‫ברית מלח מנחות כ‪-‬כא‬

‫בס"ד‬

‫וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלקיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח‬
‫הבא מלח‬
‫שאינה שובתת‬

‫יכול במי מלח‬
‫ת"ל במלח‬
‫כל דבר‬
‫הדומה למנחה‬

‫מה מנחה‬
‫שאחרים באין‬
‫חובה לה אף‬
‫כל שאחרים‬
‫באין חובה לה‬
‫מאי ניהו עצים‬

‫מה מנחה‬
‫מיוחדת‬
‫שמתרת אף‬
‫כל שמתיר‬

‫למעוטי‬
‫נסכים ועצים‬

‫לרבות את‬
‫הדם‬

‫כל דבר‬
‫העולה למזבח‬
‫למעוטי‬
‫השירים‬

‫‪1‬‬

‫אפי' עצים‬
‫ונסכים ודם‬

‫שנעשית בשבת‬
‫ובחול וזו מלח‬
‫סדומית שהים‬
‫מוציא גלים בכל‬
‫יום‬

‫שמצויה בקיץ‬
‫ובחורף ומלח‬
‫סדומית הים‬
‫משליכה לאגפה‬

‫יכול תבונהו‬
‫ת" ל ת מ ל ח‬

‫ברית כהונת‬
‫עולם‬

‫אמר רב אשי‬
‫יכול יתן בו טעם‬
‫כבינה ת"ל תמלח‬
‫כיצד מביא האבר‬
‫ונותן עליו מלח‬
‫והופכו ונותן עליו‬
‫מלח ומעלהו‬

‫כשם שאי אפשר‬
‫לקרבנות בלא‬
‫כהונה כך אי‬
‫אפשר לקרבנות‬
‫בלא מלח‬

‫יכול יתן בו טעם‬
‫כבינה גי' הערוך‬
‫תבונה כלומר כל‬
‫דהו מלח עד כדי‬
‫להבין שיש בו‬
‫טעם מלח ת"ל‬
‫תמלח שיתן בו‬
‫מלח הרבה‬

‫יכול יתן בו טעם‬
‫כבינה היינו דלא‬
‫חזי לאכילה בלא‬
‫הדחה כמו שהבינה‬
‫מתקנת האדם ת"ל‬
‫תמלח שרק‬
‫צריכים מלח של‬
‫טעם‬

‫וכן לקדירה‬

‫וכן לצלי‬

‫מעל מנחתך‬
‫ולא מעל דמך‬
‫מכלל דאתו בחד צד‬
‫ולא אמרינן מעל דמך‬
‫ולא מעל איבריך‬
‫בגלל אשב"נ טמ"א‬
‫שהן נפישין‬

‫תקריב בשבת‬
‫ובטומאה‬
‫עבודה היא ובצבור‬
‫דוחה שבת וטומאה‬

‫תקריב מכל‬
‫מקום‬

‫מאת בנ"י‬
‫ברית עולם‬

‫אפילו‬
‫מחוץ לארץ‬

‫מה להלן אצל‬
‫לחם הפנים‬
‫שבא משל ציבור‬
‫אף כאן אצל‬
‫המנחה המלח‬
‫בא משל צבור‬

‫מלח‬
‫סדומית‬
‫דקה‬

‫תקריב כל‬
‫שהוא‬
‫אפילו‬
‫מלח אסתרוקנית‬

‫שנעשה ע"י‬
‫בני אדם‬

‫שמתפשר‬
‫ומתבטל‬
‫לאלתר‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful