TRY OUT UJIAN NASIONAL TAHUN AJARAN 2010 / 2011

LEMBAR SOAL
Bidang Studi Kelas/Program Hari/Tanggal $a%tu : FISIKA : XII (Dua Belas) /IPA : Jumat, 11 e!ruari "#11 : #&'## ( 1#'## $IB

A

PETUNJUK UMUM 1' Berdo)ala* se!elum menger+a%an soal "' Tulisla* da*ulu nama, %elas dan nomor ,eserta Anda ,ada lem!ar +a-a!an %om,uter (.JK) /ang tela* disedia%an 0' HITAMKANLAH +a-a!an ,ada sala* satu *uru1 di .JK /ang anda angga, ,aling !enar dengan ,ensil "B 2' Peri%sa dan !a3ala* terle!i* soal4soal /ang Anda angga, muda* 5' Tidak bole mengguna%an Kalk!la"o#

Pili la $a%aba& de&'a& "e(a" da& be&a# )
1' Seorang sis-a mengu%ur te!al %a/u dengan mengguna%an +ang%a sorong se,erti di,erli*at%an ,ada gam!ar' Hasil ,engu%uran terse!ut adala* 6' a' 7,22 3m !' 7,02 3m 3' 2,&2 3m d' 2,82 3m e' 2,80 3m "' Seorang ana% !erlari mengelilingi la,angan !er!entu% ,ersegi dengan u%uran sisi 1# meter' Ji%a ana% terse!ut mela%u%an 1,5 ,utaran, ,er,inda*an dan +ara% /ang ditem,u* mo!il adala* ''' a' 1#√" m 9 7# m d' # m 9 1#√" m !' 7# m 9 1#√" m e' 7# m 9 # m 3' 1#√" m 9 # m 0' In1ormasi dari gera% se!ua* mo!il mulai dari !ergera% sam,ai !er*enti disa+i%an dengan gra1i% (:4t) se,erti gam!ar :

Kur:a /ang menun+u%%an gera% ,aling lam!at adala* ''' a' A 4 B d' D 4 ; !' B 4 < e' ; 4 3' < 4 D 2' Dua !alo% A dan B di atas !idang datar li3in dan di*u!ung%an tali dan di tari% dengan ga/a mendatar *ingga mengalami ,er3e,atan teta, " m/s " se,erti /ang di,erli*at%an ,ada gam!ar' Ji%a massa A = 0# %g dan massa B = 1# %g, ma%a ga/a tegang tali T dan adala* 6'' a' 7# > dan "# > !' "# > dan 7# > F T A B 3' 2# > dan 7# > d' &# > dan 7# > e' 7# > dan &# >

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5

5' Planet A memili%i massa #,5 %ali ,lanet B dan +ari4+ari " %ali ,lanet B' Per!andingan %uat medan gra:itasi di ,ermu%aan ,lanet A dan B adala* 6' a' " : 1 d' 2 : 1 !' 1 : " e' & : 1 3' 1 : 2 7' Pa,an tri,le% *omogen di!entu% dengan u%uran se,erti /ang di,erli*at%an ,ada gam!ar'Titi% !erat !enda diu%ur dari sum!u4? adala* 6 a' 2,7 3m C(3m) !' 5,7 3m 3' 7,7 3m 12 d' 8,7 3m e' 1#,7 3m

& ? (3m) & 17

8
8' ;m,at !ua* titi% memili%i massa /ang sama !esar /aitu " %g se,erti di,erli*at%an ,ada gam!ar' @omen inersia total ,ada titi% B adala* 6'' a' "# %gm" < D !' &# %gm" " 3' 1## %gm d' ""# %gm" 2m e' "2# %gm" B 0m A

&' Bola ,e+al (I = "/5 mA") dengan +ari4+ari 0# 3m dan massa 1# %g menggelinding tan,a sli, ,ada !idang datar' Pada saat %e3e,atan linear ,usat massa !ola 2 m/s, ma%a energi %ineti% rotasi !ola se!esar 66 a' & +oule d' &# +oule !' 17 +oule e' 11" +oule 3' 0" +oule B' Dari ,er3o!aan !enda !ergera% lurus di,erole* *asil se!agai !eri%ut' Ji%a !enda mula4mula diam ma%a usa*a ter!esar dila%u%an ole* !enda 6'' Be&da A B < D ; !' 3' d' e' B < D ; Ma**a +k', " 2 & 1# 17 Ke-e(a"a& +./*, B 5 2 0 " a' A

1#' ;m,at !ua* ,egas /ang disusun dengan teta,an ,egas se,erti ,ada gam!ar a' Susunan ,egas ,egas di,engaru*i !e!an #,15 %g se*ingga mengalami ,ertam!a*an ,an+ang 5 3m' Konstanta susunan ,egas terse!ut adala*6'

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5

a' "5 >/m !' 5# >/m 3' 1## >/m

d' 15# >/m e' 0## >/m

11' Se!ua* !enda +atu* !e!as dari tem,at /ang tinggin/a 2# m' +i%a energi ,otensial a-aln/a 1### +oule, ma%a : 1' @assa !enda ",5 %g "' Benda sam,ai di tana* setela* "D" deti% 0' Te,at %eti%a sam,ai di tana* %e3e,atan !enda "#D" m/s 2' Te,at %eti%a sam,ai %e tana* enegi %ineti%n/a 1### Pern/ataan /ang !enad adala* ''' a' 1 dan " !' 1 dan 0 3' " dan 0 d' 1, ", dan 0 e' 1, ", 0, dan 2

1"' Sena,an mele,as%an ,eluru 1# gram ,ada se!ua* !alo% %a/u 2 %g /ang digantung ,ada seutas tali' Ji%a ,eluru !ersarang dalam !alo% dan !alo% ,osisin/a nai% 5 3m dari ,osisi semula ma%a %e3e,atan ,eluru sesaat se!elum menum!u% !alo% adala* 6' a' 21 m/s !' 2#,1 m/s 3' 2## m/s d' 2#1 m/s e' 21# m/s :, 5 3m

10' Ji%a 5## gram air /ang !ersu*u "# o< di3am,ur dengan 0## gram air /ang !ersu*u 1## o<, ma%a su*u a%*ir 3am,uran air terse!ut adala* 6' a' 05 o< d' 7# o< o !' 2# < e' 75 o< o 3' 5# < 12' Se!ua* ta!ung !erisi Eat 3air (ideal), ,ada dindingn/a terda,at lu!ang %e3il (+au* le!i* %e3il dari ,enam,ang ta!ung), se*ingga Eat 3air meman3ar (terli*at se,erti ,ada gam!ar)' Besar ? adala*6 a' "# m !' 0# m 1## m 3' 2# m Iat <air d' 7# m 3m &# m e' &# m

3m

?
15' Fas ideal dengan su*u 18G< menem,ati suatu -ada* dengan :olume #,##2mH dan te%anan 1## %Pa' Ji%a gas terse!ut didingin%an melalui ,roses iso%*ori% sam,ai su*un/a men3a,ai 20G<, te%anan gas setela* didingin%an adala*''' a' &B %Pa d' 8B %Pa !' &8 %Pa e' 88 %Pa 3' &2 %Pa 17' Se+umla* gas dalam ruang tertutu, dengan su*u "8G<, agar energi %ineti% ,arti%el gas dalam ruang terse!ut men+adi tiga %ali semula, ma%a su*u gas *arus dinai%an men+adi''''' a' 1#& #< d' B"8 #< # !' 0"8 < e' 1"## #< # 3' 7"8 < 18' Se!ua* mi%ros%o, mem,un/ai +ara% 1o%us lensa o!+e%ti1 dan lam,u !erturut4turut 1# mm dan 2 3m' +i%a se!ua* !enda dileta%%an 11 mm di de,an lensa o!+e%ti1, ma%a ,er!esaran /ang di*asil%an untu% mata normal ta% !era%omodasi adala*6' a' 1# d' 75
www.bank-soal-un.co.cc Selamat Belajar dan Sukses

5

!' 11 3' 7",5

e' 85

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5

1&' Per*ati%an diagram P4J dari si%lus 3arnot !eri%ut'

P(N/m2) d

Q1 a W Q2 c

T1 b T2

Pern/ataan /ang !enar adala* 6'' 3 V(m %alor ) a' Pada ,roses a mesin men/era, !' Pada ,roses ! ter+adi ,enurunan energi dalam 3' Pada ,roses 3 %enai%an energi dalam d' Pada ,roses d ter+adi ,enurunan energi dalam e' Pada si%lus <arnot T1 selalu le!i* %e3il dari T" 1B' Suatu mesin 3arnot, +i%a reser:oir ,anasn/a !ersu*u 2## K a%an mem,un/ai e1isiensi 2#K'Ji%a reser:oir ,anasn/a !esu*u 72# K,e1isiensin/a men+adi6' a' 5#K d' 7",5K !' 5",5K e' 72K 3' 58K "#' Di !a-a* ini s,e3trum gelom!ang ele%tromagneti% dari 1re%uensi renda* %e 1re%uensi tinggi adala* 6' a' radio, radar, in1ra red, 3a*a/a tam,a%, ultra :iolet, sinar L, sinar ? !' sinar ?, sinar L, ultra :iolet, 3a*a/a tam,a%, in1ra red, radar, radio 3' sinar L, sinar X, ultra :iolet, 3a*a/a tam,a%, in1ra red, radar, radio d' radio, radar, in1ra red, 3a*a/a tam,a%, ultra :iolet, sinar ?, sinar L e' radar, radio, ultra :iolet, 3a*a/a tam,a%, in1ra red, sinar ?, sinar L "1' Suatu gelom!ang !er+alan din/ata%an dengan ,ersamaan C = 2 sin M(1"5Mt 4 5M?) dalam SI' <e,at ram!at gelom!ang terse!ut adala* 6' a' #," m/s d' 5 m/s !' " m/s e' "5 m/s 3' ",5 m/s ""' Pada ,er3o!aan Coung diguna%an dua 3ela* sem,it /ang !er+ara% a' Bila +ara% 3ela* %e la/ar adala* . dan ,an+ang gelom!ang 3a*a/a /ang diguna%an adala* N, ma%a +ara% antara dua garis terang terde%at ,ada la/ar adala* 6' a' N. / a d' a / N. !' "N. / a e' a / "N. 3' N. / "a "0' Tara1 intensitas !un/i (TI) ,ada titi% A /ang !er+ara% " m dari sum!er !un/i adala* 7# dB' Tentu%an tara1 intensitas !un/i di titi% B /ang !er+ara% 2 m dari sum!er !un/iO (log " = #'0)' a' 5# dB d' 7# dB !' 52 dB e' 77 dB 3' 58 dB "2' Seorang ,engendara se,eda motor mema3u %endaraann/a dengan %ela+uan : 1 %arena di%e+ar mo!il ,atroli /ang !ergera% dengan %ela+uan :" sam!il mem!un/i%an sirine dengan 1re%uensi 1 "' Ji%a %ela+uan !un/i di udara adala* :, ma%a 1re%uensi !un/i /ang didengar ole* ,engendara se,eda motor adala* 6 v + v1 v − v1 f2 f2 a' f 1 = d' f 1 = v + v2 v − v2 !' 3'

v + v1 f2 v − v2 v − v1 f1 = f2 v + v2 f1 =

e'

f1 =

v − v2 f2 v − v1

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5

"5' Dua !ua* muatan listri% ter,isa* ,ada +ara% d dan ter+adi ga/a <oulom! se!esar ' Bila +ara% %edua muatan di+adi%an dua %ali semula, ma%a ,er!andingan ga/a <oulom! /ang ter+adi adala* 6' a' 1 : 17 d' " : 1 !' 2 : 1 e' 1 : " 3' 1 : 2 "7' Se!ua* titi% !ermuatan P5 < !erada di titi% P dalam medan listri% /ang ditim!ul%an ole* muatan (4), se*ingga mengalami ga/a se!esar #,#5> dalam ara* menu+u muatan terse!ut' Kuat medan listri% dan ara*n/a di titi% P adala* ''' a' 7 ? 1#4" >/< menu+u muatan (4) !' 5 ? 1#4" >/< meninggal%an muatan (4) 3' 2 ? 1#4" >/< meninggal%an muatan (4) d' " ? 1#4" >/< menu+u muatan (4) e' 1#4" >/< menu+u muatan (4) "8' Qntu% mem,er!esar %a,asitas suatu %a,asitor %e,ing se+a+ar da,at dila%u%an dengan 3ara 6' a' muatan ,ada tia,4tia, %e,ing di,er!esar !' !eda ,otensial antara %edua %e,ing di,er!esar 3' +ara% antara %edua %e,ing di,er!esar d' luas tia,4tia, %e,ing di,er!esar e' te!al tia,4tia, %e,ing di,er!esa "&' Qntu% mengeta*ui nilai *am!atan (AAB) %a-at AB, diguna%an rang%aian dengan ,enun+u%an :oltmeter dan am,eremeter se,erti ,ada gam!ar' >ilai *am!atan %a-at (AAB) adala* ''' a' 1# Ω !' & Ω 3' 7 Ω d' 2 Ω e' " Ω

"B' Per*ati%an rang%aian listri% di !a-a* iniO

Kuat arus listri% /ang mengalir ,ada *am!atan " R*m adala* '''''''' a' #,5 A d' 1,5 A !' #,85 A e' " A 3' 1 A 0#' Suatu ,eng*antar lurus !erarus listri% 1# A' Titi% A !er+ara% "a dan titi% S !er+ara% 5a dari ,eng*antar' Per!andingan indu%si magneti% di titi% P dan S adala*6' a' 1 : " d' 5 : 1 !' 1 : 5 e' 5 : " 3' " : 5 01' Suatu %um,aran /ang mem,un/ai "## lilitan dan luas ,enam,ang 15## lilitan 3m" mengalami ,eru!a*an indu%si magneti% dari 1## m$!m4" men+adi 5## m$!m4" dalam -a%tu milise%on' Besar FF. indu%si /ang tim!ul ,ada %um,aran adala*'''' a' 1## :olt d' 5## :olt !' "## :olt e' 7## :olt
www.bank-soal-un.co.cc Selamat Belajar dan Sukses

5

3' 0## :olt

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5

0"' Fenerator ,em!ang%it listri% A< mem,un/ai %um,aran !er!entu% ,ersegi ,an+ang dengan u%uran ,an+ang 2# 3m dan le!ar "# 3m terdiri dari 0## lilitan di,utar dengan %e3e,atan sudut 7# rad/s dalam medan magnet #,5 tesla' Pada u+ung4u+ung %um,aran a%an tim!ul ggl ma%simum se!esar 6'' a' 2# :olt d' 7## :olt !' 7# :olt e' &## :olt 3' 2## :olt 00' Aang%aian A4. seri di*u!ung%an dengan sum!er arus !ola%4!ali% se,erti ,ada gam!ar disam,ing' Berdasar%an data4data ,ada gam!ar, ma%a rea%tansi indu%ti1 adala*6 a' 2# A !' 5# A 3' 7# A d' &# A e' 1## A 02' Suatu rang%aian A.< di*u!ung%an dengan sum!er J= 1## " sin 1##t :olt' Besar *am!atan murni 7## o*m, indu%tansi %um,aran " H dan %a,asitansi %a,asitor 1# ' Da/a dari rang%aian terse!ut adala* 6 a' 1 $att d' 2 $att !' " $att e' 7 $att 3' 0 $att 05' @ana%a* ,ern/ataan /ang !erasal dari model atom ;' Aut*e r1ordT a' Atom adala* !agian ,arti%el /ang ta% da,at di!agi lagi' !' Atom !er!entu% !ola /ang !ermuatan ,ositi1 dan negati1n/a terse!ar merata' 3' Atom terdiri dari inti /ang !ermuatan ,ositi1 dan se+umla* ele%tron /ang mengelilingin/a' d' ;le%tron da,at !er,inda* dari satu lintasan %e lintasan /ang lain' e' ;le%tron tida% men/era, dan mem!e!as%an energi ,ada lintasan stasioner' 07' Se!ua* ,esa-at ruang ang%asa /ang mengitari !umi sam!il meman3ar%an sin/al diamati dari !umi' Ke3e,atan ,esa-at #,7 3' Tern/ata sin/al memili%i ,eriode "2 menit' Ji%a 3 adala* la+u 3a*a/a di udara ma%a ,eriode sin/al /ang se!enarn/a adala* 6 menit a' 0,# m d' 2,5 m ! 0,2 m e' 5," m 3' 2,# m 08' Suatu !enda *itam ,ada su*u "8o < meman3ar%an energi A J/s' Ji%a di,anas%an sam,ai 0"8 o < energi radiasin/a men+adi6A J/s a' 17 d' 7 !' 1" e' 2 3' 1# 0&' Se!ua* mole%ul atom */drogen !ergetar dengan 1re%uensi 2 ? 1# 1" HE' Bila teta,an Plan3% 7,7 ? 1#402 Js' @a%a energi ,ada le:el n = " adala*6 a' 5,"& ? 1#4"& J d' 5",& ? 1#4"" J 4"" !' 5#,0 ? 1# J e' 52,0 ? 1#4B J 41B 3' 5",& ? 1# J 0B' Bila massa 1H0 = 0,#17 sma, massa ,roton (1,1) = 1, ##& sma, massa netron (#n1) = 1,##B sma, dan 1 sma setara dengan energi B01 @eJ, ma%a energi i%at inti 1H0 adala* ''' a' #,B01 @eJ d' B01 @eJ !' B,01 @eJ e' B01# @eJ 3' B0,1 @eJ 2#' @an1aat radioisoto, dalam !idang industri adala* 6' a' untu% meneliti ge+ala di1usi dalam logam !' untu% mendete%si %e!o3oran ,i,a saluran !a-a* tana* 3' untu% mengu%ur +umla* %andungan air dalam tana* d' untu% mensteril%an alat4alat !eda* e' untu% mengu%ur de!it aliran air

www.bank-soal-un.co.cc

Selamat Belajar dan Sukses

5