You are on page 1of 17

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas : XI TKR 2 Semester : Gasal Tahun Pelajaran : 2013/2014

Tu as Bahasa Jawa

Ge ur!tan
Nama Kelas : Banu Tri Jatmiko : XI TKR 2

M"#GK$#$
Duh Gusti Jebul mangkene Atiku rasane kaya diiris-iris Senajan wus tak coba Nanging aku isih durung bisa nampa Duh Gusti Paringana pitulung marang awakku iki en pancen mangkene dadine Aku tansah lila nrima kasunyatan iki

#$%"#GS"
Aku nelangsa Amarga kebacut tresna !ra ngira saiki aku cidera Samesthine atiku nelangsa "epriye maneh iki emang wus dadi nasibku "udu nandhang lara kaya mangkene #emuk atiku yen eling karo janjimu !ra ngira jebul mung lamis

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : DIMAS YULI SATOTO Kelas : XI TKR 2

GEGURITAN
SULINGMU Cumengkling swara anganyut Suwe sangsaya anglangut Agawe kerantaning ati Saya nelangsa ing wengi sepi Aja aja kanca Lagumu tinerusna Ginanti lagu gembira Aja nuruti trenyuhing nala Kang bakal angrusak raga Satemah mungkasi nyawa PANJALUKKU Wus dakjaluk marang sliramu Tatkalane wektu isih bebarengan Nanging panjalukku Kaya prenjak kang kabedhil swiwine Ilang unine Sliramu uga isih lumaku ing gisik Ngambali pitak n lan panjalukku Kanthi unthuk!unthuk kang sirna Tatkalane surya menc r ng "ratanda dina wus rina

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Eko Sumardiyanto Kelas : XI TKR 2

GEGURITAN

ANGIN Sumilire angin Agawe tentreme atiku Lambeyane blarak Katon ngawe-awe Swara ombak sing ndayu-ndayu Saya gawe betah Anggonku leyeh-leyeh Apa maneh karo nyawang sumuruping srengenge JANGKAH LAN JANGKA Tanpa karasa wus separo jumangkah rasa kang rinasa karasa sakedhep netra impen kang karacik tharik-tharik samar-samar ngedoh akeh kang durung kacipta nyata nanging manungsa amung bisa mbudidaya jantraning urip wus kapurba kang Kuwasa antebing dhadha durung bisa dadi panyangga restu lan puji syukur kang aweh panyangga pacen durung akeh kang katindakake ing separo jangkah kang lelet rumpakan wiwit katulis sanajan lamat-lamat isih ana kekuwatan kanggo ngrampungake niat ya sanajan kanthi tekad kang kebak mangu-mangu ananging tetep madhep manteb jangkah iki nyipta karya kang kebak makna lan guna tumrap sapepadhaning urip amung sanajan sakuku ireng kang bisa kajurung

TUGAS BAHASA JAWA

Nama : Fajar Riya !" Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
LINTANG PANGURIPAN cahyamu madhangi atiku tresnamu ora bakal luntur dening wektu saben wektu bisa gawe guyu siyang dalu bisa dadi pancer uripku lintang panguripan sliramu tansah siyaga ing saben wayah ngedhemake atih kang lagi nandhang susah bungah susah tansah bisa nggugah ati kang pasrah aku ora bakal lali aku ora bakal cidra janji marang tulusing budi tansah eling sih pangarasmu tresnamu marang aku aku ora bakal lali lintang panguripanku $bu %

LINTANG-LINTANG
lintang-lintang abyor ing tawang cumlorot sliweran nalika alihan kumleyang mencok ing socamu asihku cahyane gumebyar sunare gilar-gilar ing telenge atimu sliramu tansah dakantu lintang-lintang alihan cumlorot telu ana pundhakku kawitan lintang abang lintang perang kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Fi!"y" A%& % Sa !"s" Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
PUSTAKA pustaka sapa wae bisa nusu nacep kabeh kabecikan pancen becik bebudenmu dadi sumbering kabeh ngelmu pustaka .. sliramu pancen bisu nanging kurunganing kabeh ngelmu sliramu bisa daktakoni pituduhmu gawe lempenge pakarti kanggo pepadhanging ati o . pustaka panuntunmu mikolehi aku pituturmu gawe endah uripku aku bisa golek ngelmu amarga sliramu

PETENGING WENGI
sumribit angin ngelus langit sore manuk sriti bali ing pucuking cemara nganti tekaning wengi sing nyenyet gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore tumlawung rasa kang ngulandara wengi bakal tumeka maneh bareng karo wewayanganmu kang bakal ngebaki impen petenging wengi lumaku turut petenging lurung bakal gawang-gawang campur mega-mega apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi?

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Her& Lam'a % Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
(TEMA : PITUTUR) TANGIS Yayi Enggal usapen luhmu Sing tansah tumates Nalika jantraning lakumu Kudu ngliwati dalam rumpil Sebab Geguritan alam wis tansah Ngelingake kewajiban uripmu Sing kudu tansah kaayati Aja kesuwen sedih Mudhak ora prayoga Mangertia Sedih iku sejatine Uga rahmat Yen titi wan ine kebungahan teka Sliramu bakal sumurup Makna tumetesing luh Yaiku tangis sing kudu tansah Ngiringi sekabehing manungsa !ng sadengah mangsa Nalikane lagi seneng Utawa rikala susah

ILIR-ILIR
Kabeh manungsa Kabeh janma kangnurip"mesthi

#ekan papan kuwi $ra ngerti rama $ra ngerti biyung $ra ngeerti anak bojo $ra ngerti putu $ra ngerti embah $ra ngerti sadulur $ra ngerti awake dewe Kabeh sarwo putih Samara Kumleyang %pesthi Gusti&

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : M&s!ari Riya !" Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
(Tema Katresnan)

KANGGO SLIRAMU Kanggo sliramu 'embulan kang nangis ing kamar sepi Kanggo sliramu Srengenge mati ing akruk parondhan Kanggo sliramu 'ahina kang kalangan mustikane prawan ken ur Kanggo sliramu (engi kang nyekseni palnyahan mbukak beha Kanggo sliramu Maesan kang nampani komisi lan pungli Kanggo sliramu )umi kang ngajangi badhut*badhut tetopengan Kanggo sliramu +agat kang kabotan nyangga laknat Kanggo sliramu ,angangen kang ngganduh ati selingkuh Kanggo sliramu Kanggo Sliramu Sliramu-KARO AKU )ebarengan sliramu Me aki dian*dian kebak puspa

.an warna ,rasasat tanpa ana rasa ngelak lan luwe $ra ngerti/ sedhela tekane esuk marani sore (ewangunan kang awake gawe sakloren (is katon endah Sanajan during ngerti kapan bakal dadi 0aksawang netramu Angel anggonku--

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : M&s!(a)a Aly D*i A+ Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
1#ema Katresnan2 Tresnaku
!ng jero atiku Aku ngrasa sepi Saiki tresnaku lunga Kangge nggoleti angen*angen Aku kepingin tresnaku 3epet bali kanggo nglepasake Kabeh kasepen Aku nyadari tresnamu tresna asih marang aku Aku nyadari aku ora bias Urip tanpa tresnaku Aku ingin kene (is mulih $no ing trersna Kang abadi Banget Tresnaku Aku dudu srengenge Nagging akubisagawe anget awakmu Aku ugo dudu pelangi Nagging aku iso menehi rupo nag uripmu Aku ugo dudu embun

Ning atimu aku bisa gawe sejuk ing atimu Aku dudu bintang*bintang Ning aku bias gawe sumringah ning bengimu Aku ugo dudu banyu bening sing mili Nanging aku bias gawe sejuk atimu Aku dudu sore sing asri Nanging aku bias gawe tentrem ing atimu Aku mung kepinging siji-gawe seneng atimu

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : R"mi Se!ya*a Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
(Tema Katresnan)

Kar& "'u &ebarengan sliramu 'ecaki dina-dina kebak puspa (an warna prasasat tanpa ana rasa ngelak lan luwe !ra ngerti-ngerti) sedhela tekane esuk marani sore *ewangunan kang awake dhewegawe sakloron *is katon endah Sanajan during ngerti kapan bakal dadi Dak sawang netramu Angel anggonku Tresna (aluwarsa !o "enya) "enya manis +semmu kang kumanthil ing layung sore Ngiringake soroting mripat klarap-klarap Nyawang aluning rasa ,umumplek sak jembaring segara Setemah prabaning sunar surya kekunduran 'anjalma paes ageng) sigra ngrias ayuning pasuryanmu "adyo widodari nelik sandhi !o "enya) kenya timur "ang during ilang pupuk lempuyang lan gandaning kencur Panjaluku tulus mring sliramu &ecik dirampungi anggonmu agawe runtik -ing ati

Amarga dalanku kang nate tumata *us banget kebacut dawa $ki wanci kari manganti ,edhak -ing kreta titihan (akuning sukma misowan Prapto ingkang "agungan !o%% "enya) kenya%. #asa tresnaku wus kadaluwarsa

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : S&%e % Karya !" Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
1#ema Kesusahan2
S)"R" I#G B"TI#* S)"R" I#G "S$PI Pancen ora kaprungu panjerit Apamaneh tangis kang ngranuhi Nanging ing dhadha ana pangrasa Swara ing batin) swara ing asepi Pedhut nggameng ngemuli padesan kendeng $ng sela-selaning piyandel lan pengarep "eteg jejantung kang isih binujung ,angan kadhung jimpe kanggo kumlawe Geger wungkuk nggendhong mbenteyoting sesanggeman "anthi tanpa keprungu esthinig batin Sedeng ing lahir esem pineksa napag rembulan I#G "TIK+ I#G "TIM+ (akumu gegancang nyamuk angina sumilir Nasak pategaraning kidung pagedhongan sundha Ningal tipak-tipak getih kelahiran ,anpa esem pangiringin ning geulis ,anpa ulemin wirama kethuk tilu ,an melu getering tangkubanprahu-galungung-guntur

$m,uh *engi saya atis Sensaya pepet

'amring 'batiri ati Ngempil Napaki impen kapungkur "adhaluarsa "ang beksan Sajroning netra

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Syari) Ma,m&m Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
1#ema Kebungahan2 # &-a' (&r&
#ame-rame ngoyak doro mabur muluh adhuh Nusup slineming mego-wan Alok-alok playune keandhung-sandhun tobil Sarange dewe ucul Jroning gupon akeh piyeke Nora kopen) kontrang-kantring Akeh kang kabandhang gupane katon koplang Jebule) sakabehe) melik sarwa mala kang dudu methine Amburu kucung) kelangan dheleg 'rih tentremen bebrayan) urip ingkang prasaja

"ja (!.aren ne /en "'u #an !s


Aja diparengne aku nangis% 'erga kelaran) apa tatu awakku% 'erga trenyuh) apa nelangsa nyawang kabungahan% 'erga yen ngono) luh kang tumetes mung ateges kanggo nelesi cengkare ati% Nalika durung diwaca donga kebak panyuwun) kang keconggah ngluwari ringkihe urip iki% Saya suwe saya krasa kuwi kabeh ngisin-isini% Aku wis janji) kepengin ngrengkuh saben-saben sesenggukanmu kuwi ngrungkebi dhadhaku% a ben keprungu ta obahe jantungku% ,erus mengko bisa melu-melu meruhi punjere semangatku nggayuh kautamane bebrayan lan maelu ing kasengsarane liyan% 'ula) aja diparengne aku nangis

mung kerana nggetuni kabeh reruwet iki% Saya suwe saya krasa kuwi kabeh ngisin-isini% Nanging) mbuh pancen wis pesthiku) udan luh kang netes ing lingsir wengi) bakal nyuburake tanduran niyatku sujud ing ngarsane Gusti $ngkang 'aha 'irsani%

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Y&-(a Herma*a Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
1#ema Sesawangan2 0m,a' Nalika ombak peplayon !yak-oyakan nututi gisik $ng gisik ombak pecah 'ung kari unthuk-unthuk "ang kari Ana ing nggalarahe wedhi Nalika panjangkan peplayon Ngoyak din-dina Sapa kang ngremet dadi reribet "eyong-keyong kesuntak ombak $ng segara amba keharak-harak !ra ana papan kanggo kang sarwa rendhet Pelayune dina tansaya gegancangan Nututi wewayangan Senajan ombak kang ngoyak gisik Ambyar dadi wedhi 'ung unthuk-unthuk "ang paweh tengara ,ilase ombak segara Peten !n )en ! Sumirit anginngelus langit sore 'anuk sritil bali ing pucuk cemara Nagantitekaning wengi sing nyenyet Gawang-gawang katon pasuryanmu Gawetambah kekesingangin sore ,umlawung rasa kang ngulandara *engi bakal tumeka maneh

&areng karo wawayanganmu "ang bakal ngebaki impen petenging wengi (umaku turut petenging lurung &akal gawang-gawang campur karo mega-mega Apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Wis & Des!ama N+ Kelas : #I TKR $

GEGURITAN
PAWIYATAN
Aneng bangku kayu jati galih nangka aku wiwit bisa maca aksara-aksara a-be-ce-dhe uga a-lif-ba-ta lan ha-na-ca-ra-ka aneng pawiyatan iki aku wiwit bisa mbadhe maknane basa, tata-krama lan budaya Aneng sekolahan iki aku meguru ngudi ilmu bobote timbangan lan etungan angka-angka wewadine manungsa lan alam arcapada Buku-buku iku sejatine cendhelane donya tanpa maca manungsa kadidene wuta bapa-ibu guru iku pandoming langkah kang nuntun siswa lan tansah aweh pitedah aja nganti dina sesuk salah arah tegal sawah, blumbang lan kembang tunjung biru nancepake tresnaku mring lemah wutah-rahku Aneng kene, aneng pawiyatan iki aku sinau pralambange mangsi abang-biru kanggo ngukir pangaki sajroning panguripanku

KANGEN Saben sesawangan Kang dak temoni Memba wewayanganmu

Ngreridhu batin Mula, kudu dak akoni ra dak selaki !ranyata, angel anggone ngilangi

TUGAS BAHASA JAWA


Nama : Nur Rosidi Kelas : XI TKR 2

GEGURITAN
CITA CITAKU Esok a a! e!"i aku si!au Ka!""o !e!#oake $i#a%$i#aku &ra a!a ek#u ka!""o !'e!e!"ake a#iku Na!"i!" sema!"a#ku !'a"ak si!au Aku si!au sedi!a%di!a Ta!sa( !"es#okake d(a u(e o!" #u a Takdua sak ka)e(i!" "ada Aku kudu e!#uk *u ara &oo(+ "us#i ,ari!"a!a rido a ak mami Su-a'a aku sesok )ak#i !e"ri .araka)i mri!" sesame &oo(// a)o# ka'a !"e!e a!"ele Na!"i!" aku kudu )isa !elakake Ka!""o !"im)a!"i rekasa!e o!" #u a Ba-ak0 I)u )e! le"a a#i!e ,u#ra!e )isa Ka)ul "e"a'u(a!e

.era-i/// Saka kado(a! ka#o! "a"a( Ase- -u#i( !dedel i!" a i'a# Tilas dala! la(ar ka#o! $e#(a Ke!a su!are H'a!" Ba"askara .era-i/// Saum-ama ko e )isa $ri#a Ka)e( kadadea! i!" #a!a( Ja a Wi i# *ama! .a#aram Ku!a N"a!#i made"e Kra#o! N"a'o"'akar#a .era-i///

.ERA,I

Sliramu a!'ekse!i krid(a!i!" )a!"sa Wi i# !alika !"usir -e!*a*a( Wala!da Jama! mardika *ama! Soekar!o N"a!#i *ama! Soe(ar#o Jama! Ha)i)ie #umeka!i!" .e"a a#i la! Susilo

.era-i dadi saksiTUGAS Nama : .&liya !" Kelas : #I TKR $

BAHASA JAWA GEGURITAN

IBU Ibu Ajari aku dados kaya panjenengan Ingkang sabar ngajar putra-putrimu Ingkang tulus ngajari putra-putrimu Ibu Kula mangerteni bumi lan isine Boten cekap kangge bales Rasa tresna panjenengan dhateng kula atunggal e!u maa" Boten saged ngapus alah kula dhateng panjenengan #anging kula percaya tanpa kabeh niku Rasa tresna lan maa" panjenengan niku elalu kagem kula Ibu PARI $ariku !es kuning %is !ancine %is padha dungkluk #unggu tangan-tangan para tani #genteni anggone padha ngeneni $ari &edhe mupangatmu Kanggo a!aku Kula!argaku 'itraku (an) kanggo para menungsa Bisa ngilangi rasa ngelih &a!e adheme !eteng (an) bisa menehi keku!atan $ari Aja musnah Aja ngilang Aja rusak 'ung amerga ama *uh &usti $anjenengan jayi upados kita boten sami kekirangan pari