ชีวิตติด A

อ.สพ.ญ.ดร.จารุณี เกษรพิกลุ

.

.

.

su.ac.th .http://reg.

.

ผลการศึกษา .

ผลการศึกษา .

ผลการศึกษา เกรดเทอมนี้ เกรดสะสม การจาแนกสภาพ CR=CREDIT REGISTER CP = CREDIT PASS CA = CREDIT ATTEMPT ( FOR GPA CALCULATION ) GP = GRADE POINT ( FOR GPA CALCULATION ) GPA = GRADE POINT AVERAGE ( = GP / CA ) .

การนับหน่วยกิต • ข้ อ 55 การนับหน่วยกิตสะสมให้ นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ ตามเกณฑ์ ข้ อ 47 52 หรื อ 53 • ข้ อ 47 การคิดเกรด S • ข้ อ 52 การคิดเกรด T (การโอนรายวิชา) • ข้ อ 53 นักศึกษาที่สอบได้ จะต้ องได้ เกรดไม่ต่ากว่า D .

ผลการศึกษา นายเกือบรอด อีกนิดเดียว .

80 รอพินิจ (โปรต่า – มีโอกาส 2 ครั้ง) GPAX<1.00 รอพินิจ (โปรสูง-มีโอกาส 4 ครั้ง) 1.80 <GPAX>2.50 <GPAX> 1.00 ปกติ 1.ผลการศึกษา เกรดเทอมนี้ เกรดสะสม การจาแนกสภาพ GPAX>2.50 พ้นสภาพ .

การถอนรายวิชา • ถ้ าถอนภายใน 14 วันแรกของภาคปกติ หรื อ 7 วันสาหรับภาคฤดูร้อน จะไม่ตดิ W • ถ้ าถอนภายใน 84 วันแรกของภาคปกติ หรื อ 42 วันแรกของภาคฤดู ร้ อน จะได้ รับ W .

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผลการศึกษา .

00 • ต้ องมีคา่ เฉลี่ยสะสมวิชาเอก ไม่ต่ากว่า 2.00 ตามหลักสูตรกาหนด .การสาเร็ จการศึกษา • สอบได้ หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร • ต้ องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.

20 เกรี ยตินิยมอันดับ 2 .60 เกียรตินิยมอันดับ 1 ไม่น้อยกว่า 3.เกียรตินิยม • • • • • • สอบได้ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร ไม่เคยได้ F หรื อ U ไม่เคยลงทะเบียนซ ้าเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนสะสม ไม่เป็ นผู้ประพฤติผิดวินยั ร้ ายแรง ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.

นักวิชาการศึกษา พี่เหมียว พี่หญิง .

งานหลักสูตร พี่เฟิ ร์ส .

com .makemerry@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful