ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja - 2E elektromehaničari, elektroinstalateri

-

1. Što je električna instalacija ? 2. Kako dijelimo električne instalacije obzirom na područje primjene ? 3. Kako dijelimo električne instalacije obzirom na utjecaj okoline ? 4. Koje karakteristike određuju vrstu električnih instalacija ? . Koje veličine određuju karakteristike napajanja u električnoj instalaciji ? !. Kakve vrste sustava za napajanje postoje ? ". Koje vrste instalacijskih strujnih kru#ova poznaje$ ? %. Kako dijelimo instalacije obzirom na vrstu razdjelno# sustava ? &. Kako označavamo '' mre(e obzirom na vrstu uzemljenja ? 1). Koji tipovi razdjelnih mre(a nisko# napona *''+ postoje ? 11. Koje podvrste mre(e tipa ,' postoje ? 12. -pi$i tip razdjelne mre(e ,'./... 13. -pi$i tip razdjelne mre(e ,,... 14. Što sve obuhva0a odr(avanje električnih instalacija ? 1 . -pi$i pojmove1 2aza3 nula3 sabirnica3... 1!. -pi$i pojmove1 direktni dodir3 indirektni dodir3 kratki spoj3... 1". 'acrtaj #ra2ičke simbole1 osi#urač3 jednopolna sklopka3 izmjenična sklopka3 svjetiljka3 utičnica3 jedno2azno brojilo3 elektromotor3 razvodna kutija3 prekidač... 1%. Što je električna shema i koje vrste postoje po tehničkim re#ulativama ? 1&. Koja je razlika između pre#ledne i strujne sheme ? 2). Kako klasi2iciramo električne planove ? 21. 4dje je #ranica između '' mre(e i električne ku0ne instalacije ? 22. Koje instalacije pripadaju elektroener#etskim instalacijama ? 23. 'avedite vrste telekomunikacijskih instalacija5 24. -pi$i slijede0e kratice1 6783 98/3 /8'8:8/3 9;-5 2 . 'avedite 1) standardnih presjeka između presjeka vodiča 1 mm 2 do & mm2 2!. -pi$i slijede0i kabel1 44<= >? "@13 ))6

Što je dimenzioniranje vodova ? 32. Kako dijelimo instalacijske kutije prema obliku i upotrebi ? 3&. 4dje je i kada dozvoljeno spajati vodiče ? 4&. Kolika je uobičajena minimalna dubina ukopavanja kabela u zemlju ? 4%. Koji su načini pola#anja instalacijskih cijevi ? 41. Ha $to koristimo instalacijske kutije ? 3%.čemu sve ovisi najve0e trajno dopu$teno strujno optere0enje vodiča ? 31. -dredite trajnu dopu$tenu struju pri temperaturi okoline 3) A/ za vod presjeka 23 mm23 ako napaja jedno2azni strujni kru# u instalacijskoj cijevi postavljenoj u zidu. Eaksimalna struja je 1) F3 dozvoljeni pad napona je u #ranicama 33 G.2E elektromehaničari. 2&. 3). -pi$i redoslijed pola#anja instalacijskih cijevi u zid5 42. Koji su nazivni vanjski promjeri plastičnih instalacijskih cijevi ? 3 . Kakve mo#u biti plastične instalacijske cijevi ? 34. elektroinstalateri - 2".ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . -pi$i postupak uvlačenja vodiča u instalacijske cijevi5 44. Koliki je najmanji dopu$teni razmak između električne instalacije i dru#ih instalacija ? 4 . Kabeli polo(eni neposredno u zid moraju biti pokriveni (bukom. Koje su najče$0e dimenzije okru#lih plastičnih instalacijskih kutija ? 4). -dredite presjek voda duljine 4) m kojim se napaja tro2azno tro$ilo sna#e kB i 2aktora sna#e cosC D )3% . 4dje primjenjujemo nad(bukno pola#anje cijevi *nad(bukne instalacije+ ? 43. Iime izvodimo spajanje i priključivanje vodiča u električnim instalacijama ? & . Koja je minimalna debljina (buke ? 4!. . 4dje koristimo metalne instalacijske cijevi ? 3!. Koliko iznosi dopu$teni pad napona električne instalacije za strujni kru# rasvjete3 te za strujni kru# ostalih tro$ila ? 2%. 4dje '8 smijemo postavljati instalacijske kanale ? 4". Koja dimenzioniranja se obvezatno izvode u električnim instalacijama ? 33. Što spada u pribor za instalacijske cijevi ? 3".

elektroinstalateri - ). Kako $titimo instalaciju rasvjete ? ! . -pi$i kori$tenje stubi$no# automata5 "4. Kako dijelimo sklopne aparate prema nazivnom naponu ? ". 4dje u#lavnom upotrebljavamo instalacijske sklopke ? !4. Što je kontaktni otpor ? %. Kako izvodimo priključivanje nepomičnih aparata i tro$ila na električnu instalaciju ? 3. J koji vodič se uvijek spaja sklopka ?. Kako dijelimo izvedbe električnih instalacija u stambenim i poslovnim prostorima ? 4. Iemu slu(i elektronska re#ulacija svjetla ? " . Što se često koristi za rasvjetu stubi$ta u z#radama ? "3. -pi$i djelovanje 9/ senzora i nje#ovo kori$tenje5 . Što su sklopni aparati *uređaji+ ? . 'a $to moramo posebno obratiti pozornost kod spajanja vodiča u raznim aparatima i priključnim napravama ? 2. Koje presjeke vodiča mo(emo pojedinačno spajati u razvodnim kutijama ? 1. Što su instalacijske sklopke ? !3.2E elektromehaničari. Kako dijelimo sklopne aparate prema 2unkciji i namjeni ? !. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema načinu u#radnje ? !!. Što je električni luk ? &. Što je utikač ? 'a kakav vod se obvezatno spaja ? !2. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema načinu spajanja ? !". Kojim malim naponima ponekad napajamo instalaciju rasvjete ? "2. Što su priključne naprave ? !). 'a koju visinu u pravilu postavljamo sklopke ? ").ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koja je razlika između serijske i izmjenične sklopke ? "1. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema izvedbi ? !%. 4dje spajamo za$titni vodič ? !&. Kako dijelimo priključne naprave prema broju polova ? !1.

Što su tipkala i čime su opremljena ? %". Kakvo mo(e biti upravljanje sklopnikom ? %4. Što je bimetalni relej ? &1. -pi$i niskonaponske *''+ prekidače5 "". Što označavaju znamenke 9K za$tite ? &4. Koji su najva(niji elementi za si#nalizaciju3 dojavu i upravljanje ? %!. Koji su najče$0i osi#urački sustavi temeljeni na rastalnim osi#uračima ? 1)4. Iemu su namijenjeni pomo0ni kontakti sklopnika ? %3. Iemu su namijenjeni #lavni kontakti sklopnika ? %2. Koje su mo#u0e posljedice preoptere0enja ? &&. Kako dijelimo osi#urače obzirom na vrijeme rea#iranja *isklapanja+ ? . elektroinstalateri - "!. Koji su osnovni dijelovi sklopnika ? %). Kako nastaje preoptere0enje ? &!. Što je preotere0enje ? & . Što su sklopnici *kontaktori+ ? "%. Što je kratki spoj ? &". Što je termoelement ? Ha kakva mjerenja mo(e poslu(iti ? &2. Što je relej ? %&. Što su si#nalne svjetiljke ? %%.2E elektromehaničari. Koje su mo#u0e posljedice kratko# spoja u električnim instalacijama ? 1)1. Što označuje 9K za$tita ? &3. Koji su najče$0i naponi za uzbuđivanje svitka sklopnika ? % . Koje elemente nadstrujne za$tite koristimo u električnim instalacijama ? 1)).ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koji mo#u biti uzroci nestanka izolacije na električnim vodovima ? &%. 4dje primjenjujemo sklopnike ? "&. Koji su #lavni podaci sklopnika ? %1. Što je rastalni osi#urač ? Koji je uvjet prekidanja struje ? 1)2. Što su mjerni releji ? &). Što je aktivni dio rastalno# osi#urača ? 1)3.

Koji je osnovni princip za$tite od preoptere0enja ? 122. Koji su osnovni dijelovi topljivo# umetka rastalno# osi#urača tipa 7 ? 111. Koji su nedostaci instalacijskih prekidača ? 12). Koje su prednosti instalacijskih prekidača ? 11&.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koje su mo#u0e $tete nastale zbo# utjecaja prenapona ? 12&. Kako dijelimo prenapone prema nastanku ? 12!. 4dje najče$0e koristimo visokonaponske *6'+ osi#urače ? 11 . Koji su osnovni dijelovi rastalnih osi#urača tipa 7 *7)+ ? 1)&. Koji su osnovni podaci topljivih umetaka rastalnih osi#urača ? 1)!. -pi$i za$titu strujnih kru#ova u stambenim prostorima5 124. Što je električni udar ? 133. J kojim izvedbama se izrađuju osnove rastalnih osi#urača ? 11). Koji su nedostaci rastalnih osi#urača ? 1)%. Što je prenapon ? 12 . 4dje se koriste 'L osi#urači ? 114. Što podrazumijeva selektivnost za$tite električnih naprava ? 123. Kako moraju biti povezane osnove rastalnih osi#urača ? 112. Hbo# če#a najče$0e dolazi do strujno# preoptere0enja motora ? 121. Kako mo(emo podijeliti atmos2erske prenapone prema podrijetlu ? 12". Koje su osnovne električne karakteristike odvodnika prenapona ? 132. Kako nastaju sklopni prenaponi ? 12%. Koji su dijelovi 'L osi#urača ? 113. Što su instalacijski prekidači ? 11!.2E elektromehaničari. Koje izvedbe instalacijskih prekidača postoje ? 11%. 4dje upotrebljavamo instalacijske osi#urače *automatske osi#urače+ ? 11". Koja je osnovna za$tita od prenapona ? 13). elektroinstalateri - 1) . Kako djeluje električna struja prolaze0i kroz ljudsko tijelo ? . Koje su prednosti rastalnih osi#urača ? 1)". Koje uređaje koristimo za za$titu od prenapona ? Kako ih dijelimo ? 131.

Što je otpu$taju0a struja ? 13 . . Što je napon dodira ? 13&. Koji je postupak pru(anja prve pomo0i unesre0enom od strujno# udara ? 13%. Kako određujemo struju kroz tijelo čovjeka u . -pi$i opasnost napona dodira i koraka kao posljedica struje kroz uzemljivač ? 1 ). -pi$i opasnost od induciranih napona5 1 2. -pi$i opasnost od pribli(avanja vodičima visoko# napona5 1 4. Što je napon koraka ? 1 1. Koje vrste uzemljivača razlikujemo ? 1 &. Što je zemlja * u električnom smislu+ ? 1 . sustavima ? 14 . Kako ih mo(emo podijeliti ? 141.. Što je očekivani napon dodira ? 143. elektroinstalateri - 134.2E elektromehaničari.čemu ovisi impedancija ljudsko# tijela ? 14).čemu ovisi ukupna te(ina ozljede prolaska električne struje kroz čovjeka ? 13".ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Kako nastaju najče$0e opasni naponi dodira ? 14&. Koje vrste uzemljenja poznajemo ? 1 %. Koje su vrste opasnosti na električnim instalacijama ? 144. Što je uzemljenje ? 1 !. . Što se mora spojiti na sabirnicu *priključak+ za uzemljenje ? 1!1. Koje vrste izjednačavanja potencijala postoje ? . Koja je najve0a struja koja ne mo(e u#roziti čovjeka ? 13!. -pi$i temeljne uzemljivače5 1!).' i . Ha određivanje impedancije tijela va(ni su vanjski utjecaji. Što je zemljovod ? 1 ". -pi$i opasnost od zaostalo# naboja5 1 3. Što je dozvoljeni napon dodira ? 142. Koliki je otpor tijela za linijski napon3 a koliko za 2azni napon ? 14!. Što je direktni dodir *vodljivih dijelova instalacije+ ? 14". Što je indirektni dodir *vodljivih dijelova instalacije+ ? 14%.

Kako dijelimo električna brojila prema broju 2aza ? 1%4.2E elektromehaničari. sustavima ? 1!&. Kako mo(emo podijeliti za$titne mjere od udara električne struje ? 1!!. čime moraju biti opremljeni razvodni uređaji ? 1%&. 'acrtaj konstrukcijske dijelove i objasni princip rada M9 sklopke5 1"1. Kako dijelimo električna brojila prema broju tari2a ? 1% . Kako posti(emo istodobnu za$titu od izravno# i neizravno# dodira ? 1"!. Kako provjeravamo 2unkcijsko djelovanje sklopke ? 1"4. Koje su nazivne di2erencijalne struje M9 sklopke najče$0e u praksi ? 1"3.čemu ovisi izbor tipa razvodno# uređaja ? 1"&. . Koja je svrha o#raničavala strujno# optere0enja *limitatora+ ? 1%". 'a koji način posti(emo za$titu upotrebom opreme razreda 99 ? 1" . elektroinstalateri - 1!2. Kako mo(emo podijeliti za$titu od udara električne struje ? 1! . Što je za$titni uređaj di2erencijalne struje *M9 sklopka+ ? 1"). Kako mo(emo posti0i za$titu od neizravno# dodira ? 1!%. Kako dijelimo električna brojila prema izvedbi ? 1%!. Kako mo(emo podijeliti razvodne uređaje prema namjeni ? 1"%. Što su mjerni trans2ormatori ? 1%3. .kojim 2aktorima ovisi izvedba električne instalacije ? . Koji su uređaji za mjerenje isporučene električne ener#ije ? 1%2.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koji su osnovni nazivni podaci M9 sklopke ? 1"2. 4dje se primjenjuje dodatno izjednačavanje potencijala ? 1!4. Što su razvodni uređaji ? 1"".J prijamnici i #dje se koriste ? 1%%. . Što su E. Kako mo(emo posti0i za$titu od izravno# dodira ? 1!". Koje su vrste razvodnih uređaja *NJ+ ? 1%). Što se povezuje na sabirnice za izjednačavanje potencijala ? 1!3. Što spada pod opremu razvodnih uređaja ? 1%1. Koje za$titne uređaje koristimo u 9.

Što je električni priključak ? 1&3. -pi$i nadzemni priključak5 1& . elektroinstalateri - 1&). Što smatramo ku0nim priključkom ? 1&". Koja su najva(nija pravila *Opet zlatnih pravilaP+ za rad na si#uran način u električnim instalacijama i postrojenjima ? 1&1. Kakav mo(e biti priključak obzirom na broj 2aznih vodiča ? 1&4. 'acrtaj kako se izravno priključuje jedno2azno električno brojilo5 1&&.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja .2E elektromehaničari. Kako klasi2iciramo električnu opremu u skladu sa za$titnim mjerama ? . Što su uklopni satovi i za $to se najče$0e koriste ? 2)). Kako dijelimo ku0ne priključke ? 1&%. Koja op0a načela mora zadovoljiti izvedba svake električne instalacije ? 1&2. Što obuhva0a niskonaponski kabelski vanjski priključak ? 1&!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful