Kolegij

:

1. ULAZ

2. PRO
2.1. Ka
γ
γ
γ
c
φ
2.2. Pa
γ
γ
2.3. ProKonstrukcij
ZNI PARA
ORAČUN V
arakteristič
γ= 18,5
γ '= 9-12
γ
w
= 10,0
c= 5-20
φ= 15-2
rcijalni fak
γ
c
'= 1,25
γ
φ
= 1,25
oračun pa
' c
k
d
c
c
¸
=
e 2013.
AMETRI
VRIJEDNO
čne vrijedn
5-21,5 [kN/m
2 [kN/m3]
0 [kN/m3]
0 [kN/m2]
25 [°]
ktori za ST
5 nepovolj
5 nepovolj
arametara
tan
d
¢ =
Rješenje za
STI PARA
nosti para
m3] jedin
efekt
težin
kohe
kut tr
TR i GEO p
jno
jno
tla
;
tan
'
d
k
¢
¸
¢
¢
=
adatka 2. Ok
AMETARA
ametara tla
nična težina
tivna težina
na vode
ezija
renja
proračun g
arctan(tan =
kno

MATERIJA
a
tla
uronjenog
graničnih
) n
d
¢
Građev
ALA
tla
stanja (PP
vinski fakulte
P3: A2+M2
et u Zagreb
2+R3)
u
Kolegij:

3. PRO
3.1. Ve
o
3.2.Pro
N


3.3. Pro

H

3.4. Pri

Konstrukcij
ORAČUN D
rtikalno na
}
=
y
v
y
0
) ( ' o
¸
oračun hor
Nema rotac
0
) ( y p
v ¸
o =
0
) ( qK y p
q
=
oračun do
sr E
H P ¸ = A

Hvatište sile
ikaz dijagr
e 2013.
DJELOVAN
aprezanje
dy ' ¸  
rizontalnih
ije zida pa j
0
) ( ' K y
v ¸


0
K
odatnog ho
h
k H
2


e u odnosu n
rama opte

Rješenje za
NJA NA OK
u tlu iza z
h pritisaka
e:

orizontaln
na dno zida
rećenja
K
0
=
}
=
y
H
p P
0
¸
}
=
y
Hq
p P
0
adatka 2. Ok
KNO
zida σ
v
'
γ 
a na zid p


og optere
a:
d
¢ sin 1÷ =
dy p

q
dy p
0
h
E
P
, 0 =
A
kno
γ
i p
0q

hvati
ćenja od t
H 63 ,
Građev
šte
tla uslijed
vinski fakulte
potresa

et u Zagrebu
Kolegij:

4. KON
Faktoriz
y
c
q
d f
f f
N
q
N N
tg N
c q
q Q
¸
¸
( 2
(
0
0
=
=
=
=
=
=
}
G
okno
∙ 1,
G
w
∙ 1,35
okno
3 , 1 G ·Konstrukcij
NTROLA K
zirana djelov
d q
d q
d
c
f
tg N
dy
tg N
N q N
B
¢
¸
¢
¢
) 1 (
'
/ ) 1
)
2
45 (
2
0
÷
÷
+ °
· + ·
35
5
w
35 , 1 G 35 · +
e 2013.
KONTAKTN
vanja na okn
d
d
d
q
tg
N B N
¢ t
¸
exp( )
'
2
1
· · +
f
Q s
Rješenje za
NIH NAPR
no za PP3 (

N
¸
)

adatka 2. Ok
EZANJA (
(A1+M2+R3
kno
GEO)
3):
Građevvinski fakulteet u Zagrebu
Kolegij: Konstrukcije 2013. Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu

5. STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE

Dimenzioniranje se provodi na faktorizirana djelovanja na okno za PP3 (A2+M2+R3).5.1. Proračun momenata savijanja

5.1.1. Moment savijanja od težine tla
- za zadane dimenzije odrediti γ :

b
a
= ¸

a = visina okna
b = šira stranica okna: max (b
1
, b
2
)

- za dobiveni γ iz tablica očitati M
xs
i M
ys
i izračunati :

2
0 xs x
a p M M · · =
¸
¸


2
0 ys y
b p M M · · =
¸
¸

2,0
2
,
3
2
,
8
pa paq
Kolegij:


Primjer
a
b
¸ = =
Potrebn

Konstrukcij
:
2,8
1, 22
2, 3
=

na je interp
e 2013.

polacija za
Rješenje za
γ.
adatka 2. Okkno Građevvinski fakulteet u Zagrebu
Kolegij: Konstrukcije 2013. Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu
γ M
xs
M
ys
M
yas

1,2 0,0124 0,0370 0,0334
1,5 0,0075 0,0440 0,0314

004573 , 0
) 2 , 1 5 , 1 (
) 0075 , 0 0124 , 0 ( ) 22 , 1 5 , 1 (
x
1
=
÷
· · ÷
=

00046 , 0
) 2 , 1 5 , 1 (
) 0370 , 0 0440 , 0 ( ) 2 , 1 22 , 1 (
x
2
=
÷
÷ · ÷
=

M
xs
(1,22) = 0,0075+0,004573 = 0,01207
M
ys
(1,22) = 0,0370+0,00046 = 0,03747
m / kNm 19 , 3 8 , 2 7 , 33 01207 , 0 a p M M
2 2
0 xs x
= · · = · · =
¸
¸

m / kNm 68 , 6 3 , 2 7 , 33 03747 , 0 b p M M
2 2
0 ys y
= · · = · · =
¸
¸

Još izračunati i
ya
M
¸
(rubni moment) na isti način!
b=2,3 (dulja
Mys
Mxs
y
x
armatura Mys
armatura Mxs
a=2,8 (visina)
Myas
Kolegij:

5.1.2. M
-

-


Konstrukcij
Moment sa
- za zadane
b
a
= ¸
- za dobive
q
x
M
q
y
M
e 2013.
avijanja od
e dimenzije
b
a

eni γ iz tabl
q 0 xs
p M · =
q 0 ys
p M · =
Rješenje za
d pokretno
e odrediti γ
ica očitati M
2
q
a ·

2
q
b ·

adatka 2. Ok
og optereć
γ :
M
xs
i M
ys
i i
kno
ćenja
izračunati:
Građevvinski fakulteet u Zagrebu
Kolegij: Konstrukcije 2013. Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu

Primjer:

2, 8
1, 22
2, 3
a
b
¸ = = =


Potrebna je interpolacija za γ.
γ M
xs
M
ys
M
yas

1,2 0,0213 0,0883 0,1201
1,5 0,0128 0,0992 0,1264

0079 , 0
) 2 , 1 5 , 1 (
) 0128 , 0 0213 , 0 ( ) 22 , 1 5 , 1 (
x
1
=
÷
· · ÷
=

0007 , 0
) 2 , 1 5 , 1 (
) 0883 , 0 0992 , 0 ( ) 2 , 1 22 , 1 (
x
2
=
÷
÷ · ÷
=

M
xs
(1,22)=0,0128+0,0079=0,0207
M
ys
(1,22)=0,0883+0,0007=0,089
b=2,3 (dulja stranica)
Mys
Mxs
y
x
armatura Mys
armatura Mxs
a=2,8 (visina)
Myas
Kolegij: Konstrukcije 2013. Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu

m / kNm 05 , 1 8 , 2 5 , 6 0207 , 0 a p M M
2 2
q 0 xs
q
x
= · · = · · =

m / kNm 06 , 3 3 , 2 5 , 6 089 , 0 b p M M
2 2
q 0 ys
q
y
= · · = · · =

Još izračunati i
q
ya
M
(rubni moment) na isti način!

5.1.3. Moment savijanja od potresa
Postupak isti kao u točki 5.1.2 (ista tablica iz te točke) za trajne i prolazne proračunske
situacije osim što se umjesto p
0q
uzima opterećenje potresa kao:
p
0E
=∆P
E
/a (faktor važnosti građevine iznosi γ
I
= 0,8)
Slijedi:
2
0
E E
x xs E
M M p a = · ·

2
0
E E
y ys E
M M p b = · ·

2
0
E E
ya yas E
M M p b = · ·


5.2. Dimenzioniranje na granično stanje nosivosti
5.2.1. Proračunske kombinacije
- trajna i prolazna situacijaPrimjer:
1, 0 1, 3 1, 0 3,19 1, 3 1, 05 4, 56 /
1, 0 1, 3 1, 0 6, 68 1, 3 3, 06 10, 66 /
q
xd x x
q
yd y y
M M M kNm m
M M M kNm m
¸
¸
= · + · = · + · =
= · + · = · + · =

- potresna situacija:
1, 0 0, 6 1, 0
1, 0 0, 6 1, 0
1, 0 0, 6 1, 0
q E
xd x x x
q E
yd y y y
q E
yad ya ya ya
M M M M
M M M M
M M M M
¸
¸
¸
= · + · + ·
= · + · + ·
= · + · + ·

1, 0 1, 3
1, 0 1, 3
1, 0 1, 3
q
xd x x
q
yd y y
q
yad ya ya
M M M
M M M
M M M
¸
¸
¸
= · + ·
= · + ·
= · + ·
Kolegij: Konstrukcije 2013. Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu

5.2.2. Proračun armature

C25/30  f
ck
= 2,5 kN/cm
2

B500B  f
yk
= 50 kN/cm
2

parc. fak. sig. za materijal γ
M
Beton Armaturni čelik
Stalna i prolazna situacija 1,5 1,15
Potresna situacija

1,2 1,0

- Za razred izloženosti XC2 (vlažno,temelj) c
min
= 35 mm
∆c=15 mm → c= c
min
+ ∆c = 35+15 = 50 mm
d
x
=25-5-1,2/2=19,4 cm (pretpostavka uzdužna armature Φ12)
d
y
=25-5-1,2-1,2/2=18,2 cm (pretpostavka uzdužna armature Φ12)
x smjer:
2
xd
Sd
x cd
M
b d f
µ =
· ·

1
X
xd
S
yd
M
A
d f ,
=
· ·

y smjer:
2
yd
Sd
y cd
M
b d f
µ =
· ·

1
yd
S
y yd
M
A
d f ,
=
· ·

y smjer (rub):
2
yad
Sd
y cd
M
b d f
µ =
· ·

1
yad
S
y yd
M
A
d f ,
=
· ·

x
y
2
5
dy dx
armatura za Myd armatura za Mxd
A
A
PRESJEK A-A
Kolegij:

Minima
1min S
A =
Maksim
1max S
A =
1max S
A =


Konstrukcij
lna armatu
0, 26 b d · · ·
malna arma
lim
f
b d
f
e = · · ·
0, 04
c
A = ·
e 2013.
ura:
ctm
yk
f
f
; A
atura:
lim
;
cd
yk
f
f
e
Rješenje za
1min
0, 00
S
A =
0, 365 =
adatka 2. Ok
013 b d · ·
C12/1 za
kno
5 - C50/60
Građev

vinski fakulteet u Zagreb

u

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful