Š Č KNJIŽEVNOST U 100 KNJIGA

Urednik
IRFAN Ć
Priredio
ENVERKAZAZ
Recenzent
JASMINA MUSABEGOVIC
Likovno oblikovanje
MEHMED Ć
Redakeioni odbor
Đ BUTUROVrC, ENES Ć   IRFAN
Ć Ć

Muhamed ž ć
v
SUZNJI
Preporod Sarajevo
I
,
j
H!STORlJA KAO OKVIR ZA Č
Muhamed ž ć u š č knjil!evnost ula7i sa
č i sedam godina života romanOItl ć nema
svjedoka. Ovaj kasni književni start unekoliko ć
na č njegova književnoga djelovanja. ć
pisaca u godinama sa kojima on ulazi II književnost
zaokružuje svoj opus, a ć ga tek otvara. ć
nas da prije analize č formativruh j ukupnih
strukturnih karakteristika njegova opusa postavimo pi-
tanje o uvjetima pod kojima ovaj pisac stvara,
livnim polazištima za njegova eyela. te pretakanju konk-
retne životne č i tragike II literd1'IlU viziju stvar-
nosti, Ako kao č prihvatimo postavku da š Č
pisci, zbog č okolnosti kroz koje II historijskom
vrtlogu prolazi njihov narod. II razvljanju univerzalne
književne vizije :svijeta polaze od konkretnog, č i
vlastitog životnog iskustva, onda nas ž ć č
mora č sa š ć ove postavke. Naime, č
tanja ž č opusa na principima č
biografskog, ili č č ž č
metoda pokazuju ne samo da su ovi tipovi ž  
č mjerila nedovoljni za opis vrijednosti ovog opusa
nego i to da je ovom pi'tC1.l konkretna životna tragika
samo povod za oblikovanje univerzalne č
gcdije u svijetu nestalnih vrijednosti i tolatitarnog
lovanja društvenih mehanizama,
Potiskivanje č za č historijskog, odnosno
pseudohistorijskog u ž ć literaturi rezultira
I lsp. pripovijetku U Jahru l biografsku biljcilku o piscu u
knji:ti SuZnji, S"jet!Qst, Sarajevo, 1991.
5
osobitim modelom novobistorijske proze u kojem sc,
kako 10 č Enes ć "povijesna perspek-
tiva u.kamje kao fon na kqiem se reljcfuo č
ista drama ć i č j egzistencijalna č
na svijesti č usud.om sudbine na
đ svjetova, kultura i
Surove životne okolnosti, koje su č č
ž ć da se ranije pojavi u š č litemturi do-
laze, dakle, kao svojevrstan inspirativni impuls za č
koja na historijskoj po74dini uUlverzallzim problem zla,
vlasti, sile, osvete i mržnje. ali i trijumfa Uudski au-
č vrijednostl tl duboko neautentitnom svijt:tu. l
kao što Meša ć li Dervi.Yu i smrti zatomljuje
č tragediju ć je u historijski prostor, stva-
ć č o nasilju totalitarne vlasu nad č isto
tako j ž ć zatomljuje č iskustvo, da bi tl svoja
č romana, ć nema svjedoka (1979), Silicijum!ronl
(1982), Žive muke (1983) i Limeni JUes 74 Salcburg
(1989), te u dvije knjige č asve-fa
(1984) i Uvježbavanje boJi (1988) pretežno realizirao
model novohistorijske proze, č ć se iako aktu-
elnom č toku li š č književnosti. Prika-
ć modelativni razvoj š č proze, Enes Dura-
ć zapaža da godine II kojima se ć pojavljuje l
stasava kao pisac karakterizira interes za hi!i<torijsku
matiku: "Sedamdesete godine su II š č prozi doni-
jele ponovnu aklualizaciju historijske tematike j Vffi-
ć korijenima nacionalne i kulturne baštine, ali i os-
vo.ienje širih duhovnib obzora i ono svojevrsno ć
Duha biblioteke lIterarnog univerzuma oslobodenog
kulturno-povijesnih č ć

1 Enes ć Predgovor Antologiji č pripa-
vt}etka J:'X vijeka, Alef. Sarajevo, 199:5, SIL 26- 7.7.
, fsto. s1r, 26.
6
Detaljnija analiza   č proznog postupka,
kakO' II č tako i II romanima, pokazuje da je histo-
rijski okvir II koji je smještena fabularna osnova samo
uvjet za i:r.gradnju teksta koji funkcionira na principima
parabole, Ptitom sc konkretno historijsko vrijeme i pros-
tor ukazuju tek kao nužan ram za reljefno slikanje uni-
verzalne ljudske tragike, a č razara svoju historijsku
osnovu i iznosi psibološku. č č i socio-
lošku dramu č č sa š ć zla i
č Otud se u ovom ž č pseudohistorij-
skom prostoru ć da parafraziramo T. S. Eliota, i
prošlost, i sadašnjost, i ć II slici hlstorije kao
procesa Č ć istog, Ovu vrstu č  
ž č narativnog teksta poicrtavu i Enes Durako-
ć "Jer, zadrlilUQ Li sc ovdje tek na opsesivnoj Kondži-
L'"eVOj temi sm.anjstva, onda sc u nizu njegovih č prije
'istražuju' ponori zasutenja ljudskog u zlu i č
mržnji i oRveti, nego li su njegovi i ,uznici slike
nekog sa."vim đ vremena II povlJesH Bosne. Ko-
č pomnijim č ž ć i romana
lahko je utvrditi onu vrstu suvremenog narattvnog teksta
u kojem se historijsko i pseudobistorijsko,
zbiljno i č
Razaranje historijskog okvira č ć njenu
polifonijsku strukturu. Ovaj princip organiziranja č
odnosno sižejne osnove djela nalazimo ć u
Ć romanu NmF nema svjedoka, II
konkretno historijsko vrijeme poslužilo Zi! ra7.V\)an}c
svevremene drame č u fatalnom susretu sa na-
siljem koje potire njegovu .lik
romana s onim što ga karakteriztra 1 u lJudskOj 1 u
duhQvnoj ravni nosi odlike savremene svijesti
nasiljem totalitarnih sistema našeg dob.a" taj  
pisae ostvaruje svevremenI) modeliran,le Ilka, pnklju-
4 ]sto, str. 27.
7
č ć se poetici naše modeme proze na historijskoj
pozadini razvija č o savremenom l svevremenom.
ć II svojoj na.raciji č rokove:. histo-:
rijski, č č sociološki. pa i kulturološki, da bl
promi teksL funkcionro:Q. kao mozaik,
složena stnt.ktura II kOJOJ se lsprepbcu I nadopunjuju
raznorodni prozni diskursi.
Težnja da se na historijskoj osnovi razvije polifona
prozna struktura obiIjei1.ava znatan dio naših savremenih
prm::aista: Karahasana, š č Horozovita, Kule-
ć ali i druge koji II svojim č i romanima
zapravo viši:: tragaju za onim što možemo odrediti kao
postojanje, kao polje ljud'ikih ć i sposobnosti,
sve ann, dakle. što č jeste; što može i za šta je
sposoban, nego li što nastoje č sliku konkretnog
historijskog vremena i prostora. Na planu fonnativnih
č i proznih postupaka ovo nastojanje da se u poje--
č j bistorijskom traga za Ć univerzalnim i
svevremenim rczu1tira ispreplitanjem i ukrštanjem razli-
č č raznorodnih proznih tehnika u skladnu cjelinu.
otud kod naših prozaista č ć stapanje
č sa č pa i č
proznom tehnikom, tehnike ispovijesti i epistolarnih for-
mi sa dramskim č konstruiranja proznog teksta,
te na poseban č stapanje č sa
č proznim diskursom. Stoga se mQže č da je
š č prm,3 na.kg doba obilježena procesom is-
traživanja. ć proznog iskaza, procesom koji
rerultira složenim narativnim strukturama što se razli-
jevaju II više naporednih tokova, da bi arabeskna cjelina
djela na koncu funkcionirala prema č parabole.
ž ć pripada tom toku naše savremene proze, ali
u procesu istrdivanja ć proznog iskaza on ne
zahvata toliko kao npr. Karahasan, š ć Kule-
ć ć ostaje dosljedno na nivou stapanja č
i č prozoe tehnike, pa njegova naracija neri-
g
i
I
,
jetko crpi više iz iskustva tradicionalne proze nego li iz
mnogostrukih iskustava savremenih proznih tokova. Ali,
na nivou makrostrukture   rotrnUli umnogome sli-
jede taj glavni tok naše savremene proze. Na.ime, Silici-
jum{ront, Žive muke, Limeni lijes ta Salcburg, ana speci-
Č č i njegov prvjenac ć nema svjedoka sastav-
ljeni su iz niza manjjh cjelina č radnje uporedo teku,
đ se povtwju i presudno uvjetuju jedna
gu, tako da u njima naracija ne č pravolinijski u
vremenu, kao u njegovom prozama, ć se razlama stva-
ć mozaik č na kojima se održava romaneskna
č N(J(: nema s1ijedolm u tom je smislu roman slika,
dakle, po prirodi stvari č roman II pogledu njegove
fabularne, đ osnove, ali istodobno i roman sa
jakom. gotovo dramskom tenzijom proizlazi iz su-
koba pojedinca i vla."iti. Otud se č dogadajne niti
fOtl13Il8. razlaže na niz situacija dramskog karaktera i
intenziteta, tako da bi se muglo ć da iz ovog principa
razloženosti romana na č ni;.'; proizlazi
arabe.'1lma struktura ostalih ž ć romana. Jer,
dok se prvi ž ć roroan okuplja oko glavnog lika i
funkcionira kao precizna !l.lika ne samo njegova dje-
lovanja ć i psihološke, č pa i č drame,
ostali romani nlI:lažu se na više naporcdnih č u kow
jima je II centnl pažnje lik kao nosilac romanesknog
zbivanja. U Silicyumfrontuu prvi plan ilbijaju dva napo-
redna toka naracije, onaj što prati sudbinu porodice nje-
č pekara Alfreda Knabca č sinovi č II
Drugom svjetskom ratu kao vojnici č Venna-
hta, i onaj koji se prikuplja oko sudbine č
revolucionara Juke ć Oha toka, pak, ispunjena su
nizom digresija, nizom manjih cjelina, pa je SilicUum-
.front kao roman sastavljen iz niza č Princip ruslo-
javanja romaneskne stl1lkture kao njeno osnovno orga
w
nizaciooo č još više dolazi do izražaja tl tivim
mukama i Limenom lijesu za Salcburg.
9
U pokušaju da odredi strukturnu organizaciju
č romana, književna kritika je odustala od termma
roman freska, roman rijeka, i č se za termin roman
deltaS koji se razlaže na č niz č Me-
đ ni ovo đ ne iscrpljuje složenu sliku nara-
tivnih' tokova u ovim romanima. č njihove
strukture teško je svodiva na termin č karak-
tera,jer separaleinost planova II toku sižejne niti romana
ne odvija u skladu sa hronologijom, ć prije u skladu sa
zakonitostima i prirodom sukoba - idejnim potkama u
romanu. Stoga se ovi romani u pomacima naprijed-nazad
u vremenu, stalnim retardacijama i naporednim č
ostvaruju na principu arabesknog č u cjelinu
višestruke skale nijansi ljudske drame u svijetu koji je
izgubio ne samo svoju č vertikalu ć i teleološku
svrhovitost. Na unutarnjem, sadržajnom planu razbije-
nost romana održava se č sudbinskom niti
koja presudno odreduje djelovanje svih likova i koja
opstojava koliko po mjeri č   baziranog na logici
histOrije i društva, isto toliko i po mjeri svoje č
determiniranosti. Sukob izmedu onog što je kao sudbin-
ska neminovnost zadano odozgo, iz perspektive meta-
č uslovljenosti č sudbine, i onog č
ljudskog principa, koji nastoji da đ granice svoje
historijske i društvene zadanosti, objedinjuje II sebi svu
raznolikost dramske napetosti što se ispostavlja kao oko-
snica č   dakle manjim, gotovo potpuno zaokruže-
nim i time samostalnim cjelinama iz kojih su sastavljeni
ž ć romani.
Upravo se ovdje najbolje ogleda priroda ž ć
proznog ć On kao romansijer veoma dobro koristi
svoj dar za kratku č   da bi romaneskni mozaik izgra-
đ od zaokruženih č   koje kao cjeline mogu stajati
5 Isp. npr. Željko ć Svj ž ć .sužnji u knjizi:
Muhamed ž ć Sužnji, Svjetlost, Sarajevo, 1991.
10
i samostalno. Ali, u ovakvoj organizacij i romaneskne
strukture i postavljanju sukoba u romanima otkriva se
njihova veoma bitna odlika. Historijske i prostome ka-
rakteristike hronotopa u njima time gube svoju konkret-
nost đ ć č višak narativnog teksta.
Otud Je doba turske vladavine u prvom ž ć
romanu, te vrijeme Drugog svjetskog rata u Silicijum-
frontu i Limenom lijesuza Salcburg, kao i vrijeme nepos-
redno poslije Drugog svjetskog rata u Živim mukama
samo povod piscu da na podlozi njihove š č š traga
za univerzalnim konstantama č tragedije u svi-
jetu koji je izgubio svoje moralno uporište i u kojem
logika ratnih igara dokida č zalogu bivanja.
ž ć   dakle, ne traga č za č i zna-
č datih historijskih zbivanja u povijesnom toku, ć
prije za onim što ta historijska zbivanja č za  
č ć ga sa krajnjim pitanjima svoje egzistencije.
Njegovi romani zato i ne slikaju kolektiv, niti se
historijska zbivanja u njima samjeravaju iz ugla ideo-
loških projekata. U romanu koji sc bavi ratom izostaje
kolektivna polarizacija, bolje ć ona se urušava pred
saznanjem o relativnosti pojmova dobra i zla promovira-
nih iz ugla ideologije i normiranih mjerilima kolektiva, a
č se koncentrira oko č sudbine pojedinca, koja
koliko godje đ š ć historijskog toka,
isto toliko korijen č iz svoje moralne č
predodredenosti.
Ratni sukob u Silicijumfrontu i Limenom lijesu za
Salcburg nije dat u ravni ideološkog, ć u ravni sukoba
č i   a baš se tu, u samoj žiži ljudskog gdje
je napregnut do krajnjih svojih ć   pokazuje sav
njegov besmisao, kao i sva č u svijetu koji je pre-
sudno đ slijepim silama zla. ć sa društve-
ne pozornice, pakao ratne stvarnosti preseljava se u č
jeka, postaje paklom pitanja na koja nema odgovora, a
ona tanka nit kolektivne polarizacije na mi i oni urušava
II
se pred vlastitim besmisloIIl U takvom poretku stvari
svaki č i oblik djelovanja, svaka misao postaje
sudno važna, jer se zbivanja ne mjere spoljnim, id(,'O-
loškim, ć unutamjim, č mjerilima. Zato i
pitanje koje sc kao svojevrsni refren č kroL Si/ici-
jumfront - "Može li se lancem č sloboda, život
metkom, ljubav mržnjom, ć zlom?" ne č
č samo sa š ć za konkretan č i nje
w
gove posljedice ve(; prije sa besmislorn svijeta. Ovo
pitanje povezuje sve ž č junake sa obje strane
rata, baš zato što Ile uspijevaju djelovati prema mjerilima
koje ono podrazumijeva. Upravo tu č žive muke
njihove II stvarnosti detenninirane silama lJa i nasilja,
kao što na ehu ovog pitanja č i uVježbavanje boli II
njihovom životnom trajanju. Osnove svoga odnosa pre-
ma historijskoj tematici koje je postavio u mmanima
ž ć ć održati i u knjjgama č To se prije svega
odnosi na č iz knjige osveta koje su
dosljedno vremenski locirane u vrijeme bune protiv
ske vladavine u Bosni pod vodstvom Husein-kapetana
š ć ć ali i na više č iz knjige Uvježbavanje
boli koje na podlozi historijskih slika grade svoja para-
č č I dok je Ham-Dagova (Jsveta kao knji-
ga koncipirana na č mozaika, pri eemu svaka
č i po ambijentalnosti, j po konstmkciji narativne niti,
profiliranju likova i njihovih suodnosa, djeluje kaD svo-
jevrstan nastavak prethodne i osobit uvod u narednu,
Uvjeibavanje boli kao knjiga ima višc vr!;}lnenskih iz-
yor}šta i planova. S jedne :Hrane, č u ovoj knjizi
locJrane su u doba otomanske Turske, s drugel u vrijeme
Drugog svjetskog rata i, s ć strane, pisac ć
odmak II n;ke č sadašnjosti. U
tom pogledu č Usahtu predstavlja Izuzetak u Kondžiw
ć   č opusu. Ostvarena na principu i5-
povIJestr, ona nUSl odredene autobiografske crte, ali U
procesu č nadrastanja autobiografskog njen
12
č luk scŽ.c do univcu.alne slike ugroženosti
modernog unutar totalitarnih sistema.
Kada se imaju u vidu karakteristike hronotcpa tl Kon
džicevim č i postupaka đ č vizije
na veoma labavom historijskom faktu, opravdanje zak-
č da ove č opstoje na dva kraka koji nose pa-
č njihovih č ž jednom koji je
smješten u historijski arnbliel'lt, č š ć turskovaktov-
ske Bosne, i dmgom koji polazi iz iskusiva modernog
č da njegov svjjet i uije ništa drugo do organizirani
nasilja, svijet legaiiziranih č svijet, dakle,
kOjI se održava na nasilju i č Taj svijet pOl'etue-
ć odnosa i mjerila vrijednosti ukazuje se samo spolja
:1 svojoj historijskoj dimenziji, pa bilo koji njeguv č
l1';vremena i prosrorazadohija č oznake univer-
zalno!!; i ć Opsesivna ž ć tema sužanjstva
time bIva dvostruko zasnovana, S jedne strane pojedinac
u kontekstu tako doživljenog SVijeta tekjc sužanj,
dakle. đ bez stvarne krivice da traje u lancu nasiija
ć njegovom žrtvom, a s dnlge strane on kao nosi-
lac ideje, ili č osvete postaje zarobljen tom idejom i
č
"U č ž č djela i života njegovihjunaka
spominjanje prostom i vremena ima, možda, pomalo
BOlJe perspektive, gledanja odozgo na č kao ne-
kog II labirintu tko se č da đ izlaz; a trebalo bi,
ć govoriti lz poloLa:ia č pred kim se svaki
put kao nepremostiva planina č sudbi-
na ... " Ovo ć zapažanje o optiCi iz koje je
izveden svijet ž ć č l?odrazumijcva i trdži
šira obrazlaganja. ž ć relativu.ira historiju i njenc
vrijednosti, jzdtžc se iznad njih upravo II pokušaju da his-
torijskim vrijednostima i postulatima ljudska
mjerila. Otud u đ č vizije svijeta, stalno
6 7,cljko ć nav. rad, str 6.
13
ukršta optiku društva i ideologije, apsolutiziranih č
i vrijednosti, i optiku pojedinca. su vrijednosti i snaga
relativi7.imne. okrnjene ili potpunopotrte II kontekstu zla.
Zato on hvata u š č š vremenu prevrata, da
bi ljudske vrijednosti napregao do maksimuma i iskušao
II sihlacijama njihove potpune ugroženosti. Situacije u
koje su dovedeni ž ć sudbine koje moraju
ispuniti i istIpjeti obilježava apsolutizacija č oni se,
poput junaka tragedije, ć u svijetu ncokmjcnih
č I apsolutizQvanihmjerila. Naspram tog svijeta stoji
č sa relativizmom svojih vrijednosti, ali i svoje sna·
ge, č sveden na svoju ljudsku mjeru II vremenu II
kojem, kako ga II č Jarak č pisac: "Sv<lk
se :svakoga ptašio, svakoG č glavi radio, zlo sc zlim
btisaio, a dobra niodakle".
č pozicija ć likova i proizlazi up-
ravo iZ ovog nesklada. Pred njima stoje apsolutizovana
č sile i nasilja, č ?rtva postaju na č č
i kojima mogu suprotstavili satOO relativizam vrijednosti
u: nastojanju da č ljudsku datost. Taj apsolu-
t170vanog zla i nasilja dovodi ž ć likove ili li
poziciju krivca i žrtve, iIi tl poziciju osvetnika,
nekoga ko o..'iVetom pokušava odgovoriti na č svo-
ć se č na ideju osvete.
A na ideji osvete uspostavlja se sistem č radi-
kallzma koji diktira sve odnose pojedinca prema vlasti,
,to Je opet nova 7JUttka, novu apsolutizacija vrijednosti,
ovoga puta iznutra, iz psihološke i č đ Na
tom I.1}.lCSttl uspostavlja. se i nov oblik č sužanj-
stva. Covjek sada postaje SulJrnj i vlastite optike. vlastite
ideje, a ne samo sužanj II vanjskom svijetu. Onog
se javi, ideja osvete .i ka<!a su uspostavljena
radikahzma, č b.IVa sveden na samo
Jednu dimenZIJu i zapostavlja opmm i moralni trijumfnad
svijetom koji je izgubio m()ralno uporište. Upravo zato II
č Sužnji i progonjeni i progonitelj trpe isto suž.unjstvo,
14
da bi se II brisanju razlike izmedu njih ukazao sav apsurd
č odnosa II koji je detcnniniran prin-
cipima nasilja. Pritom izrasta novi paradoks ž ć
vizije svijeta. ć sužanjstva kao rezultat intime, unu-
tamjegplana postaje intenzivniji od onog kojije diktiran
vanjskim mjerilima.
Upravo na toj osnovi iz ž ć č š č
historijski sadrl.:aj,   Ć se II č i psihološku dra-
mu lika. Naz-Omcr u spomenutoj č ne ra7.riješava
svoju dilemu: "Da ubije psinu, ili da Č ?I' č
citno, niti u njegovom odustajanju od osvete postoji ideja
oprosta kao presudnog motiva. Prije bi se reklo da nje-
govo odustajanje od osvete č č uspostav lja-
nje distance izmedu ljudskog i č č đ sile
i nasilja, sa jedne, i njihovog besmisla, sa druge strane.
i omogoc\ye završnu scenu Č ukc;oj
se č preko Nazovili ruku, uspostavlja veoma
oštra razlika đ Radžovog č i Naz-Ome-
rove ljudske. ravni: "Redao je komade siTa i č
batake mesa 1 meduprstke soli, usput č kra-
č č svoje č mu sc da su· modre i
č isto onako ć i beživotnc kao što su
bile uvezane ruke psine, đ ž silahdara, Jedino šIo je.kod
svojih ruku primijetio da jc č i to ga obradova,
to su bijeli nokti. kao da su izrezani iz č
sedefa."
poenta č na najbolji č pokazuje sim-
č planove ž č naracije. Slaganje naracije
iz dvije tel:t:nike, č i č razara historij-
ski okvir koji u ovoj č služi kao potka za imošenje
psihološke i č drame lika č sa apsoluti-
zovarum principima č i naslija. Na taj č histo-
rijski sadrž..'\i č sc u č egzistencijalni, koji na
7 Muhamed ž ć HamwDagova osvettl, Veselin Masle..
!a, SaraJevo, 1984. str. 12.
15
drugoj strani uvjetuje i ć č č
na nivou mikrostrukture, te č č
mteža teksta na planu makrostrukture.
U ravni egzistencijalnog sadržaja, kao u š svih
č narativne strukture, Koudži-ceve  
č su književno najintenzivnije. Jer, tu sc gubi
cija izmedu progonjenog i progonitelja, !mmja i ž
vlu:.nika, žrtve i č da bi se dvije, na prvi pogled
potpuno suprotstavljene sud.bine, postupno č
ć sužnjima sila zla, koje zadobiju svoje iracio-
nalne i č osnove. Otud ž ć č nose
mnogo od dramskog naboja, Dva nepomirljivo suprot-
lika, dvije sudbine koje se moraju ispuniti do
kraja prema č višeg, transcendentalnog reda, su-
ć se, spoznavši besmisao vlastitog položaja i predod-
redenosti, II č koja hrise sve drugo osim onog što oni
nose tl č ljudskoj ravni. Č i onda kada j\: osveta
uzdignuta na pijedestal vrhovnog č zakona ih na
imperativ krvi koji raelooalizira osvetu, kad je, dakle, u
samom startu č uspostavljena č granica Izmedu
č i žrtve, i tada sc po principima dramskog obrata
č sa njenim besmislonl. Na toj oSflovi izvedene
su č osveta i Musafi1'. U obje č
osvetu ć č č sa pozicije vlasti i site, pri
č intenzitctosvete č o mjeri primljenog
ž uvrede i Č Ali
j
želja za osvetom na
salan č postaje l.eljaza ć a ne samo izraz ć
č iH imperativa krvi koji se, ustvari, prima kao
imperativ č radikalizma. l Ham-Dag i Musa, u 1.clji
da ubistvom uzvrate č č identificiraju
ukupnost egzistencijalnog smisla sa č osvete. I u
Ham-Dagovnj spoznaji: "Kako os.tade sam. bezimen,
prazan i bcz ikog svoga; ni ne ć u sebi da
ga osokoli i osnažili, i u Musinom pitanju nakon izvršene
osvete u č Musafir. ć jednako u avliji pitao se
što je ustvari oboriQ olovom i koga je uhio? Svoju podlost
16
i mržnju, ili AIi-'Kalimovu č i hrabrost" - zrcaH
se ista spoznaja besmisla č osvete. iako je izvršena
osveta č žrtvu j krvnika ć ih na sužnje
nasilju. na ljude koji su č nasiljem izgubiH
svoju ljudSku mjeru j svoju ljud.<;ku d.atost. Tematski
okviri č u knjizi HamwDagova osveta ne ć se
samo II ravni psiholoških lomQva, koji nakon istrpijenog
bivaju č kroz ideju ili osvete sa rasapom
Uudskih vrijednosti u burnom vremenu historijskog pre-
vrata. Slom š č ć bune kao društvenog preok-
reta koji upravlja ljudskim sudbinama, ma koliku piscu
bio J>Ovodom za pokušaj da kroz malog, č č
razvije viziju tmiverzalnog ljudskog stradanja, isto toliko
je i tematiziranje procesa š č
nacionalnog korpusa u kontekstu č historijskih
zbivanja., Na ovom planu svojih č ž ć nastavlja
najplodotvorniju liniju š č pripovijetke koja kroz
malog č univerzalne vrijednosti bosan-
ske historije. č bodu historije akteri Kondži-
ć č suprou.1avJjaju stroga moralna č u nasto-
janju da č č ljudske vrijednosti u duboko
č vremenu. Historijsku l'1tdatost svoje sud-
bine koja sc svodi na pc>zlciju žrtve slijepe sije vlasti onaj
mali ž ć č nadrasta svojom moralnom sna
w
gorn, U ć Turkuša j Dukat, bez obzira na to što
junak prve pripada sistemu vlasti, a junak druge postaje
žrtvom licemjernih ć usudu Kon-
džic suprotstavlja ideju dobra i djelovanja po njenim
principima. Turkuša. junak istoimene č prekor.at'Uje
granice vlasti i ć da hi pomogao sredini koja ga ne
razumijeva j ne prihvata. Meho Prikaza., junak č
Dukat, dolazi II sukob sa sredinom koja ne prihvata
č njegovih moralnih č lažno ga ž ć za
đ đ obje č trijumfuju u sukobu sa
sredinom, iako su II odnosu na nju njihove pozicije bitno
č Ova č se gubi kao spoljnja, društveno
17
zasnovana odrednica sudbine pred unutarnjom snagom
č ljudskih principa djelovanja u  
koje poništavaju č zasnovanost društva. OVIm pn-
č mogla bi se pridružiti i č Jatak, č junak,
ć di)!\ljcdan moralnim vrijednostima i 7Adate
č UgIDt.ava vlastiti život - da bi sakrio pobunjenike.
Ah, koliko god je Jalak č (I moralnom trijumfu, ona
je isto toliko č o strahu pred š ć nasilja. No, i ova
č objedinjavanjem psiholo..4kih i č tomova lika,
koji se medusobno uvjetuju i ć č
tome da je ž ć pisac koji se otvara za neposrednu
životnu stvamost ć d..1. č uhvati 11 3vim
nijansama njegove egzistencijalne zamke, on u tom smi-
!:>lu podsjeca na ono najbolje u š č č
tradiciji. prije svega na Skendera, Humu i
ć da navedemo samo naše č izmedu
dva svjetska rata, koje u pojedinim aspektima narativnog
postupka ovaj pisac ponekad i direktno nastavlja. Kon-
ž ć otvaranje 7,8 neposrednu životnu stvamos:t i ma-
log č u njoj, književno je najuvjerljivije u trenu-
dma kada se taj č dovede u situaciju č sa
vlastitim č normama. Rezultat takvoga č
jeste č sudbina, ali č i trijumf elementamih
životnih vrijednosti, kao u č ć koja je po toj
svojoj osobenosti č za prozni opus ovog
pisca. Za razliku od ove, č Džela!ov san, koja đ
tematizira nadu kao osnovno ži votno č donosi pot
pun slom junaka, č se ludilo na kraju ispostavlja kao
kazna za č grijeh, ali i ka7.na koja do1azi iz meta-
č zasnovanosti egzistencije. U laljizi č Uvježba·
vIJftje ž ć ć unekoliko č odmak u odnosu
na č iz Ham-Dagove osvete. Na jeduoj strani to sc
ogleda II otvaranju č spram realnog svijeta, pri Č  
ona nos) ohilje7Ja fantastike u onoj mJen u kojoj je
neposredna stvarnost iracionalna, paradoksalna i nevje-
rovatna Na drugoj strani pak, taj postupak ogleda se li
18
napuštanju hisrorijske, odnosno pseudohistorij-
ske č i pribli7.AVanja vremens.ke osnove ka sadaš-
njosti, Veoma mali broj č u knjizi Uvježbavanje boli
lociran je u turskovaktovski period, pa sc ona parabo
w
č narativnih stmktura iz Ham-Dagove osvete ovdje
lnmsfonnira II neku vrstu magijskog realizma, ili pak u
č koje crpe II izvjesnoj mjeri iskustva stvarnosne
proze. Promjene na makroplanu proznih struktura uvje-
tovale su j promjenu narativne optike. ć pri-
č iz č II knjizi Ham-D<Jguva osveta objedi-
njavao je II svom govoro perspektivu odozgo, svojevrstan
božanski pogled na č koji se č sa perspek-
tivom odozdo, perspektivom ljudskog pogleda na vlastitu
č i č Ukrštanjem ovih dvaju pogleda
na č u vremenu društvenog prevrata i nasilja uka·
zivala se sva č njegova položaja II svijetu obi-
Iježenom silom, :?:lom i lancem č te S1JŽaujstvom
ideji osvetekojaje završavala uspoznaji egzistencijalnog
besmisla. U č iz ž boli ć
č razlQžm je u nekoliko pozicija
nog pripovijedanja, pri č č II č što je
č provjerava i vlastiti etil:ki stav, koliko j
vove svojih likova. Književlla kritika je u pokušaju da
definira ž ć narativni model uvela razlikovanje
izmedu pozicije č i pozicije bilježnika II samom
narativnom tekstu. ć ž ć narativni postu-
pak sa postupkom Camila ć Medutim, ovo
đ biljeinik, kao ć ž č termin,
niti pak đ č koje prije svega važi 'TJ!
č epsku situaciju, ne zaklapaju orlnQt>e na skali
narativuih postupaka u ž ć i ć
zama:. Postoji 7natTia mzlika đ ć 1 Kon-
ž ć narativnog modela, ali O1t3 se bazira prije svega
na tome što Sijarie ostaje dosljedan tradicionalnom
fl' lsp. Zeljko ć nav. rad. str. 12-13.
19
č dok ž ć tu vrstu č razara
ž ć sc savremenom narativnom tekstu tl kojem
se ć č sa motivacionim tokom fantas-
tike, iH se pak osamostaljivanjem junaka i njegove is-
povijesti, kao npr. u č U §ahtu, te njegovom identi-
fikacijom sa aktuelnim autorom dostiže no samo č sa
autobiografskim crtama ć onaj tip narativnog teksta
koji lebdi izmedu dokumentarnog i č đ
č o č sudbini i ć udesu svtjeta.
Taj princip organiziranja naracije č dolazi do
izražaja li č Covjek sa broja tri. on je u ovoj č
prisutan č i na nivou ek:!.plicitne poetike; Č sc
dogodilo, zbog č vam i kazujem ovu č č sc
od ove č č nadalje ostvaruje kao doslovno
preuzimanjejunakove ispovijesti, bez bilo kakve š č
intervencije tl njoj, ne barem intervencije ek."'Plicltnog
karaktera, Postupak potpunog prelaska u optiku lika
zultira č koja je doslovan snnnak same stvamosti,
ali stv'amosti zasnovane na č na č obrd-
tima. na nizu JXlradoksalllih situacija lzkojih proizlaLi da
naš svijet i nije ništa drugo do beskrajni nered, Otud i
misao iz č U Jahtu: "b'",sleda da je u živutu redovito
sve u punoj suprotnosti", djeluje kao iskustvena konsta-
tacija o neredu svijeta u kojem se zlo nasladu je
š ć U kontekstu i naslovna
smtagma knjige č pokriva gorko životno is-
kustvu, 7ivot, dakle, kao stalan proces   boli.
Logika č i koje vladaj,u II nepol-.'Telinoj
stvarnOSti, č zasnovanostI ž č na-
rativnog postupka, i ć da ove č funkci-
oniraju kao doslovlli l;nimci svijeta kao prOt:csualnog
nereda.
Život kao zbir č i paradoksalnih okolnosti
temeljna je ideja ,ll č Tajna jevrejske kut'e, tula
angorska č 1 Hajka, a pogotovo u ć spomenutoj
č Č sa broja tri. Paradoksalnost č
20
l
f
I,
i
položaja u svijetu obilježenom surovom silom možda se
ponajbolje ogleda II ovoj posljednjoj, Kao podloga nje-
nim složenim č mrežama dolazi sasvim jed-
nostavna fabularna osnova: č p<lveden na strije-
ljanje jz straha da st' ne prehladi mijenja mjesto u stroju
sa :wojim susjedom, da bi na tom mjestu u njega upro
pn-tom č oficir i odredio ga za strijeljanje. U
sudanI bizarnog straha: od prehlade i zbog usuda koji
odreduje č kraj lika, pIsac razvija efektnu gro-
tesku, na kojoj ce kao jednom od formativnih č biti
bazirano još nekoliko č u ovoj knjizi, Prijt; svega
č Tajna jevrejske kuce. 1 II njoj se groteskna vizija
svijeta razvua na jednostavnoj i bizarnoj fabuk majka
vodena fiks-idejom da je u staroj jevrejskoj ć sakri-
veno blago najprije otkupljuje ovu trošnu Ć a potom
cijelU porodicu u potragu :ra blagom. Ova fiks-
-ideja razvija tl karikaturalnu zlatnu groznicu, koja ć
majku odvesti u smrt, a cijelu porodicu u č ludilo
inata da se "nadmudri Jedan mudri na1'od" pronalaskom
ć blaga. Kopanje po ć zidovima i po-
dovima vodi potpunom rušenju ć ali time ludilo"
zlatne groznke" ne prestaje. Jer,jednom predena logika
prirodnog poretka stvari proizvodi cijeli ni?: paradoksal-
nih situacija koje neumitno vode č kraju cijele
porodice.
Podloga za sliku našeg svijet1 11 č o
žutoj angorskoj č takoder je veoma jednostavna-
č je naime, ljepše u zatvorskom medu raz-
bojnicima i ubicama, nego u svijetu izvan njega. Na č
? šok spoznaje kojoj
Je sVIJet č SVIJet zatvora, zapravo, SV1JCt reda j
humanih odnosa. dok je svijet sa ove strane zatvorske
ograde :t.asnovan na neredu i nasilju.
lJ tom aspektu ž ć č filo7nfije
otkriva se moden1;l srž njegovih č koje se književno
održavaju na tanahnim. gotovo neprimijetnim vezama i
21
prelazima č u č koje potom dobija
obilježje sarkazma i Taj trenutak narušavanja
prirodnog pore1.kn. ih barem onog poretka za koji smo
uvjereni da jc prirodan, Izdiže č i paradoksalno
na nivo zakonitosti prema kojoj funkcionira č
svijet. Stoga bi kao moto ovim č mogla doci
č iz č U Jahtu: "Zar nije život jedan stalni
nesporazum, ali tako izrnontiran i udešen da funkcionira
upravo savršeno'l. Moto, zato što ć na svu č
višnu zasoovanQst našeg svijeta, ali i 7,ato što na nivou
eksplicitne poetike ukazuje na bit ž ć priVO"ie-
đ č postupka. Naime, č iz knjige Uvježba;.'(fflje
boji u ironijskoj i grotesknoj dimenziji svoga č
utemeljuju se na iskošenoj narativnoj optici. na onom
fenomenu koji su   formaJisli definirali kao postupak
č ž ć postavlja č tako da ruši automa-
tizanl naše percepcije, da bi na ovom iskošcnom pogledu
razvio niz grotesknih situacija kruz koje provodi svoje
likove. š ć da definira č osnove Kon·
ž č književl:ijI kritika uspostavlja veze izmedu
našeg pisca i Hann<;a, ali i veze sa nekim aspektima
č magijskog realizma. Pri uspostavljaIUu
ovih komparativnih paralela tl ž ć č nužno
je imati u vidu i nelto šire obzore. Ironijska j groteskna
dimenzija književnosti obilježavaju gotovo sve
č poetike. kao što na drugoj strani ispreplitanje
zhiljnog i č kao postupak organiziranja ll1oti-
vacionjh tokova dolazi do izražaja u evropskoj prozi od
Džojsa i Kafke na ovamo, Zato se u povodu ž ć
povezivanja, i onog asocijativnog tipa, sa piscima
magijskog reaJrzma teško može podrazumijevati odnos
uticaja, ili oponašanja, vet prile ona duhovna srodnost
razvijena na č doživljaju svijeta
koji karakterizira naš vijek .
9 bp. Željko ć t1av. rad. s.tr. 16.
22
l
I
,
ć u vidu da ž ć č gradi
arno od č prema kraju, onda se.kao č meda.<i od
kojeg 011 polazi II profiliranju svoJe poetike nužno name:
ć i č tradicionalne proze, a ne samo ovaj
asocijatlvni priziv ili pisaca č
magijskog realizma. No, 'upravo sc tu ogleda. jedlUl od
najizrazitijih osobenosti ž č kao prozaika - prt;-
danost č i č pri č je a1a.:enat na svijetu j
svijesti junaka kao polazištu za izgradnju univcf7A11nc
č drame u svijetu ć rasulom vrijed-
nosti, svijetu kojim dominiraju nasilje i č te logika
č i paradoksa kao krajnje odrednkc č
sudbme. Baš po tom osianjanju na tradiciju, da bi na njt>
nim iskustvima i vrijednostima dosegao maticujecmog
oci kljm.'<nih tokova naše savremene proze, ž ć za-
uzima č mjesto u kontekstu š č književ"
nosti.
EnverKAZAZ
23
SUŽNJI
SUŽNJI
UQd Ć ć ć do đ ima oko šest
puškometa, a to su i dok ne
stignemo ć smisliti šta da č s ovim pas-
jim sinom!l - slagao je misli u glavi Naz Omer i
usput posmatrao Radžov potiljak i one mnogobro.jne
zulufu su oštro
štrljac.li ispod m.lo nakifvTjene đ niz oba
obraza,.Pogl!:dlllJ.ljeJMim silazio paniže, ukoso niz
RaMova leda uokvirena II jelek od
zatim niz dvije __ ž J.ltkane zmije po
mkavima na ,§.YilenQj apteriji, do  
bro sam ga pritegao, krmka" porillšII Naz j
tade s č na Radžovitn zaledušenim šakama i
č prstima s     se
gotovo samo mogao nazrijeiITNaž Omer othuknu:
- Stala krv. psmL..
UkrltellJLRadževdal;;e na ledima bijahu modre,
s bIljedim zapi.oŠtima. i da nijiqmvJesamattrnWtlr
kovrdfa i nekoliko nabreklih žila i brzog hoda koj im
je i?lao -ispred njega, Nazu bi se č da to ruke
mrtva č Takve beskrXDe š!!.k"-l:le·
dao je ovo vrijeme -dok je trajala pobuna' - i
kod onih što su vješani po krošnjama lipa i kod svih
onih oborenih olovom li trku i metežu, Svi su imali
isto ovako beživotno modrilo u .
oko _.usana, a' -nokti su--kiid -'še-dobro
27
ć   !mju da

"Božije davanje" - pomisli i jstovremeno ć
težinu puške na ramenu i prženje rane na trbuhu
ispod kožnog pojasa, "Kako bi bilo da ga zavedem
za onaj šumarak i ubijem. psinu?"
Gazili BJLuskom č   nepregledno
-riimse davno uzrele 7.ohve i
dogotJe1e-ljetmeiz koje se nisu mogli č ni popci,
a šutnarak.)cao.--kak\LO....OgroJlUlQjailo ptice, pribli-
žavao se da ili poklopi. Naz Omer je znao da u šumi
ima hladovine, ima zasigurno i kakav ć č
ili dubolijež s hli;dilQ)J1-vodom. i moglo hi se sjesti,
skinuti pušku pa zatim razmotati rubac sa strom i
č ć hatak mesa, r:as:porcditi me-
duprstke soli, ali sta dn prvo č Da ubije psinu,
ili da č i drugo, znao jeto, ć č
ali šta od toga dvoga prije? Jesti, pokupiti mrvice
kruha s š č napiti se, s Božijom ć vode
i podri gnuti jednom, dva a onda ovom zlotvonJ
ć Ustaj! Stani uz to drvo! N e tako, tamo poda)je 1
Okrenider glavu. hajde ... [jj da uradi obrnuto·· da
č zadu u šumarak, oprezno da psinanc napne
horoz na pušci i krehne krvniku u potiljak, u onu
oznojenu gutu kože na vratu, pa da tek .QnQl:l_kao...
č u miru jede?
Dok o tome razmišlja ć iza Radt.ovih đ i
dok im se sjenke pogdjegdje i pokatkad s"stignu i
dotaknu na puteljku kojim hode, Naz se istovre-
meno, u potaji, na najskriventjem divanu svog ć
pitao šta slag-.ti dizdaru D-lanu kad ga ovaj bude
pitao šta je sa sužujemJJltE.arnisli ..    
kao}l!kl.llC.l'Jl!letlja jezikom?Gotovo đ šta bi
mu di,,dar mogao ć ..  
tcl?Lpamet 1>9piol Zar nisi _ č TaJ-
Sužanj je .l!Qle!lla .. zvjerka,. tahinšah, si-
lahdar, i.nali li? I ti ga, Naz Omere, ubi? R"'ta, ako
ć   ... . .
- --
  Ć kao ogroman dukat, njih.lo
glava, a zemlja je č od '.ege.
Šumarak šc' sve brže primicao na horizontu, j obo-
jica su, se, ć se baš tu, u toj zeleni
i hladoliježu punom Božije ljepote i davanja, ili na
bujadima, razmrsiti sve što jedan
plete u glavi, a drugi č da se č
č da bježi'! - da tako č dizdaru,
vagao je, puta sam ga odvracao da se ustavi, a
on, Džan-dlzdare, ni bijele nl crne, no č niz
urvinu, j šta? Uzmem ga na nišan. spustim cijev na
ć pa onda mnijem - bolje je ruže, u butinu, da
ne padne mrtva glava. ali puška, Džan.dizdare, new
vjeran drug. zanese pod sisu i eto šta hL." Nije mi
loša ta laž, jokl Aliako dizdar č ć
č "Jaz;JJk,. Naz. O_I1lc",L Grd1ln..Jll2uk i još
grd.jtetaii<>tehe i po .ntene!Kako .. prati
obrazprc.d p!!ffiom ć kad mu đ rta Drinu
Ž   š II č ti
  Ć Naz Omere, u penjge.
u surgun da tueam kamen u Vran-
duku zbog toga, . a tf ć š Ila moju dušu i vjeru, '
29
· . omastiti konop na najvišoj grani. ć š Iijcpog .. mi .
-dinafff ,.' "
,-" '-',
  Č  
a šuma š sve teža:--
  S liaburama i fiŠecima
a isptei! njega: pOgnut i
lOVrine: š       Ć i
majkikSIika je jasna.\c'<t:elIi kao kašika č
JmJn\Llu:ed č avlija. sluša ponovo
- odnekud, kao s drugoga svijeta. pucanje pušaka i
njisku mamenih paripa Radžovih paš.lija, fijukanje
kamd:!ija, i n'j2l!d, sve to č č vriska:
"Ne,   si brat (ID Bogu! Nemoj mi biti
djecu> kukavici!" Taj strašni košmar igra Nazu II
č vidu, sjedi u ušlm' da ogluhne . .Kao da sad
sve to pred njim č raspoznaje Radža kako
    š !smtvo meso njegove č
ne ć dok mu majku nagone Radžovi momd uz
kameni zid i biju tatarkama. R.adž č zmiju
kapetansku, zadnju! Da gleda, da sc nagleda!"
Dok se to pali i reda u mozgu, dok nanova
preživljava prošlogodišnji pokušaj pobune i pokolj
koji je odobrio Ali Namik-paša, a ovaj pas Rad:! to
izvršavao sa buljucima marnenih i kjvt1th Turaka po
derventskoj i ostalim krajiškim kapet.anijama, Naz
odjednom ć oštrim bolom u trbuhu ranu od
Radžova olova kojim ga je onog popodneva sastavio
prašinom nasred avlije i mislio daje mrtav. "Je li
i to Božije davanje što sam pre1.ivio i lar ne brbilo
ljepše da sam od ove runt: i ja umro
n
- pomisli i
30
ishuknu iz prsiju vreo. usopljen dah. )tKako bi biJo
da ga da ga okrenem. da se pogledamo i da
ga upitam pozna li mc" - misao mu dode u mozak,
ali odmah zatim č mu se to jalov posao, jer
ovakvi č i ubice nikad sc ne ć ni
imena, ni izgleda, niti bilo kakva biljega onih koje
ubijaju i č "Nemaju ovakvi vremena da 7.agle-
daju ono što - Naz Omer odmah sastavi misao
kaQ .9pravdanje na prVu pomisao. ilA i što bi mi to?
Da nanovo ž š pogani" - i
zato prevrnu nevidljiv list rustvorene knjige u sje-
ć l pred č mu izade Gazija Husein.kapetan kad
ga je jutros pozvao da đ pred njega,
"Ti si Naz Omer) sin CerimovI što ga č
prije tolikog vremena Dželalija na prevaru? Rekli su
mi d. su ti lani ć prag mrtyim.ku<:.!'m priklopili
i da si i ž glavu na jedvite jade izvukao, Ako
l
sinko, ako! ZajmTiisu ć vratiti! Nego, imam lAl
tebe važan l.adatak, boljeg nisam mogao ć
Ć Š u tvrdavu i predali dizdaru sužnja, vezi-
rovu desnu ruku. Ja bih ga rado posjekao, ali teže
prete7",. Valja nam spašavati beg. ć Ti
njega otjeraj II Travnik, a neka ga dizdar sutradan
otpremi II Zvornik paši ć da na Drini :izvrše
razmjenu. Upamti da na dlanu nosiš živu žeravicu,
pazi da te ne č HQtu da ga živa j zdrttva
predaš u tvrd.vu, a sad đ do č š da ti ga
predaju ... "
Ni u snu jutros ne bi mogao usnitj da lt carskom
č j vezirovu zarobljenom negdje
31
pod Sarajevom, raspoznati ovog ž ubojicu koji
muje zatro imc. lOJe li i to Božije davanje
1
' - ponovno
othuknu, š ć da li prsima stiša oganj i
ć ć kao što se oštrim nožem č ko-
nop. Ali se struk. kojim htio to ih
ne, bio dobro uvezan za ovog sužnja ispred sebe. ne
pretrže, i Nar. Omer se pitao ko sc to tako strašno
poigrao s njim i gurnuo ga pred
Ako ubije sada zlotvora i poklekne pred osvetom,
ć pogaziti datu č Gaziji. Uradi li obrnuto i
ne ubije krvnika,l']11a pod njim proplakati.
Dokle god bude živ ć imati obraza da ude u
šljivik gdje su mu zakopalla ć i mati, i kako da
im kaže molitvu? Postoji Ji č i teža kušnja od
ove II kojoj je sav do gule duše.j ć je kako ga
sapinje j davi mnogo č Š Ć negoli konop ovog
zlotvora štn ide ispred njega. Neka!foJ>Lmogao .
pregOljeti namijenjenu mu smrt od Radžova olova,
koju joo i danas nosi kao modru zmiju preko cijelog
trbuha, i što sc š Č se vrijeme
uzjoguui j zar _je ć potrati u
mozgu i duši onu prošlogodišnju klaonicu koju je
zapamtio dok je nedouhljen le71lo u prašini i krvi?
Može li zaboraviti č zapomaganje i sve one
molbe da joj ne biju     ž     djecu? I li šta
se to sada sve spepeli1o, izmetnulo? U šta? Šta je
sada moja .mrtva majka, šta su moja ć iska-
sapljena olovom i nadžacima na ć pragu?
  ovaj pasjj   koju
nosim) u osvetu koju
---"
32
"Bože" - pomisli Naz Omer - "je li i to Tvoje
davanje, ilL .. !' Misao se ustavi bez odgovora i on se
nanova okrenu rnalopredašnjim pitanjima: "Šta su
ona tri me7.ara u šljiVIku, poviše ć Šta su ti
grobovi u meru, sada 1 ovdje na pustoj, č
ravnici polegle raži, na puteljlru
što krivuda prema tvrdavi, na domakn kasabet.šta....
jc Radž č od njihovih života, ljubavi kojima su
se voljeli i kojima sam ih vulio, od sitnih radosti i
-- -. ,.-- - - --
ć od č neizmjerne ljubavi i oili:lcanja da
nas trojicu} nakon č pogibije u Travniku, č
i izvede na pravi put, da budemo ljudi od imena i
č č od svake nepravde i mržnje? U šta je to
ovaj pas spepelio'/"
č kako gO'd okrenuo i sveo č pod
jednu nevidljivu crtu u mozgu, Na;>; Omeru se č
da su mu ć i mati. ona tri groba kojima više ć
smjeti ni pristupiti da izmoli oproštaj, niko drugi do
ova mrtnja koju nosi u duši i osveta koju plete u
gl.vi. Č A kad malo bolje porazmisli - oi
mržnja ni osveta nisu ništa drugO' ć ovaj pasji sin
Radž-silahdar, osoba koju nikad ranije nije ni vjdio
ni č i kojega jc upoznao prošle godine !md je s
vojnicima upao u njihovu avliju j č da kolje.
"Bože, odakle mi to dolazi u pamet" - poknša da
se oslobodi doticanja svojih najdražih s ovim zlo-
tvorom pred sobom; aH ko može mislima zapovi-
jedati, ko?
til šta na kraju krajeva Nuz Omere? Ovog
sužnja
l
psinu koja tl ne vrijedi ni šaku pišljiva boba?
33
Njega ć i zemlja iz svog trbuha izbaciti da je ne
-pogani. alThko god okrenuo i obmuo, Nu Omere,
ć š priznati da Radi ima svoju Ct jenu, golemu
kao...najviše brdo nanizano s dna pa do vrha duka-
tima. I ti ga, makar to ć š ć vagaš na svom
kantaru, Naz Omere, je li tako? zbog č ga
loliko mrziš, Naz Omete, kazujLZbog č mil.
toliko utegao konop oko ruku da su modre kao
tvoga1uvopiju, i di7.dar Džan zna
vrijednosI njegovu, pa i palia ć ga č kao
rijetku zvijerku sa skupim krznom> a ako ć
pravo i caru gospodaru je stalo do njegova života,
č za njegovu glavu nudi bega ž ć je li
tako, kazuj?"
Ko mu to govori? Nikog nema izmedu njega i
sužnja, svud gluha tišina,jedmo č svoj i Radžov
topot nogu, ali neko guvon: "Zašlo si dao č
Gaziji da š ga živa i zdrava predati II đ i da
ć š ga pazhi law dva oka u glavi? Ima 011 svoju
Naz Omere,     nc bi ga sutra
  Ć s pratnjom kao vezira u Zvomik paši Fi-
ć a on ć ga č kad živ dopadne na Drinu,
i pod č uvesti i svakovrsnim jelom i ć
ponuditi, pa i na splav izvesti i kao kakvog pobjed-
nika prevesti na drugu obalu rijeke gdje ga č
Ali momci ...
  Naz Omete, šta si ti, a šta ovaj
R.dž-silabdar'UigJUl'!.!Lrvi pogled držiš II šaci kao
miša, kao kakvu bubu -vlasnik $otmu i života i smrti.
Pušk"Ji je l1l!!lJ:llll.   kao zdrigao ždral, za
34
PQjasom su ti dvije kubure napunjene
zrnom. a 1 jatagan ti viri iz hensilaha. Možeš
, ć kakvu izabereš, ali što onda. Naz Ome-
re? on je tvoja č mržnja i tvoje je pravo da
zadovoljiš tu osvetu koja te stisla za dušnjk i s tim
nema niko nikakva č pa opet ć š ti morati
polagati č ako mu se illo dogodi. Pa ako se
nekako i pred dizdarom i Ga;rijom, što si
č Nisi li sam priznao da tc ć ti
ć i majku, izmemuo u mr).nju i želju da se svetili,
a šta su te dvije č Kazuj, NazOmere! Maloprije
ti je došlo II pamet da su i mržnja i osveta Qna tri
groba II šljiviku, • Radi jc tu pred tobom, gazi
pognute i ako ga sad ubiješ, ponovo ć š ti
ubiti ono što si najviše cijenio i volio. Ubio hi t ć
i majku, a ona te je č da nikog ne mrzi!, da se ne
svetiš. a na koncu konaca, ubio bi i bega ž ć
koji č da ga razmijene ... "
  _ mu se da ć ga taj
č glas kojt mu sjedi u ušima 7AlgUšiti. HDobro.
ko jc taj Radž? Č ili dim iz likveLZa<uJuh-
koji jednom u hiljadu godina đ na svijet iz
č k!lt1@..pakla i č pretvarati sve
ljubavi II mržnje i osvete? Je li ovaj pas Božije
davanje i da li je bto puki č što je Gazija odabrao
kod tolikih ajana baš mene da ga danas gonim II
đ i da ti njemu prepoznam dušmanina? Ko me
to tako strašno kuša i opominjc, ko ... Eto, zbaciH
smo carski pašaluk, Bosnaje š č i umjesto da
se radujem.,,"
35
 
  nl zamijetio kako su davno tza
sebe ostavili šwnarak i kako je l1lŽevo polje. zeleno
kao jod, ć II prirubu horizonta, a ispred· to tek
spazi i to ga najednom istrijeznt -- nizali su se
krovovi Travnika su mu
prod č bij.eli dimm<Uznad ć i mahala, bi·
jeljeli su se vramvi \lII1kib ž    
kao deva, primicala se č
đ fi tabijama i kulama.
Sunce je i dalje žeglo iznad njih i Naz Omer je,
umoran od malopredallnjih .trabota u glavi, od puta
šm ga je pmgazio ć ispred sebe ovu psinu,
Radž-silahdara, od puške na ramenu i težine kubura
j fIšeka za kožnim istovremeno ć 1
nešto gorko u ustima..Neš.l9..Q1lQmLnp.no kuc
hrdava nol' .. ili zapoganjena bakra; ta mnka u njemu
se širila niz jezik i sve nju do skrivene iznutrice,
kao da mu je neko nazor, č zabadao krezubu
sablju II č
Taj ukus nije nestajao ni kad su stigli pred g>iDZ-
          ni kad je kundakom udario
nekoliko puta da im straža oslobodi ulaz, niti kad je,
predavši dizdaru živa i 7.drava RlIdža silahdar., sjeo
sav od nekog olova \I tijelu i duši pored.hla<lllog
tabiji da predahne. ilida ga grizla
po nepcu i jeziku, bola j :Merala sve do živa srca, i
on, ne ć šta bi sa samim sobom, sjeti se č
i č razvezivati, šareni lUbac..,R<:daoje..koro,,<k.,
sira i č batake mesa i mcduprstke soli, usput
36
ć č č svoje ruke; č mu
se da su modre i č isto onako ć i
heživotDe kao što su bile uvezane ruke psine} Radž-
-silahdar •.
Je.dioo ..   d. je
č i šIo ga obradova, lo su bili bijeli nokti,
kao da su izrezani jz č sedefa."
37
DŽER-BABA
"Što li je toliko gJanjca j ć - ć
kud s mislima, ni kud sa samim sobom. meškoljio
se II dokonosti ć kako mladi ć pns-
rnotkomjambeza č u rastopljen loj
va poopružellOj, š č sablje. "Kud me Bog
kazni da mj ga da za društvo u nevolji?" - nastavljao
je mukom, neknd duboko II svom mozgu da se
prekorava. ć one nejasne slutnje što su nasr-
tale, gnijezdile se ništa ne ć ć niotkud ne
ć II č pritaje i zamctenjaštva; ć
ć :ru heftu, ć od odmazde • .a č š č II
pobuni protiv turske uprave u Bosni, iza teških
tavanskih vrata ležali na prljavim krpama. puni neiz-
vjesnosti i straha da ih ko ne oda, ne proda. Stariji
ć je ležao drven, sklopljenih č a znao je
da ne spava, ć da kao i on misli, ć kao
lastavica ona sve debela, teška ć da ć na-
novo, s prvom priHkom, uz austrijsku ć Bosna
pravo II ruke š č ć ć agama j ja-
č bezimo, pa zošto onda ne biti strpljiv i ne
č "Mater im poganu, da im mater ugursuskull<
cmok:tao je jezikom u usnoj duplji, ć ć
gorku č od dima, od neopranih zuba, od
kiseline što se iz trbuha pela naviše, ljuta kao zeher.
"Utekoše preko Save s hanumama i zlatom, a ti sad
lunuze, l ti Naime, Buska - vi prdite u ć
38
č i da vas pohvataju ulani i povješaju
nasred Travnikal!! -- okrenu sa teško, ljuto, kao da je
željo tim pokretom sve zaboraviti, obrisati, poslati
li materinu. ali džaba; od misli ni preko mora, ni
preko plavog neba ć ne možeš, Pa i da mu sad
veZirovu unuku metnu pod njega. opet bi misli bile
tu, zakofrJjene. neraspletene, pod č š ć
rom, u kutiji glave. Pa tek ona b1entovina, jaramaz
Huska?! Glanjea sablju kao da u svatove. Jara-
bumtobe ekstafirala! Vrati mc, roba svog, Bože, na
pravI put' Vratil ć ć opet, kad sc duboko
ć ć kao utvare na avliju, ć noge
i pokullati da Arnaute što su II koljem ogra-
đ brlogu okovane buljuke ustanika. UMi
idemo, !unuz-efendija, ali ne bježimo. Mnogi ć
ostati kao inat, kao prkos turskom zulumu. Kamo
ć da im mogu pljunuti II brade, pa neka ide glava,
aH postoje, Junuze, više stvari, ć od vjere, pa
moram. Taman kad se č razrahate, kad budu
mislili da su nas ko muhe podavili, ti sa ljudima,
ožeži. Prži ih i ognjem i sabljom. Ne dajte im mira
da oko sklope! Neka znaju da Bosna ne miruje i da
ih ć   - zvone mu u ušima č
kad su se rastajali na pounskom putu, "Zašto sam
dao besu, zakletvu? Zbog toga što su konjima ras-
trgali Mustafu? Može li zaboraviti meso koje,još
živo, još vrelo, ć u krvavoj pjeni? Pa one Mus-
tafine kosti poprskane krvlju i otkinutu
ruku?"
39
Ponovo se okrenu na tankom dušeku i daske na
tavanu škripnuše, !luska se prenu, prekide podmaz-
IV1lllje sablje, pogleda ga široko otvorenim č
Ne drinjaš bah?
- Baš te briga - odvrnt. mu ljut što raskide
ć na dvoje. nekako ukoso, pa mu osta onaj
manji dio: samo Mustafina ruka na u1aru oznojenog
konja, a one dvije ć pokri nešto crveno kao krv,
- Č baksuzc, možeš li mi ć zbog toliko
gajdariš? Gledao je krvavim, neispavanim č II
Husk.u.
Da lm lakše mater kroz mater ć eto
zašto, beže! -momak se smiju1jio onim nekim samo
njegovim keserenjem, koje mu je č na prezir i
na jed, na zehcr i na stvarnu radost; u tom izmi-
ješanom. ć š licu stajali su samo bijeli,
č Huskini zubi kao potvrda da je ona gri-
masa osmijeh, a ne nakupljen ijed, otrov zbog za-
paljene ć i povjeilaoe ć
- Misliš da č bolje ć ako je polojiš?
- sad mirnije, upita,
- Lakše se vadi. A kad se ć lahko vadi, pola
posla ti je završeno,
I ponovo podiže sablju, ispravi je :iznad glave i
gledaše jc odozdo poluzatvorenih č Zatim je
polahko, nježnu utisnu u kaniju i metnu pored sebo,
č : Dina mi i imana, ć ć poginuti. To
č mimo, jednostavno kao da je ć pokopan, kao
da g. nema, I sad samo valja č da naplati
dug za ć za č 2'.a Bosnu,
40
- Šta kažeš? - upita kao da je č momkove
č i 7.ag1eda mu se II lice opcrvaženo č
ž ć bradom. - To što š beže. Sve mi se
č da ni mene više nema, Č
- Ne bl.ntavi, još š tl...
- Ne sokoli ti mene. ja znam svoje, I pravo je.
Kud mi ć neka j mene. Ali samo da namirim,
ne svoju, no njihove glave, Halal im moja krv!
Šutjeli su, Izmedu njih je stajalo jedino živo
disanje i 1ahko hrkanje starijeg ć - ć
dati dragi ć Samo to, P.ponovo potonu u
ć
- Šta gledate? - vikao je Drer-Baba, Nosite psa
pa zakopajte. A još bi bolje bilo da ga psi izjedu!
Pih,
... Pa šta sad č š Šta misUš? Da se miriš s
njima? Nema s njima ni nagodbe. ć š
lh ko domuze! Klati!
U glavi mu odjekoje č glas i vidi ga raspo-
jasana.   Č č Stajali su prvo nijemi,
sakati, pobijeni nad Mustafinim iskomadantm
jelom. Pa onaj crveni ben na hcu. č otvorene,
prepadoute kao da još iz njih izbija urlik smrti,
Pod rebrima ga žuljaju Kubure, Neka žuljaju. Ako
se makne, ponovo ć biti ć na tavan č
za teška vrata, fluski na č pred proricanje da ć
ć izgubiti glavu mže KaIi-bunara kad budu
pravili pometnju i gungulu, Zato ide nekud, a kobu-
re, pune pralJa i olova, žuljaju rebra.
Neka ih,
41
Da mu jc nekako prerušen da đ na š pa
da vidi č   š ć   pehlivane što sad
ljube skute kajmakamu. muftijid, kadijama i svoj
silesiji č i anadolskoj što se slegla
nskon provale i pokolja. A kao č su u svih
dvadeset č Marnija iskali od Boga Gospo-
dara da poživi gaziju Huseina-kapetana, da mu dad-
ne ć i zemana što razagna sultan Mahmudove
izjelice i kaure. I što još? Da vidi... Zadrhta li Junuzu
žila pod grlom. Ona žila što ide lijevom stranom
vrata i uvire iza uha. Zadrhta tl njemu žut mozak,
stresoše se džigerice ...
Da vidi Dm-Babu!
Džera' Eh, Džera ... suhe usne obliznu jezikom,
č so po skorenoj koži. Obliznu se opn!. Šta radi
Dm-Baba? Hoda li opkoljen subarijama? Neka je,
pa šta? Neka ih ima uz njcga i desetorica! Opet bi
ga sjeckao, ć po ć ovako na rezove.
Rezao bi ga 7..3. Mustafu. Za oca. r za sebe, zbog ovih
modrica po ledim •.
I tad Junuz č da važe na nevidljivim tasovima
ono ć dato Dev leI-begu da č napada i
kolje Kara Mahmud-pašine ubojice i oslobodi .ur-
gunlije što .u iz Kali-bunara da ih otjeraju u
Carigrad i ovo č njegovo, to što mu je unutra, u
duši, Mustafinu smrt, osvetu i mržnju. I to pretegnu.
Visoko č ć dalO razbj.žalim gazi-
jinim bezima. a ovo potonu II njemu teško kao
topovsko dule. Džerova glava pretegnu; on je vidi
č 8 iskeženim ustima, č č
kOJe mole. Junuza mržnja ttže, krv ga uspravi do
Šindranog krova na tavanu ...
Ustade.
Č   Huska, kako bi bilo ... ?
I č da ga ć Huski ponovo zaigra
težak, zagonetan osmijeh na licu. I damar mu Je
igrao na lijevom obrazu. I ruka mu je na mahove.
sama za sebe, bez njegove volje, poskakivala kao
tuda, Samo upita:
Šta nam dimije, beže? Zašto fcreW"?
- ć dimije, samo feredže da nam sklone
lica i o.wJe. Eto.
Huski sad sijevnuše č Kucnu tri puta u kapak
ispred sebe i za neko vrijeme proviri  
j.tsk, - Šta je? -- blehnu. - D. niste ogladnjeh, hah?
- Ne. nijesmo gLadni. Nismo ni žedni, no nam
donesi dvije feredžc. Huskino lice mu sc č
- Ama da budu prostrane, znaš."
- Šta ć vam feredžc, Bog s vama? snebivao se
Zarnfir, - Jednu nekako, otkud mi dVije? ali on
odmah klimnu g1avom, jer se u Huskinim č
zapali nekakva crvenkasta vatra, pa brže;oolje spu-
sti kapak i mudrlja niz basamke. Sad cu sad -
vikao je.
Izašli su na š č vrata pa uz mczarlnke. Išli
su polahko, pogureni kao dvije nene, Obidoše me-
dresu u velikom luku. đ š kamenu Ali-pašinu
ć   stadoše malo ispod sahat-kule: Ispred.
dia, u konturama, mutno č š naz1ratl vOJmke\
konje, ljude što su žurke pored njih prolazili; č su
arbanaske č turska dozivanja, zveket oružja,
Izriad svih ti zvukova treperile su im tl ušima do-
ć č cjenjkanja trgovaca i kupaca isprcd
ć !1ll Donjoj č
I Junuz i Huska su se ISPU<! feredža osjet.1i
sigumi
l
č gotovo tljetinje radosni što su ponovo
negonjeni, bez srkleta i straha da ć
biti glavu, Junuz gotovo zaboravi zbog je izišao
i upustio se u ovu nciZ\jesnost ispred sebe, ali ga
tJ1.e Huskin glas: - B07,e, miriši mi Džerova krv.
tuješ Ji kako je vjetar nagoni? Tu je negdje pa.':;ji i
krtnski sin! Te č II Junuza strovališe crno
onu mržnju i onu slatku jezu; ć on taj belaj što
spopadne č koji č svoju zgodu, ljut, una-
kažen. iskrvav(jen, zadojcn Š Ć osvete, pa kad
napet, u zaletu, kao dule iz wpovs!rog grla, krene,
onda ga ništa, niko i č zaustaviti ne može, ulma
li što slade od osvete? Je lj žena slada? Da li hunna
može biti tako slatka? Poljubac? Šerbe iz velike

Pitao se. Pitao-o Eto, i feredžu je navukao da može
u po bijela dana ć s tavana da ga ne otkriju, Zbog
č Je li w lbog Džer.? Zbog Mustafine teške,
č smrti na at-mejdanu? Zbog sebe, mQžda?
Stvarno, zbog č to č Je li to mržnja uzrok?
Da li Husein-kapetanu data besa, lbog bega Dcvle-
ta? Odakle mu toliki poriv da ubija, kažejava,
  ć Koje, !ltoje, kakavjenajedruJm postao? što
je od njega ostalo. Zna Ji se? Je Ji još u njegovom
44
ć negdje zaturen onaj mimi, vrijedni mualim,
č vJere."
- Eno ga, beže. Šta ja tebi kažem, šta - opri ji ga
HusItin glas.
- Koga? upita još pod dojmom razmišljan,ia o
sebi.
- Džer-B.be, eto koga. Nuder ga, nuder kako
Jordami?! Daj ga meni, beže, i meni je dužan, do-
muz! Svi su mi danas dužni, svi...
l zaista, pred konakom. naslonjen na ogradu
rije što je vodila II vezirov ž č zamišljen
nekako, povijenih leda, Džer je gledao u vodu ispod
sebe. pred njimje bio jedan od najstrašnijih ridžala
i krvnika koji su ikad poslani ti Bosnu. Prilazili su
mu polahko, nehajno kobajagi. a srca su im u prsima
udarala kao dva mala bubnja, - Ć Huska. Ka<! mu
pridemo ć feredže do pojasa. I nemoj na-
mah, po lahko! Neka malo smrti pogleda II č Ne
odmah, nikako! - šaputao je Huski.
I taman kad se Džer okrenu prema njil11l!, Junuz
ujagml pIVi da otkrije lice i da potegne koburu.
Serasker se trže, ne prepozna Junuza i to ga prevari,
ustavi, zadvoumi da i on ne krene rukom za pojas,
gdje se sijala drška srmom okovane kubure; gledao
je II to č č pred sobom crvenkastim
zjenicama, a zatim ga grlo kratke puške ukopa, a
odsjev Huskine sablje, ju je upravo izvadio jz
kanije. dokusuri - noge mu postaše nejake da zadrže
težinu tijela, zato pribježe glasu, onom lsk:ušanom
45
drugu i ahbabu od kojega su drhtale ,uharije, tabor-
imami; ulani.
- Kar bihuzur, efendum? - izvali, ali ga Junuz
prekide:
Bihuzur, bihuzur, kar bismilcsw: šejtanl Ne
znaš me, ha? A :maš li mi brata što si ga na konjske
repove rastrgao. hah? Znaš li me sad?
Džer-Baba setanjio kao fitiU, kopnio, gorio; gdje
je sad Muh,in, Arslan, Sab, Mensur? Gdje su psi?
Gdje za imc ć Boga? Gledao je Ožcr
kako š č grlo gleda u njegova prsa č
okom.
Tad Junuz č
Krebni ga tom sabljom malo Huska! Krobni,
šta š   Neka ć svoju knnskukrv. nekajevidt,
da upamti prije smrt .... hajde, šta č š
I Huska ga č kao da udara kladu, ne baš
milo. ne baš malo, sjecnu ispod pojasa, po onom
mjestu gdje rebra č trbuh; od udarca i posje-
kotine Džem pade karuk s glave, • pretrgnut pojas
pod težinom njegove mnom č sablje tupo
udari o daske na
č D:f.er-Baba ne jeknu, ne dreknu, ne pusti
glasa. Samo se povi za bolom ŠID ga zadobi, pokupi
č iznutricu i kleknu na koljena. S desne
strane, taman dva prsta ispod kroz stisnute
prste obiju ruku č ic cm., ljepljiva krv i brLO
bojila pod njim daske na ć To ih zaprepasti,
gotovo naljuti, što Ofer-Baba šutke podnosi bolove,
što ne jauknu i ne zatraži milost. Odjednom, kao da
46
ih neko rukom zaustavi II namjeri da č j ubiju,
svaki na svoj č osjeti nešto č - što Ji to
bi, kakvo Ji je 10 č ima li ime, javku, ili doziv?
NJiIta.
Da Je bar jeknuo, da pade Č i da zamoli, da
mu kanu S1J7jJ. Možda bi tek tada ć je Junuz
- ona olovna mržnja izazva1a nagon za osvcrom,
klanjcm, č Sje<:kao bi na ć dokle
god bi u njemu damari igrali. Ali što je ovo? Ova
šutnja što nije ni molba, ni predaja, ni strah prad
ć ni lelek za životom?
Samo Džerova gotovo crna lov u č
izlazi iz č žila pod rebrima.
T a krv Junuza trl'Jl, č č rasplaka II njemu
dijete, i on, ni sam ne ć što se s njim đ
obori grlo kratke PUSKe naniže, zemlji; i ne krenu
rukom da izvadi bandžar i prekoIje Džer·Babu.
Umjesto toga on gotovo radosno osjeti kako iz njega
nekud prhnu, pobježe mržnja. č više nije bilo
što bj ga moglo potjerati da ubija zbog bratove smrti,
zbog č preklinjanja da se osveti. Pred njim je,
previjen, na jedl'lom koljt.>'Du, bio č i on mu
h\jede pomodi, ć ga na leda i ponijeti džorahu
da mu zavije onu ranu, ali ne stiže ...
Ni cn. ni Huska, ne primijetiše kako im iza leda,
na prstima, kriomice, prilaze ulani s povadenim
sabljama. Odmah ih ć š nemilice udarnti njima
- snažno, bez opomena i č tako da ni oni, bez
obzira na đ i bolove što .su se redali j
47
smjenjivali, sve ž š ć od ž š ć   ni na bijele munje
u č   ne ujagmiše da.  
Pado!e odjednom obojica pod udarcima sabalja,
i Junuz, ć   i II č onogzadnjeg udarca
sablje, kojim Anadolci č odvajaju glavu od
trupa, poželi tome ć da ga prije
odnese nekuda kako ne bi č hrskanje kostIjU II
vratu, pritisnu u onoj golemoj muci i s ono majo
preostale snage horoz na kuburi koju je jednako
držao u ruci.
U tom pucnju on vidje č č svirku
zurI.la, ugleda mladu na konju II bijeloj š č vidje
i jcnge i jengibule.
Ciknu negdje u njegovom mozgu djetinjstvo. !
tako umrije ne č ć svog sciza Hus-ku č se
tjjelo ć   polahko i oprezno opruž.lo ispred
crvenib č carskih ulana.
48
TURKUŠA
Ni sam davo nije znao kako se on propenjgl1o
kroz onoliku silu i ordiju, kako ga nisu Kara Muh-
mud-pašine katane i<jelde posjekilicama, ili objesili
na prvu granu prema Travniku i Sarajevu; ier bilo je
to guduo i vrelo doba kad je s podivljalim Anadol-
cima, Kirgizima i Arnautima pošao da miri upeksi-
njenu Bosnu ovaj naopaki č pa baš
l
za Mila
Boga i kuku do nebesa -. kako Ji se samo mogao
ukrasti onQHkoj a da ga ne oglase za murtata
š č ć akoljicu?
Č
Ali, to on samo zna, a daj ga sad pitaj kako, rašto.
kuda-kadje kroz gungulu i pometnju, lelek i ogunj,
u doba što je za malu dlaku, lli kriv pogled, zlo-
namjerno uperen prst, odnosilo i i ć a,
Miloga mi Boga, i glave sa ramena - eto, Uf>"pio, pa
neka ga, sa ć mu bilo! U č ga u kasabi
niko ne upjta ni za ime, niti odakle stiže, ni šta mu
je zanimacija; svak je svoju č borbu vodio
da kuko-tuko izmalrne sablji i osveti carigradske
Porte, pa tuko, nau7J1ak, obezglavljeno, j oni najpo-
dozriviji, prihvatiše č hodžuljka kao nešto
č   baš kao što nahrupiše č vremena;
ako pitaš moglo bi se do oba pašinih ,ubala i suba-
rija č   pa eto ti belaja! A laj hodžica č
ć i još žutog saroku oko fesa, kozije,
49
ušiljene bradice, mogao bi, na vjeru i dušu, biti i
neka vezirova golema zvijerka, dojava, 7.akrabu1jen
ridiSal, pa iako č ne bi želio upasti II č novoj
i ponovnoj upravi Carigrada II Bosni, mogao
zbog radoznalosti i podozrenja n.trap.ti na grdnu
nevolju i ispitivanje. I zamisli da ti Sl\ č Bože,
č i iskezi mrk Arbanas pa upita: "A što te, mukte
bio, briga 7J1 hodžu? Da te to š č ć ne ć
da č š Jabrnju gdje joj nijemjesto !?" E. to u ono
doba niko nije želio.
l tako hodža č
A u Travniku tada, Bog i bogme, malo ih je - što
begova, što aga, pa ako neko ć i serdara i trg0-
vaca - bilo, koji nisu 71ISlužili da im carski gajtan
mgne gnšu, jer su odmah, s prvih dana prevrata i
ulaska Husein-kapetanovih pobunjenika ikatila,
kad se rastelati da ć porezi biti umanjeni, č
naglas hvaliti novu upravu i isturad male puške
habctdarke. I eto zbog niko u č č
č ne ne obazrije se za njim, ne šapnu:
neka ga, gluho i wravo bilo, kad je takav zeman!
A hodža je, u meduvrememl, našao sobita}( u
ć mahali, ispraznio sanduke s debelirn, II kožu
uvijenim k:itabima, zapisima, denjcima č
va, obojima, i polahko, kao da je baš II sred č
Gornje č š roden, hodao i seirio kako se nova
vlast smješta i č š ć sad bi sc nadvirio kroz
oniske prozore u š č č bi s kamene ć
gledao kako Kirgizi vješaju mule i kadije. One što
su ostali u kasabi i sa strahom to doživljavali,
50
nju"",i U h.lvate ili iza zaklopljenih ć na
radnjama, hodža je, kan nalet i šejtan, bez uzbU-
đ mimo, kao da tako mora biti. posmatrao.
ć svako je za njegovim kožnim pojasom od
nekoliko pregradaka mogao vidjeti dvije nejednake
lule, proturenu duhankesu, č ć i dva mavi ka-
letmI, • kad bi u Beginoj kahvi zatražio č
svi su č li č II njega, ć kako umjesto s
gnadvom   ć kahvu ispija sa č bijelog
luka!
E, ljudi, za moga vakta i vijeka svašta sam na ove
moje buljave č vidio, a1i na moju vjeru i dušu,
nikad! - pol.hko, gotovo šapatom, dok bi išli
ć govorio je Mahmut Pilav, jedan od rijetkih
kasablija koji je bio i ostao vjeran i caru i vezlruJ pa
je, kad Posavci i Krajišnici oboriše i zasubtjiše Ali
Namik-pašu prvi ostavio i ć i ć s ma-
gazom. i utekao u muhadžirluk preko Bekije, č
tamo pod Uskopje. Vrati se prije mjesec dana na
bijelom konju. i sad su mnogi prevrtljivci, što su :la
onu godinu pašovanja Huseina kapetana u Bosni
izlijetali i č se prevratom, č držali njegov
binjil da pomogne, ako, ne daj Bože, ustreba ...
- Pravo veliš, Mahmut-aga, pravo-. Gdje bo-
lan, vidio da se kahv. pije s lukom? l to bijelim!
Anah hifzejle, hintum bclajetum! Svašta na ovom
mahnitom dunjaluku! - ć ukorak s kinkatim
Mahmutom Pilavom,jagntio se onaj u
svemu prijeki č što je prvi poljubio Š Č
ć ruku na Musa1i.
51
- J vi ste mi neki - jetko, u hodu, protiskuje
Mahmut. Pitate li vi. mazlumi, oklen on u Travni-
ku? Pimte li se bar ponekad, hah? - najednom, kao
da otkri svih sedam kata nebesa, jeknu Pitav i zas-
tade. Za njim i svi ostali. I na svim licima se najed-
nom uhvati jsti. Mahmutov, izraz; na isti č lm
se pokupiše usta II bašlije, obrve,_ to onako kao kad
se mjeri maslo i1i med na kantaru, iJi broje suhe
č kože; kao da su č ti zembilju na crnu
zemlju ispred Begine kahve, kasablije su i posram-
ljeni, i izigrani naneki č i ljuti, dabome, kopkali
po svojim bunovnim mis1tma kako se 10 moglo
dogoditi da im tako važna stvar izmakne?
- ti, ispred nas; brate si moj
podj do Juz-efendije pa neka on to izvidi: i ko
je, i ok1en je, što je. koje ga vile baksuznice u
Travnik doniješe ... i tako to ... ispitaj, ti si drag ovoj
vlasti, a i nemaš oraha u unkašu da ti zvekaIje, kao
mnogi od nas.,. - Takoje govorio nekadašnji tabor-
-imam NUI"-efendija, što je č na Orlovu Polju
blago blagosivIjo dovom š č alaje. USP"!
streljnu č na Šejh-Dediju što se isuviše jagmi j
lijepi uz Mabmum.
- Ali, oprezno, znaš kakva su vremena. Oprwmo,
brate, jer moglo bi ispasti baksuzli. Ko, redmo. da
se mi miješamo u carsku upravu, Hi tako nekako"
Hvala Bogu, 7.nOŠ i sam da nas Bošnjake zbog onog
hajduka š č ć više niko iz Carigrada lijepim
okom ne gledn. Pa, ko velim, izdaljeg ti to opipkaj,
52
onako kob.jagi, eto, ko biva radi č š ... Z11l!Š ti to
kako hoda - savjetovao ga je Nur-efendija.
I zaista, sutradan, č otvori magaze i izobara
ć na ć Mahmut uspravan, ozbiljna
lica, zakuca na muftihazluk. Jedan nizamlija ružnih,
prljavih zuba, ć mu d. ude gotovo ga upljuv.
zbog neke falinke u govoru:
- Ne moš unu - nutral muslime ! Muftija
kkk1aa-nja beš namaz! Odbijaj!
- Znaš robe Bot jji. ko sam ja ? - i7..micao sc
Mahmut, ali ne da ode, č da prepadoe, da prude.
_ Da si vahjin ne mošt I č mi se s
č i ispred kaplje, jer kaa-ko sssam juuutros
naa-grabusio ć upeksinjene begove u V ran-
dok, moggg-Io bi se, Ujepoog mi Booo-ga, de-
deesit da te ošinem oo-vim kundakom! Mahmut
nemade kud i vrati se, a II bodu mu pade na pamet
misao: kako bi bilo da sam upozna i razvidi kakav
je mj hodža?
Navrati prvo u ć pa momkn č da mu fišek
napuni š ć smokvama i da ubaci koju re-
č pa onda krenu ć mahalu. Išao je žuri-
mice. Pred vratima ć   ć gdje se č
hodža smjestio, č Arifa; obojica ć ne-
kim č gledali su se nekoliko č a onda
Mahmut č
_ Nisam do tebe navratio) :nego do musafira, do
onog hodže što je uselio kod tebe pod kiriju ...
_ mene. A ja mislio da si merti došao pa se
č oklen mko č aga da udari pred moju
53
avliju? E. hodža ti je, dragi moj dostu i manu,
izašao nekud. Ko zna gdje je. Jc li II džamiji, iti uz
muselima, ko zna?
- Jazuk! -- samo č Mahmut) pa ne ć kud
ć s onim fišekom, tuli ga Anfu II ruke pa nazori ce,
ne ć ć se više. side II š
Pred ć na klupici č kako ga č j
Nur-efendija i Šejh.Dedija. l>rimakao im se i Meho
Prikaza.
- Pa? - to samo č Mebo. - Ko ie? - ujagmi
Dedija. - Mora da je neko? - pridruži se i NUT-
·efendija.
- Niko - samo huknu Mahmut. Niko, ć U
muftihazluk mi ne dadoše ... ne dede onaj Arbanas s
voloV1lkim č   • kod ć ga nijo".
-Nije?
- Pa gdje se zadio?
- Bog ( on UZ vlast sjedi..
- Misliš?
- Mislim i znam. To je opasan Kažem ja
vama da je on ridžal...
- Ne valj •.
- Ne valja, i ja velim.
- Tri pum ne valja .. č Mahmut. Zatim
ušutiše.
Iznad njih Se gotovo neprimjetno hvatala pod-
nevna izmaghca II č netm, iznad kqje se kao
usijano svrd1oprobijaJo sunce, ć amorinom sve
pod sobom; bio je to onaj dopodnev što znoji i ata i
insana i ne da č živom da dahne dušom;
54
odsvakle :znoj. zaduha i zapara, a vjetru ni traga nj
glasa. A povrh toga i ovaj hodža, sumnja, pitanja hez
odgovora, č  
I dok su trgovci i ljudi razbijali glave ko
je pridošlica} kakav mu je zanat, za koga radi i šta
se sve krije iza njegove č hodžica je II Džem-
kinoj avliji č njegova sina DmruJ.nu; taj Du-
mana, đ Džemkino dijete i najnesretnije, jer
se zametnuo kad je Džemko uveliko č lobti
rakiju i maivasiju. ostade č u govoru, a što je
rastao i stario i pamet mu se tanjl1a, pa ga više niko
II sokaku u kasabi nije nizašto ozbiljno zarezivao;
neko bi se s njim našalio, neko razonodio ć mu
trubi. jabuke ili č lcpinju, ali kao što Bog
uzima jedno, odmah daje drugo. Dumana je bio
lijep, zdrav momak, širokih ramena, jakih mišica,
č   rumena lica i plavih č kao da su iz mora
đ I ko zna kako je hodža natrapao na Du-
manu i njegovu nevolju sa govorom, ali evo ga sad
ti Džemkinoj avliji, zasjeo na skemliju i tibo č
neko sure iz male, cme hamajlije, zatim stavlja na
momkovo tjeme obje ruke. spušta ih niznjegovo lice
kao da JZ. njega č neku č   Jjutu zmiju.
Zatim otvara mali č ć što je ležao pored njega
na šarenoj š č   otvara ga l.agahnim kretnjama ru-
ku vadi tri vrste č trava, postavlja ih na
. ,
komadu crijepa, raspureduje iznad !Java ć l
onda potpaljuje; Dumanu pokriva komadom krpe,
oban .. mu glavu naniže, i onda svi: j Džemko, j
njegovih troje djece, i žena Zulka, i dvojica kom§ija
55
što su navratili da vide kako hodža č Dumanu i
ć mu govor - svi oni ć nekakav težak, ah
ipak prijatan miris dima .to lagahno izlazi ispod
č nije to miris č niti miris metvice,
njje ni ovnakov korijen, ni kadifica nije. Što Ii je? -
Hodža neprekidno č molitvu iznad momka,
š ć teške, nerazrnrsive č zatim ustaje pa
ponovo sjeda na koljena, i nanova; po ko zna koji
put. s obje ruke, šrodro, uvjerljivo, kao da 7.aistaima
pred sobom zlu ć neku živu ž jedru, još
snažnu, on č tu neman, inak:raju i sam umQran,
wojava lica, zaklapa č sakriva ih ispod dugih.
obješenih obrva i ostaje tako jedno vrijeme" dok svi
oko njega teško prepadnuto dišu. Dumana ispod
š č najednom vikuu:
- Babo! B.buka!
Jasno, razgovijelno. Prvi put!: Babo! Hcj narode,
hiti   č šta to bi - č u Džamki oeilto, piŠli
u ZuIki, č u glavama komšija. Dtemko č
skida   č djetetu s glave, gleda ga kao da ne
vjeruje. pa onda upire crvenkaste zjenice u hodžu
koji jednako žmiri, žmirka -,- ko zna?
- Der, sine, kaži babi jo! Jednom! Hajde, rodila
te vila, hajde. de? - Džemko drhti, ne vjeruje, ne zna
je li to stvarnost, ili laž, pa se tako i vlada .. bi li
hodžu poljubio u ruku i nogu, bi li ga ponUdio
dobrom rakijom, ili bi ga opalio u bubrege? Bi li
zapjevao. molio Boga (odavno nije). a sin mu ć
podobrano razgovara s hodžom; jest poteško, kao
56
kad tek progovara č ah g-ovori, nema
šta ...
č glas ko top s tvrdavske !abije.
Jeknu kasaba ko prazno bure; mnogima č u
glavi stadoše. Niti se može lijevo, niti desno č  
Jedni govorahu da je hodža č izmolio
Boga da momku prosvijetli razum i vrati govor, a
drugi opet, oru kojima ni vjerovanje ni vjera u
kojekakve č ć nisu išle u glave, brzo
č š da je hodža ž ć ispod Dumanina
jezika presjekao Jednu Ž pustio mu krv i eto
kakvo je to č kad to ć i oni stra:nJski ć
rade tl .alijinoj bolbani?! Bilo kako bilo, hodž",
zadobi ugled i on ga je č umio održali; i
hodom i eglenom, i mudrom op')menom, i dobrom
dosjetkom, pa i č o davnim vremenima, što
ih je on umio, po godinama jednu po jednu, kao
kuseve slatko l Š Ć slagati najed
w
nu tabiju da je milina bilo slušati.
- Č otvori usta, nešto pametno i teško izvali,
pa ti sad; dastu i kontaj i traži odakle mu
to sve stade II onu malu, škoravu glavu, č
s nekoliko pramenova rijetke kose? - pitao sc Šejh-
-Dedija t bradu Š Ć pilavom.
Jah, ko bi rekao, moj brate lijepi - vajkao se i
Mahmut u -mislima, i s nekom osobitom 7.ebnjom
č petak i džumu da bar hodžu pogJedom
dotakoe. l kud ć ć pa na hodžu: II G.libovce
krave kao da joj poturiše zle kQmšije
si hire. nestade mlijeka; pa kud ć žena, ć hodži.
57
On to brzo i s nekoliko poteza izvede, tako da još za
akšama Galibovca namuze pola kablice mlijeka -
njje baš puno kao što je ranije bio red i njena mjera,
ali opet o hodžj krcnuše bvale i č kasaoom: te
onakav je, te ovakav je, nikad kraja. š č se hodža
na daleko. č uroke, zacjeljuje mehlcmima žive,
zapoganjene mne, e-me prišteve. pa rane od pušaka
i ž izbavljuje pijance od rakije im dadne
da popiju nekakvu smrdljivu vodu. Jednog dana
dotjeraše u kasabu oo kolima trojicu pašinih askera
što su ih II begazima prema Visokom č raz-
bježani kapetanski ulani i izranjaVali dugim š
ma i odmah muselim posla P<I hodžu i on stJ:re sa
onim č obojima, flašicama; č da
reže, da sastavlja polomljena rebra, uvaljuje meh-
leme j povezuje. Ljudi nakon nekoliko dana prizdra-
više, pa opet hodžu ponese glas kao vilu krila.
Mjesecima i danima on je stvarao č redao dobro
za dobrim iza sebe, zaradovao mnogog kasabliju i
niko ne otkri, ne č javkom, ne vide okom kad
hodža nestade!
Baš onako kako je uz carsku vojsku upao naglo
II kasabu, č i teško, tako je i sada, II miru -
kad je izvješano vješivo, č č utamni-
č č - najednom. bez odziva i alabame-
neta nestao. kada, kako? Niko Ilije znao.
Niko .
. - E, ljudi i ć ste mi lijepa, ja č   -
upiljena pogleda šaputao je Nur-efendija ć
58
noge na gazijinoj č sa tri lule. -,Na moju vjeru
i dušu, s tim hodžom nijesu č posla, Jok!
- MOrd daje neki plaho golem sihirbaz?
- Ja li šejtanov brat?
Tako su govorili mještani,
Neki opet šutke: Hm. Hm. Što li je to č Da
li su uz nepovjer(iivog Nur-efendiju i Šejh-
Dediju, ili su imali i neko svoje objašnjenje ovom
č
Oni ć u č š koji su na hodh! gledali dru-
gim č dadoše 7.a neko vrijeme njegovom jme-
nu i onu č teško dodjeljivu, ali vrijednu i
temeljitu č Dobri.
Pa ostade: Dobri hodža Turkuša ..
ZEMLJA
Kroz ravnicu, otuda od debele vode što se
iza njega ljeskala kao zamorena zmijurina zelenim
š i preko koje je prešao ć duka-
tima. bija!;e mu najteže) č Ć je splav
č udario u desnu obalu i on ć ć č na
glib.vu 7.etnlju, ć ć se O korijenje vodoliježnih
trava, ć se kao daje č zembiljom izubJaka;
je ij ovo moja zemJja, Bosna? Još mu je II ušima hitro
?dveslavanje onih smrknutih splavara s lijeve obale,
JOŠ su mu pred č njihova lica s kojih Je, kao iz
kakve rasklopljene knjige, mogeo č da mu
se dobro ne piše) i zato je danju, skriven II vrbacima
i napetih damara osluškivao svaki šušanj što bl
dopirao s carskog puta, a ć č bi za oblak
micao č srpuljak, kretao oprezno zastajku-
ć u hodu, č č u tami, jer su svuklld ispred
njega, i lijevo i desno, č 7tnijska gnijezda i
klokotale baruštine pune živog kuma i gliba.
ć na put nije smio, jer mu niko živ tvrdo nije
mogao ć da ć se nanmdti na ramenima glave
i naživjeti života. jer sultanova naredba nakon od-
laska Crnog Vezira Mahmuda iz Bosne da se oprašta
svim zavedenim Bošnjacima koji nisu II č
ruke, ma kakobilaijasna i kratka, po njcmujeroogla
zastati i zabasati negdje na pola puta izmedu Stam-
bola i Travnika, pa su ga mameni i kivni mrski
60
č žedni osvete i svakakva zuluma) roogh i
mimo te carske naredbe, ne ž ć č nikome,
mime duše, ć na prvu granu ili raznijeti na
sabljama.
ć se kako su mu č skelcdžjje govorile
da su straže ua karaulama prema Savi č
i mnogo su š č zasjede nego ranije kad su granicu
pašaluka prema Austriji držali Bošnjaci prije prevra-
ta II Bosni, i :zato su mu posavjetovali, ako misli
kriomice II Bosnu, da mu valja otvoriti č č
lJUtvru.j",;; se po tome, polahko je napredovao i to
ć Danju je II vrbacima, ili II niskom gnn-
umoran, kroz š ć se da tvrdo ne
č ć kaKO bi nastavio put. Uz stalan
i drhtavicu u č tijelu, još č pri
sa splava, ć pored zimogrizlicc i
ItrIma, i još jednu č ati slatku jezu - ponovo
let!"",io bosansku zemlju, udisao zrak s njenih pros-
ć vjctar kako ga dodiruje kao krilo
,c"idlji,'. ptice, a kroz sve to - i kroz strah i oprez.
ž i radost - č se kroz njegovu uznc-
/niltenu krv i nastojanje da preživi ovaj č i
PP'SOLl! put do ć pa da nanova. nakon tolJkog
izbjeglištva, zagrli djecu i poljubi ženu.
strahom, i pored silne želje da neopažen,
od rijetkih prebjeg. u Austriju nakon
  II Bosni, đ u samo srce nizamom
r! Bosne, sve je više gubio prisebnost Niti
znao kojim putem da udari, a da ne nabasa na
carski put. niti je li PrisaV'jni bilo sela niti usamljenih
61
ć da se raspita kod koga kako da se domogne
Derbenta, • onda bi i sam lahko, č došao
ć ć panikom - bilo je trenutaka kad je
zastrt š ć tišinom koja ga je stiskala i
plašila, htio to razagnati krikom, pjesmom - č
je usplahireno, ć pognut, da bi ga vlastiti glas
okuražio, a i onim tamo, skrivenim ž
poslao upozorenje daga skinu s cijevi svojih pušaka,
koje je u onoj izbezumijenosti ć ć uprte li
5vQle tijelo. A odmah zatim, tek što bi mislio da
krikne i pozove nekoga iz: mraka i mrtve tišine,
ć bi ga strah li pritaju, zatnetao bi trag sa-
mom sebi - ponekad č ć ponekad ć kao
kurjak nastavljao je da se lomi i hrva sa 'trahorn i
č ž da se č ć istovremeno. A kroz Ill,
i iza tih samo njemu znanih ć provirivale
su puške potajnice. izlazila su mu pred č smrknuta
lica turskih karauldžija, onih strašnih Laza iz Ana-
dolije, o kojimaje mnoštvo ružnih č ''Vratio
si se, č i misliš da ti puhati ispodsamara?
Znao si, psino, da nam nož u leda zabad.! podmuk-
bje i ž š ć od Bugarina i od hajduka! đ ova-
mo da te ovim handžarom pomilujem gdje Sl
tanjjI"
Kakvj Ii SU, Bože? Da li su doista takvi krvnici
kao što se o njima č l prije i pOSlije bježanja
preko Save?
Iza potiljka, uz samo uho, kao da idu naporetke,
kao da č hadži Remzijin glas, To je isti
š ć glas kojim muje opisivao nevolje II koje
62
ć upasti ako prede vodu: nEj, muslime, musHme,
bolje da si zmiju u njedra metnuo pa da s njom
spavaš. no što vjeruješ katilima i murtatima! Ne znaš
ti njih, sinko! To je bagra nad bagrama; biju nalie
đ no tudina! Pa uzmi samo za zdravo ono što
trgovci kazuju, nc treba ti A šta govore o
njihovom paši} karavlahu! Kazuju da sve zatra pred
sobom što je bosansko. Jedva se č sultanove
dozvole da udari na Bosnu! Tri roba ga, sinko,
dvore. a II murtatina, č ktvave ko u vola.
Jedan mu rob krvavu sablju drži, drogi bardak s
vinom dodaje, a ć mu leruen potura da bešiku,
karavlah, pramL pa kad se podnapije i i'pil!a, onda
onim krvavim č č na roba i on mu doda
sablju. Kad se IWori ć onda migne na onoga
drugoga roba pa se napije vina. I sve tako. Takav je
Crni Vezir. crno mu bilo na obadva   A kakvi
li su im, sinko. oni anadolski gurbeti i Jenncni? Sve
grdi od grdeg. Iti se "aputio krvniku pod sablju.,,"
Dok mu hadži Remzijin glas č II nAooj
školjki, gotovo jasno vidi sebe naopako vezanih
ruku kako pred ozloglalenim č stoji pog-
nute glave, a malo dalje Jermenina s velikim č
u ruci. Vidi najednom i kako mu pokazuje
prstom da mu se primakne kojjenu i tad mu pašio
š ć gl.s udara li tjeme: "Ako nisi bio kriv, kao
što veliš da nisi, zbog č si onda utekao preko
Save, aako si kao što mislim da zbog č
si se onda vratio pred moje č Kazuj, pasji i krmski
63
sine! Ti si uhoda č cara! č š li? Ne po-
č   Odsijeci mu glavu!"
Sablja 7.Viždi iznad njegove glave. bjelasa i on
ć najednom zastaje, hvata se za glavu i pita:
jesam li živ, moj Bože Stvoritelju".
Strah ga ć smrviti, sagorjeti. ć da ga
satrati u zemlju kao kolac na koji ć ga karauldžije
ć Zbog č se vratio kad je kod tudina bio
siguran, a zlata je bilo da se moglo rabat živjeti i
č bolja vremena pa da se vrati sa ostalim bosan-
skim izbjeglicama. Eto, niko ih nije dirao tamo, niko
biliuzurio, a druga su vjera, drugi narud, druga krv
U njima, pa zbog č se otisnuo iz te sigurnosti i
gostoprimstva u ovaj džehenem pred sobom i II
sebi?! I č se sad plaši kad nije ktiv ni onoliko
koliko bi muha pod krilom mogla ponijeti? Je li kriv,
nije li?
Ni sam više nije dovoljno siguran da može
stati na carslci put, pa ako ustreba i pred samog cara
gospodara. Da, lahko bi se moglo ć pred sultana,
još lakše bi izašao pred vezira, pa i pred njegova
č muhurdara, ali kako ć ć pred ove koje
niti č niti vidi. kao što i oni ne znaju za njega, Ili,
ko zna, možda i vide i mu korake dok se pognut
šunja preko ravnice i samo č da ga bolje uzmu
na nišan svojih pušaka i smišljaju kakvom li ga
ć umoriti?
Tek sad mu, dok o svemu razmišlja i iskušava
sama scbe, bi krivo što nije ponio oružje. Noge drhte
pod njim, ah č Što ga to -pitao se pored ,vih
64
opasnosti i drži: na nogama j č naprijed?
Zemlja po kojoj hod.? ona njena č ć i
snaga kojom iz svojih ć njedara č i II
njega nepresušnu snagu? žena i djeca, avlija, ma-
hala i ć šI<> su ostali iza njega? Ej, zemljo! Ej,
Bosno. Ej, kamenu, snago moja! Ej, korijenu, žila
č ko!
Ravnica probran. pol.glim žbunjem sad se na-
jednom ogoli kao kad sa ženskog tijela, II polumraku
halvata, u hamama, spadne najednom anterija i onda
sve bljesne mehkim sjajem - sinu ženske sise, sinu
stegna i kukovi. zamiriši vratJ zanjišu se ženske
ruke; zaigra II č duŠ>, , .. igra sva krv u d.-
marima,.,
Tako pred njegovim č b1jesnu zemlja Bos-
na, Razgolitila se, skinu sa sebe svih sedam košulja.
I (}ll sam osta go ko prst. Bez ijedne vrbove grane,
bez žbuna i busena.
Sam s tom bjelinom žene, sa ć zemlje.
Eto ti, Nadire, ono što si tražio i zbog č si prešao
rijeku j zagazio II strah i neizvjesnost! Eto tije sada,
voli je, namiluj sc. č š
Pored usamljenosti i strana, sad je u njemu iz-
niklo ijedno novo č - bjo je nekako ć š
nepojmljivo č j za ženu i 7..a djecu. za ć
i imetak, 7A sav svijet koji postoji. Šta je jedan
č kao on na ovolikoj širokoj, hijeloj zemlji;
posutoj č srehrom, tihoj i Ni
ta zemlja ispod njega ne može ga raspoznatI. kojiko
mu se da je ništavan.
65
Ali ipak na njega je neko č Ko?
!>uška.
Kad č Đ bija§e mu kasno da biJo što č
osim što pade II prhut srebra rasutog od č
po zemlji. Kroz tamu je, ć jasno razabrao
plamen puške i on mu se č daleko, tamo negdje
ispod hrastova prema kojima sc uputio.
Prasak puške se valjao kroz tišinu ć č
negdje iza njegovih leda, ohohokao kao ranjen kut-
jak, zatim gnulo i onda ga najednom nešto pridavi i
pojede; prasak utihnu pod grlom zemlje, u granju
vrbaka, U zmijskim gnijezdima, Istovremeno, s
kom puške. kao nekim nepojmljivim č nesta
i straha II njemu. Sad je sasvim odredeno vidio gdje
se i sam nalazi i odakle ga vrebaju, s kakvim su
namjerama. Č to pootkriva, bi mu lakše i mnogo
jednostavnije; mislj su se sad ć jednim putem
II njegov m07.ak, zastajate su tako da je uspijevao
polab.ko, ne ž ć više nikud, jer nikuda i nije
mogao, sastavljati kraj s krajem. đ svih
muka i svjestan da sada samo može izgubiti glavu,
č je priljubljen uz zemljina prsa na drugu pušku.
Ako je jedan - razmišljao je - onda puni nanova) a
ako ihje više rasutih po zasjedama, onda ih pr>lSOk
brzo sakupiti po ravnici. Ali, ako je ipak samo jedan
kara.uldžija, sigurno nanova, Ali, ako misli da me
je pogodio, onda sigurno dOCi da vidi kakva fi jc
to zvijerka izletjela pred njegovu pušku? U svakom
č č je, bio je pri kraju svih muka.
66
Što misli č na koga pucaju bez pitanja,
opomene, razloga i milosti? Što misli onaj koji je
č potegao horoz na svojoj pušci iza nekog
l,buna pod hrastovima'!
,.- Ehtti? Ko si i kako siti! - najednom ga prenu
povik odande odakle je sijevnula puška. č mu
se daje glas nesiguran, drhtav.
Moradasei on plaši-pomisli. Sad više nije žurio
ni ć ni ženi. ni djeci! nl imetku, Bio je na7..etnlji,
u Bo&1';, pred puškom, bez ikakvog straha II sebi, ali
s   saznanjem da onaj tamo nepoznati, skri-
veni karauldžija, đ leži na zemljI> ah i da
strahuje od č To mu je č izviralo iz
glasa, iz pitanja. Kao da je samo to č i kao da
je ovo što se zbiva pred njim č igra a nc smrtna
opasnost, on se opusti j još komotnije pruži po svojoj
zemlji, kaodaje nasred pod ž č Baš
ga briga 7.a sultana Mahmuda. za carske naredbe i
srdite vezire a kamoli da se brine za onog vašljivog
karauldžiju! Ko taj, č sin! Ko? l da mu sad
ć damu odgovaraj e li živ ilije ranjen'! Neka
misli, pasji sin, da je ubio, neka se raduje, Ili, neka
i strahuje, neka se ježi u onom žbunju i tišini kao što
sam se i sam ježio i plašio,,,
Sluša nekom tajnom dojavom kako u č
pod hr.stovima užurbano bije srce: tak-tak-tak-tak!
Ha-ha, ha-ha! Kucukaj, jašta, tako i treba' Da vidiš,
gurbete, što je strah i derman! Ja sam na svome. a ti
Sl na mome, pa strahuj! Ovo je moja zemlja, moj
č moja č moj vrbak i moje srebro
67
č u kome ležim, a gdje su.. gurbete, tvoje
7.emlje i tvoje vrbe i tVQji korjenovi? Kaži, č
sine ... č posve nekim novim mislima sladio
se ž ć na zemlji mukama onoga tamo skrivenog
č i goloruk kakav je bio, oboren č
č težinom na prhut zemlje, s nebom iznad
sebe i č srpuljkom nad glavom, nije se
plašio. Kad si Da svom i u svome - č bi se č
plašio?
To ž to ga ona ... zna on zemlju, 7J1U.
Tad nanova, još nemirnije, dreknu onaj sklonjeni
č - Ej, č š li met robe BožijH Odazovi se,
ehee<ti!
- Č č - šaputao je. - Lijepa ja tebe
č pasji i krmski sine " mrmoljio je u njedra
zemlje. - Dobro ja tebe ali ti mene ć š č
- voJio bi mu to naglas dovjknuti, ali bolje jc ovako
- neka pas drhti, neka piša u ć neka mu
stane ...
Eh, da ga sad vidi hadži Remzija! Da samo vidi
kako II č mre govno od straha. I kod pu.'ke i
fišeka, kod sablje i dobra zaklona, krepaje od straha,
krmak' Šta li bi hadži Remzija rekao, ha? Došh na
njegovo pa paje i '..are, Tolike mjesece i godine se
lomatao po tudini i da mu sad ne bude milo što
dušIlll11l strahuje? Da samo vidi i hadži Remzija,
ch!
Da zna samo hadži Remzij. kako je lijepo biti
priljubljen uz svoju zemlju i mirisati njena njedra
puna jeseni, ljeta, č gnijezda i busena trave.
68
Nikad ranije, otkako zna za sebe, ni na pamet mu
nije padalo da zemljina njedra mogu imati ovakav
miris, da mu se mogla toliko ć č da je
vidi izbliza, da njeno srce i osjeti njen ogroman,
nesavladiv život Eto, ć se živo" mnogo puta je
ć otavu, ili ž ć za medom u hladovini, bio
b1iw zemlje. ali ntkada ovako, nikad na ovaj č
č   Ranije bl to bivalo ć ć na njoj,
č je i ć u njene crne džigerice zrna žita, ili
ć je na mamenom atu, a sad, pritiješnjen zlom
pred sobom, č praskom puške na njena prsa kao
na jedino č š ć ć nešto ogromno u tum
č zemlje pod sobom, on je potpuno gubiO iz
svijesti i onog č i blizinu smrti, i potrebu da
se spašava. Jednostavno, smatrao je da sjedinjen
ovako sa zemljom može odoljeti svim nevoljama. A
tamo, pedesetak   č ispred njega, sigurno je
vrebala i druga turska puška potajnica. Zbog toga i
onaj lukav glas koji ga pozivao da se odazove i
pomakne. pa da ga i lakše i bolje uzme na nišan i
douhije. I zbog toga je č da sc ne č da
bilo što poduzme.
Le71LO je bezbrižan i ć Više nije ni gledao
prema šibljakn i hrastovima odakle je sijevnula puš-
ka i javljao se glas. MIslio je na svoju djecu i ženu,
i mislitna ih doticao - č š od najstarijeg do
đ Slamo se u živim, mirnim slikama, pos-
ć avliju i šljivik iznad ć

mislima je
dozvoljavao da lzotvaraju sve skrivene kutke
gove duše, i da u njih porazmješta j ka.<;abu, i
69
mahale i č š s ć   izginule
poznanike u pobuni prošle godine, nasilje j zlo pred
kojim je utekao preko Save u đ   A odmah
iznad toga) vire dvije č glave i on ih II naramku
nosi prema rijeci da ih okupa i ispljuska. ć se
i momk:ovanja 1 aštka, ženidbe i prvih dana nakon
toga ... Sve se pred njegovim č otvaralo tako
jasno j tako hlistavo kao da se život vratio nazad sa
svim č koje minu. I svirka i pjesma. žetva
i glasovi momaka kad sc brola šljiva bardak lij. - sve
je raspoznavao, doticao i s nasladom u duši uživao
što može još jednom. daleko od svega toga. zaroniti
u mladost i bezbrigu davnih, proteklih dana.
Ni osjetio nije kad mu olovo izbliza, odmah iza
potiljka, uletje u glavu; zasigurno ni sam nije znao
na koji č se ID najedooIU I1l7Jetje j zašto sve
posrnu u mrak ..
Zemlja, j sama skamenjena č što se dogodi
na duboko zadrhta II svom ogromnom srcu.
Č sc da su se stresla i dvojica turskih karauJdžija
što su se polabko prikrati Bošnjaku iz. leda j sasuli
mu olovo iz pušaka u potiljak.
SIl\i.li su tako šutke, a onda stariji, gurav malo u
đ   pokaza prstom prema plavom, nebu:
- Vidi, Hureme - pokazivao Je na rasprsnuto zrnce
zvijezde kOJe rog č preletje iznad njih.
- Kad ovako padne zvijezda, Nadž·Jazija je ka-
zivao da č duša ide pravo pred nebeske kapije ...
- Aha .. kimnu s1ariji. - Izgleda da smo ubili
prava
70
A 7.atim pogleda II mrtvo tijelo Bošnjaka ispred
sebe i zapazi kako su mu ruke. raširene kao II nekoj
golemoj č ž   grlile zemlju.
71
DUKAT
Meho Prikaza je bio sedmi kalupdžija fcsova u
Gornjoj č š Dok Su ih bil. trojica - Saro Gaun,
Jevrejin iz Latinske mahale. Dedo Murtatina i on-
posao je išao kako-tako. Nekad tri, nekad pet, •
Boga mi. ponekad i dvanaest oka1ufitanih fesova.
Zveknu groši. Meho zadovoljan, a 1 kako ne bi; sa
dvanaest groila mogao si, dragi moj dostu i prijatelju,
namaknut svu gibin> 7 .. č i da ti preo-
stane nešto u ć   za obošvu na č Neka
se đ zlu ne treba1oLAl.i...bko nahrupiše mu-
hadžiri iz bježancije pred ustankom u Srbiji i bu-
Dama po Sandžaku, još č ć zašehatiše.
prvo uz č   pa oada i u Mehin komšiluk,
tako d. se i ono tanke mj.re od posla gotovo raspoluti
J<:!!.l<eJa on niti đ knd ade, niti ko je zbobli
i izje.re. Bilo je, n. moju dušu, dana kad je Meho
Prikaza. makar i II pola jedva s1ijetao ujag-
miti dva-tri fesa - i to ona č znojava i kisela,
zgužvana i ižvakan. do zle neVOlje - ispred ostalih
i ć i okretnijih kalupdžija.
Pored sipljive žene i č djece uz Mehu je
bila i stara, gotovo obnevidje1a mati
l
tako da je
č i teško živio. Pokušavao jc da nadmudri
ostale kalupdžije na taj č što je rano mimo sve
č š   raspretao vatru u rnangalama
l
iznosio skem-
lije i polijevao utabanu prašinu pred ć   samo
n
ne bi li ujagmio kakva - namjemIka, za-
basalog sarhoša ili ć bekriju i tako uhvatio
ono č   č his. što se zvalo sefte. Ali,
dosjetiše se i drugi, č Jevrejin Saro č
Meho prihvati ć i makne glavom niz č š
prema KaLinoj Glavi, namah ga nešto štrecne -
ugleda č pramen dima, Zna se ujagmio
Sam prije njega! To č š i ostali, pa tako, II toj
č   nenajavljenoj utakmici, kalupdžije su ko
zapete puške č č š trgovce i haru.le
ć s prvim sabahom,
Uz Mehin ć jc gadin.ma držao raduju Zelj-
ko ć Na njegovom ć su bile izre-
dane sve vrste trava, za svaku bolest ponaosob,
mehlcori za uboje. stakleni sudovi s pijavicama)
masti č   teških miris., štake i •. Svakom
bi on umio objasnili kako se kOJi lijek koristi, • kako
je na svijetu, pa i u kasabi, vazda bilo 1 onih što jh
dovi zaduha, raspinje kostobol]., pekn žgaravice,
njemu je posao išao taman tako da se ne ža1ij niti da
razbija glavu kako ć nahraniti ć č
Kako Mehu nadmudriše i nodbilie u ranom ust.-
janju I otvaranju ć ostali majstori njegove
on okrenu drugu kartu - č pasvandžija
č da broji kako je vakot ć na pragu I okrene
paliti fenjere niZ č š i mahale, Meho šmugne II
ć   pa č li č Izviri tek d. odrajeri jesu li
ostali pozatvarali i otišli, a onda on padjan vatru
pad ć i sjedue na tronožac pred ra.rejom. I
bogme isplatilo mu se što bi sah.t-dva dulje ostajao
73
na pustoj, :larorloj č š uvijek neki aga, ili kara-
vanbaša, trgovac, menzildžija) Tatar, bilo ko, zas-
tane pred Mehinim kalupima, skine ć uznojen
fes s glave i naredi da mu ga dogera da mu gornja
žica muhi trbuh raspori,
- Bezbeli. jakako! - potvrdivao bi Meho ć
oko vrelog kalupa, ć ć i ć drugi me-
talni kalup koji bi se č na postavljeni fes, I
dok bi ga znoj obJiv30, onjeu sebi č ć
ipak sutrašnji dan biti boiji od prošloga, da je Bog
ć i ć milostivatl, i da sve vidi i
sve č pa i njega, Mehu Prikazu, kalupdžiju iz
Gornje č
_l č kao i nakon mnogih prije kalup-
džija Menone spusti ć i ne unese manga!e,
tri teška kalupa. Ult\Lesto da Z.tV]lD -
radnju kao l ostah, on umde pa iz we&' zagrabi dva
.J!obra š ć j podjari mangale,
Bili su to za njega neki i slatki
trenuci; em, oko njega ć plava kao č
---em-mtr nahatluk kao da si II š č
em š ko lovac u zasjedi da naleti utva zlatokrilai
Nanule mu na nogama, fes malo zabacio na
a ljetna ć mjesec sav od srme, č da tc zabole
od ljepote! Puši Meho 1'rika7.a, ć korake,
škripu kolskih č i cvilenje nepodmil7.anih
osovina neke daleke kolije koja se valja sporednim
sokacima prema kasabi, ili č za Kali-bunar i
prti nekud prema Vakufu i Jajcu. A to je ono na-
đ To je kolut pite, lepinj. dobro č
74
saftom ti Ga1ibovoj ć ž pa hurmaš.ica jeto,
dragi moj, kako da nije - zar ima što slade j mc-
č od ove tišine, od ove č č u kojoj
si svoj gazda u č pustoj č š Č Meho
ć li ko il: džamije, sa mcvluda. ili sa tehvida, a
može dali Dragi AlIab pa da udari kakav silan beg
od Visokog u karavanu, ili kakav pašin ridžal. može
i murtatin -samo neka udari i vikne: "Dederj starino.
skalupi ga da bude ko britva!" - Eh, kamo puste
ć   ć Dragi Bog, ć - š ć Meho, gricka
č u u. ...tima.l pored sve svoje bIjede l neimaštine,
č i smjerna posla, Meho se nikad nije žalio
kao oni bogati !tJ9_l{C;;! Jro. oa stotine oka masla i na
stotine alilina svije i kadife dnevno prodaju. Na-
viknut godinama da iz vlastite kore ne može č
II kakvu drugu, niti da se može što u njegovom
žimfu jer tako je, Božija volja,
kalupdžija je i II malim radostima znao da uživa kao
mu i mod j mlijeko prcsipaju sve posude u ć
I njegov otac rahmetJi bijaše iste ć - sav život je
proveo uzkalupe, a oni su mu, ako pravo, došli
i glave - za zimskih dana umio sc dobro oznojiti, i
dok bijaše mladi i u snazi, hrvao sc nekako s kašljem
i podrebricum, ali kalupi mu najposlije dodoše ži-
vota. Meho nastavi poštenim radom i poštenim živo-
tom da nosi ć na svojim đ I sigurno bi
bacio i kalupe i zabravio radnju da u njemu nije
stalno. kao neka nevidljiva vatrica. tinjala nada da
ć Dragi Bog providjeti i njemu i njegovim ć
75
nima, I u toj skrivenoj nadi život ga je na sve ć
č č i gtrrkao - ,ad tamo, sad ovamo!
Dok ,jadi pred ć do njegovih nosnica
dopiru mirisi trava iz ZeJjkinih maga7.a; u ć
tišini, pod č ti_mirisLnžive kao
š ili poklani ljudi, njihove duše, ; i';-liko se
č opipljive da bi s tim povehlim dušama trava-
č bnbnjom, ovnakom.
sljezovinom, džuburhanom i svim onim bezbroj-
nim, bezimenim gorskim truvama, koje su rasle po
tajnovitim, č mjestima - sad mogao
divaniti, ili ih dodirnuti, Da li to č šapote meh-
lema, onih tajnovilih, hUl1lll<lžastih masti
i njihove dozive, škripu uteza od JlInkib š č za
            cikot malih, ali ljulih pijavica u
§taklenim t1ašama?..Sva ta č ć i mir po-
srnula, umorna života kasabe I č š - sve to
razabire, ž ć i tim meli svojom mišlju,
željama,
Izvadi težak, velik sat sa bakar-
nim kapcima i kad ga otvori shvati da je zl!dr\je
vrijeme da i on zamandali pritegne kalau-
7Dm bravu i pode ć Ustade teško sc ć
od svojih maštarija i prvo un""e tri kalupa, zatim
, vrel" cillk.mangalu i onda podiže kapak
ć se polahko oborena pogleda, Razmišljao
je Q sutrašnjem danu i o č svog života.
U pamet mu đ i obaveza da mora vratiti
Č ž Rašidu, a to ga podsjeti
76
da je i Bogu ostao dužan dva namaza - ikinrliju i
akšam, a jaciju nadoklanjati
Najednom, dok se polahko vukao oiz Latinsku
mahalu. noga mu ndto nag3zi i to što nagazi nit
je kamen, ni truhla kruškal ni zmijsko gnijezdo." ali
šta je? Sagnu se, a ono što mu je noga nagazila
jednako drži pod opaakom pa kad pomakuu stopalu
samo što ga grom ne ošinu - kožna
ruke, drhti sav. znoji se
1
ć ć nl gore
ni dolje, ć kako se 7.1Itekao sagnut
Koliko je takt) ostao ni sam nije znao; tek kad
rukom dohvati dobro napunjenu kožnu kesu, osjeti
da pasti s nogu, ć na č   Srebrol
      ć neko sure iz Kur'ana, ali
mujezik suh, otvrdnuo         č Ustade, obazrije
se oko sebe i lijevo i desno - je mw vidio? Odahnu
pa napokon krenu ć mu u
olovo, a že-le kao da je najkmpnijLkomad
iz njegove mangale. Kad č malo, č š mu
se misli đ ohladnješe, shvati kako mu je
Dragi Bog providio č život.
Ali, kesa, ko ju je izgubio, ima Ji na njenom
šavu pri vrhu upisano ime vlasnika? Da nije muhur-
dareva, silahdareva, 6ebajina? lli kakvog trgovca
stokom iz G.eka,! Mot.ebit je Adem-begova? on
vazda za pojasom nosi po tri ovakve kese dukata ih
srebrnih groša?
Prvi put otkako zna za sebe i svoje poštenje č
da se dvoumi - vrijedi ti ova đ kesa so novcem
njegova poštenja? Je li II njoj zlato?
77
č onako u hodu da je otvori. Pogleda - sve
sami dukat, žežen i prežežen od..sul!ojJ ziat'!clsplati
li se pred samim sobom pretvoriti li lopova i prisvo-
jIti đ kesu s dukatima? Vrijedi li ta hrpica dukata
njegova poštenja kojim se č života č Vri-
jedi Ji razmišljao je sve brže ć tliz mahalu
prema ć Ko može u njega uprijeti ili mu iza
leda govoriti da je hrsuz i nepošten kad samo on zna
za ovo'! [ dalje bi on 7.a svu Gornju č š bio stari,
pošteni Meho Prikll7.a, kalupdžijakojinikad i nikom
nije ni pare č podvalu. Ali, lagahno ć on s
č š - sa svima onima što ih ć svako-
ali kako sa samim sobom? Je li to Božije
davanje, Njegova kulinja da sazna je li Njegov rob,
ovaj Meho kalupdžija, pod kraj života preokreno list
životnom tefteru i pob'tao neko drugi?
A možda je to njegov dar, poklon i nagrada za
sve što je propatio 7.a ove duge godine'? - javlja mu
se č misao II kuraži ga i opravdava da se
ne koleba. LJ tim mis1ima. sav iznakažen u glavi tim
pitanjima i odgovorima, umoran ponajviše - ne od
posla i nestrpljenja da mu ko stane pred ć ć
zbog ove kese dukata što ju Je gurnuo za pojas.
Sjede. č Jedva kome što da odvrati. Ni s
onim najmanjim sc ne pozabavi. Usta, opra noge, pa
ode u gornju sobu. Svima č Nikad ga takvog
nIsu upamtili. Šta može insan, možda je i njemu
muka sjela pod grlo? Tako razmišlja Mehina žena.
A gore, uz Meho istresao dukate i broji, a
ruke mu drhte kao u pijana kad osvane pod
78
kakvim hambarom ili pod ć pa sc napije
vode na vreo trbuh. Ravnih šezdeset i pet dukata, ni
manje ni više, Toliko ih je, u tri navrata, izhrojao
Meho i ponuvo sasuo li kesu od kože, zatcgao joj
grlo š ć i turio pod jastuk ć se, svi
spavaju - i vile i samo Meho žmiga, ć
ne daju mu misli da utrne da gazagasi snom.
Ne da ono zlato pod glavom. rrži, škuklji, nav"",a
svaku misao - te evo Mehe u mejhani, te eno ga
otvorio novi ć i trguje maslom, smokvom. pek-
simitom, ć i č A vidi se i li Dub-
rovniku. Eh, bogo moj, kakva li je to č Š   Ka-
zival1 su mu trgovci i slušao je age i begove iz
prikrajka kako u kahvi govore o 10m č
bogatom latinskom gradu, i sad l sam ć sjedi na
konju u karavanu i putuje ... Putuje Meho Prikil7.a niz
urvine, kmz bogaze, gleda sviJet, č dunj.-
luk oko sebe, grli i Latinke i pije C'IllO vino ko č
krv! O, Bože Gospodaru! Uzdahne Meho, prevrne
se n. dušeku, a san od njega na tri puškometa
pa sjedi i rugamu se.,Vrcojastuk vrele
mu noge, č mU.crijeva". _.-
Svanu
j
a on ne ustaje iz dušeka, Samo kadikad
pipne rukom ispod jastuka onu kesu što kao_
žeravica i nanovo :zažmuri, utone II misli.
Tako šest dana. Nit je bolestan, niti je zdrav.
Nešto oblll7.ne kad mu žena unese saban 8 jelom, pa
opet okrene glavu i nikom ništa ne odgovara.
Šuti.
)
79
Sedmi dan ustade, urni se, klanja sabah-namal,
nazu uze č od ć pa polahko krenu.
I umjesto uz Latiniuk, on krenu š ć
premišlja pa upade u
debelih kojižurina i mirisa ltuhlog papira i vehte
kože.
-::1<ciim dobro,!,.>. muslime'? - Upilll ga iza brda
knjiga ncKa.Kav č s kaletnom II ruci.
- Je li č kadija u ć
- Jest. Hajde kroz ona vrata ...
- Salam alejk, č kadija - č s vrata. č
pa onda izvadi onu kesu s dnkatima i baci je prod
kadijn na pešknn. Kadija se trže, č dozlnke na
č
-- Šia to ć š Božij! rohe? Globu, ć ras-
pu.st, ili muftijinu tevabijn?
- To sam ti, kadi]o, našo, pa ć da mi
duša ostane   eto ...
- Našo? Kalro: našo? Gdje našo? kadija ga je
zasipao pila!\iima i gledao u č Č njega, č
onu kožnu kesu što je ležala na pelkonu ispred
njega.
I Meho mu č sve o kesi, sve o zlatu, a
najmanje o svojim mukama.
- Ej kad je tako, valjano je to od tebe č na
kraju kadija, pa uze kesu s dukatima, mjernu je.
zaškilji malo, pa dodade: .- A koliko jc u njoj
dukaIll?
- Šezdeset i pet - odvrati Meho Prikaza.
- Baš? - škiljio je kadija ne š ć kesu.
80
-Baš.
. -lrezdi.iet
---=-Nimanje ni više.
- A č su, č
- To i ja tebe došao da pitam - veli Meho.
- Ne piše na 'latu č su dukati, Je II de? veli
kadija.
--- Ne piše, č kadija.
- Pa šta č sinji?
- To i j. tebe došao da pitam. Ako se ko javi da
mu se vrati, eto ...
- E, pada ZMŠ, Illj se ijavio .. najednom kadija.
- Javio?
- Baš. Prijavio pasvandžtji, a pa8vandžija pisaru,
a pisar mufUjl, a muftija menL. Samo, on velj da je
dukate izgubio prije sedam dana, a ti ih jutros do-
nese. Gdje su bili do sada?
Ka_dililieponovo č škilji.lLMeh\l k.i!ll...da .
nišani. puškoll1 uz obraz, i kao da ć ga sad, . .samo
što ć skresati s crnom 7.emljom i zelenom
vom.
- Gdje su bile? Kod mcnc
t
moj lijepi kadijo!
- Baš kod tehe? Što kod tebe, što dukate nisi
ranije donio II š ć
.- Mislio sam ...
- Šta si mislio? - kadija sada spust j onu kesu s
dukatima i dohvati malo zvonce ispred sebe, j
ć zatandrlja, a vrata se odmah otvoriše jza
njegovih đ i ude sejmen Baro Keskin, štrldjast ko
najdulji kolac u stožinj sjena.
,
)
81
- Na volji ti, č kadijo.
- Privedider roi Zaim-agu Kapirlžiju, i poseJa-
ć   ga lijepo i ć mu da su mu dukati u š ć
kod mene_ Hajde!
-A ti tako-ne srneC. č kadija sa Mehe. - Ti
baš tako: htio da tude zlato, a možda si za ovih
sedam dana i pola potrošio ...
- Nisam amana mi...
- č malo dok Zaim-aga đ pa i tn
vidjeti.
Kad je Zaim-aga prebrojao dukate podigao je
glavu, odmjeri Mehu, zamislio se, pa gotovo ra-
č č
-Na moju dušu, č mi sc, da ihjc bilo šezdeset
i šest, ali opet ne mogu ret5i sigurno. Ko ć svaku
kesu brojati, ali gdje smo, tuj smo ...
- Veliš šezdeset i šest? - podiže obrve kadija i
pogleda u Mehu. - Kud si djeo doka!, g.zape?
- Na moju dušu i vjeru, č efendija, ni nok-
tom.,.
- Šta ni noktom·· dreknu kadija i prekide Mehu
usred č - Ded, nemoj da te dadoem II Keskinov.
šake, bolje tije kazuj kud si s dukatom. Zar ne š
Zoom-agu da veli da ih je bilo ravno !ezdeset i šest
u kesi, a ne kako ti kažeš da si izbrojao samo še7.deset
i pet dukata?
Dokje kadija č n. Mehu, a ovaj sav zblanut
đ i naglom mijenom što se dogodJla i
na kadijinom držanju, i na ovom trgovcu
Kapidžiji, pa i II samom sebi. da, eto, najednom, na
82
pravdi Boga i na č miru, od poštena č
ispade lopov i ž č je, ž ć onu
kesu sa zlatom, najednom, ć valjda da svemu
dadne č svoje aginske volje i pravde
i merhameta, pomirljivo izgovorio:
- Ma, nije neka šteta, kadiefendija! Pa ako je i
uzeo. nije plaho š ć   uz obraz .
kao   š ć Božiji blago,:
lov!
Na tome se u š ć sve završi, a Meho Pn-
kaza, još ti č još u nekoj obcndiJ3nosti -niti da
shvati šta se to dogodilo s njim i ovim ljudima, niti
da se pomiri s onim dukatom manjka što mu na vrat
i Zaim-aga i kadija natovar:iše - polahko krenu uz
mahalu, nagazi u Latinluk pa u š Stade ispred
svoje kalupdžijskc radoje, okrenu se okUj.ebc kao
da nešto traži - dali ljude, ili poštenje, ili onaj dukat -
iz kese, to nl sam nije znao.
Otvori ć i spusti kapak. ali ne iznese ni
mangaiu, ni kalupe.
Jedino što je živo oko sebe ć to su bili
mirisi planinskih trava što su do njega dopirali iz
Zeljkine travarnice ...
)
83
JATAK
- Sigurno ti je II glavi da: ć biti po njihovom, č
ih toliko maziš i nutkaš, a ovamo si gaj j djecu, i
mene, i sve što smo stekli, gurnuo niz cn)l vilajet!
Okani se, bolan Firduse, jatakovanja! De, kaži mi,
kud si s njima nakanio? Dc, kaži! Nikud. no II crni
džehenem! I da si s kim, ć s onima što im carski
gajtan odavno visi nad glavom!
Kad bi se ć i kad bi po razastrtim dušecima
djeca, ne mogavši navesti na č od
silnih i naopakib briga, Pirdusova!:ena Camka šišta-
vo bi mu kvocala na uho, na rutav obraz, dok bi mu
rukom štipala ljutito kožu po prsima,
- Uduni, jezik sebi prigri.zlat Uduni, ć ć pa mi
ode glava ko horozu! - i sam napetib damara, li
strnhu
1
kao što može preplašen biti siromašan i
č č golemim i preteškim teretima što ih
najednom dokotrlja vrijeme, razapet izmedu date
zakletve i zahvalnosti na jednoj strani, i straha i
vAlije, oa drugoj, Firdus hi ljutito okretao glavu od
ženjna lica na drugu stranu vrela, uznojena jastuka
i č osluškivati č disanje,
Svako oo njih je kroz tolike dane i mjesece
raspoznavae po uzdahu, kašlju, po hodu, pa j po
disanju kad ovako umorni od igara i bezbrige pospu.
Dok nije izbjla buna. a zatim i dok ne navali
sultanov nizam, i kad se živjelo II miru, Firdus bi u
sobi, kad svi pozaspu,još zadugo, i sam se ć
umoru i slatkom i2'AZOVU sna, osluškivao primiren
život svoje č uživao je u tom golemom, pre-
golemom imetku, u toj tihoj sirotinjskoj sobi kao u
kakvom carskom saraju, Od tog krupnog saznanja,
j pored teškog   č on je žiVIO puoom dušom,
veseo na sve što donosi Božije davanje, i ništa mu
nije bilo teško č i zapeti, samo da bi goluždrav-
cima svakog dana pred akšam uzmogao donijeti
ć somuna, koji č mesa i zeleni.
Ali kad planu Bosna - prvo pod š č ć
i ć pa derventskim i krajiškim krajc.w, od
Une do Bekije, a ?.atim se razgori Kara Mahmud-
-pašinim dolaskom - Pirdus, mada nikad nije okre-
tao glavu ni prema caru ni prema Stambolu
t
a još
manje prema beztma i agama i njihovim poslovima,
ć kako sretna i mirna vremena tonu i nestaju,;
svak se svako.lUllllŠID, SlIakO o sv":ijoj glavi radio,
zk.-Si-ZIlffi" brisalo a dobra niodakle! Dok je bilo
, - - , -
mmd dok su se ljudi medusobno trpjeli i poštovali,
Firdus je. ć kao š č u beglerbegovu ko-
naku. uz dvadeset č č lijepo sas-
tavljao kraj s krajem. IakQ su se II konaku veziri
mijenjali, odlazili i dolazili si1ahdari i ć mu-
hurdari i č š Firdus je, okrenut svom
nušnom majstorstvu uzgajanjaru7.a i katmera, O1a10-
azijskih grmova i bugarskih povijaša, vazda, č
niz dugih godina, ulazio s prvim sabahom pored
straže na kapiji vezirova konaka, II izlazio kad hi
sunce sjclo na Bojnu" U konaka bi mu š č Nurko
davao č tako da bi j na vlastitom gr1u uštedio.
Kad .u ga jo! kao momka zapošljavali kao vezirova
š č       rahmedi Nah-efendija, miran i č
č pozvao ga je na divan i rekao mu šta se od
njega traži, i da li to može dati, i č ć da
usta ima, a jezik nema: č imaj, to ti niko ne brani,
sinko, ali ave što vidiš, i'.adeš iz pašina kUDllka,
kao da si crnom ma:hramom obrisao_ Tako š i dulje
ovdje raditi, a bogami. sinko, l pozadugo živjeti.
Č sam da i dvoje sitne djece imaš, pa ako radi
koga, a ono radi njih."
ž ć se te opomene, ć samo svoj posao
u š č i avliji, ne ž ć pogled , motike, kose i
grabalja, vidio je u vezirovom konaku i oko njega
svakakvih č i kad je pod Dželaludin-pašom
potekla krv po .vlijskoj kaldrmi od č ka-
petana j begava, pa do one goleme .trke i furtutme
carskih službenika pod Ali Namik-pašom, kad je
valjalo praviti hježaniju pred š č ć bun-
džijama. Ali, i što bi mu oko uhvatilo, i što bi mu
uho Firdus to nikom nije kazivao.
Ali u životu, ma koliko on sam ntio
da ostane po strani, ma kako nastojao da ide vazda
jednim putem, poguren ili prav II pojasu, irna i nekih
naopakih dana, koji donesu nad č i on
im sc, makar se tl to mogao zakleti, nije mogao oteti.
A oo što se na Firdu,a navalilo imalo je svoj č
još dok je kao momak, ć poguute glave, sav II
nekakvu teško strahu, ulazio s Ali-begom č
II vezirov konak Firdusov otac je č
život proveo ć II magazama, ž ć l1št.avljene
kože, i kad je beg se zauzeo kod vezirova
ć da Firdusa uposli u š č a on ć za
njegovu smjernost i radinost dati svoju č ak-
ransko č I tako, ć Ali-begu, Firdus je
dobio stalan i č posao u konaku. Ali-begu je
poljubio tada ruku i u sebi se zakl"" da mu tu
dobrotu nikad ć zaboraviti ...
U prevratu je taj Ali·beg imao golema č š ć
Prvi je na konju ujahao II č tvrdavu, prvi je
potpalio fitilje na carskim topovima, da se na nji-
hovim pucnjima raznese gla.."t da je Bosna u do-
ć rukama, a bogami, č sc da je taj isti
Ali-bag Sejfit i podobro i ruke ukrvavio ...
Za Kara Mahmud-pašina č puhoda liO;
Bosnu Aji-beg je utekao preko Save, a njegov ime-
tak - ć magaze, zemlju i ć Turci raz-
vukoše i odniješe, a onO što se iz zemlje nije moglo
š č podijeliše svojim pnmenicima. Njemu po-
č š sko ga ikad unvate, da ć ga objesiti nasred
Donje č š pod musalom ...
Jedne ć tek što se ponovna turska uprava
ugnijezdila i uljuljkala, i nakon što su i posljednji
robovi otpremljeni u surgun, na prozor Firdusove
sobe, koji je gledao u mali š kucnu neko. Taj
kucuk Firdusa č budna - opet je, po ko zna koji
put, š ć svileno disanje svoje
uživao u blagodeti dunjaJuka kao u š slatkog vina;
prvo mu se č ali kad se kucanje ponovi. on
87
č maši se sjekire iza vrata, pa OOškrinuvši kanat,
viknu: - Ko je u dobar i u bolji sahat u ovo doba!
.- Otvori, ja sam ... Ali-beg - iz mraka, otud iz
onog nevidje)a, udari ga šištav glas. Kad se majo
bolje nagnu kroz odškrinut prozor, on zalsta opazi
medu nekoliko stisnutih prilika s dugim p1L<kama i
Ali.bega ć
• Bujrum, beže, ulazite - požurio je da im otvori
ć vrata, a kad su ulili, on č da odvrne fitilj
na lampi, ali beg mabeu rukom: - Ne ć prvo
zastri prozor, opasno je.
I tek kad je zašulikao prozor debelom š č i
kad lampa veselo cikuu š ć po ljudima i
zidovima, Firdus smognu da bolje sagleda svoje
č musafire. Beg je bio isto onako rumen u
licu kao što ga je mao i ranije, s nazor izbijeljenim
rulufnna, č č kao što je vidio da
se odijevaju Prekosavci kad bi dol."ili da trguju po
č š o mu je visiJa prava, č i srebr-
nasta sablja s tri ć Druga trojica begovih
pratilaca, od kojih je Jedan imao svježe zaraslu ranu
preko lijevog obraza i uba, bijabu u pobobanoj odje.
ć ali svaki s dvije puške za pojasom. l dok ih .lc te
ć šutke mjerio, č ć da sazna razlog ove
č ć posjete, Ah-beg ustade sa ć pa
malo pridiže č prema ć naboju i upita: Je
li ti, ć Otla:l hambar u avliji prazan'"
- Hambar? - zatreptao je tad Firdu,. - lest,
prazan je ko Cocin bub"'\i! loš od Č smrti II
njemu ti miševi kolo vode ...
88
- č   prazan - r.stegnu beg i pogleda u onog
što je bio po licu č sabljom.
- Šta veliš, Rahime?
- Ništa - istisnu ranjeni. - Ništa, šta da zborim-
zatim pogleda II Firdusa. Je li č to mene
brine ...
- Ko'! Je li Firdus! Nemaj hrige, Rahimel Uzdam
se ja u FIrdusa ko II samog sebe! Je li tako, do-
ć
beže. ko da si u svom i na svome". ali,
traže vas ... svašta se č svašta ...
. Znam, Firduse - mabeu tmurno Ali·beg -
znam, zato sam i došao da poravnam č Znaš i
sam da su mi svu č na bubanj razdijehli ...
U č je neko vrijeme trajala nekakva zlo-
huda šumja, a onda beg izvadi komu kesu, odriješi
je lahkim kretnjama, kan što č osoba kojoj je to
č ž bila navika đ posao, prosu dvade-
setak žutih, ciktavih dukata po minderu i č
- firduse. ruko moja, ovo ć ti biti za trošak.
Znam ja da ti jedva č možcš prebraoiti s ono
crkavice što ti plate li konaku i ć da ti budem na
teretu. Nismo izjelice i ć dugo, aJi 7..atO ne
pokazuj nikome da ne ispadneš sumnjiv. Danas
svako O č glavi radL Jednom dnevno nam
donesi Iro za jelo, malo duhana i koji bardak vina.
To nam je č Nah, uzmi! Kupi tc dukate, što
si se uklipio!
- Ali.", kako ć   moj lijepi bd.e"" ja sam tebi
du.ža14 a ne ti meni. ako si brat po Bogu ...
- Ne č uzimaj! negovska se ne č  
I tako, iste ć kad su u njegovu ć ušh. u
Firdusov miran i hlagodetan život ugazi muka;
svaki korak mu se u strah pretvori, svaka č u
konopac oko vrata; č nešto šušne iza kao
d. ga strijela prostrijeli. Dok bi u vezirovom konaku
potkresivao ili rasad1vao hakore ru7.a, 7.alijevao ka-
dificu ili milodnb., svakog je sekunda č da
ga š č ruke č š Uudi i izvedu pred
vezirova juzbašu i č biti i č da im
gdje krije bega i njegovu tajanstvenu
Dani su 711 Firdusa tekli č da č ne
mogu bIti, a ć kad bi nekako dvostruko
niji dolazio s posla - jer ga je strah više umarao od
motike i grabalja -lijegao bi olovna tijela, sa živom
drhtavicom u trbuhu, II krvi i prsima. Niti je
jesti mogao, niti se kao č mogao zaradovati i
nasmijati. I rodena mu sc č II muku pretvoriše.
Nesta one zlatne ć slaliti II njemu, onog osje-
ć zadovoljstva i bogatstva u duši. Sad ć više
nije imao želje da sluša č disanje, njihove
sl.atke, poluglasom, u snu izgovorene č a j ženu
bi, kad bi mu se ć primakla, otiskivao od sebe
kao najcrnjeg dušmana: - Nuto ti njc! Okani mc se,
davolušo!
Č tajni musafirj II hambaru nikad nisu izlaz-
ih. malo su govorili, malo jeli, više bi na sofei iza
njili ostajalo; povazdan su kao klade ili č
šehjt1 ležali na slami i Flrdusu se č kad bi ih
obilazio ć da oni žive samo od nekih svojih misli
90
i nakana. č kud bi č bila najtanja, č
bi ih kako opre-mo otvaraju vrata nahambaru i izlaze
II sjenu ć šaputali su o č protezali se, i
onda bi se nanovo, kao utvare č na tavan.
Ono zlato što gajedobiou prvo vrijeme i,;anjega
i za ženu bijaše mali imetak, pa su č i da kontaju
i č u mislima šta ć kad se ovo s
i njegovim ljudima č kupiti, ali kako jc vri-
jeme teklo i č i strah se č sve dublje u
njihove oni dukati što ilije zamotane u š č
tutnuo u rog sanduka omrz.oše mu kao ć po-
ganluk.
- ć dati Dragi Bog da nam se skinu s vrata
- odrnabivala je Firdusova žena ć jufke 703
pitu.
- Valjda ć ... ć Dragi Bog - pristajao bi i on
na te njene č ali č bi izašao na sokak da što
kupi, ili ć u džamiju, odmah bi ga č glas
dovodio do \lt.a,a: - Ama, Firdu.e, ako sl bral po
Bogu, šta je to s tobom?! Eto si se utanjio ko
č motka! Da nijesi, č kakvu boljku
zaradIO, a?
- Ja." ma jok! Zdrav sam ja ko drijen." Nego,
nakopam se i č a ova žega pa niti
mogu č da prezalogajim, niti da se ć
vode napijem! to je moja boljka ć bi
Firdus. za č nedjelje, koliko su do!lj.ci bili u
njegovom hambara, on ih je samo dva puta obišao.
Prvi put kad je donio vijest što ju je U konaka
da Kara Mahmud-paša ć odsjesti II Travniku, ć
91
u Sarajevu, i drugi puta kad Je Ali-begu u ubo, da ne
č ostaJa trojica, išaputao kakva je straža oko
konaka, ko su č turskoj vojsci, ko je od
Bošnjaka č u đ ko u Vranduku, a
koga su okovana otjerali II Carigrad.
Hranu, vodu i duhan nosila im je ali ne
kroz ć vrata, ć   kroz kiljcr. Kako se hijabu
dogovorili, ako bi se što č i posebice zbilo,
ili .ko bi begu i njegovim ljudima što hilno ustre-
balo, oni ć na hemherskom krovu izdignuti jedan
crijep i kroz otvor isturiti komad štapa.
Te č dok muje žena ponovo i po ko 1.na koji
puta prigovarala što ih je primio i otisnuo se II
opasnu vratolomiju s njima protiv vezira i sultana II
ovakvim naopakim vremenima kad Je bio dovoljan
jedan pogrešan korak pa da i najpravijem č
skinu glavu s ramena, dok je završavao molitvu i
pripremao se da legne, opazio je kako na hambar-
skom krovu proviruje iz odškrinutog crijepa onaj
ugtJvoreni znak, ona motka. Toliko se trgao da je
gotovo zaboravio i molitvu i Dragoga Gospodara
Boga pred kojim je na koljenima č č Brže-bolje
nazu opanke i oprezno č tl š č
- Ti li si1-trgošc ga ljutite, č onog
visokog došljaka s JlOsjekotinom na obrazu. Dva
sahata a ti ni mukajct! li se ti brineš
o svojim gostima. Penji de ...
Kad promoli glavu kroz tavaoska vrata, Ali-beg
mu mahnu: - Sjedi, abb.bu! Smotaj jednu, možda
nam je posljednja ...
92
Dokje drhtavim prstima zamotavao. duhan, ć
kivao je, pored zujanja u glavi i ušimll; i tišinu
č ljetne č bez č To su one
predjesenske č kad svaka travka, ć Hi za-
ostala bundeva II š č uspJahirena ptica pod ć
nim krovom, ć nadolazak mrzlijjh dana", pa II
nekom nesuvisiom bunilu i pO<:"IlC da živi
život na dušak; II tišini onda ovakav kao što
je Firdus š č što je svoj život proveo s
biljem i koviljem na gredici zemlje ili uz bokorruža,
ć kako i pored prividne ć tišine sve vrije od
nekogpritajenog straha. U zraku tad č kliktaj kao
č dim iz ć odžaka, ha! kao pripet konj
koji bi klisnuo ispod ljutog č ali mu ne daju tvrdo
č kolallL

Puših su svi, i vatrice s vrhova cigara. kao mali
svjetlaci, sadnajednoj, sad na drugoj strani prostra-
nog tavana, sijevale su, a dim je razgaljIvao duše i
smirivao ustreptalu krv; taj koloplet krvi i misli
ć je II mozgove zavjerenika poredcrnib nakana
i poneIto od onih lijepih dana kojih više ni sabljom
ni dovikom nisu mogli dozvati.
- Mi ć izlazimo, Firduse iz od
one strane gdje sc svjetlucala žeravica s
cigare, dopre mu do ušiju Č glas. -
ć je Ć č Lejlcti·lcadra, to je moj sretan
znak. Zbog Inga znaka sam i došao s momcima da
izmirimo č pa ako Dragi Bog dadne, još ko-
liko sutra, druge bi nam ptice pjevale ...
93
- S hairdovom i Božijom voljom, Ali-bože. A
kanite li se ć -jedva je da odgovor
pa da može bar jednu ć tl miru, bez onog ženinog
kvocanja i p"'1'adanja, sklopiti č
- Povratka više nema,. Firduse - ponovo je
č odgovorio beg. - Je li tako, Rahim.?
- vatrica so cigare se pomakla ulijevo prema onom
dugajJiji s posjekotinom preko obraza .. Ovo je,
Firduse, Hl - 1li. Ni prvi pijetli ć 7.akukurijekati.
li od nas ć do tebe ć haber, Je li tako, Rahimc,
ba'! - ponovo je primijetio kako se Ali-beg obratio
dugajliji, a ovaj je samo klimnuo glavom.
Izljubiše se mjom, bez č i bc, 'uze, ollllko;
Firdus da ib se što prije riješi, jer je i on i njegova
č i žena, i posao u kollllku sve je to
njihovim odlaskom iz njegove avlije dobivalo
č a oni, sva č zanesenjaka,
ukrvljenih protivnika plIŠine tiranije, da što prije
krenu II svoju dugo č pustolovinu.
Č   ih je kad su kroz kan.t iza ć izašli, č
je kako trava pod njihovim č cvili, pratio im
je korake prema s koje su, zasigurno,
skrenuli prema Gornjoj č š i konaku ...
J da mu ne bi ženjni.h natucanja i opomena možda
bi lIlIkon tohkih č uspio tvrdo zaspati, ah ne dade
Ć te ovo, te ono. - A šta, č ako ih saleti
carski nizam pa ih pohvata makar i upola žive?
č ih na muke i i oni ć č ć
gdje su bili i šta su radiJi, i šta biti, crnakukavico,
šta? Eto ti carske vojske, i ode ti ta blentava glava
94
sa ramena! Hajde de što ć tvoja, ali odoše i glave
ove djece, Božijih maksuma, • ode i moja, cm. ku-
kavice! A ko zna, bak.uze, možda ih je ko i vidio
kad su izlazili iz avlije" pa kad sutra nastane strka i
potraga, svako ć za pišljiv groš uprijeti na našu
ć ha? I opet odosmo pod led!
Firdus još brže i dublje č glavu od ženina
glasa) a najradije bi ustao pa. sjeo na mamena konja
i utekao i od i od vezirskog konaka, a
ponajprije od ove 5vQje č što mu pije m07..ak
na w.evu slamku!
Najednom II daljini zagrohtaše puške. Firdusa
kao da neko ubode nožem u najtanje meso; trže se i
ustade s Hodao je po sobi II ć a onda
č samog sebe prekoravati: - uh, ć moja
lijepa! Pa kud vam ne kazah da ne idete preko
musale, grom mi č izbio do sabaha! Kud vam ne
rekoh da je tamo juzbaša iskopao hendeke i tl njih
postavio busije koje omrkne pucaju u sve živo
što naide! 0, majko moja, ja č dana! Kud
smetnub iz glave da im kažem, zmija me ujela!
Puške, medutim. ponovo grunuše, Još složenije i
bezbrojnije, gotovo veselo, I onda se sve najednom
uttša i smiri. Nad kasahom ponovo zavlada duboka
ć a Firdus je. ć po sobi, ć i oka-
mcnjenog izraza na licu, sa Rtrašnim slutnjama i
krivicom u mozgu, slušao kako se travke na avliji,
stabla kestenova i gml0v:i vrijeska uzbunjuju j otva-
raju svoje tajne, bezglasne razgovore, U tom ne-
moštom kolopletu on č jutro i kad izmoli
95
jutarnju molitvu krenu .u struku i s ?t0-
č u ruci prema konaku. Č mu se da nikad
u životu nije bio više prepadnut nego tog jutra. Pred
sejmen,kom džamijom ugleda hrpu ljudi i kad se
malo bolje primakao raspoznad. prvo onog vIsokog
s posjakotinom na obrazu kako leži na bijeloj š č
a onda vidje i drugu dvojicu. ć nije mogao
vidjeti s liea, jer je ležao potibulien, glave uronjene
u ,a,mljen binjiš.
Ipak ga prepozna.
- E, moj Ali-beže, muko moja - šaputao je okre-
nuvši glavu kao da BC č postidio. Tek li konaku
je od pašinih sluga i straže doznao kako su izginuli
posljednji š č ć zavjerenici.
Te ć je ponovo budan slušao svilenu predu
disat1ia svoje djece i gledao kmz polumrak sobe
njihove snom povaljane glave, č i
noge po jastucima i dušeku. I č bl majo tanje
stisnuo č kapke i mislima potonuo u č š
a zatim nanovo bacio č na
djecu. odmah bi, kao utvaru., ugledao medu ll:llma l
Ali-begovo opruženo tijelo ...
96
Ć
Posmatra ga ruku vezanih kožnom uputarom i
vidi mu pjenu š sa sukrvicom
č usana; i govor mu je ljut kao č pa Je
sam sebe posjekao zubom i uživa II tom malo,
skrpIjenom bolno rakav je Pir-baša i kad ne bije, a
kamoli tek kad bije. Thlšao ispred vojske dao
hoda prije da posVl'Šava sve one goleme č
poslove, i kud god prošao - od Prizrena, preko
Sandžaka pa do Sarajeva i Travnika - svukud su Iza
njega ostajali belaji; mnoge ć dosta ih ulam-
č a najviše podavi. Davio je kao mišc;ve., a
dok ne zadavi, moj Bože, valjalo Je to č
mnogi su, dok im konop nisu navukli na vrat, klell
svoju rodenu majku što ih rodi.
Takav je bio Ć •.
Znao je da ć ga sresti i da jednom za svakad.
izmiriti č onaj golemi hespap što mujeu raboš
urezan dok je služio pobunjenoj Bosni. Ć me
dobro kopilane - kazao je Cor-Bulj a ć ci-
garu. - Vidiš li onaj sanduk? Vidiš, je li de? E, ako
vidiš sad ti č šta je II njemu. U njemu su haIke.
tanka žica, dever-vode, jad i sav šejtanluk
ovog j pomažu tni ta da otvorim č
usta i da č sve što želim i moram. A Imam
IZUll, taman toliki. kopilane. da mogu pola ove sm:d-
lJive Bosne u vatri ž ć   (:uješ li što zbonm,
97
kopilane? smolavši cigaru Ć je gledao
nekud iznad njega u šiše ohojene zelenom bojom
kao da mu nije važan, ali znao je da to nije tako; ko
nije znao Pir-bašu skupo bi ga platio, ali on ga zna
još iz Đ kad je bio alaj-baš. i kad su
z.jedno oo Bi1anaj-biljegu č č da sijeku
lijevom rukom, Zna on, zna Pirwbašu. Zna ga kao
kmjavu paru, a zna l on njega. Elem, lijepo. Zato on
ovako - prijeti, Prvo Ildari
j
pa onda prijeti.
- Pa, da č pubao je dim iznad gl.ve.
- Ded, kazuj gdje su tijarnrri. Bra. nemam vremena,
ruSI sam kome valja lomiti rebra. puna ilije š  
deder...
Zar baš tako, Bulja'l
- Tako.ja kako, Mem? - rekao je mirno,jednak.o
ć u šiše iznad glave za č obla-
č ć dima iz cigare. - lli misliš da je bolje da
otvorim ovu kutiju - prst je stajao na rezi od sandu-
č ć i Mem nikako nije mogao razumjeti svog ne-
kadašnjeg prijatelja da bi mogao baš OTI, s kojim ga
vežu mnoge i lijepe i ružne posegnuti za
njegovim životom; prije da bi mu morao odriješiti
ruke, č mu se, i kazati - hajd s MIlim Bogom!
On bi tako, alL. Bulja jc č i nisu mu zato
džaba dali odriješen.ruk.da bije i kažnjava izazrno
kakva grijeha. I pored onih č   zakletve koju je
Bulja dao veziru da ć imati milosti ni prema
đ ocu ako se doka1.e, bar č   da je bilo
ko igrao u istom kolu s kapctanima i č
bczima uprevratu, Memu se č da bi ipak našao
98
hilo !to č bi opravdao č - stavljao bi na
ta."0ve srca i duše. sve izmjerio) pa i kad bi grijeh
protegao, on bi ponovo nabacio na onaj drugi tas
nešto ž ć   svojski - hajd s Milim Bogom Gos-
podinom! Što to ne Ć - pitao se. Hej,
Bulj, ć š li se ratovanja, karaula, dobrih ata i
Jcoge1i-mahala?
Ništa. Bulj puši i prsi mujedu.ko na sanduku II
kome su kuke i   ć i žice. č
za nokte; pile i ljuta so za otvorene rane, .. "Ko ć to
izdura6?1t - mislio je Mem ć žut, du-
hanom izjeden vrh prsta na onoj gvozdenoj rezi na
kutiii.
" Jes, ue mogu ć   bio si mi jaran, desna ruka,
pa i glavu si mi zaklonio na č ć se ja, ne
misli da mi je to iz giave utcklo, ali baš zato ć te j
  š ć i ć klat( i č Moram, Mem, jer si mi
otvorio mnu. Ovoliku, evo ovdje pod sisom. Zgazio
si II meni sve što smo nas dva zajedno podigli u
priiateljstvu. Razumiješ li?
Buljove č su č   č .. Ne bijem te
znog vezira, cara, za pobunu; ć najviše zbog sehe.
M(,,'!Il! Zbog sebe. i tebe! Drugima sam brzo, napre-
č   dolazio glavi. Ti si drugo. I sebe ć danas
ubijati, ne beri brigu, Jer kad č :izgubi vjeru II
što ć mu život. Razumiješ li me što
govorim, Mem?
Da hi ga ustavio. prizlvnuo, č - Ja bih tebe
puslio da ideš i opel bih potvrdio dosluk. ć se,
Bulj, nišla ne dobiva ...
99
- Pa šta ja k!lZlljem? Zborim li to drugim je-
zikom?
- Sta imaš od mog života? Hrpu kostiju i mrtvo
meso, Bulj?
- To je š ali bolje nego išta, ć išta,
Mem. Bolje neka bude ovdje prazno, Prvo ć ti
ć jezik, pa iskopati č ć tj obje noge,
ć ti i srce i dušu ...
- Baš tako, Bulj?
- Tako, ne može č a evo j :rA-što. Mem,
jezik ti ć da mc ne podsjefuš govorom, ruke
jer si me njima doticao, č što si me gledao, noge
što si lila mnom njima išao, a srce ć mi biti meza,
Mem! Srce ć ti Voljo si me č je li
tako, Mem, pa opet si prišao pobuni, krenuo na
vezira, na cara, na mene. ponajviše na mene, Mem!
- Na tebe'?
.-. Na mene, ponajviše. Kazao sam - briga me sad
za cara, za vezira, 7A mene mi je D.uveta muka.
- Pa šta ne Č š Bulj?
- e.krun da mi kažeš za ć ć Ko ih
krije, eto što č
- Uz moju, ć š i druge dvije glave, Bulj?
- Ne jagmim se za glave, ć kraj s krajem da
sastavim, Golem je moj č kraja tuu nije. A ako
ć š pravo, i krvi su nam č - II meni turska. II
vall1ll š č pa i tu valja ć kraja,
- lb1a nam je krv, Bulj. Ista joj je boja i obje su
slane kao su nam i suze slane. I li tebe i u menc",
100
- I ć je po tebi iste boje i jedaako slana,
pa nas opet biju, I bugarska, i karavlaška, i madarska
- sve njihove su krvi slane i crvene, Mem. Pa šta je
bivalo? Stotinama smo se godina s njima krvili i
davili, Vidiš kako ti je mozak ć   i otanjo ko
oštrica noža. Nego, ć š II mi ć gdje su Ta-
ć
- Traži sam, ć ti ć ni kad bih znao a ti č
svoJe .. ,
-Baš tako?
-- Tako. Izravnavaj č a i lahko ć ti biti, jer
su me tvoje ć dobro pritcgle uzicama. ć
od tebe, Bulj, ispasti golema č - odnekud
mu, pored sve nevolje u kojoj je bio, pade na pamet
jedna od bezbroj misli što su '"' kovitlacim. rOjile
po glavi - kako bi bilo izazvati Pir·bašu, ga
iz kože da pogriješi :I na1juti se pa da ga č
bez č č jer akO' ostane s njim u golom
natezanju, sigurno ć mu, pomahnitao od upeksi-
njene krvi. skinuti živom kožu s tijela. Zato odmah
nadoveza: - ć ti bitl teško da mi š č š dušu, I
dijete bi me ovako upenjgana moglo britvicom
ć
Ispod oka, kob.j.gi nehajno, posmatrao je
njegovo lice ponajviše: da vidi može
ovakvom k.tilu č č I vidje MemkakoBulj.
nešto strese; č mu planuše kao dvije puške, garež
mu prelt'ltje preko lica, a donja mu usna zadrhta kao
u Ć Shvativši da više nema šta izgubiti
osim glave na ramenu, š ž š ć č u oganj
101
zapaljen II Buljovoj krvi: - Izvuci taj nož. šta š
Hajde, izvadi mi džigericu. I da znaš, Bulj. duša
ti pravo u dženet! Zaklati prijatelja golema je
Deder, č sine, sini sabljom!
Umjesto toga, Bulj je jedno vrijeme kao č
i prevaren gledao u Mcma., a onda mu se koža
na licu opusti, č i na ustima mu zaigra zamje-
tan i7.raZ vedrine, a zatjm se nasmija široko, jetko.
ludo: - Nu, psine, misliš mene na tanahan led!
Mene, kopilane! Ko devu na Kara-kum pustinju,
hall? E, tnoj bHmeze, č i mazlume! Ć
Bulju, hah? Da te sjecnem, baš? Dobro si to, lopove,
zamislio, ali j ja imam svoje knjige iz kojih č I
gori su mene htjeli žedna preko vode prevesti, pa ltl1
dadoh šipak! Ovako: Nah! - Bulja č dobro
poznat pokret rukom, ispruživši šaku prema Me-
movu licu, zadrža je neko vrijeme, a onda, pre-
ć ć i ton u glasu i sadržaj govora, nastavi: --
ć š li ć za onu dvojicu? Ne tražim ih što mi se
kolje radi klanja, no jer su pod kapetanom dosta zla
č Kazuj, nemaš kud, Mem!-
Vidjevši da mu izazov ne pomaže, Mem je ž
usplahireno kucao na sva vrata svog
od kapije do kaPlje, nevidljivim č ć prc-
č niz rafe l bogaze, trafio je neku mudroliju
kojom bi se odbranio od ovog strašnog ukoljke.
Znao je Pir-bašu još iz malih dana i još tada su mu
njegovi postuJ)<->} bili nerazumljivi i surovi. a bijes
kojim se isticao II sad je još više potvr-
divao da se radi o ć zlom Zato
102
su ga l okrenuli na Bosnu pod Kara Mahmud-pašom.
Glasovi o njegovoj 8Ufovosti iš.H su tri dana ispred
njega, a da jc bio kakav junak i delija, pa bi č
mogao č poginuhodjunaka
l
Ali,j(}k! Buljje bio
njska rasta, više grbav no prav u đ kratkih,
zatubljenih ruku, krivonog kao da je života na
buretu jašio. Ali kad se č vl""ti i odriješenih
ruku, govorilo sc da mu je đ bilo biti i č
svoju vjeru. pogotovo ako bi nekog od tih nesretnika
1 č znao-takvimaje krv s noZa pio, l,eto, kojom
je davo1skom dojavom č za Mema i njegovu
službu za Husein-kapetanove bune, kako li je i od
koga sve to č ni sam Bog ne bi mogao znati.
Našao ga je II avliji i naredio svojim ljudima da ga
vežu kožom s č za konjski stremen i takvog ga
nakon č ć ć dan
J
bez kapi vode i
mrve kruha, drži u jednoj izdvojenOj odaji u ne-
kadašnjoj š ć Za tri dana kad bi kojem
krajiškom serdaru, ili begu, sjekli glavu u .vliji
š ć Bulj bi otvarao prozor ii dva kanata j
nutkao ga da gleda kako Sijeva .. džak, a glave
nesretnika č ko stambolke.
Džaba su bile i molbe i preklinjanja Memovih
đ iz kasabe j uvjeravanja da je njegova služba
Husein-kapetanu bila samo mimohod i privid. da je
kao č i pismen č koristan svakoj vlasti -
sve bijaše uzalud; car daleko, Kara Mahmud-paša i
gluh i nijem, a Ć soli č   Stislo, krv da
ispišul
lOJ
I evo ih ohojice jednog naspram Mem
upcnjgan ko:t.l1im a Cor-Bulja mota dru-
gu cigaru otkako je jutros ušao do ga ispituje i kinji.
Dok u sohi prijalno miriši dobar duhan, ispod niskog
prozora u meštomi odjekuju zvuci č ć Cuee ko-
č To on okiva one što ć za koji dan krenuti
pješke i bosonogi u Carigrad do surgunaju. Mem se
sjeti Cuci ne č koja se nalazila na samom
izlazu iz ka.sabe, t'dlllO gdje sc svode prirepci šehit-
skih stijena. Odvajkada, otkako i najs1llriji pamte u
k.sabi, stajala je tamo naberena, č Cucina
č oo š!rkljast s obješenim brcima, zarastao
u bradurinu, sitnih, zakrvavljenib č   garav kao
da su ga iz džebenema šejtar" izvadili -Iakvom Cuci
č nikad niko! nijemogao vidjeti lica; niti kako
izgleda izbrijan i umiven, ni kako kad se nasmije iH
podvikne. Cumurska prašina l garež šIo bi sc otki-
dala s raskovanih potkovica. opruženih sabalja, ili
dugih, povijcnib kosa koje su đ za Jefun gro!
ili sag-akru kupovali za ljutu š ć !ravu, skri·
vala je, se, pon.-rl lica, i narav ovog č
č Naviknul na samotinju j č bez
evlado i jarana, vazda okrenul mijehu i nakovanju,
s bripom džigeric. i lupom IcIlkog ć   euco niti
je imao prijarelja, niri dušmana; nikad ga niko nije
vidio ni II d7.amijj, ni il ni II ni u nekoj
besposlici, a kamoti da je taj č č kome
otvorio srce pa bilo što ka7AO o svom č  
č životu? l kad bi neko od narujernikll
za!ražio da mu potkuje paripa, ili okrpi kazan, pok-
104
Jepa kosu, iH otkuje klinac za direke, Cuco bi taj
posli': obavljao šutke, pokorno predan onome što bi
radio i nikad ne bi dizao glavu i zagledao mušteriju.
- Koliko ti je to, majstorino? - pitao bi seljak
ć platnenu kesu obješenu na vratu, a Cuco
bi, ć ć glavu nekud ustranu kao da se stidI i
svog posla i tog seljaka, jetko i škrto ć -
Koliko je pravo.
Kasablije su, bi pao prvi akšam, zabranjivali
č da se motaju oko eueine č

ali ne zato
što su se plašili njegova č ć
života i izgleda, ć 71>og onih šehitskih stijena pod
kojima se nalazila njegova č   i o kojima su
postojale č č - te da ustaju mrtvi, po-
vampireni vojnici i preklane karavanbaše. te da
tamo pod tim stijenjem Hazeeti Hrzul broji golemo
blago i ko ga pomete u č odmah ga rastrgaju
vile. L sve tako.
Sam Cuco se nije mnogo obazirao na tc č i
izmišljancije i vezivao je ć s jutrom, fazgrtaO
'.eravicu. ra.."Ipirivao ugljevlje mješinom, č i
nikad mu se ništa nije dogodilo. Njegov život je bio
pust i č   siv, prekriven najfinijom željez-
nom prašinom što bi se u tankim ć otkidala
sa srpova i potkovica, Nikom on nije dozvolio da
mu se isuviše primakne, da onaj neprobojni veo, što
se spolja ogledao u gardi i prašini, a iznutra u teškoj
i dubokoj č   raskine i dopre do živa mesa,
do č Cuee. Ali kad provali Kara Mabmud-
-paša s nizamom u Bosnu da dokusuri č koje
105
njje umio dovdlti Ali Namik-paša, č Cuco
najednom, kao da ga zembiljom tutnuše II š ć
mat, postade jedna od č o kojoj se svukuda sa
strahom govorilo; i po ć š   j po ć
šapatom, i po kahvama, a bogami i u č
đ Njegov golemi č ć je ć drugi mjesec
ve."eJo poskakivao na uglavljenom nakovnju uz na
br,lu ruku sklepano ognjište, II č dvorištu
š ć I tog jutra, dok je Mem sjedio pred Ć
Buljom, č je Cucin č ć Udarao je 'tedTa, ve-
selo, s odmorima đ dva udarca i onim
vim odzivom nakovnja kad bi č ć II č
ruci, u predasima od udarca do udarca, odgovarao
ć cang-cang.·dng! To je Cuco kao i mnogih
dana ranije za nasilja Kara okivao
š kadije, age i begove kojima je nova turska
uprava izrekla teške kazne SUfgl.ma u Vranduku ili
Carigradu.
Mnogi su se u kasabi pitali zbog č je pašjna
uprava odabrala baš eueu kod tolikih i đ i
sposobnijih č u gradu, aJi što je tu je- posta u
tom ružnom vremenu bijaše toliko za
č   jer su nizamlije svaki č dogonili ponekog da
mu Cuco okuje lijevu ruku i desnu nogu i da kroz
ljut, težak okov č i spoji dug, svjetlucav
lanac. Bilo je medu tim nesretnicima ugJednika iz
Livna, otuda iz ili pak iz Travnika i
govine. Prašnjave, u dronjcima, izundžije hi prvo
izlazile pred vezirova kadiju, a onda bi ih, pu izri-
canju kazne, gurali pred č da ih opremi
106
l na č su se dogodile promjene, baš
kao što je i vrijeme bilo izmijenjeno; bradu je Cuco
skresao. one obješene č š č   a lice mu
umiveno, č bez knnelja, žive kao dvije žlšk:e. 1
odjcea na njemu č   a š nizamske. Hm,
šta li je to, bogo pitahu se u č š
o,d1\o.
Kad okiva, radi to pažljivo, mjerka i nišani, pa
kad č lanac s ruke na nogu, mjerne č  
drmusne i na gornjoj i na donjoj straui, pogleda
zatim uznika, one njegove odnjegovane ruke, izbi-
jeljene, nenavikle na motiku i muku
j
pa mu na licu
7.atgra nekakva svjetlost.
I kad su Mema proVodili kroz ć avlJju,
Cuco je pridigao glavu, ć mu '" naglo, u izrnahu,
gotovo ustavio. Ali nUc to potrajalo dugo, aii i to je
Metnu bilo dovoljno da brzimice. onoliko koliko je
!loljov. straža dozvoljavala, uhvati taj po-
gled, da ga slOŽI u svojim č j da kasnije po--
razmisli zbog č je u njegovom pogledu vidio
neku a na licu č Da li ga je prepoznao?
Otkad? NiJe li to još dokje Mem bio č ć
i dok bi, i pored zabrane roditelja, ipak ponekad
odlazio i satima sjedio pred njegovom č
biJo mu je č to š č č tijelo kako
pognuto nad nakovnjem jednom rukom izmahuje
tešagijom mijeha, a drugom hitro majicama pod-
gurkuje ugljevIje pod jezike plamenova na ognjištu.
Merou se tad č č č kutkom
pod nebeskom kapom, a on, taj č   šutljivi
107
č najtužnijim Božijim robom kojega je ikada
vidio. U tom okviru unutrašnjosti č -O(isli-
kavale su se tad II č razgorenim č
obješene kuke, polomljeni nacižaci, tcstcre i budaci,
č vile i raspukle motike, Stlre, krezube sablje-
tine j klinci raznib oblika i č A kroz svu tu
č - ć se Mem - kretala se č
prilika - od ognjišta i mijeha do nakovuja - č
vrijeme dok bi on s meraje, ispred č to
ć je kako je nepl"dYU sve ono pri-
č o ovom č On gaje više ž
jevao,jer je otkrio, svakudoevno ć pred nje-
govu radnju, kako je č č miran č ..
okrenut svom teškom, garavom poslu i da nije
kakva nakaza kako se svukud o njemu govorilo.
Mem je - ć Ć se sada dok je slušao kako
č č ć bije po nakovnju ponovo ć
slike iz djetinjstva pred svoje č i najradije se
zadržavao na onima kad bi pred č zastao
kakav konjanik i zatražio da Cueo potkuje njegova
konja. Utim rijetkim trenucima- i sad muje to bilo
II živom ć i pored svih nevolja ti kojima se
nalazio .. zapažao je kako bi ga č ispod oka
mjemu(), baš kao i dan-dva prije kad su im se č
srele dok su ga pregonili kroz š ć U tim
susretima jz djetinjstva susretanjem č - Mem
bi II č pogledu razabirao neku tešku, bol·
nu bionu. Jedoom, kad jc izgleda i Cuci bilo
što on gotovo svakodnevno sjedi pred otvorenim
vratima njegove č on je izašao; sagnuo se
108
i otrgnuo nekoliko strukova repušike, obrisao njom
ruke, pa upitao: - Ciji si tj, č   - glas muje bio
dubok, tajanstven kao što je bilo č sve kod
tog č - Tehvidov, hamurdžijin - jedva je iz
sebe istisnuo Mt-'tn. - A taaako! Ideilli u mekteb, ha?
- pitao je tad Cnco. - Idem - rekao je Mem. Na
godinu Č i hatrnu dodao je. Aferim, tako valja,
veseo ti bio - kimnuo je č
Nakon nekoliko dana, dok je kao i č pro-
davao zjale pred (""'udnom č on mu ma-
hnu rukom da pride. ć se sa kuliko je straha
prilaziO č pragu na ulazu II č i so
koliko rddoznalosti upijao pogled u sve što se poka-
zivalo u tajanstvenoj tami unutrašnjosti; prvo ga je
dodirnuo miris ž zatim su mu pred č
č igrati ć odbljesci vatre na ognjištu,
potkovice što su se užarene zlatite oko malog jaza
iz mijeha, a zatim su mu se približili kosiri i noževi.
I sad, u š ć dok se to sve nekud skrivalo II
daljini iza ovog trenutka dok je slušao eucin ć
kojim je okivao surgunlije u dvorištu, kao da ponovo
č njegov glas dok je bojal-ljivo stajao na pragu
njegove č pod šehitskim stijenama:
- Bi li ti č   volio da č š č hah?
- smješkalo se tad Cucino lice, a on je, prepadnut i
č tim č pitanjem! br le-bolje odvra-
tio: - Bih, volio bih kovati sablje ... E, kad bi, deder
onda dohvati onu č pa potegH, evo, ovako -
Cuco je pomakao onu ugaravljenu č na mijehu,
uzeo njegovu drhtavu, č ruku i tutnuo mu da
J09
č mješinu. U č sjetao se Mem, č
mu je izmicala iz znojnog dlana, a kasnije kad se
malo navikao i na č i na njegovu garavu rupu,
ne ć ć umora, pomjerao je s ć drvenu
sohu, a iz ustiju mjjeha je izlazio zlatan, piskutav
dah. Cuco je tad, oslobodivši drugu ruku, bl'2'.o pri-
nosio kliještima noževe, zapretao ih nakratko u
ugljevlje, pa ih, jednog po jednog, ć raski-
vao na nakovnju i zatIm bacao u kantu sa vodom,
Noževi su č a Mem je izmahivao sohom< ..
Č t. niska dalekih dogadaja proletjela je kao
najbrži konj vranac kroz Memovu glavu. I ko zna
koliko bi još ugodnih doživljaja vidio i izredao tl
svom ć da nije bilo Ć
č ć š viile da mi odgovaraš kad te pitam.
E, pa kad je tako, onda ć ti razvezati č -
zatim je otvorio prozor poviš sebe, gurnuo glavu u
rešetku i viknuo: - Ej, č   Ugrijder mi jednu
šipkU - a ondaje vratio glavu l kazao: - ć č
da te malo odsciri, hajdel
Onako uvezanih ruku Ć ga gurnu pred
eueu: - Kad se usija. prilijepi muje 72. debelo meso
nekcvrkoe!
Tad Mem prvi put ugleda č č
7Jenice, napeto lice i luku što jepodjadvala ugljevlje
na onom ognjištu; ta ruka ć č č
njama osta na gvoz.denom rnandalu č se tijelo do
polovine gnjuri lo ti žeravici, a onda se, kao da je
č tržc.
110
- Ti si onaj č a? Tebvida hamurdžije, je
li? - pitao je č i gledao ga prd.vo II oti s nekim
č č na licu.
- Jesam - kazao je Mem.
- Odakle ga znaš'! - Buljova glava se č
č i Mem najednom, u nekom đ
ć košmaru prepO-lM kako su ta dva lica -
Buljova i eUclna - iz jedne krvi iznikla.
- ć š ga, brate - dahnu č i proguta
č č se od ognjišta i sad je stajao
naporetke naspram Buija. Ispravljen II svoj svojoj
štrkljatosti i pored dobrih. teretnih godIna što su mu
bile na č č je stajao kao kobac.- ć  
ovog kasabljju - II njegovim č je stajala neka
č ć a II pogledu nepokolebljiva odluka da dru-
č ne bude i da iza ovih č i ovog pogleda
može hiti samo on ili smrt Bulj se č od njega,
zažmiri malo na oba porazmisli, pa buknu: - Ja
s ovakvim ni kravlju baljegu ne bih ubrisao ... šta ti
je stalo do njega. Znaš li ko je on? Izdajica da ga
ž š ć ni grdeg u č Bosni nema - sad su
Buljove č bite duboko pogledom zarivene II Curu.
- Stalo, ne stalo, pusti č ne gari duše. Ako ti
je do krvi i belaja, evo ti menc. Udri mc, brate, tom
sabljurinom gdje sam najtanji, halal ti krv!
Bulj postaja š ć se u tijelu kao da sad pasti
mrtav na kaldrmu u š ć avliji, Memu se
č raskopnjen, a onda umiri i krenu mu ruka
za pojas i kad č tu kretnju i Mem i stari č
Cuco zadrhtaše istim damarima, Obojica pomiSliše
III
da ć pasu mrtva glava. alj č - ni jedan. ni drugi
to nisu znali. Bulj pride Memu l jednim oštrim
pokretom. oštrijim možda DO što je bio oštar njegov
jatagan koji sijevnu, č na Memovim ntkama
kožnu konopinu. Zatim se okrenu l od brata i od
Mema. I ne kad ovaj đ ne ć se jz avlije
j ne vidje kako na Cucinom licu zaigra jedan damar.
Da li je to bio osmijeh?
Ko bi to mogao znati.
112
HAM-DAGOVA OSVFTA
Nepovratno i bezglasno dogOljevaJa je godina;
njena smrt se č na s.v.eženoj traviI na
pljenom š ć hrastove šume, u
igri zadnjih leptirova, Hila je to najtužnija smrt
ljetine koji.iJe ikad upamtio Ham-Dag,
Sjedio je pod teškim zamrlim hrastom na rubu
Šemsi-begova gaja odi.kle jc mogao vidjeti sve: i
nekadašnju svoju ć u velikom š       šljiviku
kako sc bjelasa,kao vitak ždral, idervišku tekiju koju
je podjgao za Mensevije njegov otac, i carski put što
se svjetlucao II žutom mom kukun;zištakao izgull.€L
jatagan iz kanije.
" U njegovu pogledu nije bilo sj.jakao što &ll
imaju č zdrava č niti je II njima bilo želje,
niti straha, niti O:užnje sve što su one mogle tog
č upiti oko scbe i pokazati nekome bija§e neka
teška, olovna tuga, Taj č što jc bezvoljno gle-
dao U neku č ispred sebe mogao je imati č
set godina, crnu put kože) kratak vrat i šjroka leda.
Bio je č svim ljudima II svim kasabama vilajeta
i niko ga č ne bi mogao izdvojitI od ostalih da
nije u lljegovjm č bilo onog pogJeda - a taj
pogled je mogao biti izraz zadovolj.tva, žalost z.
nek.m         č II neku dragu
pusto'iovmu, zamišljaj daje svemoglo biti č
nego što je sada, boj zadat od najmilije osobe, krah
lB
svih nnova u koje je vjerovao. Bijaše ..:agonetan
Ham-Dagov pogled. Ham-Dag je, uz sav prezir koji
se najsnažnije č u njegovim č uz sav
č što se č i::r.a tog odsjeva prezira, bo-
lovao na neki svoj osebujan č 1 ovo ljeto, nje-
govu tihu, bczglasnu smrt, Pod teretom tog olovnog
ć izmiješanog sa š ć svoga života
s kojim se odavno j koji se, im!eda, oteo
.   zCJtmom,
č priznao i razUmio da nema više kud; smrt je
nakon svega bila jedini jzlaz iz te goleme duševne
patnje, iz bezumlja u kome je živio. Smrt ljeta ga je
stoga \Oliko č i podsjetila na vlastito umiranje
da je istinski II odlasku godine vidio i svoj nestanak;
valjalo mu je ć nekuda - ostaviti ove proplanke
po kojima se lomatao tolike godine II odmetništvu,
rastati mu se valj.lo od puteljaka, planinskih baiti i
. mahala po kojima bi tajom, najviše ć
oprezno hodao. Valjalo se rastati od stabala, od
trave, planinskih potoka i od puške što mu je u krilu
dok sjedj na rubu :Semsi-begQva gaja, Pa i od osvete
mu se valjalo rastati, jer i ona je č nešto u
njegovom dvadesetogodišnjem odmetnjštvu; kad je
bio od svih č i zahoravljen, ta č ne-
vidljiva žena - osveta u njemu grijala mu je dušu,
sokolila ga da izdura sve  
šarena,Jww>vll prol jeCa od kojih duša boli, da
preboli; sve ...J,eške, tnžn.e misli da rasprede i da ih
navede jednom cilju - l1lldi da ć kadli·tadli sresti
Gar·Šiša. A bilo je muogo nevolja kad je htio da
skrasi svoj život. Bilo je dana kad je gotovo č
č da sc preda kadiji ili sejmenskom baši.
Ah, vazda bi se iz njega, po nekom neznanom putu,
iz njegova ć javila osveta; da ruje rano za tu
odluku, llam· Dag'! Kud si se namjerio, Ham'? Kud
misliš? Zar si sve 7',aboravio. oprostio. Ham-Dag?
Opraštaš ti to komad svog života nekome? D. Ii si
razmisho Ham? Oni tebi nisu ništa oprostih ... I tad
bi mijenjao veC donijetu odluku. l'UnD'iO. bi. još
š oštrije, gazio kroz ljut snijl'l1 kroz š ,
  u više stijenje iznad-sebc. I joS ć bi mrzio
i u sebi stiskao tu ženu-osvetu.
Kad se ona u njemu okotila, kad se javila, kako
sc II njegovu dušu uselila - to ne zna Ham·Dag; ć
li to biti onog dana kad se vratio IZ vidinsk:e bitke i
kad je saznao d. muje Gar·Šil silovao sestru, ubio
brata koji ju je štitio od njegovog pijanog zuluma'?
ni se u njeg u .... -ukla osveta možda onog dana bdje
kadija presudio č nego što je trebalo, i zbog
č je bacio carsku zastavu pod noge i morao onda
llicžati da ga ne popljuju pa ohjese? Kad se to
dogodilo? Ili se možda nikad i nije desilo, ć je ona
u njemu bila s đ danom?
Danima. mjesecima i godinama bi, kad god bi za
to imao mirna trenutk.a. razmišljao o toj utvari II sebj,
ali nikada je nije mogao dovoljno snažno uhvatiti za
kose, za stegno, za ruku i ć joj: č beštijo, ko si
1 odakle u meni, i šta ć i č mc to vodiš? r
kad je ubio jednog sejmena što ga je prepoznao i
potegao za kuburu, i kad je isjekao Gar-Šišova brata
j namirio ujam u krvi za svog đ brata, i kad je
ć č kadiju i oborio ga olovom u prašinu
pa mu poslije zapalio ć ...
Ta č kurvetina II njemu. ta osveta, s kojom
je bio đ da živi što god je ć svetio ne-
pravde č prema njcnru, sve više je fallJa po
njegovom ć sve jedrije je cvjetala; mila je kose
njegovom krvlju. mirisala svoje     vit.!co.
njegovim dahom, protezala sc
,-- .--
morena č nevina ali tvrda u njemu, č da
nikud i nikad iz njega ne utekne. Ham-Dagje silazio
II tekiju kod derviškog šejh. i moho g. da iz njega
molitvom tu nakazu, aji nije uspjelo. Išao je
i II Tešanj preko planine Rastu!e i Borija kod hodže
č ali ni to nije pomoglo. Kupao se u
obljevima planinskih trava; salijeva1e su mu nene
olovnu stravu, molio se ć Bo-
gu, ali ni to nije pomagalo .. ,
"Hajde, idi iz mene, ć     - kazao je II tami
planine č č d.na Lejletul-kadra. Tad
se ona javila zmijskim glasom: ć Ć Ham!
ć ć iz tebe kad ubiješ Gar-Šiša. Tad ć   i ti
umrijeti. Bez mene ti nema života. Kad ja odem i
tvoj odlazak je đ Ham."
"Jz tebe ć je jedino isljcrati č duša, sinko"
- kazala mu je jedne č stara nena kod koie se
svratio da ć II planini "Samo č duša,
razumiš me, č -- slušao je sparušen, vehal glas
iz č usta.
116
- Ali gdje ć ć Č dušu, majko" pitao je
dalje Ham.
- U rebi je, č •. Nigdje je ne traži, u tebi
je. S.mo kaži: Kulhuvelahu ehad, allahhusamed.
Hajde z. mnom, ponovi č ... Iliam-Dag
je ponavljao č ć tc teške, nerazumljive č
što mu ih je rekla starica. Ponavljao ih je i sutradan
i uz lo stalno tražio u sebi č dušu, kopkao po
razumu, po krvi, po kostima ne bi h odnekud, iz tog
neizmjernog neznanstva u sebi. iskopkao č
dušu.
Lutao Je mislima po svom" dalek.offi, ljupkom ..
djetinjstvu, č  
hV'lllo se z'l'irage, t.o.Ele č i za golern-,,_
U tim

      ć   0'-
bi II njemu nestajala, prhutila se i nebt se
javljala sve do č kad bi se nevidljivo klupko
prediva uspomena razmotalo do povratka iz Vidina,
s onog strai:nog vidimIkog polja gdje je sabljom
sjekao pobunjenu vojsku Adžami-bega RustL"II1a;
tad bi. kao .tonoga Ž;V9J;i!lja_ ružna hka iz njega
'iskljjala osveta;grohotnjena zlog smijeha za bi
porušio sve nježne uspomene i tad je Ham.nemgt<'no
6unava.g kako muje.dllleka č duša u njemu i
da je sve ruŠt u provaJiju_CrIlQg č Ostajao bi
sam baš. kao što je i danas. sam
U č - umirala jeJiho ljetinu on ć da
bilo šta poduzme ili č da se to neminovno ne
dogodi, da se bar odloži za kasnijelsamo da ne bude
sad. ne nikako sad.
117
Nije mogao.
Cekao je da se i to zadnje dogodi. Još jednom mu
je valjalo kleknuti pred osvetom u sebi, Morao je toj
neIllsitoj zvijeri, što mu godinama gospodari ć
razumom najviše, dati još jednom demirh tepsiju sa
glavom, sa mrtvom, č glavom
A onda <:e mirno ubiti i sebe i nju; vjerovao je da-
kad ne može ć II dušu - može
,:>:lastitom ć č odagnati i tu   š ne-
znanu ženu-osvetu iz sebe. Još se II jednom kulklC
svojeg razuma nadao da ć kao maksum, kao tek
rodeno dijete, krenuti put Božijih perivoja gdje za
njega postoji odvojen divan da pred Božijim licem
č lIVe kako je bilo,
č je ć Ded-Molim.da, Ded-Mehmed je
bio njegov vojnik kad su išli na Vidin da gase vatru
pobune u Bugarskoj. Ded-Mcluned je bio tad njegov
!:ieiz, a sad č svega što se zbiva u kasabi
ispod njega. Ded-Mehmed je č sav zadihan,
i7.deranih š došao II planinu s torbom fišeka za
pušku, s olovom i prahom. s dUhanom i ć i
kazao. Nije ni sjeo, a kazao je kro-L; č kroz
.tisnute vilice:- Begerendi, kod ć .ie! Samjc! l
došao je iz Carigrada!' ..
- Ko je stigao iz Carigrada? -' pitao jc Ham. -
Smiri se, pa polahko kazuj, Ded-Melimede. Hajde
sjedi pa kazuj odreda i polahko, Ded.
I Ded-Mehmed je č da kazuje kako je uvre-
bao u karavanu koji se nije ustavbao II č š Gar-_
-Šiša. Vidio je kako je hez pratnje, zavijen
skim bumusom ušao u svoju ć u ć svog oca,
i njegova, č mu oca ć l zaum je Doo-
-Mehmed skriven iza pojata zapazio da ć ostati te
ć a ujutru gaje ponovo vidio u vnloyima, i kazao
je zatim Ded-Melimed:
- Eto, begefendija. i tvojim arslanskim č
životne rado..'tti! ć š zasigurno Š i na-
ć š krv tvoje krvi i obraz tvog obraza, obraza ti
č i obraza njegova oca, amin Bože, jedini
Gospodaru Zemlje i nebesa.
- Amin - ka7JlO je Ham-Dag. - Vrijedan si glas
donio Ded-Melim.de. Č da te nagradim? ć š
li onaj mlin što je ostao, ili č II č ih
šljivike uz Jaliju? Slobodno reci i biraj, Ded-Meh-
mede. I hodi da te poljubim i da sc hal.limo kao brat
s bratom. I č ti tJlpiju da ti moji odsijeku sve što
poželiš za ovaj glas. ć im da ti dadnu onaj
komad zemlje koji poželiš, Ded-Mehmede.
I lad je poljubio svog nekadašnjeg seiza. l sadje
sam dok popodne gori u žutoj. č vatri i doktiho>
bez ikakva glasa i znaka,,_umire ljetma,,- Dolje, ispod
njega je kasaba i vidi Gar-Šišovu ć Vidi i dim
iz odžaka, kapiju i basarnkc do gornjih soba.
,Ham je svoju zadnju ć pa da krene na
svoj zadnji put, II 7.adnjU pustolovinu š
a onda ć uz Božiju ć krenuti na još jedan,
dalji, neznan put, II plavo DCbQ .. izmedu zvijezda do
Božijih vrtova. i ć
ć   me-
lekj ć mu otvoriti dženctska vrata i On ć i ć
pred Njegovo lice i ć   Š Tvoj rob
ž   ida Te
_pitil".o š ima li mjesta llIDj.Oj. duši. fl
Kao u nekom bunilu. č zakovan
u prazninu ć godine ispred sebe, kao da
nevidljivog sugovornika: !ljesi li pronašao č
dušu u sebi, robe moj, Ham? Dodaj mi č dušu
i mjesto ti je osigurano, robe moj, Ham."
l kao da se vidi kako pretražuje po sebi, kako
prazni dio po dio svog ć aJj niotkud, ma kako se
naprezao da đ ne nalazi, ne javlja mu se č
duša
"Imam samo djetinjstvo, 0, moj Stvoriteiju
ot
-
č i svoj glas, a zatim mu se ć odgovor:
"Tražio sam č š robe moj Ham. Bez nje ti
nije mjesto u vrtovima. Bez nje ć š lutati ispod
nebeskih kspija do kijarnetskog dana, • tada ć ti
presuditi, robe mQj Ham. Idi sad i traži svoju izgub-
ljenu č dušu ... "
Ni l»pazio nije kad ga hlad akšama dotaknu po
licu i on se trže, Iagahno se vrati samom sebi i prvo
što č u tom povratku. bijaše dohvati .Ic i
pregleda da li joj jc grlo puno fišekom, zatim to isl:<J
č s objema kuburama za pojasom pa ustade
polagahnim korakom, pognut malo li đ krenu
s ruba Šemsi-begova gaja prema ka.liabi ispod sebe.
Bez š ć je došao do Gar.Šišove ć još
lakše joj ulazna vrata i č jza ć
pJot na avliji, a zatim sc, izuvšl č i s kuburom
u ruci, lagahno ispoo drvenim basamcima u gom.ie
120
odaje. Otvorio je vrata i ugledao Gar-Šiša kako stoji
pred Božijim licem i klanja akšam. Kako mu je bio
okrenut ledima. htio je da č dok Gar izmoli
zadnju dovu i dok ne preda selam i okrene mu lice.
ć na č iZl! njegovih đ gledao je llam
Gar-Šiša kako pada na serdžu, kako š ć molItvu,
kako s.e ponovo teško previja u struku j nanova pada
č na postekl)u i zatim kako podvijenih nogu,
ć ruke na prsima. č ć da u njih Sve-
ć spusti nevidljivim putem nagradu 7.a ono što
Gar
Dok se molitva iz Garovih usta ć širila
tišinom odaje, Harnjeu vilinskoj brzini motao život
ispred sebe - sad je nanova bio pred ć i č
lelek gorak kan č krv od ljute rane u grlu. U
č mu se vrati bratov tek zatrpan kabur - žuta
č ga gru!mu tl prsa i on bi posrnuo da nije
sjedio u Gar-Šišovoj sobi. Zatim mu II č ude sestra
Namka l njen izluden pogled, ć donja vilica,
pa onda kadija., pa onda zastava, pa onda sve što se
oduljilo ravnih dvadeset svako brdo, UfVl-
na l klanac, svaka ć puna cvokota zuba, na hladnoj
vjetrometini, pa vrela Cijev pu.'!ike. pa hladan jezik
sablje, pa smrt 2a ć jaz za jazom, most za
mostom bespovratno srušeni i nikad više, nikad
prema drugoj obali ...
- Esselatu vesselamu, alejhe ...
Gar-Šiš predade selam na lijevu, pa zatim na
desnu i ugleda iza sebe sjenku na duvaru Sto
ju je mutno iscrtao na suprotnoj strani. Zatim
!21
se po-lahko okrenu i č mu se č š kad ugleda
Ham-Dagovo lice.
.- Ako si brat, - istisnuo je Gar-Šiš
ć u kratku pušku. Budi č hvatao sc
Gar-Šlš za nevidljivu uzicu prema Hamovom srcu,
- Budi č   ne to ...
Ć sam, Gar rekao Je tvrdo Ham. Pipni
mc> Gar-Sišu, pa š se uvjeriti snažnije i od samoga
Boga.
- ć š me. zar nije sve zaboravljeno, Ham? -
jagmio se Gar da podsjeti Hama kako prošlost nema
duga korijena II
Jakako, ć te, Gar, Moram te 'Ubiti i tj
zbog č te moram ubIL Ti to najbolje znaš. Zbog
sesU. k<\ja j< peludjela i sad je mazIum, naivka i
vuca Se sa trhnošanla po kasabi. I zbog brata te
moram ubiti, Gar. Znaš da si ml uzeo krv i ć
zavio II crno'! A n(\jvjše te moram ubiti zbog oye
kurve u meni koja stalno č Još, Ham! Još, i stalno
još! Zbog tebe se ona naseJiJa tl mojoj krvi, ušla mi
u kost, sjela ped grlo, sledil. srce, Gar-Šišu!
- Nasvetio si se, Ham. Dosta si pustio krvi, dosta
ć II crno zavio za sve ove duge godine, pusti me,
Ham.
U Gar-Šišovim č je bilo jednoJilleln....uže...
opružena i 7,ategnuto Jgia-kad vjeŠaJu č ... j on
sc po njemu primicao Hamu, plazio potrbuške, pro-
tiskivao se s č strahom da ne omakne u bezdan
ispod sebe. To je hilo sve što je Ham vidio u Ga-
rovIm č
122
Uzalud ti je, sve ti je uzalud, Gar kazao je
mimo Ham. Samo mcjoš više š Ga.r. Ncpoz1vaj
me na na Boga, na ljubav. na merhamet Tl
si od mene č ovo što sam sada- ubojica, kati),
šumnjak i bezumoik. Ne č me se kad
si ti to davno ubio u meni Jesi li ti, Gar, bio insanske
sorte kad si mi silovao petnaestogodišnju sestru i
ubio brata!? Šta si ti bio tada, Gar-Šišu'! Kazuj!
-- Bio sam pijan, Ham. l;naš da sam bio izvan
sebe. Ništa nisam znao. ništa. Šejtan me je zaveo,
znaj..,
- Pa ko je kriv za sve. Gar? Reci, ko je krivac?-
Ham je ć kako mu je kratka puška otežola u
mei, kako mu se tijelo, do č nategnuto kao
luk strijele, polallko opušta, gubi snagu. Umjesto
dugogudišnje želje s kojomje vrebao č da uhvati
Š š i da   ima u ruci pred
sobom ud.vi,l\!o fi l kao š sad je ć
neku i želju da s njim razgovara, da ga
kori, umjesto da ga bUe. da ako bi se ikako
moglo, č od smrti pred kojom je sjediQ na
kOljenima, ih da mu bar dopusti da se č   da ga
,vidi majušna,-kag-ZmQ č   ć
nostima opere svoju dušu .. ,
Samo da nije rekao: "Budi č   Ham". Samo
đ prešutio tu č   mof.da bi se i pokupio. pljuno
mu u savio pušku u bensilah i izašao u ć  
u nedoš. II nepovrat, tl ludilo ...
- Dragom Allahu sam molio milost za sve što si
č Ham. I za kadijinu ružnu smrt, i za."
123
- Kušaj, Gar! - viknuo je - Kušaj,
i,ne moh za za sebe moli! s1be
molt; pusku Je ponovo ocut1o tešku. hladnu l on je
snažno stisnuo za tankovijrui vratbo da day} Gar-
Šiša,
Dizao je kuburu polahko prema Garovom licu i
svjetlucllJ1je pepeljastog gy.Q..žda i
č nade koji su se odbijali od dva naPeta'
fioroz., lI.m je ugledao ogromnu, žutu p.laniJ:!!l....
Garova lica, pa dvije krilate ptice obrva. pa ravfto
polje č pa gustu šumu sijede brude, pa klanac
njegovih stisnutih, č usana, .Cijey'
puške sepolahko i ć pndizal. prem. toižumj,_
masnoj. znojem orošenoj poljanii Ham, prlje nego
što sastavi horoze kubure s kremenom i prahom
fišeka, kroz kratak i glasan pucatY-lIuškc i č
plamena koji"sunu iz"obiju cijevj kroz bljuvotinu
  povjesma di!1la, ugleda kako se na O.ro-
vom č taman pn samom karuku,
-1llega koja se II tren rascvjeta i otvori, Vidio je još
kako se Garovo tijefo presavi udesno i kako mu
jedna ruka, da li il' desna, krenu prema tom
č rumc:nom cvijetu
1
Jmji i bijaše nešto na·
Jljepšo što mu ostade u 'JeCanju .1' ne stiže da ga
ubere, pomiriši; ruka se slomi negdje na
pola pull! i pade na serdžadu nekako talasno.
ć smrt ispred sebe, Ham č shvati
kako ostade sam, prazan i bez ikog svoga;
n1 žene-osvete ne ć II sebl da ga osokoli i osnaži
"     č

niti da mu ko aferim
124
izrekne što je č bratova krvnika i sestrina
ć Ni prasak puške nikog ne domami da
ga napadoe i da se brani do zadnjeg fišeka u preo-
staloj ]aalkoj puški, Ništa, Samo tišina, Šta je č
nio? Može li ovom ć oživjeti brata, vratiti
š č š ć sestri obraz i zdrav razum? ledino što
živo ć to je.pštar miris
Nikad u životu nije bio tako usamljcnkao ć
ni preplašeo tom ć kao sad.
Kao da je bježao od nekog strašnog, opasnog
neprijatelja, Ham, č ć po Iri stepeoika, spade
II avliju, a zatim upade u busiju tamnog sokaka; išao
je žurno. bezobzjrice, napamet i bez ikakva cilja, i
kad shvati da više nema kud, zastade kod Alajh-
-džamije i š ć

dahom     ć
kasnog ljeta, napipa dmgu kuburu u pojasu i hitro je
izvadi; dok ju je prislanjao na vrelo č sjeti se
onog rumenog š ga je spazio č n<l
Garovom licu pa š ć djevi puške č
mjesto đ č pritisnu, ..
U č ć u onom njenom neizmjer-
Ijivom dijelu, dohvati mu razum tens,ku anteriju i
jedou bijelu, pa zlatnu ruku, koja ga č nekud
u maglu.
Ujutru j njega i Gar-Ši<ia pokopaše izvan mezar-
jer niko nije mogao dokazati da nisu sami
odmetnuli od života.
- Č nad č - govorili su ljudi.
Dva zakleta dušmana II jednoj č sami sebi
(!okundisaše, Č pravo č
125

Ć
Majci
Snijeg je toliko napadao, toliki dubok da je naš
zasut do taraba, do polovine svih kaplja i
kapIdžika, gotovo du ć vratiju i prozori Bilo
je to jodnog tihog jutra kakvo zna nastupiti nakon
gOlemog nevremena. č se tad kao da tu tišinu
nije niko umio izmisllti ć ć i tmasto,
šene nebo iz kojega danima l ć kao kroz
prodrtu ponjavu, padaju guste pabuljiee snijega,
Nevrijeme je tad, č mi se, sjedjelo, č š se
po bijeloj, ogromnoj bradi, š ć do
ć razmjera kako bi se ljudi, oni odrasli i
najstariji, i djeca, plašili kako da đ iz ć jer
valjalo je nekom ć na posao, nekom se žurilo
ć na č š a svima je valja10 prvo
otvonti ć vrata, progaziti dubok cjeiac snijeg
do avlijskih vratnica.
Ja. sam tog jutra, vrela obraza prislonjena uz
prozorsko staklo, č brata.
M'\ika nam je ć nekoliko dana kroz neku zgus-
nutu brigu na licu govorila da ć se Mustafa vratiti.
I dok i sad, nakon toliko godin. slušam kao edzvon
č su č na č nepokolebljivu
Vjeru, IStu onakvu kakvom je vjerovala II Boga, ja
se ponovo ć u to jutro; na obrazu ć
126.
ć prnzorskog stakla, ispred č mije ogro-
man smet snijega iz koga proviruju vršci mladih
džanarika i ožilici vinove loze uz ogradu_ Mi tlismo
imali tada razloga da ne vjerujemo njenim č
ali kad je č da pada snijeg i kad je sve snažnije
č da puše vjet.ar ć oko ć kao bijesan
vuk, ć i ć j smetovima zasi-
ć avliju i sokak, mati nije vi!Se biJa tako sigurna
u glasu kad namje govorila: "Kad se vrati MustafaU.
Nije završavala č č i taj
č dio njenih misli što su se kidale na ovom
najvalinijem mjestu koje je ć i dosta su-
džuka. i peksintite, i pune bisage robe
J
kese srebra i
darove od teške, žute svile, fesave i č - sve to
što smo danima i daoima č i .Iušali iz č
nih ustiju otkako se Mustafa s karavanom trgovaca
otisnuo u svijet sada je ostalo na đ obe-
ć "kad sc vrati", a ml smo, siguran sam.
svi mi tada u ć svako za sebe, duboko U tajnim
rafovima mozgova pomišljali: "Šta ć nam sam
Mustafa ako ć ć s konjima i re-
ć j smokvamat š ć j sjajnim ogle-
dalima? Što bismo sa samim Mustafom dok pada
snijeg i zvi1,di ć oko ć  
U sobi je i danju i ć ložena vatra te zime i
najstariji brat Abrno morao je č sprenuti
jednu golemu kladu koja bi svu ć cviljela II ć
ć se s tankim č ć se, kad bi sc:
lampa gasila i mi polijegali po dušecima, sigurni i
š ć ć vratima i toplinom sobe koju su
127
grijah plamenovi iz ć i posebnom toplinom š.to
namjuje ulijevao č glas, tad bib kroz polum-
rak sobe mogao vidjeti č šare što ih je
stvarala vatra odsjevima po serdžadama na podu, po
zidovima sobe, na tavamei obojenoj zelenom bo-
jom. Uz to bl, ć nevidljivim zubllUa kladu,
vatra šaputala č jezikom neku svoju
ć ć od koje sc i sirova. č
klada II ć raspadala od miline, pretvarala II
drago kamenje i žute komade zlata, č se kroz
cviljenje mokrog drveta širila svukud po sobi, Iznad
naših č glava, plazila je mirno po našim tldma
ć nas svojim slatkim č
Zadugo sam takve jedne zimske ć dok sam
.Iušao kako majka teško i zabriDum uzdiše, dok se
tiho moma 7.2- sretan ishod Mustafina puta. ostao
budan. Otvorenih č prestrašen pomišlju kako je
sada užasno ne imati ovakvu sohu, ć j majku,
vatru i dušek, l stajati negdje II pustoši u đ
sve mrzne i puca od ć u deblima živo meso.
'Uz to sam ć neku slatku, prijatnu jezu što
nisam tl karavanu na nekom sumom putu dok snijeg
zasipa č i zastire tragove.
  ć ć zec tražiti svoju mater" - ć se da
je č dok je izlazila iz naše ć rekla'
Ć -
"Takav tije H.rusin, draga, i da $" nJje stid starije
sestre Zehmerije. 7lUlUZO bi, moja Cami1ovce,lonac
za vatrom i ždrijebe ti kobili" - č je majka
ć ć našu konu.
128
Te nerazumljive, strahom č č imale
su tada II sebi. za mene neku svoju duboku poruku.
zbog sam, š ć da je razmt1!'m,
da shvatim njen pravi smisao, ronio po uobrazi1ji i
najmaštovitijJm dnima svog ć ž ć tog si-
romašnog, malog č č koji sad, dok sc nevrijeme
č svom strašnom vrhu, traži svoju izgubljenu
majku da ga zaštiti i spasi sigurne smrti u nekoj
dubokoj. č šumi. I tad bih, š ć cviljenje
klade II ć č stiskao jastuk i primicao svoju
glavu č
I kad je svanulo jutro odmah sam prislonio lice
uz prozorsku č i sledio se od jeze videti pred
sobom smetove snijega, poleglo granje sa stabala u
Zaim-aginom vrtu, polomljene plotove i pred ti-
šinom što je sjedjela u praznom, bijelom prostoru
njiva, avlija, sokaka. Tad sam, iako nejasno i iz
daljine, shvatio zašto Je majka ostavljala č
svoju misao o Mustafinom povratku. [zgleda da ni
ona. č puna nepokolebljive vjere i nade u njegov
povratak i sretno završen sada više nije vje-
rovala da ć biti onako kako č Od dana kad
je brat otišao majka je svakodnevno, poluglasno
š ć pominjala Mustafu j tražila
svim svojim srcem od Boga da je da ga zaštiti
l č
Mene kao đ li ć nije više kao ranijih
dao" dok je bezbrižnost živjela u našoj ć do-
vodila pred prozor okrenut č strani da se
nasmijem na č kuglu što je s ranih jutarnjih
,
129
sati pržila lice, i bilo mi je zbog toga poma1o i drago
što više ne sudjelujem II tom besmislenom cerekanju
kad od   sada nije bilo ni traga ni glasa, Samo
je šu1jela tišina II sivom,   č prostoru dok je
S vrhova snježnih nanosa kao sitan š ć ili dobro
smrvljenu so, vjetar otpuhivao smrznute pahuljice
snijega.
I što su dani odmicali II ć je bilo sve manje
brašna, masla, drva i novaca, a kako je zima bila sve
nemilosrdnija i hladnija, li našu ć se č
neprimjetno č neimaština. Uz to, od Mustafe
nije bilo vijesti j ć bi kroz prtinu. modrih obra:m
i ruku, svakodn< ... "V1lo satima č pred menzil-
hanom glas. gdje je zastao bratov karavan. ć
su se tul,nih lica i oborenih glava i majci nije bilo
potrebno da oni bilo što kalu, jcr je i pogled na njih
bio dovoljno jasan odgovor da ni danas, kao ni
ranijih dana, nema nikakvog ohrabrenja za našu
ć
Na sofri
t
dok bismo jeli, bivalo je sve manje
pi1ava. bamnjc, j sutlije, a sve š ć bi majka
poslavIjala pite od krumpira i bundeve i bilo je tužno
pogledati majku kako pronalazi na stotine razloga
da ustane od jela kako bi nama ostajalo više,
Jednogjutra, ć po redu otkako je pao duboki
snijeg i dvadeset i sedmog otkako je s karavanom
trgovaca otišao Mustafa sa č kožama da trgu-
je
l
ušao je Ahmo i rekao majci vlažnih č kako
sijena na ima još samo za nekoliko dana.
Majku je to snawo po1reslo, jer što ć se s nama
130
,
dogoditi ako nam glad obori s nogu našu jedinu
kravu? Zato je ona nakon premIšljanja skinula svoj
prsten č je gornji dio imao oblik koštice šljive J
bio sav opervažen č č ć
i dala ga bratu da ga odnese i založi kod Sulje
Tabora.
Svi smo tad znali da se nešto dogodilo,
jer majk.jc taj prsten neizmjerno voljela i uvijek bi
se sjetila da ga skine dok bi pripremala Ijjeslo za
č ili kad bi izlazila li š č da donese krumpjr.
ili mahune. Prsten je za sve nas bio i neki tajni,
nedostižni znak ć i snage ć dok je bio
na č ruci i blistao se u stotinama č
jih varnica, mi smo u tome vidjeH njen ugled, hrab-
rost i č da !lama svima zapovijeda, da nama
vlada. da nas vodi i č bori se i pati,
S prstenom, za veliko. nepojmljivo č krenu
i zima; sunce je izlazilo č iznad ć
veliko i sjajno, i pred njim bi, ono č
svoj zlatni hod nebom, nestajalo smetova snijega) a
pomaljali su se glogovi grmovi. plotovi, zelene kape
granja, rebra stare dunje II š č izlomljeni vršci
Zaim-aginih šljivaj č su u jatima i uz snažnu
ciku prhulati vrapci i Klin-dede oko tek pomoljenih
nagOljetin. lernlje.
"Kad se Mustafa vrati ć nove opanke!! -
luto da se i u majku vratilo odlaskom zime i pojavom
sjajne č kugle neko zapreteno l"db'j}Olo.1.enje.
Ponovo je njen govor o Mustafinom povratku bio
ptm nade i ć i mi smo, svi odreda.,
131
vjerovali da ć on ipak ć s dalekog puta. Za-
mišljao sam tad. kako je za prodane kože kupio
svima nama ć i nove č za bajramske
praznike, majci svilu za dimIje, a sestri š ć kad
se jednom bude č udati za Šefku Berberina.
"Hajde, Namko, du!lo, odnesi napoj kravi, pa kad
se Mustara vrati, majka ć ti kod Fadil-bega u du-
ć kupiti č   kao neku nagradu za to što ć
sestra po jutarnjem mrazu i pok1izici ć do štaJe da
nahrani kravu, poticala ju je majka, a mi smo svi II
ć bez obzira što majka više nije na ruci imala
prstena s č č ć ponovo na njoj
vidjeli onu staru, dobru, č majku; bez obzira
na neimaštinu, beznade koje donosi 0d137..ak iz ć
najstarije mu!lke glave- mi Smo UIlJOJ vidjeli neko
svoje skriveno bogatstvo i tvrdo smo joj vjerovali
da ć sve biti ponovo bogato i puno II našoj ć
srcima i č I zato smo, svako II svojim mo-
ć slomo, ohrabreni č samou'\je-
š ć obavljab sitne ć ć donosili vodu
s bunanl; cijepaU drva i unosili ih u ć
hranili naliu kravu š č avliju l š č Svi
smo kroz to vrijeme kao nikad ranije sigurno zbog
toga što nas je majka kuražila nadom da ć Mustafa
ć s pula - č sve više i predanije misliti na
njega. 1 to ne zbog njega, Mu."ltafe, crnoputog. kvr-
gavih prstiju. i orlovskog nosa i teških, svedenih
obrva, najstarijeg medo nama, grubog ponekad i
zamišljenog č vjerovatno zato što je težinu
života ć ozbibnlje od nas - ne takvog brata
132
,
Mustafu, ć veselog, zdravog, u novoj, begovskoj
ć s preko ramena. crvenim gajtanom,
u dubokim č s tri debela ata, ti bisagama
prepunim poklonima za:nas i kesama ž i
dukata koje ć brojati i đ ih u male, svjetlu-
cave kuie do vrba ć boja." u
l>Dobro, dobro dijete moje, ne moraš, ne siH tebe
tvoja majka, ali kad se Mustafa vrati ć ti kupiti
tahan-halve kod Džodži-Imšira" - sa nekom sto-pos-
totnom š ć nedvosmisleno, kao da je brat
ć pred avlijskim vratima, tek što Dije ušao u
iH sjeo na ć j pored sebe spustio golemo
blago, majk. bi opominjala nekoga od nas, ako bi
mu na licu zamijetila i najmanju mrzovolju. lli ako
bi ć sc, šutke odbijao da ob.vi dio svog svako-
dnevnog zadatka.
č   Tulo", govorila je ... tra č ć
brata i ć poluvreli.m msšicama šiške na
"kad se vrati Mustafa, kako ć se satno dotjerati i
biti jedna po jedna, a ti - crkni-pukni!"
ć o Mustafmu dolasku bjla su i II našim
snovima j dok bisrn<J zajedno molili Boga, dok smo
jeli ili sjedjeli, pa i kad bi nam misli bile uperene
prema č drugom - Mustafa je stalno bio tu,
izravno iznad č pod č kosti. u novom,
sjajnom odijelu, okružen slugama, na razigranom
konju. Majka, i sama u oblacima, opsjednuta č
stom vjerom da ć brat Ć sIgurna da je prodao
pet stotina. č koža, maslo l konje, č je da
pozajmljuje od komšija brašno, drva, sjeme za sjet-
t33
vu, novac, i svakome bi. kao objašnjenje za poza-
jmicu, govorila da ć sve biti ć i još dodato
ponešto kao zahvalnost č se Mustafa vrati,
Tako se naša velika nada č prenositi i na
druge ljude II 1 oni su zasigurno o Mustafi-
nom povratku č mjerili II mislima s kolikim li
ć se on bogatstvom vratiti. što ć od toga i njima
pokloniti. pa kad bismo izlazili II rijetkim prilikama
da se poigramo na Mula-begovoj meraji, djeca našjh
komšija bi nas pitala; "Kada se vratiti Mustafa?"
Sigurno su od roditelja č č o njegovom
zagonetnom putovanju, pa su i ti mamanj, naši
vršnjaci, nesvjesno, kao da je tnQl brat neki izmišlje-
njak, dobrotvor kao Hazreti Hrzul, č njegov
dolazak s nadom da ć i njima možda donijeti n.
poklon č ili slatkiš iz dalekog svijeta,
I jednog č   pred sam Bajram, po sum-
raku, da ga niko ne vidi i ne prepozna. vrati se
Mustafa. Bio je u dronjcima, nateklih nogu i izmn-
nutih prstiju, tako da smo mu jedva skinuh č
  žut, mršava tijela, poguren u đ i
stariji II licu nego što je ranije bio, sjeo je pored
prozora i stavio ć noge II legjen s toplom
vodom i mi smo vidjeli kako mu je meso na nogama
modro, kako se razdvaja.
č   niko ga od nas ne upita, niko se i ne sjeti
poklona, novaca od prodanih ko:7..a. svih onih č
o kojima smo toliko Jer kao da nam je
svima bilo č da č ć o sretnom
hratovljevo povratku; dalje traje",
,
134
MUSAFIR
I njihovu ć obilježiše.
Muhtar Salih, koji je nekad, prije; nakon pre-
vrata, bio glasnik njihova oca! ozbiljan! mrka lica l
stranog držanja, predade Alibegovici č
slovima ispisan nalog nizamskog zapovjednik.a da
ć u njihovoj ć u gornjim sobama i na neo-
đ vrijeme, biti musafir Ali Kalim-efendija,
serhatbašu postavljen ispred seraskera Omer-paše
Latasa u pobunjenoj, pa zatim p<)korenoj i nizamom
pritisnutoj kapetaniji.
č istog dana dva romka vojnika II krat-
kim modrikastim dolamicama, preko kojih su bili
pušteni izukrštani kaiši, dodoše pred ć i na ko-
lima dovukoše nekakve svežnjeve i sanduke, j kad
to uniješe na gornji sprat, jeda.n od njih, brkajlija
orlovskog nosa, ć č nekim unjkavim gla-
som da ga jedva razumješe kako ć se begefendija
hraniti u š č i da ga niko ne nudi ni šerbetom,
ni lokumom, ni š vode.
Kako su Đ ć pripadali č ku-
ć Turci su, ć povjerenja u takve do-
ć - da ne bi otrovali vojnog zapovjednika l
na taj č postavljali nevidljivu ogradu đ
sebe i njih. Ahmed-bega Đ ć kao j mnoge
kapetanijske prvake Turci ubiše još prošle godine
kad su se zadnji Kara Muhamed.pašini os-vehlicl
135
č s. granica palaluka, a sada su, pod Lata-
som, kao odmazdu koja se nikad ć ugasiti. II
svaku ć koja je bila prokazana i pod krvavim
zakonom svoje vojnike, ranjene i bolesne
ž baše i   juzbašc i miralaje. Nije
bilo dana da se u kapetattiji zbog toga nisu dešavali
izricale teške kazne. surgana, pretraživali
šumarci i č Hi da nije bilo pripucavanja sa
7A{)Stalim razbijenim kapetanskim pristalicama.
Sve je to č da, i pored vojne ć i
svladanog bosanskog ustanka kojeg je č u
krvi gušiti Crni Mahmud-paša a nastavio rat
i daJje tinja i da se miris netrpeljivosti ć na
svakom koraku; Turke su najcrnje gledali oni č
su ć   č l đ pobiti pri ponovnoj provali
nizama ili otjerali II progonstva. Takvi su ih ljuto
mrzjeli i psovali im sve na svijetu, a kad bi ih II
pro!azu ponekad moraH sresti kako na konjima po
trojica ili hrpama jašu niz sokalec, obarali su č
7.emlji kao da su l1JIgazili na davolsko sortu. l pet-
kom, kad je valjaln č !noliti u džamiji,
mještani su pobaška klanjali <!žurnu, i u nekom
č prkosu dokazivali da im ni pred Bogom ni
pred ljudima, nije mjesro zaiedno. U svakom č
nu gledali su ubojicu i zlikovca. a tome pored
ostalih nevolja, doprinosila i njihova č odje-
ć   govort prez.ir kojim su svi odreda bili ć  
smrknuta lica i bezobzirna surovost, tako da je svaki
od njih, bez obzira da li je koga od mještana oštetio
ili nekom nekoga č na ubojiCU ikalila
136
krvavih ruku; reci mi der, zar onaj tamo grbavko, iH
onaj žutih, č č   ili onaj brkonja s dugim
rukama j fesom nakrivljenim na lijevo uho, nije
mogao ubiti Mehina srna, Redžepova brata, Nuha-
nova amidžu? Kapetanijska zla volja svakim danom
je rasla kao tijesto u hamuriuko, ć se, što
bi dulje stajalo II ljudima, li otvorene izljeve mt1.nje
i žclje za osvetom,
Turci su to znali i plaši1i su se da podignu Jogor
č pod vedrim nebom za svoje vojnike,jer Su
đ   i pored snage dobra oružja i brojnosti
svojih alaja, da ih mješlllni kapotanije mogu napasti,
pa su u svom lukavstvu pronašli da je najpametnije
izmiješat! se baš sa onima kojima duguju krv; ras-
porediš<o se po ć i ć SU, ni krivi ni
dužni, na taj POdaJ č   i pored prirodue slobode,
II svom i na svome postaH njihove sluge i sužnjevi.
Oficir što je dodijeljen Đ ć II ć bija-
še ć č od majke Turkinje iz Burse i oca
Hercegovca. Visoka rasta, oštra boda i prava drža-
nja, okretan l nadasve mima, dubokog glasa,
gavao je ć ć č   a kad bi se ipak pone-
kad morao sresti s nekim od njih, samo bi kao
ć krivac, koji vrlo dobro zna težinu svog gri-
jeha. obarao glavu zemlji i jedva 7.amjetno izgo-
varao: Selam aleikjum!
Jednog popndueva doveduše ga dvojica vojnika
mrtva-pijana. č   kadje izgledaJu da se
trijeznio. ali ne toliko dovoljno da moJ.e upravljati
svojom glavom onako kako je to trije7;tn. sišao
137
je u č č dolamice i raspuštenih
gajtana, bez onog krutog č na koje
SU ć bili navjkli. Ušao je u sobu gdje su
Đ ć stiješnjeni njegovim useljenjem, pm-
vodili vrijeme i prvi put ih sve odreda pogledao
širokim, pomalo č pogledom. Izgleda da
ga jc vino obrdbrilo na takav postupak ć os-
Jonjen na dovratak č Je da govori nekim dru-
č glasom; ne onako dubokim, rihim, podrhta-
ć ć jasnim. Ipak, nije se mogla prikriti u
tom glasu gottina kojom jc bio preliven kao d. je
izlazio iz nekog staklenog č n.punjenog ijedom
taložemm dugo vremena.
- Evo, istrijeljajte me č izvještajte mislima,
isijecite jezicima, otrujte Evo
l
nauživajte
se što me vidite pijana. raspojasana, č  
Ljuljao se u strnko kao da ć svaltirn č pasti
s nogu, a zatim je nastaVLO: - Dugo sam pripremao
ovo poznanstvo i na ovakav č j II ovo vrijeme.
Zatim se ispravio, č č svoj stas, l dok
mu je donja vilica, opervažena t.'l1l0m, č
tom dlakom, drhtal. isturena ispred lica kao
neka vojna predstraža, nastavio je da govori unim
istim, zvonkim, pametnim glasom, č č
Lelek se, ć č bilo da daješ ili primaš
degenek. Lelek se stalno Žao mj je što sam pod
vašim krovom, što sam II Bosnu s vojskom došao,
što sam dao zakletvu veziru j što Salt1 ć rodeo.
Žao mi je i što nas mrzite. Zbog svega mi je žao.
Gledate me kao krvnika jer su varn drogi ubili
138
roditelja i hranitelja, a č sam glas mu se sniziO,
postao onaj ž č grgot kriva
ka - a sam da je bio jedan po jedan ... Tu prekide
kao da se sjeti č lli da je pretjer.o, ili da je
zašao preduboko u neko vrelu vodu od koje mu znoj
izbi na č Pokrenu svoje visoko, š č tijelo,
pokloni se i č korakom ode.
- Pasiji sin .- šapnu Ahmedbegovic.a ć
sina na koljenu.
- KrnJak nad kimeima - č Adil.
- Kati1 - kao da prosu srebrn groš iz kese, bo-
jažljivo izusti Ilak.
- Šta li mu č ono o leleko i degeneku - z.
sebe, poluglasno č najstariji sin
Đ ć koji je z.vrliio VIsoku medresu II CarI-
grado,
- I žao mu, kob. Jagi, psu? - istesa Ahmedbe-
gaviea i polj lIbi žutu kiku mališana na krilu.
--Odakle mu samo obraz da ulazi II našu sobu?-
razmišljao je glasno Adi!.
- Vrijcmejeda osvetimo oca-najednom kao da
č kamdžij. i udati ih sviju po golom tijelu, trgoše
ih Musine č - Što šutite, što me tako gledate?
"'Da niste ć zaboravili č kruh i č mlijeko.
ili ste č   Što ste od tog dvoga. ć ti
njegovim č pojavi se sukrvica, zatim su sc
vidjele kandže, pa noževi.
- Danima razmišljam kako da ubijem jeduog od
tih pasa, dok vi tu - tu je pogledao po ć kao da
je tražio nešto - dok vi. svi vij gJedate krvnike kako
139
gaze babin meru! Ponovo je po njima prešao onim
č pogledom kojeg oni nikad ranije nisu
zapaziH u njegovim č
- ć š d. nas izvješaju na   - č teško
Ahmedbegovica.
- Da nam ć to bi htio? --javi se Hak.
I ovako nam je puna kapa belaj. -- othuknu
mati
- Ako je mIm, onda ć se ja, ć pokrstiti.
- Musa je ustao i krenuo dužinom ć po kojoj
su sjedjeJa njegova ć i č ponovo da im
svima zagleda u lica. - Vjeru ć promijeniti
7
č
li me. Ako ne osvetIm oca nisam niko! ć da
nosim sramotu na obrnzu
t
a vi ljubite skute ovom
psu! Ja ć  
Smjao je na kraju č i gledao n.knd kro.
prozor, nekud daleko, kao da njih, njegove ć i
majke više nema, kao da ni zidova ni ć da
nije, ć samo da u nckoj magli plete svoju osvetu.
- zar su te tome u medresi č Znaš li šta je
Pejgamberrekao, sinko? Ko ubije bližnjeg svoga, ili
mu zlo o glavi r.idi, ili zlu pritekne, dušu ć
svoju tl šejtanove ruke staviti".
I '" njih t.j zakon vrijedi, pa šla č - nije se
okretao od prozora, aH su mu u napetim teti vama
vrata i na koži ruku, II č nogama,
ukrivljenom tijelu, bil. pitanja što su tražila odgo-
vor. Odgovor ne dobi. i zato, đ ć se kao da
jede masnu pitu, radostan glaliorn što izlazi iz
140
govog grla, nastavljao je č nepobrtnom
č š ć
- za nas! majko, vrijedi Poslanikova zapovijed,
a za njih ne? - zatim se okrenu i s rafe dohvati svetu
knjigu, pa je izdiže i, ć je kuko bi se šio
bot je mogla vidjeti i zapamtiti, nastavi: - Zbog toga
nas i kolju kao jagnjad, jer su nas na svom jeziku
č da budemo pokorne sluge, ludi Bošnjaci, koji
se lijepe kao muhe na med na sve što oni otuda iz
Stambola narede i što smisle! A zatim su narn, kad
smo prvi put htjeli ć i mi svoju č d. se č
poslali puške i topove da nas biju ...
Kao da nekom udara š njegova ruka snažno
udari po svetoj knjizi a zvuk udarca muklo odjeknu
u sobi
- Pravo kuže Musa -!rže se prvi Hak.
- Niko nije kazao da ne govori pravo kimnu
glavom Adil, ali odmah dodade .li, kako ć
kasnije, jer ako uzmemo njegovu, oni ć uzeti naše
glave? ..
--Djeco, budi Bog s vama! - umiješa se Ahmed-
-begovica. - Sta namje kriv on? On nije ubio vašeg
1"" ...
- Samo ti njih č ropstvu I č ih dobro da
valjano opruže vratove kad im budu sjekli glave ko
horozima! Ja ć j, evo, kunem vam se BOŽljun
imenom: ć AH Kalimal
Zatim izade iz sobe. I"" njeg. osm teški, gvozd<>-
ni okov šutnje. Svi su znali da ć održati č i,
stavljeni pred to strašno saznanje, svaki od njih je
141
posebice sebe vidio pred opuštenom č ili pred
alajem vojnika sa isturenim puškama. Najednom,
kao da im nešto u krv, mozgove i srca uhuknu neku
đ prema bratu, a malo zatim, dok se to novo,
neznano raspoloženje pribra po njihovim mozgo-
vima i razgrana jasno i duboko po svim osjetilima,
Đ ć u pravoj liniji, u visini č odakle sve
č u životu, po nevidljivoj uzici što ih je kao
nikad do tada č spojila, ć š č
ć mržnje prema bratu, a na donjoj strani, od-
mah pokraj onog odziva, primijetiše kako im Ali
Kalim postade i blizak i drag ...
Svaki od njihje u dubokoj šutnji i u šumi vlastite
krvi pronalazio hiljadu opravdanja zbog tog ne-
poznatog č i da je dobar, i da je da je
pošten, da nikad nikom zla nije mogao napraviti, pa
da ga valja paziti kao rod đ
- Bogami je poblentavio - podiže iz krila č Adil
i pogleda po ć - ć da ubije ni kriva ni
dužna č - zabode tu glasnu misao u njihove
razume ...
- Vidjeste li vi kakve su II Muse č Kao da nije
s naše loze - javi se Hak. - Za mene je Ali Kalim-
-efendija č č a to što je ispred turske
vojske, ne mora biti razlog da mu se skida glava ...
- Što traži belaja bez ikakve nnžde, moj Bože
Stvoritelju - jecala je Ahmedbegovica, ž ć jed-
nako na koljenima dvogodišnjeg mališana. - Još ć
mi i ovom maksumu ć glave zbog svoje pasje
naravi!
142

- Da je pravi brat, dnnnuo bi glavom pa razmislio
šta č   - vikao je Adil!
Od tog dana u njima se najednom ugasi bratska i
č ljubav prema Musi; niti su željeli da ga
vide č niti su č mogli s njim izmijeniti, ali
su zato, đ neobjašnjivim i bezimenim u sebi,
svakim č svojih ć udruženih kao nikad do
tada, pazili na serhatbašu Ali-Kalima. I dok bi pro-
lazio avlijom sa č sabljom o pojasu, i dok
se uspinjao do svoje musafirske odaje na spratu
ć ili dok bi išao prema štali da đ svog konja
- stalno je bio ć brižnim pogledom ć
Bio im je pod trepavicama, u krvi, po kostima, u jezi,
u snu, u kašiki Osluškivali su sa hajata i ispred
ć vrata njegov hod i kašalj, pazili da im ne bi
neopaženo promakao i nabasao na Musu, kome je
mati izmišljala tih dana sto poslova samo da bi ga
odmakla što dalje od ć č bi ga slala u ć
sad opet do vodenice, ili u gajeve i ć da đ
kmete. Samo što dalje od musafira!
Ta iznenadna pažnja, za koju nije znao serhat-
baša, svakim danomje bivala sve č Ujutro,
dok bi se č pljuskanje vode u legjenu i zatim
njegovi koraci na basamcima, Đ ć bi za č
kao po nekom ć zacrtanom putu, redoslijedom u
koji su se uživljavali, izlazili iz sobe, nazivali mu
selam, otvarali vrata ć istovremeno Musi
pogled, i dok bi Ali Kalim prolazio avlijom i s·am
pomalo č đ takvim postupcima i š ć
sigurno što je razlog toj napadnoj pažnji ć
143
Adil bi ga s đ 7.aklanjao svojim tijelom sve dok
ne bi u2jahao konja i uspravna dr1.anja odjahao pod
barutanu gdje su bili carski topovi.
- Hvala Dragom Bogu, ode zdrav i - othuk-
nula bi Ahmedbegoviea.
- A. gdje je onaj? . okretalj su se, i ta č   što
odnostla na Musu, na njihova brata, na njenog
hladnija od oslllhh č   rruska. olovna.
- U štali je - odgovarao hi đ Đ ć
Petlja nešto oko koševa".
- euj, sine - šaputala bi majka gledaj da si
stalno uz njega, da ne bi, ne daj Bože, nasrnuo na
musafInt ...
Tu bi se Ahmedbegovicine č pretr7..a1e, mr-
zle, sjekle, ali se znalo šta one č   na koga se
OdnOSL.
Šta znaš, kakav je mazIum, mogao bi ...
I Musa se odstranio od majke i ć Izlazio je
II ade, satima, kao izgubljen vrludao uz rijeku l
mlinove, sjedio sa seijacima, i kad bi se ć ć  
ć ć da ta ć više nije njegova. da II njoj više
nema nikoga svoga i da nema nikakva mosta izmedu
njega i njih, najvolio bi svratiti u tor ih tl koš i II
ć slušati kako vjetar perja vrške kukuru7.0vih
stabljika II š č Stalno muje u glavi bio Ali Kalim
i njega je pleo svaku misao ž ć pogodna
č da ga makne kao neku crnu sjenku ispred
č Svako !jelenje - bilo da ga zadavi na sp.·
vanJu, lb č prc:d ć j probode nožem, ili
ubije puškom - imalo je mnogo nedostataka i kosilo
144
se S njegovim ponosom. Ubiti jednog od č
krvnika u potaji, podmuklo i iza leda, više bi u č
kasabe č na č   nego na muško, ju·
č djelo, A i č da bi to č u svojoj
ć   av Jiji, ili u štali, č se ispred njega starom
š č porukom da se gostu mora sve oprostiti,
Nošen' mržnjom i ć osvetom, jednog tre-
se prisjeti povIjesti islama l jedne zgode koju
le lOS kao dak medrese č u kujizi Kita-hul·
hazna, napisanoj rukom po7.n.tog persijakog mud-
raca Ibn Sine. On š ć O Tirnur1anu i njegov1m
pomenuo i đ borbu za
vlast, pa i on.j đ kad su se mlada ć htjela
osloboditi najstarijeg, č su konju II uši utisnuli
vosak pa je on pomahnitao i toko ubio svog gQSPo-
dara. "Tako bi i vuk mogao biti sit i sve ovcc ostati
na broju" - razmišljao je Musa.
Jednog dana popodne, dok je serhatbaša bio u
svojoj sobi, ispod ć   otuda od štale, č se
č snažna njjska njegova konja. Lupa i larma
d'goše ć n. noge, i oni, kako ko, popadale
J'o prozorima, po vratima.
Dok su uznemireni slušali njisku i lupu konja po
štali, Ahmedbegovica ugleda svog dvogodišnjeg
sma pod dunjom na avhjL l dokje 1z1az.ilana ć
vrata" konj je pretrgnuo vezivo najaslama, izbezum-
ljen, Č č i s bijelom pjenom na ž
lama, izletio kao oblak na  
Sejfo! - vrisnula je AhmedbegoVtc3 i pošla niz
bas.mke prema djetetu koje se, ugledavši bijesna
145
paripa. s uspravljenim repom i nakostriješenom gri-
vom kako se propinje po ogradi š č č od
straha. Niti je imalo snage da se pomakne prema
č glasu, niti da ostane pred !udim konjem.
Njena pojava još č ga rasrdi i izazva i on se
okrenu, ustrijemi prema mališanu. U punom trku,
kao da ga bodu oštrim motkama, ć ć gJavom i
ć komade kaldrme ispod zadnjih nogu,
išao je pravo da nagazi i ubije. I kad su SVI ć vidjeli
malog Scjfu pod kopitarn. pomahnitalog konja,
odozgo. s prozora, kao da je č iz oblaka, ili
spušten II 7.ombilju od saJnog'Buga Gospodara, klis-
nu Ali Kalimova duga prilika pred konja;
rukama, visok. prav, č ukopan u kamen na
avliji, on uspije da vikne na turskom jeziku neku
poznatu č koju je konj č f'dZUmjev8o, a od-
mah zatim, svi š strašan, tup udarac konjskih prsa
o serhatbašino
Konj ga slomi po sredini i odbaci nekoliko ko-
raka unazad, i II tmnutku, dok bi neko udario dlanom
o dlanom, Ahmedbegovica se prv'<l snade i ujagmi,
dok se konj u trku ustavljao na drugom kraju avlije,
da uzme dijete i unese ga u ć Konj to uhvati
krvavim č i kao da ga to joo č rasrdi, ponovo
krenu prema opnJl.enom Aji Kahmovom tijelu. Pro-
pe se gotovo do prozora ć na zadnje {lOge i. kao
da rozgazuje zmijsko guijemo ili č brlog, još
jednom. svom snagom, udari prednjim nogama u
prsa svog gospodara.
146
A vlija se brzo ptmila vojnicima i kofl1Šijama.
Oko mrtvog serhatbašina t.ijela pravio sc živi,
šutljivi krug, a on, raširenih ruku, kao da i mrtav
ustavlja nekakvu veliku nevolju, odozdo s kaldrme,
gledao ih je široko otvorenIh č s duboko
  izrazom č đ na licu.
- Lijepa i č smrt - prekinu č glas opnu
šutnje.
- Kakav kakav Murteze kimao
jc jedan vojnik glavom<
Serhatb3.Šin seiz donese š č u koju povališe
mrtvog Ali-Kalima, a zatim ga ponijelie da ga oku-
paju j pripreme za ukop.
Još se svijet č ne đ u toj nevolji i ne
đ iz avlije, II iz ć štale, u koju su vojnid
utjerali bijesnog paripa, odjeknu pucanj puške. Mu-
sa zatim đ žurna koraka, pa kad ugleda ć
i Šemsi-begove sinove pred vratima, zastade. baci
vrelu pušku pod noge i č
- Morao sam. Taj konj je pravo kurvansko ko-
pile ...
Niko mu ništa ne odgovori i on tu šutnju shvati
kao \eilku osudIL
ć jednako na avliji pitao se što je, ustvari,
oborio olovom i koga je ubio'! Svoju podlost i
mržnju, ili Ati-Kalimovu č č i hrabrost?
Odgovora nije bilo.
Ah, ku zna. moždaje i ubIO nešto? Nešto sasvim
golemo što on nije mogao č ...
141
ŽENA
U nekQ doba č na Džanova vrata neko snažno
onako bunovnom č mu se da sva ć
č kao da su udarili hajduci, ili odmetnuti bogovski
i aginsk:i sinovi, utvare, ko li; pa i ne bi bilo nikakvo
č da i sam č izroni iz ć II
ovim nemirnim vremenima kad niko ne zna šta nosi
ć a šta dan,
".   li? -javi se Džanova žena. Ko je u ovo
doba?
- Č - ć Džan i po mraku pipa rukama
č š
.. Uzmi sjekiru -- šapnu mu ŽCDa.
Otkako su age i begovi, bundžije Husein-ka-
petana š č ć izbjegli pred carskom vojs-
kom j konopcem, Džan više nikom ne vjeruje; vazda
mu je ž č na č držali iza vrata, a
kubura pod jastukom; šta č zna, kome da vje-
ruje? A pogotovo sad kad mu je pODovna carska
uprava gotovo džab-džabile, na kulu!< i otplatu, pre.
dala nekadašnje aginsko imanje u ć I on,
nekadašnji, aginski sluga, ć ć
7.umza1o i baljega&, nakon poja "fjjeka jadne i č
merne sJužbe. nadziranja beskrajnih imanja, vode-
nica i ć što
eto najednom. Bog se na njega smilovao - dopade
mu gotovo ć zemlje, dvije vodenice uz rijeku,
148
šljivik bardaklija, stoka i ova vitka aginska č
č gdje su ljeti hanume i agiM djeca uživali.
Od posla i muke ni na um mu nije nikad palo da
se oženi j ć ć kako-tako; a govorio mu je
aga, nemoj bolan, Džan, da samuješ, oženi se pa
ć tl i ć nešto sklepati Govorio je, aga,
nema fajde dušu gariti, ali on - kakogod okrene,
najvolio je kako je č - samovati. Kad se vri-
jeme okrenu naopako, pa oni što su u buni kolo
vodili izbjegoše pred vezirom j sultanom, Džan se
z,aimade, porazmisH, dobro i duboko, odahnu nakon
tolikog vakta, podrigJ1U.e kao sit, prejeden č
pa č da se oženi. Iako ć u godinama, pogr-
bljen. ižvakan teškim radom i č životom, lAl
mjesec đ curu, privede je i okrenu šenluk.
, Kad se sve smiri - i ona go!ema,   _
radost od dobivena imetka, i kad se nauživa ženina
tijela i dobrih jela, i kad č nasiti dobrom zemljQm.
stablima šljiva, koševima i stadima stoke, Džan č
da razmišlja, da sve više i ozbiljnije tone u neku
izmaglicu straha. ć se kao krivac što sjedi u
đ i na tudeut. Dok je bio sluga i bezimenjak.,
bar je bio slobodan da mimo zaspi, da gleda oblake"
hvata krupnu pastrriiku košem pod lm.acima jza
vodenice, da č II kmetima. Sad, nakon ovog
naglog pre\'rata u životu, niti da mirno ?.aspi, niti da
slobodno hoda. Odsvakle mu se č da
vreba č puška, odzvanja č glas: "Zar tako
Džan!'! Jedva si đ č da izgubimo i odmah si
poljubio vezlru č i on ti - ko kome ko svoj
149
svome odmah pola mog imanja i zajimeta! Deder,
Džan, položi č u rabošl"
Ni kao novi gazda l č Džan se nije naj-
bolje snalazio niti zna narediti, niti podviknuti, ni
izmjeriti. č i č da samo sluša, da se
života samo sklanja s puta agi i njegovoj ć i
sinovima, oborena zatvoren u sama sebe s
devet brava i Džan je sve prepustio svojoj
!eni, 3 ona niti se plašila. niti se krila od sluga i
kmetova. niti se kome uklanjala s puta. Jedra. zdrava
seljanka, i č i najmuša, ona
jeJ'rlo-!m<lU!I:mal'!) zemljom, i ljudim., i ć i
njim samim. Džanom!
I te č dok je neko nezvan i neman tukao po
vratima č dok sc Džan nespretno i bojažljivo
č da spadne II dO"ji hajat da priupita ko je i šta
traži u ovako kasne sate ć žcna mu je govorila:
Prvo dobro odmjeri pa onda digni mandal s
vrata!
Silazio je s č u ruci, I ruka i on sav, i
u ruci i noge pod njim, pa i dubokl. stnni basamci
što vode iz gornjih odaja II hajat č sve se
treslo, drhtalo, otimalo u njemu i iz njega: Ko li je,
Bože moj Stvoritelju? Aga? &ošid-aga! On je, on.
Bezbeli, Hi on ili mu ć   Vratili sc ... ko im sad
dževap č ko u č pogledati, Bože moj
č ...
Tako stiže pred teška hrastova vrata. č s
č liznu glatko, č sjekire jza vrata i
on se dohvati dr',alicu, pa upita:
150
-Ko je u dobar č i bolji sahat?!
Glas mu se č đ hripav, č Nije
njegov, to iz njega viri strah,
Zato još jednom, č dnblje, vikuu:
- Ko si, Bouji robe, u ovo doba no6i i šta ć š  
- Ne baljezgaj, Džon, ć otvaraj vrata! - glas ga
ošine ispod same sise, pa ukoso ode u žile, prorovi
malo po ž zamuti mu mozak u glavi, jeknu
ti njemu i odazva se prijekim, strašnim glasom stra-
ha. Prepoznade: Demir, agin najstariji sin. Onaj što
se pod č ć bio na Sarajevskom polju i
nasjekao Anadolaca kn pljeve, Onaj goropadni De-
mir, snažna ljudina, hitra i oka i koraka. svilene kou
- , ---
i zelenih č
- Jesi li ti 'Demir-aga? - grobnu II njemu to ime
kao d.a ga ubLpuška, kao da sam sebi _sasu vrelo
olovo u č
-- Ja sam - sad je glas bio ttšL povjcrljiviji,
oprezniji, glas spreman na pogodbu i nagodbu, glas
koji više ne straši.
- Sad ć ja, sad, Demir-aglll batrgao je Džan
oko mandaja, pomicao ga nespretno, ustreptalo; kad
otvori, šta prvo vidjeti; pušku ili sablju? Smrt ili
život? Mora da zna da je prisvojio njihovo, mora. I
kako mu pogledau tl lice pa makar i ne bile š č
cijevi) niti oštrice sablje? Kako sjesti na ć s
aginim sinom naporetke i č
Mnndal se pomicao teško i onda vrata č š
svježina ć i gluho doba đ š prvj, Zlltim č
151
zaigra na bradatom licu, pa na gunju, na č na
oružju.
- Akšamhajrulah, Džan! - č Demir. Pusti me
da đ ...
- Hajiralah, bujrum i mašalah! -,odahnu Džan i
č se s vrata, a Demir u prolazu spazi u njego-
voj ruci sjekiru pa zastade, pogleda ga prodorno
zelenim, vodnjikavim pogledom:
- Šta ti ž č Koga to č š i koga se to
bojiš, Džan?
- Ružna vremena, aga. Niko nikom ne vjeruje,
niko nikog ne poznaje. Pa mi žena veli: "Metni
sikiru iza vrata, zlu   I tako ...
- Olden ti žena? - Demir ga je č dok je on
nanova, nešto spretnije, zamandaljivao vrata. - Kad
si se oženio, Džan?
- E, moj, lijepi Demir-aga, kad? I sam se pitam,
kad? đ me, pa smo ko govedo na so, Eto,
ko velim ...
- Šta: ko veliš? Dopalo ti aginsko, pa zasjeo ...
Eto, č je. To je č za njega. č je
da daje dževap, da polaže crn č za crnu rabotu.
A sve do skora je njegov životni č biQ č
suza. blistav kao č sve do ovoga ...
- Gore ć aga, gore - pokazivao je Demiru
rukom basamke kao da je Demir u svojoj ć
stranac, kao da je tu prvi put, a on, Džan, gazda,
ć ...
- Ti ć š ispred mene, Džan - č Demir. - Ne
vjerujem ti više. Džan, se kao što se}
152
vakat promijenio. Da sam znao da š se u to izmet-
nuti, što si sad. svojom bih te rukom, Džan ...
Demir ne dovrši misao, ušuti, ali su mu č
nastavljale da govore i on krenu ispred njega s
č u ruci, bosonog, s lahkom drhtavicom u
prsima, i dok su basamci škripali pod težinom nji-
hovih tijela, Džan je svaki č č da mu aga
zabode nož u ć i u tom strašnom, maglovitom
stanju, ispeše se u č zastadaše
obojica kao da ih neko ustavi - aga se sjeti s nekom
bolnom ranom pod srcem svoje mladosti, sile i
meraka, ovog istog hajala, soba prekrivenih ć
mima, ć zastrtih kadifom,. zarova na pendže-
rima. dolafa, rafa po kojima su sluškinje redale one
najkrupnije dunje od se mirisa topila ova pros-
trana ć okružena ć inepreglednim
pašnjacima. Zaboli Demira djetinjstvo, zabolje ga i
onaJcratk.otrl!i..!!a slasfpobjede u Travniku i sjeti se
zastava i cike kad su ulazili u Sarajevo a on, jedan
po jedan, prvak na bijelu konju, u ć redu alaj a,
iza Gazije Huseina, begova i aga, č prvaka.
Pa se sjeti munjom i poraza, raspada svog što se
kovalo toliko vremena, bjekstva se sjeti ponajdublje
i ž š ć A sad ga ć č predata na
doboš, oteta i data drugima - ovom nekadašnjem
slugi, ć Džanu i drugima kao što je on -još
č č i on samo puhnu iza sebe nekakav dert
i jed. č
- Od č sam ja ponovo aga, a ti sluga, Džan.
I tako ć ostati dok sam ja II ovoj ć A ako Bog
153
dadne pa sve krene kako mislimo, j kad odem iz ove
ć opet i nanova ć š voditi č da samja ovdje
gospodar. Razumi.icš li što govorim, Df.an'!
- Sve kako kažeš, aga. Sve ...
Na tome se završilo niti je Demi! kasnije spo-
minjao njegovu pohlepu, a niti je Džan više ra7.-
mišljao u strahu za svoj život. Ponovo je on bio
sluga, i ta ga promjena nije nimalo zaooLjeia, jer kad
.. •• luži, da č
poLovinu svog drugome, onda ga nIšta ne
možc č više ga je otkud da on najed-
nom, gotovo preko ć   postane vlasnik toLikih
dobara. Ali, Džanova '.ena nije sve lahko i jed-
nostavno podnosila. Njoj je sve smetalo niti Je
imala hrabrosti da podvikne na sluge i kmetDve u
avliji. niti dase izdirena sluškinje, niti dazapovijeda
Džanu. Svud u ć   u avliji i ti štalama i koševima,
odsvakle ih jej više nju nego Džana, vrebale agino
prisustvo, mada on nijednom., II ć je kod njih
skriven i tajan gotovo mjesec dana, nije izašao iz
sobe. Č su ga kako kasno ć hoda po sobi,
kako škripe podnice, kak .. vadi sahlju IZ kanije,
škljoca š č horozom. !{ranu mu je donosio
Džan na velikoj, bakamoj   II nekoliko sa-
"" hana i ć od q:istog srebrn, a razgovarali su njih'
dvojica rijetko i to samo kad je Demir to želio.
l svaki razgovor bi č
- Šta ima novo, Džan? Ima Li što sumnjivo?
Pripazi na onu svoju ženturinu da se pred kim nc
izlane."
154
;:- Sve j e mirno kao Niko ne pita, nikoga
nema. A za nju, ne brini, moj lijepi Demir-aga! ona
usta ima, a jezik nema! Ništa ti ne beri brigu ... nego,
ako dadne Bog da se vrati sve na staro, nešto mislim,
kako bi se ti, moj aga, sretan osjetio, ..
T" je Džan izgovarao iskreno, bez ikakve zadnje
mislir zlih namjera, đ   č kao onakav
se znao odranije, bez mrlje, Potpuno se uživto
u.\mtt-odnosc sluge i gospodara, alije sad. u ovom
susretu nakratko, dok bl postavljao s jeli*
ma ispred age) u sebi ć   pored poniznosti. još
jednu brigu - ć li dati Bog da se age vrate? Da
bude kao nekad i veselo i sito i on u svemu rome
ponovo Dbn na koga č   7.apovijedaju mu, pone-
kad g. pohvale, progovore poneku č s njim, od
č je on danima znao živjeti kao da se najeo, i
prejeo_slatke, preslatke pite,
Ali, Demir-agaje bioncpovjerljiv, Što je vrijeme
prolazilo ou se sve vi!;e   zatvarao i šutio.
Jedino kad bi Džan za koji tren s njim razgovarao,
a se šuštanje dimija i prigušen hod njegove žene
po hajatu ili sobi nasuprot aginoj, Demi! bi živnuo;
s lica bi mu bježale č zosjekotine bora, obrve
hi mu se na č izvijaJe u nekom jasnom č
vanju, a Hce rumenllo. i tada bi Džan oprezno.
č hvfttao tc kratke č agina raspoloženja
kao č leptira i, unoset1 .se i ž ć da agu
malo razgal1, govorio:
155
-I me, moj lijepi aga, što se Džan u zamak-
Hm godinama ot.enio? Eh, što? Pustaje i duša i ć
bez ruke, moj aga, Jab!
- Pa kako 17..duravaš s
bockao bi ga Demiri ž č škiljio u njega kao
da mu se ruga. i to je Džana II č samo razga1ji-
valo, davalo mu povoda da se slobodnije ponaša
pred agam. da osjeti kako je đ njima sve zabo-
ravljeno, ali kad se svaki njihov razgovor č
okretati na njegovu ženu, na Hankiju, Džan ć II
sebi nešto; da objasni nije umio, da pregori ni to nije
ali štl!jeto? Zna li mu lijeka, odakle to u njemu
i č je?
NeznaDžan,
Ali č tu boljku i otima se da ne zamrzi agu,
da se ne poruši ona nevidljiva kOju je tokom
ovug proteklog mjeseca izgradio prema njemu.
Dani teku i ć stigla ljetina, č kmetovi, is-
tovara ju ć obaraju s kola bundeve. ć č
ma i pšenice, sepete jabuka i kmške jeribasme. Džan
nadgleda i žena se \'r7Jna po avliji - ne da joj šejtan.
č da zabada sV6j ć pa i sad ... Ion, kad
ujagmi, bad č na pendžere i ugleda agino lice uz
d.žam. iza spuštena zara, kako prati Hank.iju. Ponovo
u Džanu ona boljka, Raste, bokori se, pali.
č kad legnu, žena mu kaže:
- Mora da pati aga u zatvont. Teško njemu. ..
- Jab·· odvl'llta zamišljeno Džan,
>
_ - š   č   gl!'."
__ -
156
- Sam sebe zatvorio. Znaš kakvo je vrijeme, ..
- Bar da s nama jede, da popije kallV1I",
- JaIl - mnn<l\i' Džan,
Samo toliko, A",na ponovo:
- Reci mu neka se ne usteže zbog mene. Ne
krijem se ja od aginskQg pogleda, Kad me mogu
gledati sluge, može i oo ...
- Jah - ponovo pristaje Džan, a ona boljka sad
još više prlji, muti nagoni ga da svašta
pomišlja,
I tako, aga č s n;jima jesti, s :njima utroje
pozadugo u ć sjedjeti, pa i šalio se Demir) ali ne
s njim, ć sa Rankijom. I jt.'tinom ju
_ dugo i rukom jc dotakao, a ona,
ooŠtij" rospija, ništa..   ć !.,_
  Ć kao nikad do tada ... Šta je to? Je li to ta boljka?
Pita se Džan i č se mislima.
Ali ć da motri na agu, č da p;!i(;:;a-Ž.;'u,
l č d. č pa, tako ti jc to, DŽil/l, .l:LstaJ;:,
zahasao II godine, a ona mlada, šejtan u dušeku,
šejtan u halvatu, a aga u najboljem dobu ... Eto, neka
ide neka ide zemlja, vodenica, krave, košcvi
l VOCflJ3C1 - - neka ide. i nije moje nikad ni bilo, ali
sad da ti i žena ode ...
Džan sad tatno ,,",,--Zna kao svoidian. Ali šuti,
mim9 _ neki svoj t;\jm:rrit,
č
Jesen stiže u žeravinu i ć žurke; slisti ć
ke, obrsti šume i gajeve, skresa trave do pod koljena,
zamirisa Č po furullama buhnjanuna, De-
157
mir-aga žiYnuo kao dnlgi; ne šuti
j
ne hoda 7.amišljen
po sobi i ne izviruje oprezno iza džarnova
na avliju, nema mu na licu nijedne bore, a č mu
gore nekom tihom, ali jasnom vatricom. Sve to
oprezno, naoko SJpireno. zapaža Džan, Hankija nije
-vise tužna zbog istine- a<ice-sve nanova postati agino,
ne č ga č ne kori u dušeku što ne ode i ne
prijavi Demira suMnjama, pa da nanova žive slo-
bodno, ga:z.dinski. A i ako ga nelro vidi i dojavi
rižaHma iH museHmu u Sarajevu, eto   Sad oni
ni mukajet. Gotovo joj drago agino prisustvo u ć
Sve č š ć ih č kako se gled.ju, kako š ć
Ona mu kuha jela ponaizbor. pite i rahatluke, unosi
maštrafe s džulsijom, doliva vino malvasiju, dvori
ga kao svog njega, D:I'.arul, tek pusti da joj
se u dušeku primakne. a onda gotovo vikne:
.. Jopet nisi opr'o noge, d7ulupe!
Boluje to Dbm, smanjuje ga boljk. j u strahu i u
razumu, II nešto neznano č II njemu kao da .uije.-
stigla jesen. U š ć ga.
.. Kako bi bilo, aga, da đ   malo u lov. Dolje
u gaju srna do pa ko velim, da iskušaš ć j
oproba! oko!? Hah, šta veliš?
_. Opasno je, Džan. Misliš da me SfCe ne zaboli
kad kako ždralovi ć iznad šwne, a rikne
jelen u pri stranku? Eh, zeman-aman]
- Kad Sl sa mnom, ne beri brigu. ć pred
akšam, • znaš hvala Bogu da jeleni u to doba izlaze_
Da krehnei jedoog, hah? -- potp.ljivao je Džan
Demjra.
158
- Pa kad misliš da bi bilo ponajbolje?
Može i sutra. aga - veselo se natrk:uje Džan.
- U dobar ....
Džan ženi č ništa. Samo je opomenu da ne
izlazi j dodade - Aga ć malo ć
ć popodneva Džanje napunio puške i kubu-
re, osedlao i sebi i Demm, konje, pripremio bisage
i kriomice pod unkaš svog vranca pritegao kratku
su č se odozgo s iz njedara
Treskavice) sasula prva modrina. Jahali su
retke, šutke. Obojica su bm zaokupljeni svojim
lima - aga brigom da ga neko ne prepozna, a Džan
da Jov uspije."
Stigoše pred gaj, odjahaše konje i uzeše puške.
Demir je dugo rrtierkao dugu š vagao je II ruci,
zagledao da li je valjano potprašena i jesu li još
kapaluci ukremenjeni Zadoše u šumu. Svud je još
živim sjajem titrala a š š š   š
jedini glas II mrtvoj, sumrakom š
- Šta tije, Džan? - gledao gaje Demir prodorno.
- Šta bi bilo
l
aga? - trgao se. - Ništa, mislim
nešto ...
- Ja lijevo, :a ti desno, Tri puta zvizni ako što
spaziš č aga i krenu.
l tek što je okrenuo leda, Džan prinese obrazu
kundak puške, nakratko nanišani i opali. Pucanj
snažno č š raspori je od grla do trbuha
i ona .kleknu gro",oyiJ!),!)hohoknu..kao. j!l1llija-
.........
. Kad se vratIO. žena ga upita:
159
- Gdje je aga?
- Otišao sa ć odvrati nekakvim tudjm
gLasom i otvori oba pendžera na njegovoj sohi.
Hvala Dragom Bogu kad ga sc kuta1'isasmo pre-
nerazi ga njen odgovor i on ništa ne odvrati. r ne
požali što joj ne odgovorit prvi put se ć
vlasnikom svega što je mogao zamisliti, a ponajvjše
vlasnikom sama sebe.
Te ć njti.je dotaknu, niti je poželi. Nakon svih
muka sad je morao razmišljati o njoj j pitati se ko je
ona ...
,
160
PLUbN
č č petka otkako se otvorila hajka,
odozgo s vrleti č Gore prema Travniku, II tro-
moj, umornoj hIpi mrkih sV:de.n II
dinu i S konopom o vratu, Kahriman-basa Je vodio
svoj golem, neprocjenjiv plijen. Eto, nakon gerove
puna tri mjeseca, uz živu muku i strahovanja: nepro-
spavane ć po bujadima i urvinama, uspjo JC uhva-
titi živa Mada č  
l dok su se ispred konjanika kroz maglu prvog
sVItanja ukazivala stremena ladovnicc i Ć š
pred Travnikom, Kahriman-bašaje č konjske
dužine isprcdostalih suharija gotovo ć raz-
mišljao:
E. Markane, kako ć naske dvojica, hah?
Kako. sinja kukavice?! Da je do mene kao što nije.
pasji i krmski sine, lagahno bih ja tcbc preko duše
prevalio. Svu bih ti krv iz poganog tijela na pipu
pustio. Bih, na moju vjeru 1 dušul Znaš li
tl, za Boga ne znao, koliko si samo
č karavana u crno zavio, hah? Znadeš h. s1nJa
kukavice? Koliko si meni j ovijem bedehma jada
zadao. a1 Č ti ti mene, Marko ž ć
č š zna to i ovaj moj parip, ne č š a kako bl 1
č crna tico nesretnicol
Dok se s tim hrve II glavi l dok mnnolji sebi 1.1
bradu, č oka sijevne u stra-
161
nu i mjerne zaregnut konop na jabuci   sedla za
č je kraj privezao hajduka. Iza sebe istovremeno
njegovo usopljeno disanje, kroz mehki
hod konja iza svojih leda do š mu dopire klepet
opW'lIle i oružja, malo zatim ga trgne cik tek razbu-
đ ptice; svi ti zvuci u polumraku tek najavljenog
svitanja drhte u nckoj lagahnoj, vlažnoj z1omorini.
j sam ć tu plijesan iz kiselog daha što izlazi IZ
njegove č iz kostrijetne kabanice) pa i iz
neprane kože na rukama. [ konju se č
nekako pokunjen 1 prljav. Slijepljene grive, pun
č č i trnja nakupljenih u toku č vucaranja
kroz šumu, kao da je i sam jedva prvu zgodnu
priliku p. da i njega, Kahrirnana, i onaj denjak
smotane strese II prvi jarugu.
Nije mu trebalo okretati glavu da pogleda iza
sebe orošovjela, žuta i mršava lica svojih č
Nije č trebalo ni da ih pita kako im je - sve je
izviralo iz njihovih krrneljivih i č č iz
mlitavih pokreta 1 zle volje.
A zbog č de?
Zbog ovog rusuza Marka Omoži':a! Em zbog
koga! A ko mlje on- pitao se Kahriman-baša. Ko?
Em, kad ga insan malo bolje mjerne i zagleda, nema
se rallta ni okrenuti a kamoli zbog njega toliko
vrijeme vrat lomiti po planini. Vidider ga, nu!?
Krivonog, č č nogu od č puta po
glogu i kamenu. zaratitao II bradurinu ko Moskov.
sipljiv ko ovaj moj dutururn Vehbija - eto ko ti jc,
162
dragi moJ .. taj č Marko ž ć Mrka Nedelja,
ih
'
p .
Dok o tome ramlišlja, š se odmah
pred č otvara slJka zgun..'11Og Vehbije i istog
Lrenutka mu se vilice stegnu kad se malo bolje
PQprisjeti koliko mu je Vehbijino sipljivo kašljanje
pokvarilo zasjeda l zadalo muka. AJi, nije rnogao
bez tog š č varošanina i ihriktarage i na dale-
ko č kalauza u svim ranijim i skorašnjim
hajkama.
Kahriman-b3Š' se poduzeo ove naporne hajke i
nadmetanja po č Gori j Ravnom Rostovu s
lukavim hajdukom na č zapovijest č
diz.dara i livanjskog kadije_ kojemu je ovaj isti Mar-
ko ž ć prošle godine, na golemo ruglo, obrijao
i bradu 1 č
- Č ti i žalosna majka poluglasno mu se
ote a odmah zatim č rasplitati pretr-
gnutu đ u mislima s hajdukom. jaono 7.llpeh,
Markane'! Oli ć š ć a'! Pa de bi, kukala ti nana,
no kod menzildžija šro ih lani podjesen č kod
Šehitskih stijena i poobara iz busije! Tu smo naske
dvojica :?.apeli, sunce te nebesko sprJji1o! Tuj i nikud
dalje! Pa kad se nešto samo dosjetim onc tvoje dreke
kad sa zlobrda vikneš: "Ehcecj, Turci mrki vuci!
Č li. Turkesmce-ee!? Ovo vam je zla nedelja
osvanula!!' Jest, Markanc, sve tija pamtim, sve ti sad
na prste mogu izbrojati. sve. A ja te, Marko, slušam.
Pošao ja u Poiimac, u Strukovder, da pokupim Ta-
hir-aginu ć Znaš li dc? od tvog zuluma ni
163
kmet ne smije II kasabu da caru dadne carevo, agi
aginsko. E, j tamokarce je, Marko, iza tebe garež
ostajala, pa si ti tako, č i nabasao na one
razularene konje i livanjskog kadiju. Beli si mu zort
utjerao ko niko na ovom svijetu, a znaš li ko je on,
a? Niko drugi do Selim Firdus. ema kape, lijepo
si ga sklepetao i č ko stambolski berber! Jesi,
Marko zI. nevoljo, jeSi. A on, kukavac, pomodrio,
sav II vatri, usta ne umije rastvoriti ... Imaš ć
Marko, da ti baš Ftrdus sjediti II š ć jab.
Kahriman-baša tu svoju neizgovorenu
du, koja nepristrasnu uhu više č na kafanski eglen
i mehak prijekor bez mržnje i njiše u mozgu,
miješa je s Š Ć i onim nemjerljivim zadovoljs-
tvom što ga može samo ć č njegova
položaja i iskustva; povjereno mu je da goni i pro-
goni hajduka, a d. ne štedi ni snagu, ni suharija, ni
dukata. Da jednom zauvijek č i dokusuri Mrku
Nedelju, Marka ž ć  
I upravo zbog č užitka što je posao obavio
s uspjehom, bt.'Z rane i mrtve glave, ali uz dosta
nevolja u skoro Č vuearanju po planini,
Kahriman-bašinamržnja prema ovom hajduku i nije
više tako srud.na. ni č kao što je imala intenzitet
s č hajke dok je postavljao zasjede, lomatao
se j drhturio s napetim kuburama pred č po
ć č Gore, č ć kroz strah i oprez
da i njemu) starom i iskušanom predvodniku svih
ranijih i sadašnjih hajki, zaigra damar nad lijevom
164
obrvom - on je, drž'se sad, Kahrimane, i nek ti je
Bog jedini na ć  
č K.hriman sad č gleda, č
razmišlja, posve na drugi č ć slast ovog
valjano izvršenog zadatka.
Eto, dok sa Markom nije sastavio č i pogledao
ga izbliza II lice, on je o tom č odvažllom
i lukavom hajduku imao sasvim drugu sliku. Po
kasabi se o Marku ž ć č uz kahvo I
šerbe. uz mangalu i ognjište, po vezirovom konaku
medu pašalijoma i ajanima, a, Boga mi, ako bi se
pravo i on sam, K.ahriman, po ko zna koliko
puta je u o ovom č vidao strašna
protivnika i ukletog krvopiju. Pa i kad su ga opre-
mali u hajku - ć se on toga do č - dizdar
mu je stisnutih obrva nad č pripominjao na šta
mu valja sve ohratiti pažnju - te daje Marko lukav,
vješt i dobar na pušci i nišanu, otet od Boga i od
vlasti. :1.edan krvi i ko znojan rob vode. ITaj ti se
svukud nade, odsvakle vreba, a ti Kahrimane,
kako znaš i umiješ ... Otvon č č da iza tebe
ć mrtvim kocem ne pflklope ... !!
Ali, šta.ie sad ovo pitao se u nekakvom ne-
razgovjetnom, smršcnom Dok je u hajku kre-
tao prepun zle slutnje, straha i nadasve mržnje, sad.
nakon što je lukavstvom j ć uspio na
lahak č uhvatiti hajduka, II njemu su sad i
mržnja, i strah, i oprez, pa i slllst pobjede sve se to
odjednom pretvorilo, rekao bih, u odapotu strijelu iz
luka, koja je fijuknuvfli, nestala u daljini!
165

l s.d kad pogleda ovog selj.ka zdepasta tijela i
krivih kad mjerne njegovu izderanu košulju,
kratke, hijele ć natek10 [ice od uboja i pesnica i
onaj konop što mu ga je ovio oko vrata, Kahrimanu
najednom đ da pljune j na hajku i na sama  
Rai;1a li je tolike č i dane strahovao, ć ne
prospavao 1 muka se č Rašta, mili bogo -
pitao se II sebi.
I kad bi ko nepoznat na njega bacio pogled kako
se umorno klima na još umomijem kljusetu ispod
sebe. kako su mu ertena licu izgubilc i mog, naopak
izgled 1 kako mu č više nemaju one prvobitne
otrovne žestine i vatre i bilo kakve relje da se sveti
i zasigurno je da II tom č vodi č
i sada!njem predvodniku raštrl<ane grupe suh;mja i
ć bedela, niko nc bi mogao prepoznati ljutu
zmiju Kahrimana!
Eto, na šta je spao,
Njemu se više nikud i ne žuri. Sve je završeno j
otišlo u nepovrat: i slatka jeza zasjeda, njuh č
i raspoznavca svake staze u ŠumI koji bi ga mogli
odvesti do Markovih jataka i č š oni slatki i
zorli srsi kad bi mu do uha i samog moždanog živca
doprll samo njemu č šumovi i šapati šume; on
se Marka doimao na Istovjetan č kao što je lovac
ć đ l nikad ć šumsku zvijer.
All, č je to - Kahriman je u tim č
pritajenosti i vrebanjana poseban, skoro neobjašnjiv
č volio Marka ž ć Mrku Nedelju!? Da,
upravo tako; Sto puta volio ga je! Tako i nikako
166
č Taman ga je toliko volio koliko je njemu
7.nano da njegova položaja može voljeti pri-
znanje i nagradu, Onoliko koliko se o Marko po
kasabi č toliko je Kahrimanbaš. t.elio da se
č o njemu. Ijoš više: l'Ene ti ga, onaj s brcima .. ,
Vidiš U. torav bio, onaj prvi što su mu č ko u
pašina hrta, E. on ti je dobakao Marku ž ć  
Jedan po jedan! Da mu je mjesto do vezira, ne bi se
prevario u č  
Kao u nekom polusnu) slatkom i punom zora i
metaka. Kahriman-baša se sad najednom, kao da su
ga hitouli iz zcmbilj. ispod samih oblaka, pitao kod
to sve ispred njega nestade i prhtnl u nepovrat? Niti
se radovao. niti č pa šta mu ostaje? Ovaj seljak
što iza njegova konja povodi se l č
padne'! Hrpa zlovoljnih suharija, izmoždeni Vehbi-
ja, livanjski kadija ili dizdar? Caršija ć danima
razglabati i blatiti sve što je propatio č Os--
  ž ć i kuditi mu rod i porod jer je, eto, umjesto
onog goropadnog hajduk. zboblio usput prema
šiji nekakva grbavog kmeta!?
Još ć dok su se spuštali s planine, zapazio je
kako sc i kod njegovih pratilaca nešto promijenilo u
držanju: oni više ne grde hajduka ž ć ne biju
ga, niti na njega natjcluju konje kako su to s č
č I njima se, izgleda, č da to nije onaj
prokazani i IzvIkani ć ukoijica što robi i
pali, vd č seljak ispodno Rostava koji
nim danom, ko i stotine drugih, silazi u Donju č
šiju, pod Musalu da proda sepet krušaka oskofUŠa!
167
[ tek što je ta nova zapažanja složio u glavo, u
Kahrimanovom mozgu živnu nova slika, i to ona
kad se hajduk spotakao u 1l1nlku II hitnji i pao kao
proštac na kamenu stazu. Konop kojim je bio 2a-
č oko vrata zategao se j konj je, ko zna zbog
č i zašto - da ti zbog umora .li zato što je, i on po
svom hajvanskom č osjetiQ ž ć nevolju
konj je stao kao da su mu sve noge ulegle u
crnu zemlju i ljut kamen, Nekoliko momaka iz
njegove pratnje brže-bolje su poskakali s konja i
žurke pridigli bajduka, olabavili mu č oko vrata
i č ga nutkati s vodom I tepati mu kao
kakvom znancu kad se pijan spotakne i ljuljne u
Jarugu.
Č - zvonilo je u Kahriman-bašinim ušima.
Č nad
Pa i on sam, dabome, u tom zgromuJjanom se-
ljaku izderane ć i iskrvavljenih nogu, kukavcu
nad svim kukavcima koje je ikad II životu sreo i na
č č vidio eto, ni on u njemu ne može
raspoznati č kqjijc i njemu i družini iz hajke
zadao toliko grdnih muka!
- Božije č -- ote mu se polugJasna č i
prhnu .
.• Šta č baoo -javi se iza njega Vehbija.
- Ništa, šta bi bilo - trznu ramenom kao da od
sebe odgoni i Vebbiju i sve ovo što mu sc najednom
lllIkupilo u glavi
Jah, šta bi bilo? Šta'! Da mu obja.\lljava sada i
kome to da objašnjava? Tom š č ibriktaragi iz
168
  ć ŠIO noge lomi ud !Tke kad č kadijino
zvonce danru prinesemaštrafu ili džezvu skahvom?
Da mu ć i ć kad ni samom njemu nije
jasno rašta se lomatao po planini, strahovao i vrebao.
Da Vehbjji kaže kako mu jc svega dosta - i baj-
č i šume, i onili ć dukata? Hm, 7.ar bi
on to i razumio? Da mu izbroji kako mu je do grla
svega dosta i da bi od muke sad, da mu je kakve
zgode. pLjunuo i na diz.rlarevu volju i kadijinu zlo-
volju. Obojici bi smrsio sve što ima razmršcno ti
glavi i pud jezikom jer oni su ga, niko drugi, u ovo
uvalili, napojdali ga kao hrta da lomi noge i gine po
urvinil 7.ar Vehbiji o tome da kaznje kad je tup ko
tokmak!? Zar da shvati da su poslani ko psi ti šumu
l da oni što su to sttljslili sjede na dušecima i piju
kahvu, a ovamo, kobajagi: HNiko to, Kahrimanc, ne
može bolje od tebe, nije ti prva hajka i prvi lov ... "
Fuj l - da pljune preko konjske grive ...
Htjede da ispljune gorku č s jezika, ali
usta su mu bila suha j on samo žvaknu vilicama i
trznu U7Aama.
Konj pod njim stade i obori glavu.
Slušao je dahtanje konja koji su naglo iza njega
zastali. Okrenuo se i prvo što mu č kroz polumrak
dotakoše bilo je Vehbijino uvehla lice, a onda mu
se č ustaviše na hajdukovoj pogrbljenoj prilici.
Suharije su pristizale i ustavljale konje, ć
oko Marka ž č šutljiv, č vijenac. Kroz
stisnute đ Kahriman je pol anka mjerkao njihove
glave oborene u konjske grive i vratove. Jesu II se i
169
oni stidjeli. ili mu se to samo č   Što se konji
trzaju i zašto Ć vratove od č hajduka?
Šta - pitao sc. Sta ja Misle li i oni kao
i ja i znaju li da su č a tle nekakvi lovci na
č glavu?
On to nije mogao znati,
jedni su iz njegove pratnje posjgumo imali II
pameti ć da ć Kabriman-baša ć
iznurenog i neuglednog uznika što je s č i sam
zamišljao da je ponajbolje č i ne voditi plijen
kroz č š kad ne vrijedi ni pišljiva boba, ali Ile bi
tako.
- Jesam li ja lovac ili brt što njuši trag i Z\jerku
č pred noge dizdara?! - izgovori glasno i č
da ih prol1latra. za!ro sam ja pas? Zbog ooe kese
dukata koju dijeliti s vama, a šta je dukaf! Dukat
je sedlo. prah i olovo puške za mojim i vašim
pojasom, dobro č ć but l maštrafa
Vlna. ..
Svi su šutjeli i Kahriman shvati daje uzaiud
č
Kao da đ samog sebe č sumornog II
duši. on se nagnu nad sedlo j č č konop
i č hajduka i kad mu ruke stigoše do
Markova vrata, on razveza č i č konop 7..3.
jabuku na sed1u, Šutke je okrenuo konja i ne ć
se više na Vehbiju. ni na svoju pratnju, a ponajmanje
na hajduka Marka ž Ć žestoko je matnll2'.nuo
konja pa, kao da ga neko isgeruje iz vlasttte kože.
pobježe prema kasabl...
170
Ć
U tamnici je mogao mirno, gotovo ž
razmišljati, jer je shvatio da nema kud; niti ga
je što brinulo, niti je što želio, niti se č nadao.
mu misli. Č gladnih struja po dubini
mozga, tako da je kao na dlanu ugledao - život se
pred njim opružao koliko je dug i širok.
ć se li polumraku tamnice unazad i č
tražiti pravu oit, onaj nevidljivi, tanani č svjetla
kojim ide da sve postane jasno .. ,
Iz crnog nebo izleIje ptica. Kruži, lomata krilima
imad zapaljenih vatri pored kojih je sjedila pobu-
njena vojska Lala. Iz kazano, kao da
- ih sad gleda ispred sebe, lagahuo titraju č ć
pare. ć miris č mesa, č klokotanje
vode po bijelim kostima i ciku sokova jz prebijenog
granja č na vatre,
Vojnici pjevaju pjesmu ° Vazmi, o Budimu, stare
č pjesme su njihovi pomrli i davno
izginuli preihodnici,još za Sulejmana č
nog, kad su smirivali bune i pobune, ispjevali pod
zelenim carskim zastavama fl mjesecom i zlatnom
zvijezdom.
Vojnici pjevaju tiho, bolno, i on l sad, tolike
godine una7.lld, raspoznaje re glasove, osluškuje ih
kao daje ponovo tamo, tridesetak č
dok je ležao priljubljen uz kiselu vidinsku 7.emlju. I
J71
sad vidi kako sjenke PQb1mjene vojske igraju odsje-
vima ognjeva, kako sc ć dižu kupe s
poredanim puškama na kamen, Nije vidio tijela
vojnika povaljena pored vatri, ali su svi iz opko)a
zrntli da su tu. Pored njega je bilo sedamdeset mo-
maka iz č alaja i svi su imali osamnaest
godina sigurno to zna. isto ć straha i
neizvjesnosti od koje sc usta suše i jezik odrveni,
otekne kao č •.
Koliko li ć biti č glava - razmišlja"'je.
To je bila njegova prva č II koju su ga poslali
kad je završio medresu i nakon što je upisan II
č tefter Jatagan-konjice.
Brojao je vatre te ć   upijao oosjeve što su se
sablasno iskrili i plazali po MtIoj, č zemlji i
gledan č utvare šio ih je stvarao svaki pla-
men okn sebe. I nririse ljudskih tijela je ć
Mirise č   kapa, gunjeva, konjske pišake, du-
hana i rakije.
Ponekad bi samo kroz tu ispred sebe
hodanje č   njegovo pjevu-
šenje.
Znali su, izgleda. da dolazimo, ali nisu vjerovali
da smo došli tako blizu te č njihovom logonL
Ponovo se pitao: koHko ć ć hiti poklanih,
š č č ljudi i s njihove i s ove, tUegove strane?
I pjesma, što se kao dim s upaljenih vatri diže i
preplavljuje ravnice, za koji deklk, 7.1$ pola sata
možda, rastrgana š č sabljama iskovanim u
Sarajevu, po Bjel.vama, po č Č  
172
u č i č serdarluku, gdje č bolje
poznaju gvožde i od same ć svojih sinova. A
pjesma je, ć se te ć   zaista jmala u sebi
neku toplinu - bijaše mekahna
j
č   previjala se
kao žena i od nje se ta prokleta ć ispred V idiua
bogatila, plavila se kao baršun. a i zemlja se š ć
pod njegovim tijelom pretvarala u ženu, đ ć
novi život kad bude uništen ovaj ispred njega.
Znao je d. su pred njim isti ovakvi ć kao i
ovi s kojima je došao. da su iste vjere, da su ć
od krvi i mesa. Te ć su ih morali pobili. J'reklali
i ovu njihovu pjesmu o BUdimu, o o
ma Mehmed-paše ć što su ih č od
starih, a ovi opet od još što vojevahu ispred
njih. ć samo ć j jutro, koje ć neki od nje-
govih, ako prežive, pokloniti molitvi krvavih ruku.
Odakle su, gdje su đ   č su sinovi, ć
Sutra ć ih gledati mrtve na Vidinskorn polju, iza
koga su baruštine a zemlja ljepljiva, mrtva, puna
magle i bolesti kroz koju su č progazili konjima.
Vidio je grobove iskopane plitkOj jer vojnici nikad
nemaju vremena da č ukopaju đ   pa
ni tri dana ne proda a zemlja ih izbw;;uje te im
i zmije piju č   a gavrani u jatima, uz kriještanje,
ć razbojište i kidaju. njih plavo, poduadulo
meso. I sutra ć jesti č meso koje ć trn
ostaVIti njihove sablje. PO glasovima 'što jh je te ć
š znao je da su njegovih godina, kad sc š
voli j najmanje misli. Zar ova njihova pjesma to
đ Eto, znali su d" dolazimo i opet im je
J 7J
bilo svejedno - nisu se krili iza grmlja, ć sjede uz
vatre i pjevaju.
"Kad slomim ljeskov prut i kad č povadite
sablje i navalite" ć se te strašne presude što
ju je izrekao alajbaša Ć "Sve i jednog pod
sablju, da niko ne izmakne!"
Pored njega su ležali Muzafer, Mem, Orhan i
bubnjar Pedo. Pedo je bio č krakat momak,
odnekud od Mostara, i teško je disao č bi se
uhvatila magla. Muzafer je bio begovski sin iz Bi-
jeljine, pirgav, tih i nikad nije mnogo č a
Orhan je s njim završio medresu i volio je da č
Saadija, prevodio je Hajama i zanosio se vjerom.
Guravi Mem bio je nizak, kratkog vrata i jakih
mišica, najbrži na sablji i vješt na konju. Majstorski
je bacao koplje, a u njegovoj ruci je sablja postajala
zmiJom.
Evo ih, svi su u jednoj crti, pritajeni. Leže i šute,
lica su im pripijena uz zemlju koja miriše kisel-
kastim dahom, truhlim korijenjem, tek pokrenutim
sokovima. Lijevo od njega, povijenije malo, leži
prva grupa Jatagan-konjice. Konje su ostavili po-
dalje da hrzanjem ne bi pokvarili alajbašin plan.
  Č š li?" - šapnuo je Mem. "Šta?" rekao je
ć ć glavu. "Pjevaju". "Nije pjesma, č jaciju.
Mole se, zar ne č š   ponovo se javlja. "Pjesma.
č pjesma, jesi li gluh?" izgovorio je teško
š ć   č sure naglas. Eno, klanjaju: Ešhedu
enlailahe ilelah. Lijepo   - tvrdoglavo se brani
Mem i stvarno tadje i on ugledao kako vojnici ustaju
sa zemlje, savijaju ruke na prsima i mole se Bogu.
  ć č dok završe" - rekao je šapa-
tom Memu, a on se pomakao k njemu toliko blizu
da mu je č lupanje srca u prsima. UNe budali,
alajbaša i č molitvu. Sad slomiti granu!" ''To
je ć

- pobunilo se nešto u njemu. "Ne
možemo ubijati ljude dok mole i dok im vjera zapo-
vijeda da se ne brane."   ć š sad dati znak
za napadU - siktao je Mem. "Baš njega briga šta
nalaže vjera. On ć pobjedu!" Memovo lice se
ponovo odmaklo od njegova i potonulo u mrak.
Medu njima je bilo samo disanje. Nije mogao vje-
rovati da ć ubijati ljude u trenutku kad ne budu
pružali otpor, ali baš tada je do njegovih ušiju resko
dopro zvuk slomljene grane, prasnula je u tišini ć
iakikotala se kao razuzdana žena, i tad su odrvenjela
tijela, kao da su č nekom silom poletjela sa
zemlje. Zaorio se urlik što su gajoš za vojnikovanja
morali č Vidio je svjetlucanje sabalja i sjenke
svojih drugova kako č u č što ga je
zahvatio odsjev vatri, pa je i sam, iako zadnji, zbu-
njen, s nedovršenim mislima, ustao ne ć sablju.
Išao je, ć se, polahko kao đ kletvom,
još drven, još pod dojmom urlika i srebrnastih sje-
č koja su se te ć pred njegovim č izvijala,
padaJa negdje i rušila nešto ... Jasno se ć kako
je znak napada trgnuo njegove drugove što su bili
pored njega. Mem je đ prvima č sa isu-
kanom sabljom, a bubnjar Pedo za njim. Muzafer se
\
probijao prema najbližoj vatri u skokovima. Ugle-
dao je mo probadaju ljude što su .tajali pred Bo-
gOIn, predani molitvi i sudbini.
Eno, l sad mll je II č vidu lik Zarifa, to je
onaj ć š č što ć možda sutra postati
hodža ili imam u jednoj od džamija. I on č
vrti sabljom, diže je iznad sebe i nejako spušta,
ponavlja udarac i on je II tom prokletstvu ubojstva
ugledao kako obori ć uz sam oganj na prostr-
toj kabanici na kojoj se mollo.
Prilazio je š ć goloruk, Pred njim je
bila klaonica koju i sadpamti. Zato su mu ta ć
oštra, č se ne mogu potrati; ni tamnicom li kojoj
je sada. ni nadom, ni tugom, I kad bi poludio
t
č
mu se, to ne bi moglo ostati prekriveno tamom jer
mu se j sad kroz ć javlja sl(ajbašin glas kojj
nagoni i upravlja tim č
S njihove straue nije č molbi, jauka, psovke,
niti jedne jedine č Samo su sablje završavale II
nekom č miru OVU strahota, a one što bi se
pridizali od udaraca. alaj baša bi dovršavao nožem.
Iz poizvrtanih kot1ova č prolivena pri-
jatno miriše č Razmirisala se nagOljeJa
na, evili pepeo poliven ć iskre napola
pogašeni ognjevj, a preostali, tanki č prave
jezive slike povaljanib i č tijela, a gorej iznad
njih, obigravaju kao kakvl §ejtani njegovi drugovi.,"
Ni dan danas ne zna šta muje bilo dab.ci pogled
na svoju ruku. Bila je krvava j pitao se tad. kao što
ć se života pilati: odakle? kako? kada? A krv
176
je ljepljiva, brzo sc suši, hladi mu nadlaktiCUl srne-
žurava ko',u i zaVf{.te dlake. Urucije S\'ojoj tad vidio
i sablju. lona je bila crvena. masna. gadna. Kad ju
je potegao na koga, šta se desilo s njegovim razu-
mom, voljom? Koga je posjekao?
Ruko, č je ovo krv? Ruko, kurva, koga si
ubila'! Sabljo, prokJetniee ... Pitao se i pitao, sto puta,
i udarao drugom rukom po onoj krvavoj i ništa nije
č niko ne pisnu, niko mu ne odgovori
Tu mu ć gasI se i sve se ispunjava
š ć od koje ne može dalje, č klao
sam molitvu, mladost, Boga i pjesmu? SabJjaje stala
đ toga dvoga, popri č se izmedu molitve i
Boga, mladosti i pjesrne.
- Allah rahmete·ulahi! Bore moj, GOSPlldaru,
uzmi njjhove duše pod nebeske kapije i podari im
mira i spokoja.
č je Fatihu i zarnrzio svoju desnu ruku.
Što su misHIi ć dok su se ć pre-
davali nebu? Svaki je, posigumo. imao svoje snove,
svo.iu ljubav, sanjao neku daleku ć   molio Boga
da mu ta želja postane stvarnost Jer u molitvi se
najslade sanja kao na javi, sve se ispunjava. tu je
nadomak roke jer moliš i znali. Vjeruješ u tl> dn te
neko strašno ć sluša, smješka se i ć
kima glavom. Tu su trenuci kad se vojnik ć li
mislima Ć toplom dušeku i ć tepsiji, ć

č pire, zdjeli mlijeka, mušepku i curi. ć
jargatluku.
177
,
Svi su oni nekud putovali u molitvi. Molitvom su
milovati žene, gladili im prsa j butove svojim že-
ljama i kidisali na njih ć se II slatkom polusnu.
Koliko je izginulo vojnika te ć II slatkim
lilvama, pred licem svojih dragih bogova'!
Stajao je č sabljom, svjestan svog č š ć
II tom č II prvoj svojoj bici. Razbarušen, bez
fesa, zavrnutih rukava na anteriji i modra lica slušaQ
je kako njegovi drugovi govore: "Ja sedam, koliko
ih ti slisti, Adžule?" "Ko ć brojati, znam da mi ne
mogu stati na jednu ruku. tl 'IOnaj č me napati.
Udatim jednom, drugi put i ništ •. Ne upada. Stoji
ovako ko što ti stojiš, a sav krvav. Strašno! Udarim
ti ga ja onda ovako, č iza vrata. Tad upa-
de,",lI "Mislio sam da biti teže. Nagrabusi li ko od
naših?" Prepoznao je Tahirov glas. To je onaj živi,
okretni brico. serhatlija što su mu ruke prekrivene
tnujasilom. I po licu mu se modre pjege od teških,
tek zaraslih rana, "Jesi li vidio, Zarife?i Hah, Vlah!
Sve tako, po Šerijatu. Naklasmo se Č ko
pljeve! Sedmoricu i jednog nedoklana, evo ovijem
.. >I
mOJIm ...
momci. da pohrojimoP' udara ga alaj-
bašin glas pravo tl ruši ga, ravnj sa zemljom.
Da nije bio č sablj011'l, č mu se, pao bi.
Kroz odsjeve ć vatri promatra te momke i
ć na svakom ponaosob neku promjenu.
Kod sviju jc doskora č bio strah. Dok su
ležali ć znak 7.ll napad. linije straha bile su im
urezane ti lica, iz.virdo im je iz njihovih č a sad
178
su to bm drugi ć nekakve utvare, krivci koje
nikada do sada nije vidio. J sam se ž pipao po
scbi, ra7.grtao pepeo ,voje dme luJšnj_ rojio se
.mislima po tamnom vilajetu nedozova i pitao se
tada, kao što se još uvijek i sada pita. li tamnici, šta
je to č da !'ie ovi ć i on sam najednom i
tako strašno izmijene? Č mu se da bi j sad, ako
bi im alajbaša naredio, ponovo sjekli i ubijali,
"Eto, vidiš li, Muderize, kako se pravi č
Tako s njima treba, paliijim i kunskim sinovima!
Digli se, č na cara ... !!
Ugledao je pred sobom alnjb.šino lice sa sitnim,
ž ć zjenicama. Sijao se od zadovoljstva a po
obrvama su mu visile kapljice zgrušane krvi kao
bobice crnog đ "
"KoJiko si ih ti, č posjekao, hah?U
''Ne znam", rekao je. 'fNe znam, ali znam da smo
prevarili Boga. Pobili smo ljude na molitvi.
"
"Nji-
hova se molitva ne priznaje! Onl su izdali i Boga i
vjeru! Pravu je što ih nema!"
"Tj si, Ć   č prljavi pasl" - rekao je
alajba.!i lagahno, jer tog obuzet strahotom
i prepadnut sabljom što ju je dl7.ao u ruci, nije mogao
da mrzi niti dase s.rdi. Zatitnjepomjeriotcžinu tijela
sa sablje na koju se hio oslonio i podigao je do lica.
Drugom rukom je uhvatio za vrh, za onaj krvavi dio
j tako pošao u nekQm bunilu prema njemu. Ni sad
ne zna da li ga je htio prekl.ti, da li prepasti, ali je u
svemu tome, u toj izmaglici pred č samo č
prasak kubure i žuto sunce mu se najednom srušilo
17Q
na glavu i bilo je toplo. I tonuo je u toplo. I onda je
sve mirisalo na sumpor, na garež i gorku krv, na
džigericu. Paje zaspao."
Bilo ć SC! strašno đ U ustima je
biJa gorka pjena, a č mu se tada da su mu oba
oka iziIŠla na vrh glave. Prvo što je ugledao bili su
leševi pobijenih vojnika pobunjenog vidinskog ja-
č beg •. Ugledao Je, razbacane ruke, otvo-
rene č č č poderanu ć ispre-
turana tijela.
Jedan se na njega smiješio i gledao mu II lice
pravo kao da traži nešto. Neki svoj dug, ono što su
mu uskratili ć Sto su raznijele sablje? Momak
je imao plavu košulju skrojeuu uz tijelo. Bila je
razdrljena. Na prsima nije imao malja. Lice mu žuto,
č a kosa kao slama razbacana po
č Sve na njemu mrtvo, samo č sijevaju željom.
Živ ic! Da li se tad varao?
Pokuša se ć dAseu\jcli "Hej!" viknu. "Hej,
ti! Javi se, brate, aIro si živ! javi se.,," Ništa, Vojnik
ga je i dalje gledao živo, mehko. Kao da traži.
ć š li vode'!" - ponovI. lj glavI mu se zavTtje,
zašumi. Kuršum mu je š ispalio iznad desnog
oka, č š je kost, spržio kosu, ali niJe ubio.
Sunce se pojahko radaJo iza baruštIna i mekahno
peklo lice, ć je okrenuo glavu i ugledao stru-
č vidio jejednu bubu kako nožicama
glavu. Mrav mu stao na krvavoj ruci i kao da se pita
gdje je, kud ide, trna li smisla nasrtati na tu crvenu,
č kožu ili se vrabti'! Buba s-e strese, poletje j
180
on je prati dok je č mogu Sti7.at1, zatim ponovo
gleda prema vojniku. Prepade se, trže, oživje, nesta-
de onog bola u glavi i č sc gorka ispari.
. Vojnik sa. sabljom se pomaknu, krenu pTh'fl1a
njemu porebarke i on tek tad ispod, njcgoy-e
desne strane baneu zgrušane km. Sablja ga Je,
izgleda, ć udari Ja po ramenu i raznijela desnu
ruku i sva rebra do pojasa. Bila je to str .. lšna, otvo-
rena rana, ali on se ipak primicao š ć s teškim
č na licu.
Što ć Želi da me ubije'! Da se osveti za onaj
sinošnji pokolj? I pravo je. Pravo. Momak se, đ
tim, i dalje primicaQ na lijevoj, zdravoj strani tijela
ne š ć sablju iz ruke. ć vidio je. To se
vidjelo na vojnikovom licUj u č s nekim metal-
nim odsjevom, s bionom što se kupila po krajevima.
Bio je goloruk. Tražio je zato pogledom nešto pored
,ebe, .li šla'! Sablju, bilo što. Ugleda č za
svojim pojasom kuburu. Je li puna'! D.lijojje prah
suh? Muž.e li se POU7,c!ati'!
A vojnik se i dalje primicao ć Sad ih je
samo korak dijelio.
  ć š da me ubiješ'?>! č suhih usta. "Je li,
glavu mi ć š  
Ranjenik nije Djšta odgovorio i išao je svom cilju.
Uporno j S jasnim odredenjem; ide da č Zato
je hitro napipao kuburu i polabko nategao oba horo-
7.,. Bila je tn kratka pušku što ju JC pomo od ć
kad su ga pozvaH u vojsku j nije znao da li je
napunjena ih mje, AH je zato bio slguron da ć za
181
koju minutu jedan od njjh dvojice umrijeti. Raz-
mišljao je brzo ć se da đ neki izlaz iz
ovog iskušenja. Ako ne ubUe, ć ubijen. S ovim
što je bio pred njim i što je svakog č mogao
izrnahnuti sabljom nije bilo razgovora. Zar ponovo
mora bez nužde nekome uzimati život kao što je to,
možda. č - pitao se li sebi dok mu je č
vladala neka neobjašnjiva sila, č od ra::mma i
volje.
"Ne č se dalje, ć   krkljao je pokuša-
ć bilo što ć jer više nije imao kud; sablja ga
je vet mogla dohvatiti po licu."
"I želim da me ubijaš. Č ć se borim
dušom j molim Boga da me ostavi na životu do jutra
kako bi me vaši doubih, ali otišli su", otišli, nj mrtve
ne pokopaše. Zato me moraš ubiti, ti! ć da odem
pred Božij,:..!;.e kao šehit. Pucaj, šta č   -
ć lice se č jedva je istiskivao iz sebe
č Glas mu se gasio kao i pogled i mu se
d. ć svakog č pasu, umrijeti pred njegovim
č
"Tako ti Stvoritelja ... pucaj" moUo je ranjenik
ć posljednjim snagama život od č
smrti.
"J){)bro" - č "Ako baš ć š š ć
podigao je kuburu prema vojnikovoj glavi i preko
dvije naporedo sastavljene cijevi male puške vidio
je pramen žute kose na njegovom licu, izmedu dva
nategnuta horm2 stajale su mu č gotovo zgas1e,
plave, prekrivene bijelim krilima bione.
182
U momentu kad je ć glava klonula na
prsa, a ruka kojom je prjdržavao slomila pod ž
nom njegova tijeJa
t
povukao je oba č i kroz
plamen je posve jasno vidio kako zrna pogodiše
vrhove grmlja i7,a vojnikovih đ •. Zapazio je, toga
se dobro ć njegovo lice preliveno nekim
rumenilom. I osmijeh mu je, mu se, stajao na
usnama.
Bio je sretan jer jevjerovao daje umro č
ć i da ć postati ć
jesam li te rastemo sablje i one ć
krvi" -- šaputao je ć č prste Ila kun-
daka kratke puške. Zatim ju je odhacio daleko ispred
sebe i č razmišljati kako da se č iz ovog
belaja.
I sad, mnogo godina unazad, strese ga to strašno
ć i on pogleda svoju desnicu, koja je kratkim
lancem bila spojena sa lijevom rokom.
"Eto, uvijek zajedno, ajednajc kriva", prošaputa
i č da hoda uz kameni zid tamnice.
DŽELA TOV SAN
Za lje1nih žega, kad rijcka Bosna ć i utanji
na nekim mjestima kao topovski fililj, č
đ nekako poraste u visinu i :l8.dobije još
nakostriješeniji j crnji izgled. Ispod njenih l.idtna, na
mjestu gdje se vodeni tok zanosi ulijevo i kao u
kakvom bunilu i strahu st:rmaka pjenušavu ispod
kamene II te dane iz korita iznikne mrka i oštra
stijena koju danas stariji ljudi nazivaju dželatskim
kamenom. Zagleda li se namjernik ma10 pažljivije.
č mu se da II ljetnoj jari II zelenoj vodi rijeke leži
crno č č č ruku i
povaljen nauznak,
č o tom neobii5nom kamenu nastala je ravno
prije stopedeset godina, u doba kad je č š
Abdurahman, adutant Kar. Mahmud-paše, završa-
vao svoj krvav i nezahvalan posao II pobunjenoj
Bosni. Pohvatane posavske j kntjjške kapetane i
đ ljude što nisu uspjeli ć preko Save,
nakon kratkih i prijekih osuda II Travnik--u i bosna-
brodskom kadiluku, nizarnhje su sproveJe u vran-
č tvrdaV\! da tamo č dolazak Tatara s
đ smrtnim osudama i:t: Carigrada, a svaki
č je u Vranduk trebalo da dojaše i carski dželat.
Posada utvrde, sastavljena mahom od ć
ljudi iz Vrace, Buljije i Temašuša, koji su se najed-
nom našli II č i strašnih zbivanja
IB4
poslije bogovske pobune, doživljavali Sll dolazak
okovanih velikaša kao smak svijeta; š č
Tatara s kalil-fcmanom i dolazak carskog dželata
preraslalo je domašaje njihoVlh razmišljanja, p. su
i č što su se sašaptavale po tabiji i kraj š
karnica, dobijale ć i ne'\jerovatne razmjere.
Svima je pred č igrala stralina slika - jednima
je carski dželat č na džina s teškom, blistavom
sabljom, brcima i hradom do pojasa, drugima se
utvarao č u crn kaftan, krvavog Jica i
Jj enilI č a ć njih je, ko zna zbog č
ć njegov š ć konop obvijen oko
tog vrata, Jer, ako bi se pravo potegla i razvidaio, na
ovom bijelom svijetu i ne bi bilo Božijeg roba koji
nije nešto skrivio ili mravu, ili caru gospodaru,
Deset dana pred veliki Hadžijski bajram II vean-
č kulu stigao Je i dželat Džafer; ujahao je kasno
ć kroz č kapiju pognut i nekako ušinut u
struku ispred dvojice svojih pratilaca i tovarnog
paripa, koji je s obIju strarut samar. č du-
guljaste sandukeutegnute konopom. Moglo se satno
nagadati šta je II tim drvenim tabutima - jesu li teški
nad74lCi oštrih č sablje kojima se odsijecaju
glave i ruke, ili su daske za davljenje, a m07m je "
njima bilo sijaset drugih, još š naprava  
ih pri ruci vazda ima pouzdan i nemilosrdan carski
d'l;clat? Ko bi to umio č
Dolje, u dubini kamene kamule, u nekadašnjem
pdžak-tersanu, koju su Turci na brzinu pretvorili u
ć č ć nalazili su se nekadašnjI
185
derY'entski kapetani Naim ž ć   ž
Saret-beg ć   cazinski Šeh-haša Aladin,
č i č č ajani, Salih ć i Šem-
č ć Ovaj zadnji je bio II nekom
daljem srodstvu s đ bosanske bune, Husei-
nom-kapetanom š č ć   Pored njih, II ne-
kadašnjem spremištu baruta i ostale džebhanc, bili
su unski i njihovj istomišljenici - dva ro-
dena brata ž č   zatim zet uskopjanskog kape-
tana Firdusa, Ali Jusuf i najstariji medu njima, ug·
ledni posav,ki serdar i daleko poznati pobornik
š č č prigovora sultanovim refonnama,
Malik-beg č ć iz Pow,iee.
Sutradan, nakon dolaska u č đ  
dželat Ožafer sc budio iz nekakV'. memljiva, teškog
polusna; soba II koju su ga smjestili da č bila
je č i s one jedne uske maz.gale II zjdu
iznad njega II odaju je ulaziu, kao kakav isplažen
jezik od suhog zlata, trak sunca, ž ć je slušao
promukao glas mujezina s tvrdavske džamije, neko
daleko, nerazgovjetno dovikivanje ljudi izvan be·
dem", šum rijeke i gukanje grlica. U toku ć   prije
nego štc je smožden napornim jahanjem od T ravni-
ka zaspao, č mu sc da č romor ljudskih
glasova iz susjedne odaje i pokušavao je, ć se
sa snom, da razabere bar kakvu č IZ tog grgorenja
što je izviralo u tišini ć iza kamenog zjda.
Ne č ć još teških ruku i nogu, s kiselom
č li gledao je kroz polustisnute
metlice trepavica zlatno talasanje svjetlosti na
186
suprotnom zidu, koje se skladno, kao po nekom
dogovoru. miješalo sa šumljenjem rijeke i gukanjem
grlica na šindranom krow đ r u svom, l u
probudenom životu oko sebe, Dlafer je otkrivao
razliku đ prethodne ć i ovog jutra što se
oglašavalo đ životom, i č mu se
zavuklo u glavu pitanje: Je li ć smrt, ajutro život?
Š ć kao u nekoj tajnovitoj busiji, ć se
svog života i svih onih potucanja s vojskama i
č š   u ć č ovoj što ju je ispra-
tio j ugazio II novo jutro u zindanu đ   i onih
kišnih i č pod dmnjavim krovovima
č   uz dreku komordžija i uznika, ciku žena što
su ih vojnici razgoljavali gladnih č u ć
nUl se ć kaljavi putevi, tanki č č  
što ih je jeo uz konjske sapi i ć   č što su
preostajale u dnu kazana iza redovne voske i bašt-
bozuka: u njegovoj glavi mJsLi su se motale kao
usplahirene guje ć ć kao da su ga pitale da II je
razumio da ga je dar stvorio da bude svemu
žIvom na teret 1 da samo ponekad, kad vojske 1:1:\'0-
juju po'Qjede ili dožive poraze. kad se vlasti č
ili raspuste - da li je razumijevao da bi ga tek tada
č iz one duboke č kao l7. kakve
č i bezdane kace i postavljali na svjetlo dana
uz kvrgav panj da dovrši ono šw ni vojska ni car nisu
stigli, niti mogli da urade? Pa, i tada, u tim rijetkim
trenucima č spoznaje da je nekom potreban i da
ga zovu po imenu, to nije za Džafcra bila prava
radost, niti vezirska milost i nagrada,. ć bi se prije
IR7
moglo ć jedna nova kazna i poniženje; č bi
popadale mrtve ljudske glave i razišla se svjetina,
17.oharah č pobjednika i u srmu nagizdanih
paša i juzb3Ša, Džafer je ponovo padao u anonim-
nost. II onu nevidljivu kacu iz koje su ga vadili.
Za tolike godine službovanja nagledao se i nas-
jekau bezbr<ijnih glava - i onih što su varali i izda·
vali, i onih što su biH ć i zanesenjaci, a
ponajviše onih što su stajali na svakoj vojsci iza
koje se i sam vukao i koje je iz daljine slušao i na
kratak mig potezao ć konop iza pojasa usmr·
ć ć bezbroj nesretnika od kojih je pola carske
vojske strepilo. Ali ne bi prošlo mnogo vremena l ti
lb i). na č je pokret prstom uzimao serdarima i
pašama živote, i sami su obarani na koljena pred
"jegove noge d. im sabljom č glave. U sve-
mu tome džela! Džaier Je otkrivao jednu te istu
pojavu - i pobjednici i ć štO su doskora
vladali svim životima oko sebe. i oni što su bivali
uadbijeJri - svi oni su nakon pobjeda podizali č
dore, nagonili i narod i vojsku na meraje i mejdane,
izvodili kadije i mule, sudili u imc Boga i sultana, i
nakon svega tražili od "jega da bude carska ruka
koja davi i odsijeca glave i da gleda zatim krvave
panjeve i sluša dreku pomahnitalog svijeta oko
sebe."
Mnogo puta je htio napustiti i vojske i paše,
š ć i kadije, i zalomatati se bestraga u široki
bijeli svijet} daleko od svih nadl.aka i panjeva, sa·
balja i dasaka za davljenje. Ah uvijek bi ga, II tim
188
riJetkim trenucima lomova i odvažnosti, opomi-
ć trzao č promukao šapat: "'Neko mora č
i to. što ja za života č i što ć š s Božijom
voljom l š ć č ti, jer ć je, Du·
fere, ć ovaj vascijeli široki .svijet, č
jednu malu pogrešku koju više nije htio da po-
pravlja, i je stv01io džeJata. On svijet nije
mogao uredIh bez dželatske ruke. Uvijek Sinko,
biti onih što č misle i ,ade ito Dragi Bog
zapovijeda, i to je ona Njegova, ć
greška, i zato dobro upamti da ć ti pred č
vidom č vijeka stajati hrastov panj j ljudski
ć vrat. Odrekni se svoje ruke i nikad ne
priznaj. da je tvoja vet carska. Kad glava padne ili
kad život zamre pod konopom na tas-taht.i
č nebu i reci: tevekeeltum Allah - u ruke,
ć   I ć ć š sinko, kako ti ć i
nevidljiva ruka spira iz mozga i iz duše strahotu
smrti što ti bude č č pod nogama ... Il
. Je .to zai:rta sve tako? Da li samja Bo1Jja volja
l da lt le mOla ruka sultanova? Aku je tako, zbog
č sam ja onda svu svoju mladost proveo u onoj
dubokoj kaci, zašlo mi jc odredio da se č kao
posljednji pas iza svilI vojski i pobjeda, zbog č
me svi mrze i preziru kao da bolujem od
J ć li polagati č kOlne za svu silesiju smrti što
su iza mene ostajale. jer tt 1judl, makar su bjli krivi
ja li caru. ja li Bogu, meni nisu rekli nl crno ti
noktom, pa opet sam ihja pobio? Ako je tako ko što
je otac kazivao, onda je greška ć na
189
drugoj strani - zaštoje baš moga oca, a zatim imene
okrenuo da uzimamo živote ljudima koje nikad ti
životu niti smo vidjelI, niti su nam što nažao č
Sto 10 nije Dragi Bog svojom emerli rukom, odozgo,
sa sedmog kata nebesa, posvršavao. hah?
  s glavom na svojoj smotanoj kabanici
od jednako ,je, š ć o svom
životu, posmatrao onu igru blještave, ustalasane
č svjetlosti po naboju kamena II zidu ispred
sebe; kao kakva žežena sablja od č zlata, ta
svjetlost je, mu se, s: kamena skiilala memlu i
kao jed zelenu mahovinu i otkrivala mu č
slike pred č i stvarala č č u glavi.
Da Ii bi mu nakon ć dok bi u sebi
šapatom izgovarao č "u Tvoje ruke, Svemo-
ć bivalo Jakše, i da li je samim tim sa sebe
skidao krivnju za smrt onoga kome bi ll200 život''?
Zapisuje li to Bog II Svoje knjige, i da li kad i
njegova duša bude stigla pred Božije lice, On č
aferim. Džafere! Valjano si radio za života, gledao
sam Ja, misliš da nisam, ali, ne misli kao što misliš
da ja ne znam da si ti, robe mnj. mnogo puta mene
iz mojih misli trzao. Pitao si se, je ii vidim li ja
to što ti š a1 Vidim, sve ja i vidim i č  
Ali, ali šta ako je Bog prespavao laj njegov
ć š i kratki život? Zar kod tolikih golemih i
važnih zbivanja na ovom neizmjernom svijetu Bog
ima vremena za njega, i da li može uopšte č one
tajnovite č koje izgovori nakon svakog pogub-
ljenja? Šta. uistinu. ako ć i ć to
190
ipak nije le Ll nog ć da li on sve vidi
i ...
Zna li Bog kakvi su dželatovi sni, šta sanja i da
li ć ima tvrd san? Javljaju li mu se u dugim,
besanim ć unakažena lica
đ prikazuju li mu se obcz.g:lavJjene utvare i da
li č s onog drugog, neznanog svijeta, njihove
glasove i optužbe'? Je li bilo dana, dok je jahao iza
vezirskih seb..a i vojski. sam i č i od onih
ko.iima je služio, s pogledom u sapi konja upovocu
što je č sanduke sa nadžacima i sabUama -
da li mu se kad prikradala kakva sjenka, lik ili
uspomena na be7hroj onih što su svuda ,- od Vidina
i Trakije, Basre i BHole-ostajali iza njega pod žutim
humkarna zemlje? Šta ć biti kad i ako se
dogodi da ga i Bog odgurne nogom II džehenem, kao
što su ga za života otiskjvah II onu č kacu?
Zna li d1--eIat za strah, ima li dušu. srce? Što mIsli
M,elat dok se ć nadvija nad ravnicu i dok gore
č vatre, vriju ka7.ani naput\ieni komadima
mesa, ili dok ispod nekog od raz.polih sjetno
kuca saz? Sanja Ji o jednom jutru č ovome,
dok u zraku trepti gukanje zaljubljenih grlica i igra
zlatni vez sunca - može li d.t.elat sanjati svoj san u
kome po č stazi kroz avliju ulazi II ć
kao i ostali i izuva č umiva ruke i sjeda
sa ženom i djecom za ć sofru?
Pitao sc, kao da to o č razmišlja stisnutih
trepavica i č i dod1rirna spoljnjeg života
j nije njegova tegoba i životno breme, niti da je on
191
dželat kojega su po ko zna koji put, poslali da obavi
ono što je preostaJo od pobjede i č zuluma.
od ljutih i nemilosrdnih Ennena i LaZJl. ć neko
sasvim drugi. njemu nepoznat i stran č o
kakvom je kao i svi njegov] vršnjacI iz djetinjstva
maštao l gradio kule po zraku."
ć se kako mu je Kebir, prvi ć kod
panja, č se posao sastojao samo da đ
savije g1avu i ć nesretnika za č ć
njegovom oku i ruci ispravno izvršenje smrtne kaz-
ne i koji je za tako sitan posao dobivao isto toliko
dukata kao i on sam -- e, taj isti Kebir mu je ponekad
tunio ć ć Ji biti kakve ć DžodžDžafere,
da se č š i oženiš s haimm. a? Pust je tvoj život
ko Kara-kum pustara, a ,-ve Je prolazno ko rosa do
sunca. Oženi se, Džodž Džafere, ć ć ko lasta
grujezdo pa živi ko ostah mHet i Božill rob, de ... "
tiKuŠ-, tamo! Tebi tvoje a meni moje hise od
života" - odgovarao hi II tim rijetkim i
stiskao ohrve nad duboko ukopanim č pod
č j Kebir je obarao nosinu zemlji i na.-;tavljao
da oštri nadžak ili da podmazuje lojem dugu č
sablje, ali ta pitaoja, ć se jutros dok je ležao
poledušen II odaji ispod tvrdavske tabije, ostavljala
su u njegovom samotnom i strašnom životu, kao što
iskra, č zapaljenu vatricu; bilo je bezbroj ć u
kojima se, spoznavši sve muke j ponj;tenja., nad-
nosio č dušom nad taj č ć 1 grijao kao
smetovima zameten, prutnrLao jabandžija.
I 7'.ato je č prije no što je primio izun j
dever-dovu od bosnabrod'!kog kadije, unišao II pri-
zenmu odaju č đ gdje se nalazio
baš-dcfterdar Hatun-efcndija i zatražio da mu
prijed isplati dva dukata po glavi osudenik •. Hatun-
-efendija se č i Džafer mu je tad zapazio
nekakav č osmijeh na licu dok je odvezivao
kesu sa zlatolTI. - m,or Džafere? .. pitao je
!kiljeci Ilatun-efendija a onda č prevrtati tan-
kim prstima tefter ispred sebe na peškunu. - Je li
prijeka ž Džor Džafere? ponovo je škiljio II
njega, - Prijeka je, baš-Barune ... Prijeka da ne može
biti č Kaparisao bih č   a zgoda vern
takva, a kasabhji se žuri, a ment se žuri, a ja ko
rekoh, eto! - ć je izgovarao, a onda sc
Hatun-efendija nasmijao i rekao: - Mašalah, nekje
ć i đ Džor Džafere! - i onda č da
broji sve jednu po jednu dok nije
la zadnja zlatica s turom i jazijom sultana
Medžida. .. I kad je č osjetio umilnu težinu
zlata u šaci. znao je posigumo da onaj ć u
Podbriježju bjti njegov i da ć nakon povratka iz
Vranduka predati izun vezirovom ć Naz-Ma-
liku j otvoreno mu ć svoju namisao da je ostario
i da muje ruka one č a č vid utanjio: "Naz-
-efendija, dosta je bHo. evo sam ti pišman, aKebira
sam č taman toliko koliko mu je nužde. Muhu
sabljom rasijeca i mnijem da ć mi biti valjana
odmjena, a carskoj VOlji potaman. Halalosum mu
bilo na obadva svijeta!l!
Putem od Travnikaje stalno sebi ponavljao tu što
ć ć pašmom službeniku i nije se osvrtao na
seoske rnuhtare što su ga usput, od mjesta do mj.esta,
č glasnom drekom: . Sklanjaj sc s ceste ide
carski d:'.elat! .. đ na doksate da vidite carsku
ruku, tti. ljuuudi! ć se u sedlu mislio je što
ć č dalje. ć što juje unaprijed platio nalazila
se na osami uz rcbrajednc uzbrdice na Bojni, i to
onom zapadnom grohotu kamenitog brda što se
okomito otiskuje prema Kali-bunaru i odakle za-
č put prema Karau1i i Vakufu. đ mu se
avlija i raspored soba II toj niskoj ć   Mali šljivik
iza nje i loza č što se uspinjala pored ulaz-
nih vrata ć su ga na č ć u Prizrenu
i zato se nije mnogo dVOU1Uio kad jc vlasnik zam-
jenio sve na č medžedija,
š ć za Vr.mduk oborene glave i polu stisnutih
č   što su mu poluzalvorene i sad dok leži
u č pod tvrdavskom tabljom, pitao se u glavi
kakav posao da okrene; mogaoje otvoriti kasapnicu,
a zatim da obrne trgovat č kožama, a Ilije mu
bila daleka ni pomisao da se javi Radž·Tahu. što je
odnedavna č ć i bašibozuk ba-
ratanju sabljom i da mu se ponudi lAl lhtiju? Hm y sve
se može kad č ć   sve.,"
ć se Džafer prhutavim ć daidk
oIlog njegovog ć s bezbrojnim kamarama
šarenih ć i ć   okruglih č ć   lokuma
llosutih sitnom, š ć prašinom. izredanih hr-
pica gurabija i kupica tahan-halve, Dobro je pamtio
194
tog visokog, mršavog Leventinca i đ po č
noj Jozi, se umio hvaliti njegovom .ocu kad bi
ga za ruku. II rijetkim zgodama, izvodio u č š i
kad bl ć u mirišljavi ć na prizrenskoj
Jaz-ja1iji. IrDžOOžor Meša" - kao da sad daidžin
glas - "ja malo radim ali dobro živim. Ti radiš carski
posao, a bogami ti tanko ide
j
je Ji tako? Jer vazda  
rode, žene đ a č ih izvoditi na Jaz-
č š   i do smaka svijeta djeca lizati ovaj šaretli
ć a to je ono što sam č od mog oca, on od
svog, a ovaj, opt.>t, od svog i sve tako. I svi smo mi
znali tu slabost djece, Džod!or Meša, II preko njih
još više smo upoznaH mekahna srca njihovih č  
jo li tako. hah? l deder mi, Džodžor Meša. upli
prstom U oca koji ć odbiti da razveže kesu i odbiti
da kupi djetetu šaku reza<iija, ili dva lok,mla! Upri,
de! E, ne možeš, dabogme! U tome i jeste tajna ovog
posla, baš kao što je carstvo kojemu ti služiš zasno-
vano na slabostima bezbrojnih carskih sluga i ž
benika, naroda i fukare,.,
Da, ć se tih daidžinih č   ć
se svog uznojenog dlana li gQlemoj č č
kojom gajcvooio na š   j ć se kao sad onog
š ć kokota kojega je nosio u drugoj ruci.
Č mu se da su ga razmišljanja na te daleke
doživljaje više umorila dokje jahao, više l od samog
krivudavog puta od Travnika prema č
kuli, aH pomisao na trenutak kad Jednom zauvijek
bata1iti dželatovanje nakon što pogubi ovu sedmo-
ricu đ   i ć zadomiti svoj dom i č
]95
u posve nov život - ::ove te razgovijetne nade č
su da mu ovo jutro, što se uvuklo kroz mazgaJu i
pružilo svoju zlatnu ruku, razgaljuje dušu i iscjeljuje
umor i č nekud kao mamen, đ konj vra-
nac. A onda. Boga ć mogao bi sc oženiti i
okusiti slast ženskih njedara j mehkotu njenihruk:u ...
Pa. ako bi bilo Božije milosti j volje, ć ć se i č
č ć a tojcono na š č .. Nije
Džafer Božija pogreška" živ sam ja stvor, ništa na
meni niJe naopako postavljeno i č se ne
jem od drugih ... Ako sam bio dželat. ako ... i dobro
je što ć gdje me niko ne poznaje ... Pa šta?
Ako neko j sazna, pa šta? Carsku sam volju č
Bogu se Gospodaru klanjao, a carska i vezirska ruka
nikad no odgurkuje svoje ć je li de? Ako
mi ko život bude č i č vjere mi hjepe, zna
Džafer gdje je pošin konak... M. ko bi mene i
poznao! ko? Kad obrijem ove č l skrcšem bra-
du, pottrešem č s fesom u jednu crtu, nazujem
venecijske č II žute č ko što ih nose
č   Š ljudi, Bog me UbiO ako me i Kebir i Azil
uzmognu poznati, a kamoli tamo neki .. Ni sam sebe
više ć znati. Nisam ja više Božija pogreška. a ako
j jesam bio, više nisam, pa makar i orilo i gorilo!
Neka Dragi Bog traži s.ebi novu pogrešku i I1Dvog
dželam i neka mu taj dalje popravlJa onu Njegovu
zabunu kad je stvarao ovaj vascijeli dunjaluk od
mord do mora! Eto Njemu Kebira, eto Azila, neka
oni popravljaju tu fa1inku! Dosta je meni mrtvijeh
glava i krvavih panjeva! Dosta, povrh glave! Jah!
196
Ko ma koliko bi Džafermaštario i u glavi razmr-
šavao č klupka č misli da ga nije ll3
w
jednom trgla buka konjskih kopita i vika stražara 5
tvrdavskih bedema: - carskom glasniku
- vikao je neko. - Otvarajte kapije, ide carski Tatar!
Eeeeebej. č ste vi mene!? Otklapajte kapiju i
napravite mjesta carskom glasniku!
- č to jc to ... Božijom ć da i te prode
šaputao je, a onda se hitro pridigao, zasukao
rukave i nad s vodom uzeo abdest. Iz bisaga
jc izvadio prostirku i č zaduše
sedmorice đ kojima ce pred ikindiju na
tabijl uzeti živote.
Nj sam nije znao da li se moHo za te nepoznate
ljude ili je razmišljao o ODom ć na Bojni
kojeg č kapari,ao, ali č ruka
trgla iz tog dvostrukog polusna, shvatio je da je pred
njim stajao Kebir. - Č - kazan je - Hej, Džor
Džafere, š li što zborim'! ć biti č prekini
dovu! Hej, rasani sc, šta ti jc - drmusao ga je Kebir.
- Sultan im oprostio živote ...
Č je to bio glas? Da lije to doista hio Kebir. ili
Azil? Je li ć da je Tatar umjesto katil-fcr-
mana donio oprost bosanskim hund7.ijama? Ne, to
se nikad nije dogodilo za ovih tridesetak godina
otkako zna džclatsk1 zanat... Prestao je da ć
č da se pita, da se č polahko se okrenuo i
u vratima ugledao Kebirovo jzmoždeno lice i ć
barske č a onda promuklo upitao: - Je li
istina što wortš?
197
- Istina je, sultan im se smilovao ... Sad ć ih
otkovati ... Odoh osedlati konje pa da krenemo ... -
Ma, je li to ... ozbiljno? - još nije mogao da shvati i
govor mu se kidao kao trubo konac. - Nije valjda,
ć biti - mucao je. - Nije valjda još jedna greška ...
- Da opremim konje - njihalo se pred njegovim
č Kebirovo tijelo u vratima odaje.
- Konje? - pitao je. - Kakve konje?
- Konje ... takve, naše konje ...
- Mog ne opremaj ... ni živ ni mrtav! Č š li što
ti zborim?! - vikao je č č
č ć smožden tom č i strašnom
š ć koja je najednom u njemu rušila i onu ć  
i avliju i sve srmom protkane slike, Džafer nije č
kad je Kebir pritvorio vrata, niti da li je što na kraju
rekao, a zasigurno nije ć ni kako vrijeme
lagahno i nezamjetno prolazi i da se kroz mazgalu u
odaju č prvi suton. Č mu se da se sav živi
svijet sunovratio u onu duboku kacu punu mraka iz
koje su ga jutros izvadili i da više č pouzdanog
i tvrdog nema oko njega za šta bi se pridržavao da i
sam zauvijek ne potone. A gore, na đ tabiji,
upravo na panju gdje je trebalo pogubiti đ
kapetane i begove, č je oprezno raskivao Dža-
ferove đ žrtve.
- Sultan im oprostio - šaputao je u nekakvom
bunilu, ć izbuljenih č kameni naboj
koji ga je dijelio od odžak-tersane. - A rašta im je
oprostio, rašta? - pitao se. - Da ne laže onaj pasji
sin? Ili on, ili Tatar? Jedan od njih dvojice laže. Zna
198
li Kebir da sam unaprijed uzeo kati l-paru? Krivo
mu, knnku, što sam kaparisao ć ... ć da osta-
nem do kraja života Božija pogreška, to je! Svi ć
da me vrate u kacu, pa da me vade kad im se prknu
htjedne ...
Šutio je teško š ć   a onda se u njegovu upa-
ljenu svijest kao oštar nož zabode nova, č
misao. "Vidi, kako se toga nisam sjetio? To su oru
potplatili Tatara! Ta bosanska žgadija ... vidi, vidi,
kako to nisam znao, kako? To su oni potplatili i cara
i Tatara, a ko zna, zlatom su kupili i š i vezira i
onog matraka Kebira? Sviju su ih zlatom kupili i svi
bi mene u kacu ... II
U posve č mozgu jedino je jasno vidio
sebe kako ga bezbrojne ruke dave i guraju u nekakav
žitak i hladan mrak, i zato je naglo č kao da ga
neko goni, pošao prema sanduku s nadžacima i
sabljama, i u žurbi i usplahirenosti ni opazio nije
kako je rasjekao podlakticu, niti da mu krv lije niz
ruku. S teškom blistavom sabljom krenuo je prema
vratima. "Ako je pogriješio Bog, i ako su zlatom
kupili sultana i Tatara, nisu mene" - šištala je iz
njega mržnja, i jedino što je tog č htio to su bili
oni nepoznati uznici; uzak hodnik je bio č i
pust, ali on razabra vrata od i otisnu ih nogom.
Svud po sobi č mu se da vidi mnoštvo blijedih,
ć lica, i on č da izmahuje sabljom, i
što je više udarao i sjekao ljudska tijela, njih je
bivalo sve više; hrpe č ruku i ljudskih
glava punile su ć Sav li znoju od neprestanog
199
izmahivanja sabljom, sve ž š ć se branio od
utvara, i samo bi na č   dok bi si.jev sa
O<h;jevom sablje rastavljao tamu ć uspijevao
ugledati svoju krvavu ruku, i to ga je po opnama
preosta1ograzuma uvjeravalo daje odaja zaista pW1a
n.opakih dušman •.
č ć se natraške oprezno je uzlazio uz
penice, a onda sve dalje preko puste tvrd:avske ta-
bije. U mraku se spotakao na oboren panj s rasko-
vanim lancima, a zatim, ć   ć ć se u
krug i š ć sabljom, zapeo o nizAk 7Jd. Ko zna šta
je ć ć prema koritu rijeke, ali kad su ga
sutradan našh mrtva na oštroj litici u vodi, niko nc
htjede da ga pokopa, jer niko nije znao da li su ga
dolje otIsnule ulvare ili se č stnnaknuo niz
bedeme. Voda ga je ć ć daoa, kad udariše
ljetni p1juskovi, otplavila maticom,. ali i danas onu
oštru i č stijenu ispod č đ i
putnici i č ž s oprezom i strahom obilaze.
Džaferova želja da se otme od svoJe prošlosti i ne
ostane BOŽIJa pogreška i danas se vidi ispod vran-
č kule kao skamenjcni san carskog džetam ...
200
KAZNA
Dok je ispred sebe posmatrao pogurena i umorna
giasnikova đ jz Carigrada, sultan Medžid je tek
  č ostaviti prijestolje i
OhCI umtnvati malOa2IJske pobune; trebalo je da
produ samo dvije godine pa da se dogodi ovo što mu
je po tajnom glasniku č Topal-paša!
A sadržaj te ru'.ne vijesti bio je kratak i jasan kao
dan: baš-defterdar. nekadašnji č š vaJjje iz
Jedrena Makbul-h<!j potkradao je carsku riznicu! U
podužem pismu što g. je zgužvanog drl'"o II šad
Topal-paša je potanko opisao razvratno ponašanje i
č život carskog ministra fmancija .- ku-
povao je naJskuplje konje od Laza, banove
i. zadu1.bine, priredivao gozbe i dobavljao ponaj-
lJepše Jermenke. Na kraju te poruke paša ga je
ponizno moHo da sc hitno vrati u Stambol kako bi
kradljivcu državne bolhane odmjerio č i
strogu kamu ...
Sedmog dana) nakon što je vojevanje predao II
ruke č pal';e. sultan se kriomice otisnu
prema Carigradu i prvo što je č kad je ujahao
kroz gradske kapije bilo je da svrati u č
školu Adžami og)an II Galata saraju i da iz redova
muderi7..a i ,šejhova odabere sedam najmudrijih sta-
raca. On im je naredio da se zatvore u džamiju i
smisle dostojnu) ali č kaznu 7.a č
201
Makbul·beja. Istog danaje naredio da se otvori tajIla
istrag'd leda ministra financija i kad je sve ura-
đ   sultan se povukao u svoje odaje da č
odluku šejhova 1 mudcrisa.
Mudraci su ć puna 1ri dana. Njihovi uvehli
pogledi od napornog razmiš.ljanja bili su tupi i go-
tovo ugaseni.
-- S Božijom ć pronašao sam kako da
kaznim prc:stupnjka - iz ugla tišinu razdrma jedan
glas i svi podigoše glave.
- Kako, šejh-Aslane?· upita njemu najbliži.
- Tn se ne kazuje. To ć samo sultanu, i to
na njegovo uho - odgovori starac.
- Zal;to nama ne kažeš - uglas upitaju č iz
č škole Adžami oglan.
To nije za vaše uši. To mora č samo č
car. To nije dostojno za vašc uši,,,
- Ti želiš da se istakneš pred carem i da nas
poniziš - rekne ljutito šejh Daut, a ostali kirnnušc
gJavama II znak potvrde i sumnje.
., Mislite šta vam volja - odvrati ljutito šejh
Asian, ali znajte da krivo mislite o m{''TI.i! Ko se može
č pred carem rugobom koju nosim u glavi? Ko?
- Ali >:bog č smo tu. Zašto smo tri dana i tri
ć lupnU glavama o zid - ponovo sc javi šejh Daut
i upre pogled u njega.
- Razmišljao sam i o tome i vi biti zadovoljni
ovom kaznom -- smireno izgovori starac ć
u njima sumnju da sc želi ć pred sultanom l
istovremeno njih poniziti U njegovim č I
202
gova carska svjetlost biti zadovoljna ovim što mi
je kao nekim č došlo ti pamet i zbog č to
ne bi bila Ilaša č mjS3O? Neka to bude naša
č pamet!
-- Da, ali mi nismo sigurni da š sultanu ć da
smo ro što imaš II glavi č l:Imisliii - muklo
se javi starac Lajtan,
- Dosta! Prekimmo ovo natezanje! Car našu
odluku, a ml č jedan drugog - č
šejh Daut i ustade. Ti, šejh·Aslane, ti što imaš tu
strašnu 7..amisao O č kazne za podlog i
zivog č carske bolhaznc đ smjesta pred
cara J kaži mu svoju tajnu kao da je izmišljena u
svnkoj ud naših glava ...
Savjet mudraca se razišao, a šejh Aslan je uzeo
abdest, obukao č latu i navukao žute, mekah-
ne meslve na noge i zaputio se prema carskom
konaku.
Prošao je Topkali-kapiju i ušao u carski saraj, ali
je sultan tog dana imao č poslova i zato je šejh
morao č tri duga dana j tek pred č ć
dana č š mu je dao znak da ć biti primljen.
Vrata na kapijama sultanovog dvorca, sa č se
visokih, uskih prozora gledalo pravo na more, otva-
rali su mu cvnusL Ispred njega je č š s
fenjerom i mahao njim lijevo i desno, što je bio znak
da carskom gostu niko ne pravi smetnje.
Šejh Aslan je dostojanstveno č uz ste-
penice prema gravnom ulazu u carski dvorac. N a
svakoj od trideset i osam kamenih stepenica stajao
20)
je s ohiju strana po jedan šamski ili alepski Arapin
s dugim kopljem II ruci. Nijemi, ukipljeni, pogleda
uprtih nekud ispred sehe, oni SU se šejhu č kao
nestvama ć   ć se uz s!epenjk on nije primi-
jetio kako je najednom jza njegovih leda nestalo
č š Vrata pred kojim se našao najednom
su se sama od sebe raskrilila i on je kao kroz izma-
glicu punu blje!tavog svjetla ugledao beskrajno du-
č prostorijU j, koje je dopirala svirka. U toj
iznenadnoj tiepoti starac je gotovo izgubio svaku
stvarnu vezu sa svijetom jz kojeg se zaputlo u ovo
nepojmljivo blještavilo -7eabomvlo je 1 kako se
zove l zbog je došao u ovu ć ljepote i sjaja.
Ali! hvala ć   i to č se raspršilo j on
je, još uvijek ne ć ć do kraja da na ovom
svijetu postl\Ji takva ljepota, ugledao sultana, koji je
mato pokrenute glave u stranu slušao dostojanstve-
nika sa svoje desne strane kako mu nešto tiho govori
u uho.
Sultan Medžid je imao okruglo, svjetlorumeno
vedre i :f.ive č i crnu, potkresanu bradu, koja
je oko usnica bila pro§arana sijedim dlakama. Bio Je
odjeven II zlatom ć dojamu. Naslonjen o
prijesto, car se igrao sa majušnom, 7latnom č
II krletki koja mu je bila s lijeve strane postavljena
na visokom stolcu,
Šejh Aslan se primicao polahko, pognut II tijelu,
odan, ali dostojanstvena izraz.a na Hcu, upravo ona-
ko kako i č muderizima i č carske
č !kole Galata-saraj iz Jedrena. Starac je
204
vrlo dobro znao da su ć kakav je on oduvijek
bili od koristi svim hivšim i   pa i ovom
sadašnjem sultanu, i svi su odreda cijenili njihovu
mudrost i zato se šejh ć sigurnim pred carskim
licem 1 njegovim brojnim dvorjanima.
- Ti, mudri č   sigurno važnu poruku za
č cara? - trgnuo ga je gJas onog dostojan-
stvenika s kojim se sultan č   dok je starac
prilazio prijestolju, tiho sašaptavao.
- Da, ja donosim ono što mi je došlo II pamet dok
SOlO razmišljali o č i njegovom grijehu i to
želim saopštiti samo svijetlom sultanu - tvrdo je
odvratio šcjh. a sultan se č Trepnuo je onim
malim č prema svom veziru kOj] je takoder
biO đ onim što je č f ostali dVOIjanl su
se mjerno, u č zgledali, jer niko do tada nije bio
toliko pa i drzak:> da traži bez okoJišenja
takav ustupak - razgovor II č oka sa sultanom
Mcdžidom. Ali. stari šcjh Aslan je uporno piljio II
carevo lice j svi iz njegove okoline mogli su zak-
č da je to neki prkosan, č č ć Zato
sultan prekide neprijatnu tišjnu u carskom saraju:
- Tvoje č držanje je izazovno, all ja sarn
milostiv kao što je milostiv ć i ć te
zbog nam ovdje, javno i glasno, ne rekneš svoje
ulisli?
- Č care, misao je ptica i ja ne bih htio da
pobjegne. Ova odaja je toliko prostrana, a mIsao je
opasno i strašno š i sumnjam vim mojim
iskustvom i knjigama što sam ih č i iz njih
205
mnoštvo toga č da bismo je mogli zadržati.
Ova mjsao je samo za tvoje ć uši - od'vTati
starac i ponovo upre svoj svehli pogled u sultana.
Dobro, rekne sultan. č ć preko
tvoje drskosti i ć ć pravila mog divana i
ć s tobom nasamo, ali ako tvoja misao ne
bude dostojna moje pažnje i moje milosti, budi
da ti evnusi odsijeku jezik?!
- Neka mi Bog bude na ć i neka se izvrši
tvoja volja
t
č care, tvrdo pristane šejh Aslan.
Tad sultan dade znak da je divan završen i pozove
starca da ga slijedi.
Što su jedan drogom rckH. niko nije saznao, a1i
tek kad je mudrac iza§ao zdrav i č iz sultanovih
odaja i kad je jasno i glasno izgovorio pozdrav na
rastanku sultanovom selarn-taušu, bilo je jasno da
je sultan bio zadovoljan onim što mu je saopštio šejh
Aslan. Još iste Ć sultan Medžid je dozvao zapov-
jednika dvorske   i naredio mu je da utamni-
č č preda najpovjerljiv1jem straT.aIU, ali
prethodno da se č obrije č do i
da se UVe7Zt1 II konope odvede u č iza carskih
vrtova, a zatim damu se tjeme i lice namažu č
medom.
- Tako uvezanog - da ni jedllimjedinim dijelom
ne može ni mrdnuti - zagnjurite kradlj ivea II barsku
đ j to tamo gdje ima najviše komaraca - na-
glasio je sultan zapovjednJku dvorske straže. Asker
što ga odabraše neka bude uz đ dok ne
umre. a tj ć š č š š pred akšam svakog dana
206
mene č izvještavati o ponašanju i mukama pas-
jeg sina! Jesi Ji me dobro razumio što ti zborim?
- Jesam, č care - dahne č š š pokloni
se i krene,
č je sve kako mu je đ našao je
Amauta, jednog od č š ć vojnika i naredio mu
ono što je njemu ć sultan.
.- Đ dobro pazi kad ga budeš vezivao uz
kolac poboden u č da ga potopiš taman
toliko da mu iz vode proviruje samo glava. Lice i
tijelo mu namaži medom i dobro pazi da upam1iš sve
što ć se u toku dana dešavati s đ Svaki
jauk
J
č biJo što da izgovori - sve popamti i ć
ć š mi č kad sunce đ Je li tvrdo? - zakleo
je vojnika zapovjednik dvorske straže.
- Ko kremen, baš-efendija! Ko kremen - po-
Đ Arnaut i nakon toga izvršio je upravo
ono što mu je š š naredio. Kad je č bio
uvezan remenjem od nogu do ramena, došao je
berberin i obrijao mu   a zatim mu je tjeme
premazano medom. Odveli su ga u najgJibaviju
č - tamo gdje su bila š ć legla krvožed-
nili komaraca, Kad je potopljen i privezan uz kolac,
Arnaut je sjeo na obalu, na dva-tri koraka daljine od
đ č j č da č kad pasji sin
ispustiti svoju poganu dušu ...
S prvim jutarnjtm zracima č je oživjela.
Kliktale su divlje patke. č su zmije, klokotao
je mulj i živi gJib Se mijestio oko potopljenog rizni-
č kao da ga č mO\.'1le ruke č i izdižu,
207
Jata gladnih komaraca su odmah, č
som č meda s tjemena j lica đ   u
nebrojenim rojevima pohrlila i č pokrivati gla-
vu nesretnog sultanovog blagajnika. Svaki i naj-
manji ć njegove glave bio je prekriven tamnim
velom bezbrojnih tijela malih krvopija.
Asker Đ pažljivo je posmatrao kako se ž
reni č zraci cakle na č \jemenu,
kako mu se lice č od silnih ujeda koje mu zadaju
riJice gladnih komaraca. Zagrijana baruština je la-
udarala na truhlef, a Sllnce se nemilosrdno penjalo
ka zenitu.
đ bi se s vremena na vrijeme
otpuhIvao kroz nosnice one komarce
što Su mu pili krv i pokušavao da lagahnim maha-
njem glave tamo-amo har malo ublaži muke što ih
je trpio, Da ne bi gledao strašne muke đ
Dihril Arnaut, koji č nije imao ni srca ni milosti
prema dušmanu u otvorenoj i č borbi, č
sa strašnom i polagahnom Ć č koji mu
nikad u životu nije ništa nažao č   ć je u
duši samHost. Okrenuo je glavu da ne gleda ispred
sebe jednu od najstrašnijih smrti koju je ć mo-
gao i zamisliti Pred podne. kad je žestina č
jare bila ž š ć   Đ č da nckada>njem
viSOkom carskom službeniku o)akša bar na č
muke i da s njegova Hca maramom rastjera popadale
komarce.
- š ć naredbu -izgovori glasno. Vidim da
se č š ko šejtan u tamjanu. ć ti komarce s
208
lica da bar možeš još jednom do č vidjeti č
svjedo - i kad se spremao da izmahne rupcem,
č mu dadne znak pokretanje-m glave tamo-
amo da to ne i da on to Ile žeH.
- Ne dIraj ih. sad su siti i spavaju iz bare se č
tek šapat bivšeg č  
Asker Đ č sve po pravdi Boga č
č š š Potanko muje opisao sve što se dešavalo
u toku dana, pa i ono kad mu je htio maramicom s
lica otjerati rojeve komaraca.
- l šta je kazao? - mrka liea i č č
Arnautovim priznanjem, pitao je š š
Kazao je da ih nc gonim, da su siti i da spavaju ...
-Dobro, to ć ć sultanu, ali znaj da č š za ovo
što St uradio pojesti ć poparu! Božijeg mi ime-
na, Đ   ć š dan kad si prckIšio moju
povijestl
Č š baša je sve prenio sultanu i car ga je ž
vo, ;t.amišljeno saslušao a onda se okrenuo prema
zidu j dugo šutio. Nakon toga se okrenuo OZarena
lica i naredio mu da osudenika odmah oslobodi
konopa, da ga izvedu iz: baruštine, umiju i obuku i
na kraju da mu odmah vrate č od riznice t Sve
č koje: iz toga proizla7,e imaju mu se od č
ukazivati, To je moja carska volja - č izgovori
sultan i otpusti zabezeknutog č š š    
SuitaoDva č odluka je zaprepastila sviju,
Šaputalo se po dvom o toj č odluci kao o
nerazumno1, ž ć razloge zbog kojih je sultan
Medžid pljunuo samom sebi u bradu. Ali, naravno
,
209
to niko javno nije smio ć Sta je utlcalo da mu
poštedi život? Zbog č mu je ponovo ukazao
povjerenje i dao riznicu s nebrojenim blagom?
Sultan je šaputalo se po saraju - sigurno donio
tu odluku pri kratkoj pameti. Možda je pio bllniku,
ko zna?
je, đ   nastavio vršiti svoju
staru dužnost: ć je dub.vljeno drvo za grad-
nju lada, mjerio kantarom dukate za dobavJjeni kat-
ran i olovo, zapisivao tl raboš prispjele dažbine iz
rumenlijskog pašaluka i ć tain i džebhanu
za vojsku kao u najstarija vremena! I jeod1azlo
u dvor j sjedao na svoje staro mjesto ć ć
tl Velikoj porti, ponajbolje arapske konje i
zabavljao se s lijepim ženama onako kako je to i
ranijih godina   a1i na č licu od tog dana
naglog preokreta u carevom držanju, na č
licu je bilo zapisano pitanje: zbog č je zaslužio
takvu sultanovu milost kad se znalo za njegova
podla nedjela.
za tu sultanovu odluku doznaJi su i mudra-
ci i ponovo su tri dana i tri duge ć proveli u
lupanju glavama i u traženju odgovora na pitanje:
zašto se car predomislio? No. odgovora niko nije
umio ć  
Ja moram ć sultanu da tražim š
ljutito rekne šejh Aslan. Toje biJa moja misao j moja
kazna i zato želim da znam pravi razlog zbog
je car poništio svoju odluku!
210
Sutradan ga sultan Mcdžid primi kao da jc i
č da ć ć pred carske odaje. Č ušao
sultanu, on ga s osmijehom na hcu uzme pod ruku i
povede na minder. Kad su sjet., šejh Aslan č
- Sultan-care, č koljeno, zbog č -
dalje nije imao snage i zašuti.
Ti si mudrac, odgonetaj!
Razmišljao sam, 10 je duboka !ajna kao što je
duboko nebo iznad nas i nisam kadar da je odgonet -
nem - odgovori s mukom šejh.
Svakako osmjehne se sultan Medžid. No,
kako smo nas dvojica ovdje sami i kako samo nas
dvojica znamo za tvoju prvobitnu zamisao o č
kazne za mog č   tako ć š i ti sad saznati
razloge zbog kojih sam postupio onako kako sam
postupio. Slušaj.
Starac je pristupio još bliže i car mu je č
razlog zbog kojega je oslobodio č i ponovo
mu vratio č od carske kase.
- č misao! - ć izgovori šcjh.
- I ja mislim tako - potvrdi sultan. Da je stražar
otjerao one. ć site, komarce s: njegova lica i tje-
mena, posve je sigurno da bi došli novi rojevi glad-
nih komaraca i šta bi se desilo. č Dogodilo
bi se to da bi ti novi komarci gladni krvi, brzo
popadali na mjesta onih sitih. koji su se ć nasisaIi
č krvi i drijema1i bezopasno na njegovoj
glavi. Zbog toga mi je došla misao u glavu daje i .Il
ljudima č č je i sa mojom riznicom. Da
sam ostavio novog blagajnika u riznici. on je po
211
strastima prema novcu potpuno č komarcu.
Gladnom komarcu, č   Nije se nasisao krvi i
č bi iz petnih žila da sisa državnu blagajnu.
Krao bi i brže i š ć nego doskorašnji č kojeg
sam bio osudio na smrt u živom blatu. Stari č
se ć dovoljno zasitio državnog zlata, nauživao se
svih životnih slasti i zato sam ga vratio na njegovo
staro mjesto ...
- Baš sam budala nad budalama - kiselo se
osmjehne šejh Aslan i krene prema izlazu iz carskih
odaja.
Išao je niz široko stepenište teška, olovna koraka
kao da je na đ nosio č nebeski svod ...
212
TAJNA JEVREJSKE Ć
Džodžorevi prodadoše ć ć preko ć
Bio je to visoki, osmosobni č kojeg je još
za života Maš Džodžor u svom odabiru dao ozidati
po ugledu na stare turske ć ali u unutrašnjostije
nastojao zadržati tlala franko
tl
udobnost i stil; vrata
na sobama su nabavljana č u Osijeku, kvake od
žutog, sjajnog mesinga izlivene su u Požegi, ajedan
plafon, i to onaj u njegovoj sobi pravljenje s mukom
i mnogom psovkom majstora nevi takvom pos-
lu, baš kao što su u svim modernim ć koje je
podizala austrijska ruka.
Po Džodžorovoj smrti brojna porodica od pet
č živjela je od njegove mirovine i ni u č
nije oskudijevala. Poštar Nikola Skoko svakog pr-
vog u mjesecu, još s vrha sokaka, vikao je: tiSto
srebrnih banki, ć šljiva ranki!" To je Džodžore-
vima bio dobro prepoznatljiv glas i svi su poimenice
znali da novci skoro u ć i da - na toj maloj
č č svakog mjeseca na č
- stari, brkati poštar Skoko popiti pravu crnu kahvu,
ć se soba od nekoliko svijenih cigara duhana
i onda bi se ta č što je dolazila s poštarom
prenosila na planiranje što ć se nabaviti II Potro-
š č zadruzi - ko ć dobiti nove cipele, torbak za
školu, košulju, ili neku drugu potrepštinu.
213
Prije svoje smrti, koju je stari Maš Džo<lit.or vrlo
dobro predvidio, kao i uvijek, strogim gJasom je
naredio iskupljenoj porodici da izvrše njegove pos-
Ljednje zadatke- ko ć od djece kakvu srednju škoJu
završitlj kakav mu pokop biti, koje dugove i kada
vratiti vjerovnicima. Tako on sve svede pod konac
j zavješta i za koji dan umnje. Ali kako rat uskoro
izbi) mnoga Mašova đ ostašt:" ncizvfŠena.
L1enzija je jedno vrijeme zastala u novoj državnoj
upravi, sve poskupje i č pa se siromaštvo nag-
nu nad visoki č nekadašnjeg sudskog pristava
Maša DžodžonL Najstariji sin mu na jedvite jade
završi đ školu i ujagmi da se zaposli kao
pisar II Zempru, nekoj č
-prodajnoj .zadruzi, a srednji,; tu onaj š ć što mu
je otac na samrti bio namijenio da završi Geodetsku
školu i postane geometar !Ikoji ć se č života
voziti II fijakero kao gospodin" taj č
okrene šverc .krušnim brašnom iz Slavonije, Naj-
đ ne stiže završiti gimnaziju ali je zato vrlo
spretno pomagao II piljamici prvog komšije Šeka
Biluma. ć Mašova ne posta č makar
.lc pred sami rat II Kolu srpskih sestara bila jedna od
najhistrijih č
Ali kako i rat irna svoj kraj, tako l nevolje odoše
dalje - daleko im lijepa ć   Penzija uskoro ć
kapati kao j prije rata, sve sc smiri i izmiri, ali ko da
vrati vrijeme, ko? No, nije samo to; kako je ć
Džodžorevih bila i visoka i prostrana i u samom
centru grada, odmah je pala u č novim vlastima j
214
godinama su II njoj po odluci Povjereništva za
smještaj prvo boravili č ranjenici, zatim
kojekakvl ć službenici dovedeni pitaj boga
odakle, tako da ć č propadati jer stanari nisu
vodili č ni o podovima, ni o zidovima sve je
beznadno propadaLo. Nekadašnji č visok i
vitak kao bijel ždrnJ, č skapavali II š l
ograda što je bila č od ravnih, pažljivo
sastavljenih č daaaka, grobnu kao kad s.
raskreveLje č usta. Osta samo pokoji direk, a
kapiju razvukooe ć i badavadžije. Avlija je
više č na razbojište nego na nekada urednu,
ć cvjetnu oazu. ć kako sve
propada i da su bez ć da nešto poprave i
dovedu II nekadašnji, makar i pnbli7.an red, D7AldW-
rev) tajno, prešutno, na č prijedlog, dunijclie
odLuku da, č zadnji stanar iseli, bez ikakvo č
kanja i č odobrenja ć vlasti, obore
ć i rasprodaju gradu - kamen, (.,"fljep i ciglu, a za
veliku š č sa svakovrsnim ć nadoše mušte-
riju u svom prvom susjedu Šek:u Bilunu.
Zgodno to smjsliše; u sebi se ponajviše smijuljila
stara Džodžorevica - kako li izgledati lice Dama
Kokota, službenika Povjereništva :za smještaj kad
ugLeda za koji dao, stigne li pred avlijska IT.ta s
novim nalogom za useljeJye nekih novih stanara u
gornji sprat, da č više nema! E, ć to biti
i lijepo l zgodno - vidjeti Damovo pirgavo hee!
Šek Bilun ć izbroja novce staroj Džoo7.ore-
vid na č je prst kod svakih deset izbro-
215
janih č puhao je u njihove rubove da se ne
prevari i ne dadne više nego što je bija pogodba. I
tako se to svrši, tako ć preko ć Č pade,
klQnu kao bijel, vitak ždral kud ga obore puškom
Č Džodžorevi II meduvremenu II avliji
digoše nešto nalik na baraku i tu su č ljeto
č jer se vlast dosjetila njihovoj majmuniji
pa, makar to bilo j protivno zakonu, staviše im
zabranu da kupe ć kaparisanu jevr.jsku ć i gle
ti sad goleme muke?! Ide jesen, valjaju se kišni, teški
oblaci, a Džodžorevi pod š č krovom. Hm.
kako da se izvuku, kako? Mati je ć isplatila i
kaparu i sav novac za ć u koju su namjeravali da
se usele, ali vlast stala 1 zapela iz petnih žila pa ne
da! žalili se Džodžorcvi i Predsjedništvu najviše
državne vlasti, opi.ali sve kako je i šta je - kuko
propadaju pod vedrim nebom! đ komisija, raz-
gledaše baraku u kojoj su IY,rodžorevi živjeli, mrJni
tamo, mrdnl arno - stiže crno na bijelo i s golemim
otiskom č Džod',orevi moraju kupiti jevrejsku
ć ud jedine preživjele - Hane Rihter!
"Kažem lija vama" -mahalaje stara J)7,()džore-
vica onim rješenjem ispred č ć "Pravda
je spora, ali dostižna kao Bog!\!   majko. ako
ć pravo i po zdravoj pameti, ta jevrejska ć je
ć Š nego što je bila naša? Zbog si baš
kupila tu bijedu?" - zamjerao je majci najstariji sin,
ali i ostala njena djeca - svako na svoj č - č
su se doista č odluci. jer ta stara, ohrdana
ć s dva ć ispod stana na gornjem spru·
2]6
tu, više je č na č lijes nego na stamheni
objekat. Ali, mati je samo odntahivala tajan:rrvcl'lo
glavom, ć č nekom neprikosnovenorn
ć tako da za koji dan, kadsc iselio tamošnji
stanar, oni č preseliše u jevrejsku ć
Umjesto prostranih, svijetlIh soba
J
velikog
rišta i š č s ć II novoj sredini zatekli su
dvlje č nepravilnog istesane sobe s
jednim pro7.orom, dvorištem kojim se jedva moglo
ć kojim je dominirao dud i naheren č
zAhud, Ispod ć bijahu dva "'Puštena ć u
kojima su Rihterovi prije rata i pogroma držali
vinu kolonijalnom robom.
U č su se teško snalazili pod krovom ć
koja im je bila tuda i strma i pomalo mrska, Svaki
iz obitelji Džodt.orevih, kada bi se Ć s posla, ili
iz škole, č po navici, upravljao bi sc soka-
kom koji jc vodio njihovoj nekadašnjoj ć i tek
kad bi nagazili na razvaljene temelje svog ć š i
nakazno izmijenjen Izgled dvorišta i š č - dakle
svega za što su bHi duboko vezani i što je č
tophnu i radost življenja - oni bi fie trzali S č
u srcu i ć kao ć nazad, prema ć
koju su kupili ud Rihterovih, č staru Džodžo-
revicu nije progonila nostalgija za bivšim
a trebalo je - ona je tamo dovedena kao nevjesta, tu
je izrodila č djece, nauživala se prostranih
odaja, đ č gostiju, Ona je. pored mnogih
prednosti stare ć dobila preseljenjem jedino to
što je s pro7.ora mogla posmatrati život grada na
2I?
glavnoj ulici 1 da tako, na svoj osebujan č
č II njemu. AH, stara Džodžorevica je u
glavi, tajno, nikom ništa ne ć imala i nešto
drugo,još jednu, veliku prednost što je našla tl staroj
jevrejskoj ć Bilajeto njena tajnovitamisao zbog
kojeje j Š ć i kupila baš ovu. Tamisao
u njenoj glavi bijaše zlatna. golicava, zvonila je II
njenim ušima i ona jedina je \jerovaJa koJiko ta
zamisao ima svoju težinu. Ona je s tom mišlju
7.atva.rala č i s njom ujutru zagledala u svijet pred
sobom. Kad bi ostala samu u ć išla je od zida do
zida, pažljivo razgledala moierajl podove, č
dvaju dimnjaka, pragove; č je pipkala po
dovracima, č u podnicama, razmacima pod-
nica. PQnekad bi lahko lupnula prstom pu č
u zidu, oslu.škivala, stiskala č kapke i č bi
zakašnjavala da pristavi č ć sc tim svo-
jim č ispItivanjem soba i podova u ujima.
Za nju, č bi osta1a sama, nikad nije bilo dosadno
da. kao obendijana,. švrJja po sobama od zida do
zida, od podnice do podnice, od ugla do ugla, Ah.
č se, da stara najviše pažnje II tom svom zane-
č   ž unutrašnjosti ć poklanja
jednom dijelu poda II trudom č ć i7.medu
dvije sobe. Ustvari, bila jc to jedna daska II pudu uz
sam dimnjak č II uglu. Ta podnica je bila
ravno č i zatim naknadno sastavljena. Ko
je to i zbog č - razmišJjalaje Džodžore-
vica. Rihterovi, ili stanari što su tu stanovali? Hm.
ko bi to znao ć Ma ko bio
l
ta podnica je nepl'i-
21R
rodno bila č a zatim ponovo sastavljena, i
to tako da su č i č II daski bili č ć
gdje su bili Da nisu možda č vojnici tu
ostavih kakvu minu? Hm, ko to zna, ko? Tu, kod te
daske II podu Džod7.orevica je satima č č ne-
č što da - ako Je radoznalost jako č
mogia bi ispasti smiješna u č djece, a na taj bi
č otkrila i svoju tajnovjtu zamisao vezanu za
kupovinu ć a ako tu zagonetku II podu ostavi
neriješenu, moglo bi baš tu pud pudnicom u uglu,
uz sam diumjak, biti baš ono što joj nije dalo mira
ni ni ć Što da č
Alata nije imala. a ni dovoljno snage da to sama
uradi. Ako bi to č sjekirom - daj sjekirom bi
doista mogla - ali ako to što zamišlja da je pod
podom uz ditnn,jak ne hude tamo, šta ć djeci,
kako da ih uv:ieri, :ili kako da im to rušenje
poda'! ć sasvim je sigurno, daje poludjela. Pa
šta da se šta? Kako da se oslobodI misli koje su
je progonile da se baš na tom mjestu, tu i nigdje na
drugom mjestu, da, svakako, samo tu i nigdje - tu
pred njom, pod tom nakazno j nasilno č
daskom, nalazi 7.akopano blago starog Ernesta Ri-
hteral No, ako i ne bude tu, onda je na nekom
drugom mjestu. Tu je II ć to zlato mora biti tu
negdje, nisu ga va\ida sa sobom ponijeli II logor, u
grob! Mora da je na tavanu. u jednom od ovih
zidova, pod nekom gredom, II dimnjaku ... Znala je
ona koliko su Rihtcrov:i bili bogati - č su godi-
nama davah novce na pozajmicu i uzimali kao zalog
219
od mnogih zlatno prstenje. narukvice, dukate, teške,
draguljima č đ š sve... i gdje su to
sakrili prije nego su ih otjerali, gdje? Osim toga -
stara Džod1orevica se izvrsno ć - pred sam rat,
kad se č šuškati fl ulasko Nijemaca, kod tih
istih Rihterovih i danju i ć su dolazili i drugi
Jevreji iz grada: Gaunovi, Hajtnovi, Pesahovi, Štra-
usovi.,. j svi su bogati i imali su što da sakriju. I ko
je može razuvjeriti da to nije tu? Godinama je raz-
mišljala o toj ć o blagu koje se u njoj krije i
sasvim je sigurna da to niko nije pronašao 1 sad kad
je kupila tu ć kad je ta tajna pred samim raz-
rjcšenjem, ona ne želi da to propusti, ona to mora
ć uzetI... Dobro. ako taj sanduk sa prstenjem,
narukvicama, grivnama i napoleondorima l nije tl1
pod ovom podnicom u č č ondaje taj sanduk
zazidan u jedan od ovih zidova, ili uznesen tajom
ć opkovan i pri ć tajno, zazidan II dimnjak
na tavanu? Hm, možda je pod ć pragom, ili II
dvorištu pod dudom, možda su taj sanduk bacili u
zahodsku jamu da se niko ne dosjeti? Dakle, ti
Jevrttii su č soj ljudi! Šta njima sve
moglo pasti na pamet! No, ć cemo mi, Džodžo-
revi. vama ukraj! ć se pa kud pukne, aU
ć mora! Nije ona luda, nUe nerealna, zna ona što
č Blago je II njenoj ć i samo joj je smetala
jedna ć misao pa da povjeruje do kraja-
dobro, ako je zlato u Ć zbog č bi
Hana Rihter, jedina prWj"icla, ć starog Er-
nesta Rihtera, prodala tako glatko tu ć ako Je
220
znala da je zlato skriveno u njoj?! Tu je nastajao
tajac II glavi stare Džodžorevice, tu se stvarala
nina, pucalo je nešto i rušilo se sve U neki nepovrat
u kojj ona n*ie vjerovala, aH ć je tu, ona
postoji objektivno i šta onda? Zbog toga ona i nije
hljela djcci ć zbog č je bai! kupila tu staru,
ružnu ć Da je znala odgovor na to pitanje,
ona bi im ć prvog dana ka7.a)a, ovako .. , Ali mora
tu ipak biti nekog izlaza, mora. Da, dabome' Ta
flana nikad nije dolazila u niti je, koliko se ona
Ć ulazila u sVQju nekadašnju ć Da. to ona
takoder zna, ali nije sasvim sigurna, jer ti Jevreji su
dosjetljiv narod -- ć je, i to vrlo ć da je
ta Hana ipak jednom dolazila ć tajno i pokupila
zlato i sad, naravnOt živi u Zagrebu kao bubreg II
loju ... Da li je to ć   Ne! Nikako! Hana je,
koliko se mogla sjetiti stara Džodžorevica, bjla vrlo
mala i nikako nije mogla znati šUI su radili odrasli,
Zar bi stari Ernest. ć tajanstveni č
ili Saro Gaun ili Aleksandar Štraus ili Moša Hajam,
ili Jušta Kopehnan, ili bilo koji od njih što su te
č složno zakopali sanduk sa nakitom -- zar bi ti
iskusni ljudi to č pred č Ne, apso-
lutno ne! Zlato je ipak tu, Hana ništa o tome nije
mogla znati. Nema nikakve dvojbe, tu je to, tu ... Ona
mora djeci osigurati Udoban., sretan život, a sebi
priuštiti da to sve posmatra. Na. taj č bi se
odužila za propmteno što je ć mužu na samrt-
č postelji. č to bogatstvo ionako neko
mora č i zašto da to ne bude ona?
22!
Ali, ako ipak ne bude ispod ove daske pred kojom
č č i raztujšlja taj č ć sa ljatom, njeni sinovi
te biti :lauvijek siromrutci, tude sluge, a njen život
besmislen, monoton, prožet bijedom na kOJu nije
navikla dokje muž bio živ. Šta onda? Šta, šta onda?
Ako tu, mora se tražiti na dmgim mjestima,
mora d. je II ć skrivcn !'Ii nakit, to malo bogat-
stvo! Ona ga ć kako zvecka II nekoj maloj
škrinji ... ne baš II tako maloj, U jednoj dosta poza-
mašnoj kutiji od ž đ kao II nekoj maJoj
tako nekako ... Kao da vidi svjetlucanje prstenja,
miruluša, ogrlica, narukvica ... pa kako da ne! ona
č prepoznaje u toj škrinji svoj prnten što ga je
morala davno založiti kud Kopcimana kako bi pla-
tila sudske troškove kad se č posJye mu-
ževljew :;meti S jednim od vjerovnika svog muža.
Da, vidi ona taj prsten II obliku šljive. Č
joj pred č svjetlucaju silni č ć kojima je
bio č   Pa i zbog tog prstena, za koji je vezana
njena mladost, mora tražiti č ž ć s jevrejskim
zlatom. Pa i kad bi Joj djeca kazala kako je to sve
skupa besmislen ona bi tražda, I sav svijet
kad bi to rekao, ona bi vjerovala, jer ona 10 zna.
č nepokolebljivo ...
Nije to prvi put kako stara Džodžorevlca pada u
trans kojj je obuzme malo dublje porazmjsli o
tom ogromnom bogatstvu što ga krije jevrejska ku-
ć . .Koliko je puta pomišljala na trenutak kad ć pred
sobom imati to 7Jat01 Kako bl to izgledalo? Svjma
bi u mašti kupovala bogate poklone, pa i onim
222
svojim nekadašnjim susjedima što su je za vrijeme
rata ogovarali da je krišom sJu§ala Radio London.
Naravno - razmišljala je godinama o tome, još dok
je bila u starom č dok nisu preselili ovamo-
sve se to moralo č oprezno, pametno. jer svijei
je zloban, ljudi samo misle da jedni drugima č
neko zlo, Preselili bi II neko drugo mjesto, kupih bi
ć u nekoj zabitnj, maloj č ne bi stvarala
poznanstva. djecI bi č naredila da budu
rezni, da se u svoje sjenke pretvore) a mirovina bi
bUa ć njihovom lagodnom životu. Pa, dobro,
ako bi neko dublje č da vodi č o njima -
razmišljala je nekad - ona bi uvijek imala alibi: to
je njen miraz, njena č muka - svi znaju da
je njen otac biO ć č Da, naravno. ko bi
tad mogao Ito d. kaže? Djeci bi otvorila malu trgo-
vinicu - ni veliki, ni maH obrt tek da se č
zanimaJu, a ć bi poslala II Zagreb da završi
č č školu, a kasnije bi se ć našao
pristojan momak da joj ć život Or kako bi to
bilo divno! Pa i sama ona - razmišljala je-nije bila
osoba koja je otpisana, č bi se pristojno,
ljetovala bi, putovala. Možda bi negdje srela i neko-
ga - nekog pristojnog finihmanjra. pažljivu
ofiobu s kojom bi stvorila prijateljstvo ... 7,aštO ne?
Djeca tu ne bi pravila '<unjerke,jer kad imjepružila
sve, zbog č blje mjerili poprijeko? Iona, makar
u godlnama, i ne bogzna kako lijepa, ima pravo na
život. Dabome!
223
l zato, dok je tog dana č pored č pod-
još č š ć je bila uvjerena da je škrinja li
jevrejskim blagom tu. i,.qprelt nje, a ako nije tn, onda
je skrivena na nekom drugom mjestu. J zato, kad se
djeca vrate S posla i iz škole, ć im sve. Ne, više
ne može to tako! ć su tu gotovo mje-sec dana. a
ona ništa ne poduzima. Djeca ć razumjeti ... nema
više skrivanja ...
T tako je č tajna objelodanjen •. U prvi mah
su Džodžorevi tu č nOvost primili s dubokim
rezervama, č su se i osmjehivali škrto, preko
usana i iza č đ   nisu imali hrabrosti, niti
je bilo pristojno otvoreno č kako je taj č
č o nebrojenom zlatu i bogat';tvu sulud! Ali,
kako je vrijeme odmicalo, pojmovi o ć
bogatstvu č š II njihovim zamišljaI\jima dobijati
sve jasnije dimenzIje. pa su se i č jz
obitelji Džodžorevm punekad s razlogom, ponekad
hez ikakva povoda, č zaticati II maštanju kako
otvaraju opre?no onu škrinju s nakitom. Č
doista č mrmljali su oni. Hm, do vraga, tu
ipak ima nek. logike šaputllO j. najstariji od Džo-
onaj što je bio zaposlen u Zempru. Onom
najmladem se č kad bi legao, prividalo svjetlu-
canje dragog kamenja II stropu iznad glave i on je
ć u nekoliko navrata ustajao i oprezno, da ostalu
ć ne izbudi, primicao štok:rlu i penjao se kako
bi izbliza osmotrio strop iznad sebe. Polahko je
škrinja s blagom izvršila svoje osvajanje svih
hovih ugnijezdila im sc u krv,'u kosti, sjela
224
II mozak j oni su, makar škrinju i nisu vidjeli, niti
podrobno znali gdje s. nalazi u ć potpuno bili
svjesni njenog posjedovanja. "1 misliš 7.3 onaj
automobil'!" - znao bi neko od starijih Džodžorevih
upitati. "Pa te 'škode' što ih sad svukud ima i nisu
bogzna kakva vozila. Na Velesajmu biti izložena
i bolja kola, to tr.ba pogledati."
Oni su svakodnevno j sami č da obilaze
prostorije, da njuškaju po tavanu ć razgledaju
dvorište, ć pragove, pa i onaj prag preko kojega
se ulazilo u staru jevrejsku č U polumraku
tavana najdublje se 7.a.državao đ jz porodice
Džodžo.revih; II polumraku tavana i obješene pau-
č on je š bau1jao l ispjtivao ozidani
dimnjak koji se završavao iznad krova ć Zaviri-
vao je oprezno pod sastavke ć rogova, č
ruku pod natisnute koruge. I što je kod svega bilo
č đ Džodžor je sebi uvrtio u glavu
da ć on biti baš taj koji ć prvi donijeti vijest da je
. škrinja s bogatstvom najzad otkrivena. O, kakva bi
to bila divota! Svi bi ga č shvatili kao sebi
ravnoga i više ne bi morao držati jezik za zubima
kad bi ostali razgovarali,
1 dvorište je, razumljivo, biJo pod budnim, za-
mišljenim pogledima ć Sad bi lo bila dža-
narika u samoj medi, malo zatim dud, maio kasnije
kamene stepenice kojim se jz dvorišta ui3.:l.ilo u
ć Jer, ko bi mugao ustvrditi da zlato nije baš
tamo, pod onim prvim stcpenikom, ili pod žiljem
225
duda, u bIlo kom kutku dvorišta? Ko to sa sigur-
Š Ć može ć
U toj napregnutoj kad niko nije htio
biti prvi s: nekim odakle da sc krene u
traženju č ž ć s nakitom, po nekom prešutnom
dogovonl pretraga jevrejske ć ipak. č od
one podnice u uglu hodnika. Ioni jednog dana. s
nekim snažnim nemirom na licima, s tremom u
svakom ć tijela, č š da razvale č
dasku uz dimnjak. Doniješe sjekiru. tu je bila i
lopatica za izgrtanjepepe1a iz ć a u bakarni lavor
ć stavljati č zemlju Ispod daske. Oprezno,
kao da svakog č ć na minu ili na
otrovnicu, Hi pak kao da im sad neko zaurlao iza
potiljka. ž su II strahu č razmicanje
podnice, jzvaljivanje ebera i č sjekire izdi-
zati onaj komad sumnjive daske. I kad se ispred njih
ukazala pravougaona površina s vlažnom zemljom,
svi su sc kao po nekom naredenju pred
qjihovim č stajala je ć i
tajna. Niko nlje imao hrabrosti da prvi č
razgrtanje nasute zem\te ispod odva1jene podnice,
jer kao da je svako od njih ponaosob u sebi ć
golemu odgovornost i strašan poraz ako pod na-
sipom zemlje, hezobzira koliko bude otkopavil<J, ne
bude one škrinje. AH, opet, svako od njih htio je biti
taj koji ć prljavih ruku, ć prstima po tom pra-
vougaoniku crne, vlažne zemlje, osjetiti metalni
dodir kutije i prvi je izvaditi. Raz.apeti tim dvos-
trukim č prikovan i nekim posebnim stra-
226
honl- jer to blago ipak nije bilo njihovo, a kako su
biii odgojeni da ništa ne diraju što pripada drugome
i što nisu vlastitim rukama zaradili - ć su
tešku š Č kao prikovani, č ć da se neko
izdvoji medu njima l7..agrebe zemlju, slušali lupanje
svojih srca II prsima.
"Hajde, Fern. zakopaj tu č što č š   -.
javila se prva mati.
!lAll, zašto baš Ja? Neka to uradi Dema, NOt kreni
ć jednom) Dem!" - branio se najstariji D7Aldžo(.
"Ipak č ti" brisao je Dema znoj sa č "Ti
SI prvi i č taj posao ... "
"Ne. ja sam se dosta umorio ć dasku.
7M ne vidiš koliko sam znojan? Valjda bl to mogao
č Hasla. Majko, neka to obaVI Hast../'
"Dobro, kad sie svi tako klimavi. ja CUli - rekla
je mati j č da ć lopaticom zemlju.
"Naravno. i mislio sam da to treba da č š ti.
Tn je tvoja ideja!! - iznad njena poti1jka, o:lbiljna lica
i napetih žila po vratu, govorio je Fema.
Ispod lopate zemlja se otvorila kao velika, crna
rana. Onaj bakarni lavor se brzo punio č
zentljom. Stara Džoo7.orevica je lopaticom 1':U ž
vicu hrZ(), nestrpljivo razgrtala zemlju. [šla je njom
i po dubini i lijevo i desno. ali ništa se ne pokaza,
Istina, lopatica bi ponekad udarila u neki č u
gredi 7..a koju su bile vezane ustale podnice i tad bi
svi ć lahak trzaj u iznutricama a pred č
bi im se pokazala ona skrivena škrinja. Medutim,
kako se bakami lavor plmin zemljom, a ona rupa
227
ispred njih otvarala II svoj svojoj dubini, Džodžorevi
shvatiše s nekom dubokom tugom i vidnim raz0-
č da na tom mjestu zlata nema.
"No, šta misljš, Fern, kako bi bito da podignemo
i ovu podnicu" pokazivala je stara na drugu.
susjednu dasku.
"Ne bih rekao. nikako ne bih rekao da to uradimo.
jer Jevreji su mudar narod, Nešto sam razmišljao o
toj daski i došao do č da su to oni narujemo
č kako bi skrenuli pažnju s nekog drugog
mjesta. Koliko ja mogu znati, ta škrinja bi mogla bili
na sasvim drugom. č mjestu, To valja
znati,. Jevreji su vrlo mudar narod zar ti mudraci ne
bj mogli tu škrinju da zakopaju u dvorištu, ili da je
jednostavno bace II ld07.etsku jamu? Ti su mogli
škrinju uviti u č tkaninu, ili II gumenu
ć j potopiti je u jamu bez bojaznj da nekom
padne na um da zlato traži na tom prokletom mjestu"
- posve mimo, s nekom totalnom š ć
u glasu izdeklamovao je Fern svoj stav.
!IBogamu. kakav je to narod!'1 ljutito č
ma. If Zlato bacati II "0 bogamu, pa to je da č
stane pamet! Ali ja ipak mislim da moramo prvo
pretražiti ć od tavana do temelja! Jedni neka
traže u potkrovlju, drugi dolje u zapuštenim ć
nima pod ć  
"Da, ija tako misHm" -sl07j se stara DžOOžore-
VIca pomislivši s đ na :lahodskujamu.
Pretraga je nastavljena pojahko, predano, samo-
uvjereno. Svaki slobodan trenutak, kad hi se ć
228
ni našli na okupu, iskorištavan je za izmjenu miš-
lJenja, nagadanje odakle da č koji pravac II
potrazi 17.abrati? 'l'ražili su po zidovima kad bi se pod
njihovim prstima, kojim su kuckali po č
multera" č sumnjiv, mukao odziv. ili bi dizali i
izmještali pragove pod vratima soba, iti su svako za
sebe. nošeni neldm č Instinktima, lunjali
po dvorištu. zabadajuci duge šipke U svako sumnji-
vo mjesto, I što su bivali uporniji a samim tim i
uvjereniji da je majka u pravu i da se ne vara u
svojim č da blago stvarno postoji. nisu
nijednog trenutka posustajaJi. Stalno su, makar sva-
kim danom bi.va!i sve č novim neuspje-
iznalazili neki novi, č nagovještaj
kojemu bi se odmah svi. 7.d'ušno i bez pogovora
opredjeljivali i nastavljali č potjeru za skri-
venim zlatom.
Stalnim kopanjem, razmicanjem i š
njem. Džodžorevi su i zidove i podove kuce teško
š ć pa kad bi im ko od rijetkih komšija b.h-
nuo II ć i ugledao š ć sobe, stara Džodžore-
vica bi im objašnjavala kako se sprema da ć
iznutra preuredi i zidove mo)uje.
"To ć nas zlato poslati u grob!" - umjela je
ponekad II iskrenoj srdžbi ć jer ju je tajna dovodila
do č "Pa, gdje za ime Boga, sklonm taj
nakit? Gdje?"
"1'qjih je lukavstvo i održalo da ne propadnu" -
na tc č upite odgovarao je Fern i zabrinuto
kimao g1avom.
229
UTo jc najlakše kazati!" - oštro bi se obrecnula
stara. flPitamja tebe šta imaš II toj svojoj glavurdi'!"
U Džodžorevima se č javljati jedan no\-"
posehan nagon, ravan po snazI onome što je prvo-
bitno u njima proizvela škrinja sa skriv("-nim blagom.
Bio je to, ustvari džodžorevslci kapric da pobijede i
nadmudre tajnovite Jevreje koji su tu nekad stano-
vali. Stalno š ć o njima i ć duge,
lscrpne razgovore o nekadašnjim stanarima i njiho-
vom č života još od Sinaja i č svijeta
pa do vjerskih progona, o njihovoj ži1avQ:j upornosti
da sc održe II tom strašnom haosu u koji su č
ć religiji - sve je to kod I1fJ)džorevih
budilo neld poseban inat da istraju u svojoj nakani i
otkriju tajnu sa 7Jatom. Zato su s još ć upor-
š ć grizU svojim mozgovima onu predratnu ć
o kojoj je majka č o ć kad su se u Rihtero-
voj ć a sada u ovoJ u kOjDj oni jjve, sastali svi
ć Jevreji kako bi nadmudrili i pedantne Ni-
jemce i lakome susjede i sve crne vragove ovog
svijeta. Ali Džodžorevi Su u životu sve radili moz-
gom, pogotovo sada kad je utrošeno toliko truda i
muke - š ć oni j zametak tc jevrejske tajne.
kako da nef
Kapric da se razmrsi č što je iza njih ostao
č je od porodice da budu još beskompromisniji
i - besrnisleniji: kopali su i gdje je bilo č i
tamo gdje je č besmisao. Rušili su,
ještah pragove, kopali po dimnjacima 1 tavanu, boli
dugim šipkama po dvorištu, č se tajom u
230
ć ispod ć i dizali blokove kamena jz
temelja, gatima razbacivali prašinu i podnice po
tavanu . .,
Jednog dana oboriše i ulazne stepenice pa su ti
ć ulazili preko koso postavljene daske.
1'])0 vraga, majko, pa mi ć na kraju krajeva;
snlšiti ovu prokletu ć   - ljut.io se najstariji
D7,odžoL
"Pa, šta? je! Ako je i srušimo do temelja!
Zlato koje budemo našli ć dovoljno za pet ovak-
vih barabatijal" - đ ali posve odredena
bila je majka.
"Još namje preostao zahod. majko'! --jednog od
narodnih dana rekao je Dem,
"Ne, zahodska jama ostaje zadnja, U toj ć
imajoš toliko tih neistraženih kutaka i škulja.,. s)1tra
ć sama pokušati da vidim šta leži u onom po-
č zidu" -" odvratila mu je mati
"Ali, majko, taj zid samo što nije pao. ć smo
ga toliko .. ,"
"Dobro, de ... valjda :r.nam šta č Još bi se
moglo desiti kad se sutra vratite iz škole i sa posla
da 7.:ateknete punu Š Č napoleondora ... ć
ja zlato. Tuje, kucuka mj u ž ži1L."
Ujutro, kao i č svakog dana, Džodžorevi su
se razišli svako za svojjm poslom, ali nijedno od
njene č djece nije iz glave ispuštalo i dragu i
mrsku tajnu o skrivenom zlatu, I na poslu, i u školi
-. kako ko - svi su oni tJvjeli dvostruk život; ovaj na
poslu lli li školskoj klupi, na ulici, u dvorištu s
23t
vršnjacima i onaj drugi, snažniji i intenzivniji kod
ć   u strastvenoj hajci za nakitom i bogatstvom. I
zato su svi odreda jedva da se što prije nadu
u ć   u onom intenzivnijem i sladem dijelu njihova
života.
Tog dana se prvi vratio Dem i kad je ušao u
predsoblje, odmah je zapazio da je č zid
oboren, a zatim, kad su mu se č navikle na polum-
rak i haos od maltera i opeke, spazio je jednu č
nu č   zatim njenu nogu ...
Drugi dan nakon što su ukopali majku, Džo-
džorevi č š da obustave dalju potragu za zla-
tom, ali ih kapric nije napuštao; bilo je dana nakon
č ukopa kad su ć za stolom, iskupljeni
oko č   kao po nekoj tajnovitoj zapovijesti na-
jednom svi, istovremeno prekidali s jelom, podizali
glave sa zdjela i ispravljali se, pažljivo š ć
ć šumove po ć
Što ihjenajednom udružene zaustavljalo i privla-
č njihovu pažnju?
Je li to bio č duh, njen glas da ne. odustaju,
ilije to možda bio zveket onog nebrojenog blaga iz
metalne škrinje što suje davno nekad sakrili Jevreji?
"Po meni, momci" - prekidao je tišinu F em - "po
meni preostaje još samo zahodska jama i ja mislim
da to č ovih dana" ...
HU svakom č   to srno još ranije č -
pristajao je Dem i onda bi nastavljali da bulje u
prazne tanjire ispred sebe ...
232
Č SA BROJA TRI
"Nisam im rekao sve" - šaputao je. "Samo ja
znam kako je bilo dvanaestog oktobra hiljadu devet-
sto č prve. Samo ja znam i niko drugi. Ni
oficir što je lagahno, nevoljko č u visokim
č ispred stroja iz kojeg su virila zapanjena,
zblanuta lica ljudi. Ni oni ispred, ni oni iza mene
nisu ništa znali. Ja jedini to imam u mozgu, u
kostima i krvi, II č i zraku što ga i sad, nakon
toliko godina, udišem. Izgleda da sam prevario smrt
i onog ispred sebe, i to samo za jedan č  
jedan izgovoren broj. Onje otišao, aja sam_ostao i
č kazujem kako je bilo i ljudi se potom č i
redovito kažu č   sudbina, nevjerovatno!
I dok sam im č   ljudi bi me pažljivo slušali,
ježiti su se neki od njih, a ja bih onda namjerno
prekidao č Stanem - kao odmaram se, hvatam
predah, a nije mi bilo do odmora,ja sam samo pratio
pomno promjene na njihovim licima i đ sam:
č se, ježe, zgražavaju i pate. A zatim sam osluški-
vao kako dišu. Da, zašto me tako gledate? Ja sam
prekidao svoje kazivanje č š ć na onom mjestu
kad je č oficir odbrojavao: ajns, cvaj, draj!
Jedan, dva, tri! Kad izgovori ta tri broja, on bi
pokazivao prstom i resko zapovijedio: raus! napolje,
van! Znate vi valjda Švabe, zar ne? Pedantni do zlog
boga. U njih vam je sve po redu, ništa izvan toga.
233
Sto se tu može, takvi su valjda od rodenja, pa neka
im jc! Ali, da nastavim,
Dakle, svakog ć iz stroja izbacivao jc nje·
č oficir i ja sam vidio kako ljudi i prije smrti
umm, odrvene. Č se, a? Doista je rako bilo -
pre:l$,lvJjavah su metak u potiljak: i prije nego što bi
ih pogodio. To je susret metala i bcringovog mosta,
onog kralježnika što spaja Jobanju i č stuh.
Č sam da su to mjesto na ljudskom tijelu Nijemci
detaljno č a znate li ;.o:ašto? eudno je i mali·
ciozna, ali pošto sam po to i prodajem: da ne
troše za1ud municiju. Moglo bi se ć da je to
ubijanje u potiljak po rljihovoj logici bilo racio-
nalno. Po nekima, Nijemci znaju na kom dijelu
ljudskog S!lU1 najlakŠ\' mogu probuditi. Ko
zna, Ja sam na svoje č vidio taj posao Švaba
dvanaestog oktobra devetsto i prve godine.
Jednostavno, ljudi su tog dana umirali dvostruko,
Prvi put kad je Nijemac izgovarao onaj famozni broj
"tri" i drugi put kad bi ga č iz   Od tih
ljudi nije ostajalo ništa. Zgužvana ć umazana
blatom, gromade š beživotnog mesa koje se
drži na nogama,.,
A on, kurvin sin - taj č oficir što je
nonšalantno, lagahno išao i&'Proo nas II 101ao
je kožne rukavice od đ kože i dug, č
utegnuti šinjeL Odmah uz šnalu kaiša to sam vrlo
jruono zapazio - s desne strane, stajao mu je maj ulian
revolver u žutoj futroli. Da nije bilo što jest, da on
nije bio Nijemac, vjerujte mi, rekao bih da je to bio
posve dopadljiv momak. Držanje, struk, kapa, kre-
tanje, izgled lica, ć što mu je izviraia iz
pogleda .,., sve je odavalo dojam koji se dugo pamti.
Polahko je č ispred stroja kao da ide kroz
aleju stabala, a pri tome je pazio da ne ispr\ja
Iza njega na nekoliko koraka išla su dvojica pod-
narednika u gumjranim kahanicama s automatima j
kad god bi on jzgovorio "raus" i pokazao prstom na
jednog od nas II stroju, oni bi ć onog s broja
"tri" i gurali ga kao ž č desetak koraka i:-:pred
nas što smo ostajali postrojeni.
Eh) da, taj č oficir o kome sam vam
č govoriti, ali i svi oni te daleke godine. bm
su vlasnici naših života, a život nije samo č od
dvadeset, trideset ili pedeset godina. Č <ti-baJ,
to su milioni mislil uspomena, radosti j tuga,. ljubavi
i botova, patnji i nadanja ... Pametujem, mudrijašim?
Lahko je meni sada da rezoniram, i brišem,
analiziram, Tog dana meje muški bilo strah, jer sam
shvatio da mi žele uzeti sve što sam imao li životu.
Moje snove, moje nade, ljubav, iskustvo, pa me
danas i nije sramota priznati da sam istrahovao tog
oktobarskog dana sve strahove - od djetinjstva pa
do tog kišnog oktobarskog dana. Zato ne volim ljude
koji kažu da ih nije strah i da se nikad li životu nisu
uplašili. Zbog toga ponekad krupno opsujem ili
jednostavno okrenem glavu jer znam da lažu. Zato
i ima puno lažnih č To je i razlog što vam č
ovu č punu straha, Istina je".
235
Žao mi jc itwog aji šta mogu; sudbina ndabla
i ja za njega više ništa ne mogu č izuzev da
kažem kaloo je bilo, pa kome se to svidjejo, kome
ne. MisHm da starcu više nije potrebna satisfakcija.
Više bi se reklo da je {)vo kazivanje molitva, neko
tiho priznanje da sudbina ipak postoji. Meni nije
teško da se svega prisjetimjcr sve je tu, Vidite -1u.
u mojoj glavi nalazi se jedan kalendar sa .likama,
č onim kalendarima što ih možete č li svakoj
ć č č jc stalo do nekog prnznovanja,
svetog Jurja, ili korizme, duhova ... tako jei s ovim
ovdje. Zadnjih godina ja vrlo č prelistavam taj
nevidljivi kalendar, ć se, oživljujem, ježim se
i jer ono što mi il.ade pred č njje baš za
praznovanjc. Redovito ugledam starca u iznošenom
kišnom mantilu. Vidim ga jasno kako drži zembilj
tl ruci iz koga vjre jabuke i jedna 7.amotana cipela u
novinski papir. Sve mi se da je to bila naslovna
stranica č č "Signal!', Ide tako
č ć po mom ć gazi po blatu ugalošnama
koje š č i govori: ja ć vas. gospodine, pod
ruku." ako se dogooi da se pokliznem. Vi ć mi
ć zar ne? Znate kako je godine su moj
gospodine. Skoro sedamdeseta. Bio sam na tržni-
ci kad sc ovo dogodilo. Ali, molim vas, šta je ovo?
Znate li mi, lijepo vas molim. ć šta namjeravaju
tj vojnici? Ja mishm daje u pitanju neka zabuna, 7N
ne? l vojska pogriješi. ali ć se to ... jer, na
koncu konaca, gospodine, šta smo mi krivi? Neka
traže na drugoj strani one koji im pale kamione i
236
provijant Uvjeren sam da to biti ponajprije djeca.
jer kome bi, mo1imja vas, palo na pamet da ispum-
pava gume na autima, iH da pali cerade na njima'! A
danas su vam djeca - da Dragi Bog č   Moj sin,
ako bi pravio usporedbu, dosta se kasno ožemo i
Imam unuka i da znate, to vam moram naglasiti,
meni je zaista krivo što se on ć 07.enio. Nije ovo
neka č bolest, niti sam ja opak, š č
č - o, ne nikako ne! Meni je krivo samo zato
što taj moj č ć nije na moju narav. Ništa tom
č ć nUe dovoljno dobro da ne bi na ruku
to prevrnuo ili pametovao ...
Vidim č č jasno. Drži onaj cekcr lijevom ru-
kom, a istovremeno ć kako mi prstima desne
ruke š ć mišicu. Osluškujem kako šljapkaju nje-
gove galoš". po blatu ispod nogu, vidim jabuke što
ibJe imao u zembilju, onu poluzav*jenu cipelu koju
je digao od postolara s opravkc ... Tu mi je, odmah
ispred č i trenutak kad je č racija. Voj-
nici su ga tiskaJi u kamion poprijeko ž ć puške i
on je jedini od nas, a bilo nas je č - onje
protestirao, ž ć pogLedom po našim hcima onoga
koji bi trebalo da se složi s njegovim otporom Ni-
jemcima i njihovom brutalnom pOb1upku. Htio je
prona6j b110 koga medu nama koji na isti č misli
kao on da ovo što se: č - to bezrazložno hapšenje
bez ikakvog pardona i objašnjenja, dernjava kao da
nije č o ljudima, ć o stoci ili razbojnicima da
su ti postupci neljudski i protiv svih pravila pravnog
ponašanja. On je, to sam duboko u sebi zapreo, bio
237
sudija Apelacionog suda, kojije tolike godine obav-
Ijao svoj č posao štite6i pravdu i sad ...
nom ovakav rusvaj iz mira. To je ...
Medutim, niko nije imao vremena ni sluha za
njegove proteste od prvog izbczum1jenja. Niko ne
lzdvoji ni jednu jedinu č č pris-
tanka na č č Niko ne izusti š niko ut:
otvori usta, niko č nije da umiri starca.
Svi mi što smo ć bili ugurani u kamion prvo
smo biH pod dojmom Zbunjenosti, pa zatim neiz-
vjesnosti, a tek kad se sve II nama sleglo kao talog,
doša.o je pravi ć straha. Držali smo SVJ odreda
č stisnute vilice, II glavama nam je biia samo
jedna misao, i tu smo misao svi odreda č kao
golemu tajnu. kao neku skupocjenu, rijetku pticu.
U toj tišinl. muku i strahu, pred nama su iskr-
sa.vale najdraže stvari, najmiliji ž č
uspomene i svi smo - da, baš bi sc moglo tako ć
- svi smo tlm našim unutrašnjim svetinjama h-ycli
zakleti vojnike da mi. kao ni č č   nemamo ni-
kakve veze s tim paljenjem kamiona, S tim mangu·
parijama, s porazbijanim izlogom u kome je bila
mapa. s naznakama č pobjeda na istoku, aji
nije ništa pomoglo. Naša usta su ostala zatvorena,
nismo imali glasa i svi smo se odreda pitali u
raku kamiona: zašto srno tu, zbog č su nas sa
ulice potrpali u te vražjje kamione kad nismo ni za
što krivi?
ć se da je č č jedini imao pctlje i snage
da glasno č   pobuni se, ali kad sam mu kaZaD da
238
nema nikakve koristi od toga, jer je ova situacija
jonako privremena, smrde sc naglo smirio, istopio,
ohamro i klonuo. Š ć ć sc na podu kamiona i
samo UlUahnUO: stvamo, vi imate pravo, gospo-
dine ... sigurno ć se sve razjasniti ć li jednu
jahuku?
Otvorio je onaj stari cekl,,'T kupljen, najvjerovat-
nije, još dok je bio u prvim godinama č
života, od svoje sudijske ć i pružio mi žutu,
krupnu jabuku_ DeJišes, jako su ukusne_ Neki ih
zovu kra1j Aleksandar. Uzmite samo, no?
li meduvremenu su vojnid baš tog trenutka po-
č spuštati zadnji dio cerade na našem kamionu,
batrgali su oko konopa i hatkica kroz koje su
č uže i onda je kamion krenuo, Nijemci su
žestoko pokrenuli mašine i mi smo, nošeni
jom, č padati, hvatali smo se Jedni 7-3 druge) a
starac je bio pripijen Uz mene l č mijo
stiskao mišicu prstima, dok je IzmedU koljena imao
svoj zembiIj. Neko je tad iz dubine kamiona povi-
kao: ć nas, pogledajte l Voze nas izvan grada,
(l kad nekog voze izvan grada. onda č nešto
ružno! T su tamo strijeljam Hei,   nešto
bismo jpak morali č Č li?! Zar ne vidite
da nas voze pravo na klaonicu!
Nakon tog povika ljudi su sc uznemirili. Usta što
Smo doskoradrl.ali Č zapušena, najednom su se
rastvorila. Glasovi su klokotali, miješali sc i postah
jedan nerazum1jiv, ali snažan grohot, ali, za veliko
č   č ć je ovaj put šutIO. Bio je č uz mene
239
kao da ga više ništa ne zanima - nl šta ć biti, niti
šta bi se moglo poduzeti da OVQ što sc č
lsprorokova1o č Ni na mene više nije ć
pažnju. Bio izgleda, i {fi vezan za neku svoju
nadu i u njoj .lc tog trenutka nalazio neki poseban
dosluh sa svojim Mene je č bilo
,trah.
Neko tad č razgovijetno. č onaj mnu-
Č ali i č da bi hi1oponajbo1je
i'kakati iz kamiona i bježati! Hej ti - vikao je jedan
i711 mojih 1eda - evo ti nož pa sijeci te konope i diži
ceradu! Držder. uzmi, u pohunraku se zaista zasvjet-
lucalo č č no"a, all ja nisam mogao
vidjeti ni jednu ruku da je krenula prema nožu.
Uzmi, crko dabogdal - jednako je urlao onaj iza
mojih leda. Tek kadje ponovo nastala Šutnja}javlo
se onaj kojemu je vjerovatno bio ć poziv da
prihvati nož i č ceradu. Imaš ruke. stjeci sam!
ć š mene da uvališ u li! Vrag te odnio
i s tim nožem - dodao .Ic na kraju. Dabome. taj bl
htio da nas uvali u još ć nevolju od ove: krenuo
.lc podmukao komentar nckoga kome nisam mogao
vidjeti pod ceradom lice, aji sam zapazio da glas
dolazi s one strane gdje je bio hrbat č
kamiona. Pravo veliš - pristajao je uz taj glas odmah
jedan trezven, pomirljiv. On l ne vidi da iza
našeg kamiona idu dva motocikla sa strojnicama, ..
budala! Eno i bornih kola' - viknuo jc jedan dngaj-
lija na ulazu kamiona. Bogtcmazo, ovo je ipak:
240
ozbiljno! Gdje nas ovako lijepo (skupiše, da nn
č ..
Psovka je biJa prekinuta jer je kamion naglo
usporio brzinu i masa sc zaljuljala, Šta ć ljudi
_ tek što se malo primirilo tresuckanje. upitao je novi
glas, BIO mi je nov i zbog toga što je u tom pitanju
bilo č đ I što iz njega nije izvirao strah. ć
nešto posve be7llZJeno - kao da se našao na nekom
proplanku pa sam scbe pita: šta ljudi? Odmah
se javio i onaj S nožem; Šta ste se ukipiH ko drvene
Marije? Gdjevamje petlja iz pameti, mora postojati
neki izlaz uzrujavao sc č s nožem, Zar ne
vidite da ć nas pobiti? Briga vas što ja imam djecu.,
briga vas ...
Glas sc smirivao, nestajao, nekako istog trena
kadje ustanovio daje nama na kraj pameti to što on
ima obitelj i što ć ... Tad je č ć ž1vnuo iz svog
mrtvila. Nešto ga je trgnulo i on je sav zadihan
č govoriti:   - drmusao mi je mišicu -
recite tom malodušnom č danas ć pobiti!
Dajte, molim vas, kažite onome što proklinje! Recite
mu da ć sve biti dobro i da ti vojnici nisu divljaci
da bi to mogli sebi dozvoliti. Šta to on bulazni,
ušutite ga, molim vas! Zašto unosi nemir đ nas?
- č ć je sada gledao prema mjestu odakle je
č svjetlucao nož. Zašto bi nas, na koncu;
pobili? Ne ubijaju se tek tako ljudi pokupljeni s
ulice, bez sudenja, krivice, svjL>doka .. , Nijemci su
civiliziran narod. Hajde, kažite mu ...
241
č ć je upiljio svoj pogled u moje lice i
ja sam mu kroz polumrak crte lica, suhe _
usne i Č pune straha, a dolje, ispod 2jenice, u
njihovoj dubini, titrala je neugašcna, snažna nada.
Strah sc potom kao poskok, spreman da II č
ugrize, nadnio i nad mene. Mrlja straha razlijevala -
se vrlo brzo ija sam II njoj vidlO kako pliva č -
ŽlVOt, mladost i zrelost. .. č mi se daje pod njom
nes!'\iala i jedn. dobrodušna .tarica, koja ga je jutros
ispratila na ć vrata i pripomenula mu da na
tržnici probere kiseie jabuke za štrudlu, da sc pri-
č prehlade i da od ć podigoe cipele s
opravke. Strah se zatim prenio II dubinu njegovih
zjenica i poput dima zamagljivao onaj snažni poriv
nade što je do č bio II njima,
ć č lice izbliza i kroz poJu-
mrak, i samog sebe sam vagao na teraz.ijama hrab-
rosti i osjetio- sam da je tdJna straha II meni imala
prevagu - nisam se mogao pomaknuti s poda ka-
miona ispod kojeg su brundale osovine i tutnjali
č ć kamenje i blato. Nisam bio sposoban
da se pokrenem i nije mi hito ni na kraj pameti da
prenosim č ć savjete onome što je zahtijevao
da se nožem preTežu konopi na zadnjem dijelu ce-
rade. Možda bih nešto i poduzeo, aji jezik mi je bio
č Utroba mi se č
Kamioni su brektali, mi smo na č nacln
postali tibi. izmireni s š ć Naše glave su
se njihale, iz pogleda je izvirala predaja, ć
sam u tom mnoštvu, č je sudbina odjednom
242
postala č   kako pojedinac postaje dIO ć
a mnoštvo dio svakog od MS. lmao sam
utisak da ljudi II tom trenutku imaju iste misli i da je
baš to stanje uslovilo da nas obuzme obamrlost i
opaka ravnodušnost. Pitao sam se gdje je moja
hrabrost i da li sam je ikad imao? Jadno, la.r ne?
ponavljam, jer mnogi to izgovore kad im
č   Illi šta se tu može.
Dok sam lutao lavkintima kOŠJnara, kamioni su
usporili i stali. Nije više bilo inercije. Č smo
otvaranje vrata na voziJima, do naših ušiju dopirale
su kratke, isprekidane č vojnika.
Raus! Šnel, šne!'
Pod kruvom cerade u našem karuionu vladala je
tiŠIna. Bm smo složni i neka ko šta ć kaže, ali ja
mislim da je i to hio remltat straha. Svi smo se
pretvorili u uho i to uho je bilo jedan ogroman
lijevak kroz koji je do naših nutrina dopiralo i ono
što se stvarno č izvan ove č pameti
grobnice prekrivene gumiranom eeradom i što je
bilo izvan svake logike i razuma. Ja sam, naprimjer,
č kapanje ulja iz osovine kamiona koja je bila
upravo ispod mene, vidio sam zatim č i
bt!zbrojlle zavrmje, široke glave eksera, žute, umr-
ljane podnice, č coku1e ... l što je č  
ja sam posve jasno vidio jednog leptiral Znao sam
da je kasna jesen l da vani sipi kiša, ali doživljaj
leptira je bio sndan, istinit, da mi nije bilo ni na kraj
pameti da se ra.zuvjeravam. Leptir je prhutao teškim,
šarenim krilima ispod platnenog krova kamiona i ja
243
sam ga pratio pogledom, tako da nisam ni bio svjes-
tan šta se oko mene zbiva. Nisam više na desnoj
mišici ć č prste, nisam raspoznavao
lica oko sebe, nisam č bio ni svjestan kakva nam
strahota predstoji. No, to je bio moj krupan dobitak
- taj leptir. Moja pažnja je bila skoncentrisana na
njegovo tijelo jer sam ga vidio kako se nožicama
opervaženim peludom ć za limenu šipku po
kojoj je bila razapeta cerada. Njegova krilca su
drhtala i tek tada sam se vratio II stvarnost: zar je i
tu životinjicu bilo strah?
Kad su vojnici spolja raspetljali užad i č
dizati prijeklop cerade, č ć da izlazimo van, č
č je teško š ć pokušao da ustane, ali nije
mogao. Podigao sam ga i zbauljali smo se napolje.
Zemlja je bila blatna, išarana lokvama, a ispred nas
su bile puške i mnogo vojnika pod kacigama. Iznad
naših glava dizali su se č ć pare od naših izdi-
saja. Disali smo oštro i č ć pare su se brzo
gubili. Ali, disali su i č vojnici. Njihovi
izdisaji bili su dulji, sporiji, zavisno od toga da li su
stajali ili č   saginjah se ili micali ruke. Tad je
č č rekao: ć valjda to č
U đ   vojnici nas č š stjerivati II
č grupu ispred vozila i č postro-
javanje u jednu č vrstu - č do č  
rame uz rame. Dug, beskrajan red od stotinu ljudi.
Bili smo raznih uzrasta, godišta, li kaputima, man-
tilima, golobradi, stari, mršavi i krupni, svakakvi.
Svi smo gledali ispred sebe II ravnicu bez ijednog
244
stabla. Oko nas su, i sprijeda i otraga, vojnici na-
pravili šutljiv vijenac. Zapazio sam da su ti ljudi u
kacigama i gumiranim kabanicama radili sve šutke,
kao da su se unaprijed dogovorili, a mi smo - da, to
moram pomenuti - kao da smo đ   svi gledali
ispred sebe.
Ć smo se stidjeli? Straha, ovih dobro uvježba-
nih vojnika, njihovaoIUŽja, ili svoje ć  
iako smo bili i brojniji i č od njih? Nisu li ti
pogledi uprti u zemlju bili neka vrsta pobune, mo-
litve nekom svom božanstvu, nekom general-bogu,
svecu ... Ne, nije to pravi svetac, ni pravi bog koji
sve stvara i rastvara, č i vidi, onaj što mu ljudi
pale tanke ili deblje ć i traže ... Bio je to neki
naš č bog što ga svi nosimo u sebi kao zavjet, ili
strah, kao ljubav ili nadu ... Možda je to bio bog-
-nade? Starac je stajao desno od mene, ali sad mi
nije držao prstima mišicu. Njegove galošne bile su
do mojih cipela, ali on je, ć se, stao II
lokvu vode. Oktobar se bio duboko strovalio na
zemlju, u nebu su č mrki teški oblaci, a iz njih
je u kosim slapovima prskala hladna kiša. Oktobar
nam je, pored straha, bio u kostima. Tad je iz oklop-
nih kola izašao onaj oficir koga sam pomenuo s
č ova moje č Utegnut u struku č  
s onim majušnim revolverom, on je č polahko,
gospodstveno da prilazi našem jednovrsnom stroju.
Ne ž ć glavu, iskosa, ispod trepavica pratio sam
pokretanje njegovih nogu. Vrag me odnio ako to nije
bio hod oprezne srne, ili koketne uspaljuše - tako
245
nam je prilazio} ć nogama đ zemlju i
ć one bare s nakupJjenom vodom. za-
pazio sam kako jedan č vojnik ubrisa dlaw
nom lice j kako sc zagleda u nebo iznad glave. Vidio
sam kako se nervoza č u dotad mima, ukipijeoa
tijela vojnika II kacigama. Jedni su popravljali oruž-
je II rukama, drugi micali ramenjma, jedan od tri
podnarednika jc č kašljlK'ao i oborio pogled n.
svoje
I tlId sc dogodilo. Č se dogodilo, zbog č
vam i kazujem ovu č ako bi se ć ona mogla
nazvati tim imenom. Č č je šapnuo: - Mogu ii da
predem na vaše mjesto iz ove lokve? ć se '
na ovom nevremenu) a II vas je ć bolja - po-
kušao je da sc osmjehne. aii to nije bio smiješak, to
je bila grim .. ", i ja sam starcu ustupio svoje mjesto
u stroju i on je sad bio na onom č ć suhe zemlje
na kome sam ja do tada sticajem okolnosti stajao.
Oficir je ć nailazio ispred našc vrste i mi smo
ć kako ko, miris njegove ć miris gumi-
rane kabanice, vonj njegova tijela - 10 je ona mješa-
vina znoja, parfema. karbolneurna i duhana. Na
lijevoj strani lica, odmah ispod donje usne, imao je
mladež, na ramenima srebrnu pletenicu s dvije za-
tubijene zvijezde. Ja sam bio siguran da je to č
đ č Odakle mi u tim trenucima
mogrizlice i jada pomisao: koliko ima godina?
Starac je stajao sad s moje lijeve strane i mladi
č V crmabta je ć ispred naših tijela malo
zastao pred č ć zagledao se na trenutak II
246
njega i onda nastavio da defilira, Kad je obišao
č vrstu s č do kad se nagledao
naših lica. pa č i mjerkanja onoga što je imao na
glavi kariranI č i što se II kamionu šalio na
č Nijemaca !Ikako su nas ovako hjcpo sakupili",
oficir je nešto tiho rekao jednom od podllarednika
što su ga na udaljenosti pratili. Sadje pošao s "repa"
vrste i č je brojanje. Ć bi njegov prst
7.astao na onome koji je II vrsti bio ć podnarednlk
bi ga č iz stroja l predavao vojnicima,. oni su
ga č jednom novom stroju, desetak ko-
raka udaljenom od nas. Tad se č prst u
kožnoj rukavici zaustavi tik U? mene, na č ć u
kiŠIlom mantilu.
TRI!
Htjo sam da protestiram. da viknem daje to moje
mjt.'Sto. ali podnarednik ga je ć gurao ispred sebe
i č onoj manjoj grupi. Starac je jednako u
ruci držao svoj zembilj s jabukama za štrudlu i
cipelom uvijenom u stranicu č č
pisa !lSignal".
Koga ć poubijati - njih što su odbrojani ili nas
štO' smo ostali?
Dok sam se pitao, ugledao sam vjetar. Cudi vas?
MOle se ponekad ugledati vjetar, vidjeti u kasnu
jesen leptir. Vjetar, kazao sam, idi Idi. šta
č š   Idi, vjetre, nekud u granje, pod leptirova
krila, u božju mater, ali kidaj! Nije tl ovdje mjesto,
skloni se da te ne ubiju ...
247
Vojnici č š slomu. brzu pucnjavu. Pucali
su izbliza i mirno. Starac je pao đ prvima.
Njegov ceker mi je pokazivao u gomili tjelesa nje-
gov leš.
Kad se č i automatska vatra stišala i kratki
dimovi š ugledao sam tri otkotrljane, žute
jabuke iz č zembilja.
ć vjerovatno da do kraja ubije one što su
eventualno davali ?nake života, jedan vojnik se
č sjabukamai onjednu Qdona tri krupna pLoda
mehko šuttm - kao malo zlatasto sunce, jabuka se
otkotrlja i nestade u Lokvici prljave vode. Pitao sam
se usnjje da li je to sudbina, kama ili puka
č što je starac sa mnom jzrnijenio mjesto II
stroju. Jesam li sretnik što sam preživjo rdciju j
strijeljanje dvarurestog oktobra? Što više starim, sve
više ć težInu onih olovnih kugli kO.lC su
pokosile starca II kišnom manti1u. Ponekad mi se
č da je i u menj, kao č č leda, duboko
sakrivena i živi svoj nesmiljen život olovna kugla s
proživljenog strijeljanj.".
248
RAKA
Mirisala je robika.
DYa brata Garabina, Rašo i Vukoja, kopali su
č ašovima rupu u ć biti zatr-
pan Radušin Ilo. Malo dalje, vczlInlb ruku na le-
đ uznik je ć u teškim, č
iznutrice č š č su   sve
pohapšene č i VrhovJjake; tra-
ć gornjim dijelom tijela, š ć
meno da otpne zavezane ruke s đ ne da bt se
oslobodio i utekao, jer 7..3 to on niti je imao snage,
nIt bilo kakva jzgleda - ć da bi mu iz želuca lakše
isticala teška, ljepljiva pjena.
BraCa Uarabin, Rašo i Vukoja, č bi sigurno
č ć muklo riganje i svog
komšije, zastali u knpanJu, pogledah Jedan drugog
ispod teških obrva i škrljak. nabijenih nad č pa
nanovo kao da se utrkuju ko ć pnJe I v;še Izbaciti
zemlje iz rupe, zariH ašove II rahlu, č i bje!ut-
kom č crnicu. Kako kopajU, tako sve manje
mogu č iz rupe uhvatiti Hinu priliku
kraj brvana II lagerištu Tvomice štapova. č
zem1jurina raste baš na onoj s. k,oje su". u
č argatluka mogli posmatrati sta Radusm
Ile. Što š š ć mladi Garabin Rašo.
- de, crn bio, svaki ti č ašova cmu smrt kUIDl
onom RadišinoID. on to kazuje mtmOrom da ga ne
249
č Markica što iznad njih na č stoji
oslonjen na pušku trometku, ali i sam zna da to što
govori bratu ć zaustaviti smrt što stoji na rubu
rake.
Ne svršavaju misli. ni č a i č bi oni
govore č pokretima ruku kao u mohi kad svak.o
č zna šta mu je č Padne otkos, klisne li
zlatna pregršt klasa, ruka im je il štitu, pa izmah.
noga u korak, iz bijele džigerice škripi: hab-hoh-
hah-hoh i sve tako po korak, ukorak, noga za
nogom sve do odmorišta i pa hajd' za bdegi-
jom, a znoj .- curak za curkom do pojasa!
Miriše ljetina, Š Ć sunce na listu kruške, II
žbunu, na sprIjenoj a polje puklo, bogma
oo pod brijeg, do Jusufuvc. i akšama, Nikad ć  
Vukoje pljuje II oba dlana kao kad hi se ć
kose i vreba okom ispod škrljaka ustašu Markicu s
krivom nogom i prebljenim stopalom u prelom-
ljenoj i po mjeri njegova sakatiša cipeli.
Vidi: cravi Markica oslonjen o grlo puške stoji, ft
druga trojica iz zbira za strijeljaqje leže - kako koji
- pova1jeni po !rupcima l puše. č katkad kape
na uznojenim busenima kose, gledaju u praznQ,
č nebo iznad njih i pokatkad štnrkuu. po-
maknu nogu iJi ruku, ali ne ć nmogo pažnju
prema b.lv.nu pored kojeg je skrl,.n Radušin Ilo,
On, kukavac, gleda ispred sebe i č da mu ć
Garabini izdube zadnju ć i narede zemljan tabut;
i gdje, kumim ja tebe Bogom, ć u štaciju, uz
prugu, pod č zidom gdje su do č reko
250
bi č rintale mašine i pravile gospodske ki-
šohrane, štule i potpiraljke, bastune za sudije i gaz-
durine i za one što usred srijede č kola,
č kad je pazarni dan, č ko mahniti i
izazovne hitnu štapinui viknu: Ko deder, momak
da ga pomakne!? Deder! A za pasom ukoso
gurnuta II kaniju, klima nožina ko č ruka ...
Ej, bogo bogovetni! Đ mu je zadnja ć korak
ujagmila - ć Garahini, stariji i mladi, oba č
uhvacena na prevaru kod ć i SO još tridesetoricom
i nekim više -- evo ti ih dc rodaku duberaku. Ilo ć
u zbjra1ište, ć u voz pa u logor, ć prema
ć kao što oni, tu kreh jednom, kreh dva
puta. oli jedno, oJi dva olova j ć ć tu de stoje,
li cm mrak, Bog ga zaman proklo."
Ponekad ašov; krellllu, a kamen bjelutak ispod
njih cikne i obojici se naježe dlake na đ i niz
č strckne bijel č jeze, pa potom ašovi nanova
gri:mu podatnu rahlu zem\ju. podatnu 7.3. sjeme bun-
deve, za mahunu. za ranu ljetinu. Zemlja je ubijena
od duge vlage i hlada kraj č zida i prošarana
.ie pepelom i ugljenom prašinom kojom sc godinama
iože kotlovi za kuhanje drveta. Desno od njih je du-
č hala s mnoštvom prozora u limenim ramovi-
ma iza kojih vire pokupljeni ć sve komšija
uz komšiju. kum do kwna - to su oni što su ih zajed-
no knez Mihovil l logomilc. jebli matere svoje. na
laž jz ć domamiti prvo pred a onda pred
š č djevi u magazu. I tu ih zabraviH do svitanja
251
] sad su m, pored stanice, pored pruge kojom ć ih
voz odvesti II  
Đ ti je pamet, Vllk:oje? Što ti pamet ne prosinu
č a? Što ne vagnn Mibovilovu tažda je zbor, da
je stigla vlast da s nama prozbori? A stalno si ć
da ti je pamet ko u popa Nove> je Ji? Jest, evo, na!
A umio sit kad žandari nahrupe, da ih uzapriš ko
mamene ždrijepce. ObJizneš ih mekah-
nom rakijom i kaišom slanine, je li. Vukoje? Umio
si svakoj kravI urok ć kad im vimena presuše j
pop te htiQ iz parohije na glog turit. Dobro ti znaš
šta je govorio: Iš, đ nakazni, ne uzimaj mi
kruv! Pa i komandir iz Bišinje kad navrne II selo, ti
mu prvi pod brk staneš pa č š o Solunu, o
č Božijaj, a dc si č Vukoje? Nadmudri te
trblavi Jogormk i knez Mihovil, deveto mu koljeno ...
Oba Garahina mishma se kunu. č ali
vrijedno rade od ljutnje. Misli su im ponao:mb, no,
opet, llzme li se uz neku podgradu i č iste su
ko dvije sestre: ć ubit Radušina Ilu, a šta ć fi
nama, ej ...
Još uvijek iznad rake> II kojoj ont pogrhIjeni
kopaju i dube, pažljivo tešku stranicu rupe ako se
zemlja odaspe. stoji Markica. Kapa mu na strani,
limeno U sijeva s nje kao a zrak vreo,
miriše odnekud zobika. Seljaci, i oni pozatvanmi u
č radionici za doradu štapova i bastuna, što
kriomice vire kroz uzane č ć i prate što- se
zbiva, 10\'11 dvojica što izbacuju zemlju iz rake svog
komšije Ile, i ona ustaša što lijeno č
252
pored trupaca i svoju redu da ustrijele uznika
i tako svrše svoj č posao - svima njima II
nosnicama burgija težak l omar miris avgustovske
zobike.
č avgusta i kraj žetve su dani 7",bike.
Kad ona umje, onda mjesec, sve do zadnjeg
kptira, miriše ulica, svaka ograda. Iz
tih cvjetova u obliku okrugl.stih bobica, ć po
užaremm talasima zraka težak. opotan miris zalu
datih sabalja, miris starih sanduka i oonara, dotapa
i koparana; dobro složenih ženskih anterija. Mirišu
srebrna dugmad po č č pucalu-
cima i bjnjišima, Zuta, reska cvjetka zobike pretvara
se li tepeluk nanizan dukatima nad ženskim j
fino svijenim obrvama, u pojasu od suhe snuc s
dvije č nad č pupkom, II zao'talu
halku na avJijskim vratima,
I sunce je mirisalo na zobikti.
Tog dana, dok su ć Garabini č
saeima k:resali bridovt.'t take. nena č je u
mutvaku salijevala olovo l istresala ga li ć s
vodom iznad Pindine glave - da mu strahove
što su mu se smi tl tijelo kad su ga bili II ustaškom
logoru.
I nena č š ušmrkuje miris avgustovske zo-
bike.
I uznici II č radionici šmrkutaju miris
ljetine i zabe i ko zna šta misle dok č č uz zidove,
pod limenim č ć i dok ponelci od njih,
kuražnjji i željnijih č od onih što bi sve
253
htjeli znati unaprijed. To su oni rijetki providuri koji
raznose prve vijesti o ratu ili mJI14 o rodenju ili
smrti, o č iH ubistvu. Oni prvi zapaze na puško-
met žandarske bajonete na pušIti, vide
vampira i gdje ga nema. Ti viruekaju oprezno ti
č lagerište i prate ć Garabine kako iz·
bacuju crnicu; i njih zobin miris prlji i ć
mak gradu, č ili petom kilometru odakle su
ih č pod f!1uškctama poveli --- ć se
težaci u svoje šljivike, ko vilenjaci obilaze pašnjake,
sjede po vodenicama j slušaju kako kamenje melje
mlivo, šunjaju se oprezno žutim. č pU
M
teJjcima i zaviruju za plotove jer i tamo danas miriše
avgustovska zobika, ili zadu II po\ja sa žitom
ć kukuI1lZIli obljub i zubom
- č je Ji mu vrijeme, napreduje IL ..
I trojica ustaša što dokoni sjede na balvanima
zasigurno ć miris zobike; Mato Ba1maz je đ
bljedolik momak u bluzi od prostog: sukna i u crnim
pantalonama. Pušku kao siguranciju drži đ no*
gama i ć Ile sluša Ramu ć ni Iliju Grebu.
Dok ova dvojica. poluglasno č on samuje i
ponekad č oka hitne pogled na liu Radu-
šina, svog školskog parnjaka, komšiju s kojim je
godinama prtio ć kukuruza ć prema S!aŠ-
kovoj vodenici. momkovo S njim i u kolu igrao.
Mato Balmaz č okom i na Marldeu što
se ne č iznad rupe j zapaža kako mu curak znoja
silazi niz obraz ispod kape i ponekad mu do ušiju
dopre njegov unjkav glas: "Morete li vi hitrije, đ
254
ne uzimam motku"! Tad Mato ć kako iz
rupe č č i u nejasnim mlazevima da
Mjae. zemlja.
Matu Balmaza prolazi jeza, on skuplja ramena i
š č kupi teškc cokulc na nogama pod trupac na
kome sjedi. Ion, kao i č Markica, udiše ljut
miris zabe. Markica istovremeno ć i potrebu da
Ulokri i on č ka zidu. namješta onu sakatu
nogu i č aluminijsku dugmad na šlicu i
mokri; posmatra ć kako žustro, u žutom
mlazu vlaži zid i s njega ljušti nabubrelu koru č
posmatra svoje sp<>JovHo j ć se kad su ga
pregledali č da jj biti sposoban da služi u
Ustaškoj vojsci, kako je jedan od njih poluglasno,
preko stola, kazao svom kOlegi, nekom
skom satniku: HOvaj je zasigurno bio medu
cima kad je Bog dijelio pendreke, vidite li vi to
č   Markicin udje abnonnalan. ć koji je
ikad iko imao II č i 7bog te obdarenosti,
valjda je tako sudbina htjela, Markica nije nikad
mogao uspostaviti polnu vezu ni sa orum izvikanjm
ž č iz kupleraja pored kasarne, ali su mu
mnogi 7.avidjeli što oni to č nemaju đ
nogama ...
č ć šile Markica se pitao da li bi va-
ljalo č logornika ili da i bez njega obavi
strijeUanje - nehajno makne glavu prema uzniku i
zapazi kako su mu laktovi mku vezanjh na đ
oslonjcni na trupac. Dok ga je mjerio
1
dva puta je
prstima proreze 7.a dugmad i usput se pitao
255
šta ako je izmigoljia ruke iz konopa i iza đ drži
skriven oblutak ko grumen sira? Šta ako najednom
sune i zatekne ga tu pored zida i izmahne kamenom
pa posred
Markica uzdahnu i teško č do jame. Prig-
nu se da na oku može držati i ovu dvojicu u rupi i
onog s laktima na trupcu hrastova balvana, ali kad
se prignu, ć u kuku onaj dobro znani, mukli bol
s kojim se upoznao još u djetinjstvu kad muje fijaker
č unakazio nogu. Žig mu sinu u mozgu, č
mu se rastvoriše - oko njega se roje djeca iz komši-
luka i uglas č Šepa-klepo! I baš kao da se to sad
zbiva, on u jari popodneva, u mirisu zobike što
ć oko njega kao č   jasno vidi kako
padaju kamenice, klipovi i komadi starih potkova iz
Šlehtina dvorišta. "Šepo-klepooo! Šepicaaa-Marki- ,
caaa!" č mu u ušnim školjkama poruga i on
pokriva rukama glavu da ga kamenje ne pogodi,
č se ispred suhe balage što po njemu frca i on
stiska zube baš kao nekad u djetinjstvu i ponovo
doživljava trenutak kad su mu ruke č do-
ć prve, kliske grane Šlehtinog duda i kako se
desnom nogom odupire i pomaže onoj lijevoj, kljas-
toj nozi i ide u visinu; dreka ispod njega nestaje, ali
on jednako, stisnutih vilica, gonjen kapricom i bi-
jesom, granu po granu, č š po č š   ide
prema vrhu ogromne murve s koje se vidi č
svijet i č dimnjak, i ravnica, rijeka, stanica,
č grad ... Zastaje jednonog, sam, visok i najviši.
Ć kako mu srce lupa u prsima, ali vilice š ć ...
256
- Kopiladijooo! -najednom drekne da se sve ori.
Uživao je u pobjedi i nije se tada ć pitao da
li ć ć ponovo ć na zemlju, na utrinu, medu
vršnjake, ili ć pasti i prebiti i onu zdravu nogu. Bili
su to trenuci koje on ni u snu nije mogao dosanjati
- da bude najviši i ć Ti što su ga svakod-
nevno ponižava1i i đ sada su ispod njega,
šute, č im č i pune straha; zar je ć
da se kljasti Markica mogao ispeti na vršiku murve,
šepavko što ni loptu krparu nije mogao šutnuti, ni
piriza č poigrati, ni preko plota č ...
Eto, i sad se ć živo toga - č te
kopiladije popeo se na sam vrh duda i baš ga briga
da li ć ć ć s te tek dosanjane visine ili ć na
njoj zauvijek, kao ptica, kao jastreb što jagmi pilad
ostati.
Markica iz tih dalekih dana, iz svih mnogobroj-
nih jutara i popodneva, kao iz špila karata, vadi samo
taj č   to jutro kad se iz prkosa i nekog snažnog
gnjeva, za ogromno č   uspeo na vrh Šlehtine
murve. Pred č mu ponovo jarka zelena boja
š ć murve s plodovima modrim kao galica. I tad
je, u tom dalekom djetinjstvu, kao i sad, mirisala
zobika iza plota Rogine avlije i on je stisnutih ka-
paka nad č šutio i uživao u svojoj jedinoj,
ć pobjedi. Otada ga djeca više nisu zaobilaz-
ila u igri škole, piriza, niti su odmahivala rukama
kad su se rasporedivala za igru loptom č
lova uniforma na njemu sada, kapa, č od
žute kože i revolver bubnjar, puška belgijanka,
257
srebrnaste oznake na reverima bluze i na kapi, is-
pravljen hod i posve č đ mještana
- č š vršnjaka iz susjedstva - sve se to,
ć zbilo preko ć baš kao što se i u njego-
vom djetinjstvu naglo, ni sam nikad nije rnogao
otkriti kako, dogodilo da se č popeti na vršiku
Šlehtine murve. Za njega je ova uniforma i nasto-
janje da ga pod svaku cijenu, i pored kljastosti,
prime u ustašku vojnicu, đ bila nova, još ć
pobjeda.
Bol što ga je č sjeknuo jz kuka i podsjetio
ga na ružno djetinjstvo, na onaj fijaker koji mu je
stalno bio pred č na č sa željeznim oko-
vom što mu je č nogu, uvrede koje je zbog
nakaznosti svoje noge preživljavao - taj bol kupljen
mjesecima i godinama sad se č s pogrbljenim
đ ć Garabina koji su kopali zadnje ć š
Ili Radušinom.
Bez ikakva povoda je podigao pušku i iz sve
snage spustio njeno č š na leda onom bližem
sebi i rubu jame, Raši Garabinu.
- Oca ti   č govorih li ti da pohitiš! -
viknuo je. - A vi tamo, jebena č kopiladijo!
- sad se derao na trojicu ustaša iz č zbira.
Što ne motrite na tog tamo, a ...
Ustaše se trgnu, Mato Balmaz pride svezanom Ili
i šapne: "Ne boj se, svima ć crni petak nad glavu.
ć te, Ile, bolit. ć Isusa mi Boga! Ko da te
  č ujede, i manje. Ti samo zažmiri i okreni glavu
kad budu š ć Nu, vidi, ovako!"
258
Mato tobože zaviruje Ili za leda i kao da pregleda
jesu li mu ruke č sapete u zglobu, a usput
š ć i pokazuje i č i glavom i pokretom
č kako bi on, ako bude nevolje i ako bi umjesto
njega bio ubijan on, Mate Balmaz; ć glavu,
stiska ž ć pervaze trepavica i stiska zube ... U
tom č neobjašnjivom polumraku pod
č kapcima Mati ć godine, mjeseci - ona
tri razreda č škole što ih je s Ilom proveo ć
u istoj skamiji, sva ona kola što su igrali pazamim
danom na č trgu, vašari i cure, šargije i
pjevanja, ć kukuruza što su ih prtili zajedno
prema Staškovoj vodenici... A sad: ć lIu da
ubiju ...
- Mate, reci im ... č š Mate ... N e daj da me
ubiju, a i rašta bi, ti si mi svjedok, je li, Mato ... Zar
zbog podreska što sam ga u muci ispalio zar .. .
Mato otvori č i u njih mu ulazi mrko, bes-
korisno Ilino lice, kahvene zjenice, udubljenja na
bradi, pa crna dva podlivka od udaraca ... Glas šišti,
zjenice se šire - č da popiju. Mato ne zna šta
ć sa sobom - da li da se vrati Rami ć i Iliji
Grebi na one balvane, ili da pobjegne Marki-
ci i kaže: Ja ne mogu, pa ubij, eto ...
Spušta se uz uznika na balvan i ć č
na korijenu jezika. č kakvu je i č po
podne osjetio kad su lIu ispitivali u Ustaškom lo-
goru, a on bio u dvorištu. Tad se otvori prozor i
logomik ga je vabnuo: "Balmaze, ej, dojdider gore,
tebe trebam"! Kadje ušao, opazio je lIu, alogomik
259
je rekao: "Ovaj ovdi zbori da si mu školski
i da ste č tri razreda išli skupa i u istu M"VU.
li'! Dodider kumpanijo, sjedi tuka uz njega,
taaakooo" - č je logomik kao d. barata •
uskršnjim tijestom.
Balmaz se ć da je u logomlkovom uredu
ugledao Iste ovakve Ihne zjenice: "Reci Mato, kaži
ko Boga te ovom gospodinu da nisam ništa
kriv! Ako sam i puko iz puške na Postaju, puko sam
Dd muke. ali ne na oružnike, no II nebo! puko sam,
gosn č   - Mato se ć kako je Ilo
okrenuo glavu prema logorniku i njegovih zjenica
je nestalo - "Puko sam što mi je vatao 7)1 sise
onaj narednik - vodnik Rašid, mate vi njega, onaj
što propusnice pregleda kad seljaci idu u š
Pipo ti ženu, ha? - Balrnazu zuje logornikove
č II ušima.
-. Jest, pipo i u njedra joj ruku gum kad je išla na
pijacu i nosila dvi kokoši da proda) so i gas da kupi
-- 110 je brzao kao da sustiže samog scbe.
-- Iii - ponovo Matu bije rastegnut logomikov
glas. - Šta bi spipanjem? - ŽTI1irucka ovaj i to mu
žmiruckanje č ovom njegovom žmirkanju dok,
sjedi u č dvorištu na balvanu uz lIu Ra-
dušina. I šta je bilo dalje - ponovo se javlja lo-
gomikov glas.
- bilo je, gosn logomik, to da mu je ona
pokazala propusnicu i otkrila maramu s košare da
vidi šta nosi ć a on nju za njedra. Veli: "Deder, '
da vidim da nemaš šta u njedrima". -
260
kaže njemu moja žena Anu!a,. on '\ioj; "Partizanska
sU vremena; snašo, puna šuma šumnjaka, daj da
vidim ta njcdarca ... 11 i tako ...
- Iii - ponovo ć logomlk., sjeta se Mato i gJedi
ispred sebe II cakule.
- Pobudalijo ja od neke muke, eto šta je' Nadem
š č i s ruba šmne opalim. ko biva da č
moji ć da imam petlju, a ovamo me strah, de
ć ja na na domobrane, ajd, Boga ti! Neka
Mato kaže daja nisam od togposia}jc li, Mato) kaži,
kumim te Bogom, reci .. ,
... Ć tc - Matu nanova strese eho logomi-
kova gLasa koji mu se zadržao u ć i sad
ponovo č iz lijevog uha. Logornik to izgQvori
lahko, kao da otpi iz š gutljaj vode. ć te,
makar ti to sa ženinim sisama vjerujem. Znam ja
Rašida} huljaje to j š ali streljatu te i zbog
same nakane da se puške mašiš, eto ... Vodite ga ...
Miriše zobika
Sjede njib dvojica kao nekada u klupi do prozom
seoske škole - on i Ilo. Dišu kao što Su nakad disali,
grije ih sunce kao kad su se iz škole ć žutim,
č putem.
Markica izgoni iz rake ć Garabine i gonj jh
u veštet gdje su i ostaH seljani, č vrata i
č na Ramu ć da privede Hu Radu.<;tna. Za-
č ovaj se ne opire, ne moljaka, č mimo kao
karl brava povedu pod č zid. Survavaju ga u
mpu, a Mato jeduako gleda u svoje cokule.
261
_ Mato č č Markica i tura ruku niz kaiš
i vadi revolver dobošar u kojeg staju š č meci i
nanova č Šta je, šta blejiš kojeg boga!? Fataj se
posla, na - gura Mati č u ruku.
Šta ubiti? Svoj život, djetinjstvo, šta ...
Ilo, č š li što tl zborim, Ilo ...
Iz rake se ne č ni glas, ni pokret se ne javlja,
samo miriše zobika.
Ruka s revolverom traži Hinu glavu,zjenice, t.:rdŽi
one ć s kukuruzom, one plsa1jke i tablice, spuž-
ve, dvadeset ć kad se č na prste, prut
od ljeske za nemirnu i nevaljalu školsku č .. ,
Ilo) ć boJiti, samo glavu makni, ne gledaj 'varno.
ej, Ito. Isusa mi ć boHt, ko da te č ujela, vidi.
na ...
Odjekue jedan pa drugi pucanj, izbije č
dim kao kod bi č puhnuo cigaru. Odjekue i
drugi, ope! plav, č dimuljak i ništa. Tek da
bi ga oko sletjela uj.gmili da vidi, ali zato miriše
robika, ali č pusto popodne. Seljaci se krste po
svom takonu i š ć zgledaju, zasigurno II tim
pucnjevima traže svoje sudbine što ili Iznad
njih č tavan I svuda okoJo bezbrojna okna u
limenim ramovima. Odnekud pisnu voz, zatutnjaše
vagoni, pa nadvlada miris zobIke.
Č Markica prilazi rubu rake i posmatra ć
smireno Hiuo tijelo,
- Daj to 'vamo - istrgne iz Matine ruke revolver
i zadjene ga u kožnu futroJu za pojasom. Šta je, šta
262
beniš. a? Žao ti ga, je li. Pa i č   parnjaci
s.te ...
Mirisala je avgustovska zobika ...
263
DAN KADA JE NESTAO HODAM
Posljednjih dana sve č š ć kada hi se budio,
)ogorniku se redovito smrkavalo pred č - u
glavi mu je ostajao onaj ogromni pacov sa šiljastom
njuškom od kojeg se tako naglo i sad 22. avgusta
1941, godine, trznuo iz sna, iz sna se moglo ć
preko merdevina straha u stvarnost, stresti se 1 pri-
brati. othuknuti l opsovati kakav važan iH nevažan
sakrament, ali gdje da skloni ro šro mu preostane II
mozgu i šta da č sa slikom tavana od prije
pet-šest godina? Onom nepromišljenom č
kad jc saznao da je atentat na kralj. uspio'? Zbog
č se morao te č prcžderati svinjskih kotleta i
zašto se prelokao i zaboravio ubrisati brkove od
ć Da nije bio mrtav pijan. mogao je osjetiti
štakora i njegove zube kako mu grizu hrskavicu
izmedu nosnica l zasigurno bi ga š č rukom i
zadavio. I sad - svaki dan. makm trajao dnk bi sitan
horoz sklopio krila na pJHkit hakorova glava! Pa i
kad malo prozebe, kad se jz nosnjca otisne slap sline
na brkove i kad pokuša rupcem da ro ustavi, opet ga .
1:0 podsjeti na onu nepromišljenu žderaneiju i pi-
janku. Kad govori - unjka, nije to kao kad ostali ljudi
7bore, ć kao da reve č uškop, 'il magarac.
U glavi muje šumjelo kao da kroz nju puševjetar;
sto i jedna misao, sve brža od brže i č od
č naklapale su se i sudarale, vr.cmale i
264
pitaje: ko mu je mogao garantirati da ball sad, dok
leži tek razbudeo u krevetu kraj prišmnuta prozora,
ć kakav šumnjak iJi internacionalac na njega
hitnuti bombu kruškaru s poteztcom? I dc si bio -
uide' Šta si radio - ništa! Ode Jere pod ledinu op!
Ili. može j ovako - ide II red ko i ostali narod i flJšta
ne sluti, a ako koga sretne, otpovrne pozdrav, ide
kao sretnik, kad najednom snaša iz koliare istegli
livor ko opanak pa njemu II toku !lli kaiš i - kreb! I
ode ti. Jere, krvcu ti svetih č  
U tim sve č š ć nasrtajima opakih misli to-
gomiku ni na kraj pameti nije stajala Margitina gola
stražnjica, ovalne, pune sise, pupak kao zrno
graha, niti njene noge s jakim listovima. Nije bilo ni
Luce, žene mu, ni njenih ž gtupacija kako
joj smeta miris ljekarija u jevrejskoj ć ncstajala
su strasna š č II č veš-kuhinji i
špajzu, gdje je postavljao mišolovke od pletene žice,
nije mu li glavi bilo mjesta ni za one č
č kad bi ulovljene miševe potapao u škafu s
vodom ...
Popodne je, i to jedno od onih popodneva kad ::Iti
žega miješa li mirisom kože, a znoj se ć ne može
razlikovati od konjske ć Jere Trtica se prevr-
ć po krevetu i noge č ispod plahte koju je na
njega nabacila Luca. Što god takne oko sebe, vrelo
je kao žiška od njegova tijela - on živo ć kako
II njemu dogorjeva polutka č patke S reš prIe-
nom kožom po stegnu i krilu i pita se koji gaje vrag
siHo da onoliko ždere bez ikakve potrebe',
265
Dok ć i bulji prema poluotvorenom prozoru
i sluša svirca u busenu trave uz ć 7,ld, Jogomik
sc pokušava oteti strahu od paklenih misli i ć u
Klis, ć pod š ć   u jaru kamenja i vrebati
žandare _. onog št:unjogu Ercegovca, materinu mu
ili onog narednika - vodnika Simuiju iz Kra-
jine, 'ljeb mu se u trbuhu opoganio!
Đ li su sad, akrapi? Pod zemljicom, dakako, tu
im je mjesto! Bi dao, č mu dva prsta s mke-
hjeve ili desne - d. mu je kojom 7.godancijom bilo
sad, ispred sebe, imati Simuiju vodnika. Pa, kako
smo, Silnulja, hah? Jebeno, je li, de? lzuhijala te
družina č i žilom, porode moj! Ajme,
ajme! Nu, što ti je to pod okom, č sinji?!
Podlilo, je li? E, Simulja, da vili, kako to biva kad
družina bije ko ti mene u gr.biku, pa II zindanu,
doljena pod kasarnom, pa II cugu i putem, i tl
!indt.am.? si me, Simulja, a sad došo redak n.
mene da bijem ...
Logornik Trtlca sa stolice ć revolver što
ga nose tenkisti !il velikim sklopom i dd,a-
č i nišani izbliza li č usta: prst izjeden
hanom, znojav, s kalcifidranim noktom i rošavom
kožom miluje otponicu. Ujedno se pila s koliko bi
brzine, ako bi neko II sobu ubacio uspio da
je otpovrne niUrag kroz prozor'! Jen, dva - n.gib,
drhat.. ona pišti i dimi i ja bez prilega - hop! Još je
Jere stllli kurjak, ako trbušine, ako zaduhe i č
č kapka ... Ako i godinica, ako, neka ih je.
266
Nezadovoljan što pred sobom nema narednika
vodnika Simu1ju, on spušta ruku s revolverom na
stolicu pokraj kreveta, a zatim j7.A stakla upire č
prema š č dvorištu i zapaža kako š ć po
okrajcima krošnjijabukovlh stabala žuti, ali se '.hu-
njosti vrijesak drži dobro. Pogled mu ide krul'.no,
onoliko kojiko to dozvoljava ram stakla na prozoru
_ prema nastrešnici j vellkom, granatom dudu iznad
dvorišnog zahoda za advokato\ll poslugu.
Kad se nagledao pojedinosti preko ulice, č
buljiti u dvoja razjapljena lavovska usta shalkama
đ zubi na jastucima plišanog otomana.
Pitao se ima Ji II tom komadu jevrejskog nam-
ještaja stjenica, buha ih ruseva - onih ž.uckastih,
hitronogih baja kojih im. u svakoj č ć po
č rešeto? Ne bi se moglo ret:' - č po-
luglasno pa se obazrije po sobi da ga ko ne sluša.
Okle u gosposkim ć i stvarima i buhe,
okle? E, da mije kako istjerat taj doktor!;ki smradež
iz zidova, bogo? Svenu Luca, pojede je miruh tZ
zidova.,.
Logomik se još jednom upno č svojom
voljom ne bi li nadovezao prekinuti aJi nije išjo;
odnekud iza ušne školjke i onog tvrdog zadebljanja,
kljucala su mišija usta. PO podne, II tma taj
sastanak stabomikom - kucnu ga dužnost po č
Pazi. sunca ti, kojaje ura- zrikne na taman, pilotski
siferblat i č Nakon što se umio, kao j č
pred ogledalom je isplazio je:dk i lijevim kažiprstom
svojski č s njega strugati č skramu,
267
Kad ispljunu, opazi ž č zgrušane krvi i ć
okus na dnu jezika. Kad pomisliš, kruva ti,
č i nije ništa drugo no krv i voda ...
Tek II sobi, ispred velike psihe II rezbariji za-
č je dugmad i sa stolice je uzeo kapu s tri
pletena svrtnja na desnoj strani. č skine s
vratnice ormara i II fu1rolu k1jukne revoiver. I ne
ć više na umor, stresucka se niz stepenik na
dvorište. Opazio je ženu kako sa susjetkom razgo-
vara preko niske ograde.
- Ideš - č kad ga ugleda.
- {) je pos o. je li tako, susjedo? -- č
na advokatovu ženu j č ti vL'Š-lruhinju. Margite
nije bilo i on se prisegnu pod šparet i II š č ć
ugleda majušnog, sivkastog miša koji se zasigurno
II znatiželji ukoprcao u vra1llŠca kaveza. Logomik
dohvati životinjicu za vrh rep. i oprezno je č
kroz otvor mrežaste kupe, a zatim đ na ulicu.
je bio na dvorištu, ali zbog susjetke nije mogao
da se zabavIja s potapanjem miša. Išao je uz ulicu
po kome je ć bila pala mirna, široka
sjenka i kad je stigao do poštanske zgrade, iz brpe
č jedan se izdvQji i stanc ispred njega i viknu:
Ruke uvis! Predaj se! -- šmrkavac je II rukama držao
drvenu mušketu j logomik iznenadeno zastane. Nije
znao šta da č č se na predaju i kad podiže
ruke, primijeti miša, Na, rekne i baci SIvkaslog
š ć prema č
268
Kad je ušao II Logor, tabornik je ć bio tamo
č kao sat. Stajao je nz Fakijev sto i č o
zapan.
- Spremni vikne logomik č
- Vlast ne bi smjela da kasni - tabomik pokrene
glavu na tankom, škoravom vratu.
- č   Jesam ponekad ali sam dostižall
ko onaj gore - logomik skide kapu j upre prst u
plafon ć na Boga. - ć je ko u paklu - doda
i trudne glavom prema svojoj kancelariji. ć
li? obrati se tabomiku.
Ovaj je i dalje nastavljao č razgovor o
oblacima) strujanjima zraka, vakuumu koji stvara i
Trtica je to sve slušao iz svog ureda kroz nepritvo-
rena vrata i pitao se odakle tolika snaga u tako
mrlj.vom č Šta li mu žena daje jesti kad je
tako suh ko motka? Ima takvih žena, č je on te
č koje svoje ljude more na taj č što im II
sanuu ili filovaou papriku s rižom umuljaju sitno
sjeeanu konjsku dlaku i kad oni to pojedu, onda im
se dlake pozabadaju u crijeva i zato, šta god izjedu,
ne prima im se." Majke ti Božije, zar ima taki'
škorpija na svijetu - pitao se, a onda ga trgnu ta-
bomikovo objašnjavanje Fakiju kako bi valjalo što
prije jz pria-rnlja gimnazije iseliti domobrane: "Do-
mohrane) su domobranei. a daci su dad, škola je
škQlu) je li tako'! Đ na odmorima više č od
njih bezohf1!Zllih č i kojekakvih drugih svi-
njarija nego na svim satima pjevanja kro? č
godinu ... "
269
- č nismo se dogovorili da rakiju držite
pridiku iz nadzorruštva - vikne logornik prema vra-
tima, a zatim č
"Nu, ga, č ć mu božiji!"
T.bornlk Hado š ć naslje<inikjake i č
vene loze veleposjednika i jedin] školovan i7.danak
nekadašnjeg bosanskog begovata iz ovog kraja, va-
žio je za osobu odanu ali samo zato što je
kao č dugo godina službovao po sehma sa '
življem hrvatske narodnosti. Prepanmdiju jejoš pri-
je rata završio u Zagrebu i otuda je donio pune
bisage manira uškopljenm Evropejaca, govot'
gerskih č i pedanteriju u odijevanju l k1tnjastu '
č Izasvega toga nije se moglo skriti pravo,
tr.diciollalm vaspitanje ovog mcr.kluk i
bonovanstvo iz turskih vremena, silovitost u
dovanju l bolu, ncspokQj i nemirenje sa
da više nijeonako kao nekada i da ona pusta č
da Olje at crko, ali njisak ostao" nije ništa drugo no
popišana uycha. Zbog upeicovane f..elje i!.:a š ć i
bilo kakvom ć nad svijdom oko njega, Hado
je odmah, č se uljuljala ustaška vlast, prihvatio
dužnost ustaškog tabomika. Važio je ekspertom II
odgonetanju rebusa i davanju prognoza koje su
nekad. ko zna kako 1 na koji č č odslikavale
ć đ Onje na godinu ranije prorekao
"evropsku   i sve što se zatim dogodilo. Nakon
uspostavljanja nove vlasti, Hado š ć je
red č funkcije vodio i č službu·
svih č škola oa č Kotarske oblasti.
270
Kad su sjeli naporetke, logornik je iz stola iz·
vadio ž ć fotografija i razastro ih ispred njega.
.- Ovo nikako nisu mogla našvrljati djeca - rekao
je zamišljeno. Ovo je tekst intelektualca - nanirao
je mreškastu zavjesu kože po jagodicama i vrhu
gOnlie usne kao da ga neko ubada iglom u debelo
meso; taj bojan izraz tabomlk je stekao i ka1inije taj
manir pretvorio II navadu još II č školi, i to
nakon svakog č ušiju. I sam je č ć
i č ć vrele č ušne školjke kad II č
zgriješe pravio č grimasu. On bj u svakom
č W.njavanju prepoznavao sopstveno kaž-
njavanje iz onih dalekih godina kad su ga za ovo,
č za ono, natezali za klempave ušj č ili ljute
uspaljene č Dok je istezanje UŠiju trajalo,
on je od boju stiskao zube, č lice 1 skupljao
gOTIljU usnu u majušnu, naboranu surlu, baš kao što
je to č i sada ć fotografije što mu ih
je pred nos turio Jere Trticu.
ć tri vagona na njima, a zatIm i ostale, na
kojima je svaki vagon č voza bio posebno
i ć snimljen, tabornik je č izraženije, č
tanje nabirao ž ć masnu kožu lica. Ne i ne!
Da Bog kaže, nije! Ovo nikako nisu pisala djeca niti
polupismeni dripci! - udarao je dlanom po razastr-
thn fotografijama nu stolu.
- Dobro, kako to misliš. č
Logornik je s oprezom na licu pratio afektivnost
bbomikova izlaganja.
271
- Kako mislim, č ti božijH? Kako mislim?
Lijepo! Evo. vidiš li ovu crtu - prstom je pokazivao
na središnji dio teksta napisan kredom duž vagona·
prve klase. Dakle, vidiš Ji tu crtu što se nazire izmedu
prve i ostale dvije č Zapažaš Ji ovu crtu
č "Poglavnik"? E, tu smo: Jere! Tuj smo!
ne pobjedonosno t.bornik.
- Da, i šta dalje?
Jere kolutne Č ne ć ć ni č od
onoga na što je svoju č pažnju skoncen-
trisao tabomjk.
Da Ih je neko promatrao II tom položaju nagnute
preko stola jedan prema drugom, zasigurno bi po-
mislio kako njih dvojica igraju tablanct.
- Sta dalje, šta dalje?·· zabrzavao jc tabomilr.
To je stanka, eto što dalje!
H.dn š ć izmakne malo unaza<l glavu
jer se iz logomikova daha ć kiseo vonj nes-
varene hrane.
-- Ta crta govori i više nego što mi mislimo, ona
objašnjava svc - sad je s priswjne udaljenosti objaš-
njavao logomiku č one linJje u tek:sru što je
č stanku. odmorište za č č Tim pra-
vopisom se služe samo školovani Jjudi i obrazovani
tipovi. ..
- Jebeš ti tol Meni ta tvoja crta ne kazuje ništa-
buboe logomik i otpuhne ne<adovoljan tako žalos·
nim ć a zatim uzme jednu od fotografija sa
stola i upiljI pogled II kredom ispisana slova duži·
272
nom č vagona prve ldase: HPoglavnik" č
kin sin!"
- Dabome da ne govori, Crta nema usta, ali valja
imati pameti pa je razumjeti - staloženo uzvrati
nad7.omik Hado. Ti SIJ č č drugom č
ovo je nešto drugo. Kod ovoga ti pljuska ne
pomaže,jok! Ovo je iznad razuma, kapiraš, a1 S ove
fotografije se vidi sve kao na dlanu. Ova crtica,
vidiš. naoko č kao č mudo, ali nije!
Nije, Jere) nijel Ta crta, za sebe kazuje sve! Tabornik
se oprezno, da nc bi bilo isuviše upadno, na  
č OO Jogomikova lica i podigne č
prst iznad svog tjemena.
To č da imate stvar u svojim rukama
dahne logomik ć svog sagovornika. on se
samo II rijetkim trenucima ljudima ć na taj
č i ro samo onda kad je bio u č
intelektualnom škripcu.
- Sad je prerano govoriti o tome šta imamo a šta
ne u rukama, mH č pokazati prstom u onoga koji
je napisao ovu svinjariju, ali ako bi se malo bolje
ć mozaik. sve je vrlo ć ...
- Mozaik? Koji m07.ajk? Upri samo prstom i ć
taj kujin sin ni omrknut, nl osvanut!
Zagrijan time što mu je nadzornik nagovijestio
ć delinkventa koji je ispisao uvredu za
glavnika, logomjk gorovo č sa stolca, ali kad
je majo pažljivije osmotrio nadzomikovo ravno-
dušno lice i držanje, shvati da je ispao budala.
273
.- Jere} ustavi se malo, de! Stani, takvog te volim!
Ova crta nam ć da zamislimo kojoj sorti
pripada naš protivnik i da fi tim II vezi š č
dvije stvari. Prvo, ovo nisu pisali polupismeni ljudi,
niti kakvi jebivjetri, ć č osobe, potkovane
od glave do pete."
- Jebi se! - prasne Trtica još š ć prevaren.
Jebi, ne jebi, ali ja ti otvaram č - jedna varnIca
kresne u zjenicama Hade š ć Smiri igru,
danas živci č o mnogim stvarima, a ne taj
lvoj samokres na kaišu. U crti sva tajna - ne
ć se na logornikovo
izvadio cjgaretu jz kutije,
i stavio na donju usnu. Kamo ć da su to
b.t. djeca, ni po muke I Lako bi se to
je tu uvredu napisao kakav besposlen,
č ili onaj što obigrava oko vagona sa
ć i kuvka po č E, nije, brajko! To
djelo promišJjene
t
osobe koja č zna
šta č - gotovo presretan može dr1ati intelek-
tualne pridike ovom bukvanu II uniformi, tat){)rnik
s užitkom ispuIitao č dim kroz obje noS-
mce,
- Ti samo o crti, daj ti meni ime i prezime, aru:e"l,
a ne tu crtu. Šta imam od te tvoje crte?
- Crta govori ć jezikom. a ti tražiš
prezime. Nisam ja Bog da ti sad na sat,.Illl p(}tm1m
ilegalu I
T .bornik žestoko otpuhnu dim i zapazi kako
na logomjkovom licu uhvati nevoljka grimasa.
274
- Pisac tih slova č i odmjereno upotrebljava
pravopis, jer ako se zadubimo U parolu "Poglavnlk
č sjn". onda ga valja tražiti medu vrlo
menim ljudima, a i to ć č nešto. Imamo prvi
orijentir kamo da upravimo naše noseve j naš mo-
zak. Druga je stvar što mi ne znamo odakle č j
na kojoj je stanici, oprosti, na kojoj je postajj na-
P1Slll10 to što pik ..
Logoonik je nekoliko trenutaka gledao ispred
sebe, a onda pokupi fotose i otpuhnu:
- Šta biti ako fl ovom č doglavnik?
- ć što bude! To mu se mera ć
ramenima tabomik Ali, ja imam rješenje za to pis-
karanje ilegale. Svc ima svoju protivrežu u poHtici,
Jere. Samo valja malo ovako: ć ć ...
- oti š opet o toj crti na vagonu? Ta crta je
veprov prdež za mene
l
eto ti što je!
- Polako, Jerkane, potako - pritiskao je dlanom
nešto u vazduhu tabomik. Što bi ti rekao ako bih ti
ja sad ponudio š za to piskaranje i ko bi to
mogao č Sta š a?
Logomiku se zatcgoše vratne žile: da Ji je dobro
č on zna ko je napisao uvredu na č pog-
lavnika?
- Je li ko iz gimnazije? Kazuj, krvi ti svetih
č  
- Postoji osoba koja bi to mogla napisati ti ovom
gradu.
T.bornik je ",d posve hladnukrvno vladao i Je-
rom Trticom, i logorom, i ustaškom vojnicoUl, i ko<>
275
tarom i pljuckao s visoka i na doglavnika od kojeg .
je strepila č Kotarska oblast i Popunidbeno '
zapovjedništvo.
Je jj ti to mene podjebljuješ?
- Postoji osoba koja bi to mogla našvrljati. To '
tvrdim, ne podjcbavam - u glasu Harle š ć
sad je bilo nešto nalik na ć ž đ
- A ko dc reci!
- đ eto ko je' Ludi Hud.m! On je kredom
ispisao na vagonu dok je voz stajao II stanici "Po-
glavnik - č sintl, ć š li me što zborim?
Hado š ć pritisnu ostatak dogorjele ciga-
rete u pepelnici
- Ti, Jere, tražiš krivca, je li? Dabome. ti Sl
izvr!na č vlast i ti moraš ć krivca, č
stagniraš, je li? Po gradu se ć šire č kako nam
vlakovi prolaze ć č propagan-
dom, je Ji tako, ili nije? E, vidiš, tu smo! ć  
kriVca, pokazate! svoju revnost i ć je li
tako? Jest, dabome da jest! ć š onima što
no. tebi iza đ kezc žvalje zbog te škrabancije o
našem poglavniku. Ima ih, na pet ruku ne bi stali. Ti
ć š uhvatiti krivca ... zapravo. on ć dobrovoljno
priznati da je na vagonu ispisao ono što je napisao i
ti ć š to objelodaniti da svi č i vide, Može se j u
tisak dati. E, sad da vidimo ko je tu osoba što se
drznuia da napiše takvu uvredu izvan svakog
zuma? Ko? Budalal č budala, a budaletina je
niko drugi ć Hudam i on ć se keziti i kimati
glavom i upirati prst u sama sebe. grad pozna
276
ludog Hudama, ti si ovdje odskora, ti to ne znaš, je
li'? Kapito, Jere? D07.ovi se, šta č š ko stidljiva:
nevjesta! Kapito!
Logomik se sav ć osovi na Doge.
kako to ... ovaj, pa taj !ludom nije školac-
jedva protisnu,
.- Nije školae?! I te kakav je on ć
Jere! on je od silne pameti i pobudalio! Taj ti
Hudarn bolje zna astronomiju nego direktor gimna-
zije doktor Raušinberger. on zna na č zemlja
stoji, ali to nas ne zanima. Hudamje od silne pameti
pobenavio, to je fakat. i to upamtit Budale ne mogu
poludjeti, pamelni polude!
-I onda, šta da kad uhapslm tog Hudama'!
- TrtiC{l se sve vjše zagrijavao za taboIDlkov'U ideju
svaljivanja krivnje na osobenjaka Hudama.
Kako dalje?
- Fino! Prvo ć ga obradit da dobrovoljno
prizna, a ti onda razglasi da je ć č
pogrde na č poglavnika. Slušaš li ti mene što ti
lborim, Jere? E, kad to sprovedemo. onda ć š ga
nekoliko puta vezana i /oi plakatom obješenim na
prsima provoditi ulicama da ga svi vide, Kapiraš?
Suditi mu ne možemo, lud je, to svi znaju l ako ga
pustiš nakon dan-dva, đ ć na ugledu i
nju. Jasno?
,- Jasno je meni - č Jogomik - ali, šta ć biti
ako se prokljuje? ć to je fakat!
Ima i tome IlJeka ti našoj apoteci, Jere - pri-
brano č tabomik. Neka ga ooda pojede ć ili
277
neka ga neko sutradan đ II rijeci? Zar to nije'
ć ć Jere, kako dane. Svašta sc, žiVu
i neopreznu č može dogoditi. ć ti, moj
Jere, nema svjedoka, je li?
II
Ko je ludi Hudam?
Nikao je u sreskom mjestu još davno, J
nakon povratka srpskih trupa sa zapadnih granica
U gunguli prevrata i slave, još dok su vojnici
ć na otvorenim vagonima mahali ša1ren;m
č ć i dok je voz nakratko stajao II stanici,
su mještani darivali ć oslobodioce, i on
ko zna odakle izmigoljio iz č voza i č
u varoš.
Dok se nova vlast smještala u još ć [ot:elje
bivše austrougarske uprave, na Hudama niko
ć pažnju, a pogotovo nikome ne bi palo na
pamet da otkriva č njegova karaktera.
Zato se niko živ ne ć kad je zakupio nal,uiit"'Dti.
radnju pored ž č stanice u kojoj se
prevrata nalazila otkupna stanica vune i č
ža, niti kadje došljak unutra ubacio  
pak kad je doveo majstore da č zidove
prozore. Tu je on namjeravao otvoriti č
onim rijetkim mještanima što su živjeli u blizi •• !
nekadašnje otkupne stanice objašnjavao je da ć
biti nešto što oni nikad nisu vidjeli jer ć se
šišivanje i brijanje, umjesto makaza i britve,
ljati ć ć Taj izum je posve nov i
278
ga je č i kao ć tajnu donio iz Č
č kao poklon nekog mudrog Jevrejina iz Praga.
Nekima je otvarao sanduke i pokazivao du-
guljaste galone s ž č vodicom, koja izmi-
ješana s drugom, zelene boje, jednom iz onih mno-
gobrojnih staklenki što su đ bile II sanducima,
kao rukom skidati č s bradurina i zapuštenih
frizura.
I upravo kad je radnja bila č a prozori s
dva široka krila utisnuti izvana II zidove i kad su
majstori završili unutrašnja đ li gradje,
kao da ga je davo bacio li zembilju, stigao đ
č i Hudam je nekoliko dana s njim provodio
č vrijeme II hotelskoj sobi, tako da se najavljeni
č salon č pretvarati u vježbaonicu crne
magije. Zagrijan za nove, č vještine i uhva-
ć na č ć đ č Hu-
dam je od njega otkupio sijaset rekvizita, č š od
crnog sakoa i prugastih č pa do č pru-
ć i visokog, svilenog šešira iz kojeg ga je bivši
vlasnik č kako ć vaditi č i bijele go-
lubove.
Hudam je danima i danima sjedio na sanduku u
radnji č ć debelu knjižurinu Crne magije koju
mu je ostavio ć đ č Kad bi mu dodi-
jalo sjedenje u salonu, izlazio bi s knjigom pod
pazuhom i satima šetao pored rijeke, sve dok jed-
nom, zanesen č nije strmaknuo s ohale u
vodu.
279
Rezultat tog napornog č crne magije
iskazivao se kasnije na Eludamovom ponašanju;
razgovarao je sam sa sobom, zastajao bi II hodu i
okretao glavu kao da osluškuje neke glasove. U toku
dao. po nekoliko puta je u žuti poštanski sanduk
mnnoljio neke č č i tek tada su ljudi •
š ć č ,,,gledati tog č nezna-
nog č Ispod širokjh prozora njegova salona '
stalno su se prikradala i vrzmala djeca, ć
starijima sve što su vidjeh ih izmislili. Njima je taj
č č bivao JOš č o1kako su ga
vidjeH kako stoji na sanduku na jednoj nozi pok ..
riven š č s koje su treperile bezbrojne, zlatne
zvijezde.
Za Hudam. se tvrdilo po gradu da nikad ne spava
i d. se ć pretvara II sovu. Jedni su se kleli d. on
ništa l ne jede jer iz njegovog dimnjaka Diko ni .
jednom nije zapazio ni najtanji pramen dima. za
prvu tvrdnju nije bilo č dokaza, izuzev što je
cijele noel Ž01jrkalo svjetlo ispod zavjesa na pro-
zorima njegovog salona. Šta se č druge opaske, tu
se doista moglo naklapati svašta Navodno g'd je
pekarski šegrt Cal.menta vidio kako jede suhu krav- ,
lju ba.1egu. ali kako to nije bilo dovoljno uvjerljivo
ni blisko normalnoj pameti, jer niko ni u bunilu
nikad nije vidio bilo koga da jede kravlju balegu - ,
radozna1ci su radije prihvatili vijest kao posve mo-- ,
ć da Hudamu vile donose hranu i spuštaju je
direktno kroz dimnjak na krovu.
280
Hudam je svakog dao. postajao osoba na koju
sve više motre i uhode svaki njegov korak, pa je sve
č bio tema razgovora. č o njemu su išle
dotle daleko da su mu pripisivane natprirodne ć
l 7"tO su odoekud č prošlogodišnju sušu l
njegov susret sa župnikom DupiIom kojemu je
Z\jezdo711anac u prolazu rekao:   č ne
mjerite što ne dolazim na lUise:, ali sutra
imati kišu. tt I doista, kad niko ni naslutiti nije mogao,
kiša je iste ć č padati, i to tako štcdro kao
nikad do tad •. Zbog poplave te godine od ljetine nije
ostalo ništa, aH Hudamovo č nije zabo-
ravljeno.
Ogrnut svojim kišnim m3ntilom, da II je bila zima
ili ljeto, s leptir mašnom pod bradom i crnom knji-
žUflnom ispod pazuha, on je č obilazio okolna
prigradska naselja i ljudi su ga rado primali, č
oni što su II njemu zamišljalil zbog svih onih č
č što zna na č nebeski svod stoji. Ti
priprosti ljudi, č svakojakim :tlvotnjm ne-
ć i gladne duše za ć i bilo č što bi im
bar ti podsvijest unijelo nadu da j za njih negdje na
ovom svijetu postoji ć radosna života, po-
stavljati su mu svakakva pitanja i on im je strpljivo
objašnjavao kako oko njih svukud lcže novd, nakit
i hogatstvo samo im se valja priviknuti vještini da
to što teži nadohvat ruke poberu i uživaju, Za svoje
savjete nikad nije uzimao ništa i tu jc i nesvjesno
podizaO svoj ugled kod pripmsta svijeta, Jer i kad bi
umanuo II ponekom đ iH savjetu, ljudi su
281
preko toga prelazili, ć da sve što nije pla-
ć nije zlonamjerno ni propalo.
Pred rat je Hudam postao sumnjiv sreskom č
niku ž ć Policajci su nekoliko puta upadali u
njegov salon i vIŠiH pretrese, ali nikada nisu našli
ništa opasnog i surmliivog po poredak i državu.
Svaka č Hudamove radnje i nastambe II
gradu je ć šaputanjima i Žlnirkavim ne-
povjerljivim pogledima; govorkalo se kako je Hu-
dam č špijun i da svake ć kad č grad
usni i pijetlovi ne č kroz žicu iznad
oluka kojiko dnevno vozova prolazi kroz željez-
č stanicu, da Ji II njima Ima ili nema vojske i
šta se dešava u kasarni pored kupleraja i
gdje se nalazi barutana i vojno skladište opreme. Da
je to č zar bi badava svu ć tl salonu gOIjelo
svjetlo?
Hudam, đ ništa (} tome nije znao pa zato
nije ni pokazivao hjlo kakvu niti pro-
mjenu u č svog ponašanja. Upade PQlicije je
uzimao kao drage, č posjete č vlasti
i jednom kad su policajci on je njihovom
predvoclniku, vodniku Bari Kesniku poklonio b0-
č s onom ž č vodicom da njom trlja tjeme
tri puta dnevno uvjerivši ga da ć mu kosa biti i
š ć i talasa <tija. Kad bi ga neko od radoznalih
mještana presreo i upitao šta su policajci ponovo
tražih u njegovom salonu, on bi se osmjehnuo i
kazao: uTrm nekog vraga kojeg su izgubili."
282
Tek kad se š č da je Hudam č č
s minareta ako mu muje-,dn jusuf-efendija Taba-
ć to dozvoh. ljudi se zapitaše je li s njim sve
č ali objašnjenje je ubrzo došlo Hudam namje-
rava isprobati č napravu sa krilima kako bi
dokazao svakome da i č i bez aviona može
letjeti kao ptica!
Iznova je njegov salon postdO mjesto odakle su
se širile č č Mnogi su ulazili i 05-
č   se da on zaista posjeduje krila i da je
č jedan zid iscrtan krivim i pravim crtama, ali
kad je sve bilo spremno, mujezin se predomislio i
pažljivo, da ga ne povrijedi, rekao mu kako minare
nije baš !lllj7.goclnije za te akrobacije i da se ako baš
želI letjeti kao obrati župniku i č s crkve-
nog tornja ili pak s dimnjaka tvornice tekstila,
oko akrobacije sa džamije došla je i ti
sresko č pa je vlast još jednom poslala
civilne agente da izvrše dtltaljnu č i us-
tanove šta jest, a šta nije oko tog Hudamovog pro-
Jekta. Agenti su marljivo pretražili oba krila od
š č 1 masnog papira kojim domaclce uvezuju
gajone sa turšijom, Ustali su od prve do zadnje
stranice onu crnu knjižurinu l sve što je bilo ispisano
rukom ili ali ponovo nisu našli ni TOr-
č sumnjivog po državu. Zatim su zasukali ru-
kave t otvorili limena vrata na dimnjaku jer su
vjerovali č da bi tu možda mogla biti
smještena kakva naprava kojom se vlasnik služi u
nedozvoljenim,. opasnim rabotama, Gurali su ruke u
283
garež i prašinu i opet imje rezultat bio ravan ništici!
Jednom od agenata je sinula ideja da zaviri pod
daske poda pa su sve do kasnih popodnevnih sati
porili podnice i boli šipkama zemlju ispod njih.
ć zime Hudarn je đ ispod mosta kako
sjekirom razbija led i kupa se u rijeci. Nešto kasnije
č se da hrani golubove rižom i da je bez udice
uhvatio ć ribu koju je ikad ijedan ribolovac
uhvatio na udicu. Ribu je poklonio pekaru Hajmu
jer je bio petak - dan kad Jevreji smiju jesti riblje
meso.
S ć se odigrao č č o ko-
jem je kockar Samija ć č još dugo vremena
nakon što je Hudama nestalo iz grada. Kockar se
kleo u oba oka da mu je Hudam pokazao iskrzan,
č papir, onakav na kakvom se č izra-
đ fotografije kod mjesnog fotografa Steve č
ka i upitao ga: "Vidiš li?" "Štali - upitao je kockar
Samija jer je pred č gledao prazan i iskrzan
karton. "Zagledaj se, stisni malo č   tako! Eto, sad
sigurno vidiš? To je moja ljubav i moj život. Jesi li
ikad išta ljepše vidio u životu? Priznaj da nisi!"
Hudam je držao posve izbrisan fotografski papir
koji je vjerovatno nekad, pitaj Boga kad, i pred-
stavljao č fotografiju po č se č tek
zamjetno za oštro oko nazirala kontura nejasne boje.
"Umrla je" - č je kockar Samija da mu je to
rekao Hudam. "Vidiš li ovaj osmijeh, ove č   lice i
kosu? Umrla je prije trideset i jednu godinu u Pragu
284
i ja svake ć samo u ovu sliku gledam, milujem
Je ... "
Hudamje tad pred kockarem Samijom zaplakao,
a ovaj je - taj č kockar od Pešte do č  
č koji je znao dok bi trepnuo neko okom
č bez ikakva bilježenja koliko košta trista
deset hiljada komada jaja ako imje cijena dvadeset
i pet para - dakle, takav č i vještak je ponovo
zirnuo u onaj papir što gaje držao uroci i, za
strašno č   on je doista ugledao kako se sa
papira najednom pojavljuje lik prekrasne, č
djevojke s nujnim osmijehom na licu ...
Tog ć u grad su ušli Nijemci i svi su se
sjetili Hudamovog č da ispred zgrade
Hrvatskog doma svirati č kapela limene glazbe.
Nakon rasporeda trupa po podne je baš pred tom
zgradom svirala limena glazba č borbene
marševe.
Isti policajci, što su nedavno po nalogu sreskog
č vršijali po njegovom salonu i tražili kom-
ć materijal i sad su, izmijenivši samo
oznake na kapama, ponovo kuckali po zidovima i
slušali naperenih ušiju ć li se iz kakve skrivene
šupljine pod malterom odazvati kakva jeka da su
č pronašli ono što dugo traže - skrivenu
radiostanicu preko koje Hudam šalje podatke Engle-
zima u daleki London!
Njega su đ prvima ustaše privele u nadzornu
službu kad su đ novinskih stranica "Hrvatskog
lista" đ č leci, ali sve se završilo
285
saslušanjem s nekoliko škrti h bilješki koje je <lje-
đ Taki kasnije bacio II korpu 7-3 otpatke. Tak-
vom ovlašnom saslušanju doprinijelo je da se rag..
predu nova đ kako je Hudam ujutro osmog
aprila p=luhitrio inženjerijski vod bivše jugoslo-
venske vojske l presjekao kablove na ć š
mina ispod betonskog mosta. No tu verziju đ
nikad nije prihvatio kao č i odbijao je bilo kakov
fll7govor o toj temi. To jc, naravno, podgrijavalo
u\-jerenje II gradu daje on baš ta tajnovita osoba koju'
su vidjeli Cigani onog kobnosjutra kad je baterijska
sklopka li napravi za paUenje mina krenula uprazno,
a most ostao na svom mjestu gdje jest
Hudamovo đ II nadzornu službu
nje na slobodu stvaralo je nova đ i
sanja. Navodno je taj putez uSIaške vlasti ..
trik kako bi Hudanl bez ,,,,,,iranj'ljudi mogao okolo
njuškati za ć redarstvo. Bilo je ovakvih
č Ludi đ nije lud ć se pretvara
prvog dana i da je on č agent i
istog č

nakon što su saznali da je r:
saslušanje u logor. intervenisali izatoje
brzo puštenl Navodno, Hudam je č
davanja varoši Njjemcimajavio gdje se nalazi hote)
tl kome su bili smješteni OfICiri, a kako je hotel
II hlizini njegovog salona, oni su s  
š ć pogodili upravo gornji sprat te
jednom jedinom bombom! Toj verziji pridodao
neko i č da Hudam č kao pravi Švabo,
286
govori č j da se je prije rata družIO s Rudol
w
fom Rilom, kojije sada voda ć Kultuthunda!
Zhog svega toga sad pred njegovim ć
više nije bilo č niti mu je ko na ulici prilazio
da s njim č Ljudi su se plašili ludog Hu-
dama. Umjesto dobrohotnosti. krenuše nove č
ali sada s prizvukom č
- Je U, Boga ti, pade li nam kad na pamet da sc
zapitamo od č ta budala živi kad ga niko nije
vidio da bilo šta radi izuzev što iz dana II dan izvodi
majmunarije?
- E, ta ti je na mjestul - kimali su 7.abrinuto
glavama i svako je na svoj osoben č zamišljao
ludug Hudama kako broji dukate i napuleoodore,
preJistava kad se duboko ć č marke i
ustaške kune. Poneki od njih, razigranije mašte i s
manje rezona zamišljali su ga kako 1Z jednog od onih
sanduka li salonu što ih Je č još prije
trid(""Setak godina vadi tajne pretince od kovanog
Ž đ pune nakita i dragog kamenja, odvaja ih i
prodaje Boga pitaj kome i gdje ...
č jet bilo je dana kad bi Hudama najednom
nestalo i niko ga sa ć njje mogao ć ali
to se u prijeratnim vremenima nije uzimalo zdravom
razmišljanju, ali sadje i to bio ra7Jog više tvrdnji da
Hudam nije lud ć i tc kako pametan, promlšljen i
opasan č  
Kad su ga ustaše uhapsile, nakon što je II stanici
otkriven vagon po cijeloj dužini su bila ispisana
slova "Poglavnik - č sin'\ u gradu je to bila
287
prvorazredna sen7.acija. Ujutro su ga dvojica ustaša
s puškama o ramenu provela kroz sve ulice i svako
je na njegovim prsima mogao vidjeti komad kartona
'na kome je pisalo: "Ja sam đ poglavnika!"
Ljudi su bili zbunjeni i posramljeni, č oni
što su,šaputanjem širih č kako je Hudam opasan
č i doušnik. Opovrgnuta su mišljenja da je on
č agent, ali ko je Hudam? Sad
pravo aJi zagonetno pitanje, na koga nIJe hdo m.'?""
ć ć odgovora, ali kad je Hudama, dan pnJe
doglavnikova dolaska na č miting, nestalo,
ruko nije mogaopretpostaviti da su ga ustaše ć
transportom s još tridesetoricom č i
bovljaka otpremih u ć u logor IZ kOjeg nlJe
bilo povratka.
Nekako potkraj rata kockar nad kockarima S.-
mija ć je č da je. ć ć se č za. prvog
svitanja. vidio na svoje Č kako Hudam Ide po
ogradi betonskog mosta.
za veliko - svi su mu vjerovali. ..
288
MANUET! GOLUBOVI
Kasno tt je. sve, starkelja! Okasnio si sa. za-
dušnicom. - dobacivao je redovito kapo dok bIon
s mrvicama kruha pokupljenim s klimavih b!ago-
č stoinva, š ć i pogrbljen u đ
ma, izlazio na š č pn:'stor za PT?zivku da
nahrani golubove što su po krovoV1ma logor-
skih barak •.
Starac Malmet jc svakodoevno trpio podrugljiva
bo<kanja tog surovog č koji je nadzirao ba-
rake j blisko đ s upravom logora. Njemu Je
žestoko smetalo što č ć s toliko pažnje brine o
pticama pa je podgovarao i svoje ž j cin
v
karoše da i oni ismijavaju č č pažnjU prema
pticama.
Manuetje ć navikao na te svakodnevne č
ljke. on hrani ptice ć dvije godine, od prvog dana
kada je u beskrajnom dugom transportu za stoku
dotjeran II logorske 7.ice. On nije
niti se upuštao s logorašima u   on Je
neprestano bio zabrinut i č l. S11
ga upisivali u č knpgu. š ?O
tjemena ili odvodili na kupanJc- onje odbtJao bllo
kakav kontakt i zbog toga su se mnogi pitali: kakav
je taj č č ima li jezik. umije ll, č li?
č se pitao i đ Basera, ofic1rkollJ1Ckog puka,
č ć prvl susjed što je spavao na drvenom kre-
289
vetu iznad ležaja starca Manueta. Zbog č taj
vražiji starkelja ne odgovara na njegova pitanja? Taj
italijanski oficir, živahan i č   koji je u afektu
ustrijelio iz revolvera svoju ljubavnicu Zinu, sestru
visokog civilnog funkcionera u okupiranoj Dalma-
ciji, č se što Manueta ne zanima njegova lju-
bavna drama. On je svoj č na stotine puta
č s kim god je stupio u razgovor i zato muje
indolentnost tog vražijeg starca išle na nerve. On
jednostavno nije mogao razumjeti svog prvog kom-
šiju u baraci broj sedam, nekadašnjeg sudiju Kotar-
skog suda II mirovini, da ga, ako ni zbog   onda
bar profesionalno, ni č ne zanima njegov
ljubavno-kriminalni č ubojstva.
Naravno, Talijan nije mogao č razloge te
šutnje, ali da je bio upoznat da je Manuet nasilno i
bez ikakvih vrijednih razloga jednostavno pokup-
ljen sa ulice u raciji nakon paljevine italijanskih '
kamiona i da je otada u njemu pukla i ona zadnja,
nevidljiva nit kojom je č bio vezan za ljude,
zasigurno č kapetan Basera ne bi imao takvo
mišljenje o njemu.
Za Manueta su, nakon hapšenja i đ II
logor, svi ljudi - i oni što su mu č sudili, i,'
oni što su ga sproveli u ovaj vražiji logor, pa i ovi s
kojima je bio đ živjeti i trpjeti š ć suro-'
vog ž č života - bili samo blijede siluete
onog svijeta iz kojega su ga nasilno otrgli i doveli
ovamo. Eto, da je bar malo o tome znao č '
kapetan đ Basera, on nikada ni jednim č
290
svog ć ne bi đ ponašanje penzioniranog
sudije Manueta Savantelija.
U nedostatku tog nasilno prekinutog dodira sa
svijetom oko sebe, č ć je bila nužna makar
kakva-takva zamjena i on ju je našao u pticama. S
njima je do mile volje mogao šaputati ć im
krušne mrvice, tepati im i radovati se. U č je
ptice mogao posmatrati samo iz daljine, a onda, kad
su se golubovi na njega navikli, kad su dobro č
kakav je, što želi - i to sve nekim svojim č
instinktom - č š da mu se č i da bez
zaziranja zoblju krušne mrvice s njegovih dlano-
va. To osvajanje ptica i njihove naklonosti za djedicu
Manueta predstavljalo je težinu neke posebne, in-
timne pobjede. Bili su to, ustvari, inepojmljivi
momenti II kojima je on, č izgubljen II hrpama
jednako odjevenih logoraša, istih izgleda i pona-
šanja, bio svojevrstan izuzetak, č   onakav kak-
vim je bio prije ove ć u koju su ga uvalili. Pa
I č što svakodnevno za njim č i podsmje-
huju se njegovoj brizi za golubove uz zlurade prim-
jedbe damu "je kasno da svom sudijskom poslu traži
oprost zbog č presuda" - on je to sve pod-
nosio, a ponekad muje ta pozornost okoline možda
i godila. Takav stav je bio neki njegov č č
i izazov logorašima koji su bili i đ i snažniji od
njega, a to je opet po njemu bio siguran znak da on
ne pripada ovim surovim uslovima.
č đ njega i okoline dešavala
su se prve godine rata kadje u logorima i kaznioni-
291
cama biJo koliko-toliko hrane, ah kad se rdt uW"",
obroci se č š umanjivati, tako da je starac
nuet s teškom mukom, ć sc s gladnim č
logoraša i njihovim prijetnjama. jedva prona1azio :
mrvice za svoje golllbove. Sve što bi prikupio moglo :
je stati samo ujednu č šaku, a i to malo kruha
ć je ponižavanjem j psovkama, aH sve bi to on
brzo zaboravljao bi se našao napolju, u društvu '
svojih ptic •. ć kao da razbacuje biserje, starac
je ć ptice vodio č da svaka mrvica dos-
pije do gJadoih ptica.
- Matori, kad si ć tako duševan, zašto onda tim
posranim pticama ne dadneš svoje sljedovanje kru-
ha? Zašto nam sc motaš ispod n<>gu i skupljaš naše '
mrvice? - vrlo o1hiJjnog lica i oštrim glasom mu je
priprijetio dežurni kapo II trepezariji, tako da mu je
Manuet mogao izbliza vidjeti ZlIkrvavljcnc bjel ...
č č Nemoj da te više vidim kako semotaš ispod
stolova, č ć te poslati do stotinu vražijih vra- .
gova!
č nekIm nemirom za
binu ptica kojima se obavezao po nekom prešutnom
dogovoru osigurati bar desetinu od one nekadašnje
č mrvica kako bi preživjeli, djedica Manuel
je č da od svog doevnog obroka kruha odvoji
jedan dio za golubove. č i sam je osjetio da
mu pola č kukuruznog kruha može biti do- '
da preživi. npa, ako ć pravo, ja ne radim
mnogo, ć svaku kretnju na najracionalniju
mjeru i zbog da strahujem" A i s tim nitkovIma
292
što mi prijete nedu imati više nikakvih nevolja. Da,
tako ć biti najbolje!! - sam se sašaptavao ž ć
otvoremh č pod daskama iznad sebe na kojima
se neprestano vrtio u snu č oficir Basera.
Danima bi ć na dok su golubovi oko
njega, II talasima, i sami đ smanjivanjem
logorskih obroka hrane, padali i č pre-
tražlvali svaki busen trave, Manuet je preživljavao
nešto što nije biJo shvatljivo ni Talijanu Baseri, ni
ostalim logora.<iima. Ve1.a.ne za tavan logorskih ba-
raka i upravnu zgradu č od betona. price su
jedino bile ć na logorsko dvorište, za pro-
zivni trg i za mali, improvizovani park s nekoliko
ibkrivljenih klupa. Za golubove što su se izlegli na
tavanima i oiucima baraka i koji su upravo na ovom
strašnom prostoru napraviH svoje prve probne
tove - za te ptice drugog životnog prostora i nije
bilo. One nisu umjele poJe1jeti u polja preko visokih
zidova, zalepršati prema rijeci ili prema nekom dot-
gom jzvorištu na kome bi i lakše i brže mogle ć
do hrane. Zbog svega toga se i na njihovim tijelima
č ogledati č   ć č život logora. S
dmge strane, zbog upadno smanjenih dnevnih
ka jela, logoraši su kao ostrvljcni kurjaci, zažagrenih
č i ispijenih lica tumaraH za vrijeme obavezne
šetnje ne bi II našli krumpirove ljuske ili davno
zaturenu koru slanine još iz onih, boljih dana. U tom
hezizlazu mnogi od njjh, č oni što su radili
na težitn č poslovima, okrenuše svoju pažnju
prema golubovima. Po zabitim kutkovima logora
293
kuhali su ih u starim limenkama Ionako s kostima,
samo površno č š od perja, gutali kao
rednu zaStru i nasladu.
Starac Manuet je s užasom utvrdio da je u njego-
vom jatu svakim danom sve manje goLubova. Nije
više medu njima biJo onog krupnog, bjelovratnog .
goluba, ni onog s prošaranim krmma, niti potpuno
bijclog ljepotana što se najupornije jagmio za
cama kad jhje hranio. Manuetje, ć
ptice, č upoznao svakog posebno njihuve
odlike, broj u jatu, koliko je bilo starih, pa i one
što bi ko zna odakle 7",lutali na krovove logorake
upravne 7.grade ili na barake II kojima su logoraši
spavali
I sad, nakon tog ć i napasti, kad su ptice
postale meta č č i gladi. jato sc svak1m
danom smanjivalo. S teškom č II duši, mož.-
da jednakom č što ju je osjecao zbog svoje
sudbine i č č je bio ć da bilo
šta poduzme i odbrani golubove -- svoje jato koje
mu je biJo nešto najvrednije na svijetu, nešto kao
neka spasonosna nada ili svjet10st što mu je
grijala dušu, Bio jeto njegov golemi životni gnbitak.
i on se tome morao suprotstaviti, ali č Kako?
Kad hi nekom od logoraša pokušao gowvo mole"
ć glasom iznuditi bar malo ć za ptice - da
je to što se č s jadnim pticama pravi č ovaj
iH onaj od mnogih kojim bi upravljao svoje molbe,
odmjerio bl ga krvavim pogledom: "Pazi, pazi. pa
ti; stari vraže, imaš jezik? Cuj č č ako ne zatvoriš
294
taj svoj prokleti jezik, mogao bih i tebi zavrnuti tu
č šiju!"
I šta se tu moglo č - pitao se. Da se obrati
č oficiru Baseri, jer je znao da on irna
upliva na upravu logora? Da, mogao bi, ali on
upravo č u tamanjenju ptica!? Ustvari, onje
prvi č taj odvratni lov, č fuj! Ne,
nikako njemu ...
lj jatu ptica starac je imao i svog goluba-mi-
ljenika i ni sam nije znao 7.hOg č je izdvojio tu
pticu od ostalih jer je nastojao da sve voli istom
ljubaviju i da se II svakoj brine s podjednakom
pažnjom. Nije li njega i7.dvojio zbog kadifllStib č  
ea ili zbog sjajnog, pepeljastog pelja, ili možda zato
što mu se taj golub prvi stnnaknuo s krova na
ispruženu ruku? Zato je on toj ptici kriomice od
ostalih, pa i od samoga sebe i vlastite savjesti.
vajao mrvicu-dvije više pa je i ptica izgleda to č
jer je prva č bi se njegova pogrbljena
prilika pojavila na prozlvnom trgu izmedu baraka.
č ć je dugo promatrao njegove č kljun,
osluškivao i ć kako taj grumen perja dr-
hturi u njegQvoj rucL PrijateJj!ttvo č i ptice,
provjereno na najvitalnijem dijelu njihova zajed-
č trajanja - na onim mrvicama kruha što bi ih
golub dobijao od Manueta i obratno - na pitomosti
j dubokom, iskrenom i nCl.amjenjivom povjerenju
sto ga je on kao najdražu nagradu dobijao od ptica,
To je u danima totalne gladi u logoru doseglo naj-
ć i č razmjere. Kao da su i starac 1
295
njegov golub-miljenik shvatili da više ne mogu
jedan bez drugQga i da im je dodir preko ispru'=
drhtave ruke s nekoliko mrvica kruha sve što i
jednom i drugom preostaje. Oni su se te č
prisne ve?.e č držali.
lJmjestopolovicekruhastaracje sada, u najtežim '
trenucima izgladnjelosti. pticama. a posebno svom
golubu, davao gotovo dvije ć tako da je od
posljedica slabe l nedovoljne ishrane jednog jutra
ostao u baraci ć i odrvenjeJih udova.
&lg dana
t
kad je s naporom izašao. u prorijedenom '
jatu nije bUo njegovog mj benika. č s ne-
kim nadljudskim naporom, obilazio je
okolo kao lud j pitao svakog za svqju pticu. J..o...
š posebno č oficir Basera, mislili su da
je s njim gotovo. Ipak, na ć on je svoju pticu
ugledao -bilaje iza dimnjaka glavne zgrade i teško
se kretal. po krovu. č je bilo - kažnjenici su
golubu slomili nogn. Starac jc pedigao raka i
nuo njome nekoliko puta, onoliko koliko mu je
snaga dozvoljavala. Mah"" je kao utopljenik, kao
osoba koja na horizontu vidi nešto sasvim drago i
blisko. Ptica je na č prepeznala tu peraka .
i č je nespretan, težak luk imad njega, a 7.atim
se ć spustila na travu, č tamo gdje su se
č susretali,
"Što je bilo
u
- - šaputao je. "Šta su tl č dušo,
šta? Slomili ti zlikovci nogu'i - nastavljao je i usput
vadio iz č ć č mrvice kruha. Ptica je
proždrljivo, kao nikad do tada, kljucala kao da je po
296
nekom tajnovitom č upoznata da mora jesti što
više ako misli preživjeti tešku ranu na n01i I starac
je shvatio da je u tome spas njegovom golubu pa je
odustao da hrani preostale, rijetke golubove iz svog
jata. Teška srca č se: sada niko nije važnijj od
ranjene ptice i da za nju mora č sve mrvice
kruha. "To je sad na:lvaŽ11ijc) tako moram i nikako
č   - šaputao jc dok je ž ć na daskama
slušao snažno hrkanje kapetana Basere.
Narednih dana starac je kod goluba zamijetio još
jednu osobinu koju do tada golub nije ispoljavao;
ptica je postala agresivna 1 žestoka, Uuta i č
raspoložena, Tukla je sve oko sebe, zaskak:ala se nad
preostalim golubovima., ć se za svaki ć
kruha. Pri lome je gubila iz vida da su te ptice njen
rod, isto jato. Rana je. za divno č brzo zacjelji-
vaja, ali golub je ipak ostao na lijevu nogu hrom j
otada ga je starac prozvao Šepavkom. Na tu ilgo-
vorenu č ptica se navikla j č bi je njen skrbnik
izgovorio, golub bi č kružiti iznad njega,
Jednog dana SC Manuet zbog ć mini
w
muma ishrane, razbolje. Oficir Basera izvijesti kapa,
ovaj upravu logora i na tome se sve završi. jer oni
ni!iu mnogo marili za jednog starkelju, kojemu su
lonako izbrojani dani i 7.ato nisu ni prstom mrdnuli.
Kao da su SVJ željeli da se riješe ć ludog
starca, ali on je stiskao zube. Znao je da su preostali
golubovi potpuno prepušteni svojoj sudbini i glad-
nim č logoraša. ć l izgjad.!\ielost, a za-
sigurno i godine u koje je zabasao sve je to
297
prikivalo č tijelo za onih nekoliko dasaka na
  Jedne č kad su ć mislili da je starcu
stopostotno odzvonilo, Basera mu donese u limenki
malo tople juhe i starac je posrka zatvorenih č
ć je s maha na mah kako mu se na č
snaga ć i kako mu kroz tijelo struji 1 juriša. krv.
Ukus te supe je bio blag i snažan i ta topla vodica
bez ikakvog č i sadržaja podsjetila ga je na
ć   ć juhu koju mu je žena služila ljeti u
malom. natktonjenom hladnjaku ispred ć
Sutradan, za golemo iznenadenje, Manuet je po-
lahko i oprezno tzašao na š č prostor za
prozivku i č da traži pogledom svog šepavim,
ali njeganij. bilo. Nije bilo ni drugih ptica. Krovovi·
su bili goli. pusti j beživotni. Izgledali su još š
je nego ranije. Dugo je da spazi malu pepe-
ljastu grudvu na jednom od krovova, osvrtao se kao
Izgubljen, ali sve je bilo uzalud.
Prije prozivke i spavanja č oficir Luidi :
Ba..I)era potapša ga po ramenu i poradova se iskreno
štn je pri:rD.ravio. a onda mu Objasni da je to od one '
juhe koju je č posrkao. "T asupiea je, djedice, od
vašeg goluba. Onoga s kojim ste dijeliti zadnji
Jogaj. On vas je podigao iz mrtvih ... Il
Starac Manuet je ležao skamenjeno Tnmo je s
nogu, prvo u nekom užasnom beznadu č ć
ga ć ubiju, ali kad se tuga po njemu đ
kao talas mr,lIe vode, kad svaka ć njegova
pravedno bi ć ć   on najednom u
prsima ć neko nemirno, drhtavo pomicanje.
298
"Srce" - đ mu li pamet pomisao, a1i je on
odmah izbrisa. "Ne, nije to srce. a1i šta je? To bi
mogao biti moj golub'l - ć se radosno, spa·
sunOSOf) ć tu ć kao nešto od č
ć ć živjeti stotinu dugih godina. "Dabome, to
samo može biti on i niko drugi, nisu ga ubili ... "
Šaputao je dok je iznad njega u talasima dopiralo
hrkanje kapetana đ Basere.
299
ŽUTA ANGORSKA Č
Ne, to više nije bila Ollll č koia je do neki
dan bila vesela i umiljata, S dugom. ž ć
dlakom. Sad je to bio pravi begalj.
Poštar se ć svega što je bilo vezano za tu
angorsku č dok ju je nježno milovao. Prizivao
je onaj dan kada su ć duboke rovove za
kanalizaciju ć televizijskog centra pod das-
kama, kojih je bilo svakud po gradilištu, prona.'li
ž ć angorsko č Robusni Bokser, što je
zbog nekc č đ na nekoliko mjesed zatvora,
prvi je, po č mijaakanju, krenue u potragu
ć grede i č daske. Izgreben,
zan č po koljenima i laktovima kroz lavi-
rinte đ Bokser je sav sretan UZVIknUO:
- Hej. rajo, kužite li što sam našao!
Visoko iznad glave, s nekim oduševljenjem koje
njemu ć Djje bilo svojstveno, pokazivao je tu
ć š ž ć grudvicu male i vlažne njuškice.
č se oko njega ok.upilo pol. radilišta i svaki od
zatvorenika-slobodnjaka, koji su polagali ogromoe
betonske cijevi za kanalizaciju, žeHo je da s Bohe-
rom podijeli radost; svi su da je pipnu, pomi-
luju ili da je bar č tek da dlan ć ć
njene dlake, dotaknu rukom.
- Č vi - vikao je brigadir. Dosta tih gluposti
s č ć se šljake - nastavljao je
300
ž ć fi na licu mu sc vidjelo kao u zrcalu da
bi i on vrlo rado dotaknuo č Njegov zadatak
jc bio da pazi na ispunjavao)e akorda poslodavcu i
zasigurno se plašio da ovaj č č ne
zarazi đ i tog dana ne urade đ
zadatke.
- Daj, vjere ti, da je malke pomilujem - gurao se
onizak gorštak s Treskavice kroz hrpu znatiželjnika,
koji je zbog neke č a i zato što je šumaru dao
žestok degenek, morao Notprditi" nekoliko mjeseci.
Vidi, vidi, što jc kOS!llllto, pas joj ć odgrizo'
Nuto, nuto - tepao je gor:štak č koju mu je
Bokser poturio pod nos.
Svaki od njih je imao što da kaže, da č
protepa neku nježnu tepavicu, da je pomiluje rulje-
vitim dlanom. oprezno kao da ć ekspJo71v.
Bokser joj je odmab iz tetrapaka nasuo mjericu
mlijeka u praznu limenka od mesnog č a
mnogi su, kao svoj doprinos č  
prilazili sa slaninom, ostacima gulaša, sirom,
- Daj, č tu slaninu! Gdje si vidio da ovoliki
Božiji č jede slaninu - Bokser je odgurkivao
one nasrtljive od svog ć š ljupkog posjeda.
- Dobro, de, šta ć joj biti ako malo proba. De,
ti, maco probaj malke salijetali su Boksera, nutkaJi
č svim i č i kad je posao završen, brigadir
sjede pored floksera pa i on č spusti nježno
dlan na č Ne ć u Boksera, Opre7J10,
đ izgovori:
- Mora se kretati, sad ć Ilmarka" , ..
301
- Pa, šta? - Bokser ga je gledao iskosa.
- Pa, to: šta ć š s tom č Vrati je pod
daske pa kad se sutra vratimo ...
- Šta č - buljio je u njega Bokser kao da je
pao s neba. Zar ovo Božije č da ostavim pod
gredama? A kiša, studen? Brigadiru, imaš li ti duše,
božiju ti materešinu?!
- Pa, šta misliš - osvrtao se brigadir.
- Šta mislim? - č se Bokser, kao da je tek
sad shvatio da se moraju vratiti II zatvor.
Oko njih su se ć polahko iskupljali umorni
đ ć oko brigadira i Boksera šutljiv
vijenac, svima je na licima bila sjenka zabrinutosti.
- Č   brigadiru, možeš li ti bar jednom biti
kaj ada, a? Ja je prošvercati u muriju. Dajte vi nju
meni, kad sam pronosio politrenjake konjaka, mogu
vala i to č - javi se Stevo, neko vražije č
s Džidžikovca kome ništa nije bilo ć
- A šta ć   č   biti ako ti č mijaukne
kad budemo ulazili, a? - kimao je nepovjerljivo
glavom onaj gorštak sTreskavice.
- Ti, stari, ne beri brigu! Znam ja svoj pos'o. Važi
Ji, rajo?! - Stevica je usijana lica promatrao hrpu
đ Izazivao je, vidjelo se, ali i tražio kolek-
tivno odobrenje. Ako me ufate, ja u samicu!
- Eto ti brigadira, ako on kaže ...
- Č   brigadiru, matere ti tvoje, zaklopi č
Ovako, vidi, a? Žmimeš, a Stevica ć to dok trep-
neš... ć nam ova č   ć š A i miševa
ima, hajde, zažmiri, baš te boli ...
302
- Kako ti to meni: baš me boli? Misliš ti da je
meni pravo da ona tu pod gredama propadne ili da
je kakav pas rastrgne, je li?! - ljuti se đ
brigadir rošavog lica. Uzimaj je, Stevice, i strpaj u
njedra pa neka bude što ć biti! Furaj!
I tako je mala č pod č okol-
nostima ušla u zatvor i postala č zatvo-
renik. Jedno vrijeme su je skrivali u kutijama od
cipela u kojima im je rodbina donosila u dane pos-
jete č   kolute krompirske pite ili ć   a onda
- kad je mažena i dobro hranjena č porasla,
skloniše je u ć kartonsku kutiju od konzervi. S
vremenom i stražari naviknuše na č   a kako je
u prizemlju bilo miševa, niko ništa ne poduze da je
izbaci iz njenog prebivališta.
č je raslo brzo i napredovalo je svakim da-
nom, bivala sve ljepša i umiljatija. Naviknuta na
zatvorenike, bez bojazni se motala đ njihovih
nogu dok su za č stolovima u blago-
vaonici č i č   a oni su joj, ć
od svojih usta, kako ko i koliko, davali najbolje
komade mesa, kobasice, pa je s vremenom potpuno
izgubila interes za miševe i bilo joj je sasvim sve-
jedno da li ih u njenoj blizini ima ili nema. Slobodno
je šetala iz sobe u sobu tokom dana i đ zatvo-
renicima-slobodnjacima provodila vrijeme u igra-
nju i maženju.
Poštaru je bilo zanimljivo gledati te brojne ljude
raznih dobi starosti, socijalnog porijekla, inteligen-
cije i obrazovanja, kako pod istim okolnostima pri-
303
ć slobode, svi imaju ista osjeeanja prema toj
životinji Prvo su ć svoju pažnju kad bi
se s radilišta ć bilajeta bjepa č
Još znojni, umornih tijela i č spoljašnjim živo--
tom i dotaknuti u dno svojih duša što moraju taj život
po višoj sili provoditi IZmedu zatvorskih zidova, oni
su svu svoju njeŽt10st i neku duboku č ž   s ma-
njim izuzecima. poklanja1i tom ljupkom stvoru; mi-'
lovaH su je i podizali do Jica i II tim trenudma nekog
č   toplog sjedinjenja njihova ć   naru-
šena iznutra č preživljavanjem sopstvenih
sudbina. najednom bi se raskravJjivala i č
č ž š ć i toplinom. I pored i grubih
đ u đ kontaktima, za ogromno
č   prema angorki svi odreda su bili đ j
ljubazni,
Sve što je u njima ostavila ć sloboda, U
doticaju s č nestajalo je i<;tog č i iz njjbje
izbijao onaj pravi, zapreteni dio ljudskih ć Sve
je č i završava10 se s tom umiljatom i
životinjom.
Ona je preko nekog svog, posebnog osjetila shva-
tila č l dubinu te njihove pa711je pa im je
pružala umiljatost i povjerenje. I kad bj II zatvor
priSti7.JlO kakav novi kažnjenik, ih pak ako je neki
od starih, što su kaznu izdržali ili bili pomilovani,
od1azlo -- č je bila prvi živi stvor s kojim su se
s punim povjerenjem upoznavali ili s iskrenom
gom opraštali.
304
Poštar je mnogo puta posmatrao njihova lica,
pokrete, slušao im č dok su milov.li žutu č
i 7"'PažaO kako tvrde bore i natušten" obrve n.jed-
nom nestaju S njihovih lica, a umjestu zabrinutosti i
tuge, č im ožive, č omekšaju kao da su od vate,
pokreti ruku i sve što se II njima krilo najednom bi
provaljiva!o kao da u krilu, iti pod dlanom, drže
nekog izvadenog iz sopstvene duk
Nije bilo nikakve sumnje - ta promjena je bila
nešto č š ć ŠID bi Poštaru ;oabljesnuJo pred č
otkako je sudbinu dijelio s tim ljudima, Bio je sigu-
ran da oni, ć žutu angorku, ć joj
dlaku i ć ć kako im ona trlja glavom lica ili
nujno č li naramku
l
ostvaruju susrete s nekim
od svojih ć   S trogodišnjim č ć ili ć
kom što imaju istu ovakvu kasicu kao što je angor-
kina žuta dlaka, ženinu maznu č ili š.pat na
jt1stuku? On 10 nije mogao č   ali je te trenutke
duboko urezane nosio u sebi. Preobrat jednog
btjan. kakav je bio Bokser, ili neki od mnogih koji
S\1 i za bezazlenu č stiskali pesnice, č se
do tih granica da ih on nije mogao prepoznati, I
dugo, nakon što bi im se angorka izvukla iz zagrljaja
ill č iz krila, njihova lica su zadržavala blagost;
pod snažnim unutrašnjim dojmovima Poštaru se
č du tonu u san i bude se iz njega,
Angorka je rasla, dl.ka joj je bivala sve duža, a
glava još Ulniljatija i ljepša, Potkraj zime ona se
uznemiri. Nije jela niti se umiljavala i svi su to
7.apazili,
305
Ona više nije imala strpljenja za milovanja i
tetošenja, a ni jeia više nije kao ranije. Prvi se
dosjetio Bokser:
"- Sofiji stvor, valjda joj treba malo šetnje? č  
tako, goluhice?
ć   š ć na jedno oko lopovski,
nalazio je rjcšenje Bokser:
- Nema veze, curo, ć nit to nekako.
ć š ti malke na kOr7,o, medu svoj svijet...
tako, jednog jutra, neopazice, dok su iznosili
smet.1je, žuta angork:a je šmugnula na ulicu.
Oni kojj nisu bili upoznati s Bokserovim planom
da se č zakratko pusti napolje, kad su se
7ahrinUto su,. pitali šta je s angorkom. ć jedni
od drugih ono što lm je bHo na srcu, bezvoljno su
lutali bodnkima ih S prozora posmatrali zatvorske)
dvorište ć da je odlutala napolje. č nije
bilo ni sutradan. Tek ć dana je zalekoše kad su
se vratili s rad1Uita. ali to više nije hiJa ona č
Sada je to bIO bogalj. Neko JU je, je č na
ulicu i č da se umiljava prola:micima, !estoko
udario nogom u kuk j slomio joj nogu. Ona sirota
nije razumjela da Uudi napolju nemaju smisla za
nježnost prema žutim č l tako je njen prvi
susret sa spoljnim svij(..1om imao č poslje-
dice.
- Boga mu materina posranog - č vilica i
još č pesnica siktao je Bokser ž ć je na
krilu, dok ga je ona ti nekom č č tUŽnO
posmatrala.
- Vidite lt, ljudi, šta utadl krvnik? č II
struku i srdita Uca zgražao sc onaj č č sTreskavice,
T ostali su s bolom na licima prilazili Bokseru i
7..agJcdali ranjenu angorku, Sve je bilo srušeno II
njima. Jedino je Bokser, nakon što je preživio prvi
šok kad ju jc ugledao kako hramlje, poluglasno
govono:
Neka, curo, ć ć to, ć ć ... Kazao sam
ja tebi kakvi su oni tamo ...
l pri tome je neodredeno pomicao glavu nekud
izvan zidova zatvora, nekud daleko ... Ni sam
gumo nije znao na koga je mislio ...
307
HRAST
Hladolijež sc vukao niz prisoje, pravo ć Mitra-
šina č pod nastrešnicom uz ć vrata dvije
skemlije l grubo sklepan sto od dasaka. Tek
što je ispratio č pismQnošu koji svakog ć
dana doprdeka na ć II planinu. l to samo ako
za nekoga II torbuljaku ima novine ih skupu i važnu
državnu poštu, Mitrašin vrati pogled na č
kovertu .. štQ je II lijevom uglu imala onaj opasan žig
za č oko- zove ga sud da on. Mitrašin, i sudija
raspredu davno spletenu č o hrastu, o šumarima
j argatima, O č pušci j roguijama.,.
Dok posmatra omotnicu, Mitrašin ć II trbuhu
gorku, č vodu, a misao kuca kao č II
objema č Goni ga misao da nanovo,
tolikih godina uranja II ranu jesen ]941, go-
dme kad su Nijemci kao mahniti opkoljavali Prlsoj
ć i ć sve zjvo jer su dan ranije partizani iz
zasjede napali njihovu motorizaciju i nanijeli im
golemu nevQlju. "
Zna Mitrašin šta za njega č ponovno raspli-
tanje te jesenske ć Zna koliko lo može zaboljeti
u iznutrid. negdje u nekakvu neznanu pregratku
duše koji se nikad i č ne može Ć nhi bilo
kome č Da mu poštar nije donio to sudsko
pismo, 7Jisigumo bl misHo o penziji, o onom kaišu
zimtne zemlje pod krompirom. misli bl mu doticale
308
kravu Šibu!ju što su joj zadnjih mjeseci č is-
padati zdravi zubj od boUke kqju ni veterinar nije
mnio odgonetnuti o svemu bi on lahko mogao
misliti i svesti č ali ovo sudsko pismo ne d::L.
Kroz stisnute đ pred njim se otvara prvo
modra. pa zatim l.agasita slika ć   žestoka kao ovaj
koverat što mu je na stolu ispred č   Otuda s
južina j č gruhnule su puške složno kao da
idu svatovI, a zatim se od onih nekoliko nižih ć
ispod njegove prolomila cika i strka bježalllje. gao
je Švabo da uzme ujam zbog svojih gubitaka u
ljudstvu i motorizaciji koje su im nanijeli partizani
ć prije ove što ju je proživio i o kojoj sad konta i
razmišlja,
Pucnjavu i lelek žena Mitrašin č nikad nete
ć zaboraviti, č izbrisati a i daje htio i mogao,
nisu dali argati, sjekire i providuri. šumari icapineri.
Pa j ovo pismo, pozivi i prizivi, poštari i ć
sve jc kao noktom rovalo i kopkalo po dubokoj, tek
zarasloj rani II Mitrašinovoj duši. Zato mu je slika
pred č č kao da se sve to zbiva upravo tu
ispred njega - razgleda lica i prepoznaje th, č
komšjnske glasove, osluškuje č č i pucnjavu
pušaka, lavež pasa, vidi i svoju pokojnu ženu Anu§u,
Mikana što ga ona drži za ruku".
Da je ko imao zgodu odakle posmatrati zgllrenog
Mitrašina kako oslonjen o šaku sjedi za stolom ispod
nastrešnice, nema dvojbe da bi pomislio da starac
kunja savladan ljepotom zdravog planinskog zraka,
Pa i moglo bi se ć da on sanja, sanjari jedan dalek
309
I č đ Usnil. mu se mndm ć kad je
sa ženom, pokojnom Anuškom i Veselkom II
č i Mikanom iza sebe, zaprtio bježati ispred
pušaka i vatre popaljenih č ć "Brže,
đ potegli Mikana, ć nas, kruv im njihov,
Pohiti ... "
I dok su bez igdje Išta li rukama žurili kroz šumu
j ć usplahireni za č i svoje živote,
Mitra3iin je najednom, taman pri izlazu iz šumskog
gustiša, osjetio udarac olova II visini svog pojasa
gdje muje u povojima bio č Veselko, ć
je i kako se mališanovo tijelo trglo iz sna... a zatim
kako mu je niz ruke krenuo topal mlaz č !crv-
ce - mililo je kao kad bi dotakao smjet č
peluda",
HAndo. ubiše nam Veselka! đ   - glas mu se
oteo i č puške, lavež psina, ciku Izbezum-
Ijenog zbijega. Lelek mu je ostao II prsima sve do
dana današnjeg i budio bi ga i ć drekne II njemu
neki skriveni Mitar, zdnnusa ga i pridigne: Zar ti je
do snaj grom te sagorio r Zar Sl smetnuo iz glave, je
lj?! Niko nije znao njegove sllOvidice, niti ć kad
bi ga iz č š ć sna i umora trlaO taj jauk pun
olovnog bola,
Zbog toga i sada, ć ispred ć vrata
1
č ad jeze drži toplo č tijelo i jasno vidi
ženu č n. kuljenima kako ad metaka ti-
jelom štiti pod sobom trogodišnjeg Mikana, Puške
su se pucnjima bHžile. primicali su se i arJauci
ugojenih psina što su ih č vodili na dugim
310
ispred mušketa i ostale Znao je
Švabo da oni što su izmakli njihovim puškama nisu
daleko, ŠI<> puška nije stigla, ć ć ć zubi i
ć ć njihov njuh.
Mitrašin sc strese od neke lahke jeze i prebaci
nogu preko noge ispod stola za kojim je sjedio pod
nastrešnicom U? ć vrata, ali č kapke ne
razmaknu - viruckao je kroz metlice trepavica u onu
ć na sama sebe. č u ć sliku pokOjne
žene i trogodišnjeg Mikana, Stitio ih je š ć
što mu se probijala kroz č navlake do zjenica
kako bi što duže ostao na izlazu iz šumarka s mrtvim
djetetom na rukama. Zna on cijenu te svjetlosti, ma
cijenu sna; ali ć -- mora da ispati. Patio bi on ko
zna koliko dugo da ga nije Anda povukla za rukav:
f'Eto nam ib za đ   Bog s tobom ajmo.,,"
Nanovo su č preko krša do Džebine šume.
on nije prestajao da Š Ć uz prsa onaj zamotuljak
s djetetom. nije prestajao da tepa: "Rode ć ć
Veso, pritrpi se, ć mi to, rano moja ... " Iz
povoja se nije rubia micalo, a krv se ć na njegovIm
dlanovima sasušIla. iza njih je i dalje prrpucavalo
oružje - sve dok ih na izrunku šume č
jutro s povjesmima polegle magle. Tu se č
predjcdnim izdvojenim ć Tu se i prekrstio
po zakonu i izgovorio: »Tu ć ga sahraniti. bude
li zgode da prcduramo da mll biljeg upamtimo .. .'!
"Šta" govorile su Andine č I>Tu ć zakopati
VeseJka, eto šta ... "
311
I zaista, ć suhe grane, više prstima.
bio je tog ranog jutra ispod hrastove mladice ć
i položio Veselkovo tije1o, nabacio zemlju i po-
ravnao je dlanovima, a zatim još jednom dobro
odmjerio mjesto i stisnutih zuba izgovorio: "Ajde
nema se više rašta stojat ...
Prošle su č zadnje ratne godine, vratila se
sloboda, č oni, što su nad!ivjeli rat i pre-
boljeli rane, gf11diti ć na zgarištima ispod Prisoja.
Vratio se i Mitrašin sam samcijan, ko okresan bor-
ŽCDJI AmIŠa naprijeko ZJll11eteoa od tifusa trbušnjaka
a Mikan se nek1ld zagubio nakon što su scmzdvoji1i
- sin u zbjeg kakvoj đ IDa:ici, on, Mitrašin, II
brigadu da ratuje za slobodu. ZacljeijeJe su rane, bol
nadbijen pjesmom i mrsnim č Dobrom. č
tom ć i haljjnkom) državnim poslom i svako-
dnevnim brigama na zadružnjlTI plandištima stoke,
ali ono jznutra. ono što se č i nikad ne može
ć - to je progovorilo i Mitrašin nazuo cokulc,
obuo novo, mitinga!ško odijelo, uzeo ašov l trnokop
pa u šumu š Otisnuo se da iskopa Vese)-
kove kosti i da ih u kartonskoj kutiji prenese poviš
ć i ugrobi gdje mu i otac i mati miruju, gdje mu
sestra. Ranka, najstarija od č   leži toliki vijek.
Tu sn i svi znani i neznani Mitrašinovi - djed i
č što ih je prvi rat s kolerom II zemljicu
poJegao.
Dok je išao kroz šumu onim istim tragom kojim
je pr\jc sedam-osam godina bježao ispred Švabe !
njegove sile i ordije. ć je u grlu istu ovakvu
312
č kao što je ć dok ć za stolom
razmišlja i ć zapleta j II koji se sav zaroni kao
li hladnu. nabujalu vodu. Lahko je raspoznao mjesto
gdje je zakopao dijete; ć je ć bio trsit,
nat. pun cvrkuta ptica.. Otbuknuo je i kriomice se
prekrstio na isti č kao i one č kad je č
leš polagao pod mladicu stabla, skinuo je kaput i
zasukao rukave.
Nešto ga je sjeknulo pod rebrima - je li sc to
javilo srce, ili duša progovorila II - nije znao.
Možda je to bio strah jer kad je ašovom razgrnuo
zemJju, ugledao je žilje mladog hrasta kako se pre-
plelo s Veselkovimkostima. Stablo je branilo
jenjem svoj ujam j Mitrašin je č se o
dtžalicu ašova. Pitao se da li da č ž l uhije
drvo i pokupi Veselkove kosti, ilL. Nema tu ni-
kakva "iH" - nešto mu je zvrkoljilo iza uha i on se
ponovo mašio ašova, ali se jz: krošnje javiše č ć
žune, č li, ni dan-danas, dok misli o torne, ne
može se č sjetiti od kojih ptica je bilo gnije7.Ao
li krošnji drveta. č mu se vrtjeti u glavi i zujati
II ušujrn školjkama - šuma je plesala oko njega kao
vrtlog pljeve na smetištu kad je vjetar razgonjQ II
virovc. Hitnuu je ašov i sjeo, Slušao je č
ptica iznad sebe II krošnji drveta. slušao svoje srce
kako kucka 'll prsi1l1R, pod košuljom, i č da
Veseika ostavi tu gdje mu je sudbina č da
bude grob - pod korijenjem ć   zdt11vog stab-
la. Ustao je i vratio č x.emljll. pokrio žilje stabla
313
i utabao je bakandžama. Zametnuo se i
trnokopom pa nazad.
tl Ako nemam Veselina živa, imam to drvo, imam
ć Neka raste, neka se grana, neka se   č ć
legu. Kud ć š više, eto mi djeteta ... It
I tako je mrtvi Veselin postao ć drugo ć
sin - gorostas) č kakvog se poželjeti
može. Svakog ć kad olist.ju šume i kada se
behar raspe pošlj,vicimakao snijeg, Mitra.'innazuje
ž otvori sanduk ispod kreveta i č novo
konfekcijsko odijelo, ali nikad ne zaboravi pticama
ponijeti g:romuljak mrvica krulinng bljeba i zapuca
pravo II ŠUllll!l:ak, Veselinu. Sjedne perl drvo i sluša
život šume. Mjerne mu isped t"'kih, plabovitih obr-
va grane, ponekad ustane pa obujmI stablo i konta
koliko je prstenja oko setike izraslo ,,, godinu dana
i š ć "Rasti, č guraj! Aferim ti bilo. neka
tebe.,,"
Pticama pod hrastom ostavi one rnrve što ih je
ponio u maramici.
Kad se vrati, preže voIove Jli unajmljuje traktor
pa ore njivu j sije krumpir, ponekarl7Me u kafanu.
Komšije ga nutkaju da se ženi, da ne flamuje, a on
samo odmahuje glavom: "Ajd s milim bogom, nije
to 7.3 mene ... Il
Potkraj šezdesetih godina š č se da država
probija put. Izašli geometri, izašle sa spi-
sima, okupile se rabadžijc i inžcgjcri i kud ć ć
pravo na prosjeHnu, kroz šumu Zivinjišu, na onaj
Iira<t, na majulana VeseU,".
314
Kad je Mitrašin to č i uvjerio SC
1
krene u
ć u ali svi sliježu ramenima: Tako
su iodiliri ,kootlli i i,crtali. Viš,a sila, druže Mitre,
šta se tu može, de? Mitrašin nema kud: OrLava je
njegova, za nju je vojevao, aU i hrast je njegov, više
no drt.voi! Da im objašnjava - ne umije. A i da
umije, da li bi oni umjeli da gli razumiju? Šta bi rekli,
a'! Pobenavio Mitar pod sijede kOf:e i č č ko
stara baka Jandulj.! A ako i jesi kako zbori, onda
ć druže Mitre, iskopati dijete o državnom troš-
ku, skovati mu sanduk s lakiranim pokrovcem, oki-
titi ga vijencima i sa školskom djecom II povorci Iza
sanduka dovesti ga gdje mu je mjesto i prilika. A
hrast'?! 'Ajd s milim bogom, druže Mitre! Hrast ko
i ostali hrastovi u šumi! Puna ti je šuma š ć sve
baUi od boljeg, biraj!
Znl!O je Mitrašm da bi oni njemu tako odpovmuli.
Argumentovano, kao k.d se otkup skupljao za rad-
č klasu i zato je šurio stisnutih vilica i č
č irgate i mašjne, komisije i inženjere.
Nije dugo č se on dobro tog vremena.
Brzo je do njega stigao haber da su 1l13šine stale pred
šumarkom. Skinuo je s duva:ra č pušku: jednu
cijev je napunio za prvog ko sjekirom izmahne na
Ć drugu je namijenio sebi, pod lijevu sisu pa
!leka onda sijeku l č do ravnoga mota ... Komisija
stala, stali radnici sa svIjetlim č stalj
bageri što korijenje, stala bome j vlast... Stao
i Mitrašin ispred stabla) ispred Veselka j zaklonio ga
tijelom a obje cijevi pravo II onoga najkrupnijeg
315
momka sa sjekirom: ako si č Sin} ošini
tom   ć meni više ni bog-otac ni Š
marija. nj Švabo ć i ni!ititi dijete! Taj hrast muje
sve š Nema :iše nikakvog
umiranja! CuJete h VI što vam Ja zborim?
Ne, Mitrašin nije ni tad ništa rekao. Kome da
kaže, njima? Šta oni znaju () onoj noCl dok je upravo
na tom mjestu držao II rukama mrtvog Veselka? Ali
zbog č su radnici spustili sjekire kao da im je
svega dosta? Zašto su šumari oborili škrJjake i cijev!
pušaka nanjže, što. je tog dana bilo?
toga, deseti dan, stiglo je ovo sudsko pismo, Tu Je
na stolu. Ono ga je navelo da još jednom razmišlja
o hrastu, šumi i državnom putu i da sc pita da li bi
valjalo otvoriti kao kutiju bisera i č sve
po redu sudlji kao bratu đ O djetetu. o ratu.
o ć o ć II koju kad god ima vremena - i
ć i danju·- proviri raširenih zjenica.
Šutio je ć nekud daleko prema č
plavIjeti iznad puta kojim mu je valjalu II grad, pred
sudiju.
"Majke ti Božije, valjda i II njemu ima duše ko i
li meni samome", protisnuo Je SlUnom sebi u njedra
i ć iza stola U7&o onu omotnicu, Krenuo je ka
šumarku, Da djetetu kaže šta jc č
316
lJV JEŽBAVANJE BOLI
Prije nego što je kroz lagahne dodire spoljnjeg
života oko sebe mogao shvatiti đ svoju
situaciju, II glavi mu se kao kroz finu,
mrežicu č gubiti zujanje osinjaka; su
ljuti i oštri ubodi žaoka osa. Prva.
misao č se u pitanje: je li to povratak u život
ili č novog nestajanja u ništavilu?
č otvoriti č iako je znao da ga strah
ogroman kao brdo, Ustvari, strah možda l
izvan njega ć II njemu samome. aj' t,o
č bi novo odlaganjt: susreta s nelZVJcsnoscu
koja gaje stresla iz kome; kao ,da
kao tat č u č ć Jh kao da č cun
ruku u njedra, š ć se od šoka da ne bi ponovo
razbudio onaj osinjak u glavi, pomicao je kožu na
č kosti, borio se nježno s ć š ć na
jagodicama lica ispod č i na objema sljepo-
č č T. ljupka pažnja kOJU mkada do tada
nije primijetio kod sebe mti Je pnmjefiJJvao bdo kad
prema nekome u životu, nagradi. ga bez
bez ijednog trnca u glavi, rastvon methce trepavica.
V rio oprezno jezario pogled II široko lice prozora
Ispred sebe.
Kao da je č zelenu svjetlost spolja. Ona
je dopirala Iza gustog š ć granc: Trep-
nuo je nekoliko puta kajx.'1ma l uVJeno se da JC
317
da on postoji, da se svukud oko njega život ć
i da bi ć tc ž morao je č nov
da bi saznao šta se nalazi pored i iznad njega,
valjalo je pokrenuti glavu, Stisnuo je zuhe i ć
je II ć jastuka, istovremeno je dao na volju
koži n. kosti da se ra.teže. Uspio je vidjeti
iznad sebe na đ visini bijel luster i kad je
pokrenuo zjenice naviše i i7balansirao sliku ispred
sebe. raspoznao je nekoliko nemirnih. vinskih muši-
ea kako mahnito, II vrtlozima besmisla igraju oko
staklene kugle.
Obrabren tim č uspjesima šio je ipak tako
lahko i jednostavno uspostavio kontakt sa svijetom
izvan mraka s kojim je drugovao pod č kap-
cIma, II njemu se rodi jedna nova želja·· kako bi bilo
upoznati prostor sa )ueve i desne strane? Obradova
se kad mu pode za rukom da pokrene glavu. od
lijevog ramena, prema njemu pojuri mali
č ć na kome je stajala č š jf,l'unjena do po-
lovine nekakvom svijct1ožutom ć Nešto
zbog radosti §to je OO1lao svijesti, više zbog Qnemo-
ć Sanjar pomi,lt kako mu se naglo pribli-
žava i izrasta II kupu; staklo se iskrilo bezbrojnim
ć i on - da bi sc odbranio od njihova
praskavog približavanja. brzo zatvori č ali glavu
ne vrati u prvobiroi položaj. Neka je za svaki č
tamo - kad iznova smogne hrabrosti i otvori č .
ć da istražuje uzroke zbog č su se oDi
ć rasprskavali. Da to nisu one ose žutih,
318
ljeskavih tijela koje su mu doskora, pred sam pov-
ratak II žestoko bockalo mozak?
Smatrao je rog trenutka da je mnogo bolje za
njega ispred sebe imati Ć č ć ili tu č
č š nego bijelu kuglu na stropu s vrtlogom I1lZigra-
nih vinskih mušica. Dok je žmurio u prijatnoj hla-
dovini j žuti1u Of.,<tnih duplji, niz č žilica
kojim se sporo vuk1a tanka, č krv ugledao
je kao na nekom panou ć smjenu u energam.
Likovi su, istina, č žutilom kao i sve što
mu se u č predstavljalo nakon nesvijesti. Ta
okerasta boja poticala je od boje kože njegovIh
č kapaka i dodirivala je njegove znatiželjne
zjenice, pa je tako Arifuvo lice bIlo obasjano vošta-
nIm bljeskom. S trake davno snimljenog razgovora
s koje se upravo sad emitira Arifov glas. on posve
jasno ra7.abire č o Bloku e, u kome na svakom
spratu on irna po jednu č  
Mehka svjetlost pod Sanjarovim vjedima se
č ide, sklapa se u sasvim odredene slike i on bez
napora raspo2.naje i ostale kamarate iz smjene, dvo-
jicu ž č Stevicu i Nikolu, zatim vidi Joška, č
i zaglušnu buku elevatora. Sva ta lica i šumovi koji
su mu bili itekako poznati izlazili su iz svijesti iz
onih nevidljivih i dubokih pretinaca u glavi; imao je
dojam da sU to voštani ramovi iz č košnica.
pelud što ostane iza č kad ih stric najur1 za·
paljenom krpom kako bi lakše i brže došao do meda,
Na tim Jicimakao da ć PHao
se nije li to zbog onog fatalnog trenutka kad su ga
319
7Atekli pored beskrajne trake. ili kad su u nedoumici
pitali jedan drugog je II živ i da li mu ima spasa?
Po nevidljivim merdevinama izdizao je prispjelo
ć na razinu dostupnosti logici, all negdje u
tom transportiran ju nešto nije išlo, ruje štimalo;
jedan Č č manjkao ...
Zar je i č Pa tek sad je došao svijestI. t to II
č kad nije znao koliko ga je preostalo, šta ga dije1i
od smrti i kojim mostom mu se valja pl'Opentrati do
života. Ta spona izmedu neznanosti i mraka i shva-
ć da je ipak živ, bijaše ona ruka dežurne sestre
što ju je osjetio na svom vrelom č đ tog
blagog, neopisivo doticaja koj! ga je trgao iz
kome i bio neka vrsta paperjastog krila što ga je
izdiglo u bjelinu života, stajala je misao: šta dolazi
sad? On je uspio na č samo na jedan munjeviti
č nakratko kao kad prasne puška, ugledati mli-
č ruku žene. Kroz te tanke č proreze shva-
ć je da se nanovo rodio, ali to nije trajalo dugo kao
što je prvotno poželio da potraje, jer sve je uteklo u
široki, đ prostor tame, ć iz njega osje-
ć sigumosti - tu ruku" njen dodir, zanos da pije
toplo mljjeko iz velikog suda ...
Nije ni sad bio do kraja siguran da je stvarno
prošao kroz č fazu umiranja do življenja,
da li ga je č ruka podsjetila na njegovu
ruku? U svakom č č mu se sad, i da je
umro i da mu više nije bilo ć ć onu oštru
liticu života za koju se uhvatio, posve je siguran,
stopostotno j neopozivo, da bi sa sobom i II smrt
320
ponlo č ruku i ono pitanje u najdubljem
dijelu svijesti: da li su mi odsjekli ruku m ne?
Na š ć jave i bunila, s kisellm ukusom u
č usnoj duplji od posljedicaanestetika i tude
krvi koju su mu, vjerovatno, ulili u č tijelo,
jasno je osluškivao po najfinijoj sluzokoži kako se
njegova preosta1a i ova tuda krv ć i miješaju,
ispituju i obje zasigurno č č odakle
č i lill rade tu, u njegovim obamrlim žilama. ..
ć hrabrosti da iznova pomjeri đ niti
da pokrene glavu s jastuka udesno prema svom
ramenu, šutio je skriven i jedino siguran od Č
ranja II žutoj skrami sklopljenih č pod kož.stim
prevlakama preko zjenica i č č To je za
njega bilo trenutno jedino i7.bavljenje pred užasom
što se, uz pretpostavku da više nema desne ruke,
ptimicoo hladnokrvan kao smrt
No, postojala je i utjeha - umozgu mu se otvarala
č uzdanica kao proplanak koga se mora
Ć - slika ć i to baš one č ...
koje č kojeg dana, datuma, kada .. Ne, tu je
pramo, tu nt.'IIla ništa. Tu je nula. tu prestaje ... 0,
da! To je hila ć pred sutrašnjj praznik, aH koje je
10 sutra? Nije važno. ć nije važno. Važno je da
su se te č svi radovaH što im je ć bila
naklo1\jena da ujutru budu slobodni, kod svojih ku-
ć ć se izdužuje 1 ona ga č sa svih
strana: i glasom, i likom.   bojom ...
Kao i svakog ć daoa, godinama, još od
osamnaeste - one najljepše godine kad se svake
321
sedmice zaviruje pod pazuh i broje ć dlake.
ili spuštaju ć ć kradom i oprezom da bi
se ispod malog 1l:buba škiljilo II č ć kovrtl. -
Sanjar sc uspinjao sedam metara visoko na plat-
fonnu željeznim ljestvama ispod kojih su bili og-
romni kotlovi energane. Primao bi smjenske rezerve
ugljena od svog prethodnika i nakon što bi zatvarao
vrata l bar umanjivao nesnosnu buku
džinovskih turbina, č bi njegov radni dan
lli ć zavisno od parnih i nepam:ih dana usedmici.
Škripa valjaka koji su vakli beskrajnu tnlku s pri-
premljenim granu1acijama uglja prema ž
vim ustima ć bila je njegova jedina glazba za
sedam narednih salj.
Šta je to - pitao se. Je li to kucanje sata i da li je
to sat ć smjene što č šljaku č u 23
sata? to je nema dvojbe! Velikje i s okruglim
č i srcem... Kako je lijepo bIti jedan
č ć ispred sadašnjosti'! Samo jedan dan, mjesec,
li o godini da i ne   Da to nije č
lijepo, zar bi otac neprestano, makar č i o
č stvarima, hvalio prošla vremena i s
tugom u glasu govorio kako su vodenice mljele
finije kukuruzovo brašno nego što ga sad melju, da
su njive bile rahlIje i plodnije i da mu je ova ć
bila mnogo i šira i ljepša nego što je sadu ... Eto, umu
sama sebe - kao da sjedi u ć svake druge subote
kad bi dotazioda ć eto. uzmidersamo
sebe, na! Otkako se mu1jaš po toj željezari, ko da
kruv ne e? Utanjio si, utanjio i nošnju ko da
322
sukna nema za panta1c! De samo nade tc s:ulunare u
kojim ko iosan ni č ne moreš, de?
Nema dvojbe - to je ć ć to on brunda, broji,
škilji i ć glavu u stranu, upravo ovako kao što
on ovog trenutka dok se ć dr2i svoju na
jastuku u č krevetu.
Iskorak od sadašnjosti prema onome št() je bilo
neklUia velika jc nagrada Sanjaru da se spasi od
straha šta č s njegovom desnom rukom?
Brže-bolje on nazor č sliku. napinje uši j
sluša: "Koliko popiješ vode. toliko iz tebe izade
znoja" -je li to Arif? On redovito u pauzama mudri-
jaši i izmišlja. Ko zna, možda i nije izmišljao, jer
vazda mu je u radnim pantalonama otraga II džepu
virila sad žutih, sad p1avih korica iskrzana knjižica.
A II knjigama. ako im se č preda, vazda ima
ponešto č se naoruža, pa i to sa znojem i
vodom ... I sad je znao da ti vrelini energane ni tri
litre mineralne vode nlsu dovoljne da ubiju žed, a o
znoju
UA krv da ne Č Koliko li sam samo krvi
ispišao za ovih dvadesetak godina? Brajko moj, ako
bi samo sve sabrao, plus kuršlus mojih bubrega,
đ ti je to pogo lema č ... liTo je glas ž č
Stevice, najstarijeg radnika li pogonu energanc.
to si ozidao ć ko hotelI! - to se Sanjaru doimlje
kao Arifovo podbadanje, a ono što č iz daljine?
Je P to kikot smjene. Cere se, vragovi) a kroz
to. ponovo Arif: "Ni č ne mož.eš iznaprav-
323
ljati bez krvi. a gdje da o2idaš ć ko što je
tvoja ... "
U neravno zabodenoj. č slici što se
uramila pod njegovim č njiše se Arifovo lice.
Njiše se baš u sredini, u samom sazviježdu mozga,
i to II onom najmekšem dijelu gdje je ranije ć
nakupljenu najtežu tugu, onu
j
recimo, kao kad mu
je smjenovoda lani dao zgužvan i prašnjavim ruka-
ma i znojem umrljan relegram da je umro otac. Na
tom mjestu II mozgu odzvoniše č !1boga mu
blesavog, taj je zaspo ko šIo 'u dva i dva, a pogledaj
manometre -pritlsakje pao a znate II da oni đ
svaki   Š č ć i rezuckaju
j
pi;u i kad ti na
blagl\jnu šosnaesrog bub! Otfikare ti dvadeset
hodnv. na nebudnosti To je Nikolin glas, i to vrlo
Uutit glas, Lice mu ne može č ispod stisnutih
č kupaka, niti ga zacrtati u mašti, ali posve zna
da to on broji, Umjesto roga. iz č mase
izranjakonrura elektronskog sata. Limena kutija kao
snažno č š s č kaza1jkama č
prema njemu, osvjetljava unutrašnjost njegove 10-
ban,ie i domnmljuje mnoštvo uporcdnih poimanja
tek isteklog vremena s ovim sadašnjIm trenucima II
kojim živi; to je onaj sat s jednom jedinom 1eluja-
vom kazaljkom što ga je osmatrao preko obrva imad
svoje glave u operacijskoj dvorani. Zvuci metala i
škripa žutog, naboranog crijeva od gume, hrskavi
šumovi gumenih rukavica koje su premetale po
staklenoj č svjetlucave ž ć dugih drški i špri-
ce - to ga nasilno zadrža da kao za kaznu istrpi s
324
onim dijelom svog ć u kome su svi šutjeli i
kretali se oko i iznad njega kao da su duhovi.
Je li to bio razlog da se iznova sjeti svoje ruke?
Hi se ona sama ć

trdi ga i pronalazi u busiji
u koju se ,.avukuo prije nekoliko trenutaka? Vodi li
g. ruka negdje, pita li ga. Nešto ga u prsima š ć
- iz glave se otkida ovalan, bczbridan komad leda i
pada, pada. Šta su č s mojom rukom - pitao se
Sanjar.
Da li su je zakopali na č groblju kuo šro
se zakopava ju š č ili bezimene posteljice s
bebama sprijcl;enim dažive prinudnim ili zakonitim
č Da li i l\iegov dio tijel., odvojen teste-
ricom i birutik:irn nožem, leži možda č u zem-
lju, iH su mu možda desnu ruku; kojom je godina-
ma đ č strojeva, oovrtao teškim
francuskim č matice zavrtanja - nisu li mu ID
ruku pomilovati i stavili je u veliki galon s formal-
dehidnm kako bi jc mogli posm.trati studenti?
Odakle mu ta mjsao'! Nije li ona u vezi s galonima
koje je gledao u ,.fovlma duž cijelog hodniku kud
su neke godine iiii uz sindikalni popust na Velesa-
lam i razgledali izložbo s posve č č
com, mozgom, rukama ili drugim dijelovima ljud-
skog tijela u staklenim posudama ""ponjenim tim,
kako se kaže - formaldehidnm! Jest, baš je taku!
Arif je to sebi zacvrljao u notes i kasnije se hvalio
da ć umre li ili mu se šta desi. dati svoje tijelo
doktorima da ga stave II iste onakve galone ...
325
Da, možda je to pomisao upravo odatle. Lijepa
misao - č se Sanjar držao i nastavljao da sanjari
ž ć Studenh bi, a j profesori bl š ć mogh
pokazivati ekskurzijama kroz staklo galona ć
njegove ruke? Vraga, a šta ako su izlomljene
a dlan i prsti još U!llazani uljem i gareŽ! od ugljena?
Pa j nokti., za noktima je vazda bilo one crne
skrame ... Nema veze, imaju doktori kojekakvih vo-
dica da to srede., ali sa žuljevima ... Sanjar se žjvo
ć da je na svakom prstu, po onim č ć
od pregloba, imao i po dvije, pa i više ro!avih kvrga
koje su ga posramljiva1e kad bi izvodlO Jelenu II
Rudarski dom n. igranko ... Nem. veze, nck. tih
žuljeva! Bože, bi li iko ikad pomislio je to ruka?
Onako; na prvi pogled, mogla je biti s tamt.'Jla otfi-
karena od kakvog skitnice što je č umro u
parku ili uz kakav pod mostom od muke i
rakije, ili da je na njega naletio automobil? Nema
ć nema veze, važno je da:ruka II onoj
ć i da se ne kao kad bi je zakopali II
zemlju. No, zasad valja žmurit1. žmuriti mora, i to
vrlo tvrdo i do bola. Valja izmišljati kojellta u ovim
trenucima ...
Naravski. na njegovoj č ć se č ć
č i đ ć svoje ocjene iz anatomije da bi
kasnije, kad stupe u ambulante ili bolnice, s lab-
ć odsijeeali iste ovakve ruke. Jer kako svijet
žuri i juri, va?.da ć biti onih koji ć unepažnji
dolaziti u nevolju i gubiti noge ili ruke - to je fakat
1 on tu nema šta da zaobiJazt. I pored č što
326
ga je vrebala i,prikrsjka dok se zadržavao II mislima
na tim ć II saplitanju sa š ć j
maštom, u Sanjarevoj glavi bHo je. kako da ne, on
je to č ć i razvrstavao, 1 č ohrahru-
ć ć se ponosnim na ć da su
lijec'niei od mnogih odabrali baš njegovu desnicu
koja ć biti kao kakav spomenik, trajan, ali ne od
kamena. ne od bmn7.e kakvi se izlijeva ju u livnici i
usade na ozidan postament u parku ili za neke
svetkovine. ć topal, stvaran, tako ć živ-živcijat!
Taj bi spomenik ostao i kad njega više ne bi hiJo,
kad bi umro danas, sutra, za dan ili dva: Ljudi bi od
te ruke iz galona imali dvostruku korist - i oni što
bi se na njoj osposobJjavaH i oni koji bi pali u č
nevolju kao što je 'Ova njegova, jer taj gubitak svog
tijela bi mogli ka·mije. ako im se prohtje, vidjeti i
onda namignuti: Drž' se, č   Aktivna sj ti,
dabome ...
Patnja s kojom se sve do maloprije hrvao II
č krevetu izgledala mu je mnogo manja i
snošljivija ako bi mu č rekli, ma koliko to bilo
teško, da kad god zaželi može vidjeti svoju bez
javljanja portiru, slobodno ti, č navrni ko II
svoje i kod svoga. Vidiš onu rafu i onu vinjetu na
galonu - tamo ti je desnica .• Ajd, II zdravlju!
Dobro, šta se tu može. šta? Ruka mi više ć
zavrtati šrafovc, niti lopa-tati ugljen na beskrajnu
traku, niti ć otvarat] vrata, niti se zajebavati s onom
č - sad sad II vratiju mater! Neka
321
i ona malo odahne, neka sc progospodi i nek služi
onim silnim č ć da šta fino i korisno č  
ž ć tc vizuelne ć u č š
misU mu se najednom usplahiriše kao
jato toskanskih č ć kad ih poplalii kobac -
bijalie to šum č Odmah iza toga stiže do
njegovih ušiju jeka turbina, ventilatora, orljava pa-
rovoda lijigava cika š ć valjaka Ispod gumi-
rane trake za transport uglja, To je bila mv 'prijatna
glazba koju je ovog č najmanje poželio, ali ko ga
je pitao šta to on želi. šta ć iIi šta ć - sve se
samo od sebe naturalo i on je kao kakav osudenik
morao da šuti i trpi. Morao je, na primjer, stati č u
č fi tom trakom i tim ugljenom što se odskora
č svjetlucavo njihati u njegovoj mašti j š č
zavati u eJevatoru ... a odatle se kroz Ujevak sasipao
direktno u nezajažljiva usta ć energane, u
pakleni oganj pod kotlovima iz kojih č ć odalazi
para ...
Ma kako to želio ć nekom
ljepšom slikom, kao što je to, recimo, ć na
ć onaj žuti puteljak kojim bi subotom išao d.
đ starkeljc, ili č nekim novim bolom - ne
onim kojt boJi, ne tim bolom, ć onakvim od
kakvog se drhti i od kog trepti sva duša - Sanjar to
ne uspijeva dohvatiti, jer to što č ti njegovoj
svijesti je sasvim oporo i jadno titra u ž č
svijesti ispod stisnutih đ Kao opomena da nikud
ne žuri i da i to što mu se natura polahko i do kraja
istrpi ć planu kao da je neko namjerno po
328
mHionima i mIlionima nervnib u mozgu po;r.a-
p.ljivao ć svjetiljki. U toj raskoši kao na
pozornici ili na nogometnoj utakmici č Sanjar
je ugledao svoju ć ali ne u detaIjima,.jer to bi
ć bilo isuviše ru;:l;no za njega. On se do
granica gdje prestaju ć a nadvladava č
bol. Prcpoznav81ye nevolje izbliza. njeno
nje, traženje za nju naziva i bilo kakvu ć
da je kasnije, upita il ga neko za sve to što je preturio
preko glave. raspozna, č mu je na gladak sapun,
Može li razum objasniti j predvidjeti, ili dosluhnuti
nevolju, maler? Onako kao što to ć miševi II
rudarskim oknima i č mmut prije odrona da
bježe glavom bezobzirice? Kao golubovi kad se
primakne zemljotres? Ili kao šIO č ć popla-
vu, iii na č kako to i č životinje instinktom
predvide požar, usov ili nešto č Zbog cega je
č dato mnogo toga što ga i7.dvaja od životinja,
a zaboravljeno mu je dati namjerno iii č
to č đ   Zbog tog nedostatka č
mora biti hrabar, mora .tiskati zuba kao kliješta kad
stisnu ekser i trpjeti dok se smrt preko udesa pri-
bližava spokojno i samouvjereno po svoj krvav
ujam.",
Kao ć š č udar bez ikakvih poslje-
dica, Sanjar kroz tijelo osjeti opruŽ1l1lje drhta-
vice i on ju je pratio sve dok nije došla do desnog
remena gdje se nalazila njegova ruka. lako je vet pri
dolasku svijesti, nakon osinjaka u glavi,
č da pokrene glavu na tu, desnu stranu. kako
329
bi č bio č da ruke više nema, on ipak
tog trenutka nije imao dovoljno hrabrosti za takvo
nakazno č On to nije naprosto želio, on je
i dalje morao vjerovati du je sve san, da je s lukom
sve II najboljem redu, ruka je tamo gdje mora biti, u
onje ć
Da, jedno je nešto željeli, a po<ve drugo šio on
ć desnu stranu svog tijela, č rame, moglo bi
se ć - da je tu nekako sve ispunjeno prazninom.
ć i kako na tom mjestu živi č
njegov sve što ga je moglo zaraOOvati i zabo-
ljeti odjednom.l'raznina <e litil.kao što ju je osjetio
kako ga obuzima i onda dok je prvi put u životu
proveo ć kod Anušc u baraci. Da. upravo tako.
Noe je bila ludo puna svega - i blage rakije, i č
batakll, i dima od cigareta, i Anušinih sisa,
bijelih bedara i pupka, a onda se sve iz njegovih
o<jetila ISpraznilo i on se ujutro ć kroz bagre-
mar kao dim, bez srca, duše, bez krvi, samog
sebe.
Uz bol što je sada samo naslutiti na tom
mjestu, u ustima - kao kakvu pn,datražu č
jeg, što. ustvari, i jeste .. · SIl11jar ć ukus badema,
guši ga č jezik i gorka sluzokoža ždrijela,
č usne. ć sc utrkivala niz č tijelo,
ć do nožnih prstiju. Za šta da se pridrži, ko mu
sada može ć Je li se to desilo č Ali,
kojeg č ima li ijedno č kojeg bi se mogao
sjetiti na č č kao što se sjetio da je II toj
č smjeni, č je iza sebe zatvorio željezna
330
vrata s gumenim č zamijetio da pod valj-
cima škripi uglavljen gmmen uglja. Toga se tvrdo
ć i tu uspomenu č pod sklopljenim vjedima,
II đ razumu, ali tog č   nikako da se
sjeti. Da li su javili staroj, bratu? Morali su javiti ...
Ali, ko zna· sve su to č i onaj i
Ariicina, i Joško, pa i onaj Drcman đ ...
č su to, ne ć se, no misle i kontaju:
prvo č pa potekni! E, to je njihova parola!
Nema II njih žurke i nizbrdice, jok! Vele i kontaju:
ko zna, može da i preživi, pa bi uprskali motku ... a
ako okine, jedan je trošak ... Koji je to dan bio, koji
je danas- to buni Sanjara. ali sve što može u svijesti
ispisivati (} samom sebi - to je onaj grumen svijet-
lomrkog uglja. To je prvo slovo od kojeg sastavlja
Il1Q?.aik pun zubaca, masnih fleka, jeke
tora što č č transportni sto za dotur uglja u
ć energane.
Sagnuo se, ć se - polahko se podvukao pod
č i prvo što je pokuliao konsno ura-
diti kad je primio smjenu bilo je to prokleto š č č
v""jeuglja ispod valjka. Ali ... V,di prste svoje desne
ruke i šrafctgcr sa je tijelom podupirao zaglav-
ljenu granulaciju, ah nc vidi č ne ć
ljjegovo prikrada»je Ispod tamnog postolja. Zloko-
han, zubat kao č ć kurjaka, on je po-
lahko prvo uhvatio rukav od č bluze, okusio
ga kao kad lisica '\iccne č kokoški grlo i
pijucne krvcu, a zatim ga je uvrtao i onda ..
331
Sanjar se trže i dreknu ć č svak.im
nervom ti sebi.
To je trenutak kad je ti mozgu osjetio žestok,
nepodnošljiv bol od kOg'd mu se č tijelo trglo
kao da su ga bacili II jaru visoke ć Eeee!.'!j} oeej.
Koliko je trajalo zaprepaštenje, razumijevanje
podmuklosti č č ujeda u prsUl'/ Sekund, pola
sekunda, Božiji tren? Da, može biti Božiji tren, ali
to je bilo i,uvišedovoljno da č   u dlan
i da na njega pljusne novi talas bola; č je u svakom
damaru kako mu pršte š č kao ljeskovo ć
kako je na rubu ludila, ..
č - Sanjar se sjeti č i 1agahno ih pomilova
kapcIma, ali ih ne rastvori Imao je dojam da su to
glatke kugle, one biljurne loptiee , kojim se djeca,
kad đ na odmore u školua dvorišta, igraju,
ć ih ć da upadnu u na·
br.linu iskopane rupc.
č su htjele da pobjegnu ispod njegova č
Jezik ga je ć bio izdao. Bio je suh, drven j gušio
mu je onaj prorez kojim jc još mogao da uzme zrak.
Noge? Ruke? Kako je ć da u jednom takvom
st:rašnom momentu sve što si volio i pouzdavao se
u to - kako to odjednom č okrene leda!?
Izdajice! Kurvine i2'.dajice - stiskao je zube kao što
ih je stiskao one č ć od monstruoznog
č svoju pedlanicu, Kolikojetrajala ta spoz-
naja beznadnosti i ko ga je najednom pokrenuo,
ošamario iza leda i viknuo mu:   Đ tc odnio, imaš
nož II džepu! Vadi taj posrani nož i sijeci ruku, dok
332
ti nije č smrskao č i rame! Mrdni se j
ne pizdi! Ajde! Brže, majku ti Isusovu."
Mrdni se - lijevom mkom, pognut, lJ poniža·
ć položaju pred strojem, Sanjar je munjevito
krenuo prema unutrašnjem džepu pantalona i brzo
napipao tijelO ž č ..
Eh, ž ć Koliko je pUll! njim rezao slaninu i luk
desnom rukom, vadio kratkim, širokim č
komade mesnog nareska iz sjekao režnje-
ve lubenice i jeo pod topolom za ljetnih pauza s
Arifom mirisne dinje?
- Jebem ti ć - misao opsova i č
č ž ć onaj režanj dinje- pišam ti na dinju,
a de mije ruka! Ajmo dalje, ko na ajde ...
ć se nogama i koHko-toliko ć
č krvavu č Saujar je i.kobeljao svoj
nož na preklop i lijevom rukom ga uz grdne muke
prinio ustima. Ajde zubi, ajte rodeni1 otvorJte mi
vidite li šta biva, šta ć biti... Kruv vam vaš,
zubiiH!
Nož mu je od boja ispao ispred samih usta i on je
č vidio kako č lomi nadlakom onu
najtvrdu mušku kost u tijelu koju ni dobra č
- kad izmahne II đ štapinom ne može da
pr.bije,
Sanjar 7.afuluri od bola, N. mu izbiše krupne
gmške znoja i on se koliko je dug istegnu ; tabanima
dotaknu hladne krevetske šipke. Odupirao se o njih
upravo S onakvom žeslinom kao kad je krenuo na
sve iH ništa č je jedino mogao suprotsta-
333
Viti život. smrt je ć bila tu. Ruka je nestajala j sad
je bHo na redu desno rame, pa vratni kralježnici i -
kuršlus! Daci
l
predstava je završena, gasirno. svjetla.
'ajde', ajde ...
Povukao je snažno raskomadanu. krvavu ruku
sebi ć se svom snagom o č č potporanj
transportnog stoJa, Valjci su č traka Je drhtaJa,
a Sanjar je snažno, kao mkad u ž vukao,
kao",
Kroz zasjenjen pogled kao kroz. kakvu usijanu
zavjesu zapa:r.io je prije nego je sve potonulo u tamu
kako je traka zastenjala i onda č ć kao ranjena
naglo stala. Elektromotorna sklopka je
izbacil. uredaj i č je izgubio bitku ...
Je li to bila podvala - da i u smrt ode s iluzijom
kako je zajebao mašinu snažnu ko pet volova?
ć š č ti tek zamjetno su mu se
caJe usnice, Pa l ako su je odsjekli, imaH su šta da i
sijeku, je li tako, a? Još kad bije ... u onaj pa
da ko ć   De bi oni iskasapljenu
ruku u gaJon pa da pokazuju studentima, jok'lmaju
oni ruku od poštara, od one fine gospode što s
repkama pogube glave kad se pjani ko mila majka
ć S kakvih izleta i tako to."
I upravo kad je sve sveo pod pravi konac, Sanjara
trže č glas u vratima č sobe:
- Drugovi, tiše ... molim vas polahko, na
rna ... i to na č i bez č
Kroz metlice trepavica prepoznao je svoju smje-
nu - Arifa. Nikolu, JosKu i Stevicu. Nije rastvarao
334
!
!
i
I
č aji je kroz onaj majušni prostor izmedu đ
ugledao kako oni na Č Ć pored njegova kreveta
ostavljaju nekakve ć a zatim polahko, na-
frdške izlaze. Kad su se vrata zatvorila. u njemu se
č stVllIllti jedan č mekahan č i razli se
najednom ravnomjerno po č iznutrici j kad
dotaknu dušu. ono .što se nikad J č materijalnim
ne mOŽe ć Sanjar pod stisnutim č
cima ć suze,
Onaj vrlo ć š prostor izrezuckan metlicama
trepavica kroz koji je zrikao u život,. najednom
bljesnu kao raznobojna prskalica.
ć sc od sopstvene duše. Sa.l1jar č da
pipa lijevom rukom po č ispred sebe, Prsti
su mu prelazili preko onih zamotuljaka i ć
po kosmatoj površini ć oprezno se šuUaH kao
d. č prvo dugme na č bluzi,
ali nije bilo č č bi mogao ubrisati SU7...e. Tek
kad je dlanom krenuo navJše - prL'"l1la ushitu Hi
grdnom č - prsti mu dotakoše nešto vrlo
mekahno i nježno i on tim ubrisa č a zatim ih
širom otvori
Pred licem je držao prazan rukav pidžame od
plavog satena.
Usplahiren i gotovo bez zraka u ć on ga
brže-bolje vrati onamo odakle ga je pobrao, prema
desnoj strani postelje gdje su ležali č ć nje-
govih kamarata iz Energane,
335
Ušmrknuo se jednom, dva puta i stisnuti
zube č ć jedan novi, nepoznat bol što mu se
prikradao iz dubine duk ..
336
UŠAHTU
U gradu su se rano zatvarale kafane i restorani, a
s posljednjim vozom prema ravnici i č na
ž č stanici. Novembarski mrazevi nisu
dozvoljavali sjedenje na klupi u parku, hau.<tori
zgrada i podrumi su II tim vremenima bm pod
strogIm nadzorom ć   Istina, II gradu je
jedino radio hotelski bar, ali za konzumativnu ulaz-
nicu trebalo je imati novca bar za jedno ožujsko
pivo. Nije mi preostajalo ništa drugo ć da hodam,
Još ranijih č č sam sebi zadao kružnu š
rutu š č oko centra grada. Polazna stanicaje
bil. gradski park, a onda sam išao Sarajevskom
ulicom, Obalom i č   Kontrolni punkt Je
bUa mjesna crkva sa osvijetljenim zvonikom na
kojemu je bio veliki sat. Tu sam kontrolisao vrijeme,
č bjh se otiskivao u svoj ć maraton č bi
se ispraznile ulice i pozatvaraje kafane, II kojima
sam se prislonjen đ uz radijator grijao. Tako
sam svake č do ranih jutarnjih sati - do onog
prvog ranog voza i otvaranja č -- propje-
š Č trideset i sedam krugova, put dug oko pedeset
j dva kilometra. Maraton se 7.avršavao na žc1jez-
č stanici, gdje sam i upoznao jedeog hladoog
jutra Džimija.
Nije mi č na osobu koja nema svoj dom jer je
imao pristojan krombi kaput, ulaštene cipele i šareni
337
šal oko vrata, Istina, za sve ono dugo vrijeme izla-
ženja po parku za č dana. njegova masivna
figura mi se sama po sebi nametala da o njemu
razmišljam. U prvo vrijeme sam mislio da je penzi-
oner. pa rekonvalescent jer je hramao na jednu nogu,
a zatim sam otkrio da se vrlo druži S grupicama
gradskih hipika i momaka sklonih džeparenju i alko-
holu.
Kao i č kad hih završio svoju ć ophod-
nju, mrtav umoran, podvijao bih ruke pod glavu i
ispru:i.en na klupi osmu uru da oživi
od vreve ć i djevojaka kojt su vozom stizali
iz okolnih naselja u grad. ć se d. od-
morim noge, č sam kako se Džtmi prepire s
dežurnim ž č bez d""l1e nike. [danas mi
je zagonetka z!!Što je taj č s crvenom IIakom
oko one zdrave ruke bio tako rigorozan prema meni?
č dok je vani stezao žestok mraz, od njegove
dobrohotnosti je zavisilo da li ć koga ostaviti do
ujutro II toploj Mene k.o zna zbog
č bi otk:ueala dvadeset i č ura, izgonio u
hladnu ć Neki su imali ć da tu provedu II
spavanju vrijeme do jutra. Jc li mene izgonio
zbog toga!to kraj mene nikad nije vidiopumu torbu,
dijete ili zato što sam mu č na "finog gospadina<l
s ili iz jednostavnog razloga što mu se
moja nije dopala? Moja razmišljanja o tom
dežumom službeniku, od dobre volje zavisi moj
spas za tu, jedau od bezbrojnih ć illa su dotle da
sam sebi utuvio u glavu darne on mM.da ne trpi zbog
338
toga što mu je neko č meni pt) izgledu kriv za
njegovu invalidnost?
D.kle, taj dežurni č to jutro se oštro
prepirao sa Džimijem.
- Ti si! -- vikao je dežurni. - Pi.šao si u ć  
Nemoj ti meni svojih folova, sve RU meni rekli, sram
te bilo!
Džimi je govorio tiho. Pravdao se č mahao
rukama. Ja nisam mogao č ti kakvim se argumen-
tima pokubvao odbrdl1:iti od optužbe da je ć
dok je č s vanjske strane bila č
mokrio u uglu, ali č je bilo d. to nije bilo
dovoljno za dežurnog. S treskom je zatvorio vrata
č i zasigurno je pošao do svog šefu da mu
raportira o ovom incidentu.
- Mokrio si - okrenuo sam se prema njemu i on
me pogleda žmirkavo. Lice mu je bilo č
č č zakrvavljene. Izgledalo je da mu se
jetra pretvorila u uštipsk od alkohola.
- pa šta - progundao je i prišao na moju
klUpu. _. A gdje da pišam kad č vrata?
- Tamo gdje Sl morao - pnstanem.
- O tebi znam sve. Ti SJ propali novinar?
Gledao me je ravnodušnim pogledmn, a onda iz
unutrašnjeg džepa zimskog kaputa izvadio sme-
žuranu kutiju s cigarama.
- Na - kazao je, - č smo mj, Mene zajeha-
vaju za a tebe pitaj Boga zbog č Mora
da si im se podobro zamjerio, je li?
339
Dok smo otpuhivali dimove, prešutno smo se
sponv,umjeU da č dijelimo sudbinu ljudi
koji više nemaju gdje Qtputovati, niti da im ko drag
i zabrinut za njihove sudhine stigne neklm od
zova kad pristignu u st.anicu.
Sa Džimijem sam č č jednu veliku školu
kako se bez zaziranja mo'.e presresti posve neznan
č i zatražiti od njega dvoballku za porciju graha
bez priloga, ili krenuti pred č II potražnju kar-
tonskih kutija koje se rastrgane po dužini mogu
poredati preko klupe II parku i tako č bubrege
da ne izmrznu kad me savlada umor i nesanica. On
mi je demonstrirao kako se rano izjutra, u prolazu,
sa š ć i posve hladnokrvno, iz rastvorenih
škrinja pred prodavnicama može uzeti č vre-
ć s mlijekom, ili još topli kruh dok ga II žurbi i
nepažnji istovaraju iz velikih limenih automobila.
Džimije kao na dlanu znao svaku zgradu koja nema
č ulaz! podrum nad kojjm nije đ
željezna č On me je upoznao i sa haustorom
č obdaništa, pod krovom smo č pro-
veli i jednu novogodišnju ć Preko njega sam
došao u kontakt sa sjtnim kradljivcitna, majušnim
č trafika, drogerima i hipidma bogatih 1
uglednih roditelja s kojima su izgobili svaki kontakt.
Mnogi od njjh su bili neprestano u sukobu sa 7..ako-
nom i prekršajnim normativima ć sudije.
Park je hio mjesto gdje se konzumirao alkohol,
prlila slanina na   ć iznad improvizovanih i
kratkotrajnih vatrica loženih kartonskim kutijama.
34!J
Na osamljenost, s kojom sam se hrvao i koja me
tohke sedmice i mjesece pritiskala, u ž
jevih poznanika, najednom sam 7.aboravio. hnao
sam ć da, ipak. pripadam nekome, da moj
život ima svoj smisao i da dani prolaze brže. Zim-
zeleno grmlje iza svake klupe krilo je č ko-
njaka, staklenke ljutih feferona. zamotuljke slanine
ili preostaju mezu od prošle ć tako da smo ja i
Džimi č znali gdje leži naš č
Ali, č bi se približila ć svi naši poznanici su
odlazili svojim ć mi nismo imali kud. Prema
č je bio put zatvoren, kafane su spuštale
plehnate roletne, a iz mraka, odozgo iznad naših
glava. sipalaje hladna rosa, a noge su nam mrzle do
kostiju. LJ č smo :)paljivali kartonske kutije i
tako sc spasavali od ć č onda kad
nismo mogli prikupiti dovoljno novca da steknemo
privilegiju i đ II bar mjesnog hotela.
To su bili dani kad smo i ja i on padaH u neku
tešku, bolnu č j kao da smo č mali
šta koji od nas dvojice misli i za č žudi, naša su
ć vrio je vjerovatno. žlvjela jedan život; on je
oborene glave snatrio o svojoj ženi, o stanu II kome
ona živi i prima švalere, o ravlloj Slavoniji iz
koje ko zna zbog č pošao da č po
č a zatim - sigurno ne mogavši ć
od svog bola j od samog sebe--ponovo došao nazad.
Nagrizen unutrašnjom boljkorn za koju nije bilo
nikakva lijeka, ć II godinama i predat alkohOlu, ta
341
ljudina je, ć pored mene, đ umjela da
trpi
Bezizl3:4 č i strah od onoga što tek
valju preživJeti, č su da Džimi svakim danom
sve teže izlazi na kraj s ć č životom u kome
se našao. Ja sam, medutim, svaki svoj unutrašnji bol
prebrodavao, ne :.rato što sam bio č š ć kova j
č snažniji od njega, ć izjednostavnog razlo-
ga što sam znao vještije otrpjeti svoju prošlost j što
sam, možda, više vjerovao da ć jednom ipak biti
bolje. Alkohol sam uzimao samo onda kad sam
morao i kad se nisam htio izuzeti od Džimijevog
društva, koji su me s č vrlo č pos-
matrali, ć se, da nisam č
Jednom su me č stavili na kušnju. Primicao se
ž ć i oni su U č kokošinjcu zapa.zili dobro
utovljene kokoške i prvi put su j preda mnom pravili
plan da ih pokradu. Mene i Džimija nisu č u
tuj ć poduhvat, aU su njega obavijestHi da na
mene pripazi. Ja ne znam kako je to s kokošinjcem
prošlo, ali sam primijetio da je njihova č
otpala. Tako ć kolegij me je nakon izvjesnog
vremena promovisao zu svog č č pa
sam svaki dan imao osiguran č u
cigarete i redovitu nadoknadu tl novcu za
boravak II baru mjesnog hotela.
Jednog januarskog č neki od momaka
nam je donio vijest: tamo i tamo, stotinjak: metara
od parlt", otkrio je č č   7"" oboljelog
Džimija i mene. RadiJo se O šahtu za kontrolu paro-
342
voda koji nije č vlasništvo, na njivi je, u blizini
nema ni paSl\ ni ljudi, unutra je toplo kao II raju, šaht
je izbctoniran i č a kao najvažniju pogodnost. taj
č od betona ima i željezni poklopac!
Kupili smo dvije ć i č ruma i
krenuli s momkom u sklonište. Momak nam je
putem č kako je lani u šahtu bogovetnu
zimu bogovski proveo AI Kapone, jedan starkelja
kojeg je Centar za socijalni rad zbrinuo u č
dom. Dakle, ć š je bilo slobodno.
- Nije loše - kv.ao je Ožim kad smo se upentrali
il šaht niz i navukli iznad sebe limeni
poklopac.
Unutra je zaista bilo toplo. Zidovj su bm vreli kao
ugakna ć ukojoj se peku blagdanski kruhovi.
Kad smo zapalili svijeeu, mogli smo ovlaš osmotritl
naše č š S desne strane su bije tri velike djevi
sa zavrtnjitna kroz koje je č para, a na lijevoj,
č nama, bila je prislonjena debela. č
štapina koju je najvjerovatnije iza sebe ostavio Al
Kaponc.
Blago njemu - dahne Džimi, kao da je pogodio
moju misao. Taj bogovski živi. Sve mu donose na
noge, tri obroka, televizija, novine, č j pidža-
ma, krevet i kupanje . .,
ć š gutljaj'! - nudim mu mali č mma"
s crncem kovrdžave kose na etiketi.
iznad nas je živio jedan grad svoje č
č buku automobila, glasove ljudi što prolaze
ulicom, č č kako se prazne s podmuklom
343
tutnjavom željezne šarže na jednoj od visokih ć
u željezari Imao sam dojam kao da smo živi zako-
pani U betonskoj grobnici j dok je Džimi
tavljenim usnama otpuhivao j hvatao svoj daleki,
polusvisli !'lan, ja sam se ć jedne č kojom
su nas plašili stariji dok sam bio č č se
kako je jedan č umro i kako su ga polumrtva
zakopali i kako je upra .... o te č jedan pijanac, što
je imao č sa svježih humki uzimati ostavljene
boce s rakijom za dušu pokojniku, č promuklo
dozivanje iz groba i lupu po lijesu. Pijanac je. na-
utekao glavom bezob;drice od straha i tek
sutradan, kad je onaj u grobu ć zasigurno umro,
on je č što je č na groblju. Njemu, me-
đ   niko Ilije vjeroV1ID i daje to što je stvarno Č
ili nije. č j odmah, iste ć svi su znali da je
pijanac, a takvima niko ne poklanja pažnju kad
ć Tako je ta č onoga polumrtvog koštala
  a č istina je ostala kao još jedan
dokaz da je alkohol zlo nad svim nevoliarna! Da je,
recimo, te č pijanac imao pri ruci lopatu i da
nije imao prišiven glas hallldnanta, da se nije upla-
šio lupe i prigušenih povika iz groba, sve bi imalo
č završetak. Izgleda da je II životu redovito
sve u punoj suprotnosti ...
1 dok sam se toga ć   u pamet mi dolari
ć da nad našim glavama neki revnosni
kontrolor parnih cjevovoda zatvori potpuno metalni
poklopac što smo gadnneklen.vukli i da kroz žlijeb
č kakav komad žice'! Dojsta
l
razmišljam. što
344
bi bilo s nama dvojicom? Džimi ć uveliko č  
ć u snu i brblja koještarije pune hezveznosti.
trza sc s vremena na vrijeme kao ć životinja.
a ć sve dublje č svoje pramenje II betonski
kvadrat u kome smo našli konak, Ja, makar sam
umoran kao najil'erpljenije č   nisam mogao da
sc domognem sna jer sam bio posve uvjeren da na
nar;; motri opasnost grozomomim Č Iako sam
bio č da smo dežumom II č č
reldi zauvijek dovidenja i da smo đ
konobarima što su nas izbacivaJi u mrznu ć iz
kafana pokazaii :šipak, ponovo se našao neko zbog
koga je valjalo strahovati!
Dabome, to je posve sigurno kao što su dva i dva,
č i više nego sigurno, stopostotno č - kad
mi zaspimo tvrdim snom, a ć obojica i
rano i brzo - ć ć taj đ revnosnik, taj
kontrolor šahtuva za regulaciju parnog grijanja i
ć   naravno da ć odmah zapa7.iti, nije ć  
kako je limeni poklopa< ponovo pomakout (majku
im ć   opet 'u nekog boga tu tražili) j on ć ga
do kraja č na metalni okvir, ć iz džepa
komad žice I Ć je kliještima (dežurni ima
kliješta, Ima žicu i za takve priLike, jer zašto bl bio
dežurni kontrolor, dodavola!) i ć ć a mi?
Stresao sam se od jeze iako je u šahtu bHo vraški
toplo.
- Hej, Džimi guram ga laktom i pokušavam da
ga upozorim na ć da nas dežurni zaklopi
metalnom č   ali on se saUlo promcškolji i
345
pokuša opruž.iti noge, ali ga suprotni lid betonskog
č tlpomenu da ne mo1,e dalje, da se kroz
zid ne može ni glavom ni nogama i Džimi se u snu
zaustavi u protezanju. Na licu sam mu pri Qdsjevu
ć zapazio pitanje: može li se daJje, ima li
č pravo da se opruži i ko mu to branL-.
- Ra:lmrdaj se, č š li? Moram ti nešto ć
ponovo ga dnnusam č ali Džimi je ć
mrtav. Džimi se ne č ne reagira. Pitaj Boga
koliko nas dvojica nismo spavaH kao živa ć i
shvatio sam da ne vrijedi ni pokušavati da ga raz-
budim. Ponekad smo u parku, pokriveni papirnatim
ć ili kartonskim kutijama. dok se iznad nas
rasprskavala ledena izmaglica, č na pm", ko-
liko smo sati II Jednoj sedmici odspavali kao ljudi i
ispadalo je - malo sati, niti jedan dan u nedjelji. a
valjalo je hodati, presretan i poznanike i one što ih
nikad nismo ranije vidjeli 1 tražiti dvadeseticu 7..<1
grah i dvije kriške kruha. Ponekad smo lagali da smo
gladni, a bili smo zaista gladni, ali nismo kupovah
kruh i pržene girice u kartonskoj tacni - kupovali
smo II samoposluzi rum. one male č od
ciUtra j ć ga grijali smo se iznutra., Iožih smo u
parku vatrice, a plamen bi privukao pažnju miJicio--
nera i oni bi nas upozordvali da park nije nikakav
kamp i da se vatra muže ložiti uz rijeku, široko nam
ć polje. Milicioneri su odlazili za svo-
jim poslom, nisu nas zapisivali, niti gonili II zatvor,
jer ko smo bili nas dvojica? Kaznu ni::;mo imali č
platiti, a za zatvor je valjalo č nešto ć
346
delikt. Recimo, razbiti izlog. ili ć u samoposlugu
pa natrpati d7.epove konzervama, ih, na č
č II mesnici zbobliti s vješalice obješenu
salamu. Oni bi malko i prtžmirili na tu vatricu jer su
znati da karton hrLO izgori, da nema mnogo dima i
tako se to završavalo. Rum je imao svoje spaso-
nosno djejstvo upravo u takvim situacijama, ali
Džimiju je ć služilo i 7.a nešto š neko
njegovo č č j sa svijetom oko :nje-
ga, ali i sa svijetom kojeg više nema, i za patnju što
on taj, zasjgurno drag svljt.11. ne može ć vratiti
mu sc .. "
Svega sam se ć te naše prve č II
šahwl pod zemljom tri metra i s metalnom č
iznad naših glava, Misli su mi se tukle su
mc č umorom i nadvladavale me. O, Bože,
kako je sretan ovaj Džimi što č kao raštimanl
traktor! Njega ć ništa sad ne progoni, on živi
kao jedim malj, kao jedan dobrodušni maLj koji
nikad nikog ć udariti po glavurdi. 0, kako spava.
Zavidim mu; on sutra lak§e podnositi neprestano
kretanje ulicama a ja se ć kao prebijen pas jer
od spavanja nema ništa, Jednostavno, morao sam
dežurati zbog ć da nas onaj klipan, onaj
revnosni kontrolor šahtova ne zabravi zauvijek!
Ko bi č dozivanja na pustoj utrini ispod
zemlje?
Ponovo mc spopade grozomorna misao. DOZI-
vam Zolu i uživijavam se u ulogu njegovih za-
č II č oknu. Bože, kako je to č  
347
Bar da je umjesto drndavog Džimija pored mene ona
cura, hajdede, izdržao bi č i tu poptšanu smrt,
ali ovako?
Buka grada iznad nas jenjava, glasovi su sve
ljedj, grad po)ahko ć ka tIšini, a nama ć
svoju ogromnu, sivu guzicu. prozori višespratnica
su sigurno još osvijetljeni, nisu svi č  
još su upaljeni ekrani televizora i :ispijaju se negdje
kokteli, štuca se i podriguje. pijanci se ć
ć ć za nas niko ne zna, nik.o 7.3. nas
č ne pita, ne misli ... ili ipak, možda ipak nek.o
na nas misii.. možda jedino ... ali ko? Može li sc
naslutiti ko na nas dvojicu misli... Ne, bolje se ne
pitati i zato sam podigao č prema metalnom ok-
lopu i kroz priškrinuti dio imad č šahta
osmatram emu, možda za nijansu manje crnu tamu
nego što je ova naša u betonskom kvadratu i zato
sam,. 10 tvrdim samom sebi, umjesto da đ
bezuSj:lješno Džimija, č gledati č bogo-
vetnu ć u onaj crni prorez ocrtane tame iznad nas
i ć   zakleo sam se strahom, sutrašnjim danom
punim neizvjesnosti i bijede, kleo sam se svim l
č te ć .- san me ć nadmudriti l č
i ć dozvoliti tamo nekom revnosnom majmunu
da nas žive sahrani tl šahtu ...
ć
Toplota seu šahtu osjetno smanji, valjda su privr-
nuli ventile u termoelektrani. Ljudima sad nije pot-
rebna tolika toplina, č č   sad ljudi ć
poodmaklo č pokriveni jorgaruma, a.ngorskom
348
ć   kako ko, pa zbog č ne bi malo pritegli
topiovodc? Za nas oni ne znaju. Na nas ne č  
takav je izgleda život" takva je, može biti. i smrt.
Ljudi imaju jednu prekrasnu osobinu da brzo zabo-
ravljaju ako nisu II pitanju njihovi č intereSI, što
bi naš svijet rekao: po đ guzici ni stotinu batina
ne boH! Fino, posve fino. Zar nije život jedan stalni
nesporazumI aH tako izmontiran 1 udešen da funk-
donira upravo savršeno. dok moj drugar č  
ja bdim, Da li sam pažljiv prema njemu, ili zato što
me je strah? Zavidim li mu, ili otrpJjujem svoj strah?
Nije li i ovo č mog života uvježbavanje
smrti? Da, razmišljam, moglo bi biti. Č sam i
sam to doživio, i slušao sam od drugih ljudi da, kad
podu zubaru, premru od straha i d. im treba i po
nekoliko dana dok se odvale sjesti na stolicu i
č se s Idijcštima
t
špricom za anestetik, dodirom
ž đ i hrskavim č kad kliješta zahvale
zub i č da ga iz vilice, Nije li taj redosli-
jed neka vrsta uvježbavanj. boli i nije li ljudski
vijek uvježbavanje za prihvatanje smrti? Je li to ona
nada kad prvi put č s upaljenim zubom utekne
ispred zubarske ordinacije, ć da je bol pre-
stao i da ć se upala korijena i živca zuba sama od
sebe smiriti? Nije li i sa nama dvojicom č
č jer č vjerujemo da ć sutra biti
bolje; neki ć ć nas presresti na ulici i
ponuditi nam posao, dodijeliti nam po garsonijeru.
nova odijela i tople, č cipele? Vjerujem li II
takvo č   u č II ljudski njihova 05-
349
č i dobrotu? Kasnije ć sc ispostaviti da
je Džiwlja. to ubilo, a mene koliko-toliko održalo za
neka nova, potmula iskušenja koja su dl)šla.
Imao sam utisak da sam na mrtvoj straži, da
č magacin s municijom, ili pukovsku zastavu
dok sam bio na granici Rumunjske. Da, preda mnom
je č ljnija i ja buljim tamo, tl drugu stranu,
č ć nezvana. gosta, a prst mi se ledi na otponcu
mašingevere s dobošem. I pored umor.:!, II meni je
neko č sladunjavo Ć da sam ipak
nekom potreban. Nuf.an sam ovom Džimiju. koji
boluje od jetre i slabog srca kako bi on mogao da se
odmori i da ne strahuje od šahtova. Spozna-
jem koliko sam bio č !ito sam ga pokušavao
probuditi,jer šta bib imao od toga? Umjesto jednog,
imao bih dva umora i dva straha, moj i njegov, a k
tome i dvije neprospavane ć zar ne? Pitam se i
psujem samog sebe. Pitam sc kakav sam to ja tat i
pokvarenjak, kolika je težina ljudakog egoizma?
Vadim cIgaretu j pripaljujem ju dok grad iznad nas
č U šahtu je još toplo, t.man toliko da ruke ne
stavljam u džepove. l beton je oko mene topal, cijevi
- ona tri svijena lakta što uviru li desni blok betona
- š ć j š ć kao usopljeni konji. č
mišijim cijukom i to je sve što sam č tri metra pod
zemljom. Grad više ne č č izuzev što
negdje daleko, prema stanici, č klopot č
teretnog voza,
ć ć ć sc lanjske zime, č
Džimi ija smo imali sigurno sklonište
350
do jutra u jednoj zgradi na Odmutu, u podmmu što
nam ga je dobrovoljno ustupio jedan hiplk. Č nam
je dovukao i jednu rasklimatanu stranicu starog
č pa smo, č bi se uhvat10 sumrak. odvažno
išli puni sigurnosti prema svom č š Ah to Je
trajalo samo mjesec dana jer nas je neko otcinkario
predsjedniku ć savjeta i ovaj je na ulaznu
rešetku podruma postavio nov novcat katanac mar-
ke "Verthajrn"! Tako smo nas dvojica ponovo ć
provodili po zavjetrinama, tako nam je II susret
došlo lanjsko ć s prvim pticama, č
sa suknjama od pliša na zategnutim guzicama mla-
dih žena, Stigao nas je i razvigor. Mogli smo prati
carape i sušiti ih u parku preko nasloua klupa. Prsti
su nanl bHi II raspadanju, a nokti izrasli i deformirani
kao u dinosaulUsa. Pranje košulja je   č n.
rijeci, ali kad zajazi maj. i to su bili č dani
kad se moglo opru!iti na vrelu zemlju, slušati cvrkut
tek ispiljenih ptica, pmm.tr.ti iznad sebe oblake,
razapete košulje kako ib lahor landara po vrbovDm
grmlju. Tih dana sam sreo svog prijatelja iz mla-
dosti. Došao je kao č putnik da posluje s
ovdašnjIm trgovcima j on mije na rastanku - nakon
pristojnog č ostavio č sumu novca,
tako da sam mogao bar jednu ć prespavati u
hotelskoj sobi. Ali, od spavanja nije bilo nilIta kao
što odmora nije hilo nl te ć u šahtu. Naviknut na
tvrdu klupu i odmor II ć staw, kad sam
legao u mekabnu postelju, sna nije bHo. Vrtio sam
se č ć i pitao se uzgred koji je to davo pa ne
35!
mogu u ovakoj ljepoti ni č prižmiriti kad sam
umoran kao pas? Tek kasnije sam otkrio tajnu kad
sam naredne godine ponovo imao priliku da spavam
u postelji; a tajna je bila u tome što je valjalo ć
razastrti po podu i ć na tvrd patos.
Tog ć II parku se nije ništa dešavalo oso-
bito, izuzev što je Grk ukrao nekom pijanom
gh.uncu sat s ruke) što se Cupa vratio fi izdržavanja
prekrbjne kazne 7Jltvora. Cicko je pod uticajem
konjaka ć razbio Jzlog Bistroa, pokupio sve što
je moglo stati II kafanski stoljnjak i onda otišao pred
Lamelu, č i znane i neznane prolaznike i
svakom od kao je navodno na lotoli
dobio glavni zgoditak. davao po bocu viskija, ko-
njaka l pelinkovca. U osam sati strpali su ga u
Cicko je bio pošten č ć i sve je s nokta priznao
pa je š all je č ljeto bio tužan č ć
poziv za ć sud ...
Pred č mi se redaju uspomene u jarkjm
slikama, prepoznatljive do č ć polahko
zamire. jer, č šta je jedna ovakva ć za
jedno proljete, za debelu knjižurinu što sam je pre-
listao od prve do zadnje stranice?
Na onom č dijelu šahta viri jutarnja
svjetlost i ja razbudujem Džimija na nedostojan
č
_. č karte molim!
on se istog prenu, zatrepta č u č ne
Ć gdje je i ko mu to traži voznu kartu.
352
i
I
- Nemam kartu - č i pokuša nanova poklopiti
č č od umora.
- Matori, di:1.emo sidrO', svanulo je! viknem
izbliza.
On me đ prostrijeli č kao naj-
ć krvnika i promrmlja:
- Jebi se!
- S kim? - kesim se. ,- S kim, prdonja?
- S kim ć š s Bogom ocem! Pusti me da
spavam, tek se smrklo- D"intine ć daje vani
  Ć jutro, d.asu autobusi ć krenuli po isplaniranim
linijama i da moramo van, u život iznad nas, medu
ljude, automobile, pod fasade ć u kafanu da
Č taksiste kako bi nam platili topal č i
da se lsprjsianjamo uz radijatorska rehra ... On ništa
ne dom3Šuje tek mzmrdanom š ć pa ja nanova
č da kupi prnje, da je vani ć dan i on se
č pridiže.
č srno se i7. šahta polahko, oprezno tap-
ć stopalima po ubetoniranim željeznim ljestva-
ma. Odgurnuli smo č i gle predivnog nebo
je bilo č bez ijednug oblaka!
Džimi Od07.dO. iz one kvadratne rupetine od ce-
menta takoder zapaža ljepotu neba i veli:
- Č stari, danas bismo izgleda mogli imati
slmce?
- Da - ć mu ž ć se napolju.
Moglo bi biti sunca ako s š ć ne krene
jeme. Tamo ti je prava tvornica oblaka .. ,
353
Zgužvani smo, kiseli i spolja i iznutra, ali šta to
mari? ć   moramo još jednom pokušati, a
onda mi Džimi teško š ć č
- Zar si zaboravio da nam je Cupa ć po
kolut pite?
- Stvarno, kažem. Stvarno sam na to zaboravio.
- onda požurimo u park - ć m.irni. - Ako
zakasnimo samo č ć   popišaj me, ako taj ne
pojede sve ...
S crkvenog tornja biju zvona, Jutarnja misa l
poziv na ć pitu.
U parku, na ć klupi lijevo ugledali smo Cu·
pu. Kad smo razmotali novinski papir, ć
jemo da je pitl. još topla i mi jc dijelimo na dvije
ravne polovine.
Tako je to kod nas, č ne može.
Kad smo završili s jelom, ,apalili smo cigarete i
Džimi se odnekud sjetIo da me upita kuko sam
spavao u šahtu.
- Bogovski - slagao sam.
ć ć   nekako sredinom marta, Džimi
je iznenada mjesec ili dva nakon što mu je
regulirano pravo na mirovinu, Otada se i u mom
životu mnogo štošta izmijenilo, tako da danas imam
na što ć i č se utop1iti kad zastude dani, nH i
dan-danas uvježbavam san na udobnom ležaju.
ć po tvrdim parkovskim klupama i betonu.
moje tijelo sc još uvijek buni na ovu naglu promjenu
i ja pokatkad ć razastrem po patosu i odmah
,.aspim kao ć sretnile
354
Rado odem i na groblje d. đ humke mog
sina, žene i brata i redovito navratim na grob mog
prijatelja Džimija. Ukupan jc u pristranlm, u veli·
kom društvu onih bez ikog svoga, koji umru, naglo
i bez ikakve najave. Tu raste jedan samoniklijalJlan
i j. Džimijevu humku brzo đ   gdje ostajem
najduže, ne zato što mi je bio u "ivotu č i
draži od olOjih najrodenijih, ć zato što II blizini
im.jedan kamen na koji redovito sjednem i pripalim
cigaretu. Dok pušim, pred č mi iznikne ona
naša č ć .što smo je proveli u šahtu. tri
metra ispod nivoa zemlje i ja se zapitam r.hog č
mu, dokje bio živ, njkadnisarn pomenuo preživljeni
strah koji sam istrpio dokje on hrkao kao
traktor?
Dežuram li j danas nad njegovim snom i da li
oslus1<ujem prikradanje neke nove slutnje? Nisu li i
ove moje sve š ć posjete groblju, Džimi, stari moj,
najprostije uvjef.bavanje smrti?
Sutio je, Č se držao sna star) Usne ili je san
držao njega?
Tako je to s nama, č ne može biti...
355
BIOGRAFIJA
BIBLIOGRAFIJA
LITERATURA
BIOGRAFIJA
Muhamed ž ć je roden 28, 9, 1932, godine u
Derventi, gdje je završio osnovnu i srednju školu, Fiio-
zofski fakultet, odsjekjugoslavenskih književnosti i ma-
tcmjegjezika, završio je u Sarajevu. Po završetku studija
službuje kao prosvjetni a potom novinar u Der-
venti, Prnjavoru, Slavonskom Brodu, Tuzli i Travniku.
Potkraj šezdesetih nakon teksta o pronevjeri u
viteAkoj   č zadruzi i osvrta pod naslovom
"Koga kriju knjige dugQvanja
ll
ostaje bez poslu, a 1972.
zbog verbalnog delikta đ je na tri i pol godine
:zatvora. Nakon izdržane kazne pet godina je bez za-
poslenja i stana, na rubu egzistencije. To je, medutim,
vrijeme njegove pune č afirmacije. Nakon
hrojnih nagrada na anonimnim č za novelu i
kratku č objavljuje niz romana i pripovijetki za koje
dobija brojne književne nagrade: nagradu «Zeljezare Si-
sak", nagradu lP "Svjetlost", nagradu Udruženja pisaca
BiH.
Umroje 1. oktobra 1996. godme u Zenici.
359
BIBLIOGRAFIJA
L Ć NEMA SVJEDOKA. Svjetlost, Slltajevo,
1979.
2. SII..lCIJUMFRONT. Svjetlos!, Sarajevo, 1981;·2.
izd. Svjetlost, Sarajevo, 1985 (Savremena ž
nost naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini).
3. ŽTVE MUKE. Svjetlost, Sarajevo, 1983.
4. OSVETA. Veselin Masleša. Sara·
jeva, 1984.
5. UVJEŽBAVANJE BOLI. Svjetlost, Samj.vo, 1988.
6. LIMENII..lJES ZA SALCBURG. SvjetIosI - Nalia
č Sarajevo: Zenica, 1989.
7. SUŽNJI. Izabrane pripovijetke. Svjetlost. Sarajevo,
1991. (Muslimanska književnost XX vijeka).
360
L
2.
3.
4.
S.
6.
1.
8.
LITERATURA
ć nžemaludin: Muhamed ž ć ''Ham-Da-
gova osveta". Sarajevo 1984. Putevi, Banja Luka,
XXXIl1985, 3, 83·81.
ć Jovan: I nepn]atelj je Muhamed Kon-
dijd: "Silicijumfront". Sarajevo 1982, (1981).
i;ka, LXXXl1983, 25097 (20.VIll).
ć Enes: Muhamed ž ć   "Silicijum
front". Sarajevo, 1981. :živoi, XXX111982, 11·12,
480-581.
Džafer, Rizo: MuhamedKandiil: "Ham-Dagova (Ni-
veta". Sarajevo, 1984. Most, Mostar, XH!l985, 60,
124.
ž ć I7..et: Muhamed ž ć "Uvježbavanje
boli". Sarajevo 1988. 04;ek, XLIl1988, 24, 24·25.
č Boban: ć to trilOgija. Muhamed ž ć
Na§a č Zenica, 26. IX 19lB.
ć Zeljko: Snaga i usporetyfJ. Muhamed
KondiiJ, Odjek, XXXlll!1980, 1,24.
- Svijet romana Muhameda ž ć Izraz.
XXVllltl984, j 1·12, 587·594; :život, XXXV!1986,
7-8, 69-&8; Dogledi. ž č tekstovi.
Univer7.al, Tuzla, 1987, ,tr. 92·108.
9. - "Silil.ijumji"oor" govor izmedu prošlog i ć
,""vijet romana Muhameda Kondžjda, II : Muhamed
ž ć Dževad Karahasan: Izabrana djela. Svjet-
lost, Sarajevo, 1984f1985y sir. 5-14, Savremena knji-
ževnost naroda i narodnosti Bosne 1 Hercegovine II
50 knjiga, knj. 47.
361
10. ć Branko: liubav prema Rosni. Muhamed
ć "Ham-Dagova osveta" i dn.tge Ve-
selin Masleša, Sarajevo, 1985 (1984!). Glas komuna,
Doboj, XXXIXlI985, 1411,6.
l L š Jure: Evropsko proza. Muht111U«l ć
Vjesnik L.eljezareu Sisku, 9. ožujka 1983.
12. č Zilhad: Muhamed ž ć "Ham-Dago-
va osveta ". Sarajevo, 1984. Književna č
XIV11985, 268 (!O. I).
13. ć Nikola: Epski zamah. Muhamed ć
Sartyevske novine, l]. VIII t 982.
14. ć Ivan: Muhamed ć   ć nema
đ   Sarajevo, 1979. !Jesn;k, XU1979, 11600
(l L XII).
15. ć Kemal:   ć na žiVO/ff. Mu-
hamed Kondiic:   ć nema sVjedoka ff, tivo1,
XXXl1981, 5, 645-647.
16. ć Radmila: Muhamed ć "Si!icijum-
frant", Sarajevo, đ XU1983. 12612.8;
Radio Sarajevo ć progrl1Jt1;. XlIII 983, 40, 409-
41L
17, š ć Božidar: Muhamed Kandiii: "Žive muke",
Sarajevo, 1983. č Doboj, lV1l985, 9, 169-
ln.
18, - Muhamed č "Ham-Dagova osveta I' i druge
č Veselin Masleila, Sarajevo, 1984 ... č
Doboj, IV/1985, 10, 17()'172.
19. ć "(fvježbavanjeboli". Sarajevo,
1988, !Jesnik, XLVIWI988, 14618 (14. IV),
20. -- Muhamed Kondiid: "limeni lijes za Salcburg".
362
Svjetlost, Sarajevo, 1989, Oko, Zagreb, XVlll1989,
458,21; O.ijek, XLl111989, 17,23.
21. ć Branko: Antiratni roman. Muhamed
ž ć t;vot, XXXlJlI1984, 1-2, BI-lJ3; Duh;
kantar. Os/obodenje, Sarajevo, j 988, str. 199-20L
22. ć Mladen: Bol je bog. Muhamed ž ć
  ć nema svjedoka". Život, XXlXll980, 9, 525-
527-
23. ć Rist(J: Od Muhameda Ć đ do Meh.
meda Selimovica. tillot, XXXl198J, 9, 255.
24. - Muhamed ž ć   osveta". Sara-
jevu, 1984. OS/Qbrxknje, XLlll11986, 13494.
25. Vranješ Đ đ SaJ1Wuništcnje zla. Muhamed KOIl-
džM. Naša č Zenica, 6.Vl1984, br. 1818.
26. č ć Savo: Muhamed Kon.dži(:: "SiUciju.m front".
Sarajevo, 1982. Odjek, XXXV119R2, 15-16, 19.
27, č ć Radovan: ć života i prirode.
mei ć đ XU!1984, 1. februar;
Problemi. piSci, dela, KrYiga V. Masleša,
SO!lljevo, 1988, sir. 345-349.
Mustafa
363
SADRžAJ
,
\ Enver Knzaz: HISTORiJA KAO OKVIR ZA Č 5
Muhamed ž ć SUŽNJI
    ...... .:::::: :::: :
Turkllša .................. , •.• , ................ 49
ZemJja ....................... ..... 60
Dukat......................... . ........
Jatak " . " . . . ....... _. .... . ..... " " lS4
    oo::::::::::: "i7i)
ć .. "' ____ '_ .. , ........ , ...
Musafir .. . . . . . . . . . . . .... " . . . . . . . . . .. 135
Žena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q'41l'
Plijen .................... "....... 161
ć ... " ......... ___ , .. """ 171
J)želalovSlUl ............ _ ........ "0 •• ' •• ' ••• 184
K:azna ............ , • .. . .. .. .. .... ..2l!.b
Tajnajevrejske ć ........ ................ 213
Č sa broja tri . __ .' .. , .. '" __ ..... _ . __ "
Raka........................ . ......... 249
Dan kada je nestao Hudam . . . . . . . . . . . . . . . .. 2(,.1
Manuet i golubovi. ______ . . . , , . , . . 2g9
Žuta angorska č .... , ... "... . . . . . . . .. 300
Hrast .. ,',.............................. 308
Uvježbavanje boli." ............................ 317
tj šahtu ... _ ... _ ..... " .... , ...... , . . . 337,
BIOGRAFIJA, BIBLIOGRAFIJA, LITERATURA" .. 357
Muhamed ć
sutNJ]
č
č zajednica kulture
č ć "Preporod"
Sarajevo
Br.milaca Sarajeva 30
č
ALIJA PlRrt
Lektor i korektor
BERNrSA
č priprema
BZK "Preporod" -   š č podataka"
JASMINKO Ć
Štampa
Tiskama OPTIMA, Ljubljana
Za Štampanju
IGOR V[l)MAR
Štampano II 3.000 primjeraka
1999.
CIP _ Katalogi7.acija ti pub1ikileljl
NacioollIna i lmivet7.itetska biblioteka Bosne i Hercegovine,
Sarajevo
UDK !?»)K497,6
r
32
UDK821.163A(497-6).09 M,
UDK Ol2Kond:f.it M,
Ž Ć
Su1nJi i Mu.itan:wd ć - Sarajevo' BZK lP PtefXl!od,
1999 - 363 lltr. : 21 Cln, š č knjIŽevnost II 100 knjiga)
za č   F.nvcr Kaznz' str. 5-23, str.
359, Bibliografija r Mustafa Ć str. 3{iQ-363
ISBN
COBI.SS-LD 6420230
Na Qli.UQ1'U Š MlOt,l1m;tva obra:t(lvllnja, kullllW i s\X"!1.3, Bo!ma i
Hercegovina, FOOl'1aclja Bc!Ine l Hw.:egovi!le, broj: od
21.1.1996 godine, a pt"\mU č 19, Č ll, mv 2. zakooa (I PUI'tVIli\1
.. rorrwtp!'OiM'(l(\a i usluga ("S.lužbellj liSi RBiH", broj i 9195). djela-edicije
HoJnjOlJk.a   u !OOkil.jiga su proill1od na č pt>fez
na promet proiZ\!odlll us1uga,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful