MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

MODUL 2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM 1223/1
Kertas 1 2 Jam jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di halaman 54 . 3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan di halaman 54.

Dua

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak. Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada kertas jawapan yang disediakan. 1. Perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib bertujuan memudaratkan manusia. Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 2. sihir nifak syirik khurafat

Hukuman kepada penzina yang belum kahwin ialah A B C D 6 kali sebatan 40 kali sebatan 80 kali sebatan 100 kali sebatan

3.

Beriktikad diri batin manusia adalah Allah SWT dan diri zahir manusia adalah Nur Muhammad SAW Pernyataan di atas merujuk kepada ajaran A Bahai B Taslim C Khawarij D Syiah Batiniah • Cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya lebih daripada segalanya. • Mengasihi sesama manusia kerana Allah SWT Pernyataan di atas merujuk kepada cara memperoleh A ketinggian iman B kemanisan iman C peringkat iman D martabat iman

4.

5.

Beriktikad bahawa Saidina Ali r.a. sebagai tuhan. SULIT [Lihat sebelah

1223/1

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

Pernyataan di atas merujuk kepada iktikad golongan A B C D 6. Shamsul berpuasa sepuluh hari iaitu tiga hari di Mekah dan tujuh hari di Madinah. Apakah jenis dam yang dikenakan terhadap Shamsul A B C D 7. Tertib dan Takdir Tertib dan Takdil Takhyir dan Takdir Takhyir dan Takdil Syiah Zaidiah Syiah Batiniah Syiah Imamiah Syiah Ismailiah

Antara perkara sunat semasa menyembelih binatang adalah A bertakbir dan berselawat B Menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan pada siang hari D sembelihan dilakukan dengan alat elektrik

8.

• • •

Penggadai meninggal dunia Penggadai telah membayar semua hutangnya. Barang yang digadai telah disedekahkan kepada orang lain

Pernyataan di atas menerangkan A rukun gadai B syarat sah gadaian C larangan dalam gadaian D perkara yang membatalkan gadaian 9. Antara berikut merupakan syarat wali kecuali I Islam II Muflis III Baligh IV Hamba A B C D 10. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Hikmah disyariatkan upah haji ialah SULIT [Lihat sebelah

1223/1

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

A B C D 11

melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan meneguhkan hubungan persaudaraan umat Islam. memberi peluang anak atau keluarga berbakti meningkatkan keimanan

Perkara berikut adalah syarat berpoligami kecuali A berkemampuan dari segi jasmani dan kewangan. B tidak melebihi empat isteri dalam satu masa C berkemampuan dari segi jasmani. D boleh berlaku adil

12

• • •

Perempuan yang ditalak tiga Perempuan yang bersuami Perempuan yang masih dalam idah

Pernyataan di atas berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini A selama-lamanya B sementara waktu C secara kontrak D secara batin

13

Sepasang suami isteri telah bercerai dan mempunyai seorang anak berusia tujuh tahun. Siapakah yang lebih layak mendapat hak hadhanah? A ibu B bapa C datuk sebelah ibu D nenek sebelah bapa Ciri-ciri kepimpinan Khulafa al-Rasyidin ialah I golongan yang beriman II pemerintahan bercorak warisan III bersedia menerima pandangan rakyat IV menggunakan harta negara untuk kepentingan sendiri. A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV • • • kegiatan penulisan kegiatan pembukuan kegiatan pembinaan perpustakaan

14.

15.

Pernyataan di atas merupakan disiplin ilmu yang diwujudkan pada zaman Kerajan Bani 1223/1 SULIT [Lihat sebelah

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

Umaiyah yang dikenali sebagai A al-Dawawin B al-Tadwin C al-Takwim D al-Diwan Wazir 16. Antara berikut, bukan faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah A Peranan dan galakan khalifah B Aktiviti penterjemahan C Perluasan wilayah D Globalisasi ilmu 17. Apakah nama gerakan yang diperjuangkan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin? A Al-Jamiah al-Islamiah B Al-Ikhwan al-Muslim C Al-Tajdid wal Islah D Al-Islah Kita perlu menjaga adab semasa bermusafir kerana kepentingan berikut kecuali A mengelak daripada terjerumus ke kancah maksiat B menjalin hubungan sillaturrahim C sentiasa mendapat perlindungan Allah SWT D supaya perjalanan tidak sesat • •

18.

19.

Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam Menentang pendapat Gabenor Madinah yang bertentangan dengan Fatwanya.

Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip A Imam Malik r.h B Imam al-Ghazali r.h C Imam Abu Hanifah r.h D Imam Ahmad bin Hanbal r.h 20. Berikut adalah adab rekreasi menurut Islam I Menutup aurat. II Memelihara alam sekitar III Menjaga kebersihan diri IV Membawa peralatan sendiri A B C D 1223/1 I dan II I dan III I dan IV III dan IV SULIT [Lihat sebelah

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

Soalan 21 hingga Soalan 40. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21. ………………… ialah kembali semula taat kepada Allah SWT setelah menyesal melanggar perintah atau larangan-Nya. 22. Melakukan perbuatan yang memisahkan roh daripada jasad sendiri ialah ………… ……………….. Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah. Jenis-Jenis Riba

23 ………………..

al-Nasiah

24 25 26

………………………… ialah orang yang tidak beragama. Kampung ………………………… ialah tempat suci bagi penganut ajaran Taslim. Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji diikuti mengerjakan haji adalah pengertian Haji …………………… Haji Qiran ialah mengerjakan umrah dan haji secara ……………...

27

28. Hukum daging akikah dimasak manis ialah …………………….. 29. Talak yang menyalahi peraturan syarak dinamakan ......................................... 30. Bidang kuasa Mal, Mahkamah Syaririah X Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian. Membahagikan harta berwasiat. 1223/1 SULIT [Lihat sebelah

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

X dalam rajah di atas ialah ...................................... 31. Khalifah yang membukukan al-Quran dalam satu naskah ialah ……………………... 32. 33. 34. 35. 36. Dasar pentadbiran Khulafa al-Rasyidin ialah ……………… sebagai Ketua Negara. Tokoh ilmu falak yang terkenal pada zaman Bani Abbasiah ialah …...……………… Balai cerap yang pertama di Baghdad telah dibina oleh Khalifah ………………….. Golongan lelaki diharamkan memakai emas dan ……………………. ………………………. adalah tokoh penting Islam yang telah memperkenalkan idea al-Islah di Malaysia.

37. Tokoh terkenal dalam bidang perubatan yang mengarang kitab “Qanun Fi al-Tib” ialah …………………………. 38. Apabila seseorang ditimpa musibah, kita disunatkan mengucap kalimah ................................................... 39. Rasulullah SAW menyarankan melantik seorang ketua sekiranya bermusafir melebihi …………orang. 40. Antara mesej Islah Sayyid Jamaluddin al-Afghani dalam tulisannya selain daripada menolak taklid buta ialah …………………….

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan; Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya 1 (a) Zina adalah perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah SWT. (i) Apakah maksud zina? (ii) (iii Jelaskan dua faktor berlakunya perbuatan tersebut.

[2 markah] [4 markah]

Terangkan dua usaha menghindari perbuatan tersebut dalam kalangan remaja.

) [4 markah] (b) Khurafat adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan iman. (i) Apakah maksud khurafat? [2 markah] (ii) Terangkan dua langkah mengatasi perbuatan tersebut dalam kehidupan remaja (c) (i) (ii) [4 markah] Siapakah golongan Khawarij? [2 markah] Nyatakan dua pegangan Khawarij yang bertentangan dengan pegangan ahli [2 markah]
       ......  

2

Sunnah Wal Jamaah. (a) Firman Allah SWT :
    

97(

: ‫… (سورة آل عمران‬

Maksudnya : Allah SWT mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya (i) (ii) (iii Senaraikan dua syarat berkemampuan dalam ibadat haji [2 markah] [2 markah] [2 markah] Nyatakan dua perkara larangan ihram haji khusus kepada jemaah perempuan. Terangkan akibat meninggalkan perkara wajib haji.

) (b) Mahar adalah pemberian suami kepada isteri sempena perkahwinan. (i) Nyatakan hukum pemberian mahar. (ii) Jelaskan dua syarat mahar. (iii ) (c) Jelaskan dua hikmah disyariatkan mahar dalam Islam.

[2 markah] [4 markah] [4 markah]

Nyatakan hukum dan alasan bagi setiap situasi berikut; (i) Pak Abu memberi sebahagian daging korban kepada Ah Kau. [2 markah] (ii) Selepas diceraikan dua bulan secara fasakh, Puan Salmah dirujuk semula oleh (i) (ii) suaminya. [2 markah] Senaraikan dua polisi Khalifah Othman bin Affan r.a. [2 markah] Jelaskan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafak al-Rasyidin. SULIT [Lihat sebelah

3

(a)

1223/1

MODUL LATIH TUBI SPM SET 2 K1 2009

(b) (i) (ii)

[4 markah] Terangkan dua bukti yang menunjukkan Imam Malik rahimahullah sangat memuliakan Rasulullah SAW. [4 markah] Nyatakan dua sifat ketegasan Imam Malik rahimahullah yang dapat anda contohi.

(c)

[2 markah] Menziarahi jenazah adalah satu amalan yang dituntut dalam Islam. (i) Nyatakan dua kelebihan menziarahi jenazah. [2 markah] (ii) Senaraikan dua amalan yang harus dijauhi semasa menziarahi jenazah. [4 markah] (iii Terangkan perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim. [2 markah] ) Perkembangan bidang ketenteraan telah menyumbang kepada kegemilangan kerajaan Bani Abbasiah. (i) Terangkan faktor kejayaan ketenteraan Islam pada zaman tersebut. (ii) [2 markah] Nyatakan dua peralatan ketenteraan yang canggih pada masa tersebut. [2 markah]

4

(a)

(b) HAMKA ialah ulama’ tersohor di Nusantara. (i) Nyatakan dua jawatan yang pernah beliau sandang. (ii) (iii (c) [2 markah] Buktikan kegigihan HAMKA dalam mengembangkan dakwah di Nusantara [4 markah] Nyatakan dua sumbangan HAMKA dalam bidang agama. [2 markah]

) Jual beli yang dilakukan mengikut syariat Islam akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. (i) Nyatakan dua adab berjual beli. [2 markah] (ii) Jelaskan akibat peniaga yang tidak mengamalkan adab semasa berjual-beli. [2 markah] (iii Terangkan dua usaha untuk mendapatkan keberkatan dalam perniagaan. [4 markah] ) KERTAS SOALAN TAMAT

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times