!

"#$%&'#$ )&#$"
'*+,-*+./ !01/+,!0+2
Auiiaan van Beigenstiaat 6.2 hg
1uS6 }W Amsteiuam
-
www.ciewoest.com
infoÇciewoest.com
uuS1 6 4u7192u6 (Paulien Tiuijen)
"#$ %& '()$ *#+,-. ($- #+ /+(*#0 1)203
345"6"%" &%)7 8 9*011**-:1*:0;2209*:<<+./ %:*%+:*%+:*9
'=:<:09> 4 (S uanseiessen, 1 muzikant)
5:.0:> uanstheatei
4:./*:> 2S minuten
'=::<;<1?> ± 8 metei bieeu bij 12 metei uiep
@AB<+:?> Afhankelijk van locatie. Bet publiek kan viij ionulopen bij minuei uiukke
festivals, wij bieiuen spelenueiwijs ons speelvlak uit tot gewenste giootte.
Bij uiukke festivals kan het publiek aan alle viei ue zijuen zitten of staan
en zal evenuteel het speelvlak aangeuuiu moeten woiuen.
31.*1<> S vooistellingen pei uag (minimaal 1 uui tussen vooistellingen).
7.C:0/02.C> Asfalt, stiaat of vlakke steen zonuei giote gaten. uias of zanu is niet
mogelijk ivm ue glauheiu, onstabiliteit en het wegzakken van ue hakken.
vooi ue veiligheiu van ue uanseis en het mateiiaal uient ue onueigionu
viij te zijn van glas, vuil, kiezelstenen etc.
4&#$! D 5"4E&F
We hebben onze eigen veisteikei. We hebben alleen 22uv nouig tot aan ue speelplek.
Als we 's avonus spelen uan viagen we het festival om ue speelplek te veilichten. Ei is
geen lichtplan maai ue speelplek zou wel voluoenue veilicht moeten woiuen.
G3#H'!35"
We hebben een iuimte nouig uichtbij ue speelplek waai we kunnen opwaimen en
omkleuen en onze kostuums kunnen uithangen, iueaal met uouche.
Nochten we tussentijus ons uecoi, bestaanue uit ± 2u koffeis, een luchtbeu, tuinbankje
en ue muziekinstiumenten moeten weghalen van ue speelplek, zouuen we ueze eigens
veilig moeten kunnen opbeigen.
@3IH&%5
We ieizen vanaf Amsteiuam en Antweipen. Neestal met 1 of 2 auto's, afhankelijk van ue
bestemming. Speelplek moet te beieiken zijn vooi het in- en uitlauen.
7@G7EJ K 3)G7EJ
Iuealitei willen we ue speelplek een paai uui vooi het spelen bekijken om onze
vooistelling aan ue locatie te kunnen aanpassen. 0pbouw en afbouw beiuen 1S minuten.
$7!"4 K 6334!&LF"%
We ieizen met 4 peisonen, waaivan 2 vegetaiiëis! Als oveinachting is afgespioken,
uan gaat onze vooikeui naai uiie kameis: 1 uouble ioom, 2 single iooms.