እኔ ስሜ ሀና በጅጅጋ ዩ ኒ ቨርስቲ Social science የ ደረሰኝ ሲሆን ወደ አዲስ

አበባ ወይም ጐን ደር መቀየ ር የ ሚፈልግ ካለ ወሮታውን እን ከፍላ ለን ፡ ፡

0923 90 09 12
0911 80 86 87
0911 05 04 77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful