ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

!0"200# pri$ind amena%area

teritoriului şi ur&anismul
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. #'2"2008 pri ind abilitarea !u ernului de a emite ordonanţe, (u$ernul Rom)niei adoptă pre"enta ordonanţă. Art. * Legea nr. !0"200# pri ind amena#area teritoriului $i urbanismul, publicată %n &onitorul '(icial al României, )artea I, nr. *+* din 10 iulie 2001, cu modi(icările $i completările ulterioare, se modi(ică $i se completea"ă după cum urmea"ă, #.În tot cuprinsul actului normati , denumirea -&inisterul .ransporturilor, Construcţiilor $i .urismului- se %nlocuie$te cu denumirea -&inisterul /e" oltării, Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor-. 2.La capitolul II, titlul secţiunii a *0a se modi(ică $i a a ea următorul cuprins, -12C3I4526 *, 1trategia de de" oltare teritorială, acti ităţi de amena#are a teritoriului $i de urbanism.6rticolul 17 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins, -6rt. 17 819 6cti ităţile principale de amena#are a teritoriului $i de urbanism constau %n transpunerea la ni elul %ntregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor $i programelor de de" oltare durabilă %n pro(il teritorial, precum $i urmărirea aplicării acestora %n con(ormitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. 829 1trategiile, politicile $i programele de de" oltare durabilă %n pro(il teritorial, pre ă"ute la alin. 819, se (undamentea"ă pe 1trategia de de" oltare teritorială a României, 8*9 1trategia de de" oltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de de" oltare teritorială a României $i direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor rele ante la ni el trans(rontalier $i transnaţional. 879 În procesul de implementare, 1trategia de de" oltare teritorială a României se ba"ea"ă pe, a9 sistemul de politici publice teritoriale, %n con(ormitate cu obiecti ele 1trategiei de de" oltare teritorială a României $i cu e oluţiile din domeniu la ni elul 4niunii 2uropene: b9 metodologia de prioriti"are a proiectelor, ast(el %ncât in estiţiile publice care decurg din 1trategia de de" oltare teritorială a României să (ie considerate in estiţii publice de interes naţional: c9 sistemul naţional de obser are a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de de" oltare teritorială, e aluare a impactului teritorial al politicilor $i pe sisteme de (undamentare te;nică a deci"iilor %n de" oltarea teritorială: d9 crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale $i teritoriale pentru promo area $i implementarea proiectelor strategice i"ând coe"iunea teritorială. 8<9 &etodologia pre ă"ută la alin. 879 lit. b9 se aprobă prin ;otărâre a !u ernului.'./upă articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins, -6rt. 171 În elaborarea 1trategiei de de" oltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice pri ind, a9 racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană $i intercontinentală a polilor de de" oltare $i a coridoarelor de transport: b9 de" oltarea reţelei de localităţi $i structurarea "onelor (uncţionale urbane: c9 promo area solidarităţii urban0rural $i de" oltarea adec ată a di(eritelor categorii de teritorii: d9 consolidarea $i de" oltarea reţelei de legături interregionale: e9 prote#area, promo area $i alori(icarea patrimoniului natural $i cultural.!.La articolul 18, partea dispo"iti ă $i literele a9 $i g9 se modi(ică $i or a ea următorul cuprins, -6rt. 18 &inisterul /e" oltării, Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor este autoritatea administraţiei publice centrale pentru plani(icare teritorială, amena#area teritoriului $i urbanism, a ând %n această calitate următoarele atribuţii, a9 elaborarea, sub coordonarea primului0ministru, a 1trategiei de de" oltare teritorială a României $i a politicilor publice %n con(ormitate cu obiecti ele acesteia: ...................................................................................................................... g9 colaborarea cu consiliile pentru de" oltare regională, cu consiliile #udeţene $i consiliile locale, precum $i urmărirea modului %n care se aplică programele gu ernamentale, 1trategia de de" oltare teritorială $i liniile directoare ale acesteia, planurile de amena#area teritoriului $i urbanism, la ni el regional, #udeţean $i local.+.La articolul 2=, alineatul 829 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins, -829 Certi(icatul de urbanism este obligatoriu pentru ad#udecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare $i de e>ecuţie a lucrărilor publice, precum $i pentru %ntocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respecti de de"membrare a bunurilor imobile %n cel puţin * parcele. În ca"ul ân"ării sau cumpărării de imobile, certi(icatul de urbanism cuprinde in(ormaţii pri ind consecinţele urbanistice ale operaţiunii #uridice, solicitarea certi(icatului de urbanism (iind %n acest ca" (acultati ă.7.La articolul *1, litera a9 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins,

dacă acesta este %nscris %n Lista cuprin"ând monumentele istorice din România $i asupra căruia. se poate %ntocmi documentaţia te.8.nic al terenului. procentul de ocupare a terenului 8)'. sc. după ca". după ca". a )lanului urbanistic de detaliu. 829 1c. elaborat %n urma (inali"ării cercetărilor: c9 e>istenţa riscului de %ncălcare a normelor de protecţie a mediului: d9 e>istenţa riscului de a a(ecta negati patrimoniul construit. a9 să respingă cererea %n mod #usti(icat: b9 să solicite elaborarea unui plan urbanistic "onal numai %n ba"a unui a i" prealabil de oportunitate %ntocmit de către structura speciali"ată condusă de ar. economic sau te.imbarea regimului #uridic. cuprinse %n Regulamentul local de urbanism 0 R. 8*9 5oua documentaţie de urbanism. precum $i altele pre ă"ute de lege. 6utorităţile abilitate eliberea"ă Certi(icatul de descărcare de sarcină ar. potri it legii. poate (i condiţionată de asigurarea căilor de acces.6rticolul *2 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. %nălţimea ma>imă admisă.nică %n ederea obţinerii autori"aţiei de construire. economic sau te. cu acordul proprietarilor.ipamentelor te. prin certi(icatul de urbanism.L. cu următorul cuprins. este necesară e>ercitarea dreptului de preempţiune a statului potri it legii. retragerea clădirilor (aţă de aliniament $i distanţele (aţă de limitele laterale $i posterioare ale parcelei: b9 prin )lanul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu pri ire la distanţele (aţă de limitele laterale $i posterioare ale parcelei.9. incompatibile cu structura $i parametrii "onei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amena#are a teritoriului.itectul0$e( $i aprobat de către consiliul local. 879 În situaţia pre ă"ută la alin. or (i a ute %n edere următoarele aspecte. 8*9 În ca"ul parcelelor cu geometrii neregulate. 1. 6rt. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare: c9 să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu. respecti a e idenţelor de carte (unciară. regimul de construire. %n ca"ul ân"ării.4.nic al terenului. teritoriul care urmea"ă să (ie reglementat prin )lanul urbanistic "onal: 2. potri it legii.. sănătatea oamenilor sau ne%ndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă: b9 pre"enţa unor estigii ar. pe lângă pre ederile documentaţiilor de urbanism $i ale regulamentelor locale de urbanism a(erente acestora. poate (i condiţionată de modi(icarea limitelor parcelelor respecti e. 879 La emiterea autori"aţiei de construire de către autoritatea publică competentă. In(ormaţiile pri ind dreptul de proprietate $i de"membrămintele acestuia or (i preluate din cartea (unciară. categoria?categoriile (uncţională?(uncţionale a?ale de" oltării $i e entualele ser ituţi: *. -6rt. . coe(icientul de utili"are a terenului 8C4.eologică sau instituie restricţii prin a i"ul eliberat.eologică. -6rt.eologice.imbarea regimului #uridic. (uncţiunea "onei. aprobat potri it legii.9. con(orm e>trasului de carte (unciară pentru in(ormare. a9 prin )lanul urbanistic "onal se stabilesc reglementări noi cu pri ire la. *11 819 /reptul de construire se acordă potri it pre ederilor legale. prin care se stabilesc. a9 e>istenţa unui risc pri ind securitatea. interdicţii de(initi e sau temporare de construire 0. care nu pot (i su(icient reglementate prin )lanul urbanistic general./upă articolul *1 se introduc trei noi articole. a dotărilor publice $i ec. *2 819 În ca"ul %n care prin cererea pentru emiterea certi(icatului de urbanism se solicită o modi(icare de la pre ederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru "ona respecti ă sau dacă condiţiile speci(ice ale amplasamentului ori natura obiecti elor de in estiţii o impun. articolele *11. poate (i aprobată numai după o perioadă de cel puţin 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale. cuprin"ând inter enţia solicitată. economic $i te. %n termen de * luni de la %naintarea de către bene(iciar?(inanţator a Raportului de cercetare ar.. patrimoniul natural sau peisa#e aloroase 0 recunoscute $i prote#ate potri it legii: (9 e idenţierea unor riscuri naturale $i?sau antropice care nu au (ost luate %n considerare cu prile#ul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respecti . cu respectarea documentaţiilor de urbanism $i regulamentelor locale de urbanism a(erente. prin recon(igurarea acestora pe ba"a unui plan urbanistic "onal. *1* @onele asupra cărora s0a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie. 819 lit. se or e idenţia?delimita %n cadrul acestuia %n ederea detalierii prin planuri urbanistice "onale. a(erent acestuia. *12 $i *1*.. autori"aţiile de construire se emit direct pentru "onele pentru care e>istă reglementări pri ind regimul #uridic. 6rt. cu actuali"area ulterioară a planului cadastral al '(iciului de Cadastru $i )ublicitate Imobiliară. aprobate potri it pre"entei legi. b9 $i c9. 829 /upă aprobarea )lanului urbanistic "onal sau.-a9 regimul #uridic al imobilului 0 dreptul de proprietate asupra imobilului $i ser ituţile de utilitate publică care gre ea"ă asupra acestuia: situarea imobilului 0 teren $i?sau construcţiile a(erente 0 %n intra ilan sau %n e>tra ilan: pre ederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului 0 "one prote#ate. *12 În ba"a pre ederilor )lanului urbanistic general.nice necesare (uncţionării coerente a "onei. autoritatea publică locală are dreptul ca. se pot aduce următoarele modi(icări reglementărilor din )lanul urbanistic general.nic al imobilelor.

o singură dată.#+. amena#area teritoriului. coerenţa $i con(ortul urban atât ale "onei de studiu. *<1 819 În ederea (undamentării deci"iilor &inisterului /e" oltării. Diecare unitate administrati 0teritorială are obligaţia să %$i %ntocmească $i să %$i aprobe )lanul urbanistic general. după alineatul 8*9 se introduc cinci noi alineate.La articolul 7B alineatul 8*9. de" oltare. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor: b9 &inisterul . protecţia mediului $i alte pro(iluri cone>e domeniului.nico0$tiinţi(ice din domeniu.#0. normati ele $i reglementările te.itecţilor0$e(i de #udeţe: l9 uni ersităţi $i institute de cercetare cu pro(il de plani(icare urbană $i teritorială.##. (ormată din (uncţionari publici $i speciali$ti atestaţi %n domeniu.#2. %n ederea implementării pre ederilor obiecti elor de utilitate publică.8<9 &odi(icarea.La articolul 7B alineatul 829. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor politica de de" oltare teritorială.eritorială se stabilesc prin ordin al ministrului de" oltării. urbanism. după alineatul 819 se introduce un nou alineat. constituind ba"a legală pentru reali"area programelor $i acţiunilor de de" oltare. -6rt.9 propus de noua reglementare nu %l a putea depă$i pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20A. care se aprobă prin ordin al ministrului: c9 anali"ea"ă $i a i"ea"ă documentaţii de amena#area teritoriului $i urbanism potri it legii: d9 susţine elaborarea de programe de pregătire a speciali$tilor. din raţiuni de de" oltare urbanistică temeinic (undamentate. urbană $i ar. ar. numai din iniţiati a autorităţii administraţiei publice locale competente se a proceda la (inanţarea $i elaborarea unui plan urbanistic "onal pentru %ntreaga unitate teritorială de re(erinţă %n care este inclusă "ona. cât $i de reglementare $i repre"intă principalul instrument de plani(icare operaţională. -6rt. cât $i ale teritoriului %n ecinat. alineatul 819 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. 8<9. organism $tiinţi(ic. a9 (undamentea"ă din punct de edere $tiinţi(ic $i propune &inisterului /e" oltării. este necesară depă$irea coe(icientului de utili"are a terenului pre ă"ut la alin.ransporturilor: c9 &inisterul &ediului $i /e" oltării /urabile: d9 &inisterul Culturii $i Cultelor: e9 &inisterul Internelor $i Re(ormei 6dministrati e: (9 &inisterul 2ducaţiei.La articolul 7B.eritorială are următoarele atribuţii principale. cu următorul cuprins. Cercetării $i . /acă modi(icarea este elaborată pentru "one ale unei unităţi teritoriale de re(erinţă. a9 &inisterul /e" oltării. -e9 lista principalelor proiecte de de" oltare $i restructurare: (9 stabilirea $i delimitarea "onelor cu interdicţie temporară $i de(initi ă de construire: g9 delimitarea "onelor %n care se preconi"ea"ă operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. -879 )lanul urbanistic general se elaborea"ă %n ba"a strategiei de de" oltare a localităţii $i se corelea"ă cu bugetul $i programele de in estiţii publice ale localităţii. literele e9. coe(icientul de utili"are a terenului 8C4.La articolul 7B alineatul 829. cu următorul cuprins. litera #9. cu următorul cuprins.itectură. 7B 819 )lanul urbanistic general are atât caracter director.La articolul 7*. -#9 "one de risc datorate unor depo"itări istorice de de$euri.#!. În ederea elaborării $i (inanţării noii documentaţii./upă articolul *< se introduce un nou articol. precum $i componenţa Comisiei 5aţionale de /e" oltare . urbanism $i ar. a reglementărilor aprobate prin )lanul urbanistic general trebuie să asigure unitatea. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor pri ind acti itatea de amena#are a teritoriului. localităţile cu statut de municipiu sau de ora$ au obligaţia să deţină )lanul de amena#are a teritoriului "onal periurban ca documentaţie de (undamentare a %ntocmirii )lanului urbanistic general.itecţilor0$e(i de municipii: C9 6sociaţia ar. .itecturală: b9 a i"ea"ă metodologiile. )re ederile )lanului de amena#are a teritoriului "onal se introduc %n )lanul de amena#are a teritoriului #udeţean. cu următorul cuprins.eritorială. -829 Începând cu data de 1 ianuarie 2011. alineatul 829.La articolul 7B.itectură. 8B9. 8+9 $i 889. cu următorul cuprins. consultati $i de a i"are.ineretului: g9 &inisterul 6griculturii $i /e" oltării Rurale: . 8<9. precum $i de planuri de %n ăţământ $i speciali"are %n domeniile cone>e: e9 anali"ea"ă $i a i"ea"ă planurile integrate de de" oltare urbană $i a polilor de cre$tere.itecţilor din România: #9 6sociaţia ar. (9 $i g9. litera (19. se constituie Comisia 5aţională de /e" oltare . normele. 1 -( 9 "onele care au instituite un regim special de protecţie pre ă"ut %n legislaţia %n igoare:#'. după litera d9 se introduc trei noi litere. 8B9 În ca"ul %n care. lucrărilor publice $i locuinţelor. 829 Comisia 5aţională de /e" oltare . (ără personalitate #uridică.# . după litera i9 se introduce o nouă literă. prin planuri urbanistice "onale elaborate pentru "one ale unei unităţi teritoriale de re(erinţă. 8*9 &embrii Comisiei sunt numiţi pe ba"a nominali"ărilor transmise de către următoarele instituţii?organi"aţii. alineatele 879.9 Registrul 4rbani$tilor din România: i9 'rdinul 6r. 879 Regulamentul de organi"are $i (uncţionare. după litera (9 se introduce o nouă literă. care se actuali"ea"ă periodic la cel mult 10 ani. articolul *<1. cu următorul cuprins. autoritatea publică poate asocia persoane (i"ice $i?sau #uridice interesate.

)articiparea publicului la acti ităţile de amena#are a teritoriului $i de urbanism 6rt. precum $i metodologiile de (inanţare a acestora se aprobă prin .otărâre a !u ernului.La articolul 7+. după alineatul 879 se introduc două noi alineate. -8<9 )lanurile urbanistice "onale pentru "one prote#ate nu pot (i modi(icate prin alte planuri urbanistice "onale care tratea"ă părţi din acestea. se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. 8B9 )re ederile alin. iar %n (ormat analogic. după alineatul 829 se introduce un nou alineat. după alineatul 8*9 se introduce un nou alineat. pe ba"a măsurătorilor sau pe ba"a orto(otoplanurilor. con(ormare $i ser ire edilitară a unuia sau mai multor obiecti e. 8<9 se aplică %n mod obligatoriu "onelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie pre ă"ut %n legislaţia %n igoare.La articolul <B. autoritatea administraţiei publice locale %n competenţa căreia se a(lă aprobarea documentaţiei de amena#area teritoriului $i urbanism este responsabilă pentru %ntregul conţinut al reglementărilor adoptate. 78 819 )lanul urbanistic de detaliu are e>clusi caracter de reglementare speci(ică. 8<9 Ealabilitatea pre ederilor documentaţiilor de amena#area teritoriului $i urbanism se e>tinde de drept pentru acele in estiţii care au %nceput %n timpul perioadei de alabilitate. a9 elaborarea 1trategiei de de" oltare teritorială a României: b9 elaborarea planurilor de amena#are a teritoriului naţional: c9 elaborarea planurilor de amena#are a teritoriului "onal regional: d9 elaborarea Regulamentului general de urbanism: e9 elaborarea documentaţiilor de amena#area teritoriului $i urbanism pentru "onele cu monumente istorice %nscrise %n Lista patrimoniului mondial: (9 elaborarea documentaţiilor de amena#area teritoriului $i urbanism. alineatul 819 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. <+ .000.La articolul <1. cu condiţia a i"ării acestuia de către o(iciile de cadastru $i publicitate imobiliară. )lanurile urbanistice "onale reglementea"ă condiţiile de amplasare a in estiţiilor. .9 cu aloare mai mare de 7 se stabilesc numai prin )lanul urbanistic general $i regulamentul local a(erent. (urni"at de o(iciile de cadastru $i publicitate imobiliară. -8119 6cti ităţile de amena#are a teritoriului $i urbanism de interes naţional $i regional. prin bugetul &inisterului /e" oltării Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor.#8. alineatele 8<9 $i 8B9. secţiunea a B0a. urbanism. "one $i sub"one $i pot (i aplicate numai %n condiţiile cumulati e re(eritoare la situarea. -6rt. dimensionare. alineatul 819 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. 8+9 În ederea unei utili"ări coerente $i raţionale a teritoriului localităţilor. prin care se coordonea"ă de" oltarea urbanistică integrată a unor "one din localitate. după alineatul 8*9 se introduc două noi alineate.8<9 )rin )lanul urbanistic general se identi(ică "one pentru care se pot institui reglementări ce nu pot (i modi(icate prin planuri urbanistice "onale sau planuri urbanistice de detaliu $i de la care nu se pot acorda derogări.ărţi de . -12C3I4526 B. sunt. cu următorul cuprins.a"ard?risc %n ederea pre enirii de"astrelor naturale sau industriale: g9 programe de susţinere a de" oltării locale %n ederea asigurării (ondului de documentaţii %n domeniile. la scara 1?<. prin care se asigură condiţiile de amplasare.000. alineatele 879 $i 8<9. cu următorul cuprins. caracteri"ate printr0un grad ridicat de comple>itate sau printr0o dinamică urbană accentuată. până la (inali"area acestora.2#.2'. cu următorul cuprins. alineatele 8119 $i 8129. pe una sau mai multe parcele adiacente.2 . cu următorul cuprins.La articolul <<.#7. g9.000 0 1?<. %n corelare cu ecinătăţile imediate.La articolul 7+. 8129 6cti ităţile pre ă"ute la alin. imobiliar0edilitar $i al proiectelor de de" oltare urbană integrată. cu e>cepţia ca"urilor %n care legea dispune alt(el.000. dimensiunile $i geometria parcelelor. %n con(ormitate cu gradul de comple>itate $i cu pre ederile acesteia. -879 )erioada de alabilitate a documentaţiilor de amena#are a teritoriului $i de urbanism se stabile$te de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia. amena#area teritoriului. "onele sau parcelele cu coe(icienţi de utili"are a terenului 8C4. 6ceste reglementări se (ormulea"ă cu claritate %n Regulamentul local de urbanism a(erent )lanului urbanistic general.#.La articolul 78. )lanul urbanistic "onal asigură corelarea programelor de de" oltare urbană integrată a "onei cu )lanul urbanistic general. pe suport gra(ic. 8B9 1e inter"ice promo area planurilor urbanistice "onale cu scop declarat de promo are a unui anumit proiect de in estiţii. 7+ 819 )lanul urbanistic "onal este instrumentul de plani(icare urbană de reglementare speci(ică. alineatul 8*9. la scări 1?1. care se (inanţea"ă din bugetul de stat. cuprin"ând articolele <+0B1. după alineatul 819 se introduc două noi alineate.. -6rt. cu următorul cuprins.La capitolul IE.20.La articolul 7=. -879 )re ederile regulamentelor locale de urbanism se di(erenţia"ă %n (uncţie de %ncadrarea %n unităţi teritoriale de re(erinţă. indi(erent de natura lor sau de bene(iciar. alineatul 879. 889 )lanul urbanistic general pentru intra ilan se %ntocme$te %n (ormat digital. 8119 lit. 1uportul topogra(ic al planului de ansamblu al unităţii administrati 0teritoriale este la scara 1?2<. după ca". 6ctuali"area suportului se poate (ace de către autorităţile administraţiei publice locale interesate. 1unt admise numai modi(icări care pot (i stabilite prin )lanul urbanistic de detaliu $i care nu modi(ică caracterul general al "onei.22. -8*9 Indi(erent de iniţiati a sau de sursa de (inanţare.

pre ederile strategiilor de de" oltare teritorială $i ale programelor de amena#are a teritoriului $i de de" oltare urbanistică a localităţilor.000 lei la =.000 lei.000 lei la 10. re(eritor la acti ităţile de amena#are a teritoriului $i de urbanism. după litera e9 se introduce o nouă literă.000 lei la 2. cu următorul cuprins. potri it legii: c9 re"ultatele consultării publicului: d9 deci"iile adoptate: e9 modul de implementare a deci"iilor.La ane>a nr. -6rt.27.La ane>a nr. litera (9. 6rt. a9 obiecti ele de" oltării economico0sociale pri ind amena#area teritoriului $i de" oltarea urbanistică a localităţilor: b9 conţinutul strategiilor de de" oltare teritorială $i a documentaţiilor de urbanism care urmea"ă a (i supuse aprobării. consultare $i acces la #ustiţie. 829 se sancţionea"ă cu amendă. 6rt. lucrări te. a9 $i b9: b9 de la 1. 6rt. pe tot parcursul elaborării strategiilor $i documentaţiilor de urbanism $i amena#are a teritoriului. pentru nerespectarea pre ederilor lit. alineatul 819 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins.La articolul B* alineatul 829. pentru nerespectarea pre ederilor lit. B< 819 În absenţa )lanului de amena#are a teritoriului #udeţean $i a )lanului urbanistic general aprobate. a9 de la 1.000 lei. <= In(ormarea publicului este acti itatea prin care autorităţile administraţiei publice (ac publice. B*1 Contra enţiile pre ă"ute la art. -(9 aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la )lanul urbanistic general nepre ă"ute la art. crt. Competenţe de a i"are $i de aprobare a acestora-.2+. des(ă$urării $i (inanţării procesului de participare a publicului %n cadrul acti ităţilor de amena#are a teritoriului $i de urbanism. B0 Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale $i locale colectea"ă $i iau %n considerare opţiunile $i opiniile publicului pri ind obiecti ele de" oltării economico0sociale pri ind amena#area teritoriului $i de" oltarea urbanistică a localităţilor.000 lei la *. după cum urmea"ă. numărul curent 81. d9 $i e9: d9 de la *. potri it metodologiei stabilite de &inisterul /e" oltării. după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent. 1 -Categorii de documentaţii de amena#are a teritoriului $i de urbanism.La articolul B<. potri it legii. 829 )articiparea publicului asigură dreptul acestuia la in(ormare. după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent.. crt. cu următorul cuprins. 6rt.nico0edilitare.<00 lei. *2 alin. 5r.2!. c9: c9 de la 1. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor $i %n corelare cu procedurile speci(ice ce decurg din legislaţia de mediu. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor %nscrise %n Lista patrimoniului mondial 0 &inisterul Culturii $i Cultelor 0 organisme centrale $i teritoriale interesate . 879. (9. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor.28. <8 6utorităţile administraţiei publice centrale $i locale au responsabilitatea organi"ării. Categorii de documentaţii 6 i"ea"ă 0 &inisterul /e" oltării. cu următorul cuprins. con(orm metodologiei stabilite de &inisterul /e" oltării. 1 -Categorii de documentaţii de amena#are a teritoriului $i de urbanism. pe teritoriile a(erente se pot reali"a in estiţii %n construcţii.819 )articiparea publicului la acti ităţile de amena#are a teritoriului $i de urbanism constă %n implicarea acestuia %n toate etapele procesului deci"ional re(eritor la acti ităţile de amena#are a teritoriului $i urbanism. numărul curent 21. Categorii de documentaţii 6 i"ea"ă 6probă !u ernul- -81 Localităţi care cuprind monumente istorice 0 &inisterul /e" oltării. %n (uncţie de amploarea $i de importanţa documentaţiei de amena#are a teritoriului sau de urbanism. 5r. precum $i orice alte in estiţii urbane numai pe ba"a unui plan urbanistic "onal aprobat potri it legii $i cu respectarea Regulamentului general de urbanism. precum $i al documentaţiilor aprobate. pentru nerespectarea pre ederilor lit. B1 In(ormarea $i consultarea publicului se des(ă$oară di(erenţiat.000 lei. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor 0 &inisterul Culturii $i Cultelor 0 organisme centrale $i teritoriale interesate 6probă !u ernul- -21 @onal pentru localităţi care cuprind monumente istorice %nscrise %n Lista patrimoniului mondial 2. pentru nerespectarea pre ederilor lit.6rticolul B*1 se modi(ică $i a a ea următorul cuprins. Competenţe de a i"are $i de aprobare a acestora-. B* alin. -6rt.

Lucrărilor )ublice $i . a ând drept scop păstrarea. indicatorii urbanistici 8)'.0. 00 )lani(icarea teritorială 8spaţială9 0 acti itatea de armoni"are a structurilor teritoriale prin managementul de" oltării teritoriale $i coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale. 2 -/e(inirea termenilor utili"aţi %n lege-. supra(aţa balcoanelor.ise ale eta#elor se include %n supra(aţa construită.9 se calculea"ă adăugându0se supra(aţa plan$eelor e>istente la cele ale construcţiilor noi: 00 dacă o construcţie este edi(icată pe o parte de teren de"membrată dintr0un teren de#a construit. cu e>cepţia teraselor descoperite ale parterului care depă$esc planul (aţadei. $i C4. Competenţe de a i"are $i de aprobare a acestora-.La ane>a nr. cu a i"ul &inisterului /e" oltării. al unor resurse ale subsolului. 00 @onă (uncţională de interes 0 "onă (uncţională cu rol important din punct de edere urbanistic %n e oluţia localităţii.. din raţiuni de de" oltare urbanistică durabilă. constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene. după e>presia -@onă prote#ată. scărilor de acces. prin documentaţiile de amena#are a teritoriului $i de urbanism. 829 din Legea nr. re(acerea sau de" oltarea teritoriului %n concordanţă cu tradiţiile. %n #urul sau %n lungul unor oglin"i de apă etc. aleile de acces pietonal?carosabil din incintă. supra(aţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea auto e. @ona (uncţională de interes se stabile$te de către structura de specialitate din subordinea ar. este inter"isă emiterea de autori"aţii de construire. cu modi(icările $i completările ulterioare. )roiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de ni el este sub *. 5u se iau %n calculul supra(eţei construite des(ă$urate. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor. determinarea caracteristicilor urbanistice. numărul curent 121. %ntr0o "onă strict delimitată. %nălţime $i olumetrie.itectului0$e( $i se aprobă de către consiliul local. se impun măsuri restricti e de protecţie a acestora prin distanţă. a ând de regulă supra(aţa de 1020 . %n scopul ocrotirii sănătăţii publice. 0 2>cepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici )'.a $i %n mod e>cepţional până la 100 . se elaborea"ă de către &inisterul /e" oltării. cu următorul cuprins. 00 dacă o construcţie nouă este edi(icată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării.Art. teraselor desc. trotuarele de protecţie: 0 procent de ocupare a terenului 8)'. indicii urbanistici se calculea"ă %n raport cu ansamblul terenului iniţial. mai multe 4.80 m. a plat(ormelor. indi(erent de regimul de proprietate sau de (uncţiunea propusă. respecti Consiliul !eneral al &unicipiului Fucure$ti.ise $i neacoperite. supra(aţa subsolurilor cu %nălţimea liberă de până la 1. Lucrărilor )ublice $i Locuinţelor 0 &inisterul Culturii $i Cultelor 0 organisme centrale $i teritoriale interesate 6probă !u ernul- -121 @one prote#ate care cuprind monumente istorice %nscrise %n Lista patrimoniului mondial $i "onele lor de protecţie #. reglementarea urbanistică omogenă. -0 Indici urbanistici 0 instrumente urbanistice speci(ice de lucru pentru controlul proiectării $i al de" oltării durabile a "onelor urbane. 00 @onă prote#ată 0 supra(aţa delimitată %n #urul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural. se delimitea"ă pe limitele de proprietate. 1upra(aţa construită este supra(aţa construită la ni elul solului. 00 4nitate teritorială de re(erinţă 84. %n mod de(initi sau temporar. după ca". spaţiile te. 5r. cu următorul cuprins. scările e>terioare. 0 coe(icient de utili"are a terenului 8C4. logiilor. 17 alin. (uncţionalitate. stabilirea indicatorilor urbanistici.R9 0 subdi i"iune urbanistică a teritoriului unităţii administrati 0teritoriale de ba"ă. 00 Interdicţie de construire 8non aedi(icandi9 0 regulă urbanistică urmare căreia. crt. Categorii de documentaţii 6 i"ea"ă 0 &inisterul /e" oltării.iculelor.9 0 raportul dintre supra(aţa construită des(ă$urată 8supra(aţa des(ă$urată a tuturor plan$eelor9 $i supra(aţa parcelei. alorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat $i necesară pentru.R alăturate pot (orma o macrounitate teritorială de re(erinţă 8&4.La ane>a nr.9 0 raportul dintre supra(aţa construită 8amprenta la sol a clădirii9 $i supra(aţa parcelei. precum $i a podurilor neamena#abile. care se de(inesc $i se calculea"ă după cum urmea"ă. %n (uncţie de unele dintre următoarele caracteristici. 4. $i C4. teraselor $i copertinelor necirculabile. ** 1trategia de de" oltare teritorială a României pre ă"ută la art.nice sau spaţiile destinate protecţiei ci ile.se introduc $ase noi e>presii. 000 relie( $i peisa# cu caracteristici similare: 000 e oluţie istorică unitară %ntr0o anumită perioadă: 000 populaţie cu structură omogenă: 000 sistem parcelar $i mod de construire omogene: 000 (olosinţe de aceea$i natură ale terenurilor $i construcţiilor: 000 regim #uridic al imobilelor similar: reglementări urbanistice omogene re(eritoare la destinaţia terenurilor $i la indicii urbanistici.00 m de la ni elul solului amena#at $i a logiilor %nc. după numărul curent 12 se introduce un nou număr. adăugându0se supra(aţa plan$eelor e>istente la cele ale noii construcţii. $i %n care. precum $i cu cele aduse prin pre"enta ordonanţă.R. !0"200#. În anumite ca"uri %n care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe supra(eţe %ntinse. agregarea pe supra(eţe mici a indicatorilor de populaţie $i de construire.R9. 1 -Categorii de documentaţii de amena#are a teritoriului $i de urbanism.a. a mediului $i patrimoniului natural $i construit.

se a i"ea"ă de către Consiliul de plani(icare strategică pre ă"ut de Gotărârea !u ernului nr. Las5lo 6or&el7 &inistrul internelor $i re(ormei administrati e. Art. dar nu mai târ"iu de B luni de la data intrării %n igoare a pre"entei ordonanţe. -aru%an -osganian )ublicat %n &onitorul '(icial cu numărul B28 din data de 2= august 2008 . <+ alin. )RI&0&I5I1. pct. )artea I.234ĂR*. lucrărilor publice $i locuinţelor.0AN2 Contrasemnea"ă. Art. cu modi(icările $i completările ulterioare. 7!0"200! pri ind constituirea consiliilor interministeriale permanente $i se aprobă prin lege. precum $i cu cele aduse prin pre"enta ordonanţă. !0"200#. Art. !0"200# pri ind amena#area teritoriului $i urbanismul. *6probarea documentaţiilor de urbanism a căror solicitare de aprobare s0a (ăcut anterior intrării %n igoare a pre"entei ordonanţe se a (ace %n condiţiile pre ederilor legale aplicabile la data solicitării aprobării. I. /ispo"iţiile art. *+* din 10 iulie 2001. lucrărilor publice $i locuinţelor. precum $i cu modi(icările $i completările aduse prin pre"enta ordonanţă. publicată %n &onitorul '(icial al României. Art. 27 sunt aplicabile la 1< "ile de la data intrării %n igoare a pre"entei ordonanţe. se aprobă prin ordin al ministrului de" oltării. . cu modi(icările $i completările ulterioare. &inistrul de" oltării.ristian Da$id &inistrul mediului $i de" oltării durabile. nr.R4 . -* Legea nr.Locuinţelor. Attila 8orodi &inistrul economiei $i (inanţelor. *** &etodologia de participare a publicului la acti ităţile de amena#are a teritoriului $i de urbanism pre ă"ută la art. se a republica dându0se articolelor o nouă numerotare. sub coordonarea primului0ministru. după aprobarea acesteia prin lege. %n termen de =0 de "ile de la aprobarea prin lege a pre"entei ordonanţe. 829 din Legea nr.ĂL*N /O/01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful