Perbezaan Program Pembasmian Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia: Kajian Kes Bandung dan Kuala Lumpur

Posted by yogi suprayogi sugandi on September 11, 2008

Kuala Lumpur Slums Area
Yogi Suprayogi Sugandi

Pendahuluan Kemiskinan masih menarik perhatian banyak pihak, termasuk para ahli akademik di berbagai bidang kajian. Kajian tentang kemiskinan selalunya melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan juga politik (Jamasy, 2004: 2). Ahli sejarah dan perbandingan kemiskinan mendefinisikan kemiskinan melalui satu garisan (continuum), kemahuan (want) bermula dari kebuluran, saradiri (subsistence), sosial coping dan akhir sekali partisipasi sosial. (George dan Howards, 1991: 2). Walau bagaimanapun, kemiskinan merupakan sebagai suatu masalah kehidupan sosial didalam masyarakat dunia ketiga, bukan hanya wujud pada masyarakat luar bandar, tetapi juga bandar. Seperti halnya dituliskan oleh ahli-ahli sosiologi, politik dan ekonomi di Indonesia, yang menyatakan bahawa kemiskinan termasuk dalam permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya tergantung pada ideologi yang dipergunakan (Oman Sukmana, 2005: 132). Maksud daripada ideologi ini adalah tergantung daripada bagaimana pentadbir negara menyelesaikannya. Para ahli sains sosial telah mengumpulkan berbagai statistik untuk mengetahui betapa meluasnya fenomena kemiskinan yang berlaku di seluruh dunia dengan berpautan kepada beberapa petunjuk tertentu. Antara lain, kekurangan makanan, perkiraan usia purata dilahirkan, seberapa luas ketidaktahuannya dan lain-lain (Mohd Razali Agus, 2005: 36). Oleh sebab makanan merupakan keperluan asas untuk hidup dan pelbagai jenis kekurangan berlaku keatas diri seseorang. Namun apabila makanan sudah terpenuhi seseorang akan mencari perlindungan dengan membina rumah yang layak didiami sehingga seseorang itu akan mudah meneruskan kehidupannya. Di samping kedua-dua ukuran biologikal dan fizikal tersebut, telah ditambahkan pula kurang pendidikan sebagai indikator yang berkaitan dengan

kemajuan sosial (Nabil Subhi ath-Thawil, 1985: 40). Untuk mencapai kemajuan sosial tersebut diperlukanlah pembangunan. Pembangunan ditakrifkan sebagai sekumpulan usaha manusia yang dilakukan secara merdeka, terancang dan berterusan untuk meningkatkan kualiti kehidupan, matlamat asas pembangunan adalah memberdayakan manusia sebagai insan yang merdeka supaya dapat mencapai taraf kehidupan dan keadilan sosial yang lebih baik, ringkasnya, pembangunan bertujuan untuk memperkaya kehidupan manusia atau enriching human lives (Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin, 1998: V). Oleh sebab itu pembangunan dapat dikatakan sebagai sekumpulan program atau projek untuk memperbesar peluang manusia dalam mempertahankan dan seterusnya meningkatkan kualiti kehidupan, mempertinggi aksesibiliti dan memperkuat penyertaan yang menunjukkan petunjuk tentang kedudukan manusia sebagai diutamakan (put people first), merujuk kepada pentakrifan diatas pembangunan sosial dan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan sama ada manusia ataupun masyarakat. Secara tidak langsung mensejahterakan manusia dan masyarakat ialah membasmi kemiskinan dalam bentuk apapun (Muhamad Fadhil Nurdin, 1999: 18). Unsur manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan kerana manusia sebagai subjek atau pelakon sekaligus objek atau tujuan pembangunan. Ini bermakna bahawa pencapaian pembangunan adalah bergantung kepada kebolehan manusia dalam menterjemahkan berbagai isu pembangunan kemudian menggubal dasar dan merancang strategi pembangunan. Seterusnya, untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukanlah, program dan projek pembangunan serta mengawal prosesnya termasuk alokasi dan distribusi sumber-sumber atau faktor-faktor produksi, untuk membasmi kemiskinan (Chamshuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988: 14). Isu kemiskinan negara-negara yang sedang membangun selalunya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas di negara-negara maju. (Surathman Kastin Hassan, 1996: 70). Namun para penyelidik sosial kurang memperhatikan bahawa di bandar-bandar besar masih banyak masyarakat miskin yang perlu diberi perhatian. Kepesatan pembangunan sesebuah bandar merupakan daya tarikan kepada masyarakat kampung untuk berpindah dan merasakan bagaimana rasa kehidupan bandaraya (Mohd Razali Agus, 2005: 3) Keadaan dan masalah kemiskinan dalam bandar, selalunya wujud didalam kawasankawasan setinggan di kawasan pinggiran bandar. Selama ini isu kemiskinan sering dihubungkaitkan dengan keadaan masyarakat luar bandar seperti di kampung yang terpencil ataupun kampung yang mundur (Mohd Razali Agus dan Yazid Saleh, 2004: 144). Latar Belakang Kajian. Kajian ini menyelidiki perbandingan program kerajaan dalam membasmi kemiskinan pada masyarakat miskin di bandar yang terpinggirkan antara Malaysia dan Indonesia, kerana selama ini mereka selalunya dianggap hanya sebagai masyarakat pelengkap para penduduk kaya di bandar-bandar besar, tanpa diperhatikan kebutuhan asasnya. Masyarakat miskin ini bekerja di sektor informal bandar dengan pendapatan yang rendah untuk bertahan hidup di bandar-bandar besar. Terdapat warga bandar yang tidak punya pekerjaan tetap dan melakukan jenayah sekadar untuk mempertahankan hidup (Mohd Razali Agus, 1995: 105). Bandar-bandar Malaysia dan Indonesia mempunyai ciri-ciri penduduk yang hampir sama, sehingga memungkinkan suatu kajian perbandingan dilakukan (Edi, 1997: 35). Tingkat penghijrahan ke bandar-bandar besar di kedua-dua negara ini mempunyai tingkat yang

Kemudian beberapa pusat perniagaan yang besar terdapat di sekitaran Kuala Lumpur. Kemelesetan ekonomi di kedua-dua negara yang melanda hampir semua negara di Asia memaksa kerajaan melihat kembali peranannya. dan Arab. Matlamat utama dasar pembangunan negara ialah untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dapat dicapai. Oleh kerana kemiskinan merupakan satu bidang kajian sosiologikal yang bukan sahaja dikaji sebagai suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat bandar. Kuala Lumpur memiliki lebih kurang 22 institusi pengajian tinggi. Melayu Sumatera. India. Oleh kerana itu adalah wajar jika kebanyakan warga yang tinggal di kawasan ini yang terdiri bukan daripada hanya terdiri warga tempatan. kurang pengalaman dan sebagainya. serta tempat perniagaan besar yang menyebar di seluruh kota Bandung. bagi mencapai hasrat dan matlamat Dasar Ekonomi Baru. Kedudukan kewangan kerajaan dan hutang negara yang tinggi tidak memungkinkan ia menampung satu perkhidmatan awam yang besar saiznya. Malaysia dan kota Bandung. Cina dan lain-lain (Diknas Kota Bandung. usaha yang bersungguhsungguh untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan penduduk di Malaysia telah diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang merupakan teras utama dan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Kelapan. begitu juga di Bandung yang memiliki lebih kurang 3 universiti awam (IPTA) dan 14 kolej swasta (IPTS). Pelaksanaan program-program pembangunan negara telah dapat meningkatkan taraf kehidupan rakyat di Malaysia. Jika di bandaraya Kuala Lumpur penduduk tempatan (lokal) adalah terdiri daripada warga Melayu dengan pendatangnya adalah warga etnik-etnik lain seperti Cina. 2001: 19). Sedangkan penduduk tempatan di Bandung adalah etnik Sunda dan warga pendatangnya adalah etnik-etnik Melayu Jawa. Penglibatan sedemikian dapat dilakukan kerana ekonomi negara pada saat itu adalah kukuh dan kedudukan kewangan kerajaan Malaysia juga kuat.hampir sama di negara-negara Asia Tenggara. 1971-1990 telah mencapai matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Disamping itu didapati setengah-setengah perusahaan awam tidak dapat dikendalikan dengan baik kerana kelemahan-kelemahan pengurusan. Fenomena sosial seperti kemiskinan sendiri masih wujud di bandaraya Kuala Lumpur. 2001: 23). terutama melalui pembangunan perumahan kos rendah bagi orang-orang yang masih mendiami rumah setinggan (Mohd Razali Agus. 2001: 21). Kemajuan yang cemerlang dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB). pada tahun-tahun 1970an penglibatan kerajaan begitu kentara sekali dalam kegiatan-kegiatan ekonomi menerusi pelaksanaan projek-projek pembangunan perindustrian. pendidikan dan pelancongan. Indonesia. tetapi juga termasuk berbagai program kerajaan dalam pembasmian kemiskinan bandar. 2005: 76). dan tetapi juga warga pendatang asing. termasuk awam (IPTA) dan swasta (IPTS). Pengambilan kes di bandaraya Kuala Lumpur dan kota Bandung ini kerana kedua-dua bandar ini memiliki ciri yang khas merupakan pusat perniagaan. perniagaan dan sebagainya. Tambahan pula pada masa itu sektor swasta pada umumnya tidak mampu memainkan peranan sedemikian (Mohd Razali Agus. 1998: 3). selain Thailand dan Filipina. 19962000 (Mohd Razali Agus. Tingkat penghijrahan ini disebabkan kekurangan seimbangannya pembangunan antara bandar dan luar bandar (Mohd Razali Agus. Ini termasuklah masalah perumahan bagi rakyat miskin. Fenomena setinggan telah menjadi masalah utama negara sejak dari dahulu lagi dan sering dikaitkan dengan gambaran yang bercanggah dengan . 2001-0055 serta Rancangan Malaysia Ketujuh.

263.1 409.3 2.8 2.2 2. Kadar Kemiskinan dan Bilangan Isi Rumah Miskin Malaysia (1995-1998) Sumber : Rancangan Malaysia Kelapan. beberapa strategi baru telah diperkenalkan.3 99.660.9 94.047.449. 2001: 1-2).5 4.0 21.0 2.449.6 319.1 4.4 67. 9. 2001 :61.4 55.3 1.4 0.3 11.1 52.8 0.0 6.7 2. Ini merupakan satu kesinambungan bagi strategi pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan untuk mempertahankan perpaduan nasional.8 4. .6 68.2 1.6 83.1 418.4 1.1 2.7 365.0 3.9 7. 2005: 22).315. 2000 : 86 Untuk mencapai pembangunan perumahan yang seimbang seperti yang ditekankan oleh Dasar Pembangunan Nasional.5 2.1 5.924.3 4. Ini termasuklah dasar-dasar untuk mempelbagaikan asas industri perumahan. Sehingga kerajaan telah ikut serta dalam program ini dalam pembangunan perumahan dan melalui projek penswastaan yang dilakukan oleh kerajaan.5 72.212. Bahkan di bawah Rancangan Malaysia Kelima dan Keenam (1986-1995).1 10.8 267. sebagai tambahan kepada penyediaan kemudahan-kemudahan infrastruktur asas dan pengenal pastian peluang-peluang ekonomi.6 2.4 10.1 1.1 274.4 62.3 1.3 2.7 Jadual 1. masalah sosial.2 2.9 221. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dalam sektor perumahan.497.4 64.6 2.5 51.2 8.9 20.1 6. Jumlah Warganegara Malaysia Kadar Kemiskinan Bilangan isi Rumah Miskin Kadar Ketermiskinan Bilangan Isi Rumah Termiskin Jumlah Isi Rumah Miskin Keseluruhan Kadar Kemiskinan Bilangan Isi Rumah Miskin Kadar Ketermiskinan Bilangan Isi Rumah Termiskin Jumlah Isi Rumah 1995 Bandar Kampung Jumlah 1997 Bandar Kampung Jumla % ‟000 % ‟000 ‟000 % ‟000 % ‟000 ‟000 8.5 12. menggalakkan usaha peningkatan teknologi dalam sektor perumahan dan mengurangkan ketidakseimbangan struktur antara sektor perumahan bandar dan perumahan luar bandar serta antara wilayah maju dan wilayah mundur (Mohd Razali Agus. 2001: 33).4 7.9 0. keadaan bangunan buruk dan berselerak.8 2. kemiskinan.8 3.4 4.nilai-nilai kehidupan yang ideal.1 88.038.4 64. 2001-2005. klinik dan dewan masyarakat ditekankan. Mohd Razali Agus.1 0.896.4 4.8 14.9 281.681.5 15. Antara masalah tersebut ialah kesesakan penghuni.3 3. program-program perumahan telah dilaksanakan dalam konteks konsep petempatan manusia (Mohd Razali Agus. tiada kemudahan infrastruktur dan sebagainya (Mohd Razali Agus.5 351.488. Di bawah ini penyediaan kemudahan-kemudahan sosial seperti sekolah.8 2.048.8 332.

sijil kelayakan menduduki rumah.000 unit rumah kos rendah akan dibina disekitar ibu kota dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2005. Pada akhir tahun 1991.430 unit sahaja yang telah dibina oleh sektor awam (Unit Bancian DBKL. maka tindakan-tindakan penyelesaian masalah setinggan diharap dapat menyelesesaikan masalah kemiskinan (Mohd Razali Agus dan Melasutra Md Dali. Sebagai pemerintah yang bertanggungjawab dan sentiasa merealisasikan harapan rakyat serta prihatin kepada permasalahan perumahan yang dihadapi oleh penduduk setinggan dan juga golongan berpendapatan rendah. 2004: 39). kerosakan rumah-rumah siap dibina. Pelaksanaan projek PPR bersepadu ini sedang rancak dijalankan. hanya 24. 602. Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah positif dengan segera untuk membina lebih banyak rumah kos rendah akan memenuhi keperluan mereka.363 unit rumah dan 26. komited dan bertanggung jawab dalam menunaikan janji kepada rakyat bagi menyediakan perumahan yang selesa kepada keluarga setinggan dan golongan berpendapatan rendah supaya golongan tersebut akan dapat menikmati taraf kehidupan yang lebih sempurna (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. sektor awam telah merancang untuk membina 385. . Masalah perumahan banyak disiarkan dalam akhbar-akhbar tempatan. 2004: 45). 2004: 149) Pelaksanaan projek PPR (Projek Perumahan Kos Rendah) bersepadu telah diputuskan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan juga Jemaah Menteri bagi mengatasi masalah dan menempatkan penduduk setinggan yang masih ramai di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. 2004: 38).918. 1991: 121). sembilan belas projek PPR bersepadu sedang dalam peringkat pelaksanaan disekitar Wilayah Persekutuan. terutamanya kesukaran untuk mendapatkan hak milik tanah. Dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995). Setinggan ini juga ditulis oleh Mohd Razali Agus sebagai Masyarakat setinggan sering dihubungkaitkan dengan masalah kemiskinan. tetapi hanya 45 % sahaja yang telah siap dibina.723 unit rumah telah dirancang untuk dibina oleh kedua-dua sektor awam dan swasta. 1996: 1). 2004: 251).Dalam Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990). kerajaan akan menyediakan 2. 2001: 23). Pembangunan perumahan kos rendah telah dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia sebagai salah satu program pembasmian kemiskinan bandar (Utusan Malaysia.4 juta (Mohd Razali Agus. Pada tahun 1991 adalah dianggarkan jumlah keseluruhan projekprojek yang terbengkalai adalah RM 1.570 unit rumah kos rendah. sesuai dengan rancangan kerajaan untuk setinggan sifar pada akhir tahun 2005 (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. Walau bagaimanapun. Langkah tersebut adalah membuktikan bahawa kerajaan Malaysia begitu serius. Bagi projek PPR Lembah Pantai. kelewatan menyiapkan projek tersebut serta projek-projek yang terbengkalai. Kerinchi ini. Sejak mula dirancang pada awal tahun 2000.844 unit rumah yang akan siap dibina dalam tempoh 28 bulan (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. KualaLumpur (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia telah menganggarkan terdapat 173 projek perumahan yang terbengkalai yang melibatkan 40. 1991: 376). 2004: 35). Kerajaan Persekutuan sedang melaksanakan Program Perumahan Rakyat (PPR) bersepadu dimana 35.129 pembeli rumah (Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pelaksanaan program PPR ini adalah merupakan salah satu usaha kerajaan dalam merangsang pertumbuhan negara di samping memulihkan panorama ibu kota daripada penempatan setinggan menjelang tahun 2010 (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL.

Beberapa program penempatan semula rumah setinggan untuk warga kampung ini telah dilakukan oleh kerajaan dan sudah dilaksanakan oleh kerajaan dengan membina pangsa untuk mereka. masih terdapat beberapa tempat yang masih terdapat banyak warga masyarakatnya yang berpendapatan tidak tetap serta tidak jarang yang menganggur secara mutlak. dan pusat industri. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang padat akan penduduk miskin ini dan isu pengangguran ini sangat identik dengan kemiskinan. Projek PPR telah dibuat dan dilaksanakan oleh kerajaan setempat. dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut untuk bahagian selatan dan 1.) serta kemelesetan ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 juga mengakibatkan permasalahan terhadap berbagai sektor kehidupan (BPS. di daerah Kampung Kerinci. maka salah satu permasalahan kota besar di Indonesia ini adalah kemiskinan dan kepincangan perancangan bandar (tata kota. 2004: 33).050 meter di bagian utara (Pemda Bandung. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sebuah kawasan setinggan yang masih banyak rumah setinggannya atau kawasan sesak. pusat perdagangan. Sebagai perbandingan kota Bandung sebagai bandar keempat terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Malabar dan sebagainya (Badan Pusat Statistik Bandung. sehingga mencapai pertumbuhan 3. Pada sektor sosial. 1999: 19). sehingga memenuhi syariat Islam (Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. hal yang paling . pusat pelancongan. 1991: 34). Burangrang. Namun hingga kini warga Kampung Kerinci Bukit B Federal Highway ini enggan untuk pindah dari kampungnya sehingga kerajaan sukar untuk membangunkan semula kawasan Kampung Kerinci ini. 26 kecamatan (District) dan 135 desa/kelurahan (Kampung (Sub-District)) dengan letak 10‟70 BT dan 60‟55 LS secara Geomorpologis dan terletak antara gunung Tangkuban Perahu.25% (1980 – 1990) yang terdiri dari 146 orang/hektar untuk kepadatan penduduknya disebabkan pertumbuhan semula jadi dan akibat arus urbanisasi (BPS. 2002: 78). Surabaya dan Medan yang diwujudkan sebagai kota yang berwawaskan pada kegiatan perniagaan serta matlamat utamanya saaat ini menjadikan kotanya sebagai kota metropolitan. Luas wilayah 16. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan.Bandaraya Kuala Lumpur dengan kemegahan bandarayanya yang megapolitan masih menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan yang secara struktural dilihat dari segi kewujudan rumah setinggan ditengah-tengah gedung-gedung dan bangunan yang menjulang tinggi. Sehingga dengan fungsi bandar sebesar itu kemampuan memiliki jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat. Alamnya secara topografi miring ke selatan dan berbukit di bahagian utara.730 hektar dengan terdiri dari 6 wilayah pembantu (Divisi Pemerintah). menjadikan bandar Bandung memiliki posisi yang sangat strategik daripada daerah-daerah sekitarnya. pusat pendidikan. Dampak dari kemelesetan tersebut seolah-olah telah menghancurkan hasil pembangunan yang telah berjalan sekian lama serta harapan akan adanya perbaikan kualiti hidup disebabkan pemenuhan keperluan hidup yang tidak dipenuhi oleh masyarakat miskin. namun mereka mengalami kesulitan yang menghalang kemajuan kerajaan setempat untuk menempatkan kembali warga Kampung Kerinci di kawasan yang sudah disediakan oleh kerajaan secara kemas. Kepadatan penduduknya meningkat. Diambilnya bandar Bandung sebagai lokasi pembasmian disebabkan masyarakat miskin yang ada di bandar Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan diakibatkan dampak kemelesetan ekonomi yang berkepanjangan. Bandar Bandung berfungsi sebagai bandar yang disandangnya iaitu sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Negeri (Propinsi) Jawa Barat. 1991: 23).

2000: 28). 1999: 5).2 25.1 dibawah dapat kita lihat bahawa jumlah penduduk miskin di kota dan di kampung dari tahun 1984-1998 mengalami pengurangan sedikit demi sedikit. 1992: 33-48). Indonesia dalam angka 1998 Dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Salah satu usaha kerajaan Indonesia dalam membasmi kemiskinan adalah Projek Pembasmian (Penanggulangan) Kemiskinan Perkotaan (Bandar) (P2KP). 1999: 5) Akan tetapi pada tahun 1998 mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dari angka penduduk miskin terakhir pada tahun 1996. sehingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seakan kurang berhasil ataupun tidak sesuai dengan sasaran kerajaan pusat.3 25.7 35 1987 9.signifikan mempengaruhi adalah menyebabkan meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja oleh syarikat-syarikat tempatnya bekerja (BPS.4 Sumber: Media Indonesia.5 1998 22.8 79.3 22. serta beberapa program JPS (Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)).2 1993 8.2 15.3 30 1990 9. Program ini bertujuan untuk membasmi kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan kemelesetan . menurunnya kesempatan berusaha akibat kos kehidupan semakin tinggi serta tidak sesuai lagi dengan kemampuan daya beli masyarakat secara awam. dimana angka bancian statistik mencatat pada tahun 1999 menunjukan tidak kurang dari 40 % atau sekitar 80 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan (Media Indonesia. Sementara itu Program P2KP ini dimulai pada tahun anggaran 1999/2000.9 1996 7.8 27.7 20.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Juta) No 1 2 Wilayah Bandar Luar Bandar JUMLAH 1984 9.7 17. Semakin tingginya harga barangan di bandar menyebabkan penduduk bandar menghadapi kehidupan sosial yang sukar untuk memenuhi keperluan hidupnya (Mohd Razali Agus. Seiring dengan berkurangnya lapangan pekerjaan.4 17.6 56. Jadual 1. Kajian Kes Dalam Jadual 1. itu menandakan bahwa program pembasmian kemiskinan dari kerajaan pusat boleh dikatakan berhasil (Media Indonesia. beberapa program telah diiktirafkan oleh Kerajaan Indonesia untuk membasmi permasalahan tersebut. Program JPS tersebut diarahkan untuk tindakan penyelamatan terhadap masyarakat yang mengalami kemelesetan ekonomi secara langsung iaitu masyarakat golongan miskin. Akan tetapi program tersebut tidak dapat dikekalkan seterusnya disebabkan tidak adanya pemulihan dan berkelanjutan dari program JPS yang sudah sedia ada. Ini disebabkan oleh kemelesetan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada awal tahun 2000 programprogram tersebut dititikberatkan pada pemberian bantuan yang bersifat sementara seperti pengadaan program Operasi Pasar Khusus (Khas). Sehingga secara signifikan angka kemiskinan mengalami peningkatan.

KSM beranggotakan minimum 3 orang dari rumah tangga berbeza. Dengan terbentuknya kelompok usaha bersama diharapkan adanya kerjasama saling membantu dan bekerjasama untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidupnya. Rajah 1. Untuk keperluan pentadbiran dan penyelarasan maka Tim Koordinasi Pusat membentuk pejabat Setia Usaha (Sekretariat) P2KP pusat yang berkedudukan di Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) serta terdiri dari lembaga yang ada dalam Pengawasan Pusat. Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan (UPK) yang berperanan membantu BKM itu sendiri dalam pencatatan dan penyaluran dana yang disediakan setiap tahun pada KSM. ditempatkan Konsultan (Penyelaras) Manajemen Wilayah (KMW) yang masingmasing menangani satu Satuan Wilayah Kerja (SWK). Kegiatan KSM yang dapat diajukan untuk dibiayai oleh P2KP terdiri dari 3 Rang kegiatan iaitu Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif.ekonomi dengan ruang lingkupnya adalah bandar-bandar besar di Indonesia. 1999: 10).2 Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP . Pendekatan pada P2KP ini iaitu menganut pendekatan penyertaan (pemberdayaan) masyarakat sehingga adanya peran masyarakat sendiri dalam usaha pembasmian kemiskinan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk menyelaraskan pengelolaan dana tahunan di masyarakat wilayah bantuan dan menentukan masyarakat mana yang layak untuk diberikan bantuan pinjaman. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat P2KP Pusat dibantu oleh Konsultan (Penyelaras) Manajemen Pusat (KMP) yang terdiri dari ahli-ahli yang mempunyai kemampuan dalam aspek teknik dan pengurusan dalam pengelolaan projek untuk skala nasional. KMW ini kedudukannya di bawah KMP. Pada tingkat wilayah. Rang Kegiatan Sarana dan pra-Sarana Pemukiman Fizikal dan Rang Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan. yang tersusun berdasarkan kegiatan atau minat yang sama. Dalam pelaksanaannya P2KP di tingkat pusat telah dibentuk suatu pasukan koordinasi P2KP Pusat yang terdiri: Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Departemen Dalam Negeri. Namun juga bersifat strategik dalam program ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang semakin menguat. dana tersebut diperoleh dari pinjaman lembaga-lembaga penaja terutama Bank Dunia kepada kerajaan Indonesia (Tim P2KP Pusat. 2004: 31). sehingga diharapkan pada masa yang berikutnya upaya pembasmian kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Departemen Keuangan. Kerajaan menyalurkan dana sebesar Rp 900 Billion (±RM 360 juta) untuk P2KP. Departemen Pekerjaan Am. Tim Koordinasi pusat ini berperanan memberikan pengarahan mengenai rencana Program P2KP di wilayahnya. Disetiap balai-balai kampung penerima bantuan wujud Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai sama ada wadah ataupun forum pengambilan keputusan dalam kegiatan P2KP serta sebagai penjaga kelestarian dan keberlangsungan program di wilayah kampung tersebut (Tim persiapan P2KP. Kaki tangan warga yang diakui komitmennya oleh masyarakat kampung sebagai penyelaras P2KP. terdiri dari berbagai ahli yang mampu menangani aspek pendampingan kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Untuk memperoleh dana pinjaman dari P2KP masyarakat miskin di lokasi Kelurahan (Balai-balai Kampung) telah membentuk suatu kelompok usaha bersama yang dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Bappenas Gubernur (Menteri Besar) propinsi Bupati/Walikota (Datuk Bandar) bandar Tenaga Pembantu Kelompok Unit Pengelola Keuangan (UPK) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Badan Keswadayaan Masyarakat Tim Koordinasi bandar-bandar Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Kader Masyarakat Tim Koordinasi Pusat/setiausaha P2KP Pusat Lurah (chief of sub-sub district) Camat (chief of district) Forum Konsultasi di bandar Fasilitator kelurahan .<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–> Menteri Keuangan. Menteri PU. Menteri Dalam Negeri.

<!– [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–> Garis Hubungan Komando/struktural Garis Hubungan Koordinsi Pelaksanaan. Pendampingan Garis Hubungan Kontraktual Garis Hubungan Kerja Tadbir Sumber: (Pedoman Pelaksanaan P2KP. 1998: 20) . Pembinaan.

Dalam pelaksanaan tahap 1 Program P2KP ini masih mengalami kendala dan hambatan. Bandar Bandung termasuk ke dalam satuan wilayah kerja (SWK) IV yang dilaksanakan oleh LPPKM Universitas Winaya Mukti sebagai KMW. membuat laporan perkembangan tentang pelaksanaan P2KP ditiap Balai kampung yang ada di Kecamatan. Pelaksanaan program P2KP di bandar Bandung dibagi menjadi 2 tahap. 2001: 4).2 . Pembuatan cadangan ini dibantu oleh fasilitator dalam hal ini dipekerjakan oleh KMW dan mempunyai tujuan membantu KSM melaksanakan perannya sendiri untuk membasmi kemiskinan melalui usahausaha yang dianjurkan oleh fasilitator. Dari 104 BKM terdapat 91 BKM yang mengalami masalah tersebut. pelaksanaannya dimulai dengan kegiatan sosialisasi oleh Dewan Bandar Bandung (Pemerintah Kota Bandung (PEMDA KOTA BANDUNG). Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Koordinasi P2KP di bandar Bandung masih terdapat gejala dimana pelaksanaan belum mencapai matlamat yang diharapkan. namun berperanan sebagai pengawas dan pemantau pelaksanaan P2KP.2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Dalam hal ini pihak Kelurahan tidak dilibatkan secara langsung dalam P2KP ini. Surabaya dan Medan (Tim Evaluasi dan Monitoring P2KP. hampir seluruh BKM yang ada di bandar Bandung mengalami tunggakan (Stagnate) dana.Kuala Lumpur Slums Area Mekanisme untuk memperoleh dana dalam P2KP ini. 2004: 23) Jadual 1. tahap 1 pada tahun 1999 disalurkan pada 104 Balai Kampung (Kelurahan) sedangkan pada tahap 2 tahun 2002 disalurkan sebanyak 139 kelurahan mendapatkan dana P2KP dengan total dana yang disalurkan Rp 44 Billion (Bappeda Kota Bandung. Setelah disetujui oleh fasilitator maka diajukan kepada BKM untuk diikhtiraf. Hal ini merupakan bilangan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan bandar-bandar besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta. Untuk koordinasi antara tiap balai kampung maka ditempatkan seorang pejabat kerajaan di tiap-tiap balai seksyen (kecamatan) untuk menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Adapun PJOK ini bertugas membantu BKM dalam proses pencairan dana untuk kegiatan KSM. membantu penentuan balai kampung sebagai lokasi sasaran P2KP. Pihak Balai Kampung dalam hal ini berperanan mensosialisasikan P2KP. para KSM membuat cadangan yang isinya mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan (lihat Rajah 1. P2KP di Bandar Bandung dimulai pada bulan November tahun 1999. sedangkan sisanya 13 BKM tidak melaporkan secara jelas hasil perkembangan P2KP di daerahnya. Daripada data kajian.

01%100% ada 1 BKM dengan peratus 0.01-80% 80. sedangkan di Indonesia lebih difokuskan pada peningkatan modal usaha melalui kelompok-kelompk usaha. Sukaraja.50 100 Dari data Jadual 1. Sekejati dan Derwati (Bappeda Kota Bandung.19 39.01%-100% Report Tidak Jelas Jumlah Sumber: Bappeda Kota Bandung BKM 21 40 21 8 1 13 104 Peratus dari keseluruhan BKM 20.Klasifikasi peratus berdasarkan level tunggakan per-BKM P2KP di Bandar Bandung Tahap 1 Tahun 1999-2001 Klasifikasi Peratus 0%-20% 20.96 peratus dari keseluruhan BKM. dapat dilihat bahawa latar belakang pembasmian kemiskinan di Malaysia di fokuskan kepada isi rumah setinggan untuk mencapai matlamat setinggan sifar pada akhir 2005.43 19. Untuk tingkat tunggakan paling rendah antara 0%-20% sebanyak 21 BKM dengan peratus dari keseluruhan BKM yang menerima pada tahap 1 ini 20. Pelaksanaan Program Projek Perumahan Kos Rendah sudah berjalan dan rumah pangsanyapun sudah selesai dibina namun warga masyarakat Kampung Kerinchi Bukit B Kanan. 13 BKM antara lain: BKM Sukawarna. Sedangkan sekitar 13 BKM belum melaporkan dengan jelas perkembangan P2KP di daerahnya sehingga pelaksanaan Projek Pembasmian Kemiskinan melalui Usaha Swadaya Masyarakat ini sudah-pun diketahui mengalami kemelesetan dalam mencapainya. Husein. yang bisa memberikan beberapa implikasi dasar terhadap polisi-polisi yang telah dibuat dan diselaraskan dalam program P2KP dan Setinggan sifar 2005: P2KP Kesesuaian dalam Proses Penyelarasan P2KP . Beberapa Implikasi Dasar Daripada hasil analis dan proses pengambilan data didapatkan bahawa Implikasi dasar beberapa program yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan matlamat yang di inginkan oleh kerajaan sehingga diperlukanlah penguraian secara lebih terperinci dalam beberapa hal dibawah ini.01%-40% 40. Babakan Ciamis. Federal Highway tidak mahu meninggalkan rumah lamanya untuk pindah ketempat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. sedangkan tingkat tunggakan tertinggi antara 80. akan tetapi mengalami kendala dalam tingkat tunggakan dana yang disediakan pada tiap KSM.01%-60% 60. Cigereleng.2 diatas dapat dilihat bahawa tingkat tunggakan (Stagnate) perBKM yang ada di Kota Bandung pada tahap 1 Program P2KP. Kebon Kangkung.01%-40% merupakan paling banyak purata BKM mengalami kendala tunggakan sebanyak 40 BKM dengan peratus BKM keseluruhannya 39. Ciateul. Kopo. begitu juga dengan pelaksanaan P2KP tahap 1 di bandar Bandung telah dilaksanakan hampir seluruhnya.23 7.19 %.96 12. 2001: 67).69 0.43%. Garuda. Berdasarkan beberapa hal yang dihuraikan diatas. Cicaheum. Antapani Kidul. Namun pada tahap tanggungan 20. Dari keseluruhan data yang diterima ada sekitar 13 BKM yang tidak melaporkan secara jelas hasil perkembangannya.

ini dilihat dari hasil wawancara responden yang merasa perannya tidak membantu. Penetapan Usulan Kegiatan KSM Dalam menetapkan prioritas usulan kegiatan KSM. Beberapa TPK tersirat hanya memanfaatkan dana P2KP dengan menjadi ketua KSM untuk meminjam modal untuk dirinya sendiri namun setelah itu perannya sebagai ketua tidak ada. kemudian para peserta mengajukan nama-nama yang berkemampuan dan bersedia untuk memimpin BKM Sukawarna. dari semua responden merasa dilibatkan untuk hadir dalam penyusunan tersebut. Pembentukan Badan Ke-swadayaan Masyarakat (BKM) Adanya pertemuan dengan warga kelurahan dengan mengundang KSM-KSM. dengan menjemput warga masyarakat miskin dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan. Penyusunan Usulan Kegiatan Usaha KSM Dalam penyusunan usulan kegiatan KSM. kemudian melibatkan peserta pertemuan untuk menentukan kriteria anggota KSM yang sesuai di kelurahan Sukawarna. Pemilihan warga yang sesuai dengan kriteria hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut serta membentuk KSM. BKM Sukawarna mengadakan pertemuan dengan anggotanya serta tokoh masyarakat. Informasi yang didapatkan daripada para responden tentang adanya P2KP dikelurahan Sukawarna selain melalui pertemuan-pertemuan disampaikan melalui folder (buku kecil) dan poster mengenai P2KP dengan matlamat agar masyarakat miskin lebih mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam P2KP. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Adanya pertemuan ditingkat Kelurahan dengan menjemput warga miskin di kelurahan. pihak Kelurahan serta tokoh masyarakat Sukawarna. Penetapan prioritas ini disesuaikan dengan dana yang tersedia di BKM Sukawarna dan untuk usulan KSM yang tidak memperoleh dana P2KP diprioritikan pada penetapan selanjutnya. Pembentukan Pengurus KSM dengan melibatkan anggotanya. Penjelasan tentang peranan BKM sebagai pelaksana P2KP. Pemanfaatan Modal Yang diperoleh dari dana P2KP Dari 20 responden clan hasil lapangan bahwa 14 responden memanfaatkan dana P2KP untuk kegiatan usahanya dan 6 responden tidak memanfaatkan dana P2KP untuk kegiatan usahanya. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua anggota KSM menggunakan dana P2KP semestinya sehingga dampaknya tidak ada peningkatan dalam kegiatan . Setelah itu pemilihan Ketua BKM dan Anggotanya merupakan tokoh yang dianggap mampu dan mempunyai pengaruh di lingkungannya.Adanya pertemuan dan sosialisasi ditingkat RW untuk membahas Pemasyarakatan/penyertaan masyarakat miskin dalam program P2KP. KSM yang diterima proposal dan menerima dana P2KP kemudian membagikan dana tersebut kepada anggotanya sesuai dengan usulan masing-masing tanpa ada pemotongan dari Ketua KSM.. Namun Adanya Tenaga Pendamping Kelompok (TPK) yang semestinya berperan membantu anggota KSM tidak terlihat perannya.

Maka diperoleh kesimpulan tidak semua pendapatan responden meningkat. ini dapat dilihat dengan telah dibangunnya suatu rumah pangsa di Lembah Pantai yang tidak jauh dari pemukiman Penduduk Kampung Kerinchi. Karena dana pinjaman P2KP kebanyakan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan digunakan untuk usaha ekonomi. 6 responden mengalami peningkatan pendapatan sedangkan 14 responden pendapatan tidak mengalami peningkatan. Peran Ketua KSM terhadap anggota KSM dalam Pelaksanaan P2KP Dari seluruh responden tidak pernah melakukan pertemuan dan tidak terjalin kerjasama dan kemitraan dari sesama kelompok padahal dengan dibentuknya kelompokkelompok diharapkan adanya kebersamaan. Dari hasil analisis 20 responden 13 responden tidak berkembang jenis usahanya dan hanya 7 responden tidak mengalami perkembangan usaha ekonominya. yang direncanakan akan selesai akhir tahun 2005. Tingkat Pendapatan Responden Anggota KSM Hasil analisa data bahwa pemberian dana bergulir P2KP di Kelurahan Sukawarna kepada KSM setelah 1 tahun tidak ada peningkatan pendapatan usaha . Dari 20 responden. . serta berusaha mengumpulkan beberapa Maklumat yang berkaitan dengannya. Mengemaskini Sistem Maklumat Setinggan Kerajaan telah melaksanakan Program dan Strategi untuk mengawasi Kawasan-Kawasan di Kampung Kerinchi Blok “B” agar menjadikannya kawasan yang tidak bertambah jumlah setinggannya. masa ini sudah mencapai keberhasilan dari pihak Kerajaan dengan diindikasikan dengan kemampuan Kerajaaan telah membuat polisi-polisi yang sedia ada menjadi diperbaharui dengan polisi-polisi terkini tentang konsep Setinggan. Peran ketua KSM terhadap pembinaan anggota tidak ada sehingga ketika anggota mengalami kesulitan dalam usahanya tidak ada yang membantunya. Padahal yang diharapkan dari P2KP adalah pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan modal usaha para anggota KSM.usahanya. Membina Rumah Layak Huni Kerajaan dianggap telah berhasil membina Rumah di dekat Lingkungan tersebut. Setinggan Sifar Keberhasilan dalam Memperbaharui Polisi Setinggan di Kuala Lumpur Penyelarasan PPR untuk Setinggan Sifar 2005. Berkembangnya Jenis Usaha Ekonomi KSM Hasil analisa data bahwa pemberian dana bergulir P2KP di kelurahan Sukawama belum bisa mengembangkan usaha ekonomi yang dilakukan oleh KSM.

dari 20 responden 18 responden tidak ada interaksi dan kemitraan dengan anggotanya setelah mendapat dana P2KP dan sisanya 2 responden terjalin interaksi dan kemitraan dikarenakan responden memiliki usaha yang bisa untuk bekerjasama dan jaraknya berdekatan. Perbandingan Dasar Awam . Interaksi dan Kemitraan di antara anggota KSM Hasil analisa data tidak ada Interaksi dan kemitraan yang terjalin diantara anggota KSM. Maka diperoleh kesimpulan bahwa P2KP di kelurahan Sukawarna tidak memperoleh hasil karena tidak hampir semua responden tidak mengalami penambahan jumlah modal usahanya.Maka diperoleh kesimpulan bahwa P2KP di kelurahan Sukawarna tidak memperoleh hasil karena hampir semua responden tidak mengalami perkembangan usaha. Biasanya modal P2KP yang mereka peroleh dipakai untuk kebutuhan hidup bukan untuk modal usaha ekonomi Jadi . Serta Kerajaan telah gagal dalam mengadakan kewangan untuk pengganti insentif dan saguhati untuk para keluarga setinggan yang akan berpindah ke rumahnya yang baru. Peningkatan Jumlah Usaha Ekonomi KSM Hasil analisa data bahwa dana bergulir P2KP belum bisa meningkatkan Jumlah modal usaha ekonomi KSM. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana hibah P2KP digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di kelurahan Sukawarna. Pembangunan dan perbaikan tersebut merupakan kepentingan bersama warga di masingmasing RW.Tidak ada peningkatan jumlah modal setelah 1 tahun setelah mendapat dana P2KP. dikeranakan pinjaman kepada Bank tempatan memberikan bunga yang cukup tinggi. Harga yang tidak berpatutan dalam pemberian pinjaman untuk pembelian rumah. 11 responden tidak mengalami peningkatan jumlah modal sedangkan 2 responden mengalami peurunan jumlah modal usaha. Setinggan Sifar Merayu Penduduk untuk Pindah ke Rumah yang layak Huni Merayu para Penduduk untuk Pindah ke rumah yang lebih layak Huni. Pembangunan fisik direncanakan oleh para warga di RW dengan membuat proposal dan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan warga. sehingga penduduk berat untuk mengangsurnya. kerana dari 10 orang yang ditemubual purata penduduk tidak mau pindah kerana berbagai alasan yang tidak dapat diterima langsung dikeranakan tidak adanya pendekatan yang berketerusan dari pihak Penguatkuasa tempatan. dari hasil analisis 20 responden 7 responden mengalami peningkatan jumlah modal. Harga Rumah Mahal dan Intensif Saguhati Susah untuk Didapat.

Institut Pertanian Malaysia (AIM). Kemiskinan Luar Bandar. Ghani Othman. serta membina bangunan baru di bukit angkasa. Sepuluh Tokoh Yang Mengubah Dunia. dalam. Anwar Ibrahim. 1997.Kesimpulan yang dibuat dalam perbandingan antara Penyelarasan polisi Kerajaan di Indonesia dan Malaysia didapati bahawa: Penterjemahan Dasar Awam oleh Penyelaras Polisi Dalam P2KP dan Setinggan Sifar ditemukan perbezaan bahawa di Indonesia P2KP diselaraskan tanpa polisi yang mendalam sehingga banyak masyarakat yang dilepas begitu sahaja setelah mendapatkan modal usaha. Abdul Al Hassan Nadwi. Selangor: Pustaka Ilmi. 1995. Ariffin Jamilah. Arjan. Selangor: Pelanduk Publications. sehingga modal usaha tersebut menghilang dikeranakan digunakan untuk keperluan sehari-hari. hal ini bisa dilihat dalam Proses Pelaksanaannya yang tidak ditemukan kesesuaian proses pelaksanaan yang diharpkan oleh kerajaan pusat dengan ketentuan pelaksanaan yang ada pada Panduan Umum ( pedoman ) P2KP dan dari hasil pelaksanaan P2KP di kelurahan Sukawarna belum mencapai tujuan yang diharapkan P2KP . Andre Bayo Ala. dalam. Petaling Jaya. Kemiskinan Luar Bandar.. de Haan. 1994. Yogyakarta : Liberty. 1981. Kuala Lumpur. . Untuk Pelaksanaan Setinggan Sifar ini kerajaan Malaysia telah menganggarkan hingga akhir 2005 setinggan telah tidak ada namun dari hasil di tempat penyelidikan di Kampung Kerinchi Blok B Program itu masih jauh untuk berhasil dikeranakan dari satu Blok sahaja belum ada yang swadaya pindah dan terkesan lamban. “Aspek Ekonomi Dalam Kemiskinan”. Geneva: International Institute for Labour Studies. Discussion Paper Series No. namun ada beberapa keberhasilan dari DBKL dalam melaksanakan hal ini diantaranya sudah dapat membina Rumah Pangsa 17 tingkat untuk Setinggan di Kampung Kerinchi. 1983/1984. Kesimpulan Dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Sukawarna bisa dikatakan tidak berhasil melaksanakan Program tersebut sesuai dengan matlamat kerajaan pusat.79. Institut Pertanian Malaysia (AIM). “Kemiskinan Dari Perspektif Agama dan Politik”. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. BIBLIOGRAFI A. 1983/1984. Poverty Amidst Plenty. Kuala Lumpur. sedangkan untuk Program Setinggan Sifar ditemukan bahawa Kerajaan Tempatan telah mampu membuat polisi-polisi yang sudah diperbaharui dengan mengemaskini definisi-defini kemudian dibuatlah suatu dasar yang berbentuk undang-undang ataupun peraturan yang sesuai dengan keadaan. Bibliographical Review on Social Exclusion in South Asia.

Kantor Pendidikan Nasional Indonesia. 1901. 12 September.. Chamhuri Siwar dan Mohd. T. dalam Development Dialogue. No. 1989. 2000 Population Cencus].14. Vol. 1988b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1983.1.. London: Weidenfeld and Nicholson Ungku Abdul Aziz. 1964. Kuala Lumpur. 2002. Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah. Result of the 2000 Population Cencus..2. Isu. April. Bappeda. Evaluasi Perguliran Dana Program P2KP di Kota Bandung. Kemubu. Jun.38. Seberang Perai. The Economics of Poverty. “Poverty and Rural Development in Malaysia”. 2001b.2. Poverty Amidst Affluence – Britain and the United States. Anuar.1. 1988a. Kajian Ekonomoi Malaysia. 2001a. Bhd. Badan Pusat Statistik. “Urban Poverty in Latin America – Some Theoretical Considerations”. V. Universiti Kebangsaan Malaysia. Series L. Kuala Lumpur: BIRT. Series L. 1984. PWTC. London. Kuala Lumpur: Minda Abuya Agency. Booth. 1966. Bandung. Bandung.2. dan I. [Coding Guides for Provinces. 1998. 1998.R. Badan Pusat Statistik. Pedoman Penyandian Propinsi. 1987. Badan Pusat Statistik. Population of Indonesia. Dasar dan Strategi Pembasmian Kemiskinan – Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan. BIMB Institute Of Research And Training Sdn. Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Berpendapatan Rendah: Bangi. Kabupaten/Kotamadya dan Suku Bangsa. J. Kertas Kerja.Ashaari Muhammad dan Abuya Sheikh Imam. Bangi. Hairi Abdullah. “Perspektif Penduduk terhadap pengaruh Pendidikan Globalisasi”. Fakulti Ekonomi. Jakarta : Badan Pusat Statistik Balogh. Sensus Penduduk 2000. Selangor Darul Ehsan: Universiti Malaya. Amin Mohd. anjuran Biro Kemiskinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di Dewan Tun Hussein Onn. . Bappeda Kota Bandung. 1979. Konvensyen Kemiskinan Kebangsaan. 2000. Jakarta : Badan Pusat Statistik. Falsafah Kemiskinan dan Jalan Penyelesaiannya Menurut Islam.. England: Edward Elgar. Penerbitan Tak Berkala No. Result of the 2000 Population Cencus. Vol. London: Macmillan Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei. “Kemiskinan Di Kalangan Petani Padi: Kajian Kes Di Besut. Friedmann. Selangor. Biro Kemiskinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. 1991.1. Jakarta : Badan Pusat Statistik. Howards. Tanjung Karang dan Jasin”. Population of Jawa Timur. Poverty: A Study of Town Life. Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan). Regencies/Municipalities and Ethnic Groups. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Konsep Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam.2. Diknas Kota Bandung. ms 45-48 George.

2004. Lubis. 2000. 2001.M. Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan Tadbiran Awam Negara. O.. 1970. “Konsep.. 1995.. Mohd Razali Agus. “Shall the Poor Always be Impoverished”. Universiti Sains Malaysia. Pengurusan Perbandaran.Dasar dan Amalan Kuala Lumpur. Pentadbiran dan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kotamadya Medan Indonesia. . eds. San Juan and New York: Random House. Institut Pertanian Malaysia (AIM). Inc. dlm. Jr. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Harian Media Indonesia.. (Squatting in Malaysia. Negara Kita – Sejarah. Jamasy.. Kuala Lumpur: Jabatan Antropologi dan Sosiologi. G. I. Kemiskinan Luar Bandar. 1966. Mohd Taib Dora. Skudai.H. Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula. „Pembangunan Perumahan Wargakota‟ dalam Titian Sejarah Pembangunan dan Perubahan Citra Kuala Lumpur. 1998. Mohd Razali Agus. 10 Juli 1999. Lim Hin Fui. Johor Darul Ta`zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications. Penduduk Miskin Indonesia INTAN. Schmandt. dalam Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (Peny) Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Malaysia. Utusan Publication & Distribution Sdn. Petaling Jaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin . Kartasasmita. and W. 2005. Jakarta : PT Pustaka Lewis. Poverty and Household Economic Strategies in Malaysian New Villages. 1994. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya . Jakarta: Belantika Kamal Salih. 2000. Population and resettlement). Kuala Lumpur: Penerbitan Sejarah Mohd Razali Agus. Keadilan. 1996. Miller S.. “Persetingganan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula”. 1980. California: Sage Publication. Kuala Lumpur. Mohd Razali Agus. O. Bloomberg Jr. Warner Bloomberg. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. 1999. 1983/1984. Urban Poverty: Its Social and Poliitical Dimensions. Kuala Lumpur: AIM. 2004. Peminggiran Sosial: Keluarga Melayu Termiskin Bandar. Mohd Razali Agus dan Yazid Saleh (Peny). and Henry J. Bhd. Tesis Sarjana Sains Kemasyarakatan. Perumahan Awam di Malaysia. pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan. Definisi dan Pengukuran Kemiskinan”. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. La Vida: a Puerto Rican Family in Culture of Poverty. dlm. “Keseimbangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Malaysia: Suatu Pengenalan”.

dlm. Development in a Divided World. 1998. 1979. Journal of Social Policy. Boston. Sen..D Jabatan Antropologi dan Sosiologi. A. Universiti Malaya. Rahmat. 1990.2.. 1983/1984. Poverty in the United Kingdom – A Survey of Household Resources and Standards of Living. 1999. 147-164. Jakarta Townsend. Solihin Abdul Wahab. M. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. Unit Perancangan dan Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL. O. Qualitative and Quantitative Approach.. Kuala Lumpur. Sukmana. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Development and Change. London: Heinmann Educational Books Ltd. Setinggan Sifar 2005. Kuala Lumpur. The Challenges of World Poverty: A World Anti-Poverty Programme in Outline.... “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”... “Economic Strategies”. Jawa Barat. “Aspek Sosiologikal Dalam Kemiskinan”. Kertas Kerja. Kisah-Kisah Para Sahabat. New York: Vintage Books. 1970. 1999. Indonesia”. Middlesex: Penguin Books. San Francisco. O. Tesis Ph. University of Winconsin at Whitewater. “Strategi Pembangunan Masyarakat dalam Kelompok Swadaya : Kajian kes di desa Blanakan. Lawrence (2003). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deorication. 2004. Sumber dan Prinsip Hukum Islam. G. Tim Persiapan P2KP. . July. Jilid 1 – 2 (Edisi Baru). dlm. D. Rein. Malang. The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Style of the poor in Different Countries. W. Vol. Ungku Abdul Aziz.. Manual Proyek P2KP Buku Satu Pedoman Umum. Institut Pertanian Malaysia (AIM).Muhamad Fadhil Nurdin. Vol.K. 1970.16. 1979. W. kertaskerja dibentangkan di Second Malaysian Economic Convention. Fifth Edition. ms. Jakarta : PT Rineka Cipta Streeten. England: Penguin Books. 1988.3. No. Scott. P. Jawa Timur: UMM Publication. 1987. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan DBKL. dlm. Analisis Kebijaksanaan Negara. “Recent Thoughts on Poverty”. eds. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”. 1971.. New York. Oxford: Clarendon Press. Sosiologi dan Politik Ekonomi. Piachaud. Social Research Methods. P. Kuala Lumpur Muhammad Zakariya Kandhahlawi.1975c. Syed Hussin Ali. “Poverty Monitoring in Developing Countries”. No.10. Kemiskinan Luar Bandar. 1981. Newman. Dudley Seers and Leonard Joy. Myrdal. Peter Townsend. 2005.

2003.J. 9 Ogos 2000. 2003 ogisuprayogisugandi. Sifar 2005. Kuala Lumpur: Unit Bancian DBKL. “Kemiskinan Tegar Boleh Dihapuskan”. Winter.com/2008/09/11/perbezaan-program-pembasmian-kemiskinan-diindonesia-dan-malaysia-kajian-kes-bandung-dan-kuala-lumpur/ . 1969. Kuala Utusan Malaysia. Michigan: William B. Bancian Penduduk 1991. dalam “The Poverty of the Malays”.wordpress. A. Malay Mail.Unit Bancian DBKL. Kertas Kerja Setinggan Lumpur: Jabatan Perangkaan Kementrian Perumahan. 1994. Za‟ba.. 1 Disember. 2004. Eerdmans Publisher. The Poor: A Culture of Poverty or a Poverty of Culture?. Kementerian Perumahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful