RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun il Muri!

"#jekti$ • • • : Pendidikan Jasmani : Kecergasan : Daya Tahan Kardiovaskular : Regangan dan Kelenturan : 20 April 2009 : 7 !" am # $ %" am &'0 minit( : 2 Akti) : 20 orang : Pada akhir penga*aran dan pem+ela*aran, 90- murid.murid akan dapat/

Psikomotor %( 0elakukan im+angan semasa +er*alan di atas +angku dalam *arak " meter dalam masa %" saat Kogniti) %( 0engenal pasti anggota tu+uh +adan yang terli+at dengan pergerakan im+angan A)ekti) %( 1eker*asama dalam satu kumpulan semasa melakukan aktiviti : 0urid telah mempela*ari asas pergerakan kelenturan pada penga*aran dan pem+ela*aran yang lepas : Kera*inan, tanggung*a2a+, +erusaha dan tolong.menolong : 0atematik # mem+uat kiraan masa perlakuan : 1angku &2(, garisan lurus sepan*ang " meter, 3kital kecil &!(, 4isel dan 5aptop

Pengalaman se!ia a!a Penera%an nilai Pengga#ungjalinan Alatan

+a2ah kangkang dan atas kepala 110 .ahagian & masa Set In!uksi &" minit( Akti'iti Memanaskan a!an & Meningkatkan KDN • 1erlari setempat utiran Mengajar Catatan  5ari setempat secara +erperingkat  1ermula dengan perlahan kemudian la*u dan perlahan semula  0urid meniru gaya +urung ter+ang +e+as sam+il mem+uat +unyi  0urid +erdiri secara +erpasangan dan saling mem+elakangi  0urid menghantar +ola secara +ersilang. Kon . +adan dan pinggang Perkem#angan 5angkah % &7 minit( Gerak Kerja Kelas • 6uri cuit &Konsep taktik mengelak dari dicuit dan mencuit ditekankan) • 6u+a *aya &Konsep halangan dan starategi melepaskan diri ditekankan kepada murid(  0urid cu+a cuit pasangan se+oleh mungkin  0urid se+oleh mungkin mengelak dari disentuh  0urid cu+a melepasi halangan pasangan  0urid cu+a menghalang pasangan dari melepasi mereka  7alangan dengan mendepakan tangan 110 . Kon . 1ola • 1urung ter+ang Regangan • Tangan.

5angkah 2 &%' minit( Gerak Kerja Kum%ulan i( 3tesen %/ • Re+ut kon &Konsep penekanan pada ketangkasan dan kepekaan murid( ii( 3tesen 2/ • 6uit kon iii( 3tesen '/ • 5ari 8ig.8ag a!an  1erdiri dan kaki di+uka seluas +ahu  0eren*is tangan ke atas. Kon  0urid +erlari sam+il mencuit kon yang ada  0urid +ergilir +erlari 8ig.8ag  0urid +ergerak secara +erpasangan dimana mereka akan +ere+ut kon  0urid harus peka dengan pergerakan rakan mereka dan mere+ut kon 110 . sisi dan hadapan dalam kiraan !  1erdiri dan kaki di+uka seluas +ahu  0enolak se+elah kaki ke hadapan dalam keadaan lurus dan mem+uat pusingan mengikut dan mela2an arah *am dalam kiraan !  Tarik na)as dan tahan dalam kiraan "  ' kali tarik na)as Penutu% &" minit( Pengen!uran Angg(ta • Tangan • Kaki • Tarik na)as .

 Akhir sekali se+ut 9hurray:  7em+us RE)*EKSI: Kekuatan : Kelemahan : Ca!angan : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful