Sumasampalataya Ako Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa; sumasampalataya naman ako kay

Jesucristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat; na nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat; at doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga Santo; sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama Namin Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen Luwalhati Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful