FORMAT BAHASA MALAYSIA PMR

► KERTAS

1 (02/1) ► MASA : 1 JAM ► 40 SOALAN OBJEKTIF ► Soalan 1 – 27 : Sistem Bahasa ► Soalan 28 – 30 : Peribahasa ► Soalan 31 – 35 : Petikan Cerpen / Drama / Prosa Tradisional ► Soalan 36 – 40 : Sajak / Pantun / Syair

KERTAS 2 (02/2) MASA : 2 JAM 4 BAHAGIAN DAN 5 SOALAN BAHAGIAN A i Ringkasan ii Pemahaman B Karangan Bahan Rangsangan C Karangan Respons Terbuka D Novel JUMLAH MARKAH 20 10 20 40 10 100 CADANGAN MASA 40 25 45 10 120 minit

BAHAGIAN A (i) RINGKASAN (20 MARKAH) PANDUAN MENJAWAB 2. Garis kehendak soalan 3. Baca teliti dan cari isi-isi penting 4. Tulis 5 / 6 isi penting 5. Panjang ringkasan tidak melebihi 80 pp 6. Gunakan penanda wacana yang sesuai contohnya : Selain itu, Malah, Seterusnya, Tambahan pula, dll

PEMARKAHAN KATEGORI CEMERLANG BAHASA (9-10 MARKAH)
► BAHASA

(10 MARKAH) ► Baik dan lancar ► Menggunakan ayat sendiri ► Pemilihan kata yang tepat ► Ayat gramatis ► Ejaan dan tanda baca yang betul ► Penanda wacana yang sesuai

► ISI

(10 MARKAH) Bilangan Isi 5 4 3 2 1 Markah 9 – 10 7–8 5–6 3–4 1-2

PERATURAN PEMARKAHAN RINGKASAN
1 2 3 4 5 JAWAPAN CALON Ayat gramatis Catatan / poin Isi disalin terpilih tanpa perubahan Isi disalin terpilih berbentukterus Isi disalin poin daripada petikan MARKAH ISI (10 MARKAH) Seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa Tolak 50 % MARKAH BAHASA (10 MARKAH) Maks. 10 Maks. 8 Maks. 5 Maks. 4 Maks. 2

CONTOH RANGKA JAWAPAN RINGKASAN
Kehendak soalan ialah isi pertama. Selain itu, isi kedua. Malah, isi ketiga dan isi keempat. Akhir sekali, isi kelima merupakan kehendak soalan

CONTOH JAWAPAN PMR 2006
Langkah-langkah berjimat cermat ialah rakyat perlu berjimat ketika berbelanja. Selain itu, perancangan kewangan pada peringkat keluarga perlu dibuat secara bersama-sama oleh suami isteri. Malah, hasil perbincangan ini perlu dijelaskan kepada anak-anak dan kita perlu menjadi pengguna yang bijak menguruskan kewangan peribadi. Akhir sekali, pihak pengurusan hendaklah mengawal penggunaan kemudahan pejabat merupakan langkah-langkah berjimat cermat.

ANALISIS SOALAN PMR

PMR 2005 – Usaha-usaha Perdana Menteri untuk membangunkan negara. (Utusan Malaysia, Oktober 2004) PMR 2006 – Langkah-langkah berjimat cermat (Utusan Malaysia, 11 Ogos 2005) PMR 2007 – Sebab-sebab perubatan tradisional masih mendapat tempat dalam kalangan pengguna. (Berita Harian, 16 April 2006)

BAHAGIAN A (ii) PEMAHAMAN (10 MARKAH)
► SOALAN

1 : MAKSUD KATA/RANGKAI KATA (2 MARKAH) ► SOALAN 2 : PEMAHAMAN (4 MARKAH) ► SOALAN 3 : KEMAHIRAN BERFIKIR (4 MARKAH)

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN
► Jawab

dengan menggunakan ayat yang lengkap ► Markah dipotong sekiranya jawapan dalam bentuk poin ► Maksud kata/rangkai kata mesti menepati konteks ► Isi cukup, lengkap dan ayat gramatis

BAHAGIAN B : KARANGAN BAHAN RANGSANGAN (20 MARKAH)
► PANDUAN ► Tulis

MENJAWAB

sekurang-kurangnya 2 isi daripada bahan rangsangan ► PMR 2005, PMR 2006 dan PMR 2007 tiada had jumlah patah perkataan ► Pelajar dicadangkan menjawab dalam masa 25 minit

CARA MENJAWAB KARANGAN BAHAN RANGSANGAN
► Garis ► Teliti ► Catat ► Tulis

tugasan soalan bahan rangsangan isi-isi penting

karangan – Pendahuluan, Perenggan isi dan penutup karangan

► Semak

PEMARKAHAN KATEGORI CEMERLANG (16 – 20 MARKAH)
► Penggunaan

kata dan ayat gramatis ► Penggunaan kosa kata luas dan tepat ► Ejaan dan tanda baca yang betul ► Kesalahan minimum penggunaan kata ► Idea relevan berdasarkan tugasan soalan ► Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang ► Pengolahan menarik dan berkesan

ANALISIS SOALAN PMR
► PMR ► PMR

2005 – Kitar semula (gambar) 2006 – Kebaikan gotong royong (Rajah) 2007 – Aktiviti sempena pesta (gambar)

► PMR

flora

BAHAGIAN C : KARANGAN RESPONS TERBUKA (40 MARKAH)
► JAWAB ► TULIS

1 SOALAN DARIPADA 5 SOALAN

KARANGAN MELEBIHI 180 PATAH PERKATAAN EJAAN TOLAK ½ MARKAH, MAKSIMUM 2 MARKAH

► KESALAHAN

CARA MENJAWAB KARANGAN RESPONS TERBUKA
► MEMILIH

SOALAN ► MENGGARISKAN KATA KUNCI ► MEMBUAT RANGKA KARANGAN ► MENULIS KARANGAN MELEBIHI 180 PATAH PERKATAAN ► MENYEMAK KARANGAN

► DEFINISI-

memberi makna/penerangan tentang kata kunci tajuk ► PENDAPAT- menyatakan pendapat tokoh /masyarakat umum tentang sesuatu isu ► PERIBAHASA - menggunakan simpulan bahasa,perumpamaan,kata hikmat dll ► SUASANA – menggambarkan tajuk melalui suasana/gambaran yang sesuai dan nyata ► PERSOALAN – mengemukakan pertanyaan berkaitan dengan tajuk soalan ► SEJARAH – mengaitkan tajuk dengan sejarah silam ► GABUNGAN MANA-MANA DI ATAS

BENTUK PENDAHULUAN KARANGAN

CONTOH SOALAN : MEMBACA IALAH AMALAN MULIA. TULIS KARANGAN TENTANG CARACARA IBU BAPA DAPAT MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK.
► CONTOH ►

PENDAHULUAN

Membaca ialah amalan yang banyak mendatangkan faedah. Oleh sebab itu, minat membaca perlu disemaikan sejak kecil. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

ISI-ISI PENTING
► SATU

ISI DITULIS DALAM SATU PERENGGAN ► KARANGAN JENIS FAKTA, PENDAPAT, PERBINCANGAN …ISINYA PERLU MENGANDUNGI * AYAT TOPIK * AYAT HURAIAN * AYAT CONTOH * AYAT KESIMPULAN

CONTOH SOALAN : MEMBACA IALAH AMALAN MULIA. TULIS KARANGAN TENTANG CARA-CARA IBU BAPA DAPAT MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK

► CONTOH ►

PERENGGAN ISI

Untuk menggalakkan kanak-kanak membaca, ibu bapa haruslah menunjukkan teladan yang baik. Ibu bapa harus mempunyai sikap gemar membaca terutamanya pada masa lapang. Antara bahan bacaan yang boleh dibaca ialah akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Oleh itu, sikap ini akan menjadi ikutan kepada anak-anak untuk minat membaca.

BENTUK PENUTUP/KESIMPULAN
► SECARA

KESIMPULAN/KONKLUSI – isi dirumuskan … terdapat cadangan/harapan dan kesan PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN DALAM PENDAHULUAN DENGAN UNGKAPAN seperti kata hikmat, simpulan bahasa dan pantun

► MENJAWAB

► MENGAKHIRI

CONTOH SOALAN : MEMBACA IALAH AMALAN MULIA. TULIS KARANGAN TENTANG CARA-CARA IBU BAPA DAPAT MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK

► CONTOH ►

PENUTUP/KESIMPULAN

Kesimpulannya, terdapat banyak cara untuk menarik minat kanakkanak untuk membaca. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak agar melahirkan generasi yang berilmu.

ANALISIS SOALAN PMR
PMR 2003 Laporan , syarahan, pendapat, huraian,huraian. PMR 2004 Surat rasmi, dialog, perbincangan, peribahasa, keperihalan PMR 2005 Laporan, syarahan, pendapat, perbancangan, keperihalan PMR 2006 Surat tak rasmi, syarahan, fakta, perbincangan, cereka PMR 2007 Perbincangan, perbincangan, surat rasmi, pendapat (peribahasa)

PEMARKAHAN KATEGORI CEMERLANG (33 – 40 MARKAH) ► Penggunaan Pelbagai jenis kata luas dan tepat
► ► ► ► ►

Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum Ejaan dan tanda baca yang betul Kosa kata luas dan tepat. Idea relevan dengan huraian yang jelas berserta contoh-contoh yang sesuai. Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan Penggunaan ungkapan mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata, frasa yang menarik

BAHAGIAN D : NOVEL (10 MARKAH)
► Perlu

menguasai ketiga-tiga novel ► Bentuk soalan:► PMR 2002 – PMR 2005 : Pelajar bebas memilih mana-mana novel (Ting. 1 – 3) ► PMR 2006 : Pelajar diminta menjawab novel Tingkatan 3 sahaja. ► PMR 2007 : Pelajar diminta menjawab novel tingkatan 2 dan tingkatan 3.

CARA MENJAWAB NOVEL
► Jawapan

berdasarkan novel yang dipelajari ► Isi : 6 markah, Bahasa : 4 markah ► Memerlukan 3 isi serta dihuraikan berserta contoh yang tepat ► Memerlukan bahasa yang baik dan lancar ► Ayat gramatis ► Ejaan dan tanda baca yang betul ► Jangan tulis dalam bentuk

ANALISIS SOALAN PMR
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEMA PERSOALAN WATAK & PERWATAKAN PLOT TEKNIK PLOT LATAR MASA, TEMPAT, MASYARAKAT GAYA BAHASA NILAI ASPEK ASAS SASTERA SINOPSIS

PMR 2002 2002 2003,200 6 2005 2004 2007

10 PENGAJARAN

PENEKANAN PMR 2008
► ► ► ► ► ►

Kemungkinan pelajar bebas memilih satu daripada tiga novel yang dipelajari (PMR 2002 – PMR 2005) Kemungkinan pelajar diminta menjawab satu novel yang dipelajari (PMR 2006) Kemungkinan pelajar diminta menjawab dua buah novel yang dipelajari (PMR 2007) Kemungkinan pelajar diminta membuat perbandingan antara dua atau tiga novel Soalan berbentuk pengetahuan asas sastera (PMR 2002 – PMR 2006) Soalan berbentuk kemahiran berfikir

CONTOH SOALAN NOVEL
► SOALAN

PENGETAHUAN ASAS SASTERA ► Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga pengajarannya
► SOALAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ► Jelaskan tiga keistimewaan yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

DISEDIAKAN OLEH, MOHD. ZAIHURIN BIN HUSIN SMK SETAPAK INDAH