You are on page 1of 1

Struktur: 1. Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran merupakan pelengkap kepada guru dalam proses pendidikan di bilik darjah.

a) Dalam satu sesi pengajaran anda hendak menjelaskan cara-cara mencuci tangan dengan betul dengan menggunakan tayangan video. Jelaskan kelebihan kaedah tersebut. b) Selain daripada menggunakan video nyatakan 5 alatan atau cara lain bagi tujuan pengjaran tajuk tersebut. 2. Dalam era teknologi sekarang data-data disimpan dalam bentuk digital. Kecuaian menyimpan dan menjaganya akan menyebabkan data-data tersebut berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. a) Terangkan 2 cara bagaimana data tersebut boleh dipindah milik b) Terangkan 3 cara bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Esei: 1a. Kepelbagaian aras pengetahuan murid merupakan lumrah di dalam sebuah kelas. Bagi memastikan hasil pembelajaran tercapai, guru seharusnya bijak menangani situasi ini. Merujuk kepada reka bentuk pengajaran jelaskan apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan jika anda berhadapan dengan situasi tersebut. 1b. Merujuk kepada rekabentuk pengajaran model ADDIE dikatakan berbeza dengan model ASSURE. Nyatakan aspek-aspek perbezaan keduanya. 2a. Kemahiran pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi oleh guru-guru di bilik darjah member kesan positif kepada pengajaran dan pembelajaran. Perisian yang guru-guru kerap gunakan seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik dan persembahan elektronik. Bandingkan ciri-ciri persamaan perbezaan yang terdapat dalam perisian MS Word dengan ciri-ciri dalam perisian MS Powerpoint. 2b. anda telah dilantik menjadi penyelaras bagi sambutan majlis jubli perak bagi sekolah anda. Dengan menggunakan perisian-perisian dalam MS Office huraikan bagaimana anda dapat membantu penganjuran majlis tersebut berjaya dilaksanakan dengan meriah