῶλ κηᾶο ιέμεο. ὇ δεύηεξνο ηόλνο εἶλαη ἀλαγθαζηηθὰ ὀμεία γηαηὶ ἀπὸ θσλεηηθῆο πιεπξᾶο εἶλαη ζὰλ λὰ εἶλαη ζηὴλ παξαιήγνπζα θαὶ ἟ παξαιήγνπζα δὲλ παίξλεη πνηὲ βαξεία ὅπσο εἴδακε ζηὸ Μάζεκα 4. Παξάδεηγκα: πξῶηνη ἀιιὰ ἐλ πξώηνηο. Σηὸ κάζεκα ινηπὸλ αὐηὸ ἂο ζπγθξαηήζνπκε ηνὺο ἑμῆο δύν βαζηθνὺο θαλόλεο:   ὅηαλ ηνλίδεηαη ἟ πξνπαξαιήγνπζα παίξλεη πάληα ὀμεία· ὅηαλ ἀλεβαίλεη ὁ ηόλνο ἑλὸο ἐγθιηηηθνῦ γίλεηαη ὀμεία. Σπγθξίλεηε π. Ὅπσο ζηὶο πεξηζζόηεξεο γιῶζζεο ηνῦ θόζκνπ ἔηζη θαὶ ηὰ ἀξραῖα ἑιιεληθὰ εἶραλ δύν κήθε ζπιιαβῶλ: ηὶο καθξὲο θαὶ ηὶο βξαρεῖεο. θαιεῖηαη ἀιιὰ ρείξαηο. παξ᾿ ὅιν πνὺ αὐηὸ δὲλ δηαθαίλεηαη ζηὴλ πξνθνξά. Ἔρνπκε ηνὺο ἑμῆο ζεκειηώδεηο θαλόλεο: 1. ὅκσο. θαιέ. Ὅπσο ζὰ δνῦκε ζὲ αὐηὸ ηὸ κάζεκα. π.ρ. ηὰ ιέκε δίρξνλα. Γηὰ λὰ θαηαιάβνπκε ὅκσο πῶο ιεηηνπξγνῦλ πξέπεη λὰ κηιήζνπκε πξῶηα γηὰ ηὸ κῆθνο ηῶλ ζπιιαβῶλ. πξῶηα ἐθεῖ πνὺ ηνλίδεηαη νὕησο ἠ ἄιισο θαὶ ἔπεηηα ζηὴ ιήγνπζα: «ὁ ἄλζξσπόο κνπ». ζηὰ ἀγγιηθὰ ηὶο ιέμεηο sheep (πξόβαην) θαὶ ship (πινῖν) ἠ ζηὰ γεξκαληθὰ ηὶο ιέμεηο Miete (λνῖθη) θαὶ Mitte (κέζε). ἖πίζεο νἱ δίθζνγγνη εἶλαη πάληα καθξέο. καθξὸλ πξὸ βξαρένο Φηάλνπκε κὲ αὐηὸ ηὸ κάζεκα ζηνὺο πηὸ ζεκαληηθνὺο θαλόλεο ηνληζκνῦ. «ὁ ἀδειθὸο κνῦ εἶπε». Σηὴλ ἀξρὴ ηὰ ἴδηα γξάκκαηα Α Δ Ι Ο Υ ζπκβνιίδαλε θαὶ ηὰ καθξὰ θαὶ ηὰ βξαρέα θσλήεληα. κὲ κία ἐμαίξεζε: ὅηαλ νἱ δίθζνγγνη νη θαη αη βξίζθνληαη ζηὴ ιήγνπζα θαὶ δὲλ ἀθνινπζεῖ ζύκθσλν. ηόηε εἶλαη βξαρεῖεο. αἱ πνηλαί (ζηὶο δύν ηειεπηαῖεο ιέμεηο νἱ ιήγνπζεο εἶλαη βξαρεῖεο ἐπεηδὴ πεξηέρνπλ ηὶο δίθζνγγνπο νη θαὶ αη θαὶ δὲλ ἀθνινπζεῖ ζύκθσλν)· . Ἀξγόηεξα ἄξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνῦληαη δύν λέα γξάκκαηα: ηὸ Η (πνὺ πξὶλ ζπκβόιηδε ηὴλ δαζεία) γηὰ ηὸ καθξὸ Δ θαὶ ηὸ Ω γηὰ ηὸ καθξὸ Ο. ΟΟ. Γη᾿ αὐηὸ θαὶ ζήκεξα ζεσξνῦκε ὅηη ηὰ γξάκκαηα ε θαὶ ν εἶλαη πάληα βξαρέα θαὶ ηὰ γξάκκαηα ε θαὶ σ πάληα καθξά. αὐηνί. Τί γίλεηαη ὅκσο κὲ ηὰ γξάκκαηα α. Ἔηζη ὅηαλ ἀλεβαίλεη ὁ ηόλνο ἑλὸο ἐγθιηηηθνῦ ηόηε γίλεηαη πάληα ὀμεία παξ᾿ ὅιν πνὺ εἶλαη ζηὴ ιήγνπζα θαὶ δὲλ ἀθνινπζεῖ ζεκεῖν ζηίμεο: «ὁ ἀδειθόο κνπ». Ὅπσο κπνξνῦλ λὰ εἶλαη θαὶ καθξὰ θαὶ βξαρέα. Μάζεκα 6: Μαθξὸλ πξὸ καθξνῦ. ἟ βξαρεία ζπιιαβὴ παίξλεη κόλν ὀμεία (ἠ βαξεία): ἔια. θαὶ δὴ ηὸ κῆθνο ηῶλ ζπιιαβῶλ κὲ δίρξνλα θσλήεληα.

ρ. . «ὥο ηε». ὥζηε. θ. ζῶζε. μ. δνλεῖηαη.. Ἕλαο ηειεπηαῖνο θαλόλαο: ὑπάξρεη κία πεξίπησζε ὅπνπ μέξνπκε κὲ ζηγνπξηὰ ὅηη κία ζπιιαβὴ κὲ δίρξνλν θωλῆελ εἶλαη βξαρεία: εἶλαη ἟ πεξίπησζε ὅπνπ ηὸ θσλῆελ ἀθνινπζεῖηαη ἠ ἀπὸ δύν ηνπιάρηζηνλ ζύκθσλα ἠ ἀπὸ δ. εἴηε. πξνέξρνληαη ἀπὸ πξνζέζεηο νὔ. Οἱ θαλόλεο αὐηνὶ εἶλαη βαζηθόηαηνη θαὶ πξέπεη ὁπσζδήπνηε λὰ ηνὺο ἀπνζηεζίζεηε. Αὐηὸ ζεκαίλεη ὅηη πνηὲ δὲλ κπαίλεη πεξηζπσκέλε ζὲ δίρξνλν θσλῆελ πνὺ ἀθνινπζεῖηαη ἀπὸ δύν ζύκθσλα ἠ ἀπὸ δ/μ/ς. ἖λῷ ζηὴ πεξίπησζε ηνῦ ξήκαηνο δῶζηε πξόθεηηαη γηὰ κία θαὶ ἀδηάζπαζηε ιέμε θαὶ ἄξα ἰζρύεη θπζηθόηαηα ὁ θαλόλαο «καθξὸλ πξὸ βξαρένο πεξηζπᾶηαη».ιπ. εἴ. ἟ παξαιήγνπζα παίξλεη κόλν ὀμεία: πάιε.ιπ. Ἡ δηαθνξὰ εἶλαη ἐηπκνινγηθῆο θύζεσο. Μεηὰ ἑλώζεθαλ νἱ δύν ιέμεηο ρσξὶο βέβαηα λὰ ἀιιάμεη ὁ ηόλνο.. 2. ιέγακε ηὸλ ἑμῆο ηπθινζνύξηε γηὰ λὰ ηνὺο ζπκόκαζηε: καθξὸλ πξὸ βξαρένο πεξηζπᾶηαη.ιπ. ὥο. ζηὰ γεξκαληθὰ ἟ ιέμε Hüte (θαπέιια) πξνθέξεηαη κὲ καθξὸ ü ἐλῷ ἟ ιέμε Hütte (θαιύβα) κὲ βξαρὺ ü: κόλε δηαθνξὰ κεηαμύ ηνπο ηὸ γεγνλὸο ὅηη ζηὴλ δεύηεξε ηὸ θσλῆελ ἀθνινπζεῖηαη ἀπὸ δηπιὸ ζύκθσλν. ὇ θαλόλαο αὐηὸο ηεξεῖηαη θαὶ ζηὶο μέλεο γιῶζζεο: π. ἠ ς (ηὰ ὁπνῖα κπνξνῦλ ἐπίζεο λὰ ζεσξεζνῦλ ζὰλ δηπιά: δ = δ + ζ. θ. πνὺ ηνὺο κάζακε ἀθόκα ζηὸ ζρνιεῖν θαὶ πνὺ δὲλ εἴρακε ηὴλ θνβία ηῆο θαζαξεύνπζαο πνὺ ἐπηθξαηεῖ ζήκεξα. ηνῦηνη. Οἱ ιέμεηο νὔηε.). καθξὸλ πξὸ καθξνῦ ὀμύλεηαη. θ.2. θαὶ ἔηζη παξέκεηλε ἟ ὀμεία. πνὺ ἔρεη ὡο θσλῆελ ε ἠ ν. Ὅζν παξάδνμν θαὶ ἂλ θαίλεηαη. «εἴ ηε».ιπ.. ιέκε ηόηε ὅηη ἟ ζπιιαβὴ εἶλαη ζέζεη καθξά (ἐλῷ μέξνπκε ὅηη εἶλαη βξαρεία. ιέμεηο δειαδὴ πνὺ παίξλνπλ ὀμεία ἐλῷ ζὰ ἔπξεπε λὰ παίξλνπλ πεξηζπσκέλε (ἀθνῦ ἟ ιήγνπζα εἶλαη βξαρεία θαὶ ἟ παξαιήγνπζα καθξά). θίινπ· 3. Ἡ γεληά ηῶλ ζεκεξηλῶλ 45άξεδσλ θαὶ ἄλσ. ἐμ νὗ θαὶ ὁ ηίηινο αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο. μ = θ + ζ. πνὺ ἔρεη ὁπνηνδήπνηε θσλῆελ θαὶ ἀθνινπζεῖηαη ἀπὸ δηπιὸ ζύκθσλν ἠ δ/μ/ς. ς = π + ζ). Ὑπάξρνπλ θάπνηεο ἐμαηξέζεηο: νὔηε. ὥζηε. θξνῦην. «κή ηε». κήηε. θ. ὅηαλ ἟ ιήγνπζα εἶλαη βξαρεία θαὶ ἟ παξαιήγνπζα καθξὰ ηόηε ἟ παξαιήγνπζα πεξηζπᾶηαη: πξῶηνο. Σὲ ηί δηαθέξνπλ ηὸ ὥζηε (πνὺ παίξλεη ὀμεία) θαὶ ηὸ δῶζηε (πνὺ παίξλεη πεξηζπσκέλε ζύκθσλα κὲ ηὸλ θαλόλα). ζνῦπεο. ὅηαλ ἟ ιήγνπζα εἶλαη καθξὰ. κῆιν. ὅζνλ ἀθνξᾶ ηὸ κῆθνο ηῶλ ζπιιαβῶλ: o εἶλαη ζίγνπξα βξαρεία κηὰ ζπιιαβὴ: 1. κήηε. Ἀνακεθαλαίωζη Μπνξνῦκε λὰ πνῦκε ζπλνπηηθὰ ὅηη ἔρνπκε ηνὺο ἑμῆο θαλόλεο πνὺ εἶλαη ἀλεμάξηεηνη ηνῦ γξακκαηηθνῦ ηύπνπ ηῆο ιέμεο θαὶ ἐθαξκόδνληαη κὲ καζεκαηηθὴ ἀθξίβεηα: 1. Σπκβαίλεη δειαδὴ ὅηη εἴδακε ζηὸ πξνεγνύκελν θεθάιαην κὲ ηὰ ἐγθιηηηθά: ζὲ πξῶην ζηάδην ὁ ηόλνο ηνῦ ηὲ κεηαθέξζεθε ζηὴλ πξνεγνύκελε ιέμε θαὶ ἔγηλαλ: «νὔ ηε». δίλσ. ζηὶο ὁπνῖεο πξνζηέζεθε ηὸ ἐγθιηηηθὸ κόξην ηέ. κή. πῆγε.

3. κηὰ ζπιιαβὴ κπνξεῖ λὰ εἶλαη καθξὰ ἠ βξαρεία. πνὺ εἶλαη ιήγνπζα κὲ δίθζνγγν νη ἠ αη ρσξὶο λὰ ἀθνινπζεῖ ζύκθσλν· o εἶλαη ζίγνπξα καθξὰ κηὰ ζπιιαβή: 1. πεξηζπσκέλε ὅηαλ ἟ ιήγνπζα εἶλαη βξαρεία· o ἟ βξαρεία ιήγνπζα παίξλεη ὀμεία (ἠ βαξεία. 2. ὅζνλ ἀθνξᾶ ηὸλ ηνληζκό: o ἟ πξνπαξαιήγνπζα παίξλεη πάληα ὀμεία· o ἟ βξαρεία παξαιήγνπζα παίξλεη ὀμεία· o ἟ καθξὰ παξαιήγνπζα παίξλεη: 1. ἀλάινγα κὲ ηὸλ γξακκαηηθὸ ηύπν:   πόηε κία ζπιιαβὴ κὲ δίρξνλν θσλῆελ εἶλαη καθξὰ ἠ βξαρεία· ηί ηόλν παίξλεη κία καθξὰ ιήγνπζα. ὇ γεληθὸο θαλόλαο εἶλαη: ὅηαλ ἕλα ξῆκα ηνλίδεηαη ζηὴ ιήγνπζα παίξλεη πεξηζπσκέλε: ἀγαπῶ ἀγαπᾶο ἀγαπᾶ ἀγαπᾶκε (ζηὸ ἑπόκελν κάζεκα) ἀγαπᾶηε (ζηὸ ἑπόκελν κάζεκα) ἀγαπνῦλ πνζῶ πνζεῖο πνζεῖ πνζνῦκε (καθξὸλ πξὸ βξαρένο) πνζεῖηε (καθξὸλ πξὸ βξαρένο) πνζνῦλ . 2. Ἡ πξώηε πεξίπησζε πνὺ ζὰ ἐμεηάζνπκε εἶλαη ἟ ιήγνπζα ηῶλ ξεκάησλ. Σηὰ ἑπόκελα καζήκαηα ζὰ ἐμεηάζνπκε. Μάζεκα 7: Ἡ ιήγνπζα ηῶλ ξεκάησλ Σηὰ ἑπόκελα καζήκαηα ζὰ ἀζρνιεζνῦκε ινηπὸλ κὲ ηὸ κῆθνο ηῶλ δηρξόλσλ θσλεέλησλ ζὲ ιήγνπζα παξαιήγνπζα θαὶ κὲ ηὸλ ηόλν πνὺ παίξλεη ἟ καθξὰ ιήγνπζα. ὅξα Μάζεκα 4)· o ἟ καθξὰ ιήγνπζα κπνξεῖ λὰ πάξεη ὁηηδήπνηε. 2. πνὺ πεξηέρεη δίθζνγγν (θαὶ δὲλ ὑπάγεηαη ζηὴλ παξαπάλσ πεξίπησζε)· o ζὲ ὅιεο ηὶο ἄιιεο πεξηπηώζεηο. πνὺ ἔρεη ὡο θσλῆελ ε ἠ σ. ὀμεία ὅηαλ ἟ ιήγνπζα εἶλαη καθξά.

(ζηὰ παξαδείγκαηά καο ρξεζηκνπνηνῦκε ἔςηινλ ζηὴ ιήγνπζα γηὰ λὰ δείμνπκε ὅηη ὁ θαλόλαο «καθξὸλ πξὸ βξαρένο πεξηζπᾶηαη» δὲλ ἐθαξκόδεηαη)· 2. ὅηαλ ἔρνπκε (ἄηνλν) α ζηὴ ιήγνπζα ηῆο πξνζηαθηηθῆο. θ. Γειαδὴ ἂλ ἐμαηξέζνπκε αὐηὲο ηὶο 6 πεξηπηώζεηο. -ᾶζαη. ηόηε αὐηὰ εἶλαη βξαρέα : κὲ ἄιια ιόγηα. Μάζεκα 8: Ἡ παξαιήγνπζα ηῶλ ξεκάησλ ἖λῷ ζηὸ πξνεγνύκελν κάζεκα ἐμεηάζακε ηὴλ πεξίπησζε ηῆο ιήγνπζαο ηῶλ ξεκάησλ θαὶ ὁ θαλόλαο ἦηαλ πνιὺ ἁπιόο: ἟ ιήγνπζα ηῶλ ξεκάησλ. ηὸ α ηῆο παξαιήγνπζαο εἶλαη πάληα βξαρὺ θαὶ παίξλεη ὀμεία. ηόηε αὐηὸ εἶλαη καθξό: πήδα. βνύηα· 4. θνίηα. -ᾶλε ηῆο ὁξηζηηθῆο. ζὲ ὅιεο ηὶο ἄιιεο πεξηπηώζεηο εἶλαη βξαρύ. -ᾶηαη. ὅηαλ ἔρνπκε (ἄηνλν) α ζηὴ ιήγνπζα ηῆο ὁξηζηηθῆο. ηόηε αὐηὸ εἶλαη βξαρύ: πόηε ἔρνπκε α ζηὴ ιήγνπζα. ἕλα ξήκα πνὺ ηνλίδεηαη ζηὴ παξαιήγνπζα ζὲ κηὰ ζπιιαβὴ κὲ ἰῶηα ἠ ὕςηινλ παίξλεη ὁπσζδήπνηε ὀμεία: δίλε. ὅηαλ ἔρνπκε η θαὶ π ζηὴλ παξαιήγνπζα. ὅηαλ ηνλίδεηαη παίξλεη πάληα πεξηζπσκέλε. -ᾶκε. ξώηα. θύγε. ὇ Τξηαληαθπιιίδεο κᾶο δίλεη ηνὺο ηέζζεξηο ἑμῆο θαλόλεο πνὺ θαιύπηνπλ ηειείσο ηὶο ἀλάγθεο ηῶλ ξεκάησλ: 1. Σηὴ πεξίπησζε ηῆο παξαιήγνπζαο ἟ θαηάζηαζε εἶλαη πηὸ πνιύπινθε. κόλν ζηὸλ παξαηαηηθὸ (πῆγα. ιύζε. ζηὶο θαηαιήμεηο -ᾶκαη. Ἂλ πάξνπκε ἀπὸ ἕλα παξάδεηγκα ξήκαηνο θάζε ζπδπγίαο (ζηὴλ ἐλεξγεηηθὴ θαὶ ζηὴλ παζεηηθὴ θσλὴ) βιέπνπκε ὅηη ὅιεο ἀλεμαηξέησο νἱ πεξηπηώζεηο θαιύπηνληαη ἤδε ἀπὸ ηνὺο θαλόλεο ηῶλ πξνεγνπκέλσλ καζεκάησλ θαὶ ηνὺο θαλόλεο πνὺ κόιηο κάζακε: Πρώτη συζυγία .ιπ. ἦξζαλ)· 3. Καὶ ζὲ ὁξηζκέλεο πξνζηαθηηθὲο ἠ ζὲ ἀπαξέκθαηα ηῆο ἀξραίαο ἠ ηῆο θαζαξεύνπζαο πνὺ ἔρνπλ παξακείλεη ζὲ ἐθθξάζεηο.λὰ δῶ λὰ δεῖο λὰ δεῖ λὰ δνῦκε (καθξὸλ πξὸ βξαρένο) λὰ δεῖηε (καθξὸλ πξὸ βξαρένο) λὰ δνῦλ θνβνῦ ζνῦ εἰπεῖλ («θνβνῦ ηνὺο Γαλανὺο θαὶ δῶξα θέξνληαο») («ζνῦ Κύξηε θπιαθὴλ ηῷ ζηόκαηί κνπ») («θεξ᾿ εἰπεῖλ») Ὅπσο βιέπνπκε νἱ πεξηπηώζεηο ὅπνπ ἕλα ηῆκα ηνλίδεηαη ζηὴ ιήγνπζα πεξηνξίδνληαη ζηὰ ξήκαηα ηῆο δεύηεξεο ζπδπγίαο. -ᾶηε. ζηὰ ηξία πξόζσπα ηνῦ ἑληθνῦ θαὶ ζηὸ ηξίην πξόζσπν ηνῦ πιεζπληηθνῦ. ξίμε. ηὸ α ηῆο παξαιήγνπζαο εἶλαη καθξό.

γξάςεη καθξὸλ πξὸ καθξνῦ Πξνζηαθηηθὴ γξάςε γξάςηε θαλόλαο 4 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο ηὸ ἴδην ἖λεζηῶηαο γξάθνκαη γξάθεζαη γξάθεηαη γξαθόκαζηε πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην . ἔρσ/εἶρα θ.ιπ. ἂλ εἶλαη καθξὰ ηόηε ὀμύλεηαη γηαηὶ ἟ ιήγνπζα εἶλαη καθξὰ (Μάζεκα 6) καθξὸλ πξὸ καθξνῦ ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα (Μάζεκα 5) ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ καθξνῦ Παξαηαηηθὸο ἔγξαθα ἔγξαθεο ἔγξαθε γξάθακε γξάθαηε ἔγξαθαλ πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Μέιισλ ζὰ γξάςσ ζὰ γξάςεηο ζὰ γξάςεη ζὰ γξάςνπκε ζὰ γξάςεηε ζὰ γξάςνπλ καθξὸλ πξὸ καθξνῦ ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ καθξνῦ Ἀόξηζηνο ἔγξαςα ἔγξαςεο ἔγξαςε γξάςακε γξάςαηε ἔγξαςαλ πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ἖λεζηῶηαο γξάθσ Παξαθείκελνο.γξάθεηο γξάθεη γξάθνπκε γξάθεηε γξάθνπλ ἂλ ἟ παξαιήγνπζα εἶλαη βξαρεία ηόηε ὀμύλεηαη νὕησο ἠ ἄιισο (Μάζεκα 6).

γξαθηεῖ Πξνζηαθηηθὴ γξάςνπ γξαθηεῖηε ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο (Μάζεκα 7) ιήγνπζα καθξὰ καθξὸλ πξὸ βξαρένο Δεύτερη συζυγία ἖λεζηῶηαο Παξαηαηηθὸο ἀγαπᾶο ἀγαπάεη ἀγαπᾶκε ἀγαπᾶηε ἀγαπνῦλ πεξηζπσκέλε ζηὴ ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο πνὺ ηνλίδεηαη: Μάζεκα 7 ηὸ ἴδην ιήγνπζα καθξὰ θαλόλαο 4 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο ηὸ ἴδην πεξηζπσκέλε ζηὴ ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο ἀγαπνῦζα θαλόλαο 2 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο: ιήγνπζα ἀγαπῶ .γξάθεζηε γξάθνληαη ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Παξαηαηηθὸο γξαθόκνπλ γξαθόζνπλ γξαθόηαλ γξαθόκαζηαλ γξαθόζαζηαλ γξάθνληαλ ηὸ ν εἶλαη βξαρὺ ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Μέιισλ ζὰ γξαθηῶ ζὰ γξαθηεῖο ζὰ γξαθηεῖ ζὰ γξαθηνῦκε ζὰ γξαθηεῖηε ζὰ γξαθηνῦλ ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο (Μάζεκα 7) ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ βξαρένο καθξὸλ πξὸ βξαρένο ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο Ἀόξηζηνο γξάθηεθα γξάθηεθεο γξάθηεθε γξαθηήθακε γξαθηήθαηε γξάθηεθαλ πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Παξαθείκελνο. ἔρσ/εἶρα θ.ιπ.

θαὶ ἄξα καθξὸλ πξὸ βξαρένο καθξὸλ πξὸ βξαρένο (Μάζεκα 6) ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην θαλόλαο 2 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο Μέιισλ ζὰ ἀγαπήζσ ζὰ ἀγαπήζεηο ζὰ ἀγαπήζεη ζὰ ἀγαπήζνπκε ζὰ ἀγαπήζεηε ζὰ ἀγαπήζνπλ καθξὸλ πξὸ καθξνῦ ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ καθξνῦ Ἀόξηζηνο ἀγάπεζα ἀγάπεζεο ἀγάπεζε ἀγαπήζακε ἀγαπήζαηε ἀγάπεζαλ πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Παξαθείκελνο.ιπ. ἔρσ/εἶρα ἀγαπήζεη καθξὸλ πξὸ καθξνῦ Πξνζηαθηηθὴ ἀγάπα ἀγαπῆζηε ἖λεζηῶηαο ζπκᾶκαη ζπκᾶζαη ζπκᾶηαη ζπκόκαζηε ζπκόζαζηε ζπκνῦληαη Παξαηαηηθὸο ζπκόκνπλ ζπκόζνπλ θαλόλαο 3 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο: ιήγνπζα καθξὰ θαὶ ἄξα ὀμεία ὅπνην κῆθνο θαὶ λὰ ἔρεη ἟ παξαιήγνπζα καθξὸλ πξὸ βξαρένο θαλόλαο 4 αὐηνῦ ηνῦ καζήκαηνο ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ βξαρένο (ηὸ αη εἶλαη βξαρὺ ζηὴ ιήγνπζα ὅηαλ δὲλ ἀθνινπζεῖ ἄιιν γξάκκα. θ.ἀγαπνῦζεο ἀγαπνῦζε ἀγαπνύζακε ἀγαπνύζαηε ἀγαπνῦζαλ βξαρεία. Μάζεκα 6) ηὸ ν εἶλαη βξαρὺ ηὸ ἴδην .

ζὰ ἀζρνιεζνῦκε κὲ ηὰ ἄιια κέξε ηνῦ ιόγνπ: ηὰ νὐζηαζηηθά.ιπ. ηὰ ἐπηξξήκαηα. ηὰ ἐπίζεηα. ὅηαλ ηνλίδνληαη ζηὴλ ιήγνπζα παίξλνπλ ὀμεία ζὲ ὅιεο ηὶο πηώζεηο ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ γεληθὴ θαὶ ηὴλ δνηηθὴ (ηνῦ ἑληθνῦ θαὶ ηνῦ πιεζπληηθνῦ) πνὺ παίξλνπλ πάληα πεξηζπσκέλε: ὆λνκαζηηθὴ Γεληθὴ (Δνηηθὴ) ὁ θαιὸο ἰαηξὸο ηνῦ θαινῦ ἰαηξνῦ (ηῷ θαιῷ ἰαηξῷ) νἱ θαινὶ ἰαηξνὶ ηῶλ θαιῶλ ἰαηξῶλ (ηνῖο θαινῖο ἰαηξνῖο) . ἐπηζέησλ θαὶ ἐπηξξεκάησλ Σηὰ δύν πξνεγνύκελα καζήκαηα ἐμεηάζακε ηὸλ ηνληζκὸ ηῶλ ξεκάησλ θαὶ εἴδακε ὅιεο ηὶο πεξηπηώζεηο πνὺ κπνξνῦλ λὰ πξνθύςνπλ. θαὶ ηειεπηαῖν.ζπκόηαλ ζπκόκαζηαλ ζπκόζαζηαλ ζπκόληαλ ηὸ ἴδην πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ν εἶλαη βξαρὺ Μέιισλ ζὰ ζπκεζῶ ζὰ ζπκεζεῖο ζὰ ζπκεζεῖ ζὰ ζπκεζνῦκε ζὰ ζπκεζεῖηε ζὰ ζπκεζνῦλ ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο (Μάζεκα 7) ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην καθξὸλ πξὸ βξαρένο καθξὸλ πξὸ βξαρένο ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο Ἀόξηζηνο ζπκήζεθα ζπκήζεθεο ζπκήζεθε ζπκεζήθακε ζπκεζήθαηε ζπκήζεθαλ πξνπαξαιήγνπζα ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην ηὸ ἴδην Παξαθείκελνο. θ. Σηὸ κάζεκα αὐηὸ θαὶ ζηὸ ἑπόκελν. ζηὴλ πεξίπησζε ηῆο ιήγνπζαο ὁ θαλόλαο εἶλαη πνιὺ ἁπιόο: ηὰ νὐζηαζηηθὰ θαὶ ηὰ ἐπίζεηα. ἔρσ/εἶρα ζπκεζεῖ ιήγνπζα ηνῦ ξήκαηνο (Μάζεκα 7) Πξνζηαθηηθὴ ζπκήζνπ ζπκεζεῖηε καθξὸλ πξὸ καθξνῦ καθξὸλ πξὸ βξαρένο Μάζεκα 9: Ἡ ιήγνπζα ηῶλ νὐζηαζηηθῶλ. Ἄιιε κηὰ θνξά.

ιπ. ὁ λνῦο/ηνῦ λνῦ. ζηὴλ πξώηε πεξίπησζε πξόθεηηαη γηὰ ινγηζηὴ πνὺ εἶλαη βνεζόο. νἱ ἀθξηβεῖο. Σηὸ παξάδεηγκα «ὁ ἐπηκειὴο καζεηὴο» βιέπνπκε ὅηη θαὶ ἟ ὀλνκαζηηθὴ θαὶ ἟ αἰηηαηηθὴ ηνῦ πιεζπληηθνῦ ηνῦ «ἐπηκειὴο» παίξλνπλ πεξηζπσκέλε. νἱ δπζηπρεῖο. θ. Ἀιιὰ ηὸ πιῆζνο ἐθθξάζεσλ πνὺ ρξεζηκνπνηνῦκε θαζεκεξηλὰ («δόμα ηῷ Θεῷ») θαὶ πνὺ πεξηέρνπλ δνηηθὴ πηώζε δηθαηνινγεῖ ηὴλ ἀλαθνξά ηεο. Πξόθεηηαη γηὰ ἐμαίξεζε ζηὸλ θαλόλα: νἱ πηώζεηο ηνῦ πιεζπληηθνῦ πνὺ θαηαιήγνπλ ζὲ -εῖο παίξλνπλ πεξηζπσκέλε: νἱ ζπγγξαθεῖο. θ. Ἄιισζηε ὁ θαλόλαο εἶλαη ηὸ ἴδην ἁπιὸο ὅζν θαὶ ἀπαξαβίαζηνο: ηόζν ἟ γεληθὴ ὅζν θαὶ ἟ δνηηθὴ ὅηαλ ηνλίδνληαη παίξλνπλ πεξηζπσκέλε. νἱ ὁπνῖεο θιίλνληαη θαηὰ ηὸ ἀξραῖν πξόηππν· . νἱ ζπγγελεῖο. Δἶλαη δειαδὴ ἟ πεξηζπσκέλε δείθηεο ηῆο γεληθῆο (θαὶ ηῆο δνηηθῆο). Ἄιιεο ἐμαηξέζεηο:  ιέμεηο ἀπὸ ηὰ ἀξραῖα: ἟ γῆ/ηῆο γῆο. ηὸ θῶο/ηνῦ θσηόο.Αἰηηαηηθὴ Κιεηηθὴ ηὸλ θαιὸ ἰαηξὸ ὦ θαιὲ ἰαηξὲ ηνὺο θαινὺο ἰαηξνὺο ὦ θαινὶ ἰαηξνὶ ὆λνκαζηηθὴ Γεληθὴ (Δνηηθὴ) Αἰηηαηηθὴ Κιεηηθὴ ὁ ἐπηκειὴο καζεηὴο ηνῦ ἐπηκεινῦο καζεηῆ (ηῷ ἐπηκειεῖ καζεηῇ) ηὸλ ἐπηκειὴ καζεηὴ ὦ ἐπηκειὴ καζεηὴ νἱ ἐπηκειεῖο καζεηὲο ηῶλ ἐπηκειῶλ καζεηῶλ (ηνῖο ἐπηκειέζη καζεηέζη) ηνὺο ἐπηκειεῖο καζεηὲο ὦ ἐπηκειεῖο καζεηὲο ὆λνκαζηηθὴ Γεληθὴ (Δνηηθὴ) Αἰηηαηηθὴ Κιεηηθὴ ἟ πηθξὴ ραξὰ ηῆο πηθξῆο ραξᾶο (ηῇ πηθξῇ ραξᾷ) ηὴλ πηθξὴ ραξὰ ὦ πηθξὴ ραξὰ νἱ πηθξὲο ραξὲο ηῶλ πηθξῶλ ραξῶλ (ηαῖο πηθξαῖο ραξαῖο) ηὶο πηθξὲο ραξὲο ὦ πηθξὲο ραξὲο ὆λνκαζηηθὴ Γεληθὴ Αἰηηαηηθὴ Κιεηηθὴ ηὸ κηθξὸ παηδὶ ηνῦ κηθξνῦ παηδηνῦ ηὸ κηθξὸ παηδὶ ὦ κηθξὸ παηδὶ ηὰ κηθξὰ παηδηὰ ηῶλ κηθξῶλ παηδηῶλ ηὰ κηθξὰ παηδηὰ ὦ κηθξὰ παηδηὰ Ἂο κὴ ηξνκάμεη ὁ ἀλαγλώζηεο βιέπνληαο δνηηθὲο πηώζεηο (θαὶ ηὶο ἀληίζηνηρεο ὑπνγεγξακκέλεο) ζὲ αὐηὴλ ηὴλ ἱζηνζειίδα. Ἡ πεξηζπσκέλε κᾶο ἐπηηξέπεη λὰ δηεπθξηλίζνπκε ηὸ λόεκα θξάζεσλ ὅπσο: «ἄθνπζα ἕλαλ βνεζὸ ινγηζηὴ λὰ ιέεη»/«ἄθνπζα ἕλαλ βνεζὸ ινγηζηῆ λὰ ιέεη». ηὸ πᾶλ/ηνῦ παληόο. Πξνθαλῶο ἟ δνηηθὴ δὲλ ρξεζηκνπνηεῖηαη ζηὴλ δεκνηηθὴ γιώζζα θαὶ θαλεὶο δὲλ ἐπηζπκεῖ λὰ ηὴλ ἐπαλαθέξεη.ιπ. ζηὴλ δεύηεξε πεξίπησζε γηὰ ηὸλ βνεζὸ ἑλὸο ινγηζηῆ.

ὁ ηόλνο πνὺ ζὰ βάινπκε ζὲ κία παξαιήγνπζα ἐμαξηᾶηαη πάληα ἀπὸ ηὸ κῆθνο ηῆο ιήγνπζαο θαὶ ηῆο παξαιήγνπζαο. η. π ζηὴλ παξαιήγνπζα εἶλαη πάληα βξαρέα: δάζνο. ὁ ἐθεκεξηδνπώιηο. θ. Παιακᾶο. ὁ ζσηήξαο. ἦηα. Μάζεκα 10: Ἡ παξαιήγνπζα ηῶλ νὐζηαζηηθῶλ. Σθνπθᾶο. π ηῆο ιήγνπζαο ηῶλ νὐδεηέξσλ εἶλαη καθξά: ηὸ καραίξη. Ἔρνπκε θαὶ πάιη (ὅπσο ζηὸ κάζεκα 8) ηέζζεξηο θαλόλεο πνὺ θαιύπηνπλ ὅιεο ηὶο πεξηπηώζεηο: 1. θξάηνο. ὁ πήρπο. θ. θ.). Ἡξαθιῆο.ιπ. .. ὁ ἀγώλαο. Ὅζν γηὰ ηὰ ἐπηξξήκαηα. ἖θαξκόδνπκε δειαδὴ ηνὺο θαλόλεο «καθξὸλ πξὸ καθξνῦ ὀμύλεηαη» θαὶ «καθξὸλ πξὸ βξαρένο πεξηζπᾶηαη». ὠκέγα ἠ δηθζόγγνπο. Ναπζηθᾶ. ηὰ η. θ. Μὲ ἄιια ιόγηα ἟ πεξηζπσκέλε ζηὴλ παξαιήγνπζα εἶλαη δείθηεο ηνῦ νὐδέηεξνπ νὐζηαζηηθνῦ/ἐπηζέηνπ ἠ ηνῦ ἐπηξξήκαηνο: ἟ ζεία/ηὰ ζεῖα. ὄκηθξνλ. θ. ἐπηζέησλ θαὶ ἐπηξξεκάησλ. θαὶ πεξηζπσκέλε ὅηαλ ιήγνπλ ζὲ -ῶο: ἀθξηβῶο. Λνπθᾶο. Τί γίλεηαη ὅκσο ὅηαλ ηὰ θσλήεληά ηνπο εἶλαη δίρξνλα. ἐπηζέησλ θαὶ ἐπηξξεκάησλ Σηὸ ηειεπηαῖν καο κάζεκα ζὰ ἀζρνιεζνῦκε κὲ ηὴλ παξαιήγνπζα ηῶλ νὐζηαζηηθῶλ. Τίζεηαη ινηπὸλ ηὸ ἐξώηεκα: πόηε ἕλα α. ἀζθαιῶο. ζηγά. Μσπζῆο. ηὸ πνηήξη. θαὶ ἐθαξκόδνπκε ἄκεζα ηνὺο δύν αὐηνὺο θαλόλεο. ηὸ ζῶκα. ἟ ρξήζηο. μίθνο. ηὸ ινπινύδη.ιπ. θηελά. Ἰεζνῦο. Ὅηαλ νἱ ζπιιαβὲο πεξηέρνπλ ἔςηινλ.ιπ. ἟ ὁπνία/ηὰ ὁπνῖα.ιπ. μύιν. ἄλδξεο. 3.ιπ. ηῆο Ἀζήλαο. ἟ ὥξα/ηῆο ὥξαο. κύηεο. ηὸ α ηῆο ιήγνπζαο ηῶλ νὐδεηέξσλ θαὶ ηῶλ ἐπηξξεκάησλ εἶλαη βξαρύ: ὡξαῖα («ηὰ ὡξαῖα βηβιία»). η ἠ π ζηὴλ ιήγνπζα ἠ ζηὴλ παξαιήγνπζα εἶλαη καθξὸ θαὶ πόηε βξαρύ. η. -ῆο. βξάδπ. ηὸ ζρῆκα. εἰδηθά.ιπ. Ἑξκῆο. πνζῶο. Πεξηθιῆο. ιεπηνκεξῶο. ηὸ ζήιπ. Θαιῆο. θύξηα ὀλόκαηα ἀπὸ ηὰ ἀξραῖα πνὺ θαηαιήγνπλ ζὲ -ᾶ/-ᾶο. θ. -νῦο (Ἀζελᾶ. θ. Ὅπσο εἴδακε θαὶ ζηὸ κάζεκα 8 ὅπνπ ἀζρνιεζήθακε κὲ ηὴλ παξαιήγνπζα ηῶλ ξεκάησλ. ηὰ α. 4. ἟ Γηώηα/ηὸ γηῶηα. π. ηῆο ιήγνπζαο ηῶλ ἀξζεληθῶλ θαὶ ζειπθῶλ ὀλνκάησλ εἶλαη καθξά: ὡξαία («἟ ὡξαία ἗ιέλε»). θ. ηὸ ρείιη. ἟ Δώξα/ηὰ δῶξα. ηόηε μέξνπκε θηόιαο ἂλ εἶλαη καθξὲο ἠ βξαρεῖεο.ιπ. αὐηὰ παίξλνπλ ὀμεία ὅηαλ ιήγνπλ ζὲ -ά: παιηά. 2. κύζνο. Θεκηζηνθιῆο. ηὰ α. γεληθῶο. θαιά.ιπ. ἁπιά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful