PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ Varianta 1 I.

Se da textul: 1,,Mor multe şiraguri de clipe, Şi nimeni nu-mi bate la poartă Când vremea-mi aşterne pe suflet Cenuşa ei aspră şi moartă. 2.Vin neguri cu noaptea pe umeri, Şi be na mă-ng!ite, nătângă, Şi viforul vine,păgânul, " viselor aripi să-mi frângă. #. $te%arul năde%dilor multe &şi scutură frun ele moarte' Vai, tu eşti atât de frumoasă, Şi tu-mi eşti atât de departe.( (Părăsit de Octavian Goga)
1. Identificați în prima strofă două figuri de stil diferite. ( p) !. "xtrageti un vers în care apare imaginea nopții. (#p) $. %omentați& prin raportare la context& versurile: Ste'arul năde'dilor multe( )*i scutură frun+ele moarte, ( p) -. Scrieți două consecințe ale folosirii cratimei în structura: nu.mi (-p) #. "xtrageți din text patru cuvinte în care se află semivocale pe care apoi le ve ți marca. (/p) . Preci+ați cuv0ntul de 1a+ă de la care s.a format cuv0ntul șiraguri și completa ți.i familia lexicală cu încă trei termeni. (/p) 2. 3lcătuiți patru enunțuri în care să folosiți sensuri diferite ale ver1ului a îng4i ți ( p) /. Găsiți sinonimele contextuale potrivite cuvintelor su1liniate în text. (-p) 5. Preci+ați valoarea ver1ului a fi din strofa a treia (-p) 16. Preci+ați funcția sintactică a ver1elor din enunțurile: (16p) Grădina& care în primăvară fusese înflorită& acum părea fără via ță& căci era frig și ga+onul & de și fusese îngri'it toată vara de ai casei& se îngăl1enise de lipsa apei și a soarelui. 11. 3lcătuiți două enunțuri în care să folosiți ver1ul a cere la două diate+e diferite& pe care le ve ți specifica. (-p) II. 3rgumentati apartenenta la genul liric a textului citat.

Varianta 2 I. Se da textul: 1. ,,) vorului asemeni sunt și eu Cutremurat sub stelele de vară Cu cât e cerul mai fără de vânt Cu-atat lăuntrurile mele se-nfioară 2. *u din afară-i von ce mă frământă *ici din adâncuri, nici de sus + umbră s-a desprins din slavă )coana ei in mine a apus. #. ,in ce in ce sunt cercuri mai adânci și mai departe !orele pe ape. $-a deșteptat -n mine un i vor Ce nu-l mai pot cuprinde și -ncape(. () vorul& de Ioan 3lexandru) lăuntrurile 7 interiorul& intimitatea sufletească Icoana 7 imaginea& sim1olul
1. Identificați în prima strofă o figură de stil și o imagine artistică. ( p) !. "xtrageti un vers în care apare imaginea i+vorului. (#p) $. %omentați& prin raportare la context& versurile: S.a desteptat in mine un i+vor( %e nu.l mai pot cuprinde si incape ( p) -. Scrieți două consecințe ale folosirii cratimei în structura: %u.atat (-p) #. "xtrageți din prima strofă patru cuvinte cu diftong și marca ți semivocalele. (/p)

1

a cernit năframa %a o mamă întristată 9loarea. .. A (BudCard Dipling 7 Povestea 1alenei) . (!6p) Varianta 4 ! .iva& spuse 8alena plesnind din coadă& de se înspumă marea c0t vedeai cu oc4ii. (-p) 16. " 1un& dar cam greu de mistuit. =i. (/p) 16.i pe*tii pe care.. Bedactea+ă o compunere de cel puțin 1#. Identifică& în al doilea alineat al textului& două cuvinte cu diftong și două cuvinte cu 4iat. ?u& răspunse 8alena. Preci+ați funcția sintactică a ver1elor din enunțurile: (16p) %alendarul de anul acesta a fost cumpărat cu mult timp în urmă de ai no ștri& care au părut mul țumi ți de alegerea făcută. răspunse cu o voce mică& dar șireată: .soarelui pe c0mpurii Pleacă fruntea.mare& *i calcanul& *i ciortanul& și 4omarul& *i .ng0ndurată .soarelui& c0ntăreții (5p) -. Preci+ați strofa în care apare rima încruci șată. 11. <ar tot 4ăpăind& se pomeni într.e foame.i gasea pe unde um1la& îi înfuleca. !.au format următoarele cuvinte din text: ostenit& floarea. Preci+ați și exemplificați cu c0te un scurt citat& modurile de expunere pre+ente în text. Preci+ați mi'loacele interne prin care s.o +i nu mai rămăsese în toată marea dec0t un singur pe*ti*or: un pe*ti*or mic de tot& dar tare iste.au format următoarele cuvinte din text: cutremurat& înfioară& s. (-p) II. (/p) 11. ( p) !.de. 3lcătuiți două enunțuri în care să folosiți ver1ul a se g0ndi la două diate+e diferite& pe care le ve ți specifica.%odrul c0ntăre. (-p) 5.a desprins& mele (/p) 2.ii. 3lcătuiți un enunț cu omonimul cuv0ntului pui din text (-p) #. :area. Preci+ați valoarea ver1ului a fi din a doua strofă. Se dă textul: && Odată& demult& trăia în mare o 8alenă& *i 8alena aceasta m0nca soiul de pe*ti.*i picură argintul Pe ove+ele de aur& Ostenit& din aripi 1ate& %a un vis pri1eag& un graur. Varianta 3 3.&&8olta *i. 3lcătuiți enunțri în care să folosiți cu valori morfologice& diferite de cele din text& cuvintele: mai& mine. Scrieți antonimele cuvintelor: a cernit& 1olnavă& întristată (5p) 8. %e gust are@ .*i culcă& <oarme trestia 1olnavă& <orm doi pui de nevăstuică Su1 o 1ra+dă de otavă& (Sara de Octavian Goga) 1. 3tunci fă.iparul. mare& *i pisica. Se dă textul: 1. =0nca *i steaua. "xtrageți din text două cuvinte cu sens propriu și două cuvinte cu sens figurat. $. "xtrageți două cuvinte(expresii care arată timpul și două cuvinte( expresii care arată spațiul (-p) 5. "i erau încă în maga+in c0nd & pentru că începuse ploaia& au rămas 1loca ți înăuntru.!6 r0nduri în care să încadre+i in genul epic textul dat la punctul 8. ?o1il *i generos cetaceu& ai gustat vreodată om@ . ( p) /. >o. 3rgumentati apartenenta la genul liric a textului citat.de. Identificați două figuri de stil diferite în prima strofă.mi rost de c0. Scrieți prin ce mi'loace interne de îm1ogățire a voca1ularului s. 3lcătuiți c0mpul lexical al peștilor din text (#p) 1!. ?emaigăsind nimic de m0ncare& 8alena se ridică în coadă *i spuse: . (#p) $. Identificați în text un cuv0nt derivat cu sufix diminutival și completați familia lexicală a acestuia cu încă trei termeni. 3u+ind vor1ele acestea& pe*ti*orul cel iste. %e momente ale su1iectului apar în fragmentul citat@ ( p) /. 3re gust 1un& spuse pe*ti*orul cel iste.& care înota la adăpostul urec4ii drepte a 8alenei& ca să fie în afara oricărei prime'dii. ( p) 2.

am că. (#p) $.am g0ndit că mi. "xtrageți două cuvinte(expresii care arată timpul și două cuvinte( expresii care arată spațiul (-p) 16.apoi începu a se 1oci c0t îi lua gura: I3ulioJ copila*ul meu& copila*ul meuJA =ama ei& care torcea după 4orn& cuprinsă de spaimă& +v0rli fusul din m0nă *i furca din 1r0u c0t colo *i& $ .i.i *i că multă apă pătrunsese în fundul ei.i încă rară Ei printre crengi adie.a1ia Fn v0nt de primăvară.ii coră1iei sunt găuri.mă& căci era foarte cald& am înotat p0nă acolo.am de*teptat s. Scrieți prin ce mi'loace interne de îm1ogățire a voca1ularului s. =.0. $.a lungul .ă& îl puse în al1ie l0ngă so1ă& căci era iarnăH apoi îl legănă *i.ărat pe punte& am constatat că pere. Se dă textul: && )ndată ce m. Se dă textul: 1 &&9rumoasă e*ti& pădurea mea& %0nd um1ra. Preci+ați și exemplificați cu c0te un scurt citat& modurile de expunere pre+ente în text.ă& era cam proastăH dar *i soacră. "xtrage din primul alineat cuvintele cu diftongi diferiți& cu 4iat și cu triftong. . 3lcătuiți un enunț cu omonimul cuv0ntului mine din text (-p) #.sa nu era tocmai 40tră. (5p) 8.3. 9iind foarte flăm0nd& mi. 4uceag 7 pădure t0nără (%0ntec de George >oparceanu) 1.*i scăldă copilul& îl înfă*ă *i. %o1or0nd din săla*ul meu din copac& am căutat din nou împre'ur.!6 r0nduri în care să încadre+i in genul epic textul dat la punctul 8. ?u îmi mai lipsea dec0t 1arca& pentru a lua cu mine tot ceea ce îmi era neapărat necesar. %am pe la amia+ă& marea era foarte lini*tită *i at0t de retrasă de la . Bedactea+ă o compunere de cel puțin 1#.l de+merdă& p0nă ce. (/p) 1!.ărm& înc0t puteam a'unge 7 merg0nd pe nisip 7 p0nă la un sfert de milă departe de cora1ie.l adormi. Preci+ea+ă numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte : necesar& provi+ie& flux& oc4ii (/p) 11.acolo& dar am dat de un oc4i ad0nc de apă& ce se întindea cam pe o 'umătate de milă. !. =ai înt0i am descoperit că nicio provi+ie de pe cora1ie nu fusese udată.i dete .ie următorul textul: G(. Spre marea mea mirare& am vă+ut cora1ia noastră scoasă din 1ancul de nisip în care se împotmolise *i adusă de flux p0nă aproape de st0nca pe care fusesem a+v0rlit& cu o +i înainte. <e+1răc0ndu. Preci+ați tipul de narator din text ( p) /. <upă ce. Scrieți sinonimele cuvintelor su1liniate în textul 3.a făcut să mă întorc& dornic să a'ung mai repede la cora1ie& unde nădă'duiam să găsesc lucruri necesare traiului meu. Ei singură ca mine.0.ărmului ca să a'ung într. %0nd strălucesc su1 rouă grea %ărări de soare pline 9rumoasă e*ti& pădurea mea. Primul meu g0nd a fost să văd ce mai rămăsese neatins. =ai înt0i am dat cu oc4ii de 1arca noastră a+v0rlită *i ea la mal de către v0nturi *i valuri.)%ică era odată un om însurat& *i omul acela trăia la un loc cu soacră. Preci+ați măsura primei strofe.acasă după tre1i& ca fiecare om.l adormi& stătu ea pu.am umplut 1u+unarele cu pesme. =. (!6p) Varianta 5 %ite*te cu aten.ar prinde 1ine dacă a* reu*i să iau c0te ceva de pe cora1ie. 3lcătuiți c0mpul lexical al pădurii din text (#p) -.A (<aniel <efoe 7 Bo1inson %rusoe) . Identificați în prima strofă două imagini artistice diferite. Pentru a nu pierde timp& mestecam căut0nd mai departe. ?evasta lui& care avea copil de . ( p) !. 3ceasta m. ?evasta lui& după ce.%0nd de su1 frun+e moarte ies )n um1ră viorele& Iar eu stră1at 4uceagul des %u g0ndurile mele.sa.in pe g0nduri *.au format următoarele cuvinte din text: îndată& nădă'duiam& liniștită (5p) 5. %erul era senin& furtuna trecuse. ( p) 2.a luminat de +iuă. )ntru una din +ile& omul nostru iese de. 3m pornit de.

oiu mai întoarce acasă& iar de nu& 1a.*i ieie +iua 1ună& *i plecă supărat *i amăr0t ca vai de omJ (. "xtrage din text o structură prin care este caracteri+ată& în mod indirect& nevasta omului *i două structuri prin care omul *i soacra sa sunt caracteri+a. )n compunerea ta tre1uie : .& mucalit& po+na*.e& ad'.am mai vă+ut.puncte !. Le+i dro1ul cel de sare pe 4orn@ K )l văd.i povesti cu mare 'ale despre înt0mplarea neînt0mplată. *i f.l tr0ntească drept în capul copilului *i să mi.puncte . Pe c0nd se slu. <ă sinonimele contextuale ale următoarelor cuvinte din text: de+merdă& spaimă& smintite&'ale.(Om) *iret& viclean.iali *i doi indici temporali.au găsit& ne1unelor@ 3tunci ele& viindu. puncte !. =ă. =otivea+ă utili+area cratimei *i a virgulei din structura: K %e este@ %e v.iu indicate .au găsit& ne1unelor@ puncte .m. puncte 8.elegerea textului 1.puncte - .. )n.ia sintactică a cuvintelor su1liniate cu o linie în text: odată& trăia& lui& cam proastă& copilul& am0ndoua. 3lcătuie*te familia lexicală a cuv0ntului G1ătr0nA ( termeni). =ă.& 1ucată& 1ulgăre mai mare de sareH 3.i direct.au sf0r*it mititelului +ileleJ Ei& cu oc4ii pironi.au format. Preci+ea+ă valoarea morfolgică *i func. (Beg. (Om) glume.& s.*i pu.l omoareJ K Lai de mine *i de mine& că 1ine +ici& fata meaH se vede că i s. 3*a +ic0nd& oftă din greu& ie*i din casă& fără să. r0nduri& opinia în legătură cu spusele ..i pro*ti am vă+ut eu în via.in în sine& începură a.a mea& dar ca voi n. să preci+e+i patru trăsături ale genului respectiv / puncte . . ?ume*te persona'ele textului dat.i este@ K =amă& mamăJ %opilul meu are să moarăJ K %0nd *i cum@ K Iată cum. duc în lumea toatăJ Ei de. Pim1a rom0nă 1. "xprimă.am mai vă+ut.ăranului: G8reJ mul. (Om) iste. K %e este @ %e v. Omul& după ce le ascultă& +ise cu mirare: K 8reJ mul. Ei@ K <e s.a& are să. .A puncte Su1iectul II Bedactea+ă o compunere de !6. ?ume*te grupurile de sunete identificate în aceste cuvinte. <esparte în sila1e cuvintele: al1ie& încle*tate& clocotea. ?ume*te motivul pentru care omul pleacă de la casa sa. să te înscrii în limitele de spa.!# de r0nduri în care să demonstre+i apartenența la genul epic a textului citat la punctul I& Prostia omenească.*i *terge lacrămile *i a. să ilustre+i aceste trăsături cu exemple din textul dat puncte .M& 40tri& . ?ume*te un moment al su1iectului care poate fi identificat în fragmentul citat.a sui m0.i în dro1ul de sare de pe 4orn *i cu m0nile încle*tate& de parcă le legase cineva& începură a.eau ele& cum vă spun& numai iaca *i tatăl copilului intră pe u*ă& flăm0nd *i năcă'it ca vai de el. puncte -.l 1oci am0ndouă& ca ni*te smintite& de clocotea casa.oiu mai întoarce acasă& iar de nu& 1a.oiu găsi mai pro*ti dec0t voi& m.) 1. puncte #.)A(IO? %B"3?GM.ei formulate puncte . puncte #.& de*tept.m. . oiu găsi mai pro*ti dec0t voi& m.inut adecvat tipului de text *i cerin. <BO81& (1)& dro1i& s. puncte -.puncte $.a mea& dar ca voi n. >ranscrie din text doi indici spa. !. să ai un con.sărind fără sine& o între1ă cu spaimă: K %e ai& draga mamei& ce. Prostia omenească) NO>BF& .i pro*ti am vă+ut eu în via.i& în #. "xtrage din textul citat două cuvinte compuse *i două cuvinte formate prin conversiune& preci+0nd cum s. duc în lumea toatăJ Ei de. puncte $.