REZOLUŢIA PENTRU AGRICULTURĂ

• stimularea formării de microferme pri asociere participati!ă" are dă" !i dere de tere #i de utila$e a%ricole& • stimularea lucrării păm' tului pri acordarea de credite su(!e )io ate pe tru e*ecutarea lucrărilor& • asi%urarea de semi )e selec)io ate #i co di)io ate& • asi%urarea de spa)ii de depo+itare pe tru recoltele producătorilor i di!iduali la u pre) mi im& • acordarea de credite a%ricole cu do(' dă su(!e )io ată care să fie %ara tate cu !aloarea recoltei& • , cura$area , fii )ării de , trepri deri mici #i mi$locii pe tru o primă prelucrare a produselor a%ricole c't mai aproape de locul de producere& • asiste )ă de specialitate %ratuită di partea statului , dome iul lucrărilor a%ricole& • or%a i+area de cursuri mi imale pe tru pre%ătirea profesio ală a for)ei de mu că di dome iul a%ricol& • or%a i+area pre%ătirii ma a%erilor di sfera produc)iei a%ricole di , trepri derile mici #i mi$locii& • acordarea de asiste )ă %ratuită pe tru , tocmirea de proiecte de afaceri , !ederea accesării creditelor acordate de Comu itatea Europea ă& • protec)ia produselor a%ricole rom' e#ti pe pia)a auto-to ă pri tr.o politică !amală corectă #i , co formitate cu politica !amală a celorlalte state europe e& • protec)ia reală a producătorului direct pe pie)ele $ude)ului& • asi%urarea de rase ameliorate pe tru producătorii di $ude)& • stimularea cercetării proprii , dome iu& • crearea u ui sistem de ac-i+i)ii pe tru ridicarea ritmică a produselor a%roalime tare di mediul rural cu plata , mome tul ac-i+i)io ării sau , tr.u terme c't mai scurt& • studierea resurselor reale la i!elul $ude)ului pe tru , fii )area u ei re)ele de a%roturism cel pu)i , +o e care au pote )ial/ , prea$ma o(iecti!elor culturale #i istorice recu oscute" pe malul drept al lacului de acumulare de la 0t' ca etc1& • acordarea de prime pe tru e*portatorii de produse a%ricole1