Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Analist pia!a muncii

Domeniul: Administra!ie public# "i ap#rare

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Ministerul Muncii !i Protec"iei Sociale Coordonator proiect standard ocupa!ional: Liana Monia Stoian Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: inspector Gheorghi"# Mihai, OFMS Craiova inspector Niculina Hortopan, DGMPS - OFMS Arge! Referen!i de specialitate: ing. Gabriela $erb#nescu, MMPS ing. Adrian Bodonea, MMPS Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: R - 52 © copyright %999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par"ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr#ri fara acordul COSA.

Îndeplinirea tuturor atributiilor la nivelul cerintelor locului de muncã presupune o permanentã perfectionare profesionalã si însusirea rapidã a tuturor noutãtilor din domeniul pietei muncii . oferirea de solutii viabile. Activitatea de bazã constã în oferirea serviciilor de informare referitoare la piata muncii si analizarea situatiei acesteia din punct de vedere al evolutiei diferitelor sectoare de activitate. al efectelor aplicãrii diferitelor mãsuri de interventie pe piata muncii.Analist pia!a muncii Descrierea ocupa!iei Analistul pietei muncii îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Agentiei de Ocupare. Identificã anticipat meseriile si profesiile în care este nevoie sã fie pregãtitã forta de muncã. Activitatea presupune o analizã permanentã a situatiilor de pe piata muncii. Analistul pietei muncii desfãsoarã o activitate de cercetare în scopul elaborãrii de studii de evolutie si prognozã si elaborãrii de programe pentru solutionarea problemelor de pe piata muncii. identificã actorii locali ce pot fi implicati în solutionarea problemelor de ocupare.

dezvoltare Unit"!ile de competen!" Întocmirea rapoartelor Întocmirea !i administrarea documentelor specifice Adoptarea deciziilor Elaborarea programelor pentru solu"ionarea problemelor de pe pia"a muncii Elaborarea studiilor de evolu"ie !i prognoz# Lucrul în echip# Administrarea !i prelucrarea informa"iilor cu ajutorul tehnicii de calcul Calcularea indicatorilor specifici de pe pia"a muncii Culegerea !i organizarea informa"iilor Furnizarea de informa"ii specifice privind pia"a muncii Perfec"ionarea profesional# Planificarea activit#"ii proprii Conceperea strategiei de promovare a serviciilor oferite de Agen"ia de Ocupare Comunicarea interpersonal# Competen"e generale la locul de munc# Date.Analist pia!a muncii UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen!" Administra"ie Analiz# !i decizie Cercetare. informa"ii Dezvoltare profesional# Planificare Promovare Rela"ii cu clientela .

– raport de activitate pe un obiectiv impus.%. Întocme!te raportul 2.%.Raportul întocmit este complet.4. 2. .Concluziile formulate se bazeaz# pe o analiz# logic# a rezultatelor. cuprinzând toate informa"iile necesare. %. pentru tehnician administrator bugetar: pentru consultant bugetar: Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri modul de întocmire a unui raport pe o tem# dat#.Structura si con"inutul raportului sunt stabilite astfel încât s# r#spund# cerin"elor.Raportul este întocmit astfel încât s# se respecte formatul si structura impuse. Gama de variabile Unitatea se aplic# tuturor ocupa"iilor din cadrul Agen"iei de Ocupare !i Formare Profesional#.Solu"iile propuse se bazeaz# pe argumente viabile.3. 2. Preg#te!te raportul CRITERII DE REALIZARE %.Informatiile necesare întocmirii raportului sunt identificate corect astfel încât s# fie suficiente si relevante pentru obiectivele propuse. – raport asupra derul#rii activit#"ii de creditare. %. pentru consultant for"# de munc#: – raport informativ pentru cursurile de formare. – raport de evaluare a m#surilor active.5.3. 2. pentru analist pia"a muncii: – situa"ii referitoare la pia"a muncii.2.4. Concluziile sunt formulate astfel încât s# corespund# obiectivelor propuse. %. Concluziile si recomand#rile sunt formulate cu responsabilitate pentru a putea constitui baz# de decizie sau ac"iune.Întocmirea rapoartelor Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. – raport privind modul de solu"ionare a unei anumite oferte sau solicit#ri pentru consilier de orientare profesional# : – raport de analiz# psiho– social#. %.2. Rapoartele se refer# la: pentru agentul de ocupare: – raport de activitate. fiind axat pe obiectivele stabilite 2.Con"inutul raportului este relevant.

Cuno!tin"e: – terminologie de specialitate. . – metodologia de întocmire a raportului.

4.Documentele sunt identificate în func"ie de situa"ia concret# care trebuie solu"ionat#. 3. 3.3.Arhivarea documentelor se face în a!a fel încât accesul la ele sa fie rapid. %.3. Arhiveaz# documente .Documentele sunt selectate pentru arhivare în func"ie de con"inut.Con"inutul documentelor corespunde solicit#rilor locului de munc#. %.Documentele sunt întocmite conform reglement#rilor în vigoare. 3. 2.%.2.Documentele redactate sunt semnate !i înregistrate conform reglement#rilor legale.Documentele sunt arhivate / înregistrate !i pastrate conform reglement#rilor.Întocmirea "i administrarea documentelor specifice Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. Înregistreaz# !i difuzeaz# documente 2.Întocme!te documente CRITERII DE REALIZARE %.2. 2.3.Documentele sunt selectate cu atentie !i difuzate în functie de con"inutul lor conform reglement#rilor . %. 3.%.2.%.Documentele sunt redactate clar. lizibil !i în timp util.Documentele sunt p#strate asigurând confiden"ialitatea asupra continutului informatiilor cu reglementarile în vigoare !i deontologia profesional#. 2.

Gama de variabile Unitatea se refer# la toate ocupa"iile din cadrul Agen"iei de Ocupare !i Formare Profesional#. – carnet de eviden"#. Documente specifice se refer# la: pentru agentul de ocupare: – ofert# de loc de munc#. – borderouri de modific#ri. – liste cu locuri de munc# vacante. precum !i modul de arhivare în timp util. – tipuri de documente. – reglement#ri legale. – cerere de ajutor de !omaj / ajutor de integrare profesional# / aloca"ie de sprijin. respectând reglement#rile legale. . – studii privind m#surile active. modul în care acestea sunt difuzate. – angajament de plat#. balan"# de verificare. cecuri. – contracte / conven"ii. – decizie de suspendare / reluare / încetare a pl#"ii. – caiete de sarcini. Cuno!tin"e: – regulamente interne. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri corectitudinea întocmirii documentelor. pentru analist pia"a muncii: pentru tehnician bugetar !i consultant bugetar: documente de plat#: ordine de plat#. – adeverin"e necesare persoanelor înregistrate în eviden"ele Agen"iei la alte institu"ii. pentru consilier de orientare profesional# fi!a de consiliere profesional# recomandare pentru formare aviz pentru încadrare registru de eviden"# a clien"ilor pentru consultant for"# de munc#: – oferte licita"ie. – recomandare pentru angajare. note contabile. – înscrieri în carnetul de munc#. – înaintare dosar pentru creditare. – cerere de loc de munc#. fi!e de cont.

3. 2.Decizia este adoptat# cu responsabilitate pe baza evalu#rii corecte a poten"ialelor riscuri.Solu"iile posibile sunt identificate în totalitate. 3. evaluând corect avantajele !i poten"ialele riscuri. 3.3.2.%. Analizeaz# obiectivele CRITERII DE REALIZARE %.Adoptarea deciziilor Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.Decizia este adoptat# cu promtitudine. 3.%.4.5.Solutiile sunt identificate în totalitate. 3.Obiectivele sunt analizate cu aten"ie. 2.2.Decizia este adoptata cu obiectivitate în a!a fel ca sa existe !anse egale !i sa nu existe oferte favorizate.2. 2. Adopt# decizia . Identific# solu"iile 3.Variantele posibile sunt identificate în timp util astfel încât s# fie luate în calcul la adoptarea deciziei în termenul stabilit. %. 2.Decizia este adoptat# în sensul satisfacerii politicii Agen"iei. 3.%.Decizia adoptata este în concordanta cu cerintele clientului !i cu legisla"ia în vigoare.Solu"iile posibile sunt stabilite conform obiectivului de realizat.

Cuno!tin"e necesare: – legisla"ia în vigoare – tehnici !i metode de analiz#. Condi"iile specifice de adaptare a deciziilor se refer# la: consilier: – orientarea clientului – de urmare a unui curs de formare – oportunitatea elabor#rii profilului ocupa"ional sau realizarea unui studiu agent de ocupare – stabilirea drepturilor – recomandarea c#tre un loc de munc# – viza lunar# – anularea ofertei de loc de munc# – chem#ri pentru un loc de munc# – agentul economic ce trebuie contactat – orientarea clientului c#tre alt compartiment consultant în domeniul for"ei de munc# – tipul de curs ce va fi organizat – tipul m#surilor active ce vor fi implementate – promovarea dosarelor pentru ob"inerea creditelor – modificarea condi"iilor de implementare a m#surilor active analist pia"a muncii – când s#–i consulte !i s#–i implice pe al"ii – ia decizii !i atunci când informa"iile sunt limitate – o problem# personal# – altele. prelucrare !i interpretare a datelor – calcul statistic Aptitudini – capacitatea de analiz# !i decizie – capacitatea de selectare – impar"ialitate . Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de a adopta în timp util decizii corecte bazate pe evaluarea atent# a situa"iei.Gama de variabile Unitatea se aplic# tuturor ocupa"iilor din cadrul Agen"iei de Ocupare !i Formare Profesional#.

Redactarea programului de solu"ii . 5.%. 3. 3.Solu"iile oferite sunt conforme cu natura problemelor identificate.%.Analizarea problemelor de pe pia"a muncii 3. Programul cuprinde modalit#"ile de aplicare a solu"iilor propuse. Programele sunt redactate la solicitarea clien"ilor sau pot constitui materiale de informare. 4. cerin"e de locuri de munc# etc.Factorii de influen"# sunt identifica"i în func"ie de problemele 2.2.2.Programul cuprinde etapele de desfa!urare. 3.%.%.3.Elaborarea programelor pentru solu!ionarea problemelor de pe pia!a muncii Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE %.Identificarea problemelor de pe pia"a %.3.Programul este redactat folosind un limbaj de specialitate. Factorii de influen"#: zone geografice.Elaborarea programului de solu"ii 4. muncii %.Problemele de pe pia"a muncii sunt identificate cu responsabilitate. perioade de evolu"ie.Programul de solu"ii este elaborat la termenul solicitat de client.Solu"iile oferite sunt în conformitate cu legisla"ia în vigoare.2.Programul de solu"ii este elaborat în func"ie de tipul problemei. 4. 2.%.Solu"iile oferite sunt corespunz#toare situa"iei reale de pe pia"a muncii.2. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de solu"ionare a unor probleme !i elaborarea de programe pentru solu"ionarea acestora.Problemele de pia"a muncii sunt analizate în func"ie de factorii de influen"#. Gama de variabile Tipurile de probleme specifice: perioade de disponibiliz#ri. Cuno!tin"e: legisla"ia în vigoare tehnici de analiz# !i interpretare metodologie de întocmire a programelor 2. 4.Oferirea de solu"ii pentru rezolvare a problemelor identificate 5.2.Problemele de pia"a muncii sunt analizate în func"ie de posibilit#"ile de rezolvare oferite de Agen"ia de Ocupare. 4.Programul este redactat în formatul cerut. %.4. tipuri de contracte. 3.4.3.Solu"iile pentru rezolvarea problemelor identificate sunt elaborate pe baza rezultatelor analiz#rii acestora. 5.Problemele de pe pia"a muncii sunt identificate în corela"ie cu cauzele ce le determin#.

evolu"ia num#rului de !omeri.Studiile sunt elaborate pe baza rezultatelor analizei realizate anterior.2. 4. Cuno!tin"e: – metodologia de întocmire a studiilor.3.2.Elementele de interes sunt identificate în conformitate cu situa"ia de pe pia"a muncii. 2. 2. 4. 2. 3.Studiul este redactat utilizând un limbaj de specialitate. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de a elabora un studiu de evolu"ie !i prognoz# relevant pentru o tem# dat#. Evolu"ia pie"ei muncii este analizat# în func"ie perspectiva de dezvoltare.%.3. Elaborarea studiilor de evolu"ie !i prognoz# 3. Evolu"ia pie"ei muncii este analizat# în func"ie de factorii de influen"#.3.Studiul elaborat con"ine toate informa"iile utilizate în analiza pie"ei muncii. Identificarea elementelor de interes necesare analizelor pie"ei muncii CRITERII DE REALIZARE %. 3. Factori de influen"#: zone geografice. Redactarea studiului de evolu"ie !i prognoz# . prelucrare !i interpretare a datelor.%.Studiul este redactat cu profesionalism. Evolu"ia pie"ei muncii este analizat# în func"ie de elementele de interes identificate anterior. 4.4. %. Studiul elaborat con"ine concluziile analizei pie"ei muncii. posibilit#"i de redistribuire a for"ei de munc#.%.%. 2. 3. Analizarea evolu"iei pie"ei muncii 4. 3. Studiul elaborat con"ine prognoza referitoare la evolu"ia pie"ei muncii. Elementele de interes sunt identificate în conformitate cu solicit#rile clien"ilor..Elaborarea studiilor de evolu!ie "i prognoz# Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. perioade de evolu"ie. Studiul este redactat la solicit#rile clien"ilor Gama de variabile Elementele de interes: evolu"ia num#rului locurilor de munc#. tipuri de contracte. – tehnici de analiz#.2.2.

4. capacitate de analiz# !i sintez#.4. Participarea la activitatea unor comisii specifice. Participarea la comisii se face în conformitate cu normele legale în vigoare. Munca împreun# cu membrii echipei presupune adaptarea la conditiile !i la modul de lucru. spiritul de ini"iativ#.3. agent de ocupare. 3.2. Stabilirea rolului în echip# se face prin identificarea membrilor echipei %.2. 2. Participarea la comisii se face la solicitarea unor persoane ierarhice.3.2. Stabilirea rolului în echip# se face având în vedere criterii de eficien"# 2. Sarcinile fiec#rui membru sunt îndeplinite în conformitate cu obiectivele urm#rite. Sarcinile sunt îndeplinite operativ.5. 2. Participarea la comisii se face în mod activ. La evaluare se vor urm#ri: modalit#"ile de colaborare cu membrii echipei. de control.%. Participarea la comisii se finalizeaz# prin formularea unor concluzii Gama de variabile – comisiile pot fi: de credite. Problemele ap#rute sunt solu"ionate prin colaborare cu membrii echipei. Stabilirea rolului în echip# se face prin identificarea sarcinilor fiec#rui membru %.%. la gestionarea patrimoniului. 2. consilier orientare profesionala Ghid pentru evaluare – cunoa!terea legisla"iei în domeniul protec"iei sociale. 2.Desf#!urarea/efectuarea lucr#rilor împreun# cu ceilal"i membrii ai echipei 3. 3. analist pia"a muncii. capacitatea de adaptare la condi"iile !i modul de lucru. . la acordarea de credite din fondul de !omaj.3. – unitatea este valabila si pentru urm#toarele standarde ocupationale: consultant bugetar. – cunoa!terea legisla"iei cu privire la investi"ii. Stabilirea rolului în echip# CRITERII DE REALIZARE %. 3.Lucrul în echip# Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. de inventariere. 3.%. 3. Participarea la comisii se face în conformitate cu regulamentul de ordine interioar#.

Baza de date : documente specifice (vezi documente). 2. 2.2.2. 2.3.Datele sunt organizate logic pe fi!iere. 2.6.%. 2.5. Cuno!tin"e : – programe de editare – operarea pe calculator. . în func"ie de scop. %.Documentele sunt redactate respectând timpul alocat.Administrarea "i prelucrarea informa!iilor cu ajutorul tehnicii de calcul Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.Accesarea informa"iilor se face corect.3.Documentele sunt redactate corect !i în formatul cerut. 2. Redacteaz# !i tip#re!te documente 3.3.Accesarea informa"iilor se face astfel încât s# fie oferite cu promptitudine.2. respectând cerin"ele temei. informa"ii din domeniul for"ei de munc#.%.Informa"iile sunt prelucrate cu aten"ie conform cerin"elor. 2.Datele sunt introduse corect în conformitate cu cerin"ele aplica"iei software. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de utilizare corect# calculatorului pentru accesarea.Informatiile sunt arhivate !i pastrate cu responsabilitate. Introduce date în calculator CRITERII DE REALIZARE %. modul în care se efectueaz# tehnoredactarea documentelor. 3.Redactarea documentelor se face utilizând un editor de text adecvat.Bazele de date sunt actualizate permanent. 3.Informa"iile sunt p#strate conform cerin"elor locului de munc# (confiden"ialitate dup# caz).4.%. %. Prelucreaz# !i utilizeaz# informa"iile din calculator 3.Datele sunt introduse cu acurate"e. Gama de variabile Unitatea se aplic# ocupa"iilor din domeniul for"ei de munc#. între"inerea !i utilizarea bazelor de date proprii.

3. cre!terile !i descre!terile ratei !omajului Tipuri de calcule: calculul indicatorilor specifici pie"ei muncii. 3.Rezultatele sunt interpretate prin raportare la evolu"ia situa"iei de pe pia"a muncii. Identificarea elementelor necesare calculului indicatorilor specifici de pe pia"a muncii CRITERII DE REALIZARE %. %.Interpretarea rezultatelor .2.2.Concluziile interpret#rii rezultatelor sunt sintetizate în situa"ii Gama de variabile Indicatorii pot fi: rata plas#rii.%.2.3.Calculele sunt efectuate utilizând corect formule de calcul specifice fiec#rui indicator.4. Cuno!tin"e: – generale de algebr# !i analiz# – calcule statistice – termenele aferente fiec#rei activit#"i 2.Identificarea elementelor necesare calculului indicatorilor specifici se face în func"ie de tipul de indicator. 2. Calculele sunt efectuate cu precizie.Elementele necesare calculului indicatorilor sunt preluate din surse abilitate.%. 2. 2. Calculul indicatorilor se face la termenele stabilite de comun acord cu clien"ii. rata !omajului.Efectuearea calculelor indicatorilor specifici 3. 3.Calculele sunt efectuate utilizând toate elementele necesare identificate anterior.%. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de a efectua calcule !i de a interpreta rezultatele acestora.Rezultatele sunt interpretate în func"ie de natura indicatorului calculat. 3.4.Rezultatele sunt interpretate cu obiectivitate. 2.3.Calcularea indicatorilor specifici de pe pia!a muncii Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.

problemele clien"ilor.Informa"ile sunt selectate cu discern#mânt "inând cont de obiectivele urm#rite. 2. 3. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de a selecta. în conformitate cu posibilit#"ile existente. respectând cerin"ele Gama de variabile Unitatea se aplic# ocupa"iilor din domeniul for"ei de munc#. 2.Informa"iile sunt organizate si arhivate în conformitate cu cerin"ele.%. alte surse de documentare în domeniu. organiza !i arhiva informa"iile specifice activit#"ii. colecta. Identific# sursele de informare CRITERII DE REALIZARE %. posibilit#"i de ocupare !i formare profesional#. %.Informa"iile sunt actualizate permanent conform reglement#rilor locului de munc#.%.3. Selecteaz# si analizeaz# informa"iile 3. în a!a fel încât s# poat# fi folosite eficient în orice moment. Cuno!tin"e : surse de informare.Informa"iile sunt p#strate cu responsabilitate. legisla"ia muncii. 2.%.Informa"iile sunt interpretate corect pe baza analizei atente a 3.2. legisla"ia privind !omajul. .Culegerea "i organizarea informa!iilor Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.Sursele sunt identificate corect in raport cu obiectivele propuse.2.4.Informa"iile sunt arhivate cu aten"ie. informa"ii despre locuri de munc# vacante. obiectivele Agen"iei.Organizeaz# !i arhiveaz# 3. 3. pentru a putea permite accesarea rapid#. Sursele de informare: clien"i. legea de organizare !i func"ionare a ANOF. informa"ii despre agen"i economici din teritoriu .2.Sursele sunt identificate în totalitate.

Solicit#rile sunt analizate operativ. agen"ii economici etc.Solicit#rile sunt analizate cu responsabilitate.Informa"iile furnizate reflect# situa"ia real# de pe pia"a muncii.Furnizarea de informa!ii specifice privind pia!a muncii Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.Informa"iile sunt furnizate la termenele stabilite de comun acord cu Gama de variabile Informa"iile se refer# la : evolu"ia !omajului. Direc"ia Jude"ean# de Statistic#. 2. %. Inspectoratele !colare.3. Cuno!tin"e: legisla"ia în vigoare Regulamentul Agen"iei de Ocupare 2. 3. 3. Solicit#rile clien"ilor sunt selectate în func"ie de posibilit#"ile de solu"ionare oferite de Agen"ia de Ocupare.%.4.%.Informatiile sunt furnizate cu promtitudine !i responsabilitate.%. 2.Solicit#rile sunt analizate în func"ie de posibilit#"ile de solu"ionare oferite de Agen"ia de Ocupare.Solicit#rile sunt analizate cu aten"ie.2.Informa"iile sunt furnizate utilizând corect terminologia de specialitate. meseriile cele mai c#utate pe pia"a muncii.4. rata plas#rii. agen"ii economici. %.3. Consiliile locale etc.2. 2.Furnizarea de informa"ii de specialitate .2. 3.Informa"iile sunt furnizate în func"ie de solicit#ri. Clien"ii pot fi: !omerii.Analizarea solicit#rilor clien"ilor 3.5.3. 3. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri modul de analiz# a cerin"elor clien"ilor !i furnizarea cu promptitudine a informa"iilor specifice solicitate. rata !omajului.Identificarea solicit#rilor clien"ilor CRITERII DE REALIZARE %. 2. 3. Solicit#rile clien"ilor sunt identificate cu promtitudine. Solicit#rile clien"ilor sunt selectate în func"ie de situa"ia existent# de pe pia"a muncii.

la utilizarea unor metode de lucru noi. capacitatea de identificare a nevoilor de instruire precum !i a modalit#"ilor de instruire corespunz#toare.Perfec!ionarea profesional# Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. Metodele de instruire sunt alese în func"ie de posibilit#"ile existente. Participarea se face asigurându–se însu!irea optima a cuno!tintelor (necesare) / stabilite ca fiind necesare. Participarea la preg#tire se face conform programului stabilit. Necesarul de instruire este stabilit în func"ie de rezultatele evalu#rii.%.%.%.2. 3. Nevoile de instruire sunt identificate în func"ie de cerin"ele din domeniu. 2.4. 4. legisla"ie cu privire la fiscalitate. modul în care se realizeaz# participarea la cursuri. 2. analist pia"a muncii.2. legisla"ia muncii. de cuno!tin"e din domeniul vizat. Participarea la preg#tire / instruire 4. 3. autoperfec"ionare. 4. Stabilirea metodelor de instruire 3.%.2. Nevoile de instruire sunt identificate având în vedere tendin"ele de evolu"ie / dezvoltare din domeniu. – tendin"ele de evolu"ie / dezvoltare se pot referi la o l#rgire a domeniului de activitate ca arie de cuprindere. 2. Evaluarea nivelului de preg#tire profesional# CRITERII DE REALIZARE %. – metode de însu!ire: cursuri de preg#tire. agent de ocupare. 4. Gama de variabile – evaluarea se face pe baza unor teste de aptitudini. 2. la asigurarea posibilit#"ilor de adaptare la schimb#rile din domeniul vizat.3. La evaluare se vor urm#ri: capacitatea de evaluare / autoevaluare obiectiv# a nivelului de preg#tire. Încheierea perioadei de perfec"ionare se face prin verificarea / certificarea nivelului de preg#tire dobândit. Evaluarea se face prin compararea dovezilor culese cu criteriile de realizare din standardul ocupa"ional. Participarea la cursuri se face în mod activ. – unitatea este valabila si pentru urm#toarele standarde ocupationale: consultant bugetar. con!tient. 4. %.3.2. Metodele de instruire sunt stabilite în func"ie de nevoile de instruire. Evaluarea se face prin autoevaluare pe baza elementelor standardului ocupa"ional. . consilier orientare profesionala Ghid pentru evaluare – cuno!tin"e de specialitate: contabilitate. Identificarea nevoilor de instruire. simpozioane.

–persoan# care dore!te s# devin# mic întreprinz#tor. %. – alte persoane care doresc informa"ii despre pia"a muncii. Activit#"ile se refer# la: activit#"i curente.Programul întocmit este flexibil. astfel încât s# se asigure respectarea termenelor finale.2. vizite pe teren. Cuno!tin"e necesare: – sarcinile de îndeplinit. pe prioritati.%. 2. Client se refer# la: –solicitant de loc de munc#.2. 2. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri atât capacitatea de analiz# a sarcinilor pe care persoana le are de îndeplinit. unde este cazul. permi"ând modificarea lui în func"ie de situa"iile neprev#zute care pot s# apar#. – no"iuni de normarea timpului.4. – o situa"ie cerut# de !eful ierarhic.%. –reprezentant al agentului economic. care nu poate fi amânat# sau reprogramat#. – altele. Obiectivele sunt identificate cu aten"ie astfel încât activit#"ile de realizat s# fie evaluate în totalitate. – cuno!tin"e manageriale de planificare a activit#"ii proprii. Programul este întocmit cu aten"ie "inând cont de etapele stabilite astfel încât s# se asigure corelarea între termenele intermediare 3. cu termen de realizare imediat. Identific# obiectivele !i sarcinile CRITERII DE REALIZARE %. – furnizori de m#suri active. astfel încât s# se estimeze corect resursele . cât !i flexibilitatea de a introduce modific#ri într–un program deja stabilit si respectarea acestuia. Etapele activit#"ii sunt stabilite cu aten"ie identificând fazele si ordinea de desfa!urare. Stabile!te etapele activit#"ii 3.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. Etapele de realizare a activit#"ii sunt stabilite corect astfel încât s# corespund# complexit#"ii acesteia si termenelor stabilite.%. Programul "ine cont de solicit#rile clien"ilor. 3. 3.Programul este astfel întocmit încât s# asigure respectarea termenelor impuse si a resurselor alocate.2.3. întâlniri cu clien"ii. capacitatea de evaluare a complexit#"ii sarcinilor !i activit#"ilor care trebuie îndeplinite. Situa"ii neprev#zute se refer# la: – o întâlnire cerut# urgent de un client. Întocme!te programul de activit#"i . – o problem# personal#. – solicitant / beneficiar de ajutor de !omaj / ajutor de integrare profesional# / –aloca"ie de sprijin. Gama de variabile Unitatea se aplic# tuturor ocupa"iilor din cadrul Agen"iei de Ocupare !i Formare Profesional#. Sarcinile sunt analizate stabilind priorit#"ile si gradul de complexitate. –persoan# care dore!te s#–!i schimbe meseria. 3. 2.

2.Seviciile sunt selectate astfel încât s# fie în conformitate cu regulamentul Agen"iei.%. Inspectorate $colare. reuniuni.%. pliante. agen"i economici. 2. reviste. Tipurile de servicii oferite: de consultan"#. Consiliile locale etc. formare profesional#. 2. Serviciile sunt prezentate în sensul promov#rii imaginii Agen"iei.Conceperea strategiei de promovare a serviciilor oferite de Agen!ia de Ocupare Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %. informare despre pia"a muncii. %.4. Directia Judeteana de Statistica. plasare.Serviciile oferite de Agen"ie sunt identificate în totalitate. Serviciile oferite de Agen"ie sunt prezentate utilizându–se mijloacele de promovare selectate anterior. persoane angajate dar care doresc s#–!i schimbe locul de munc#. Materialele promo"ionale sunt concepute pentru fiecare tip de 3. Strategiile de promovare sunt adaptate politicii de moment a Agen"iei.3. Mijloacele de promovare: mass media. Mijloacele de promovare sunt adaptate naturii serviciului prezentat. etc. Strategiile de promovare sunt concepute diferen"iat pe categorii de clien"i.3. 3. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri capacitatea de concepere a strategiei de promovare !i a materialelor promo"ionale cât !i capacitatea de prezentare !i promovare a serviciilor Agen"iei. 3.3.4.2. %.%. 3. Cuno!tin"e referitoare la: Tipurile de servicii oferite de Agen"ia de Ocupare Regulamentul Agen"iei Mijloace de promovare Strategii de promovare 2. Clien"ii pot fi: !omeri. Stabilirea strategiilor !i mijloacelor de promovare a serviciilor oferite de Agen"ia de Ocupare CRITERII DE REALIZARE %. Gama de variabile Unitatea se aplic# ocupa"iei de analist pia"a muncii. Conceperea strategiilor de promovare a serviciilor 3. 2. târguri de for"# de munc# etc. consiliere. Materialele promotionale sunt distribuite în timp util clientilor cât !i celorlalte compartimente care promoveaz# aceste servicii.2.Gruparea serviciilor oferite de Agen"ie se face în func"ie de categoriile de clien"i %. Serviciile sunt prezentate respectând Regulamentul Agen"iei. Promovarea serviciilor oferite de Agen"ie .

4 Informa"iile sunt transmise în timp util. Particip# la discu"ii .5 Punctul de vedere propriu este sustinut cu argumente pertinente !i responsabilitate. continutul !i limbajul sunt alese potrivit auditoriului. fax. scrisoare. – verbal# : convorbire . %. 2.% Discu"iile sunt ini"iate astfel încât s# se ating# obiectivele propuse. informa"ii referitoare la pia"a muncii. Ini"iaz# discu"ii 3. Mijloace de comunicare (comune) :telefon. 3. servicii oferite de Agen"ie. interviu. situa"ie.% Participarea la discu"ii este constructiv#. 2. – în scris: scrisoare. Mod de comunicare. Comunic# informa"ii CRITERII DE REALIZARE %. raport. %. e–mail. Gama de variabile Unitatea se aplic# ocupa"iilor din domeniul for"ei de munc#. instruire. tehnici de solu"ionare a 2.%. raport.3 Stilul. discu"ie individual#. 3. discu"ie de grup. tehnici de comunicare.4 Discutiile sunt purtate cu calm !i echilibru. %. – modul în care ini"iaz# discu"ii "inând seama de solicit#rile clien"ilor Cuno!tin"e : legisla"ia muncii.2 Discu"iile se poart# pe teme adecvate obiectivelor urm#rite.Comunicarea se face folosind metoda !i limbajul adecvat situatiei !i clientului. Obiectivele comunic#rii: informare cu privire la posibilit#"ile de angajare. autocunoa!tere. 3. respectând punctul de vedere al interlocutorului. 2.3 Informatiile sunt transmise cu acuratete !i pe întelesul clientilor. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm#ri : – capacitatea de comunicare eficient# a informa"iilor !i datelor necesare în toate situa"iile. informare.Comunicarea interpersonal# Descrierea unit#"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& %.2 Discutiile sunt initiate cu tact !i orientate pe subiectul de interes.2 Informatiile comunicate sunt selectate cu atentie !i verificate cu responsabilitate. recomandare. 3. referat. automotivare. 3.3 Discutiile initiate tin cont de solicitarile clientilor !i obiectivele Agen"iei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful