Alternative Suggestion on the Draft Legislation - Amharic.pdf

ለውይይት በቀረበው ረቂቅ

የበጎ Aድራጎት ድርጅቶችና
የማህበራትAዋጅ ላይ
በሲቭል ማኅበራት የቀረበ Aማራጭ
ሃሳብ

የIትዮጵያ ሲቭል ማኅበራት ጊዚያዊ
Aስተባባሪ ግብረ ኃይል
ጥቅምት ፳ሺ፻
Aዲስ Aበባ

መግቢያ
Iትዮጵያውያን በማህበር የመደራጀት የረጅም ጊዜ ታሪክ ቢኖረቸውም የመደረጃት
መብት በተለያዩ ምክንያቶች በሚፈለገው መጠን ሊተገበር Aልቻለም፡፡ በዚህም ምክንያት
ለረጅም ጊዜ

ለመረዳጃነት ከሚመሰረቱት ከባህላዊ ተቋማት ማለትም Eንደ Eድር ፤

Eቁብ Eና ጥቂት የሙያ ማሀበራት ውጭ ሌላ ዓይነት የማህበራት Aመሰራረት
ሊፈጠርና ሊያድግ Aልቻለም ነበር፡፡ ሆኖም በAገራችን ተከስተው የነበሩትን የድርቅ
ጊዜያትን ተከትለው በEለት ደራሽ Eርዳታ ላይ የሚሰሩ በተለይም የውጭ Aገር
መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማደግ መጀመራቸውን ጥናቶች ያሣያሉ፡፡ በAገራችን
ለሲቭል ማህበራት በዓይነትና በቁጥር ማደግ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ከ1983 ዓም
ወዲህ የተመሰረተው Aዲሱ የፖለቲካ ሥርዓት ለመሆኑ Aጠያያቂ Aይሆንም፡፡ ይህ
ሥርዓት በሽግግሩ ወቅት Aለም ዓቀፉን የሰብAዊ መብት መግለጫ (UDHR) ሙሉ
በሙሉ ከመቀበሉም በላይ Eንደ Aገሪቱ ህገ መንግሥት Aድርጎ በመውሰዱ(Aረፍተ ነገሩ
ጥያቄ ሊያስነሳ ስለሚችል Eነዲሰረዝ ተጠቁመዋል) Eና የተለያዩ የመደራጀት መብትን
የሚያረጋግጡ ዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብቶች ሥምምነቶችን በመቀበሉ ለሲቭል
ማህበራት በዓይነትና በቁጥር ማደግ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል፡፡ በተለይም ባለፉት
የፖለቲካ ሥርዓቶች ውስጥ ሊታሰቡ የማይችሉት Aላማቸውን ከEለት ደራሽ Aርዳታ
ይልቅ በAድቮኬሲና በመብት ምስርት(Right Based) Aካሄድ ላይ ያደረጉ የልማት
ማህበራት

ሊስፋፉና

በማህበራዊ

ህይወት

ውስጥ

ጉልህ

ድርሻ

ሊይዙ

ችለዋል፡፡

በመሆኑም ጥናቶች Eንደሚያሳዩት በAሁኑ ወቅት ቁጥራቸው ከ 3500 በላይ የሆኑና
በፌደራል ደረጃ የተመዘገቡ ማህበራት ይገኛሉ፡፡
የሲቭል ማህበራት Aመሰራረት በIትዮጵያ ከላይ በAጭሩ ለመግለጽ የተሞከረውን
ቢመስልም Eነዚህን ተቋማት ለመምራት የሚያስችሉ ህጎች መውጣት የጀመሩት ግን
የAሁኑ ዓይነት ማህበራት መፈጠር ሳይጀምሩ በ1950ዎቹ Aንስቶ ነው፡፡ Eነዚህ
ቀደምት ህግጋት ዘመናዊውን የሲቭል ማህበር ለመምራት የሚያስችል የተሟላ Aቅም
ሥላልነበራቸው ክፍተቱን ለመሙላት በማሰብ በAስፈፃሚ Aካላት የተለያዩ ደንቦች

Eንዲወጡ ግድ ሆኗል፡፡ ይሁን Eንጂ Eነዚህ ደንቦች Aሁን በሥራ ላይ ካለው ህገ
መንግሥታዊ የመደራጀት መብት ዋስትና Aንፃር ሲታዩ መብቱን ከማስከበር ይልቅ
በመብቱ ላይ Eያደረሱ ያለው Aሉታዊ ተጽEኖ ያመዝናል፡፡ በዚህም የተነሳ የሲቭል
ማህበራት Aሁን የደረሱበትን የEድገት ደረጃ Eና በህገ መንግሥቱ Aንቀጽ 31
የተረጋገጠውን የመደራጀት መብት መሠረት ያደረገ Eራሱን የቻለ ወጥ ህግ Eንዲወጣ
በመንግሥትና በዘርፉ Aባላት ላለፉት Aምስት ዓመታት የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ላይ
ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት ምንም Eንኳን የዘርፉን Aባላት ሙሉ ተቀባይነት ባያገኙም
ከ1996 ዓም ጀምሮ

መንግሥት የተለያዩ ረቂቅ ህጎችን በማዘጋጀት ለህዝብ ውይይት

Aቅርቧል፡፡
በ2000 ዓም ላይ መንግሥት ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ ¾TQu^ƒ ረቂቅ ›ªÏ
ለውይይት Aቅርቧል፡፡1 በዚህ ረቂቅ ህግ ላይ የሲቭል ማህበራት Aባላት Eንዲወያዩበትና
ከመንግሥት Aካላት ጋር በተለይም ከፍትህ ሚኒስትሩ Eና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር
Eንዲወያዩበት

ተደርጓል፡፡

የሚያስተባብር

ጊዚያዊ

ይህንን

ግብረ-ኃይል

ሂደት

በሲቭል

ተመሥርቶ

ማህበራት

በረቂቅ

ህጉ

በኩል
ዙሪያ

ሂደቱን

ውይይቶች

Eንዲካሄዱና ለመንግሥት የሚቀርቡ Aስተያየቶችም Eንዲዘጋጁ ተደርጓል፡፡ በዚህ
ግብረ-ኃይል Aማካኝነት Eና መንግሥትም በፈቀደው መሠረት ለውይይት በቀረበው
ረቂቅ ህግ ላይ Eስካሁን ድረስ ለመንግስት ሦስት Aማራጭ Aስተያየቶች በጽሁፍ
ቀርበዋል፡፡

Eነዚህ ከመንግሥት ጋር የተደረጉ ውይይቶች ለረቂቅ ህጉ መሻሻል Eጅግ

ጠቃሚ ነበሩ፡፡ ከሚያዝያ 2000 ዓም ጀምሮ ሦስት ረቂቆች የቀረቡ ሲሆን በተከታታይ
የወጡት ረቂቆች
የታየባቸው

የሲቭል ማህበራትን ተጠያቂነትና ነፃነት ከማረጋገጥ Aኳያ መሻሻል

ናቸው2፡፡

Eነዚህ

Aዎንታዊ

ለውጦች

Eንደተጠበቁ

ሆነው

Aሁንም

ለውይይት የቀረበው ሦስተኛ ረቂቅ በዘመናዊና ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ውስጥ ሊወጣ
ከሚገባው የሲቭል ማህበራት ህግ Aንጻር ሲታይ ብዙ መሻሽሎችን የሚጠይቅ ሆኖ

ይህ ለውይይት የቀረበው Aዋጅ ከዚህ በፊት ቀርበው ከነበሩት ረቂቆች Aንጻር ሲታይ ጥብቅ Eና
ቁጥጥር የበዛበት ነው፡፡
2 ወደፊት በሥፋት Eንደምናየው Aሁንም ለውይይት የቀረበው ረቂቅ ህግ የሲቭል ማህበራትን ነጻነት
ከማስጠበቅ Aንጻር Aከራካሪ የተባሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች ያለምንም ማሻሻያ Eንደያዘ ነው፡፡
1

ረቂቅ IÑ< ŸIÑ S”Óe~ Ò` ¾T>ÒÛ É”ÒÑ@−‹” óDM ™ በህገ መንግስቱ ለማንኛውም ሰው የተረጋገጠውን የመደራጀት መብት የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ ™ በህገ መንግስቱ ለማንኛውም ለዜጉች ብቻ ይገድባል፡፡ ህጋዊ ዓላማ መደራጀት Eንደሚቻል የተመለከተውን በመጣስ የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ በተወሰኑ ነገር ግን ህጋዊ በሆኑ Aላማዎች ላይ መሰማራትን ይከለክላል፡፡ በመጀመሪያው ረቂቅ ላይ ክልክላ ያልተደረገባቸው የሥራ ዘርፎች (በሴቶች፤በሕፃናት Eና በAካል ጉዳተኞች መብት ላይ የሚሰሩ ስራዎች) በሁለተኛውና ሦስተኛው ረቂቅ ላይ Eንዲከለከሉ ተደርገዋል፡፡ የረቂቅ ህጉን Aንቀጽ 14(5) ይመልከቱ 3 .ተገኝቷል፡፡ Eንደውም በAንዳንድ ጉዳዮች ላይ ወደ ኋላ የመመለስና የማጥበቅ Aዝማሚያ ታይቷል፡፡3 የዚህ ጽሁፍ ዋንኛ Aላማ መንግስት በተለይም ክቡር ጠቅለይ ሚኒስትሩ በረቂቅ ህጉ ላይ የሲቪል ማህበራት በማንኛውም ጊዜ ያላቸውን Aስተያየት ማቅረብ Eንደሚችሉ በገለጹት መሠረት የዘርፉ Aባላት Aሁንም ህጉ ከመጽደቁ በፊት ሊታዩ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ጊዜ ወስደው የደረሱበትን Aማራጭ የመፍትሄ ሃሳቦች ለማቅረብ ያለመ ነው፡፡ የጽሁፉን ዝግጅት በሚመለከት ትኩረት ያስፈልጋቸዋል በተባሉት በEያንዳንዱ የረቂቅ ህጉ Aንቀጽ ላይ ትንታኔ Eና የመፍትሄ ሃሳብ Eንዲቀርብ ተደርጓል፡፡ ከዚህ በፊት በቀረቡት Aስተያየቶች መሠረት ተቀባይነት ባገኙት ጉዳዮች Eና በሌሎች ክርክር Aላደረገም፡፡ ሊነሳባቸው ለትንታኔዎቹና Aይችልም ለመፍትሄ በተባሉት ሃሳቦቹ ጉዳዮች መሰረት ላይ ጽሁፉ የተደረጉት ትኩረት Aለም ዓቀፍ ተሞክሮዎች Eና ከIትዮጵያ ጋር Aንጻራዊ የEድገት ደረጃ ያላቸው Aገራት ልምድ ነው፡፡ ከሁሉም መንግሥትን በላይ መሠረት ግን ረቂቅ በማድረግ ህጉን ለመቃኘት ሲሆን Eንደ የተሞከረው የIፌዲሪ Aስፈላጊነታቸውም ህገ Iትዮጵያ የፈረመቻቸው ዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብቶች ሥምምነቶችም ከግምት ውስጥ Aንዲገቡ ተደርጓል፡፡ በጨረሻም የዘርፉ Aባላት በጽሁፉ ላይ ውይይት Aድርገው የሰጡት Aስተያየት ተካቷል፡፡ የጽሁፉ ዋና ዋና ግኝቶች 1.

Aብዛኛዎቹ በIትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሲቭል ማህበራት ወደፊት ሊኖራቸው የሚችለው ህጋዊ Aቋም የበጉ Aድራጎት ማህበራት መሆኑ ቢታወቅም ህጉ ከEነዚህ Aካላት ይልቅ ቁጥራቸው Aነስተኛ ለሆኑት ለማህበራት ትኩረት ያደርጋል፡፡ 4. ምዝገባን ለመከልከል፤ Aሰራርን ለመቆጣጠር Eና Aንድን ድርጅት ወይም ማህበር ለማፍረስ ለኤጀንሲው የተሰጡት ሥልጣኖች ሰፊና ለትርጉም የተጋለጡ ናቸው፡፡ 7. ረቂቅ ህጉ Eርስ በEርስ የሚጋጩ Eና ግልጽነት የጎደላቸው Aንቀጾችን ይዟል፡፡ . ረቂቅ ህጉ Iትዮጵያውያን የሲቭል ማህበራት ከውጭ Eርዳታ ከ10% በላይ Eንዳይቀበሉ ሲከለክል በAገር ውስጥ ገንዘብ ሊያገኙ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ በተገቢው Aልፈጠረም፡፡ 6. ህጋዊ ሰውነት ያላቸውን ተቋማት የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ የIትዮጵያ ወይም የውጭ በማለት በIትዮጵያ ህግ ሥርዓት ውስጥ Aዲስና ያልተለመደ ትርጉም ያስቀምጣል፡፡ 3.™ Aገር Aቀፋዊ ሥያሜ ያለውን ድርጅት ለማቋቋም የAምስት ክልሎች ውክልና በመጠየቅ ረቂቅ ህጉ ማንኛውም ሰው በሃሳብ ከሚመሳሰሉት ሌሎች ሰዎች ጋር የመደራጀት ህገ መንግሥታዊ መብቱ Eንዲገደብ ተደርጓል፡፡ ™ በህገ መንግሥቱ Aንቀጽ 37 ለማንኛውም ሰው የተረጋገጠውን ፍትሕ የማግኘት መብት ረቂቅ ሕጉ የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ ለIትዮጵያውያን ድርጅቶች ብቻ ይገድባል፡፡ ™ በሕገ መንግሥቱ ላይ ከተመለከተው በተፃራሪ ፍትሕ የማግኘት መብትን ለመሠረታዊ የህግ ስህተቶች ብቻ በማድረግ የዳኝነት ሥልጣን በሌለው የAስተዳደር መሥሪያ ቤት የተሰጠ ውሳኔን የመጨረሻ ያደርጋል፡፡ ™ በብዙሃን ማህበራትና በሌሎች ማህበራት መካከል ያለምንም ህጋዊ ምክንያት ልዩነት በማድረግ AድሎAዊ Aሰራር Eንዲኖር ያደርጋል 2. ከነጻነት ይልቅ ተጠያቂነት ላይ በማተኮር የውስጥ ጉዳይ ሊሆኑ በሚገባቸው ጉዳዮች ውስጥ የAስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ጣልቃ የሚገቡባቸውን በር ይከፍታል፡፡ 5.

ከቀደምት ረቂቆች የተሻለ Aንጻራዊ መሻሻል ቢኖረውም ረቂቅ ህጉ ከፍተኛ ሊባል የሚችል የወንጀል ቅጣት ይዟል፡፡ 9. Aዲሱን ህግ በሥራ ላይ ባሉ ድርጅቶች ላይ ያለውን ተፈጻሚነት Aስመልክቶ የተቀመጠው የሽግግር ጊዜ Aጭር በመሆኑ በAስፈጻሚው መሥሪያ ቤት Eና በድርጅቶቹ ላይ የAፈጻጸም ችግር ማስከተሉ Aይቀርም፡፡ ´`´` ¾ThhÁ Ndx‹ SpÅU /Preamble/ E”ÅT>ታ¨k¨< u›”É ›ªÏ ¨ÃU Å”w SËS]Á Là IÑ<” ¾T>Á¨×¨< ¡õM IÑ<” KT¨<׃ Á’dc<ƒ” þK+"ዊ' ›=¢•T>Á©“ TIu^© ›S¡ንዮ‹” ÁekU×M:: Ÿ²=I u}ÚT]U ÃI”” IÓ KT¨<׃ ¾T>Áe‹M eM×” ÁÑ–uƒ” ¾›Ñ]~” IÑ S”ÓYƒ ¨ÃU K?L ¾uLà IÓ "K ÃI”” ÁekU×M:: u²=I SW[ƒ [mp ›ªÌ KIÑ< S¨<׃ S’h ¾J’<ƒን Ømƒ U¡”Á„‹ ²`´bM:: E’²=IU:1/ u›=ôÇ=] IÑ S”ÓYƒ ¾}[ÒÑÖ¨<” "¾²?ÑA‹ን" ¾SÅ^˃ Swƒ }Óv^© TÉ[Ó' 2/ ¾›=ƒÄåÁ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ u›=ƒÄåÁ I´x‹ G<K”}“© EÉу ¨<eØ ÁKv†¨<” T>“ SÅÑõ“ TdKጥ “†¨<:: ¾IÑ< ¾SËS]Á ¯LT }Å`ÑA ¾}kSÖ¨< uIÑ S”ÓY~ ¾}[ÒÑÖ¨<” "¾²?ÑA‹”" ¾SÅ^˃ Swƒ }Óv^© TÉ[Ó ’¨<:: ÃI”” ¯LT ŸIÑ S”ÓY~ ›”kê 31 ›”í` SSMŸƒ ÖnT> ’¨<:: ¾IÑ S”ÓY~ ›”kê 31 E”ÅT>Ÿ}K¨< Ã’uvM:: " ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት Aለው፡፡ ሆኖም Aግባብ ያለውን ህግ በመጣስ ወይም ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን .8.

¾Scwcw' cLT© cMõ ¾TÉ[Ó ’í’ƒ“ ›u?~ ¾Tp[w Swƒ ›”kê 30' 3.በህግ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ"፡፡ IÑ S”ÓY~ Là uÓMî E”ÅT>ታ¾¨< ¾SÅ^˃ Swƒ KT”—¨U W¨< ¾}[ÒÑÖ Swƒ ’¨<: ÃI Swƒ u[mp IÑ< Là E”ÅT>ታ¾¨< ›ÃÅKU:: K²?ጉች w‰ ¾}[ÒÑÖ Swƒ IÑ S”ÓY~ K›=ƒÄåÁ¨<Á” ¨ÃU K²?ጎች ብቻ ተለይተው E“ KT”—¨<U c¨< ¾ተረጋገጡ ዲሞክረሲያዊ Sw„‹” uÓMî KÄ ›ekU×DM:: በዚህም መሰረት ¾T>Ÿ}K<ƒ Ç=V¡^c=Á© Sw„‹ KT”—¨<U c¨< uIÑ S”ÓY~ ¾}[[ÒÑÖ< መብቶች “†¨<:: 1. ¾I퓃 Swƒ ›”kê 36' 7. ¾wN?a‹ wH@[cf‹ I´x‹ Swƒ ›”kê 39' 5. ¾Òw‰' ¾ÓM“ ¾u?}cw Sw„‹ ›”kê 34' 5. ¾”w[ƒ Swƒ ›”kê 40' 6. ¾›=¢•T>' TIu^©“ vIL© Sw„‹ ›”pê 41' 7. ¾SÅ^˃ Swƒ ›”kê 31' 4. ¾c?„‹ Swƒ ›”kê 35' 6. ¾›SK"Ÿƒ“ HXw” u’í ¾SÁ´“ ¾SÓKî Swƒ ›”kê 29' 2. ¾MTƒ Swƒ ›”kê 43 “†¨<:: E”ÓÇ=I ŸLà E”Å}SKŸ}¨< ¾SÅ^˃ E“ õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ K›=ƒÄåÁ¨<Á” w‰ ¾}ŸKK< Sw„‹ ÁKSJ“†¨<”“ ÃMl”U KT”—¨<U c¨< ¾}Öul Sw„‹ SJ†¨<” S[ǃ ÉLM:: ÃI ¾Iገ S”ÓY~ ›ÑLKîU ›=ƒÄåÁ Ÿð[S‰†¨< ›KU ›kõ ¾cw›© Sw„‹ eUU’ƒ„‹ Ò`U uEÏÑ< . ¾SU[Ø“ ¾SS[Ø Swƒ ›”kê 38' 4. ¾S²ª¨` ’í’ƒ ›”kê 32' 2. ¾²?Ó’ƒ Sw„‹ ›”kê 33' 3. õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ ›”kê 37 “†¨<:: u›”í\ K›=ƒÄåÁ¨<Á” ¨ÃU K²?ጎች w‰ }wK¨< uIÑ S”ÓY~ }KÃ}¨< ¾}kSÖ< Ç=V¡^c=Á© Sw„‹ ¾T>Ÿ}K<ƒ “†¨<:: 1.

¾T>eTT ’¨<:: ÃG<” E”Í= [mp IÑ< Ÿ²=I u}í^] uSH@É ¾SÅ^˃ Sw~” K²?ÑA‹ w‰ E”Å}ðkÅ Swƒ ›É`ÑA ÁekU×M:: ÃI ›k^[w ŸIÑ S”ÓY~ E“ ›=ƒÄåÁ Ÿð[S‰†¨< ›KU ›kõ eUU’„‹ Ò` ¾T>>Òß uSJ’< በEጅጉ Eንደገና K=ጤን ÃÑvል:: ¾ThhÁ HXw የመቅድሙ የመጀመሪያ Aንቀጽ Eንደሚከተለው ቢስተካከል፡፡ “u›=ƒÄåÁ ôÈ^L© Ç=V¡^eÁ© ]øwK=¡ IÑ S”ÓY~ ¾}[ÒÑÖuƒ ¾W−‹” ¾SÅ^˃ Swƒ }Óv^© KTÉ[Ó ¾T>Áe‹M QÓ T¨<׃ ›eðLÑ> J• uSÑ–~” "¾›=ƒ¾åÁ"' "¾›=ƒ¾åÁ ነዋሪ−‹" E“ "¾¨<ß" የuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ›”kê 2 (2)፤(3) Eና (4) ከላይ በተጠቀሱት ንUስ Aንቀጾች ላይ Eንደተመለከተው በ[mp IÑ< Zeƒ ›ይ’ƒ የuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ E”ÇK< መረዳት ይቻላል:: E’²=IU "¾›=ƒ¾åÁ"' "¾›=ƒ¾åÁ ነዋሪ−‹" E“ "¾¨<ß" “†¨<:: ›Ã’„‹ E”Ç=KÁ¿ ¾}Å[Ѩ< u}S²Ñu<ƒ x' u›vL„‰‹¨< ²?Ó’ƒ' uÑu= U”݆¨< E“ ›vL~ uT>•\uƒ x SJ’<”ም SÑ”²w ÉLM:: uIግ Y`¯ƒ ¨<eØ ¾›=ƒÄåÁ” ÚUa IÒ© c¨<’ƒ ÁL†¨<” }sTƒ ¾GÑ` ¨<eØ“ ¾¨<ß wKA SSÅw ¾}KSÅ ›W^` ሲሆን K¡õõሉም SW[ƒ ¾T>J’<ት Ñ<ÇÄ‹ E”ž›Ñ^ቱ ¾IÓ Y`¯ƒ ÃKÁÁK<:: }sT~ SËS]Á ¾}S²Ñu<uƒ“ IÒ© c¨<’ƒ ÁÑ–<uƒ” xታ /›Ñ`/' ¾}sT~ ª“ Se]Á u?ƒ E“ SÅu— Y^ TŸ“¨— Yõ^” ¨ÃU ¾vKu?„‡” ²?Ó’ƒ SW[ƒ uTÉ[Ó ¡õõKA‹ ÃÅ[ÒK<:: ÃI ›Ã’~ ›W^` u}KÃU u”ÓÉ }sTƒ Là ÑAM„ ¾T>ታà ’¨<:: ÃG<” E”Í= ›”É É`σ Y^¨<” KTከናወን ¾T>ÖkUuƒ” ¾Ñu= U”ß SW[ƒ uTÉ[Ó ¾É`Ï~ን ዜግነት KS¨c” E”Å Seð`ƒ ¾}kSÖ ›W^` ¾}KSÅ“ ¾ታ¨k ›ÃÅKU:: E”Ç=I ›Ã’ƒ }V¡a Áለውን ¾IÓ Y`¯ƒ TÓ–~ ›e†Ò] ’¨<:: u›=ƒÄåÁ ¾IÓ Y`¯ƒ ¨<eØU ¾}KSÅ ›W^` ›ÃÅKU:: .

u[mp IÑ< Là eK E’²=I }sTƒ ¾}WÖ<ƒ ƒ`Ñ<V‹ uØ”no K=e}ªK<“ E”ÅÑ“ K=Ö?’< ¾T>ገv†¨< ለመሆናቸው u`"ታ U¡”Á„‹ ›K<:: ¾SËS]Á¨< ŸLà E”Å}Ökc¨< ¾›”É É`σ ¨ÃU TIu` ›Ñ^©’ƒ K=ታà ¾T>Ñv¨< u}S²Ñበuƒ Yõ^ E“ SÅu— Y^¨<” uT>ÁŸ“¨<”uƒ Yõ^ SJ” ›Kuƒ E”Í= uÑu= U”ß SJ” ¾KuƒU:: U¡”Á~U በ›?ôÇ=] IÑ S”ÓYƒ ¾SÅ^˃ Swƒ KT”—¨<U c¨< ²?Ó’~ ›=ƒÄåÁ© J’U ›MJ’U፤ ¾Ñu= U”Û ከ›=ƒÄåÁ© J’U ›MJ’U የተ[ÒÑÖ eKJ’ ²?Ó’ƒ“ ¾Ñu= U”ß Seð`ƒ K=J’< ›ÃÑvU:: ÃI”” SW[ƒ uTÉ[ÓU M¿’ƒ SõÖ` E”Å ›ÉKA›© ›W^` ¾TècÉuƒ U¡”Áƒ ካለመኖሩም በላይ ከህገ መንግሠቱ ጋር ይቃረናል:: u›ªÌ SÓu=Á Là ›ªÌ E”ዲ¨× "eðKÑv†¨< U¡”Á„‹ ¨<eØ ›”ዱ የበጎ Aድራጎት ድርጅት (u›É) E“ TIu^ƒ u›=ƒÄâÁ I´x‹ G<K”}“© EÉу ¨<eØ ÁL†¨<” T>“ KSÅÑõና KTdለጥ SJ’< }SM¡…M:: ›ªÌ ÃI”” ¯LT c=ÁekUØ E’²=I }sTƒ ›G<” "K<uƒ Å[Í u}hK G<’@ታ Là E”Ç=Ñ–< ለTÉ[Ó Eንጂ Aሁን "K<uƒ ¾EÉу Å[Í E”Ç=ÁiqKAlK< KTÉ[Ó ÁKSJ’< ES<” ’¨<:: ›=ƒÄåÁ© ¾J’< u›É E“ TIuራት Ÿ¨<Ú ¾T>ÁÑ–<ƒ ¾Ñu= SÖ” Ÿ10% SwKØ ¾KuƒU c=vM upÉT>Á E’²=Iን }sTƒ ›G<” "K<uƒ Å[Í u}hK K=ÁW^†¨< ¾T>‹M ¾›Ñ` ውeØ ¾Ñu= U”ß S•\” ¨ÃU ÅÓV E”Ç=ÁÑ–< ¾ሚÁe‹M ¾}S‰† G<’@ E”Ç=ðÖ` ¾}Å[Ñ SJ’<” T[ÒÑØ ¾ÓÉ ÃLM:: ›Ñ^‹” "K‹uƒ Aነስተኛ ¾›=¢•T> EÉу Å[Í E”Ç=G<U KUÓv[ c“à É`Ï„‹ MÑX ¾TÉ[Ó vIM“ ›pS< uK?Kuƒ G<’@ታ u›É E“ TIu^ƒ Ÿ›Ñ` ¨<eØ Ñ”²w uTcvcw Y^†¨<” SY^ƒ ËLK< ¾T>K¨< የህጉ Aቋም ወይም መንፈስ K=Ö?” ÃÑvªM:: K?L¨< IÑ< E”Ų=I ›Ã’ƒ ÑÅw c=ÁekUØ ›=ƒÄåÁ© u›É E“ TIu^ƒ u›Ñ` ¨<eØ ለሥ^†¨< ›eðLÑ> ¾J’¨<” የÑ”²w መጠን በAገር ውስጥ Tcvcw E”Ç=‹K< IÑ< ¾ðÖ[¨< U‡ G<’@ታ ›K ¨Ã. ¾T>K¨< ’¨<:: ¨Åòƒ u´`´` E”ÅT>ታ¾¨< IÑ< E”Å’²=ህ ›Ã’ƒ U‡ G<’@ታ ðØa›M KTKƒ .

Áe†Ó^M:: E”Å Ò“ uSSdcK<ት K?KA‹ ›Ña‹ Eንደሚደረገው የIትዮጵያ uAÉ E“ TIu^ƒ የøwK=¡ ð”É (¾S”Óeƒ ¾Ñ”²w ÉÒõ)' ¾ታ¡e p“i ¨ÃU ’í SJ” EÉM u[ml IÑ< Là Aልተፈቀደም፡፡ u²=I [ÑÉ ¾}ðkÅ ’Ñ` u=•` u›É E“ TIu^ƒ uÑu= TeÑ— Y^−‹ Là SWT^ƒ E”ÅT>‹K< ¾}kSÖ c=J” ÃIም uw²< pÉS G<’@ታ−‹ Eንዲታጠር ተደርጓል:: ሥለዚህ ያለው ’v^© G<’@ታ¨< uTÃðpÉuƒ E“ IÑ<ም ^c< ¾}S‰† G<’@ታ XÃðØ` ¾›=ƒÄåÁ© uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ Ÿ¨<ጪ ¾T>ÁÑ–<ƒ” ¾Ñu= SÖ” u10% w‰ S¨W’< uIÑ< መግቢያ Là ከ}kSÖ¨< የህጉ ዓላማ ጋር የሚሄድ Aይደለም፡፡ ይህ የገንዘብ መጠን Iትዮጵያዊ u›É E“ TIu^ƒ u›=ƒÄåÁ I´x‹ G<K”}“© EÉу ¨<eØ ÁL†¨<” T>“ ለመደገፍና ለማሳለጥ ከቶውንም የሚያስችል ›ÃÅKU:: K?L¨< uƒ`Ñ<U ክፍሉ ¨<eØ ƒŸ<[ƒ ¾T>ÁeðMѨ< u›”kê 2 (5) Là ¾}SKŸ}¨< ¾ "w²<H” TIu^ƒ" ƒ`Ñ<U ’¨<:: uIÓ [mp Y`¯ƒ ¨<eØ E”ÅT>ታ¨k¨< Kƒ`Ñ<U ¾T>kSጡ ê”c Hdx‹ uIÑ< ¨<eØ }ÅÒÓS¨< ¾T>SÖ<“ ¾IÑ< ª’— ›"Lƒ c=J’< ’¨<:: u[mp IÑ< Là ¾w²<” TIu^ƒ” uT>SKŸ} ¾}Ñለì¨< ›”É xታ Là w‰ c=J” ከK?KA‹ ¾TIu^ƒ ›Ã’„‹ }KÄ K=ታà ¾T>Áe‹K¨< Aላባ (Element) ¾KU:: u›”kê 2 (14) ¾}ቀመÖ¨< ¾›e}ÇÅ^© ¨Ü ƒ`Ñ<U ¡uv© (Circular) በመሆኑ ለመረዳƒ ›e†Ò] ’¨<:: "›e}ÇÅ^© ¨ß TKƒ K›e}ÇÅ^© Y^−‹ ›eðLÑ> ¾J’ ¨Ü" uT>M SkSÖ< ¡uv© (Circular) ÁÅ`ѪM:: ÃMl”U IÑ< ŸÉ`Ï~ ዋንኛ የ¯LT ሥራ Ò` ¾TÃH@É ›e}ÇÅ^© Y^ U” TKƒ E”ÅJ’ ›ekUÙ Ÿ²=Á uSÖkM KE’²=I Y^−ች ¾T>¨Ö< ¨Ü−‹ ›e}ÇÅ^© ¨Ü−‹ “†¨< uT>M u=ÁekUÖ¨< KS[ǃ ÃቀLM:: ¾ThhÁ ሃሳብ Aንቀጽ 2(2)፡- Eንደሚከተለው ቢስተካከል Aማራጭ 1 ¾›=ƒÄåÁ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU ¾›=ƒÄåÁ TIu` TKƒ u›=ƒÄåÁ IÓ SW[ƒ ¾}SW[} በIትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚሰራ“ .

›=ƒÄåÁ¨<Á” S<K< uS<K< ¾T>q×Ö\ƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` TKƒ ’¨<:: የAስተዳደራዊ ወጪ ትርጉም፡ ¾›e}ÇÅ^© ¨Ü” U”’ƒ ›eSM¡„ uIÑ< Là ¾}cÖ¨< ƒ`Ñ<U ክበባዊ (circular) ትርጉም uSJ’< Hdu<” S[ዳƒ ›e†Ò] ›É`ÔታM:: IÑ< u›”kî 2(14) Là ›e}ÇÅ^© ¨Ü” KS}`ÔU ¾VŸ[ u=J”U #›e}ÇÅ^© Y^$ ¾T>vK<ƒ” vKS}`ÔS< ›”kì<” KS[ዳƒ ›e†Ò] ›É`ÔታM:: Aማራጭ ትርጉም Aንቀጽ 2(14) ቀጥተኛ የሆነ Eና ቀጥተኛ ያልሆነ ወጪ 1) ቀጥተኛ ያልሆነ ወጪ ማለት ለቤት ኪራይ ለስልክ ለመብራት ለድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ክፍያ Eና ለመሳሰሉት የሚደረግ ወጭ ማለት ነው፡፡ 2) ቀጥተኛ የሆነ ወጪማለት ከላይ በቁጥር Aንድ ከተጠቀሱት ውጪ ያሉ ወጪዎች ማለት ነው x`É:.10 u[mp IÑ< Là ¾›e}Çዳ]’ƒ eM×” Ÿ}c׆¨< ›"Lƒ ¨<eØ ›”Æ x`Æ ’¨<:: ÃI ›"M ›?Ë”c=¨<” ŸT>ÁslS<ƒ ¡õKA‹ ¨<eØ E”Å ›”Æ J• u›”kê 7 Là }SM¡~M:: x`Æ uS”ÓYƒ ¾T>c¾S< cvƒ ›vLƒ ¾T>•\ƒ c=J” G<K~ Ÿu›É E“ TIu^ƒ ¾T>¨×Ö< ÃJ“M:: ¾x`Æ eM×”“ }Óv^ƒ u›”kê 9 Là u´`´` ¾}SKŸ} c=J” ¾x`Æ ¾ewcv Y’-Y`¯ƒU u›”pê 10 Là }kU×DM:: Ÿx`Æ Ò` }Áõ ŸT>’c<ƒ ØÁo−‹ ¾SËS]Á¨< ¾x`Æ }Ö]’ƒ ’¨<:: ¾x`Æ” }Ö]’ƒ ›eSM¡„ ¾}kSÖ É”ÒÑ@ u[mp IÑ< ¨<eØ ¾KU፡፡ u›”kê 3 Là E”Å}SKŸ}¨< x`Æ ›?Ë”c=¨<” ŸT>ÁslS<ƒ ¡õKA‹ E”Å ›”Æ Ÿ¨cÉ’¨< ¾x`Æ }Ö]’ƒ ¾›?Ë”c=¨< ¾uLà KJ’¨< K›?Ë”c=¨< ÇÃ_¡}` ÃScLM:: ÃG<” E”Í= Kx`Æ ¾}cÖ¨<” YM×” Y”SKŸƒ ÅÓV ›?Ë”c=¨<“ ¾›?Ë”c=¨< ÇÃ_¡}` uT>WÖ<ƒ ¨<X’@ Là የÃÓv˜ cT>’ƒ YM×” .›”kê 7 .

¾T>K¨< ’¨<:: ይህ ከሆነ ደግሞ በAንቀጽ 7 ላይ ቦርዱ የኤጀንሲው Aንድ Aካል ተደርጎ ከተቀመጠው ጋር Aይሄድም፡፡ Ÿx`Æ Ò` }Áõ K?L¨< ¾T>’X¨< ØÁo ux`ዱ ¨<eØ Áሉት ¾u›É E“ TIu^ƒ }¨"à lØ` T’c< ’¨<:: ÃI x`É ¾u›Éን E“ TIu^ƒ” ØpU“ õLÑAƒ E”Ç=G<U }ÖÁo’ƒ“ ’í’ታ†¨<” KT[ÒÑØ ¨d˜ T>“ ÁK¨< E”Ç=J” ¾}¨"Ä‹ lØ` Ÿõ K=M ÃÑvM:: ¾}¨"ć” ›S^[Ø uT>SKŸƒ Seð`~ .}cØ„ታM:: uSJ’<U x`Æ ¾ÇÃ_¡}\ }Ö] J• Eና ¾›?Ë”c=¨< ›”É ¡õM J• E’²=I ›"Lƒ ¾cÖ<ƒ” ¨<X’@ uÃÓv˜ ÃSKŸታM ¾T>K¨< ›e†Ò] ÃJ“M:: ulØ` 9 Là ¾}SKŸ~ƒ” ¾x`Æ” eM×” uT¾ƒ ÃI x`É ¾›?Ë”c=¨< ¾uLà ›"M E”ÅJ’ ›É`ÑAU SÑSƒ ÉM ÃJ“M:: ’Ñ` Ó” ¾›?Ë”c=¨< ª“ ÇÃ_¡}` ulØ` 11 Là E”Å}SKŸ}¨< }Ö]’~ KõƒI T>’>eƒ\ ’¨<:: ÇÃ_¡}\ Y^¨<” ¾T>W^¨< ŸT>’>eƒ\ uT>WÖ¨< ›ÖnLà SS]Á SJ’< ulØ` 11 Là }SM¡„›M:: u›”í\ ulØ` 9 Là Ÿ›ªÌ Ò` }Áò¨< ¾T>’c< ¾þK=c= Ñ<ÇÄ‹”' የu›É E“ TIu^ƒ ›Y}ÇÅ`” u}SKŸ} KT>ÁÒØS< ‹Óa‹' ¾›?Ë”c=¨< ÇÃ_¡}` uT>WÖ¨< ¨<X’@ LÃ' u›?Ë”c=¨< ¾T>¨Ö< SS]Á−‹” E“ K?KA‹ ጉÇÄ‹” x`Æ ¾S¨c” eM×” E”ÇK¨< }SM¡…M:: ይህ ደግሞ በተጨማሪ ¾x`Æን w‰ XÃJ” ¾›?Ë”c=¨<ን ÇÃ_¡}` }Ö]’ƒU ›hT> AድርጎታM:: KUdK? u[mp IÑ< ¨<eØ Ÿ}SKŸ~ƒ ›”kë‹ ¨<eØ ›”kê 105 (2)” w“à x`Æ Ÿ›?Ë”c=¨< ¾}K¾ ›sU ያለው ያስመስላል<:: #uT“†¨<U ›?Ë”c=¨< uT>cÖ¨< ¨<X’@ Là p_ ÁK¨< Kx`Æ ÃÓv˜ Tp[w ËLM$ ÃLM:: x`Æ“ ›?Ë”c=¨< ¾}KÁየ ›sU ¾L†¨<U ¾T>vM ŸJ’ u[mp IÑ< ¨<eØ የu›É E“ TIu^ƒ ›e}ÇÅ`” uT>SKŸƒ ¾}cÖ< eMו‹ መወሰን ÁKv†¨< በ›?Ë”c=¨< XÃJ” በÇÃ_¡}\ SJ” ’u[uƒ:: E”Ų=I J• Ÿ}kSÖ ux`Æ“ uÇÃ_¡}\ S"ŸM Eንዳለ ¾Y^ ¡õõM ›É`ÑA S[ǃ ÉLM:: K?L¨< ነጥብ ¾x`É ›vLƒ ¾T>c¾S<ƒ uS”ÓYƒ E”ÅJ’ u›”kê 9 Là የተመለከተው ነው:: ¾ƒ—¨< ¾S”ÓYƒ ›"M ÃI YM×” E”ÇK¨< IÑ< ¾T>K¨< ’Ñ` ¾KU:: Ÿ²=I Ò` }ÁÁµ K?L ¾T>’d¨< ØÁo የቦርድ Aባላት }Ö]’ታ†¨< K²=I KS[׆¨< ›"M ÃJ” ¨Ã.

ux`ዱ ¨<eØ Áሉት ¾u›É E“ TIu^ƒ }¨"ዮች በራሳቸው በበAድ Eና ማሀበራት የሚመረጡ Eነደሆነ በAዋጁ ውስጥ ቢካተት ( ይህ በቀይ የደመቀው የማሻሻያ ሀሳብ የተጨመረ ነው፡፡) ›”kê 14 ÃI ›”kê ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ትርጉም፤ ዓላማ Eና ¾uÑA ›É^ÑAƒ Y^ U” U” K=ÁÖnMM E”ÅT>‹M ÃÅ’ÓÒM:: Ÿ²=I u}ÚT] ›”É ¾uÑA ›É^ÑAƒ Y^ I´v© ØpU ›K¨< }wKA ¾T>ÑS}¨< U” U” ’Ña‹” c=TE>K< E”ÅJ’U Áw^^M:: K?L¨< u›”kጹ ¨<eØ }"ቶ የምናገኘው K›=ƒÄåÁ©Á” uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ ተለይተው ¾}ŸKK< ¾Y^ ´`´a‹ ¨ÃU ¯LT−‹” ’¨<:: u²=I É”ÒÑ@ Là uª’—’ƒ ƒŸ<[ƒ” ex ¾U“Ñ–¨< u›”kጹ }^ lØ` 5 Là ¾}SKŸ}¨<”“ K›=ƒÄeÁ¨<Á” uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ w‰ ¾}ŸKK¨<” ¾Y^ Se¡ ¨ÃU ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ ¯LT ’¨<:: u›”kጹ u}^ lØ[ 2 Là Ÿ}²[²\ƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ ¯LT−‹ ¨<eØ :¾ ucw›©“ Ç=V¡^c=Áዊ Sw„‹' ¾ ¾wH@a‹' wH@[cx‹“ I´x‹' ¾ë“ ¾HÃT“ƒ Ÿ<M’ƒ S[ÒÑØ በTu[ታታƒ' ¾ ¾I퓃“ ¾›"M Ñ<Ç}™‹ Sw„‹ SŸu`” በTu[ታታƒ' ¾ ¾Ó߃ ›ðታƒ ¨ÃU E`p” በTeóóƒ' . የቦርዱ ሰብሳቢ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዘዳንት Eነዲሆኑ ቢደረግ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ባህሪ ካላቸው ተቀማት ቢሆን፡፡ 3. ux`ዱ ¨<eØ Áሉት ¾u›É E“ TIu^ƒ }¨"à lØ` ወደ ሶስት ቢያድግ 2.E“ ¾›S^[Ø Y`¯~ uIÑ< ¨<eØ u=ÑKê ¨ÃU ÃI” ›eSM¡„ Å”w Eንደሚወጣ E”"D” u=Å[Ñ um ’¨<:: ¾x`Æ” ewØ` uT>SKŸƒ K?KA‹ vKÉ`h ›"Lƒ u}KÃU ከ}ÖnT>¨< Iw[}cw u=ÚS`uƒ ¾x`Æ” Y^ ÃuMØ ¨<Ö?ታT TÉ[Ó Áe‹LM::(ይህ ዓረፍተ ነገር የሚሰረዝ ይሆናል) ማሻሻያ ሀሳብ፡ 1.

¾ ¾õƒI“ ¾IÓ TeðìU ›ÑMÓKA„‹” kM×ó’ƒ በTÖ“Ÿ` Y^ Là Ÿ›=ƒÄåÁ¨<Á” uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ uk` K?ሎቹ TKƒU ¾›=ƒÄâÁ¨<Á” ’ª]−‹ E“ ¾¨<ß u›É K=WT\ ›Ã‹K<U:: u›É ¨ÃU TIu^ƒ uSÅ^˃ Swƒ ¨<eØ Ÿ}[ÒÑÖ<L†¨< Sw„‹ ›”Æ“ ªን—¨< IÒ© uJ’ uT”—¨<U uS[Ö<ƒ ¾Y^ Se¡ ¾SWT^ƒ Swƒ ’¨<:: ¾›=ôÇ=] IÑ S”ÓYƒ ›”kê 31 uÓMê E”ÇekSÖ¨< T”—¨<U c¨< (¾²?Ó’ƒ ¨ÃU ¾S•]Á Yõ^ M¿’ƒ XÕ`uƒ) KT”—¨<U IÒ© ¯LT ¾SÅ^˃ Swƒ E”ÇK¨< uTÁhT G<’@ታ ደንግጓል:: uSJ’<U ¾[mp IÑ< ›”kê 14 (5) K=ታà ¾T>Ñv¨< Ÿ²=I IÑ S”ÓYታ© ªeƒ“ ›”í` SJ” ›Kuƒ:: ›G<” E”Å}kSÖ¨< ¾[mp IÑ< u›=ƒÄåÁ¨<Á”“ ›=ƒÄåÁ¨<Á” vMJ’< W−‹ S"ŸM M¿’ƒ ÁÅ`ÒM:: ÃI M¿’ƒ Ó” uIÑ S”ÓY~ ›”kê 31 Eና የሃገሪቱ የህግ Aካል በሆኑት Aለም Aቀፍ ሥምምነቶች SW[ƒ }kvÃ’ƒ ÁK¨< ›ÃÅKU:: uSÅ^˃ Swƒ Là ¾T>×M ÑÅw U” K=SeM E”ÅT>Ñv¨< uIÑ S”ÓY~ ›”kê 31 E“ ›=ƒÄåÁ uð[S‹¨< ›KU ›kõ ¾c=y=M“ þK+" Sw„‹ nM Ÿ=Ç” eUU’ƒ ›”kê 22 Là }kU×DM:: ¾T>×K¨< ÑÅw ÓMî“ Ç=V¡^c=Á© ¾J’ TIu[cw KSõÖ` uT>ÅረѨ< Ø[ƒ ¨<eØ IÒ© ¾J’ ¯LT” KTX"ƒ SJ” ›Kuƒ:: ›=ƒÄåÁ¨<Á” ’ª]−‹ E“ ¾¨<ß u›É ŸLà u}Ökc<ƒ ¾SÅ^˃ ¯LT−‹ ¨<eØ u=X}ñ ›Ñ^‹” ÓMî“ Ç=V¡^c=Á© ¾J’ TIu[cw KSፍÖ` uUታÅ`Ѩ< Ø[ƒ ¨<eØ ¾T>ÁeŸƒK<ƒ Ñ<ǃ U” E”ÅT>J” KT¨p ›ÇÒ‹ ’¨<:: ŸG<K<U uLà ÅÑV ¾}K¾ ƒŸ<[ƒ K=c׆¨< ¾T>Ñu< u}ðØa“ c¨< c^i U¡”Á„‹ ¾ተገፉና ¾}ÑKሉ ¾Iw[}cw ¡õKA‹ ¾J’< ¾^X†¨<” Swƒ u^X†¨< ገንዘብ KTeŸu` EÏÓ ŸvÉ ¾T>J”v†¨< ¨ÃU ፈጽሞ ማስŸu` የማይችሉ መብታቸው ሴቶች፤ ህጻናትና Eንዲከበርላቸው Aካል ጉዳተኞች SÖ¾n†¨< Ÿ¨<ß uT>ј KÇ=V¡^c=Á© ¾Ñ”²w Y`¯ƒ E`Çታ Ó”vታው ›ዎ”ታ© ›e}ªî* ŸTÉ[Ó uk` ¾T>ÁSר< ችÓ` ›Ã•`U:: u›É E“ .

TIu^ƒ Ee"G<” vL†¨< }V¡a uHÑ]~ ¨<eØ uT>"H@Ũ< ¾SM"U Ae}ÇÅ` Y`¯ƒ Teð” E“ ¾õƒI ›"Lƒ” ›pU በSÑ”vƒ“ kM×ó E”Ç=Jኑ በTÉ[Ó Ø[ƒ ¨<eØ kLM ¾TÃvM ›e}ªê* TÉ[Ò†¨< ይታወቃል<:: u²=IU Ø[ታ†¨< S”ÓYƒ ÓMî“ Ç=V¡^c=Á© ¾J’ TIu[cw KSõÖ` EÁÅ[Ñ LK¨< Ø[ƒ ›e}ªê* ›É`ѪM:: ÃI G<K< ›e}ªê* ¾}Å[Ѩ< Ó” Ÿ¨<Ü u›Ñ–<ƒ Ñ”´w SJ’< ›Ã"ÉU:: ¾ThhÁ ሃሳብ በEንቀጽ 14 ንUስ ቁጥር 5 ላይ የተቀመጠው ገደብ ቢነሳ ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu^ƒ“ ¾uÔ ›É^Ôƒ ¢T>‚−‹ ›”kê 47 u²=I ›”kê ”®<e ›”kê (1) SW[ƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu` TKƒ KuÔ ›É^Ôƒ ¯LT ¾}ssS TIu` ’¨<:: u›”kê 48 SW[ƒ ÅÓV ›Óvw’ƒ ÁL†¨< TIu^ƒ” “ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹” ¾T>SKŸ~ ¾›ªÌ É”ÒÑ@−‹ KuÔ ›É^Ôƒ TIu` }ðéT>’ƒ Õ^†ªM:: ›G<” vK¨< ¾c=y=M TIu^ƒ ›Å[Í˃ }Úvß G<’@ w³ƒ ÁL†¨< ›Ñ` ukM É`Ï„‹ ¨Å ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu`’ƒ Ãk¾^K<:: Ÿ²=IU ¾}’d u[mp IÑ< ¨<eØ ’²=I TIu^ƒ Ö”"^ ÉÒõ ¾T>c×D†¨< ´`´` ›”kë‹ K=•\ª†¨< ÃÑvM:: ŸLà ¾}Ökc<ƒ ”®<e ›”kë‹ ÁKU”U K¨<Ø uG<K}—¨< [mp ¨<eØ eKÑu< ¾ThhÁ Gdu< }kvÃ’ƒ ›LÑ–U:: ¾ThhÁ Gdw kÅU c=M uk[u¨< Gdw SW[ƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu^ƒ K=•^†¨< ŸT>‹K¨< TIu^© ÖkT@ ›”é` ´`´`“ ¾}K¾ ¾QÓ Tkõ ÁeðMÒ†ªM:: KuÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ KTIu^ƒ ¾}Å’ÑÑ< ›”kë‹” u’`c< Là }ðéT> TÉ[Ó ¾uKÖ ‹Ó` ÃðØ` ”ÅJ” ”Í= SõƒH@ K=J” ›Ã‹MU:: uSJ’<U QÒ© ›sT†¨< uÓMê K=Å’ÑÓ ÃÑvM:: ”Å TIu^ƒ u=qÖ\ ¾}hK ÃJ“M }wKA ÃÑSM:: ›”kê 49-55 ¾uÔ ›É^Ôት ¢T>‚−‹ u›”kê 53(3) u}Å’ÑѨ< SW[ƒ u¢T>‚¨< ¾}cucu¨< Ñ”²w ¾cu¨<” ¯LT KTd"ƒ um "MJ’ Ñ”²u< KK?L Y^ ”ÅT>¨<M“ Ñ”²u<” ¨ÃU ”w[~” ¾cÖ< .

›”kê 56 ƒ`ÕT@:.u›”kê 56(1) SW[ƒ TIu` TKƒ ¯LT¨< ƒ`õ KTÓ–ƒ ÁMJ’ T“†¨<U QÒ© ›LT−‹ ÁK<ƒ ¾c−‹ ewew ’¨<:: ƒ`Ñ<S< ucò S”ÑÉ uSÅ”ÑÑ< w³ƒ ÁL†¨< ¾}KÁ¿ TIu^ƒ” KT"}ƒ ÖnT> ’¨<:: u}ÚT]U ukÉV¨< [mp SW[ƒ ›”É” TIu` KTssU u=Á”e ›e` ¨ÃU ›Ueƒ c−‹ K=•\ ”ÅT>Ñv¨< }Å”ÓÔ ¾’u[¨< k] SÅ[Ñ< ¾T>ÁeScÓ” ’¨<:: eK²=IU ”®<e ›”kè ›G<” vKuƒ G<’@ }ÚT] ¾ThhÁ Gdw ¾T>k`wuƒ ›ÃJ”U:: u›”kê 56(2) É”ÒÑ@ SW[ƒ TIu^ƒ e^−‰†¨<” ¾T>Áe}vw` ¾TIu^ƒ Iw[ƒ TssU ËLK<:: ÃI Swƒ ›G<” uY^ Là vK<ƒ IÔ‹ ¾}ŸKŸK vÃJ”U uÓMê QÒ© ¨<p“ TÓ–~ ¾T>ÁeScÓ” ’¨<:: J•U Iw[~ e^−‹” KTe}vu` w‰ dÃJ” IÒ© c¨<’ƒ •aƒ ¾Ò^ ØpV‹” KT^SÉ“ KSŸLŸMU ßU` SJ’< SSMŸƒ ›Kuƒ:: ¾ThhÁ Ndw uTIu^~ Iw[ƒ ¯LT Là ¾}×K¨< ÑÅw ›LeðLÑ> uSJ’< ä¨< }c`µ Sw~ ÁK ÑÅw K=Å’ÑÓ ÃÑvªM:: ”Ç=G<U Iw[~ IÒ© c¨<’ƒ K=•[¨< uT>‹M SMŸ< K=ssU ”ÅT>‹M uÓMê SÅ”ÑÓ ›Kuƒ:: ¾TIu^ƒ Sw„‹“ Óȁ−‹:.›”kê 58 ÃI É”ÒÑ@ ¾›vLƒ” Sw„‹“ Óȁ−‹&¾¡MM ¨<¡M“ “ ›=ƒÄåÁ¨<Á” w²<H” TIu^ƒ uÈV¡^c=Á© Y`¯ƒ Ó”v“ uU`Ý H>Ń ÁL†¨<” ¾Sd}õ Swƒ ÁekU×M:: ¾c={M TIu[cu< uSËS]Á¨< [mp Là ÃI” .c−‹ SMc¨< K=¨eƃ ”ÅTËK< }Å”ÓÕM:: ÃG<” ”Í= KÒj‹ Ñ”²v†¨<” ¨ÃU ”w[†¨<” ¾TeSKe Swƒ KU” ”Å}’ðÒ†¨< ÓMê ›ÃÅKU:: ¾ThhÁ Gdw ŸKÒj‹ ›”é` uMÓe“ ¾}cÖ Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ KታKSKƒ ¯LT SªM Õ`uታM:: ÃI ¾TÉM ŸJ’ eÙታ¨<” ¾TeSKe ¨ÃU KK?L ¾uÔ ›É^Ôƒ ›LT SeÖƒ uKÒg< ¾T>¨e’¨< Ñ<Çà SJ” ›Kuƒ:: eK²=IU ”®<e ›”kè KÒj‹ eÙታ†¨<” ¾TeSKe Swƒ K=•^†¨< uT>Ñv S”ÑÉ ShhM Õ`uታM:: TIu^ƒ:.

u”›<e ›”kê 5 SW[ƒ ›=ƒÄåÁ¨<Á” w²<G” TIu^ƒ uÇ=V¡^c=Á© e`¯ƒ Ó”v“ uU`Ý H>Ń u}KÃU ƒUI`© .u”›<e ›”kê 1 SW[ƒ ›”É TIu` ¾TIu\” Seð`ƒ KT>ÁTEL ›Ç=e ›vM ¡õƒ SJ” ÁKuƒ c=J” u”›<e ›”kê 4 SW[ƒ ÅÓV T“†¨<U TIu` uS}ÇÅ]Á Å”u< SW[ƒ "MJ’ uk` ›vLƒ” K=kuM“ K=Ác“wƒ ›Ã‹MU:: ’²=I G<Kƒ ”®<e ›”kë‹ `e u`e ¾T>n[’< ÃSeLK<:: uG<K~ S"ŸM Ó߃ u=ðÖ` ¾ƒ—¨< ÃuMØ }ðéT>’ƒ E”ÅT>•[¨< ÓMê ›ÃÅKU:: ›”É TIu` ¾›vM’ƒ SS²—−‹”“ ¾›vLƒ” SÖ” uÅ”u< Ÿ¨c’ ¡õƒ x ŸK?K uk` SS²—−‹” ¾T>ÁTEL ›Ç=e ›vM K=kuM ›ÃÑÅÉU:: ¾›”kè S”ðe ¡õƒ ¾›vM’ƒ x vÕ`U SS²—−‡” ¾T>ÁTEL G<K< u›vM’ƒ SÓvƒ ËLK< ¾T>M ŸJ’ Ó” uTIu^ƒ Là ›LeðLÑ> ‹Ó` ¾T>ðØ` ÃJ“M:: eK²=IU u”®<e lØ` 1 Là ¾}SKŸ}¨< Óȁ K=’d ÃÑvªM:: Ÿ²=IU u}ÚT] ›”kè w²< ›vLƒ ÁLD†¨<” TIu^ƒ” ”Í= Ømƒ ›vLƒ ÁLD†¨<” ux`É K=S\ ¾T>‹K< ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu^ƒ” ÓUƒ ¨<eØ ÁeÑv ›ÃSeMU:: uSJ’<U ›”kè ’²=I” ‹Óa‹ uT>ð SMŸ< ShhM Õ`uM:: ¾¡MM ›vLƒ ¨<¡M“:.¾ôÈ^M vI] “ eÁT@ ÁL†¨< TIu^ƒ ¾Y^ x−‰†¨<“ ¾›vKA‰†¨< Ø”p` u=Á”e ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“ ÁL†¨< SJ” ”ÇKv†¨< Å”ÓÕM:: ÃI ÑÅw uTIu^ƒ Swƒ Là ×Mn Ñw’ƒ” ¾T>Òw´ ’¨< uTKƒ }n¨<V “ ¾ThhÁ Gdw ¾k[uuƒ u=J”U }kvÃ’ƒ” dÁј uG<K}—¨< [mp Là ”ÇK }kU×EM:: ÃI ÑÅw uQÑ S”Óe~ u}Å’ÑÑ<ƒ ¾Swƒ ÑÅx‹ ¾TÁkõ uSJ’< u[ml ¨<eØ ¾}kSÖuƒ U¡”Áƒ ÓMê ›ÃÅKU:: ›”É TIu` u¾ƒ—¨<U ¡MM Se^ƒ ”ÇKuƒ S¨c” ¾¨<eØ Ñ<Ç¿ ”Í= ¾QÑ<” ×Mn Ñw’ƒ ¾T>ÖÃp Ñ<Çà ›ÃÅKU:: ¾›vLƒ Ø”p`U S¨c” ÁKuƒ u²=G< ›”kê ”›<e lØ` 4 ”Å}SKŸ}¨< uTIu\ S}ÇÅ]Á Å”w Sc[ƒ SJ” ›Kuƒ:: ›=ƒÄåÁ¨<Á” w²<G” TIu^ƒ:.É”ÒÑ@ ›eSMŸ„ Ák[u¨< ¾ThhÁ Hdw uG<K}—¨< [mp Là ŸÓUƒ ¨<eØ ›MÑvU:: YK²=I kÅU c=M k`u¨< ¾’u\ƒ }n¨<V−‡“ ¾ThhÁ Gdx‡ ›G<”U K=Ö?’<“ }kvÃ’ƒ K=•^†¨< ÃÑvM:: ›Ç=e ›vLƒ” SkuM:.

c?T>“a‹” u¨p© Ñ<ÇÄ‹ Là uT²Ò˃ ¾}¨ÇÇ]−‹” ýaÓ^U uS[ǃ ¾U`Ý H>ደ„‹” uS²w“ ŸU`Ý ›eðéT>−‹ Ò` uS}vu` [ÑÉ u”nƒ Sd}õ ”ÅT>‹K< }SM¡…M:: u›”kê 2 (12) SW[ƒ w²<G” TIu^ƒ TKƒ ¾S<Á }Sddà TIu^ƒ”' ¾›=ƒÄåÁ ƒ`Ñ<V‹” ¾T>Òw²< ¾c?„‹ TIu^ƒ” “†¨<:: TIu^ƒ”' Á"ƒM:: u²=G<U ¾¨×ƒ ¾G<K~ SW[ƒ TIu^ƒ”“ ”®<e ›”Å— ›”kë‹ Kw²<G” K?KA‹ ¾}KÁ¿ TIu^ƒ ¾}cÖ¨< ƒ`Ñ<U ´Ó dÃJ” ¡õƒ ’¨<:: TKƒU K?KA‹ }Sddà TIu^ƒ }"ƒ}ªM:: G<K}— u”›<e ›”kê 5 u}²[²\ƒ Se¢‹ ScT^ƒ Óȁ dÃJ” ¨<ȁ ’¨<:: fe}— u²=G< ”›<e ›”kê u}²[²\ƒ Ñ<ÇÄ‹ Là K?KA‹ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ ¨ÃU TIu^ƒ K=d}ñ ›Ã‹K<U }wKA uÓMê ›M}Å’ÑÑU:: ›^}— ÃI É”ÒÑ@ ¾U`Ý x`É” YM×” KS¨c” u1999 ¯U }giKA Ÿ¨×¨< ›ªÏ Ò` ÃÒÝM:: U” ¯Ã’ƒ TIu^ƒ uU`Ý “ uY’ ²?Ò ƒUI`ƒ Là Sd}õ ”ÅT>‹K< ¾S¨c” YM×” ¾x`Æ ”ÅJ’ u²=I u}ghK¨< ¾U`Ý IÓ Là uÓMê }SM¡…M:: Ÿ’²=I G<’@−‹ uS’dƒ Sw„‡” Kw²<G” TIu^ w‰ SeÖƒ ÁeðKÑuƒ U¡”Áƒ ÓMê ›ÃÅKU:: ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ u¾ÓL†¨< u}cT\v†¨< QÒ© ¾Y^ Se¢‹ ¾ScT^ƒ Swƒ eLL†¨< Kw²<G” TIu^ƒ ¾}cÖ<ƒ Sw„‹ ›ÉKA›© ›c^`” YKT>ðØ` ›LeðLÑ> “†¨<:: uSJ’<U K=c[²< ÃÑvM:: Ÿ”®<e ›”kè ue}Ë`v ÁK¨< Gdw K?KA‹ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ u’²=I ²`ö‹ K=d}ñ ›Ã‹K<U ¾T>M ŸJ’ Ó” QÑ S”Óe~ ÃI” ÑÅw vKTekSÖ< É”ÒÑ@¨< ›=-QÑS”Óe© ÑÅw ÃJ“M:: ¾ThhÁ Gdx‹:¾ ›Ç=e ›vLƒ” SkuM” u}SKŸ} Ñ<Ç¿” KTIu^~ ¾¨<eØ ›c^` uS}¨< “ ÑÅu< Ÿ}¨c’ lØ` uLà ›vLƒ ÁLD†¨<” TIu^ƒ w‰ ÃSKŸM wKA uSÅ”ÑÓ ‹Ó\ K=ð ÃÑvªM:: ¾ ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“” u}SKŸ} ¾}kSÖ¨< ÑÅw ÖkT@ ¾K?K¨< “ ¾c−‹” ŸðKÑ<ƒ c¨< Ò` ¾SÅ^˃ Swƒ” ¾T>ÔÇ uSJ’< K=c[´ ÃÑvªM:: ¾ ¾Ç=V¡^c=Á© Ó”v”“ U`Ý” u}SKŸ} Kw²<G” TIu^ƒ ¾}cÖ<ƒ Sw„‹ K=c[²< ÃÑvM:: ŸU`Ý IÑ< ›”é`U K=Ö’< ÃÑvM:: .

¾Y^ ›eðéT> KT>K¨< N[Ó ƒ`Ñ<U u=cØ ’Ñ` Ó” YM×”“ Lò’~ uTIu\ Å”w K=¨c” ”ÅT>‹M u=SKŸƒ TIu^ƒ Sªpa‰†¨<” }eTT> uJ’ u›³»’ƒ S”ÑÉ ¾}Å’ÑѨ< ”Ç=Áªp\ ÃI Óȁ¨< Áe‹L†ªM:: w²< ›vLƒ ÖpLL Ñ<v›?” ÁLD†¨<” u}SKŸ} TIu^ƒ w‰ ¾T>SKŸƒ SJ’<“ ux`É (Y^ ›eðéT>) ¾T>S\ TIu^ƒ Ó” ¾Se^Œ‡ ¨ÃU ¾vK É`h−‹ ewcv um SJ’<” uTSMŸƒ [ml K=hhM ÃÑvªM:: ŸÖpLL Ñ<v›?¨< ¨<d’@−‹ SK¾ƒ:.›”kê 61 ›”kè ¾}K¾ Gdw ÁK¨< ›vM ¾M¿’ƒ Gdu<” unK Ñ<v›?¨< Là KÄ ¾Teð` Swƒ ”ÇK¨<“ uÖpLL Ñ<v›?¨< ¾}LKð¨< ¨<d’@ ¾›Ñ]~” QÓ' ¾TIu\” S}ÇÅ]Á Å”w “ K?KA‹ ›Óvw’ƒ ÁL†¨< QÔ‹” ÃØdM wKA c=ÁU” K›?Ë”c=¨< K=ÁSK¡ƒ ”ÅT>‹M Å”ÓÕM:: Ÿ²=I É”ÒÑ@ Ò` u}ÁÁ² ›”É ¾TIu` ›vM ¾M¿’ƒ Gdu<” unK Ñ<v›?¨< Là KÄ ¾Teð` Swƒ ”ÇK¨< SkSÖ< }Ñu= c=J” T”—¨<U ›vM ¾ÖpLL Ñ<v›?¨< ¨<d’@ IÓ” ¨ÃU S}ÇÅ]Á Å”u<” ¾T>Øe J• Ÿ¾¨< K›?Ë”c=¨< TSMŸƒ ”ÅT>‹M SkSÖ< u›vLƒ S"ŸM p^’@” ŸT>Òw´ “ u›?Ë”c=¨< LÃU ¾Y^ Ý“ ŸT>ðØ` uk` ¾T>cÖ¨< ¾ÔL ›e}ªê* ¾KU:: u›vLƒ S"ŸM ›KSÓvvƒ "K ”Ç=G<U ¾TIu\ S}ÇÅ]Á Å”w ¨ÃU IÓ Ÿ}×c ÃI É”ÒÑ@ •[U ›M•[U ŸTSMŸƒ ¾T>ŸK¡L†¨< ’Ñ` ¾KU:: Ÿ²=G u}ÚT] uÖpLL Ñ<v›?¨< .¾TIu^ƒ ›Å[Í˃:.›”kê 59 u²=I ›”kê ”›<e lØ` (1) “ (2) SW[ƒ ¾T“†¨<U TIu^ƒ ›Å[Í˃ uTIu\ S}ÇÅ]Á Å”w ¾T>¨c” u=J”U T“†¨< TIu` ÖpLL Ñ<v›?' ¾Y^ ›eðéT> ¢T>‚“ *Ç=}` ¾Á² SJ” ›Kuƒ:: ’²=I ”®<e ›”kë‹ upÉT>Á ÓMê’ƒ ÃÔÉL†ªM:: ›”Å— ¾Y^ ›eðéT> ¢T>‚ TKƒ U” ”ÅJ’ ƒ`Ñ<U ›M}cÖ¨<U:: G<K}— ÖpLL Ñ<v›? ¾T>ÁeðMѨ< w²< ›vLƒ LLD†¨< ¨ÃU ux`É KT>}ÇÅ\ƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu^ƒU ßU` SJ’< uÓMê ›M}Å’ÑÑU:: Ze}— ¾TIu\ ›Å[Í˃ ¾Y^ ›eðéT> ¢T>‚” ”ÅT>ÚU` ¾}ÑKç u=J”U kØKA vK<ƒ É”ÒÑ@−‹U ÃG<” K?L x Là ¾²=I ¢T>+ YM×”“ Lò’ƒ ”ÅK?KA‡ ›"Lƒ ›M}SKŸ}U:: ›^}— uY^ ›eðéT>“ uY^ S] S"ŸM ÁK¨< M¿’ƒ ¨ÃU ›”É’ƒ U”É’¨< ¾T>K¨<U uÓMê ›Ã¨pU:: ¾ThhÁ Gdw:.

¾}LKð¨< ¨<d’@ K›?Ë”c=¨< YKT>L¡ ›?Ë”c=¨< ¾¨<d’@¨<” IÒ©’ƒ ukLK< K?L ›SM"‹ dÁeðMѨ< T¨p ËLM:: ¾ThhÁ Hdw T”“¨<U ›vM ¾ÖpLL Ñ<v›?¨< ¨<d’@ IÓ” ¨ÃU S}ÇÅ]Á Å”u<” ¾T>Øe J• Ÿ¾¨< K›?Ë”c=¨< TSMŸƒ ”ÅT>‹M ¾}Ökc¨< Ÿ›”kè u=¨×:: ¾ÖpLL Ñ<v›?¨< ewcv−‹:.›”kê 62 ›”kè ŸÅ’ÑÒ†¨< S"ŸM ¾T>Ÿ}K<ƒ ÃÑ—K<:: K=k S”u\ u30 k“ƒ ¨<eØ ewcv ÁMÖ^ ŸJ’ ›?Ë”c=¨< u›”É ¨ÃU Ÿ²=Á uLà uJ’< ›vLƒ ÖÁm’ƒ uK=k S”u\ ›T"Ã’ƒ ¨ÃU u^c< }’di’ƒ ¾ÖpLL Ñ<v›?¨<” ewcv K=Ö^ ËLM' ¾TIu\ UM®} Ñ<v›? uSW[~ uS}ÇÅ]Á Å”u< ¾T>¨c” u=J”U Å”u< ŸTIu\ ›vLƒ ŸGUd uS„ u‹ Ÿ}Ñ–< UM¯} Ñ<v›? Õ^M wKA SÅ”ÑÓ ›Ã‹MU' KG<Kƒ }ŸÃ ewcv−‹ UM®} Ñ<v›? "M}TEL uT>kØK¨< fe}— ewcv Ÿ›vL~ 50% vÃÑ–<U u›?Ë”c=¨< ¨<d’@ UM®} Ñ<v›? ”Å}TEL ÃqÖ^M:: E’²=I ”®<e ›”kë‹ ×Mn Ñw’ƒ” ¾T>Òw²< “†¨<:: uህÑ< u}Ökc¨< 30 k“ƒ ¨<eØ Ÿ›pU uLà uJ’< U¡”Á„‹ ¾ÖpLL Ñ<v›? ewcv LÃÖ^ ËLM:: ÃI U¡”Áƒ dÃ×^ k” YLKð“ ›”É ›vM YKÖ¾k w‰ Ñ<v›?¨< u›eÑÇÏ’ƒ ”Ç=Ö^ Ÿ²=IU ›Mö ›?Ë”c=¨< K=kS”u` ”Ç=cÃU SÅ[Ñ< ×Mn Ñw’ƒ ’¨<:: uTIu^ƒU J’ u”ÓÉ É`Ï„‹ ¾}KSÅ ›c^` ÖpLL Ñ<v›?¨<” SØ^ƒ uS}ÇÅ]Á Å”x‹ ¾T>S^ Ñ<Çà ’¨<:: u}ÚT]U u²=I Ñ<Çà ×Mn SÓvƒ ›eðLÑ> ¾T>J’¨< ewcv¨< vÃÖ^ ¾›vLƒ Swƒ uÏÑ< ¾T>ÔÇ c=J” ”Í= uG<K<U G<’@−‹ ›ÃÅKU:: eK²=IU QÑ< ÃI” Ñ<Çà KTIu^~ u=}¨<“ ×Mn Ñw’ƒ ›Óvw’ƒ ¾T>•[¨< Ÿ›vLƒ w²<−‡ c=ÖÃl“ KŸvÉ Ñ<ÇÄ‹ w‰ K=J” ÃÑvM:: ¾ThhÁ Gdx‹:¾ በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /1/ መሠረት ሰብሳቢው በቂ ባልሆነ ምክንያት በ30 ቀናት ውስጥ ስብሰባ ያልጠራ ከሆነና ለመጥራትም .

ፍቃደኛ ካልሆነ በሚያቀርቡት 1/3ኛ ጥያቄ የሚሆኑት መሠረት መደበኛ Aባለት ሥብሰባውን ለኤጀንሲው Eንዲጠራ ወይም ያልጠራበትን ምክንያት Eንዲያስረዳ ኤጀንሲው የማህበሩን ሰብሳቢ ሊጠይቀው ይችላል:: ¾ ኤጀንሲው ሥብሰባው ያልተጠራበትን ምክንያት መርምሮ ሥብሰባውን ላለመጥራት በሰብሳቢው የቀረበው ምክንያት በቂ ሆኖ ካላገኘው በ30 ቀናት ውስጥ ሥብሰባውን Eንዲጠራ ሊያዘው ይችላል፡፡ ¾ ሰብሳቢው በኤጀንሲው በተሰጠው ትEዛዝ መሰረት ሥብሰባውን ባይጠራ በኤጀንሲው Aማካይነት የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ ¾ የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ የተጠራው በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /4/ መሠረት ከሆነ የEለቱን ስብሰባ ለመምራት ሊቀመንበር የሚሆን ሰው Aባላቱ Eንዲመርጡ ኤጀንሲው ያደርጋል፡፡ ¾ የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ ስብሰባ ለመጥራት ሁሉም ሊያውቀው የሚችል ማስታወቂያ ማውጣት Aለበት፡፡ ¾ የማህበሩ ምልAተ ጉባኤ የውክልና ተሳትፎን ሥርዓት ጨምሮ በመተዳደሪያ ደንቡ በተወሰነው መሠረት ይሆናል፡፡ ይህን የሚመለከት ድንጋጌ በሌለበት ሁኔታ የስብሰባው Aብዛኛው Aባላት ከተገኙ ምልAተ ጉባኤ ይኖራል፡፡ ሆኖም መተዳደሪያ ደንቡ ከማህበሩ Aባላት ከ50% በታች ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይኖራል ብሎ መደንገግ Aይችልም፡፡ ለሁለት ተከታታይ ስብሰባዎች ምልዓተ ጉባዔ ካልተሟላ በሚቀጥለው ሦስተኛ ስብሰባ ከAባላቱ 50% ባይገኙም ምልዓት ጉባዔ Eንደተሟላ ይቆጠራል፡፡ ¾*Ç=}` YM×”“ }Óv`:.›”kê 63 uTIu^ƒ ›Å[Í˃ *Ç=}` ›”É ¾›c}ÇÅ` ¡õM J• u[mp IÑ< Là }SM¡…M:: ¾*Ç=}\” YM×”“ }Óv` uT>SKŸƒ u›”kê 63 Là ¾}SKŸ} ሲ>J” ÃI ›ካM ¾TIu\” Ñ”²w“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Ãq×Ö^M& ¾É`Ï~” ¾¨<eØ *Ç=ƒ ]þ`ƒ uT²Ò˃ KÖpLL Ñ<v›? Ák`vM:: ÃI ›”kê ¾¨<eØ“ ¾¨<ß *Ç=}a‹” vKSK¾~ p_ ¾k[uuƒ c=J” Ñ<Ç¿ ¾¨<ß *Ç=}`” w‰ .

u›=ƒÄåÁ }kvÃ’ƒ vÑ–< SS²—−‹ SW[ƒ ¾É`Ï~” *Ç=ƒ ]þ`ƒ Aዘጋጅቶ ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል፡፡ 3. u²=I ›ªÏ eK ¨<ß *Ç=ƒ ¾}Å’ÑÑ<ƒ u=•\U TQu\ uT”—¨<U Ñ>²? u¨<eØ *Ç=}` K=ÖkU ËLM:: ›vLƒ” ¾T>SKŸ~ S[Í−‹:. ¾TIu\” Ñ”²w“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Ãq×Ö^M 2.›”kê 64 ›”kè ŸÅ’ÑÒ†¨< Ñ<ÇÄ‹ ¾T>Ÿ}K<ƒ ÃÑ–<uM:: ¾TIu\ ¾Y^ S]−‹ ¾›vL~” ´`´` Ñ<ÇÄ‹ ÃS²ÓvK<' ÃÖwnK<' c=Ö¾l K›?Ë”c=¨< Ák`vK<:: ŸTIu^ƒ ¾T>ðKÑ< S[Í−‹ ´`´` ›?Ë”c=¨< uT>Á¨×¨< SS]Á ”ÅT>¨c” ›”kè ÁekU×M:: Ÿ²=I ›”kê Ò` }Áõ ¾T>’d¨< ›ddu= Ñ<Çà ›vLƒ” ›eSM¡„ ¾T>ðKѨ< ´`´` S[Í uIÑ S”ÓY~ Là ¾ÓM Ièƒ .¾T>SKŸƒ SJ’<” uT>Ádà S”ÑÉ K=Å’ÑÓ ”ÅT>Ñv uSËS]Á¨< [mp Là Gdw k`xuƒ ’u`:: J•U ¾ThhÁ Gdu< }kvÃ’ƒ” ÁÑ– ›ÃSeMU:: ¾*Ç=}\ YM×” ¾¨<eØ *Ç=ƒ ŸT²Ò˃ ›”é` }Å`Ô SkSÖ<” Y“à ›”kè ¾T>Á¨^¨< YK¨<eØ *Ç=}` ÃSeLM:: ’Ñ` Ó” *Ç=}\ ¾T>kÖ[¨< uY^ ›eðéT> (x`É ¨ÃU Y^ S]) dÃJ” uÖpLL Ñ<v›? SJ’<” Y”SKŸƒ ›”kè ¾T>Á¨^¨< YK¨<ß *Ç=}` ÃSeLM:: ¾¨<eØ *Ç=}` ¾É`Ï~” ¾°Kƒ Ÿ°Kƒ ¾H>dw ”penc? ¾T>Ÿ}M ÓKcw vKS<Á c=J” ¾¨<ß *Ç=}` Ó” uÉ`σ’ƒ ¾}ssS ›ካM K=J” ËLM:: uÓKcw Å[Í ÁK” vKS<Á ¾Y^ pØ` ¾ÖpLL Ñ<u›? ”Ç=ÁካH>É SÅ[Ñ< K›ðéçU ŸTe†Ñ\U uLà ¾ÓKcu<” ¾Y^ wnƒ“ }Ö]’ƒU Sq×Ö` ÏÓ ›e†Ò] ÁÅ`ѪM:: ÃI *Ç=}` Y^ vs[Ö lØ` ÖpLL Ñ<v›? ¾}cucu *Ç=}` K=kØ` ’¨<:: Ÿ²=I u}ÚT] Ÿ¨<eØ *Ç=}\ ¾uKÖ ¾e^ Lò’ƒ ÁKuƒ” #¾e^ S]¨<”$ ”"E” KSU[Ø YM×” ÁM}cÖ¨< ÖpLL Ñ<v›? KU” *Ç=}\” w‰ ”Ç=cÃU ”ÇeðKÑ ¾T>ታ¨p ’Ñ` ¾KU:: ¾ThhÁ Gdw:›”kê 63 ”ÅT>Ÿ}K¨< u=e}ካŸM:: ¾¨<ß *Ç=}` YM×”“ }Óv^ƒ *Ç=}\ ¾T>Ÿ}K<ƒ YM×”“ }Óv` ›K¨<& 1.

የማሕበሩ የሥራ መሪዎች የAባላቱን ማንነትና Aድራሻ ይመዘግባሉ፣ ይጠብቃሉ፣ ሲጠየቁ ለኤጀንሲው ያቀርባሉ፡፡ 2. u=c[´ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ›Sc^[ƒ õnÉ ›c×Ø“ U´Ñv ›Sc^[ƒ:-›”kê 65 “ 66 u›”kê 65 É”ÒÑ@−‹ SW[ƒ T“†¨<U ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu` u}Sc[} u3 ¨` Ñ>²? ¨<eØ KU´Ñv TSMŸƒ ›Kuƒ:: J•U ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu\ um U¡”Áƒ S•\” "d¾ ¾Ñ>²? ÑÅu< u=ÁMõU KU´Ñv ¾T>ÁSK¡ƒuƒ” Ñ>²? ›?Ë”c=¨< eŸ 3 ¨` K=Á^´U ËLM:: u›”kê 66 É”ÒÑ@−‹ SW[ƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ uSSe[†¨< w‰ QÒ© c¨<’ƒ ›Ã•^†¨<U:: ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu^ƒ ŸSS´Ñv†¨< uòƒ ¾T>Ácveu<ƒ Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ ŸGUd g=I w` uLà K=J” ›Ã‹MU:: uQÓ u}¨c’¨< ¾Ñ>²? ÑÅw ÁM}S²Ñu ¾}Sc[} ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu` ”Ç=s[Ø U¡”Áƒ ÃJ“M:: ›KU ›kõ }V¡a−‹“ ¾u`ካ Ç=V¡^c=Á© ›Ñ^ƒ MUÉ ”ÅT>Ád¿ƒ TIu^ƒ Y^†¨<” ÁŸ“¨<’< ²”É ”Ç=S²Ñu< ¨ÃU QÒ© c¨<’ƒ ”Ç=•^†¨< ›ÃÑÅÆU:: QÒ© c¨<’ƒ TIu^ƒ K^d†¨< ØpU c=K< ÖÃk¨< ¾T>ÁÑ–<ƒ Swƒ ”Í= uIÓ ¾T>×Mv†¨< Óȁ ›ÃÅKU:: ¾[ml ›sU Ó” ¾²=I }ÑLu=Ùi ’¨<:: IÑ< U´Ñv” Óȁ ÁÅ`ÒM:: J•U ¾c−‹ ¾SÅ^˃ Swƒ uSS´Ñw“ vKSS´Ñw K=¨c” ›ÃÑv¨<U:: uSJ’<U TIu^ƒ .UcÖ=`” ¾SÖup Swƒ Ò` ’¨<:: ÃI ›”kê uØ”no ካM}Á² uIÑ S”Óe~ Là ¾}Öuk¨<” ¾ÓKcx‹” ¾ÓM Ièƒ UeÖ=`” K=ÔÇ Ã‹LM:: uSJ’<U }ðLÑ>¨< ´`´` Ÿ}KSŨ< T”’ƒ” ¾SÓKê Ñ<Çà uLà K=J” ›ÃÑvU:: }ðLÑ>¨<” ´`´`U uÅ”w ŸS¨c” ÃMp ›ªÌ Là K=SKŸƒ ÃÑvªM:: ¾ThhÁ Gdx‹:.¾›vLƒ S[Í ´`´a‹ ¾c=y=M TIu[cu< K=q×Ö^†¨< uTËK< SS]Á−‹ ŸSÅ”ÑÒ†¨< ÃMp u²=I QÓ u=Å’ÑÑ< }S^ß ÃJ“M:: u}ÚT]U ´`´a‡ u}‰K SÖ” ÖpLL J’¨< ¾›vLƒ” ¾ÓM Ñ<ÇÄ‹ ¾TÃSKŸ~ SJ” Õ`v†ªM:: ”Ç=I ›Ã’ƒ ›ÖnLà ´`´a‹ ›vM’ƒ” Áu[K< }wKA ÁS“M:: uSJ’<U ›”kè ”ÅT>Ÿ}K¨< u=e}ካŸM:: 1.

vS‰†¨< Ñ>²? G<K< QÒ© c¨<’ƒ ”Ç=c׆¨< K=ÖÃl“ ÁKU´Ñv u}cT\uƒ Se¡ Se^ƒ ”ÅT>‹K< K=Å’ÑÓ ÃÑvM:: TIu^ƒ ŸSS´Ñv†¨< uòƒ ¾T>Ácveu<ƒ ¾Ñ”²w “ ”w[ƒ ×]Á” u}SKŸ}U IÑ< ”Ų=I ›Ã’ƒ ÑÅw K=ÁekUØ ›ÃÑv¨<U:: ¾T>cucu¨<” ¾Ñ”²w SÖ” ›ekÉV KS¨c” ¾T>‰M ካKSJ’<U uLà }Ñu=’~U ÏÓ ›ÖÁÁm ’¨<:: ÃI ÑÅw TIu^ƒ” ”Å}S²Ñu< ¨Ç=Á¨< e^ ŸSËS` ÃMp Ñ”²w ¨ÅTcvcw ”Ç=Ñu< ÁeÑÉdžªM:: ¾TIu\ Ss[Ø ¾T>•[¨< ¨<Ö?ƒ U” ”ÅJ’ ›M}ÑKçU:: ¾TIu` Ss[Ø U” TKƒ ’¨< ¨<Ö?~e U” ÃJ“M ¾T>K¨< }²`µ u=kSØ ¾}hK ÃJ“M KUdK? Se^Œ‹ u^d†¨< eU KTIu\ ØpU ¾ÑvD†¨< Óȁ−‹“ ¨Ü−‹ u=•\ IÒ© ¨<Ö?†¨< U” ”ÅT>J” ”Ç=G<U KTIu\ ›LT ¾}cucu Ñ”²w u=•` KT” ScÖƒ ”ÇKuƒ u´`´` u="}ƒ Ø\ ’¨<:: ¾ThhÁ Hdw ›”kê 65 ›Sc^[ƒ 1. ማንኛውም የበጎ Aድራጎት ድርጅት ወይም ማሕበር ህጋዊ ሰውነት Eና የሥራ ፍቃድ ሰርተፊኬት ለማግኘት ከፈለገ ለምዝገባ ማመልከት Aለበት፡፡ ›”kê 66 ¾SSY[ƒ ¨<Ö?ƒ ”®<e ›”kê 3 “ 4 ”ÅT>Ÿ}K¨< u=e}"ŸK< 3. ከላይ በተመለከቱት ምክንያቶች ባለመመዝገቡ ማህበር በምሥረታው ሂደት ከAባላት መዋጮ ሌላ ያሰባሰበው ገንዘብ ካለ . የበጎ Aድራጎት የሚያሰባስቡት መሥራቾቹ ለኤጀንሲው ድርጅቱ ገንዘብ ወይም የተሰበሰበውን ማሳወቅ ወይም ማህበራቱ ንብረት ገንዘብ ከብር መጠን Aለባቸው፡፡ ከመመዝገባቸው በፊት መቶ ከሆነ ሺ በላይ Eና የተደረጉ ወጪዎችን ኤጀንሲው Eነዚህን ማህበራት ምሥረታው የተቋረጠ Eንዲመዘገቡ ሊያስገድዳቸው ይችላል፡፡ 4. ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ ¨ÃU TIu^ƒ u²=I Aዋጅ የተቀመጡ Seð`„‹” ›TEM}¨< c=Ñ–< Eንደተመሰረቱ ÃqÖ^M:: 2.

›.›”kê 67 “ 68 u’²=I ›”kë‹ SW[ƒ ›Óvw’ƒ ÁLD†¨< ¾ôÈ^M ›eðéT> S/u?„‹ u²`õ ›e}ÇÇ]’ƒ uT>’>e‚\ Ãc¾TK<' ðnÉ“ U´Ñv” u}SKŸ} K›?Ë”c=¨< ›eðLÑ>¨<” ÉÒõ Ãc×K<' uTssT>Á QÒ†¨< SW[ƒ ¾u.ተመሳሳይ ዓላማ ላላቸው ወይም ለሌሎች የበጎ Aድራጎት ድርጅቶች Eንዲተላለፍ ኤጀንሲው በፍርድ ቤት ሊያስወስን ይችላል፡፡ ¾²`õ ›e}ÇÇ]−‹:.É. “ TIu^ƒ” ¾Y^ ”penc?−‹” ߁}LK<' Ãq×Ö^K<' ›eðLÑ> `UÍ Ã¨eÇK<:: ’²=I ›”kë‹ }vwa ŸSe^ƒ ÃMp ¨Å lØØ` ¾T>Á²’wK< uSJ“†¨<' K²`õ ›e}ÇÇ]−‹ ÑÅw ¾Ki eM×” ŸSeց†¨<U uLà }Å^u= }ÖÁm’ƒ” ðØ[ªM:: #›eðLÑ>¨<” `UÍ Ã¨eÇM$ ¾T>K¨< ›ÑLKê K²`õ ›e}ÇÇ]−‹ ›LÓvw cò ¾J’ “ ÁM}ÑKç cò “ Kƒ`Ñ<U ¡õƒ ¾J’ YM×” ¾T>cØ ’¨<:: u’²=I ›"Lƒ ¾T>¨cÆ ›e}ÇÅ^© `UÍ−‹ uÃÓv˜ ”ÅÑ“ ¾T>¿uƒ e`¯ƒ uIÑ< ›M}"}}U:: ¾ThhÁ Gdx‹:’²=I ›”kï‹ ¾²`õ ›e}ÇÇ]−‹ ŸTIu^ƒ Ue[ ›”e„ ¨ÅòƒU eKT>•^†¨< YM×”' Lò’ƒ“ T>“ ¾T>SKŸ~ ”ÅSJ“†¨< u[mp ›ªÌ ¾SËS]Á ¡ፍM u="}~ ¾}hK ÃJ“M:: SlçnM yzRF xStÄĶãC b‰úcW yQÈT ¥Hb‰T XRM© kmWsD YLQ §Y b¸Ãgß#bT g!z@ yt&Kn!KM mwsD çn yxs‰R Sl¸gÆW g#DlT RM© yWún@ bbxD /úB lx@jNs!W y¸ÃqRb#bT X bx@jNs!W Wún@ m\rT XRM© y¸wdSbT h#n@¬ b!mÒC ytšl ይሆናል፡፤ Ÿ²=IU u}ÚT] ¾²`õ ›e}ÇÇ]−‹ u¾^d†¨< ¾TssT>Á ›ªÐ‹ ¾¾^d†¨< eM×”“ Lò’ƒ eLL†¨< u²=I QÓ ”Ç=gð’< TÉ[Ñ< ›eðLÑ> ›ÃÅKU:: U´Ñv“ ¾U´Ñv ØÁo” ›KSkuM:.›”kê 69 “ 70 u›”kê 69 SW[ƒ ›?Ë”c=¨< TSMŸ‰ c=k`wKƒ u›ªÌ ¾}Å’ÑÑ<ƒ ›eðLÑ> G<’@−‹ STEL†¨<” "[ÒÑÖ u%EL ›SM"Œ‡” uSS´Ñw ¾QÒ© c¨<’ƒ T[ÒÑÝ ¾Ue¡` ¨[kƒ Ãc×M' KU´Ñv ¾T>k`u<ƒ c’Ê‹ ¾S}ÇÅ]Á Å”x‹“ ¾TssT> c’Ê‹ ”Ç=G<U ”Å ›eðLÑ>’~ ›?Ë”c=¨< ¾T>ÖÃn†¨< K?KA‹ c’Ê‹ “†¨<:: K¨<ß u›É }ÚT] c’Ê‹ K=k`u< ÃÑvM:: u›”kê 70 SW[ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ ¾U´Ñv ØÁo” ¨<Ép K=ÁÅ`Ñ< ËLK<& .

¨ÃU TIu` S}ÇÅ]Á Å”w u›ªÌ ¾}Å’ÑÑ<ƒ” }ðLÑ> G<’@−‹ ¾TÁTEL J• SÑ–ƒ' ¾ K=ssU ¾cu¨< u›É ¨ÃU TIu` QÑ¨Ø KJ’ ¾Q´w” cLU KT>ÁÅð`e' ¨Ã ¾›=ƒÄåÁ” ÅI”’ƒ“ S[Òу KSÑ<ǃ SÖkT>Á K=J” ËLM ¾T>Ác˜ um U¡”Áƒ S•`' ¾ ¾U´Ñv TSMŸ‰¨< ¾›ªÌ” ¨ÃU u›ªÌ Sc[ƒ ¾¨Ö< Å”x‹” ɔ҂−‹” ¾TÁTEL SJ”' ¾ u.›. ¨ÃU TIu\ eÁT@ ›Ñ` ›kó© ¨ÃU ôÈ^L© J• ¾›vLƒ Ø”p` ¨ÃU ¾Y^ x¨< u=Á”e ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“ ¾K?K¨< SJ” ›KU ›kõ }V¡a−‹ ÅT>Ád¿ƒ U´Ñv u›”é^© SMŸ< ð×”፤ ÓMê“ ukLM ªÒ ¾T>ðçU SJ” ›Kuƒ:: u}ÚT]U ¾U´Ñv ØÁo” vKSkuM ¾T>cØ ¨<d’@ uQÓ u}ssS õ`É u?ƒ ÃÓv˜ K=k`wuƒ ÃÑvM:: u’²=I SS²—−‹“ uQÑ S”Óe~ ¨<p“ Ÿ}c׆¨< ¾Swƒ ÑÅx‹ Sc[ƒ uu›É “ TIu^ƒ Là ¾}×K<ƒ w³ƒ ÁL†¨< ÑÅx‹ u×U Ý“” ¾T>ðØ\“ ›dT˜ U¡”Á„‹ K=k`u<v†¨< ¾TËK< “†¨<:: u²=G<U SW[ƒ [ml KU´Ñv ›eðLÑ> ¾J’< c’Ê‹” Ÿ²[²[ u%EL ›?Ë”c=¨< ”Å›eðLÑ>’~ K?KA‹ c’Ê‹” K=ÖÃp ËLM wKA KSÅ”ÑÓ ÁeðKÑuƒ U¡”Áƒ ÓMê ›ÃÅKU:: ÃI G<’@ ሃላፊነትን u›Óvu< LKS¨×ƒ u` ŸS¡ð~ u}ÚT] QÒ© ÖkT@ ÁK¨< ›ÃÅKU:: ¾Q´w” cLU KTÅõ[e' ÅI”’ƒ“ cLU” SÑ<ǃ ¾Q´w V^M Sn[” ¾SdcK<ƒ ÑÅx‹ ›hT>“ ›ÖnLà uSJ“†¨< ›LÓvw ueM×” SÖkU” ¾T>Òw²< “†¨<:: Ÿ²=IU u}ÚT] uS}ÇÅ]Á Å”w' u›ªÏ ¾}Å’ÑÑ<ƒ” }ðLÑ> G<’@−‹ ÁKTTELƒ' ›ªÌ” ¨ÃU Å”x‹” ›KTTELƒ ”Å ’Ñ\ G<’@ kLM ¨ÃU ŸvÉ K=J” eKT>‹M u›ÖnLà U´Ñv” SŸMŸK< ›dT˜ K=J” ›Ã‹MU:: ›KU ›kõ }V¡a−‹ ”ÅT>Ád¿ƒ U´Ñv” KSŸMŸM ¾T>kSÖ< SYð`„‹ ÓMê“ Kƒ[Ñ<U ¡õƒ ÁMJ’< ”Ç=G<U K›c}ÇÅ` SY]Áu?„‹ Å”w ¾}}¬ SJ” ¾Kv†¨<U:: YK²=I ’²=I ¾¡MŸL Sc[„‹ uIÑ< Là .Æ.›.É.›.¾ K=ssU ¾cu¨< ¾u.›Æ ¨ÃU TIu\ ¾T>S²Ñwuƒ eU ŸK?ላ u.É ¨ÃU TIu` ¨ÃU ŸT“†¨<U K?L }sU eU Ò` ¾T>SdcM SJ” ¨ÃU ¾Q´w” V^M' ¨ÃU IÓ” ¾T>n[” SJ” ¾ ¾u.

uÓMê SkSØ Eነዳለባቸው ›KU ¯kñ ¾c={M“ þK+” Sw„‹ ¾nMŸ=Ç” eUU’ƒ ¾ÓÉ ÃLM:: ¾YU }SddÃ’ƒ }kvÃ’ƒ ÁK¨< U¡”Áƒ u=J”U ¾›”É u›É ¨ÃU TIu` eU ŸK?L ¾}K¾ }sU eU Ò` u=SdcM U´Ñv ¾T>ŸKŸMuƒ U¡”Áƒ ÓMê ›ÃÅKU:: ÃI ¡MŸL ›eðLÑ> ¾T>J’¨< u}Sddà ¾Y^ ²`ö‹ K}cT\ }sTƒ ’¨<:: uSJ’<U }Sddà vMJ’< ¾Y^ ²`ö‹ ¾}cT\ }sTƒ ›”É ¯Ã’ƒ eU u=•^†¨< ¾TUƒ ‹Ó` ÃðÖ^M }wKA ›ÃÖupU:: ›?Ë”c=¨< uIÑ< Là u}SKŸ}¨< 30 k“ƒ ¨<eØ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ካልሰጠ ወይም የማይሰጥ መሆኑን ካላሳወቀ Kx`Æ ÃÓv˜ TKƒ ”ÅT>‰M }SM¡…M:: ÃG<” ”Í= ÃI É”ÒÑ@ }Sddà vQ`à ÁL†¨<” K?KA‹ }sTƒ KSÓ³ƒ Ÿ¨Ö< ›=ƒÄåÁ¨<Á” IÔ‹ KUdK? ¾ý_e“ ¾þK+" û`+−‹ U´Ñv ›ªÏ ›”é` c=Ã Swƒ” ¾T>ÁÖw J• “Ñ–ªK”:: ¾U´Ñv Y`¯ƒ Swƒ” ¾S”ðÓ ›pU YLK¨< uØ”no K=Á´ ¾T>Ñv¨< Ñ<Çà ”ÅJ’ ¾u`” ›Ña‹ MUÉ ÁdÁM:: uý_e“ ¾þK+" û`+−‹ U´Ñv ›ªÐ‹ Là S´Òu=¨< ›"M u}¨c’¨< ¾Ñ>²? ÑÅw ¨<eØ U´Ñv¨<” "MðkÅ ¨ÃU ¾ŸKŸK SJ’<” "Ld¨k ›SM"‡ ”Å}S²Ñu ”ÅT>kÖ` ÁekU×K<:: u}Sddà ›?Ë”c=¨< uIÑ< Là u}SKŸ}¨< u30 k“ƒ ¨<eØ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ካልሰጠ ወይም የማይሰጥ መሆኑን ካላሳወቀ Kx`Æ ÃÓv˜ SÖ¾p dÁeðMÓ ›SM"‡ É`σ ”Å}S²Ñu SqÖ` ›Kuƒ:: ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“” u}SKŸ} ¾}×K¨< ÑÅw QÒ© SW[ƒ ¾K?K¨<“ uIÑ S”Óc~ ¾}[ÒÑÖ¨<” ¾SÅ^˃ Swƒ ¾T>í[` ’¨<:: T”—¨<U c¨< uHdw ŸT>Óvv¨< ŸK?L T”—¨<U c¨< Ò` ¾Scvucw“ IÒ© KJ’ ¯LT ¾SÅ^˃ Swƒ ›K¨<:: uTIu` }Å^Ï}¨< Y^ K=c\ u›kÅuƒ ¡MM ¨ÃU uK?L ¾T>Á¨<lƒ ¨ÃU Hdv†¨<” ¾T>kuM“ ›wa›†¨< uTIu` }Å^Ï„ ¾T>c^ c¨< vKTÓ–†¨< w‰ uIÑ S”ÓY~ ¾}[ÒÑÖL†¨< ¾SÅ^˃ Swƒ K=×ev†¨< ›ÃÑvU:: ›?Ë”c=¨< Ÿ}×K<uƒ HLò’„‹ ¨<eØ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ E”Ç=eóñ“ }M°¢ª†¨<” uQግ SW[ƒ E”Ç=¨Ö< Te‰M“ ማበረታታት uSJ’< .

›”kê 73 ›”kè ŸÅ’ÑÒ†¨< ¨<eØ ¾T>Ÿ}K<ƒ ÃÑ–<uM:: - T“†¨<U u›É ¨ÃU TIu` ›ekÉV ›?Ë”c=¨<” uTd¨p uS}ÇÅ]Á Å”u< SW[ƒ p`”Ýõ K=Ÿõƒ ËLM:: - KT>Ÿð}¨< p`”Ýõ ¾T>cÖ¨< eM×” ^c<” ¾‰K ¾T>ÁÅ`Ѩ< ¨ÃU um lØØ` ”ÇÃÅ[Óuƒ ¾T>ÁÅ`Ѩ< K=J” ›ÃÑvU:: - ›”É u›É ¨ÃU TIu` ›ekÉV ›?Ë”c=¨<” dÁd¨<p p`”Ýõ u=ÁslU ”Å QÑ ¨Ø u›É ¨ÃU TIu` ÃqÖ^M:: ”Ç=G<U ¾¨”ËM Lò’ƒ” ÁeŸƒLM:: .›.›?Ë”c=¨< U´Ñv¨<” ŸSŸMŸK< uòƒ Se^Œ‡” ›eðLÑ>¨<” Te}"ŸÁ ”Ç=ÁÅ`Ñ< TTŸ` ÃÑuªM:: ¡MŸL¨< SJ” ÁKuƒ ÃI”” U¡` KSkuM õnÅ— dÃJ’< c=k\ w‰ ’¨<:: ¾ThhÁ Gdx‹:¾ Kƒ`Ñ<U ¾}ÒKÖ< ›ÖnLÓ ›hT> nLƒ ÓMê uJ’ S”ÑÉ K=Å’ÑÑ< ÃÑvM:: ¾ ›?Ë”c=¨< uIÑ< Là u}SKŸ}¨< u30 k“ƒ ¨<eØ ¾U´Ñv W`}òŸ?ƒ "McÖ ¨ÃU ¾TÃcØ SJ’<” "Ld¨k ›SM"‡ É`σ ”Å}S²Ñu K=qÖ` ÃÑvM:: ¾ K›?Ë”c=¨< KU´Ñv ¾T>ÁeðMÑ< ueU ÁM}Ökc< c’Ê‹” ¾SÖ¾p eM×” ¾T>cÖ¨< ”›<e ›”kê K=c[´ ÃÑvªM:: ¾ Å”x‹” IÔ‹”“ uIÓ SW[ƒ ¾¨Ö< Å”x‹” ›KTTELƒ U´Ñv ¾T>ÁeŸK¡K¨< ŸvÉ KJ’< Ñ<ÇÄ‹ w‰ SJ” Õ`uM:: ¾ U´Ñv” ¾T>ÁcŸK¡K< ÑÅx‹ K›e}ÇÅ^© Å”x‹ S}¨< YKK?Kv†¨< u›ªÌ Là }ÖnK¨< K=SKŸ~ ÃÑvM:: ¾ ¾YU }SddÃ’ƒ U´Ñv ¾T>ÁeŸK¡K¨< eS< ŸK?KA‹ u.É ¨ÃU TIu^ƒ eU Ò` ¾}SdcK ŸJ’ w‰ SJ” ›Kuƒ:: ¾ uª“’ƒU ›?Ë”c=¨< ØÁo¨<” ¨<Ép ¾TÉ[Ó ¨<d’@ ŸSeÖ~ uòƒ u›É ¨ÃU TIu\ ¾ÔÅK¨<” ”Ç=ÁTEL K=S¡[¨< ”ÅT>Ñv Óȁ K=×Muƒ ÃÑvM:: ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu` p`”Ýõ:.

›”kê 77 ÃI ›”kê ðnÉ u¾feƒ ¯Sƒ SÅe ”ÇKuƒ Å”ÓÕM:: Ÿ²=IU u}ÚT] ðnÉ TÅe” ¾}SKŸ~ K?KA‹ ›Ÿ^"] ›”kë‹ }c`²ªM:: ÃI ¾T>ÅÑõ ¨<d’@ ’¨<:: ›?Ë”c=¨< Ÿu›É “ TIu^ƒ G<K<”U Ñ<ÇÄ‹ ¾}SKŸ~ ]þ`„‹” ¾SkuM eM×” eLK¨< Ÿ²=G<U ¾}’d u›É ¨ÃU TIu^~ uQÑ< SW[ƒ Se^†¨<” T[ÒÑØ “ ðnÉ ßU` K=c`´ ¾T>‹M ŸvÉ Øóƒ }ðêV ŸJ’ ¾õnÉ TdÅh Ñ>²?¨< vÃÅ`eU ›eðLÑ>¨<” }S×ט `UÍ S¨<cÉ ”ÅT>‹M Á¨nM:: Ÿ’²=I U¡”Á„‹ ¾}’d ðnÉ በየ ሶስት Aመቱ መሆኑ ተገቢ ነው፡፡ ይህ የተጨመረ ሀሳብ ነው፡፡ ¾ThhÁ Gdw የለም ›”kî 78 : ¾H>dw S´Ñw ¾SÁ´ ÓÈታ .Kc={M TGu^ƒ K=[ÒÑÖ<L†¨< ŸT>Ñu< SW[© ’é’„‹ ¨<eØ ›”Æ ¾Y^ x†¨<” SU[Ø S‰L†¨< ’¨<:: u[mp IÑ< Là u›É “ TIu^ƒ p`”Ýõ êIðƒ u?ƒ S¡ðƒ u=ðMÑ< upÉT>Á K›?Ë”c=¨< Td¨p ”ÇKv†¨< SSMŸ~ U”U ”"E” ¾T>ÁSר< ‹Ó` vÕ`U KU” ¾T>M Øያo TeŸ}K< Ó” ›Ãk`U:: u}KÃU p`”Ýõ ጽ/u?ƒ ”ÅT>•[¨< uSSY[‰ êOñ Là ÁckSÖ É`σ ”ÅÑ“ K›?Ë”c=¨< ”Ç=Ád¨<p Óȁ S×K<“ ¾¨”ËM Lò’ƒ TeŸ}K< ›Óvw ›ÃÅKU:: Ÿ²=I u}ÚT] ›”kè ›É^Ô~” ¨”ËM KTÉ[Ó ¾T>Öpc¨< É”ÒÑ@ TKƒU ›”kê 104 ¾¨”ËM HLò’ƒ” ¾T>}[Ñ<U XÃJ” YK K?L Ñ<Çà (YK Ñu= TeÑ—) ¾T>Á¨^ uSJ’< ¾›ííõ Ñ<ÉKƒU ›Kuƒ:: ¾ThhÁ Gdx‹:¾ ያKðnÉ p`”Ýõ S¡ðƒ u›e}ÇÇ^© °`UÍ' u=‰M uTeÖ”kmÁ ¾T>Kõ Øóƒ u=J”:: ¾ YK ¨”ËM HLò’ƒ ¾T>Å’ÓѨ< ›”kê 104 XÃJ” 103 YKJ’ ›”kê 73/3 u²=G< u=[U:: ðnÉ eKTdÅe:.

000 uT>Å`e ¾Ñ”²w p׃ ¨ÃU Ÿ3 EeŸ 5 ዓመት uT>Å`e Ee^ƒ ሊቀጡ ይችላሉ:: E”ÅT>ታ¨k¨< u}KÃU ¾u›É Y^ uuÔ õnŘ’ƒ Là ¾}Sc[} Y^ ’¨<:: ÃI Y^ ¾T>Ÿ“¨’¨<U c−‹ን KS`ǃ k“ õLÔƒ "L†¨< ÓKcx‹“ É`Ï„‹ uT>ј ¾Ñ”²w“ ¾”w[ƒ MÑd ’¨<::E’²=I KÒj‹ u}KÁ¿ U¡”Á„‹ T”’ታ†¨< E”Ç=ÑKî LÃðMÑ< ËLK<:: u}Óv`U ¾T>ÁÒØU ›c^` ’¨<:: u[mp IÑ< Là u›É“ TIu^ƒ T”’~ "Mታ¨k ¨Ñ” MÑd SkuM E”ÅTይ‹K< ŸSገKፁ uk` ¾¡MŸL¨< SW[ƒ ›M}ÑKìU:: ¾›”É É`σ IÒዊ>’ƒ Sታ¾ƒ ÁKuƒ ŸT>c^¨< e^ ›"DÁ E”Í= uÑ”²w U”Û SJ” ¾KuƒU:: lØØ` SÅ[Ó ÁKuƒ uÑ”²u< ›ÖnkU“ ›ÁÁ´ Là K=J” ÃÑvM:: ¾KÒj‹ T”’ƒ E”Ç=ÑKî TeÑÅÉ ¾KÒj‹” uIÓ ¾}Öuk ¾ÓM UeÖ=`” E”ÅSÓKî ŸTeqÖ\U uLà uÉ`Ï„‡ ¾Ñu= U”ß Là Ñ<ǃ ÁÅ`dM:: eK²=I ÃI ›”kî ¾ThhÁ Gdw .000 uT>Å`e ¾Ñ”²w p׃ ¾T>Áek× c=J” u²=I ›É^Ôƒ }dƒðªM ¾}vK< ÓKcx‹ ÅÓV Ÿw` 5.uc=y=M TIu^ƒ ›Å[Í˃ Là ŸT>×K<ƒ ÓÈታ−‹ ¨<eØ ›”Æ ¾É`Ï~” ¨ÃU ¾TIu\” ¾Ñ”²w E”penc? ¾T>Ádà ¾H>dw S´Ñw ¾SÁ´ ÓÈታ ’¨<:: ÃI ÓÈታ uK?KA‹ ›Ña‹ }Sddà IÔ‹ ¨<eØU ¾T>ј ’¨<:: ¾É”ÒÑ@¨< S•` ›ÖÁÁm vÃJ”U E”Ų=I ¯Ã’ƒ É”ÒÑ@−‹ ¾T>S\v†¨< SW[ታ© S`J‹ S•^†¨< Ó” K=e}ªM ÃÑvM:: Ÿ²=I ¨<eØU ¾H>dw“ ¾É`Ï~” E”penc? ¾T>Ád¿ c’Ê‹ ›ÁÁ´ KK?KA‹ É`Ï„‹ }ðíT> ¾T>J’< ¾IÓ Øun−‹ ታdu= SJ” ›Kv†¨<:: u}KÃU ¾ÓM UeÖ=`” ŸSÖup ›"DÁ ¾}Å’ÑÑ< IÔ‹“ IÑ-S”Óeታ© ªeƒ“−‹ Kc=y=M TIu^ƒU uEŸ<M’ƒ }ðíT> K=J’< ÃÑvM:: ¾[mp IÑ< ›”kî 78 eKH>dw S´Ñw ›ÁÁ´ ÃÅ’ÓÒM:: ¾²=I É”ÒÑ@ ”®<e lØ` 3 u›É E“ TIu^ƒ eS< "M}ÑKì c¨< MÑd SkuM E”ÅTËK<“ ¾KÒj‹” T”’ƒ ¾T>Ádà S´Ñw SÁ´ E”ÇKv†¨< ÃÅ’ÓÒM:: ÃI”” É”ÒÑ@ S}LKõU ulØ` 103 E”Å}SKŸ}¨< uÉ`Ï~ Là Ÿw` 10.000 EeŸ w` 10.000 g=I eŸ w` 20.

›?Ë”c=¨< c’ʇ E”Ç=¨ÉS< ¨ÃU uK?L S”ÑÉ E”Ç=¨ÑÆ uêG<õ "MðkÅ ue}k` ŸH>dw c’É Ò` u}ÁÁ² ŸLà u”®<e ›”kê (4) ¾}¨c’¨< ¾›Ueƒ ¯Sƒ Ñ>²? ŸTKl uòƒ ¾u›Æ ¨ÃU ¾TIu\ IM¨<“ "Ÿ}S ¾u›Æ ¨ÃU ¾TIu\ ¾Y^ S]−‹ W’ʇ” K›?Ë”c=¨< Áe[¡vK<:: . ›”kì< u=c[´& ÃI vÉM E”ÅT>Ÿ}K¨< u=e}"ŸM&' 2.1. u›É ¨ÃU TIu^ƒ u}‰K SÖ” ¾KÒg<” T”’ƒ uÓMî ¾T>ÁSK¡~ S´Ñx‹” SÁ´ ›Kv†¨<:: u›É ¨ÃU TIu^ƒ T”’~ "Mታ¨k ¨ÃU E”Ç=ÑKî "MðKÑ ¨Ñ” MÑd Ÿ}Å[ገላ†¨< G<’@ታ¨<” K›?Ë”c=¨< uTd¨p eÙታ¨<” É`Ï~ K}ssSuƒ ¯LT w‰ Á¨<LK<:: ›”kî 78(5) ÃI É”ÒÑ@ u›É ¨ÃU TIu^ƒ ¾H>dw c’Ê‹” K›Ueƒ ¯Sታƒ ò¨< E”Ç=q¿ E“ ÃI Ñ>²? ŸTKl uòƒ IM¨<“†¨< ¾T>Áun u›É ¨ÃU TIu^ƒ ¾Y^ S]−‹ K}¨c’¨< Ñ>²? W’ʇ” Öwq ¾TqÁƒ ሃLò’ƒ E”ÇKv†¨< ÁekU×M:: u[mp IÑ< Là E”Å}SKŸ}¨< ¾H>dw W’Ê‹” K}¨c’< Ñ>²?Áƒ õ ¾Tq¾ƒ ሃLò’ƒ uK?KA‹ ›Ña‹ IÔ‹ Là E“ u›”Ç”É KÒi É`Ï„‹ ›c^` Là ÁK ’¨<:: eK²=I [mp IÑ< ÃI”” ÓÈታ TekSÖ< }Ñu= ’¨< KTKƒ ÉLM:: ÃG<” E”Í= É”ÒÑ@¨< G<Kƒ SW[ታ© ’Ña‹” ÁÑ“²u ›ÃSeMU:: ¾É`Ï~ IM¨<“ "Ÿ}S uኋL W’ʇ ›Ueƒ ¯Sƒ EeŸ=VL†¨< ¾É`Ï~ }k×] W^}— ¾J’¨<” #¾Y^ S]$ W’ʇ” òI qà wKA TeÑÅÆ ŸÓKcu< Swƒ“ W’Ê‹” õ KTq¾ƒ ŸT>ÖÃk¨< ¨Ü ›”í` K=ታà ÃÑvªM:: ›”É c¨< u›Ò×T> uÉ`Ï~ IM¨<“ TwmÁ ›"vu= ¾Y^ S] J• uSÑ–~ w‰ ¾É`Ï~” ¾H>dw W’Ê‹ K›Ueƒ ¯Sƒ ÁIM E”Ç=Öwp TÉ[Ñ< ¾ÓKcu<” cw¯© Swƒ ÃÒóM:: ¾ThhÁ Gdw ንUስ ቁጥር 5 Eንደሚከተለው ቢሰተካከል 5.

000 uLà uT>J”uƒ Ñ>²? u¨<ß *Ç=}` SS`S` E”ÇKuƒ ¾T>Å’ÓÓ ’¨<:: Ze}—¨< ¾U`S^ ¯Ã’ƒ uG<Kƒ S”ÑÊ‹ ¾T>Ÿ“¨” ’¨<:: uT”—¨<U Ñ>²? T>’>eƒ\ uT>Á¨×¨< SS]Á SW[ƒ ¾T>Å[Ó É”Ñ}— U`S^ ›”Æ ¯Ã’ƒ c=J” G<K}—¨< ÅÓV u›Æ ¨ÃU TIu\ uIÑ< u}SKŸ}¨< ›Ueƒ ¨` Ñ>²? ¨<eØ ¾H>dw U`S^ dÁeÅ`Ó c=k` ¨ÃU u¨<Ü *Ç=}` TeS`S` ¾}gK J• c=ј uÓÈታ u›?Ë”c=¨< ›T"˜’ƒ ¾T>Å[Ѩ< U`S^ ’¨<:: uÓÈታ u›?Ë”c=¨< ƒ°³´ ¾T>Å[Ó” ¾*Ç=ƒ Y^ ¨Ü ¾T>gõ’¨< u›Æ ¨ÃU TIu\ ¨ÃU Øó}— J’¨< c=Ñ–< ¾Y^ S]−‡ ÃJ“K<:: ¾›”É TIu` ¾Ñ”²w E”penc? Là lØØ` SÅ[Ñ<“ TIu\U u¾¯S~ ¾*Ç=ƒ ]þ`ƒ E”Ç=Ák`w SÖ¾l ¾TIu\” }ÖÁm’ƒ KT[ÒÑØ ŸT>ÁeðMÑ< ’Ña‹ ¨<eØ ›”Æ E“ ªን—¨< uSJ’< ¾›”kì< ›eðLÑ>’ƒ ›ÖÁÁm ›ÃÅKU:: ÃG<” E”Í= E”Ų=I ¯Ã’ƒ U`S^−‹ c=Å[Ñ< ŸÓUƒ ¨<eØ SÓvƒ ÁKv†¨< EXu?−‹ u[mp IÑ< Là ›M}SŸ~U:: É”Ñ}— ¨ÃU ¾ÓÈታ ¾H>dw U`S^−‹ c=Å[Ñ< uÉ`Ï~“ TIu^~ ¾›c^` ’í’ƒ Là ›eðíT> ›"Lƒ ×Mn E¾Ñu< Y^†¨<” E”ÇÁ¨<Ÿ< }Ñu= Øun K=Å[Ó ÃÑvM:: É”Ñ}— ¨ÃU ›eÑÇÏ ¾H>dw U`S^−‹” KTÉ[Ó ¾ÓÉ ¾T>K< U¡”Á„‹ uÓMî Sታ¨p ›Kv†¨<:: በተጨማሪም U`S^−‡ ŸS"H@dž¨< É`Ï„‡ በቂ የTeታ¨mÁ ጊዜ K=c׆¨< ÃÑvM:: uòƒ KTIu^~ ¨ÃU .000 በታ‹ uT>J”uƒ Ñ>²? በ¨<eØ *Ç=}` K=S[S` E”ÅT>‹M ¾T>ÁekUጥ c=J” G<Kተኛ¨< ÅÓV uË~ Ÿw` 100.›”kî 80 ¾[mp IÑ< ›”kî 80 eK ¯Sታ© ¾H>dw ]þ`ƒ ›c^` ÃÅ’ÓÒM:: u²=I É”ÒÑ@ SW[ƒ የH>dw ]þ`ƒ u¾¯S~ ¾T>Å[Ó J• H>du< u}ScŸ[Kƒ *Ç=}` ¨ÃU u¨<eØ *Ç=}` ¨ÃU ›?Ë”c=¨< uT>jS¨< *Ç=}` SS`S` E”ÇKuƒ ÁekU×M:፡ uSJ’<ም IÑ< Zeƒ ¯Ã’ƒ *Ç=}a‹”“ ¾H>dw U`S^ ²È−‹” ¾T>Áew ÃSeLM:: ¾SËS]Á¨< ¾›”É É`σ ¯Sታ© uË~ Ÿw` 100.¯Sታ© ¾H>dw U`S^ eKTÉ[Ó:.

W’Ê‹ Eንዲያቀርቡ ¾T²´“ ]Ÿ`Ê‹ Eንዲመረመሩ ¾TÉ[Ó YM×” ÃI ›”kî Ÿ›”kî 85 Ò` }Sddà uSJ’< ¾²=I” ›”kî ”®<e ›”kî 2 ¾›”kî 85 ”®<e ›”kî 4 uTÉ[Ó K?L¨<” uSc[´ ÉÓÓVሹ Eንዲቀር ቢደረግ:: ›”kî 87: ewcv−‹” eKTe¨p ÃI ›”kî TIu^ƒ ¾ÖpLL Ñ<v›? ewcv−‹” Ñ>²?“ xታ ucvƒ ¾Y^ k“ƒ ¨<eØ K›?Ë”c=¨< Eንዲያሳውቁ ÃÅ’ÓÒM:: ¾²=I îG<õ ›²ÒЋ ¾u`"ታ ›Ñ^ƒ” c=y=M TIu^ƒ IÔ‹” }SM¡}ªM:: u}SKŸ…†¨< ›Ñ^ƒ ¨<eØU J’ . ¾u›Æ ¨ÃU TIu\ H>dw ¾H>dw ¯S~ vKk u›Ueƒ ¨^ƒ ¨<eØ "M}S[S[ E“ K²=IU ¾Y^ S]−‡ um U¡”Áƒ Tp[w "M‰K< ›?Ë”c=¨< *Ç=}` jV TeS`S` ËLM:: ¾ 80(5). ¾²=I ›”kî ”®<e ›”kî ፪ u=•`U T>’>eƒ\ uT>Á¨×¨< SS]Á SW[ƒ ›”É u›É ¨ÃU TIu` }kvÃ’ƒ vK¨< ¾H>dw ›c^` SW[ƒ E¾}S^ ሥላKSJ’< um Te[Í "K¨< ›?Ë”c=¨< uT”—¨<U Ñ>²? um Teታ¨mÁ uSeÖƒ ¾u›Æ ¨ÃU ¾TIu\ H>dw u¨<eØ' u¨<Ü ¨ÃU ›?Ë”c=¨< uT>jS¨< *Ç=}` E”Ç=S[S` K=ÁÅ`Ó Ã‹LM:: ¾ 80(4). u²=I ›”kî ”®<e ›”kî (፬) SW[ƒ u›?Ë”c=¨< u}jS¨< *Ç=}` K}Ÿ“¨’< T”—¨<U ¾*Ç=ƒ Y^−‹ ¨Ü ¾T>ŸõK¨< ¾T>SKŸ}¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨Ãም TIu` ÃJ“M:: J•U H>du< ÁM}c^¨< uY^ S]−‡ Øóƒ ’¨< wKA የበጎ Aድራጎት É`Ï~ ¨ÃU TIu\ "S’ uõƒN wN?` IÑ< SW[ƒ ¨Ü¨<” ኃLò’~ ŸT>SKŸታ†¨< ¾Y^ S]−‹ K=ÖÃp ËLM:: ¾ThhÁ Gdw ›”kî 86፡.u›”kì< lØ` 4 Là ¾}SKŸ}¨< #u¨<Ü *Ç=}` TeS`S` ¾}hK J• c=ј$ ¾T>K¨< H[Ó Kƒ`Ñ<U ¡õƒ ¾J’“ ¾É`Ï„‡” ’í’ƒ ¾T>ðታ}” ’¨<:: ›?Ë”c=¨< ulØ` 3 Là E”Å}SለŸ}¨< uT”—¨<U Ñ>²? É”Ñ}— *Ç=ƒ TeÅ[Ó E¾‰K E”ÅÑ“ ulØ` 4 Là uÉ`Ï~ ¨Ü ¾T>"H@É ¾ÓÈታ *Ç=ƒ E”Ç=Å[Ó SÅ[Ñ< }Ñu=’ƒ ¾K¨<U:: ¾ThhÁ Gdw ¾ 80(3).

“T”—¨<U TIu` ¾TIu\ ÖpLL Ñ<v¯@ u›e}ÇÅ^© Ñ<ÇÄ‹ Là ¾T>ÁÅ`Ѩ<” ewcv nK-Ñ<v¯@ pÍ= u›e` ¾Y^ k“ƒ ¨<eØ K›?Ë”c=¨< SL¡ ›Kuƒ” በሚል ቢስተካከል ›”kî 89: S[Í eKSÓKî ÃI ›”kî u›”kî 85 E“ 86 Là E”Å}SKŸ}¨< ¾T>“Ñ[¨< S[Í” eKSÓKî ’¨<:: S[Í” ›eSM¡„ u›”kî 85 Là ucò¨< ¾}ÑKì uSJ’< ¾²=I ›”kî ›eðLÑ>’ƒ ›ÖÁÁm ’¨<:: የማሻሻየሳ Hdw 1.}kvÃ’ƒ vL†¨< ›KU ›kõ Å[Í−‹ E”Ų=I ¯Ã’ƒ É”ÒÑ@ ¾KU:: Wዎ‹ IÒ© KJ’ ¯LT ›”É Ñ>²? Ÿ}Å^Ì uኋL ¾T>ÁÅ`Õ†¨<” ewcv−‹ ¾Td¨p ÓÈታ K=×Mv†¨< ›ÃÑvU:: u›=òÇ=] IÑ-S”Óeƒ Là E”Å}kSÖ¨< Hdw” ¾SÓKî' ¾Scwcw“ cLT© cMõ ¾TÉ[Ó Sw„‹ ¾pÉS U`S^ Y^ ¾T>ðìUv†¨< K=J’< ›ÃÑvU:: TIበ^ƒ ›vL„‰†¨<” Ku`"ታ Ñ>²?Áƒ K=cueu< ËLK<:: ›vL„‰†¨<” Ÿcvƒ ¾Y^ k“ƒ v’c Ñ>²? ¨<eØU KSØ^ƒ K=ÑÅÆ Ã‹LK<:: u²=I É”ÒÑ@ SW[ƒ Ó” ÃI”” KTÉ[Ó ›ÃðkÉL†¨<U:: ewcv” ¾Teታ¨l IÒ© ¯LTU U” E”ÅJ’ ›Ãታ¨pU:: ¾ThhÁ Gdw 1. ›”kì< ÉÓÓVi” KTek[ƒ u=c[´፣ ¨ÃU 2. ¾›”kî 85 ”®<e ›”kî J• u="}ት& ›”kî 90: ›e}ÇÅ^©“ ¾¯LT TeðìT>Á ¨Ü−‹ ÃI ›”kî u›É“ TIu^ƒ ŸÑu=Á†¨< ¨<eØ U” ÁIK<” K›e}ÇÅ`“ K¯LT TeðìT>Á TªM E”ÇKv†¨< ÃÅ’ÓÒM:: u²=IU SW[ƒ u›É ¨ÃU TIu^ƒ u¾u˃ ¯S~ ŸT>Á¨Ö<ƒ ¨<Ü Ÿ70 uS„ ¾T>Á”c¨<” KÉ`Ï~ ¯LT TeðìT>Á“ Ÿ30 uS„ ¾TÃuMÖ¨<” ÅÓV KÉ`Ï~ ›e}ÇÅ^© ¨Ü TªM . ›”kì< S<K< uS<K< u=c[´፣ ¨ÃU 2.

E”ÇKv†¨< ¾T>Á¨<M E”Ç=G<U u›É Ÿ80 ¨ÃU uS„ TIu` uLà ¾T>J’¨<” K¯LT¨< TeðìT>Á ¾}KÁ¿ Tu[ታ‰−‹ K=Å[Ñ<Kƒ uS”Óeƒ E”ÅT>‹M ›”kì< ÃÑMíM::ÃI”” É”ÒÑ@ }LMö SÑ–ƒU ulØ` 103 Y` u}SKŸ}¨< SW[ƒ uÑ”²w ¨ÃU uEe^ƒ Áek×M:: ¾›”Ç”É ›Ñ^ƒ IÔ‹ E”Ç=I ¯Ã’~” ¾lØØ` Y`¯ƒ ò¨< E“Ñ—K”:: ÃG<” E”Í= ¾E’²=I ›Ñ^ƒ MUÉ E”ÅT>Ád¾¨< ¨Å }Óv` uT>Ÿ?Éuƒ Ñ>²? ‹Ó` TÒÖS< ›Mk[U:: K²=I ‹Ó` ª”—¨< S”e¯@ IÑ< ¾É`Ï„‡” }Kªªß ¾Y^ vIርà ŸÓUƒ ¨<eØ TeÑvƒ ÁKS‰K< ’¨<:: K›”Ç”É É`Ï„‹ 30% ¾›e}ÇÅ` ¨Ü ƒMp K=SeM ËLM:: u}KÃU w²< Y^−‹ Ÿª“ Se]Á u?ታ†¨< ¨<Ü Lላቸው É`Ï„‹:: u›”í\ Y^†¨< uØ“ƒ“ U`U` Là ¾J’<“ ›w³—¨< Y^†¨< uª“¨< Se]Á u?ƒ ¾J’< E”Ç=G<U ›Ç=e ¾T>Sc[~ É`Ï„‹ ›e}ÇÅ^© ¨ÜÁ†¨< Ÿõ TK~ ›Ãk`U:: Ÿ²=I u}ÚT] ›”kì< u›vLƒ Sªà w‰ eKT>c\ É`Ï„‹U }ðíT> Eንዲሆን ¾}²ÒË ÃSeLM:: u›vL„‰†¨< Sªà w‰ ›”Ç”É TIu^ƒ K›vL„‰†¨< ØpU ¨ÃU Ÿõ}—¨<” Ñu= Ÿ²=I ¾T>ÁÑ–< K=J’< ËLK<:: E’²=Iን TIu^ƒ u²=I É”ÒÑ@ KSÓ³ƒ Tcw ¾c−‹” uÑ”²v†¨< ¾ðKÑ<ƒ” ¾S¨c” Swታ†¨<” Ã’"M:: ÃI É”ÒÑ@ ታLT> TÉ[Ó ÁKuƒ uI´w eU ŸKÒi ÓKcx‹ ¨ÃU É`Ï„‹ ¨ÃU S”Óeƒ ¾}cucu” Ñu= E”Í= Ÿ›vLƒ ¾}cuc”“ u›vLƒ }kvÃ’ƒ ÁK¨<” ወጪም ጭምር K=J” ›ÃÑvU:: ¾›e}ÇÅ^© ¨Ü” ( U”’ƒ ›eSM¡„ uIÑ< Là ¾}cÖ¨< ƒ`Ñ<U ክበባዊ (circular) ትርጉም uSJ’< Hdu<” S[ዳƒ ›e†Ò] ›É`ÔታM:: IÑ< u›”kî 2(14) Là ›e}ÇÅ^© ¨Ü” ¾T>vK<ƒ” vKS}`ÔS< Aስመልክቶ በትርጉም Aያስፈልግም፡፡ KS}`ÔU ›”kì<” ክፍል ላይ ¾VŸ[ u=J”U #›e}ÇÅ^© Y^$ KS[ዳƒ ›e†Ò] ›É`ÔታM:: ይህንን የተብራራራ ሥለሆነ ተጨማሪ ማብራሪያ .

¾”w[ƒ Øun . KÒi É`Ï„‹ ¨ÃU ÓKcx‹ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” ›pU KTÖ“Ÿ` ¾T>cÖ<ƒ MÑd“ K²=I Y^ É`Ï~ ¾T>Á¨×¨< ¨Ü E”Å ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጪዎች ›ÃታcwU:: ›”kî 92. ŸLà u”®<e lØ` ›”É ¾}Ökc¨< E”Å}Öuk J’ ›”É ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ŸY^¨< Övà ¾}’d ¨ÃU uK?L U¡”Áƒ ŸÑu=¨< ከ30% uLà K ቀጥተኛ ላልሆኑ ወጪዎች ¾T>ያደርÓ ŸJ’ G<’@ታ¨<” K›?Ë”c=¨< uTd¨p ›?Ë”c=¨< EeŸ 40% Ÿõ E”Ç=ÁÅ`Ó K=ðpÉKƒ ËLM:: 3.›e}ÇÅ^©“ ¾¯LT TeðìT>Á ¨Ü−‹ የሚለው ሀሳብ ክበባዊ Eና Aደናጋሪ በመሆኑ ለቀጥታ Eና ቀጥተኛ ላልሆኑ ወጭዎች የሚወጡ ወጭዎች በሚል ቢቀመጥ የተሻለ ገላጭ ይሆናል፡፡ መልኩ ቀጥተኛ Eና ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጭዎች ትርጉም በትርጉም ክፍሉ ላይ ለማብራራት ተሞክሯል ፡፡በመሆኑም ከዚህ በኋላ ›e}ÇÅ^©“ ¾¯LT TeðìT>Á ¨Ü−‹ የሚለውን ሀሳብ ቀጥተኛ Eና ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጭዎች በሚል ይገለጻለ፡፡ ¾ThhÁ Gdw ¾›”kì< }ðíT>’ƒ KuÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ w‰ u=J”& ¾›”kì< }ðíT>’ƒ KTIu^ƒU ßU` SJ” ›Kuƒ Ÿ}vK K›vL„‰†¨< ØpU E“ KZe}— ¨Ñ•‹ ØpU uT>c\ƒ S"ŸM E”Ç=G<U ¾Ñu= U”݆¨< Ÿ›vLƒ uJ’“ ¾Ñu= U”݆¨< ŸKÒi É`Ï„‹ ¨ÃU ÓKcx‹ ¨ÃU S”Óeƒ uJ’<ƒ S"ŸM M¿’ƒ u=Å[Ó:: u²=IU Sc[ƒ ›”kì< E”ÅT>Ÿ}K¨< u=e}ካŸM& 1. T”—¨<U ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ MÑd¨<” "Å[Ñ<Kƒ É`Ï„‹ ¨ÃU ÓKcx‹ Ò` ÁÅ[Ѩ< eUU’ƒ E”Å}Öuk J• Ÿ}kuK¨< Ñ”²w ¨<eØ ቀጥተኛ ለሆኑ ወጪዎች Ÿ70% ¾TÁ”c¨<” E”Ç=G<U KK?KA‹ ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጪዎች Ÿ30% ¾TÃuMÖ¨<” TªM ›Kuƒ: 2.

ÃI É”ÒÑ@ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu`” ”w[ƒ Øun ›eSM¡„ ¾}Å’ÑÑ ’¨<:: u²=I É”ÒÑ@ Là ¾É`Ï~ ¨ÃU ¾TIu\ ”w[ƒ u}Ñu=¨< G<’@ታ ¾}Öuk ›ÃÅKU wKA c=ÁU” ›?Ë”c=¨< K=¨edž¨< eKT>‹L†¨< E`UÍ−‹ }SM¡…M:: ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ ”w[ƒ” ›eSK¡„ ›?Ë”c=¨< ቁØØ` E”Ç=ÁÅ`Ó SÅ[Ñ< }Ñu=“ uK?KA‹ ›Ña‹U ÁK ›c^` ’¨<:: ›KU ›kõ }V¡a−‹U ¾T>Ád¿ƒ ÃI”” ’¨<:: ÃG<” E”Í= ÃI”” É”ÒÑ@ ›eSM¡„ ¾T>’c< G<Kƒ ›uà Ñ<ÇÄ‹ ›K<:፡ E’²=IU ›”Å—¨< ›?Ë”c=¨< ulØ` ›”É Là ¾}SKŸ~ƒ” E`UÍ−‹ ŸS¨<cÆ uòƒ KÉ`Ï„‡ ¨ÃU TIu^~ ¾uLà Övm ›"Lƒ G<’@ታ¨<” upÉT>Á Td¨p Õ`uታM:: E?Ë”c=¨< E`Uͨ<” S¨<cÉ ÁKuƒ የÉ`Ï~“ ¾uLà ኃLò−‡ u}c׆¨< ƒ°³´ SW[ƒ KSðìU õnÅ— "MJ’< ብቻ SJ” ›Kuƒ:: G<K}—¨< ’Øw ulØ` 2 Là ¾}SKŸ~ƒ” E`UÍ−‹ ÃSKŸታM:: u²=I É”ÒÑ@ SW[ƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu\ u›?Ë”c=¨< ¾}cÖ¨<” ƒ°³´ EeŸ=ðîU ŸÉ`Ï~ ¨ÃU ŸTIu\ Ò` ¨<KA‹ E”ÇÃÅ[Ñ<፣ ¡õÁ−‹፣ E”ÇÃðîS<፣ ¾É`Ï~ ¨ÃU ¾TIu\ ”w[„‹“ °Ç−‹ E”ÇÃSKc< K=ÁÓÉ E”ÅT>‹M }kU×DM:: ÃI É”ÒÑ@ ¾É`Ï~” ¨ÃU ¾TIu\” IM¨<“ ›ÅÒ Là ¾T>ØM ¾›?Ë”c=¨<”U YM×” ŸT>Ñv¨< uLà Ácó“ Ec< ŸXi“ Ç— E”Ç=J” ¾T>ÁÅ`Ѩ< ’¨<:: ¾É`Ï~ °Ç E”ÇßðM፣ ”w[ƒ E”ÇÃSKe፣ É`Ï~ Ñ”²w E”ÇÃcÖ¨<“ ¨<M E”ÇÃðìU TÉ[Ó É`Ï~” ŸTõ[e ¾T>}“’e ›É^Ôƒ ›ÃÅKU:: Ÿ²=I u}ÚT] ÃI É”ÒÑ@ uu›É“ u›vLƒ Sªà K›vLƒ ØpU uT>c\ É`Ï„‹ S"ŸM M¿’ƒ TÉ[Ó ›Kuƒ:: ›”kì< }ðíT> SJ” ÁKuƒ KI´w ¨ÃU KZe}— ¨Ñ” ØpU E”c^K” wK¨< ŸI´w፤ ŸÉ`Ï„‹ ¨ÃU ŸS”Óeƒ Ñ”²w u}kuK< uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ Là E”Í= K›uL„‰†¨< ØpU“ u›vL„‰†¨< Sªà KT>c\ TIu^ƒ ßU` SJ” ¾KuƒU:: S”ÓeƒU E^c< ÁMcÖ¨<” ¨ÃU u²?Ô‡ eU ÁM}Ñ–¨<” Hwƒ KTe}ÇÅ` SVŸ` ¾KበትU:: .

u}cÖ¨< ƒ°³´ SW[ƒ YM×” ÁK¨< ›"M }Ñu= E`UÍ ¾TèeÉ ŸJ’ ›?Ë”c=¨< ¾É`Ï~ ¾Y^ S]−‹ E”Ç=ታÑÆ Kx`Æ ›u?~ታ Ák`vM:: x`Æ ¾›?Ë”c=¨<” ›u?~ታ“ ¾É`Ï~” SMe S`Ua }Ñu=¨<” ¨<X’@ Ãc×M:: ›”kî 93: ¾Y^ S]−‹” eKT”dƒ“ S}"ƒ ÃI É”ÒÑ@ u›”kî 71 Là ¾}SKŸ~ƒ” ¾ÑÅw Seð`„‹ uS}LKõ ¾Y^ S] ¾J’< W−‹ ŸኃLò’ታ†¨< ¾T>’c<uƒ” G<’@ታ ÃÅ’ÓÒM:: ›”kî 71 Là ¾}kSÖ<ƒ ÑÅx‹& 1. uQÓ SW[ƒ ከችሎታ T׃ ¾}’d SY^ƒ ¾TËM ŸJ’& 4. uT“†¨<U ¨”ËM Øó}— J• ¾c=y=M Sw~” ¾}Ñðð“ Sw„‡ ÁM}SKc<Kƒ ŸJ’፤ 3.U¡[ Hdw 1. ›=ƒÄåÁ ¨<eØ ŸK?K“ ›KS•\ KuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU TQu\ ƒ¡¡K— ›e}ÇÇ` ”póƒ ¾T>J” ŸJ’ “†¨<:: uY^ S]’ƒ ¾T>kSÖ< W−‹ wnƒ“ ታT˜’ƒ ÁL†¨< SJ’<” KT[ÒÑØ ¾T>kSÖ< É”ÒÑ@−‹ }Ñu=’ƒ ÁL†¨< “†¨<:: ›”kî 71 E“ 93 Sታ¾ƒ ÁKv†¨< u²=I S”ðe ’¨<:: ÃG<” E”Í= K›?Ë”c=¨< u}cÖ¨< YM×” Là }Ñu= ƒŸ<[ƒ K=Å[Ó ÃÑvM:: ¾›?Ë”c=¨< YM×” u}‰K SÖ” lØØ`“ U`S^ TÉ[Ó E”Í= u}ÚT]’ƒ ¨<X’@ cÜ SJ” ¾KuƒU:: ሥልጣኑም የኤጀንሲው ሳይሆን የኤጀንሲው ዳይሬክተር መሆን Aለበት፡፡ የ›?Ë”c=¨< ዳይሬክተር E”Ų=I ¯Ã’ƒ W−‹ uY^ S]’ƒ SkS׆¨<” "[ÒÑÖ YM×” ÁK¨< ¾TIu\ . ¾›c^` Y`¯~” E”Ç=ÁhiM õnÅ— ባMJ’¨< ¾Y^ S] Là }Ñu=¨<ን E`UÍ E”Ç=¨cÉ YM×” LK¨< ¾É`Ï~ ›"M Ád¨<nM:: 3. uõ`É ¡MŸL ¾}Å[Ñuƒ ŸJ’፤ 5. ›”kì< uTIu^ƒ Là }ðíT> dÃJ” በፊደል #K$ Là ¾}SKŸ}¨< ፊደል #G$ u=J”& 2. በማጭበርበር ወይም ታማኝነትን በማጓደል ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ የተቀጣ፤ 2.

T”—¨<U ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨Ãም ¾TIu` S] u²=I ›ªÏ ›”kê ፸1 Ÿ}SKŸ~ƒ SS²—−‹ ›”Æ” ÁÕÅKE”ÅJ’ YM×” vK¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu\ ›"M ”Ç=’d“ uK?L ”Ç=}" ›?Ë”c=¨< Kx`Æ ÁSK¡ታM:: 2. °ÑǨ<” ¨ÃU e[³¨<” ¾S¨c” YM×’< የፍርድ ቤት ወይም ¾x`É u=J”& . u²=I ›”kê ”®<e ›”kê (1) ¾}Ökc¨< ¾Y^ S] uK?L EeŸ=}" ¨ÃU x`Æ ¨<X’@ EeŸ=cØ É[e ŸኃLò’ƒ E”Ç=ታÑÉ ¾›?Ë”c=¨< ÇÃ_¡}` K=Á´ ËLM:: 3.›"M }u=¨<” Te}ካከÁ E”Ç=ÁÅ`Ó T²´“ ÃI "M}ðìS Ó” x`Æ ¨<X’@ E”Ç=cØKƒ SÖ¾p ËLM:: ¾ThhÁ Gdw 1. x`Æ ucÖ¨< ¨<X’@ É`Ï~ ¨ÃU TIu\ ¨ÃU ¾Y^ S]¨< p_ታ"L†¨< p_ታ†¨<” ለፌደራል ከፍተኛ õ/u?ƒ Tp[w ËLK< :: ›”kî 94: õnÉ” eKTÑÉ“ Sc[´ ÃI É”ÒÑ@ ¾›”É u›É ¨ÃU TIu` ¾Y^ õnÉ u›?Ë”c=¨< eKT>ታÑÉuƒ“ eKT>c[´uƒ U¡”Á„‹ ÃÅ’ÓÒM:: õkÉ” TÑÉ“ Sc[´ ŸÉ`Ï~ IM¨<“ Ò` uEÏÑ< ¾}dc[ ’¨<:: E”Ų=I ¯Ã’ƒ uIM¨<“ Là ¾T>cÖ< ¨<X’@−‹ ÅÓV uõ/u?ƒ SJ” ›Kv†¨<:: ÃI vÉM E”"D” u}cÖ¨< ¨<X’@ Là uõ/u?ƒ ÃÓv˜ SÖ¾p E”ÅT>‰M K²=IU um Ñ>²? K=cÖ¨< E”ÅT>Ñv ¾}KÁ¿ ›Ñ^ƒ MUÊ‹ ÁdÁK<:: K°ÑǨ<“ Ke[³¨< ¾T>Áulƒ U¡”Á„‹U ሊታ[S< ¾TËK< ŸvÉ ÓÉð„‹ SJ” ›Kv†¨<:: በዘህ ረገድ ¾Åu<w ›õ]" MUÉ u›e}ÇÅ` Se]Á u?ƒ“ uTIu^ƒ S"ŸM ¾T>’c< ›KSÓvv„‹ u°`p Sðታት E”ÇKv†¨< Áሳያል:: ¾ThhÁ Gdw 1.

u”®<e lØ` 2 ¾}SKŸ~ƒ G<ኔታ−‹ S•^†¨<” ¾S¨c” YM×’< ¾›?Ë”c=¨< dÃJ” ¾x`Æ u=J”& 3. x`Æ uT>cÖ¨< ¨<X’@ Là É`Ï~ ¨ÃU TIu\ p_ታ "K¨< uAንድ ¨` Ñ>²? ¨<eØ ÃÓv–<” KôÅ^M Ÿõ}— õ/u?ƒ Tp[w ËLM:: በሚል ቢሰተካከል፡፡ ›”kî 98: ›’e}— ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ÃI É”ÒÑ@ eK›’e}— ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ ¾T>Å’ÓÓ c=J” ›”É” É`σ ›’e}— ¾T>ÁewK<ƒ” Seð[`„‹ ›ekU×DM:: u²=IU SW[ƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ uSÚ[h ¾H>dw ¯S~ ÖpLL Ñu=¨< Ÿ50.2. ¾T>M ØÁo Áe’dM:: U¡”Á~U uIÑ< Là E”Ų=I ¯Ã’ƒ ¾›S^` ›"Lƒ ÁL†¨< ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`σ“ ¾²Koታ uÔ ›É^Ôƒ É`σ ብቻ “†¨<:: Eንዲሁም በንUስ ቁጥር 1 ላይ “የÉ`Ï~ ¾uLà ›"M ¾T>Ÿ}K<ƒ” K=ðêU ËLል” ከተባለ በኋላ Eንደገና በንUስ ቁጥር 2 ላይ ውሳኔው በÉ`Ï~ #›Å^ Övm−‹$ ¨ÃU #x`É$ 2/3ኛ ድምጽ ብቻ ነው መባሉ Aንቀጹ Eርስ በርሱ Eንዲጋጭ ያደርገዋል፡፡ የጠቅላላ ጉባኤ ባለው ድርጅት ወይም ማህበር ውስጥ ከፍተኛ ሥልጣን ያለው ጉባኤው Eንጂ ቦርድ Aይደለም፡፡ IÑ< uÖpLL Ñ<v¯@ ¾uLÃ’ƒ eKT>}ÇÅ\ ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu^ƒ ¨ÃU TIu^ƒ ¾T>K¨< ’Ñ` ¾KU:: .000 w` uLà "MJ’“ ¾TÔkdke ”w[ƒ vKu?ƒ "MJ’ EንÅ ›’e}— ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ÃqÖ^M:: ÃI””U }ŸƒKA ¾É`Ï~ ¾uLà ›"M ¾”w[ƒ Te}LKõ“ ¡õõM& ¾›LT−‹“ ¾S}ÇÅ]Á Å”w K¨<Ø TÉ[Ó Eንደሚችል ተቀምጧል፡፡ በE`ÓØ E’²=I ¨<X’@−‹ የሚሰጡት u›Å^ Övm ¨ÃU ux`É ›vLƒ 2/3— ÉUî c=J” ¨<X’@ዎቹም u›?Ë”c=¨< SîÅp ›Kባቸው:: ÃI É”ÒÑ@ ƒŸ<[ƒ ¾T>ÁeðMÒ†¨< u`"ታ Ñ<ÇÄ‹” óDM:: upÉT>Á u`°c<“ u›"K< (the title and the body ) S"ŸM M¿’ƒ ›K:: #TIu^ƒ$ u`°c< Là ¾}SKŸ~ c=J” u›”kì< ›"M ¨<eØ Ó” ¾K<U:: ›"K< ¾T>Á¨^¨< eK u›É w‰ ’¨<:: G<K}—ው ነጥብ ደግሞ ¨<X’@ ¾T>cÖ<ƒ ¾›S^` ›"Lƒ ¾É`Ï~ #›Å^ Övm−‹$ ¨ÃU #x`É$ }wKA SÖkc<” e“à ÃI ›”kî }ðíT>’ƒ ÁK¨< KG<Kƒ ¯Ã’ƒ É`Ï„‹ w† ’¨< ¨Ã.

¾S}ÇÅ]Á Å”u< G<K<”U ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¯LT−‹ uÑA ›É^ÑAƒ ¨ÅJ’< K?KA‹ ›LT−‹ uSK¨Ø Eንዲሻሻል TÉ[Ó& ሐ.000.000 w` dÃuMØ ¯Sታ© ¨Ü¨< uT>K=¾•‹ ¾T>qÖ` K=J” ¾TËMuƒ U¡”Áƒ ¾KU:: ²”Éa U”U Ñu= dÕ[¨< ›‰U“ veÑv¨< Ñu= w‰ KG<Kƒ“ Ÿ²=ÁU uLà K¯Sታƒ ¾T>c^ É`σ ²”Éa Ñu=¨< Ÿ50. ¾T>K¨< ’¨<:: ¾›”É É`σ ¾›”É ¯Sƒ ÖpLL Ñu=¨< Ÿ50. ¾e^ S]−‹ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ን ወይም ማህበሩን uTe}ÇÅ` [ÑÉ K=Ÿ}LD†¨< ¾T>Ñu< e’Y`¯„‹ን u}SKŸ} ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ን S}ÇÅ]Á Å”w Eንዲሻሻል ማድረግ፤ 2.00 w` uLà "MJ’“ ¾TÔkdke ”w[ƒ ባለቤት ካልሆነ ue}k` ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ወይም ማህበሩ ¾uLà ›"M ¾T>Ÿ}K<ƒ” K=ðêU ËLል& ሀ.Ze}—¨<“ ª“¨< ›Ÿ^"] ¾T>J’¨< E”ȃ ›”É” É`σ u›”É ¯Sታ© ¾H>dw Ñu=¨< w‰ ›’e}— ’¨< wKA S¨c” ÉLM. u²=I ›”kê Sc[ƒ ¾T>Ÿ“¨’< }Óv^ƒ }ðéT>’ƒ ¾T>•^†¨< u›?Δc=¨< c=çÉቁ w‰ ’¨<& . ዓመታዊ ጠቅላላ ገቢና ወጪ Ÿ100.000 w` uT’c< ›’e}— É`σ K=vM ›Ã‹MU:: K?L¨< Ÿ²=I ›”kê Ò` }Áõ Sታ¾ƒ ÁKuƒ ’Øw የተቀመጠው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ Aሁን Aገራችን ከደረሰችበት የIኮኖሚ Eድገት ደረጃ Aንፃር ይህ የገንዘብ ጣሪያ በጣም Aነስተኛ በመሆኑ መጠኑ ከፍ ሊል ይገባል፡፡ ¾ThhÁ Gdw 1. ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ G<K<U ”w[„‹ KK?L ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ Eንዲተላለፍ ወይም Eንዲከፋፈል& ለ. u²=I ›”kê ”®<e ›”kê (1) SW[ƒ T”—¨<U ¨<X’@ ¾T>}LKð¨< በÉ`Ï~ ወይም በማህበሩ ¾uLà ›"M ›vLƒ G<Kƒ Ze}— ÉUê w‰ ’¨<& 3.

p׃ ÃI É”ÒÑ@ u¨”ËM IÑ< E“ u[mp IÑ< SW[ƒ K=ÁekÖ< ¾T>‹K< ¾Øóƒ ›Ã’„‹“ pׄ‹” óDM:: E”Å T”—¨<U K?KA‹ ›ªÐ‹ [mp IÑ<” S}LKõ K=Áen× E”ÅT>‹M ulØ` 1 Là ¾}SKŸ} c=J” ulØ` 2 Là Ӕ u›ªጁ ›”kê 78'79'84' E“ 90 Là ¾}SKŸ~ƒ” É”ÒÑ@−‹ የሚ}LKõ É`σ ¨ÃU TIu` Ÿw` 10.00 (›Ueƒ g=I) EeŸ 10.000.000.00 (›e` g=I) EeŸ w` 20.000.000.4.000 (›e` g=I) w` ¾T>Å`e ¾Ñ”²w p׃ ¨ÃU Ÿ3 EeŸ 5 ¯Sƒ ¾T>Å`e EY^ƒ K=k× E”ÅT>‹M }SM¡…M:: u›”kê 78' 79' 84' E“ 90 ¾}kSÖ<ƒ ÓÈታ−‹ ¾H>Xw S´Ñw ¾SÁ´' YS< "Mታ¨k KÒi Yጦ ¾SkuM' ¾H>Xw SÓKÝ K›?Ë”c=¨< SL¡' ¾v”¡ H>Xw K›?Ë”c=¨< TX¨p ›“ ŸÖpLL Ñu= Là Ÿ 70% የማÁ”c¨<” K›LT TeðìT>Á E“ Ÿ 30% ¾TÃuMÖ¨<” K›e}ÇÅ^© ¨Ü−‹ TYðìT>Á TªM “†¨<:: E’²=I” ÓÈታ−‹ ÁKS}Óu` ŸLà ¾}SKŸ}¨<” p׃ uÉ`Ï~ ¨ÃU uTIu\ E“ uY^ S]−‡ Là ÁeŸƒLM:: u›”kê 103 (1) Là ¾}SKŸ}¨< p׃ ›Ã’ƒ TIu^ƒ ¨ÃU uAድ E”Å T”— ¨<U c¨< IÑ<” uS}LKó†¨< የሚጣል uSJ’< }ðíT>’~ ›ÖÁÁm ›ÃJ”U:: J•U É`Ï„‹ ¨ÃU TIu^~ E“ ¾Y^ S]−‡ K}ÅÒÓT> p׃ E”ዳይÇ[Ñ< }Ñu= Øንቃo K=Å[Ó ÃÑvM:: u›”kê 78 E“ 79 Là E”Å}SKŸ}¨< u¨p~ ¾H>Xw ]þ`ƒ ÁKTp[w ¾T>ÁcŸƒK¨< ¨<Ö?ƒ u›”kê }SM¡…M:: u›”kê 80 SW[ƒ Aንድ የuጎ Aድራጎት ድርጅት 80 Là ¨ÃU TIuር u¨p~ H>Xቡን ›eS`Uሮ< K›?Ë”c=¨< "Ld¨ቀ ›?Ë”c=¨< *Ç=}` uSjU H>Xu< E”Ç=W^ E”ÅT>ÁÅ`Ó E“ ¨Ü¨<ንU ŸÉ`Ï~ ¨ÃU ŸY^ S]−‡ K=ÖÃp . ¾²=I ›”kê ”®<e ›”kê (1) u=•`U ›?Δc=¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‡ ወይም ማህበራቱ u”®<e ›”kê (1) (G)-(N) ¾}SKŸ~ƒ” É”ÒÑ@−‹ Eንዲፈጽሙ ¨<d’@ SeÖƒ ËLM:: ›”kê 103:.00 (HÁ g=I) ¾Ñ”²w p׃ E“ }ÅÒÒT> ›Øò ŸJ’ ÅÓV ¾Sõ[e ¨<X’@ ”Ç=G<U ›Øò¨< ÓKcw J• Ÿ}Ñ– Ÿw` 5.

E”ÅT>‹M }SM¡…M:: uSJ’<U E”ÅÑ“ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‡ ¨ÃU TIuሩ u›”kê 103 (2) Y` u}ÚT] u¨”ËM E”Ç=kጣ SÅ[Ñ< u}KÃU Ÿp×~ ŸvÉ’ƒ ›”í` K=ታà ¾T>Ñv¨< ’¨<:: ¾›?Ë”c=¨<” ƒ°³´ ወይም ¾›ªÌ” É”ÒÑ@−‹ ¨ÃU u²=I ›ªÏ SW[ƒ ¾¨Ö< Å”x‹”“ SS]Á−‹ የማያከብር Eንዲሁም u¨p~ ተፈላጊ ሪፖርት ¾TÁk`w uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` õnÆ K=ታÑÉ“ K=W[´ E”ÅT>‹M u›”kê 94 Là uÓMê }SM¡…M:: Ÿ²=I p׃ u}ÚT] u›”kê 103 (3) Là Eንደገና É`Ï~ ¨ÃU ማህበሩ Eና ¾Y^ S]−‡ E”Ç=kÖ< SÅ[Ñ< p×~” }Å^^u=“ ›eð] ÁÅ`ѪM:: ¾ThhÁ Gdw ›”kê 103 (2) E“ (3) ቢወጡ Eና በIትዮጵያ የወንጀል ህግ መሰረት ብቻ Eንዲተዳደሩ ቢደረግ ›”kê 104 ¾Ñu= TYÑ— Y^−‹ ÃI ›”kê ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ïቶች“ TIuራት uÑu= TeÑ— Y^−‹ Là SWT^ƒ ¾T>‹K<uƒ” pÉS G<’ታ ÁekU×M:: uÑu= TeÑ— Y^ Là KScT^ƒ STELƒ ያKv†¨< pÉS G<’@ታ−‹:¾ Ÿ›?Ë”c=¨< ¾êG<õ õnÉ TÓ–ƒ' ¾ Ñu=¨< KTIu\ ¨ÃU KÉ`Ï~ ›vLƒ ¨ÃU }ÖnT>−‹ ¾Tè<M SJ” ›Kuƒ' ¾ Ñu=¨< K¯LT TeðìT>Á w‰ ¾T>¨<M SJ” ›Kuƒ' ¾ ¾Ñu= TS”Ú~ Y^ ŸÉ`Ï~ ¨ÃU TIu\ ¯LT Ò` ¾T>H@É SJ” ›Kuƒ' ¾ É`Ï~ ¨ÃU TIu\ KÑu= TeÑ–~ Y^ ¾}K¾ ¾H>Xw S´Ñw SÁ´ ›Kuƒ ¾ u}ÚT]ም ƒ`õ KTÓ–ƒ uT>W\ Y^−‹ Là K?KA‹ IÑA‹ ÁL†¨< }ðíT>’ƒ E”Å}Öuk ’¨<:: .

¾c=y=M TIu^ƒ IÑA‹ ŸT>¨Ö<v†¨< U¡”Á„‹ ¨<eØ ›”Æ ¾TIu^~” Ñu= uTeÑ–ƒ Y^ Là ¾መcTራƒ Swƒ KTeÖupU ßU` ’¨<:: u²=I [ÑÉ [mp IÑ< u›É E“ TIu^ƒ Ñu= uT>ÁYј Y^ Là E”Ç=WT\ SõkÆ ¾T>u[ታታE`UÍ ’¨<:: E’²=I }sTƒ uMÑX Là ØÑ— XÃJ’< E^X†¨<” ‹K¨< E”Ç=”kXkc< uÑu= TeÑ— Y^ Là E”Ç=WT\ SÅ[Ñ< KY^†¨< k×Ã’ƒ E“ ’í’ƒ uEÏÑ< ›eðLÑ> ’¨<:: u}KÃU Ÿ¨<ß ›Ñ` ¾T>S×” ¾Ñ”²w Øј’ƒ Ek”dKG< ¨ÃU S<K< uS<K< ›ek^KG< wKA K}’X IÓ É`Ï„‹“ TIu^~ u›Ñ` ¨<eØ Ñu= ¾T>ÁÑ–<uƒ” S”ÑÉ Teóƒ“ Tu[ታታƒ ›T^ß ¾K?K¨< SõƒN? ’¨<:: ÃG<” E”Í= ¾›”kê 104” ›ðíìU” e”SKŸƒ K=SKc< ¾T>Ñv†¨< u`"ታ ØÃo−‹ S•^†¨<” E“e}¨<LK”:: upÉT>Á ›”kè É`Ï„‹“ TIu^ƒ uÑu= TeÑ— Y^ Là E”Ç=cT\ ŸSõkÉ ¨<ß ÁekSÖ¨< ›”Ç‹U ¾}K¾ Øun ¾KU:: ÃMl”U KlØØ` ¾qS“ uAድ ¨ÃU TIu^ƒ uÑu= TeÑ— Y^ Là ¾T>cTሩuƒ” EÉM ›Øwx ያekSÖ ’¨<:: ¾K?KA‹ ›Ñ^ƒ MUÉ E”ÅT>Ád¾¨< ŸÑu= TeÑ— Y^−‹ Ò` ¾T>Å’ገÑ< ›”kë‹ ¾}K¿ Øun−‹” ›w[¨< ያሰፍራሉ<:: IÑ< ¾}K¾ Øun ¾ማይሰØ ŸJ’ ÖkT@ታ¨< ›ÖÁÁm ’¨<:: É`Ï„‹“ TIu^ƒ }S´Óu¨< IÒ© c¨<’ƒ "Ñ–< ”w[ƒ ¾Tõ^ƒ“ uÑu= TeÑ— Y^−‹ Là ScT^ƒ IÑ S”Óeታ© Swታ†¨< ነው:: [mp IÑ< ÃI”” IÑ S”Óeታ© Swƒ SMf ŸTe}Òvƒ uLà Sw~ ¾T>}Ñu`uƒ” ¾}K¾ Øun K=ÁÅ[Ó ÃÑvªM:: ገቢ በሚያስገኝ ሥራ ላይ ለመሰማራት upÉS G<’@ታ’ƒ Ÿ}kSÖ<ƒ Ñ<ÇÄ‹ ›”Æ ¾›?Ë”c=¨<” õnÉ upÉT>Á TÓ–ƒ ’¨<:: ¾²=I pÉS G<’@ታ ›eðLÑ>’ƒ EÏÓ ›ÖÁÁm ’¨<:: ¾›?Ë”c=¨<” pÉT>Á õnÉ TÓ–ƒ ¾T>ÁeðMѨ< KU”É ’¨<? TIu^ƒ ¨ÃU uጎ ›ድራጎት Éርጅቶች IÒ© c¨<’ƒ ያL†¨<“ KIÒ© ¯LT ¾}ቋቋሙ EeŸJ’ É[e uፈለጉƒ“ ለY^†¨< Ñu= K=ÁeјL†¨< uT>‹M Y^ ¾ScT^ƒ Swታ†¨<” KSÖkU KU” õnÉ TÓ–ƒ ÁeðMÒ†ªM:: Ÿ²=I u}ÚT] ¾ሚÁÑኙƒ“ uÑu= TeÑ— ¾T>}ÇÅ\ƒ Y^ Là KScT^ƒ E”ÅT”—¨<U ¾”ÓÉ ¾T>ðMÑ< }sU É`Ï„‹ SJ’<” IÑ< õnÉ E^c< .

E¾}“Ñ[ KU” Ÿ›?Ë”c=¨< õnÉ TÓ–ƒ E”ÅT>ÁeðMÒ†¨< ÓMê ›ÃÅKU:: ÃMl”U ›?Ë”c=¨< ¾É`Ï„‡”“ ¾TIu^~” uðKÑ<ƒ IÒ© Y^ Là ¾SWT^ƒ Swƒ” E”Ç=Øስ u` ßõታM:: u}ÚT]U É`Ï„‡” K}Å^^u= u=a¡^eÁ© ›W^` ÃÇ`Ò†ªM:: uIÑ< ¾T>ј ¾}K¾ ØpU“ Øun ሳይኖር ¾›?Ë”c=¨<” õnÉ TÓ–ƒ ›eðLÑ> መሆኑ ጠቃሚ Aይደለም:: ¾›?Ë”c=¨< ªን— ኃLò’ƒ SJ” ÁKuƒ É`Ï„‹ uÑu= TeÑ— Y^ Là }WTር}¨< ÁÑ–<ƒ” Ñ”²w KÉ`Ï~ ¯LT TªM ÁKTªL†¨<” Sq×Ö` ’¨<:: ŸKÒi É`Ï„‹ ¨ÃU ÓKcx‹ ¾T>ያÑ–<ƒ” Ñ”²w É`Ï„‡ upÉT>Á K›?Ë”c=¨< ¾Td¨p“ õnÉ ¾TÓ–ƒ ÓÈታ E”ÅK?Kv†¨< G<K< uÑu= TeÑ— e^ Là KSWT^ƒ ¾›?Ë”c=¨<” õnÉ TÓ–ƒ K=Öupv†¨< ›ÃÑvU:: ¾É`Ï„‡ ¨ÃU TIu^~ Ñu= K›vላቶ‰†¨< E”ÇßóðM Øun SÅ[Ñ< }Ñu= ’¨<:: É`Ï„‹” ¨ÃU TIu^~” Ÿ”ÓÉ É`Ï„‹ ŸT>ለዩዋ†¨< ’Øx‹ ¨<eØ ›”Æ ÃI ’¨<:: uSJ’<U ŸÑu= TeÑ— Y^−‹ ¾}Ñ–¨<” Ñ”²w ¾É`É„‡ ›vLƒ E”ÇßóðK<ƒ Øun TÉ[Ñ< }Ñu= E“ uK?KA‹ ›Ña‹U IÓ ¨<eØ ÁK ›W^` ’¨<:: ÃG<” E”Í= Ÿ²=I Ò` }Áõ K=ታà ¾T>Ñv¨< ›”É ’Øw u=•` u[mp IÑ< Là "K}ÖnT>−‹" E”Å}SKŸ}¨< ŸÑu= TeÑ— Y^¨< ¾}Ñ–¨< ƒ`õ K=}LKõ ¾TËM SJ’< ’¨<:: ›”É É`σ ¨ÃU TIu` ¾Ze}— ¨Ñ•‹” ¨ÃU ¾}KÁ¿ ¾Iw[}cw ¡õKA‹” ¾Ñ”²w ›pU KSÑ”vƒ uTcw K=ssU ËLM:: ÃI”” ¯LT¨<” KTd"ƒ uÑu= TeÑ— Y^ Là }WT`„ ÁÑ–¨<” Ñ”²w KE’²=I }ÖnT>−‹ u=WØ ¾T>ÁeŸƒK¨< IÒ© ‹Ó` ¾KU:: ›ÅÒ ¾T>•[¨< ƒ`ፉ KÉ`σ ¨ÃU TIu^~ ›vLƒ ከ}ŸóðK ወይም ድርጅቱ ወይመም ማህበሩ ከተቋቋመበት ዓላማ ውጭ Eንዲውል ከተደረገ ’¨<:: K}ÖnT>−‹ ƒ`õ E”ዳይŸóðM ¾T>ከለክል ህግ ÁL†¨< ›Ñ^ƒU KTÓ–ƒ ›e†Ò] ’¨<:: Ze}—¨< Seð`ƒ ¾Ñu= TeÑ— Y^¨< ŸÉ`Ï~ ¨ÃU TIu\ ¯LT Ò` }ÁÁ»’ƒ K=•[¨< ÃÑvM ¾T>K¨< ’¨<:: ÃI ÑÅw S"}~ KU” E”ÇeðKÑ ÓMê ›ÃÅKU፡፡ É`Ï„‡ ¨ÃU TIu^~ uIÒ© e^ Là EeŸ}cT\ É[e E“ .

¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` ƒ`ñ” K›vL~ ›ŸóõKA ¨ÃU ¾}K¾ ¾H>Xw S³Ówƒ dÃô u=ј ›?Ë”c=¨< u²=I ›ªÏ ›”kê 94 Sc[ƒ ›Óvw’ƒ ÁK¨<” `UÍ Ã¨eÇM .uIÑ< ¾}K¾ ¾ØpU Øun Ee"M}W׆¨< É[e uðKÑ<ƒ“ uT>Áª×†¨< ¾Y^ Se¡ K=WT\ ÃÑvM:: ›G<”U uÉÒT> M“e}¨<M ¾T>Ñv¨< ŸÑu= TeÑ— Y^ Ò` u}ÁÁ² ¾T>ጣK< ÑÅx‹ uª’—’ƒ T}¢` ÁKv†¨< ŸY^¨< ¾}Ñ–¨< ƒ`õ KÉ`Ï~ ¨ÃU TIu\ ¯LT TeðìT>Á SªK<” Sq×Ö` E”Í= ¾Y^¨<ን ዓይነት ወይም vI]à SJ” የለበትም:: Ÿ²=I u}ÚT] ŸውÜ uT>ј Ñ”²w Là Ÿõ}— TEkw ¾×K IÓ E”ÅÑ“ u›Ñ` ¨eØ K=ј ¾T>‹M” ¾Ñu= U”ß Aገር በቀል ድርጅቶችና ማህበራት E”ÇÁÑ–< ¾}KÁ¿ ›X] pÉS G<’@ታ−‹” TekSጡ Eነዚህ É`Ï„‹ E”ÇÁÉÑ<“ E”ÇÃeóñ TÉ[Ó የለበትም:: uÑu= TeÑ— Y^ Là Ÿመሰማራት Ò` }Áõ K?L¨< ¾T>ታ¾¨< ነጥብ ŸLà E”Å}ÑKì¨< IÑ< ¾T>WÖ¨< ¾}K¾ Øun ’¨<:: u[mp IÑ< Là ¾}K¾ Øun K=•` E”ÅTËM ulØ` 4 Là uÓMê }SM¡…M:: ¾}KÁ¿ ›Ña‹ MUÉ E”ÅT>Ád¾¨< ግን uÑu= TeÑ— Y^ Là ¾}cT\ uጎ Aድራጎት ድርጅቶች ¨ÃU TIu^ƒ ŸÑu= ¨ÃU ትርፍ Ów` ¨ÃU ŸG<K~U ’í ይÅረÒK<:: በመሆኑም [mp IÑ< E”Å’²=I ›Ã’ƒ ØpTØpU J’ U´Ñv“ õnÉ KTÓ–ƒ uT>Å[Ñ< Ø[„‹ Là ¾TÁÅ`Ѩ< ÉÒõ XÕ` ¨Å e^¨< KSÓvƒ ¾›?Ë”c=¨<” ðnÉ TÓ–ƒ E”Ç=G<U e^¨< ŸÉ`Ï~ ¯LT Ò` ¾}ÁÁ² SJ” E”ÇKuƒ TekSÖ< õƒH© ›ÃÅKU:: ¾ThhÁ Hdw Aንቀጽ 104 Eንደሚከተለው ቢስተካከል 1. Ñu= ¾T>ÁeÑ–< e^−‹” ¾T>c^ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` Ñu= ¾T>ÁeÑ–< Y^−‡” u}SKŸ} ¾}K¿ ¾H>Xw S³Ówƒ SÁ´ ›Kuƒ 3. ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` KuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu` ›vLƒ K=ŸóðM ¾TËM E“ Ñu=¨< K¯LT¨< TeðìT>Á ¾T>¨<M ¾Ñu= TS”Úƒ e^−‹” K=ÁŸ“¨<” ËLM:: 2.

4. uÑu= TeÑ— Y^ Là ¾}WT\ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ከንግድ Y^¨< Ò` u}ÁÁ² eKT>ÁÑ–<ƒ የÑu= E“ ƒ`õ Ów` ›ŸóðM ¾T>’>eƒa‹ U¡` u?ƒ Å”w Á¨×M:: ›”kê 105 ›u?~ E“ ÃÓv˜ ÃI É”ÒÑ@ ›?Ë”c=¨< ›u?~ታ−‹” በ15 ቀናት ውስጥ Te}“ÑÉ E”ÇKuƒ' ›?Ë”c=¨< ucÖ¨< ውሳኔ ላይ p_ታ ÁK¨< ወገን Kx`Æ ÃÓv˜ Tp[w E”ÅT>‹M E”Ç=G<U ux`Æ ¨<X’@ p_ታ ÁK¨< ›=ƒÄåÁ© ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` ¨ÃU Ñ<Ç¿ ¾T>SKŸተ¨< ›=ƒÄåÁ© KôÅ^M Ÿõ}— õ`É u?ƒ ከIትዮጵያ የስነ ስርAት ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ በሁለት ወር (u60) k“ƒ ¨<eØ p_ታ¨<” uÃÓv˜ Tp[w E”ÅT>‹M ÃÅ’ÓÒM:: ለሚቀርቡ ›u?~ታዎች SMe የሚሰጥበት Ñ>²? S¨W’< E“ K}cÖ¨< ¨<X’@ E“ ¾›e}ÇÅ` ¾õ`É u?ƒ ይÓv˜ Y`¯ƒ S²`Ò~ ÖnT> ’¨<:: E”ÅT>ታ¨k¨< IÑ< K›?Ë”c=¨< u›”É É`σ IM¨<“ Là S¨c”” ÚUa u`"ታ YMו‹” WØ„ታM:: uSJ’<U ›?Ë”c=¨< uT>cÖ¨< ¨<X’@ Là ÃÓv˜ E”Ç=k`w SÅ[Ñ< }Ñu= ›W^` ’¨<:: ÃG<” E”Í= ÃI ›”kê ƒŸ<[ƒ K=Å[Óv†¨< ¾T>Ñu< Ñ<ÇÄ‹”U u¨<eÖ< ›"„ ÃÑ—M:: uSËS]Á E“ uª“’ƒ ¾T>ታ¾¨< ¾›”kጹ ›ÉKA›©’ƒ ’¨<:: ›”kጹ ¾ÃÓv˜ Swƒ” ¾T>ðpŨ< ›=ƒÄåÁ© KJ’ c¨<፤ በAድ ወይም ማህበር w‰ ’¨<:: E”ÅT>ታ¨k¨< ¾›=ôÇ=] IÑ S”ÓYƒ ›”kê 31 ¾SÅ^˃ Swƒ” "KT”— ¨<U c¨<" በ²?Ò E“ u¨<ß ›Ñ` c−‹ S"ŸM M¿’ƒ XÁÅ`Ó ›[ÒÓ×DM:: u}ÚT]U ›=ƒÄåÁ ¾ð[S‹¨<“ ¾›Ñ]~ ¾IÓ ›"M ¾J’¨< ›KU ›kõ ¾c=y=M“ þK+"© ¾ð[S‰†¨< ›KU Sw„‹ ›kõ ¾nM ¾Ww›© Ÿ=Ç” Swƒ eUU’ƒ c’Ê‹ E“ K?KA‹U E”Ç=I ›Ã’ƒ ›=ƒÄåÁ M¿’„‹ E”ÇÃÅ[Ó ይደነግጋሉ:: eK²=I& ¾[ml ›”kê 105 (3) uõ`É u?ƒ ÃÓv˜ ¾SÖ¾p Swƒ” K›=ƒÄåÁ¨<Á” w‰ SÑÅu< ŸIÑ S”Óe~ ›”kê 31 E“ ›=ƒÄåÁ Ÿð[S‰†¨< ›KU ›kõ ¾cw›© Swƒ W’Ê‹ ›”í` ታÄ K=hhM ÃÑvªM:: .

IÑ S”ÑY~ u›”kê 37 Là õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ” c=ÁekUØ u}Sddà u²?ÑA‹“ u¨<ß ›Ñ` c−‹ S"ŸM M¿’ƒ ›LÅ[ÑU:: õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ ¾}[ÒÑÖ¨< "KT”—¨<U c¨<" YKSJ’< uIÑ S”ÓY~ Là uÓMê ¾}kSÖ E¨<’ታ ’¨<:: eK²=I ¾ውß Ñ”²w KTÓ–ƒ c=K< É`Ïታ†¨<” E”Å ውß ድርጅት ›É`Ѩ< ¾T>ÁeS²Óu< ›=ƒÄåÁ©Á” E“ ¾¨ß ›Ñ` É`Ï„‹ uõ`É u?ƒ ¨ÃU uIÓ ¾Ç˜’ƒ YM×” u}WÖ¨< ›"M ›?Ë”c=¨<“ x`Æ ucÖ<ƒ ›e}ÇÅ[© ¨<X’@ Là p_ታ†¨<” E”ዳÁk`u< SŸMŸK< IÑS”ÓYታ© ›ÃÅKU:: G<K}—¨< ›XXu= Ñ<Çà ÃÓv˜ ¾T>vMuƒ ’Øw ¾IÓ w‰ E”Ç=J” S¨c’< ’¨<:: uIÑ< Là ¾}kSÖ<ƒ“ w²<¨<” ¨<X’@ ¾T>ፈልጉት Ñ<ÇÄ‹ ŸIÓ ÃMp ¾õ_ ’Ñ` SJ“†¨< E¾ታ¨k ¾ÃÓv˜ Swƒ” KIÓ ØÁo w‰ E”Ç=J” SÅ[Ñ< õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ” Á×wvM:: uõ_ ’Ñ` Ñ<Çà Là w‰ ÃÓv˜ Kõ/u?ƒ ¾Tp[w MUÉ uE`ÓØም u›Ñ^‹” ¾IÓ Y`¯ƒ ¨<eØ ÁK ’¨<:: KUdK? በታ¡e ÑÇà E“ u›c]“ W^}— Ñ<Çà ÃI ›W^` ¾}KSÅ ’¨<:: ’Ñ` Ó” uE’²=I }sV‹ ¨<eØ ¾SËS]Á¨<” ¨<X’@ ¾T>cÖ<ƒ ›"Lƒ ¾Ç˜ƒ ScM /guasi Judicial/ YM×” ¾}W׆¨<“ ›W^^†¨<U u}‰K SÖ” uõ/u?ƒ Y`¯ƒ ¾T>S^ ’¨<:: u[mp IÑ< Là ÁK<ƒ ¨<X’@ cÜ ›"Lƒ TKƒU ›?Ë”c=¨<“ x`É Ó” ›e}ÇÅ^© E”Í= ¾Ç˜”ƒ / Judicial/ YM×” ¾L†¨<U:: Ze}—¨< ŸÃÓv˜ Swƒ Ò` }Áõ Sታ¾ƒ ÁKuƒ Ñ<Çà ÃÓv˜ KTKƒ ¾}cÖ<ƒ Ñ>²?Áƒ “†¨<:: ለx`ÆU Ãሁ” Kõ/u?ƒ ÃÓv˜ KSÖ¾p ¾}WÖ¨< ¾15 k“ƒ Ó²? u×U ›ß` ’¨<:: uõ/u?ƒ vK< SÅu— Ñ<ÇÄ‹ ¾ÃÓv˜ Ñ>²? 60 k“ƒ SJ’< E¾ታ¨k በረቂቅ ህጉ ላይ ÃI Ñ>²? E”Ç=ÁØ` ¾}ðKÑuƒ IÒ© U¡”Áƒ ÑMê ›ÃÅKU:: ›KU ›kõ }V¡a−‹ E”Ç=T>Ád¿ƒ u›É E“ TIu^ƒ u}¨c’v†¨< ¨<X’@ Là ÃÓv˜ KSÖ¾p um Ñ>²? K=W׆¨< ÃÑvM:: ¾ThhÁ HXw Aንቀጽ 105 Eንደሚከተለው ቢስተካከል .

›?Δc=¨< (ዳይሬክተር) T”—¨<”U u›c^\ Là ¾T>k`wKƒ” ›u?~ታ }kwKA በ 05 ቀን ¨<eØ S¨c” ›Kuƒ 2. ›?Ë”c=¨< (ዳይሬክተር) ucÖ¨< T”—¨<U ¨<X’@ Là p_ታÁK¨< c¨< ¨<d’@¨< u}cÖ uAንድ ወር ¨<eØ Kቦርዱ ÃÓv˜ Tp[w ËLM:: x`Æ ¾k[uKƒ” ÃÓv˜ u15 k“ƒ ¨<eØ መርምሮ S¨c” ›Kuƒ:: x`Æ ¾T>cÖ¨< ¨<d’@ ¾SÚ[h ›e}ÇÇ^© ¨<X’@ ÃJ“M:: 3. u²=I ›”kê Sc[ƒ uÃÓv˜ H>Ń Là ¾T>ј ¾U´Ñv ¨ÃU ¾e[³ Ñ<Çà ŸJ’ ¾T>SKŸ}¨< ›"M ¾SÚ[h ¨<d’@EስከሚሰጥEንዳልተመዘገበ ¨ÃU Eንዳልተሰረዘ ÃqÖ^M ›”kê 111:.1.¾SgÒÒ]Á É”ÒÑ@−‹ ÃI ›”kê ›ªÌ ŸS¨<×~ uòƒ eK}Ñ–< Sw„‹“ ÓŁ−‹ SkÖM E”Ç=G<U ›ªÌ ŸS¨<×~ uòƒ ¾}S²Ñu< u›É E“ TIu^ƒ ›ªÌ Ÿì“uƒ k” ËUa u›”É ¯Sƒ Ѳ? ¨<eØ E”ÅÑ“ SS´Ñw E”ÇKv†¨< ÃÅ’ÓÒM:: ÃI” É”ÒÑ@ ›eSM¡„ ÁK¨< ›ddu= Ñ<Çà u”®<e lØ` 2 ¾}SKŸ}¨< ¾›”É ¯Sƒ Ñ>²? ’¨<:: kÉV ¾}S²Ñu< É`Ï„‹“ TIu^ƒ u›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨<eØ E”ÅÑ“ u›Ç=ሱ IÓ SW[ƒ SS´Ñw E”ÇKv†¨< ›”kè u=ÑMêU u²I ›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨<eØ É`Ï„‡“ TIu^~ ›ekÉS¨< ukÉV¨< IÓ SW[ƒ ¾ËSሯ†¨< Y^−‹ SkÖM“ TÖ“kp E”ÇKv†¨< ¾T>K¨< ’Ñ` ¾KU:: Ÿክቡር ÖpLà T>’>e‚ሩ Ò` u}Å[Ѩ< ¾SËS]Á ²<` ውይይት É`Ï„ቹ Y^†¨<ን u›Ç=ሱ IÓ SW[ƒU vÃJ” K›”É ›Sƒ K=kØሉ E”ÅT>‹M ›w^`}ªM:: ÃG<” E”Í= ›G<” በቀረበው [mቅ ህግ Là ÁK¨< ›”kê ÃI”” S”ðe ¾Á² ›ÃÅKU:: ›ekÉV ¾’u[ ›”É É`σ ¨ÃU TIu` E^c<” u›Ç=ሱ IÓ SW[ƒ KSK¨Ø“ KTÅ^˃ cò Ñ>²? ÁeðMѪM:: ¾ËSሯ†¨<” Y^−‹ uÑቡት ¾– aË¡ƒ ¨<M SW[ƒ ›Ö“ቀው KS”ÓYƒ“ K}ÖnT>−‹ Te[Ÿw ›Kባቸው:: Ÿ²=I kÅU ¾’u\ –aÑ^V‹ ¾}ሠሩት ›ekÉV ¾’u[¨<” ¾IÓ T°kõ SW[ƒ . T“†¨<U x`Æ ucÖ¨< ¨<X’@ Là p_ ÁK¨< c¨< ¨<X’@¨< u}WÖ u›”É ¨` ¨<eØ ÃÓv–<” KôÅ^M Ÿõ}— õ`É u?ƒ Ák`vM:: 4.

›É`Ѩ< c=J” ¾›ንÉ –aË¡ƒ ¾EÉT@ ²S” ŸZeƒ EeŸ ›Ueƒ ¯Sƒ K=¨eÉ E”ÅT>‹M Ãታ¨nM:: eK²=I É`Ï„ቹን“ TIu^~ን ¾ËS^‹G<ƒ” Y^ ›s`׋G< u›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨<eØ u›Ç=e IÓ SW[ƒ }S´Ñu< TKƒ É`Ï„‡”“ TIu^~” w‰ XÃJ” S”ÓYƒ”' }ÖnT>¨<” Iw[}cw E“ °`Çታ¨<” ÁÅ[Ñ<ƒ” ¨Ñ•‹ G<K< ¾T>ÑAÇ ÃJ“M:: K?L¨< K=ታcብuƒ ¾T>Ñv¨< E^c<” Ñ“ ŸIÑ< S¨<׃ u%EL TÅ^˃ ¾T>ËU[¨< ¾›?Ë”c=¨< Eና የዘርፍ Aስተዳዳሪዎች ›pU ነው፡፡ kLM ¾TÃvM lØ` ÁL†¨<ን Aሁን ያሉትን TIu^ƒ“ በAድ u›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨<eØ [mp IÑ< uT>Á²¨< Seð`ƒ SW[ƒ S´Óx Te}ÇÅ` ÉLM ¨Ã ¾T>K¨< Aጠያያቂ ነው:: ›G<” vK¨< }Úvß G<ኔታ E”"D” ብንሄድ ›ንÉ TIu` Ák[u¨<” –aË¡ƒ S`Ua ¾U´Ñv Ue¡` ¨[kƒ KSeÖƒ ¾T>¨eŨ<” Ñ>²? ቀላል Aይደለም:: ¾ThhÁ HXw 1. ÃI ›ªÏ ŸS¨<×~ uòƒ kÉV u’u[¨< QÓ ¾}Ñ– Swƒ“ Óȁ ÃI” ›ªÏ Eስካልተቃረነ É[e ÃkØLM:: 2. ቀደም ሲል የተመዘገቡ ማንኛውም የበጎ Aድራጎት ድርጅቶች Eና ማህበራት ይህ Aዋጅ ከጸናበት ቀን ËUa ሦስት ¯Sƒ Ñ>²? ¨<eØ Eንደገና SS´Ñw ›Kባቸው:: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful