LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea i completarea Le!ii nr.

3"0/200# privind amena$area teritoriului i urbani%mul
&arlamentul 'om(niei adoptă prezenta lege.

)rt. *

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 27 au!u%t 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3"0/200# privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată în temeiul art. pct. !!." din Legea nr. #42/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în #onitorul Oficial al $om%niei, &artea !, nr. '"( din ") august "**(, cu următoarele modificări şi completări+ #.La articolul !, punctul se modifică şi va avea următorul cuprins+ , . -n tot cuprinsul actului normativ, denumirea .#inisterul /ransporturilor, 0onstrucţiilor şi /urismului1 se înlocuieşte cu denumirea .#inisterul 2ezvoltării $egionale şi Locuinţei1, iar denumirea .#inisterul 0ulturii şi 0ultelor1 se înlocuieşte cu denumirea .#inisterul 0ulturii, 0ultelor şi &atrimoniului 3aţional1., 2.La articolul ! punctul 4, alineatul 546 al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins+ ,546 Strategia de dezvoltare teritorială a $om%niei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a $om%niei, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste "* de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional., 3.La articolul ! punctul (, după alineatul 576 al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul 586, cu următorul cuprins+ ,586 &entru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor &lanului urbanistic general nu este necesară scoaterea din circuitul agricol., 4.La articolul ! punctul ), articolul 4" se modifică şi va avea următorul cuprins+ ,9rt. 4" 5 6 -n cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism+ a6 să respingă cererea în mod justificat: b6 să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de ar;itectul<şef şi aprobat de primarul localităţii, respectiv primarul general al municipiului =ucureşti, prin care se stabilesc+ . teritoriul care urmează să fie reglementat prin &lanul urbanistic zonal: ". categoria>categoriile funcţională>funcţionale a>ale dezvoltării şi eventualele servituţi: 4. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare: c6 să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu. 5"6 -n lipsa e?istenţei structurilor de specialitate menţionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judeţene şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean. 546 2upă aprobarea &lanului urbanistic zonal sau, după caz, a &lanului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentaţia te;nică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 576 3oua documentaţie de urbanism, cuprinz%nd intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puţin " luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale. 586 -n situaţia prevăzută la alin. 5 6 lit. b6 şi c6, se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din &lanul urbanistic general+ a6 prin &lanul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la+ regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea ma?imă admisă, coeficientul de utilizare a terenului 50@/6, procentul de ocupare a terenului 5&O/6, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei: b6 prin &lanul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 5'6 #odificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin &lanul urbanistic general sau prin planuri urbanistice zonale trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban at%t ale zonei de studiu, c%t şi ale teritoriului învecinat. 2acă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, coeficientul de utilizare a terenului 50@/6 propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de "*A, o singură dată, în acest caz neaplic%ndu<se prevederile alin. 5 6 lit. b6. 5B6 -n cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăşirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. 5'6, numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafaţă prestabilită. 9ceastă zonă poate fi delimitată prin avizul de oportunitate, în funcţie de caracterul omogen al zonei, funcţiune, regim de înălţime şi infrastructura e?istentă. Cinanţarea noii documentaţii de urbanism poate fi făcută din

. după litera f6 a alineatului 5"6 al articolului '4 se introduce o nouă literă. cu e?cepţia modificărilor făcute în conformitate cu prevederile art. precum şi componenţa 0omisiei 3aţionale de 2ezvoltare /eritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei. articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins+ .La articolul ! punctul *."( .La articolul ! punctul "'. organism ştiinţific. punctul ") . . avizarea şi aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt responsabile pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate. 4( alin. .La articolul !. stabilite prin reglementările în vigoare pentru 0omisia te. 4" alin." " 0ategorii de documentaţii 9vizează 9probă Donal pentru localităţi care cuprind < #inisterul 2ezvoltării $egionale 0onsiliile judeţene 0onsiliile locale monumente. după punctul "( se introduce un nou punct.*** lei la ).La articolul ! punctul "". #3. dacă nu intră sub incidenţa legii penale. în condiţiile legii.La articolul ! punctul (.9rt.La articolul ! punctul "8..586 &lanurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate dec%t în integralitatea lor. #2. crt. cu următorul cuprins+ 3r. 5 6.576 0omisia te. 7. #0. 0ompetenţe de avizare şi de aprobare a acestora1. $esponsabilitatea coordonării realizării documentaţiilor de urbanism şi a conţinutului acestora cade integral în sarcina autorităţii publice locale competente. cu e?cepţia cazurilor în care legea dispune altfel. alineatul 586 al articolului 7B se modifică şi va avea următorul cuprins+ .546 !ndiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare. punctul "( . 0ultelor şi =ucureşti1 &atrimoniului 3aţional < organisme centrale şi teritoriale interesate .. 5"6 0omisia 3aţională de 2ezvoltare /eritorială are următoarele atribuţii principale+ a6 analizează şi propune spre avizare documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.5B6 -n vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor. formată din funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu. după numărul curent ( se introduce un nou număr curent. de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism care conţin date eronate..nică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere te. La ane?a nr. alineatul 5B6 al articolului 7' se modifică şi va avea următorul cuprins+ .g6 semnarea. alineatul 546 al articolului 88 se modifică şi va avea următorul cuprins+ . fără personalitate juridică. după punctul * se introduce un nou punct. litera b6 a articolului '4 se modifică şi va avea următorul cuprins+ . ##.La articolul !. b6 şi alin. 586 lit. cu următorul cuprins+ . 576 $egulamentul de organizare şi funcţionare. ". consultativ.1. La ane?a nr.. 48 5 6 -n vederea fundamentării deciziilor de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului.nic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale. 9. punctul * . precum şi de planuri de învăţăm%nt şi specializare în domeniile cone?e.La articolul ! punctul '. după punctul ") se introduce un nou punct. #4. cu următorul cuprins+ . numărul curent (". 546 0omponenţa 0omisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.b6 de la . c6 şi g6:. numărul curent "". alineatul 5'6 al articolului 7B se abrogă. cu următorul cuprins+ . zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului 50@/6 cu valoare mai mare de 7 se stabilesc numai prin &lanul urbanistic general şi regulamentul local aferent.itectură ale #inisterului 2ezvoltării $egionale şi Locuinţei se constituie 0omisia 3aţională de 2ezvoltare /eritorială. 0ompetenţe de avizare şi de aprobare a acestora1. cu următorul cuprins+ . potrivit legii: b6 susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor. pentru nerespectarea prevederilor lit. conform competenţelor e?istente. în conformitate cu prevederile art.") .nică de amenajare a teritoriului şi de urbanism. autorităţile administraţiei publice locale în competenţa cărora se află elaborarea.0ategorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. după numărul curent " se introduce un nou număr curent. * . urbanism şi ar. desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism.*** lei..La articolul !. sau de către persoane fizice ori juridice interesate.0ategorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. +. litera g6. precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile.La articolul ! punctul (. alineatul 576 se modifică şi va avea următorul cuprins+ . 8. ansambluri sau situri şi Locuinţei 0onsiliul General al #unicipiului înscrise în Lista monumentelor istorice < #inisterul 0ulturii. La articolul 4B.. cu următorul cuprins+ . 5'6 şi care nu alterează caracterul general al zonei.fonduri publice.

av%nd drept scop păstrarea. etape de realizare şi resurse financiare necesare. într<o zonă strict delimitată. punctul 4* . cu următorul cuprins+ .La articolul ! punctul 4 ane?a nr. logiilor. F?cepţii de calcul al indicatorilor urbanistici &O/ şi 0@/+ < dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării. reglementarea urbanistică omogenă. 0ultelor şi istorice şi zonele lor de protecţie &atrimoniului 3aţional < organisme centrale şi teritoriale interesate . prin coordonarea politicilor sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. 3u se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate+ suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de p%nă la .(* m. se modifică şi vor avea următorul cuprins+ .iculelor. stabilirea indicatorilor urbanistici. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului. indicatorii urbanistici 5&O/ şi 0@/6 se calculează adăug%ndu<se suprafaţa planşeelor e?istente la cele ale construcţiilor noi: < dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr<un teren deja construit. ansambluri sau şi Locuinţei #unicipiului =ucureşti1 situri înscrise în Lista monumentelor < #inisterul 0ulturii. după punctul 4* se introduce un nou punct. 0ultelor şi &atrimoniului 3aţional < organisme centrale şi teritoriale interesate .. naţională. oraşe şi comune ce cuprind monumente. adăug%ndu<se suprafaţa planşeelor e?istente la cele ale noii construcţii.4* . care se definesc şi se calculează după cum urmează+ < coeficient de utilizare a terenului 50@/6 < raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată 5suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor6 şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru+ agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire. refacerea ori dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile. după caz+ < relief şi peisaj cu caracteristici similare: . "" 0ategorii de documentaţii 9vizează 9probă Done construite protejate ori zone care < #inisterul 2ezvoltării $egionale 0onsiliile locale 0onsiliul General al cuprind monumente.a. aleile de acces pietonal>carosabil din incintă. La ane?a nr.3r. la diferite scări 5regională. crt. spaţiile te. protecţia mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale.ise şi neacoperite. şi prevede obiective. precum şi documentaţii specifice integrate. @/$. . suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autove.2efinirea termenilor utilizaţi în lege.** m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor înc.( " 0ategorii de documentaţii #unicipii. a platformelor. " . în scopul dezvoltării ec. e?presiile introduse după e?presia . 0ompetenţe de avizare şi de aprobare a acestora1. scările e?terioare. cu următorul cuprins+ 3r. E !nterdicţie de construire 5non aedificandi6 < regulă urbanistică potrivit căreia.nice sau spaţiile destinate protecţiei civile. #+.La articolul !. &roiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 4. este interzisă emiterea de autorizaţii de construire. transnaţională6. E @nitate teritorială de referinţă 5@/$6 < subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ<teritoriale de bază. după numărul curent " se introduce un nou număr curent.ilibrate şi durabile. teraselor desc. determinarea caracteristicilor urbanistice. &lanificarea teritorială cuprinde strategii. politici şi programe sectoriale. av%nd de regulă suprafaţa de <"* . constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene. numărul curent "". #". indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial. crt. din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă. scărilor de acces. suprafaţa balcoanelor. . teraselor şi copertinelor necirculabile.ise ale etajelor se include în suprafaţa construită. precum şi a podurilor neamenajabile. ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice şi zonele lor de protecţie 9vizează 9probă < #inisterul 2ezvoltării $egionale 0onsiliile locale 0onsiliul General al şi Locuinţei #unicipiului =ucureşti1 < #inisterul 0ulturii. cu e?cepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei.a şi în mod e?cepţional p%nă la ** .0ategorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici.Donă protejată. . trotuarele de protecţie: < procent de ocupare a terenului 5&O/6 < raportul dintre suprafaţa construită 5amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare6 şi suprafaţa parcelei. se delimitează pe limitele de proprietate. E &lanificarea teritorială < ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura organizarea raţională a teritoriului. în mod definitiv sau temporar. indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.E !ndicatori urbanistici < instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane.

9rticolul !!! se modifică şi va avea următorul cuprins+ .nice de urbanism a autorităţii publice locale competente se vor face în condiţiile prevederilor legale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. cu modificările şi completările ulterioare. al unor resurse ale subsolului. -n anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse. E Donă funcţională de interes < zonă funcţională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evoluţia localităţii. 3"0/200# privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. respectiv 0onsiliul General al #unicipiului =ucureşti. &$FHF2!3/FLF 09#F$F! 2F&@/9I!LO$. . 5"6 din Legea nr. 8B alin. se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă.< evoluţie istorică unitară într<o anumită perioadă: < populaţie cu structură omogenă: < sistem parcelar şi mod de construire omogene: < folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor: < regim juridic al imobilelor similar: reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicatorii urbanistici.itectului<şef şi se aprobă de consiliul local. #8.)-*EL) &O&) &$FHF2!3/FLF SF39/@L@! . publicată în #onitorul Oficial al $om%niei. !G 9vizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism emis înainte de ") august "**( sau care au solicitare de aviz al comisiei te. &artea !. nr. #inisterul 2ezvoltării $egionale şi Locuinţei va elabora norme de aplicare a Legii nr. 4B4 din * iulie "** . &artea !. şi în care.. 3"0/200#. <EEEE< 9ceastă lege a fost adoptată de &arlamentul $om%niei. 3ormele de aplicare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi se publică în #onitorul Oficial al $om%niei.9rt. -n termen de '* de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. în scopul ocrotirii sănătăţii publice. republicată. funcţionalitate. B8 şi ale art. înălţime şi volumetrie. cu avizul #inisterului 2ezvoltării $egionale şi Locuinţei. a mediului şi patrimoniului natural şi construit. !!! #etodologia de participare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. #7. p. în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc.*'/E)0.GEO)-1 )rt. cu respectarea prevederilor art.9rticolul !G se modifică şi va avea următorul cuprins+ . cu modificările şi completările ulterioare. dar nu mai t%rziu de 4* septembrie "**). E Donă protejată < suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural. prevăzută la art. B' alin.9rt. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei. precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă. 5"6 din 0onstituţia $om%niei. în termen de 4* de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.. Dona funcţională de interes se stabileşte de structura de specialitate din subordinea ar. mai multe @/$ alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă 5#@/$6.). ** &ublicat în #onitorul Oficial cu numărul 7'* din data de 4 iulie "**) ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful