You are on page 1of 118

1

VIDESHAGAMANANISHEDHA

|| B ||
|| zgAiu dAiv ||
DZAiwUA
xi -43

Pandit Hanumeshacharya Gangur, Jalihal


First Edition - 2007 ; Copies : 1000
Publishers

Published under the financial assistance of

zUzsB

SRI MUKHYAPRANA PRAKASHANA


SRI VYASANAKERE SATYANARAYANA RAO TRUST(REGD)
VYASANAKERE

AQ Agt

Published by
SRIMAT PARAMA POOJYA ACHARYA SEVA PRATISHTANA

Jalihal-587 112, Tq. Badami, Dist. Bagalkot.

Arv ZAi UAUg, e

1
Copies Can be had from ;

1.PUBLISHERS

PPg

vg
d DZAi w

e - 587 112
(vP z, f UPm.)

2.V MARUTHI RAO, Managing Trustee


The Vyasanakere Satyanarayana Rao Trust(R)
#128,2nd Main Road, Opp. Manjunath Temple
Near Srimatha Klayana Mantapa, BSK I Stage Banglore- 560050

3.The Office Of THE VYASANAKERE SATYANARAYANA RAO TRUST(R)


Vyasanakere Colony Dhanapur-583222 (Near Mariyammanahalli )

4\ P Pg r

Eg
Ai
gtz wAi Al ZPg

P g Qv. Dzg CP vv
s vU

,
P Az
s z
i dz P z z U z U
UAi U Az
AiUAi d wAi
wAiAizjAz Cg DPAPAi Fqj U
CP Evgg rPAiAvAi zUzs
JA QgwUAi ZPg Pj U CvAv
Av
z .
gtz wAi Al Cw
Wz
Ai ZPg Pgz. gtz wAi
AlP zU Zg jgzjAz F UA
xz
P C
vgz.

P Pg
r
DZAi w UAxi : vg d
DZAig (UAUg giZAig, e) sP g
g U g j, d DZAig CUA, vP giv z qAi,
gd DZAi
A j
DZgjU AiPg
z Ai iq
gg .
Ezg CAUV Cg UA
x P MAz R
PAiVgz. Az Aii zs zs-PPU
Aiz, gPStU, vgg, U
g A v g z Ai v v U Az s P g
CU
wgg Dz gd DZAijU,
UA
xP o
Z

U

Az Z Av Az
Cg CAiiUjU Uv. F Ai x

V zswxjAz gavz Ai
g v U A x A v V, C v V
PvVgz. CzgAv EzgU E vz
CP UA
xU, QgwUU P Vz.
FUU 42 wUU gvAz w

PV 43 Ai P z zU
zs JA
QgwU Ai ZP AzP MzVwgz CvAv
AvPg AiVz.

EAv s U w wP g z C A i
g

v
Az y
UV v
P Cv
P
V U z

jU g
d DZAig U Cg
Dgzs zgz zgAitg
zs LP-DP
AzUv CU
v g d DZAig
v JA g
i U


g

l
A
P U Wz
ggAv Pgt JAz
g
V yv.
Ew A

vg
d DZAiw

fvAvg

PwPKPz
vdDZAig Dgzs

6\ r

g
z UV APU
vv
s vU

z dig

Az . z A z w x
s U v z ZAi g Cz P Gv g v
Pvt UA
xz PVAv gzg.

|| zgAiu dAiv ||

r
Arv zsZAi UAUg, e EjAz

zt
v zs zsAiAiB |

zU
zsPjU z

zU v vzjAiiz wU PvAz
glz zsg. CzP jvzz Czs.
CzgAvAi itPU AAiAzU, Cx
gzs
CvvB vjzU, zs
g
z eU
DZgAz wAiP.

Q tAivvPtB |
gz v sU jB ||1||
VttUwvB |
td
zAsdAB Av B z ||2||
zVsAzuA AZ E Aisv |
CgeA zswxUgA se ||3||
ArvAqQPvAzA

dAcvezi |
gUejgUA vA
giAizggA siv ||4||

1) z
zs
v DZg
uvz PU sUzgzs
gV sQ
gQU

Az DZjz g
zs
Az
VvAi Gz g. Czs DZjz zs
DZj PAz zg
, zs
v Czs
U

DZg zsA Dvg Z |


3

Pg Cx e gU qPAi
zsAz wAiP. CzP gzzz Czs
z . sg, dg
U Cg
Pe
U
M JzA
i Cz g
i vU Aizz.
Cg DvQU CUtV DZjgz zsg.
EAv w - wU Gv z , PPP
e gUAz l DZg E eAi
z z ? CwP z ? JA U
dUzgUz zAzwxg v F PVAv
Pvtz Dezge Z Pit zv
PAiizPB vvA sv |

r \7

8\ r

sUAv v
QPjPAqg Pq, QPsP
EzAi, U vz PU vvV
iqwgP.
CwvUve v PzgtPB |
Kvz ZgA vA vA jvev ||

DTzU
, wU , egg DZgu
U


U Dvv Ai -E zsg
z
i tUV. EUAz
zsg
z g


, Pt
v Cx wzP
P.
Az Aii Aii zsZg nzAi
Cz zz Ez. KPAzg z
N, AgV wzVz. C zzsg
w v . Ez i v a wPg g
AizAi z.

svszvi(wP)U wgzg,
g PU Gzjzg, w
wU
z Pi qgz. Ez w
-wzZggz g zsz CAUUAz zz
zs
g
.
zs i zs A i z a - Ca
vgt gg gzz ZgU i
dg
z zs z
V ir, M AAi
nPq. eUz --gg
sw
a t
vz UA
xU jAiiz wP
v Gvg DZg iv EAx APlAz
g iq xVz.

2) wPgjU gzz Pg U

iqgz
zT zsA w Z vzi|
DZg zsA Dvg Z || (.2-6)
AiBPvaz jQjvB |
gv z geAi B ||
(. 2-7)

3) zPU v zs
i Zgu

zzsz usU v
CzPUtz -zsU, CAiiV Az z
zsgzAi u
Ai U J sgwAi DP
zU guAi PAqgz. F Ai
MAz gz PAq g DZg
zsP Pi U

. zs fUU Pzs
U

Cv z Pi
s
Pzg zs
U

irg CP Azs
U


z MAz. z zz

J z
Az Pg DZjzg Cz DvwU
Pg tz s Az z g . Ez
gv zAiPgg
zB PB GAiB z
A vA
vUB
v zsgzAiB zsgtB, Cx jvB
JAzV zg . `D B A s v Ev

r \9

10\ r

g - F zU zUPv. F
z vQAv PrzeAiz. F
zz nz z tAz yAi
dg v v vz DZg-ZgU

PAiP.

vU


z-PU AQvAiAU D- PU

Ai
d-P U
PAz zg.
wAi jAz uavz
zsiZguU z zU Aii? JAz
PVAv jz.

AzsAigzsA AivVz |
v
U A
iiUZ zszB Q wvB||(.2-21)

gwzzvzzAizAvgi |
vA zjvA zA gA Z
Pv ||

Dzv gzzv iv |
vAigAvgA
VAigAiiv
AzzsB||
Kv evAi z AA
ig A
ivvB|

( 2-17)

v z Ai DZgB gAgP
iUvB |
gA AvgA Z zZg GZv ||
(.2-18)

gw U zzw F Jgq zU zsz


zv z
v

Az Pg
U
q
z .
D zz gAgAz qz Az ZvtU
U APgewU Aivz PZg zZg
Az jUtnz. DAii tzg v v
gAgAi P.
PgPvA
Z v AZB gPB |
K z gzAvgB ||
( 2-19)

Kvz
v PzUd
B ||
A A ZjvA
Pg y
A iB ||
vz CAvg PgPv, v , AZ U

iAi U AzsvU q A
P v
Az P U A iiUAz
P jrg
z zszAz qvz. z,
z, iAi U AzsU zsz
z
zAg DAiivAz vg. F
tzU

t-PwA
i-gA dv Ag

ewUg D
PArgP.

4) zs
i P sgvz
iv Pg
s
u
zs
i P Cz P s
Ai
sgvz
iv JAz guU wv
. DzjAz
sgvzz DZjz zs-PUU sz. F
z l Evg PqU DZjz u
zs
UAz tU
E. F Ai iPAqAi
gt Ez V z-

r \11

12\ r

sgvA AizA zQu Aivi |


vv Psv AB tAiB ||
sgvz
Pg s
, Evg s
sUU
s
U
s U .
CU sU DUQ. t
GPAq U

Az Ez Az vU
sgvz

l Evg U

g JAz gtU
wv. CAvg sPVAi u
zs
U
DZjv
Ezg
, CzjAz CjU ts
.
Dzg P s
sUU

s UA
z jUt

nz
u
zsU UzP C vdV.
sgvz

jAi UAU-Uz-gz-Pj E
zz tUg, v I-zvUAz
w
vz zAiUg v
z F sAi
d - v U DZ j v , d j U
ez iqv zP tjU sUv
(Az.5) Dzvz. Ez P
g

i v sUv
z


z u AA
iv zP B zsB v
gtU t
g sP g
z zs dg
D
z
tzUAi P JAz z.
zzg gtz sgvz
irz P sAzP Az GzzgEvB U P zsA ZAv Uv |
Rv vA si Pg Aiv ||(2-3-5)

Cv sgvA A dA |
Aiv Psg vv sUsAiB ||
(2-3-22)

F s g v Az s z E v
s
Uz


, P PA
ig P


, CAvjP
P , v DAi i zs s v z
P U
Zj g Azv. QAg JAl
s

U
A
i, g
z
A
i jU P
Az zsiqn.

s
Aig
U
zs z
dAz

gg AiiU AievP
z

Dg vg.
P Evg U g g vgV Dgg.
F sgv UUzsUz Pi
sAiizzjAz Evg UAz zz.

5) zsg
z
zv v v z P
EAx Pg
s Ai Pi

iqg CUv V
z A zP
z ZU

P. sgvz

u
i ZgU

zv (a) zz. v
DAvjPzz. ePg CPz a v
v U Ag PAz AiVz.
KvZZA UA UtA Zjui |
wUtA zA AiwA v ZvUti ||
( 5.137)

r \13

14\ r

U

UU l zP
z (ZAi)
ErAi U ZjUU; Ezg r
gUU; U Ezg r ZU
U DZjP.

EAv Czsg
U

irzg . zg
Avz
zg

IU sAi j, v F zsgU Av
Dezg JAzV gAitwAi jz.
U zz gzsU


MAzV z
U j U t n z . F Pg t Az z P
z j U A Q A i q z z g q
AzAi vvAiz Av tg E
zV z Az.

DZgB g zsgB v
PB v K Z |
vz z AiP vB zv dB ||
DZg g
zs
Vz. Cx w
wU
z
PZg g zsgVz. DzjAz DvUV
Aiw t gz zZgz gvVgP.
PZgzAi gvVgP.

7) zA iit z
zv U

v w-Ew-gtU

UAvU, AvgU, Zz JA
g
UAz zA
iit
Vz. Avg
U, zAUz gl, U
vPAz gAitwAi jUtvVz.
zzU Z zAU Z |
z
AW Z AiiA CA Z ||
AvgUv Z ZAqu ||
P
z gd gg tg GU
V
Q, CzgU zz AvgU, zs
z zs U C j A v
vjz. CgV tg zzg

zU
zsU

U . zU

z
zsU geeAiAv z Ai.
zU zgtPv Pgt vV
z. vv dAiiv, AvAiiv
(zgtP, C.1, t 3, A.10) U
Rt
UAvz Jg PgtAz UAvP Ugz
JAz Czg CAi. Ez Gw Degz
PVz. UAvz g APg szAi
v e d v P v v v A,
vgdzsv K zB A CAvB
JAzV jnz. Cgt zz gz DVzAv
CzgAv PPi gvgz zdg PU
CAv Cx gz DVgg. CzgZU Egz
UAv. Cz zgU
z dg i q z .
DzjAz CU UgzAz wAi PgtP
gu
A
iiVz.

r \15

16\ r

zU
U Ugz JA Ai
gt
Ddz. Ezz gtz gV
sgvsAi gU Cg Vj--dgU
tAiAU jz.

zs
f
Ai z z
A
i Pg
zs z
Ezg

C zs U Z wAi AmU A s g z .
CUZgz z
s C GAmUvz.
DzjAz PsAig sgvzzg P
sAi dg AU Pr irPP. U
w EgU, PAwAi jZAi Ez v
z-ugUz Zg zsz, Cg
zz iqz jAiAz Gw
CAiVz.

E sgvzzAi PwPV Aie


P UU AiUz zU

Ugw, EzjAz Cz
zUU Ugz JA zs wAi
(2-23) iqz.
PZg Zgw U Aiv svB |
eAi AiifAi zB Zz vBgB

7) Zz z gu
U U zs
w-gtU sgvz l Evg zU
ZzU JAz jUt. CAv zUU
Ugz J z zsPU wgtU E.
ZAiA UZv | (w

8-7)

ZvtA Aiv z zv |
Zz eAi DAizvBgB ||
(w 64-4)
J sPz u
Ai E Cz
Zz. uewU, ZAii
D
U, ew-D
PU-EU zzsz
DzsgUV sgvzz vV. DzjAz
sgvz l Evg zU ZzU. CAv

PU sPV J AZjvz, D z

AidP
z z. CAzZAiz Zz.

8. z(Zz )U
t-U

ZzU irzg wvUvAz
iAi GPVziA PgU B Aiiv vA
iA |
ZB vx PA Ai v v vQ ||
MAz wAU gAi . g PAii,
z Zzz
-EUAz QA
i `vQ
Jv.
Azs-AidAiiU v-wP P UU zPU Azs

z. CzjAz E z
s U , CA,

r \17

18\ r

vZ, gPg Ev i zsUU zPU Azs


E. DzjAz EU
J irzg

tz. CzgA
vAi A, Avz zP g
U


J irzg z. UAi Evg i
zsUAz zzAi t GAmUvz.
zz DZjz uPU v
Cxz
VAiAz UQ wAi z-

Az. U irzg
z P AU

gzs
GAmUz . DzjAz PU
xV
wAi.
sgvzAi EzzsA feiA
itA gA w
B |
wAiA zsA v vwAi PAU
B||
JAzV zg JAz g. F zz
Aii g.

vd K sv A vv gzsB |
Ps
sA gPZ Aiv ||
z(Z)zz iqzjAz Ps
vAi
GAmV, u P i z C v A i
PzUvz.
EwZV zU
z U izs

i dz q
g
WlU Cw ZAiV. idz v
Az
Ai j v gPuAi iq idz
zsjP RAqg CAiPvAi F WlU Jw
vj. zU
z C ? JA

izs DPg

zg EzA
i E ? JA PP
zz. EAx
UU CP E. EzAz
tvAiVz.

PAUPV w JAz v. Dzg


sgvz F Pz `P zAz GPzsgz
PgU U
t. PAU
xV Aii z
w Egz Cz zsizsgP
zg
Az DUz . zs
i zs
U Cz
zAx U .
CU g

feA i Pj
U Pqz E. DzjAz
CAv dgU AU
xPV
wz E.

8) zs
z ifP e

Ez zs Czs? JAz AAi


AzU, w

i tAz zs
g

gt iq-
qz . w
Ai zs
gtz Rz
i t.
CzP CV
i ufv
gz . DzjAz w
g
z
it zz U zAi
it
Vz. `g
A JAzg P PqU


`x

A JAx
z GAiVnz. DzjAz w
Ai x

it.

Pg ifP PZgU
gAz
zs
i zs
aQvA
i DgA
P ; P Z

z

v
x wAi CPgzjU JgqAizz
it U. dgz dg gg.

r \19

20\ r

BPvA PvA g jjPvA Pvi

CzgAi v
x wzg E g. AiB
J dg FU zZg r zs
wzPg
. zZgg

i t gz
z
w
v wg
itU Gf
PAq
vzg, CUVAv PVz.

itz jUtAi w
, w v zZgF jwAiiV zZg vwAi
itV z
iqn
z
. DzjAz
i tw
z iq
v
z,
Gzjz sgvP `zZg
`PA
U
JA z
Az z JAz wAiP.
DzjAz zs fejU w, w v
zZg JA itvAiU GAl JAzV
wAiP.

JAz
wAi zAv e

PP
dz
zjv Dv-U zqsAUV AivAz
v U . Dz g A i v Az P
DvzAvUz.

10) Aiv

irzg
Pi Pg
P v z A i i A i v z v i ||
Pzs v AivA Z || (gAi)

(Aiid. 3-226)

M zA ii irzg AixPxA
av Aiv

Pqz. v v irzg CzP Aiv.
zs
U

zU
P i xz ` zA
ii
JA z


Vz. C C
Cgg

Vz.
DzjAz zU
EzjAz AUvVz. DzjAz
Gzjg gAi Z z UP
Cvz. g
PvU, s
U
s , UU
s ,
lUs EvAiiV Aiv wUAxz
Vz. F jwAi AivAz zAW
(zU
) v Avg U z Az Z
qAiz. E AivzAi Cx
wAi CPv Ez.

DzjAz CeAz irz Pg AivAz

Azz . e

PV iql P

AivAz Az.

P zsVz. ivA, gA
JAzV. Azs-CVv- z-Aid-Czs AiU
zAi P gz
U . w
U
- Aiid-Dzs
U

9) Aiv v Czg g

AivP Jgq QU, Q, gt
Q. EU
De
Az irz Zgt
x

z
Pqz . e
Az irz Pi Zgt
z Jgq
A
iz.
Aiv gv AizePvA sv |
Pv Ai Z ZAiv ||

10

r \21

22\ r

AUz vV GAmUz.

Jg q A i P g z U . Ai z z z A i
w
U
vPvgzjAz P ivAv
Eg. Dzg w
U
vU zQA
iiPvv E
JA CAiAz CzP ivAv z.
Ez jwAiiV Aid-Czs AiU
A
i z.
Ezg ivA P gA PP
Gfs
vzz. AiijU i v
A P U

CPg, CjU vgA gAPU
CPg. Dz P iqP xzU,
JgqAi Pg iq CPg gz Cx
gQ. DzjAz ivAPgU iq
CPgz QAi P gAP U
iq
CPg Azz Egz.
Dz jAz A i v zs z U g .
Pi Pg-AU
zs v
s s
Us
JAzV. CeAz irz z E g
zsU. eAz irz z AivAz
P z Jgq Cx P zAiz
iv zsUz. Aiv AUP DVz.
AUPAzg AivdP JAz Cx.
P i AUZ z - d v Ai i v B
vAU
B JA GQz. E AU
zP
`CU EvgjAz PrPAq vvPi
JAzx. EvgjAz PrPAq Piirzg

AiiAz zAWirzU CAi


dg UAz PrPAq Cg UAz AU
iqzj
Az
AUz GAmUz. EAx AUz
gxV irz Aiv
P z AW
zvdP DUz gv AivzP DU. DzjAz zU irz
QAi Aiv irPAqg CAv QU
AivAi E. Aiv CU avzg
QAi PiPgxV v gPUww
Azs
guxV CPVgz.
11

14) zPg
zU irzjU Pwv
w
z
i q CjAz z
zU

gx

w z i q z . t U A g g v z
CAvt
z
Az zz Pg

Vz. Cz
jw zUUAz Pwv Az
djAz AixZz z
Pg zVz. zsg
z
GzP CPvUV `KPz U
t, KPz
vU gz AQvitzAi Agz.
F Aiz PV wAi P (5-106)
jzg ZA CgZA gA vi |
Aix a a zjaB aB||

r \23

24\ r

CxZ Gz ZUVAv , DzzjAz


Aii DxZ


C dz a. zQ
a ZllPU Ez CA.

U w B JAz z A i El P Aq , Z P g
UtzUUUP..

16) zU
zsU

AiijU C
E Pg F z Pl-qU UU
iv. PlAz gPu
U
V z PlqU DZgu
A
i
yvAi zVz JA z
Aziqwzg. Ai iq Pzg EAv
Aii
sz vj. tzsgU Zg
iqU Ez J D
zj
U CAiU Ai.
DzjAz zU
zs
U


UU UU
i V C zsg
gA
iVz. F Aiz
DPg zs wzg iqgz.

17) GA g
vv
zs w
x zAU
g
g
Ai g
,
AizAvZvAiggjtg, v

gg, zzUgU dvZgtg


Dz DZAi g v z j v
G z z Cv Av zs jtgVz g . C j Az
Cvz zs
z AiU E
z.
Cg Gz z
Ai v fz

DZgvU


Ai
CtU
iv U
xz F Rz

PAU

g A iin
z
`P u U

12

dg
wAi AiB ZAz Dg gU CzAi PAqgz. CAv
djAz zs
g

Aiixx CUv

zg
CjU
Aii GAiU

g. Dzg
zUU x z JAz Pz
dgU Ai Dgqszg, vg Mzg
EAx UAz AwgUA

Az P qz
EAx
UA
xU
gZ
A
i C P
Vz. PgPPPv w
gU
A
gtgz Pg U zU
U
zAz Czs V , RPU zg Cz yPwzg. EzjAz
idg s
gUz d. DzzjAz CAx
Zg U Cg i yP v A i v j z F
P vUA
xz GAiU Jzg Az.
`zU
zs JA P vUA
x
Ai
Cdgz Arv ZAig UA
xU
AiAU CP v AiU
w
zg.
zU zszsPjU z JAz jzg.
CP itU GTzg. EzgU CP
UA
xU ga izsZPAzz Uz Cg
RAi Aiw
zz

jtv
zz. F UA
x
zsz vwP tAiU wAizg GPgP

r \25

26\ r

UzAz wAi.

g
d UgU ZAijAz
EAv E CP UA
xgZ U ir, gAvg
PAixU U P AUU CjU
zAi JAz Cg G zgAitg
zg y.

FUU zA
ii-zUU zs
Ai sgvsAi Aevgz, u
zs
jPgz gj
Az zVzAiAz w
ww - gt U A x U Az U v
z i U gPt
Pzgz Aigz
dg DZgUAz zVgz.

Ew A.
AU
g-4
P..12
6-12-2007

zsZAi UAUg, e

13

PPP Az AAiU
vv wUA
xU

jv zZgU

zrPjv Ag . zs dg

, zAg
, zsg

i U v wP
z
UUAz zs
P gzz q- rU
RArv,
vz
g
s z jgv
A
i Jw vjv Agg .
F Aiz wPgg
DgA, vB gt
Ai
zsAigz, v zs wzAv-zZg
AgPtPzgz vvzs wx dZgtg
gV q-rU zAwPjPzVz.
CAvgz Fa U tgAi z
v, z
v, w
z, EUAzV
zsg
yUArzg
, zg zAiz tz,
Gv
vvg
U

t DvA
Z g
A
Z
i d AZU

UV PAq, v x
zs
U
V,
v irz g
itAz vqVz.
tVgPz zsg gv, BxvU DvAz\27

28\

aPAz
l zU
(Aiiz
GzPVAi DU) EA U

MAz w
A
i
AiVgz . zU
U V, z
APAq
Az CAiUvAig EA idz
z Az Ag Vz g A g Az zs j P
RAqg UAz CU
i gUwg z CvAv Aiiz
AUw.

zgz. w
, xgv, idzAi iAiizU, AwPU Dv DAVPAq,
v zsAz RVzg v irz
v zsg, rzz zAvA s
ivP PP
Ai .
AiB Pz g- zPUAz EAv
wAi AzgA
iv Az, Ewa U

CwCAi-CzU vAqvUAiwg. zsg
CzsgVAi, Czs zsgVAi jwvVg
z q w g zs jP z g A i
AzPwg AUU rzg JAxU
gP lggz . EAv zwAiAi "s
Aw g UuavB " JA gAitz g
CsAi ZzAv, CP AAiU
AiPg, v vB
zsjP CgzsU irzg vU dz
i U z q P A z A w g z
idzAi tz GwAi gAP Avz
APvVzAiAzg vUz.
AU
g, g-zzUAz Az
AQz CP AiP v zA
vg AAiU

AlPAq U EA idz Gzz
z jAi PAz CeP ZgU
jUt, CU guAi R GzAz F
UAxRz AivAz rv.

14

CsP sP t
, CU U
, CAi U
A
v
Cgzs-CvvUV, s
gV z gzg
P i-gzU CU
qAiwgz
dz zsjPg

i dAz zggAvi rgz .
EAv v zsgz ZAi CAzsPg Aiz,
zs zg z Rz v z A v Gz z
AidAUzAi ZjP-zsjPaUg CAi
U Z z A v , dzs g Cv Av g Vz g
CAiz Ai U
ggz Az wU

wzg, dgU wPUV Aixv
ZgU F A lUgA UA
xzzP
wVz.
F PwAi CQ, Az
P ZgU
C, P
r
v CvAv Av U
DzU

Pr
z
zgZ
g
t
g U
z Zg U j g , Ai zAv P
gg jtg U Dz v d z\29

30\

ZAi UAUg, e U vd
z ZAi UAUg, e Eg gUU
CP AU gU v. CzgAv
w
AiAz P ggzg V
Av, vwPZgU w, rAi Pgt
Dz zgZgtgz, AizAv
zAgz vd z zsZAi UAUg,
e CjU vPz gAU
gU Cz Egg.

AiiPtP
P Pg r
rNzzP
1. AUZgt
2. zU zs qz Az zj
3. KP F UUU Plq?
4. Aiv-AAijg
5. zU-w
UAz z

Ew A
fv Avg
ZAi UAUg
PwP KPz
e
gd DZAig Dgzs.

15

3
5
26
30
33
35
49
56
58

5-C. dvxPV zz Gz
5- CgjAz zvUU z AP
5-P. R tAz zvU Q
5-q. AvAiiv vx

6. z U-w gz
7. z U-guw gz
7-1. sUv
7-2.
gt
7-3. Aq gt
7-4. CV gt
7-5. iPAqAi gt
7-6. gAgt
7-7. v gt
7-8. gt
7-9. gAigt

72
79

AiiP
tP \31

7-10. zgt
7-11. Aigt
7-12. sgv.

8. zU Zg gz.
9. Aiv Zg.
10. AivAvgz Zg.
11. DzsPjAz z U xAi zs
PgU .
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
12

NzzP
120
128
132
137

Av z AW.:
z zU
szs.
zA
ii z-iAii U.
AiwUU z ; EvgjU.
u

zs PPv.
EzjU wv-CzjU iv wvP?
gt vP.
U ZPAQvU Ai z.
zs zz ?
DzZg.
zz u
avz Azs PU
Cszg q ?
vv Z
gPV zU iqz?
FV PPUtV zs jwz?
sUAv vPg Gz
u
zsZg
vAvgU GPz Aiv
tzPU U GzU P Gz
zztAi

CAzsU

PAz zU gvr, g
zU
zszg U PPijAz DgA,
v

vz
g
U
g sgv

s Ai
u

i Zg
Zg U w ww g t U A x U
itAVPj UtUAz Gz
DZguAi C A DP
vzsgAUAz iq AiUV, EzjAz
wjP z Ev g s z U DP g s U A z
sgvRAqz Gvgz v zsjPjAz wgAi
U V A i A A i w z A i F U A x z
PtzVz.

189

16

UA
xz w
AiAz AizAi a
ASAi
itU Gzjzg P v AQ
Agt
z DyPvA
i GvU

UtV z
s AiP
zsPUzAv CU AP PqVz. CzgAv
CAzs-1,2 gAi gt ZU PrPjz
Cx a iqgz
P Aiz U
iAi AijU CPU zAz
P nVz.
v vvsvU vz zAz F UAxz
Aiz ZgAi, -Z CAiU
Ug i g g V, A v Az , g z
Uw
Uz U CU
gAUr
CQzg
F UA
xz v DwAi P nUz.

dUzg zsZAiA
zvgogz vBgtAi

ztAiB vgB
1008 vvzswx ZguA
gAiB

1008 vv zswxUgsg

vg
d UAUg giZAiiB, e.

17

zsvzzvwZ QAiiZP
w
zsvz
AzsP nv ZAPv
sB |
iAiizAzsPg
gtQgu z vzAvAiB
PzAzwxB g E dAiw zswxAiwAzB ||

z gUQs

RsU
t ti tP B
iAvP
w
Rg Rq
s Z
A
qB ||
eRU gavwB AzsAi
giAiB
B
v vvA evA B ||
UA
xP gz F Ai gd
DZAiZgt
g Zgt
U


CAvAvzA
qv
twvwPV vVz.

zU
zs \33

34\ zU
zs

|| zgAiu dAiv vgi ||

dAivAvtj vWlnAiiAvAigB swB |


zs AiA VB jAiv sw s
z fU v giAzd ||

zUzsB
AUZgt
i
AiiB PAvUtvUtgAi
vz B Pazav |
v
z zPzsgzsZgu
A sAiiv PPvzsAvvB ||

vxUgt zAvvt |
PgZzPvj
zv ||
zsvzzvwZ QAiiZP
w
zsvz
AzsP nvZAPv
sB |
iAiizAzsPg
gtQguz vzAvAiB
Ais
Aizz
g
UgzswxzAiiB||

CgAig PB
AtAiB vgB |
zev gB
zsAiV sv
B ||
18

z
ZZAiw fvB |
zswxPB zzz zAwQA zi ||
jwxzAB Av B z |
Cz PzAzAvB PguAiiB ||
dAiwxSAsdv Pgw |
td
ZUAUAU Aivi ||
zzvzsAv l l sgi |
wxAiVA Az zzszAi ||
gWvUg Az gdAiw |
dAzRAiVAz z vgPtQv ||

z gUsQ
RsUt tiPB
iAvPw
RgRqsZ
AqB |
vzszPUvPxsB
giAiB
B
v vvA evAB||
sP At
v zgg giAizAx
vvgtPu Pguu z
|
P A Z zAiiAi xgA vx
AU z Ev B zAvgA z ||
vgv zs zUvi |
Ai v vZAw UA
xAiA vzPAii ||

zU
zs \35

36\ zU
zs

gxU qAiz JAz jgg.1

2. zU
zs qz
Az zj
F
AZz dz w
Ai fAi RPV
Awg z w
Aig Cs

z AiVz. Dzg
RP Pgt wAiz A
iw
RAz
ZgAvg CvVz. J R-zBRUU z
s
Pgt PzUAvAz z
vz P
DP
vZAigU AAiiwv zAvVz. DzjAz
MAz Gv
z iUz P sU

A
vg, C
wAi A, F Pz U gPU
g A v g D A z Az U A i v
ZAig wgg. EAv E-gPU
CszAi zsPz iU zsAz dUw

zVz. PvPZAig PAigzg


CRAqz, zz
zAv
ZAigAz dU
CU U t DP z z A z w x
sU

v
zZAigvv sP sUzgzs g
zsB, vgzB zsB (Vv v.D.1)
v u
UU CUtV U

vz DZgu

U Cvg
zsgtgAvg
Qs
Az sU

A
v Dgzs
A
i
g
zs
; v u
i ZgU
gU

CwP

q A i z Czs A z w, z s Az
sUzgzsAi CV ir, PAv P

19

PUgz gAit w PZvgU


GzgPV v Ai gAP Aiz zz
CgAi zU U zPu
iZg
zsU dUvAi CU qg
ZvRzjU Gzz.2 D ZvR
z g z-zjAiiz u
zs
P Ai
zvU

U I g
U PV, sU

z
eAiAv,
dUw gUz.3 wPgg zsA
iP
z, sU

w
wPg
z v zs
AgPu
A
i
iqv, v wUA
xU
SAvg
V dUw

v
zs
gV CZAiz GAiAv irgg.
Ag
g
i v Zv R z g U
zs

v

Pg UAz Cv
V, C
Cg
g

1. zsi jvd iPA gtA d
|
CA v s Z i ZB Ev
z
s u sUzgzs PvvA, vz Z vdvA
Z VvvvAitAiB 1-1
2. Ag jB Pzzgtv |
u
av zsi GAs ||
3. Aizgs dz vA Pzs Ai |
vzgs zsP zs
izsii || 1 ||
PvA Z PvA Gzw wzs |
G d P vzz zv ||4||
-gC26

zU
zs \37

38 \ zU
zs

AiUvgV Dzl zs F dUw


grUv

V DPd
g UAz CAVPvVz- AiAz
jzVz.
EAv gAvg DAzs
gP
z

z v
zs
v U
U zz Pg
z UgUAz G
z
iUAz AgQPAz P Gz Vgz.
C v
j
Az P z U Pg
A U
AsgzjAz z vA UAi1 CAiUjU Gz
iqzA
v gQ 2 JAz
v CAiiU
JZj
gz. zgtP
v

dUw

Dj
wAi dg U ZVgzj
Az
AiUAiUdjU vPA AAz
zs dAztAi WgzAz v
dvAiiv JAz Dzgz. zAzwx
s U v z ZAi g Ez A i v
z
v
s z zs
zsAiz Gzjv
Cg Aiv vdvAiiv3

JA
i tZ


zAwPjz
z
, g
zj
U
s, Zvg, UU AvPAq zsZ
g
iqgzAz Degg. v EvgUA
x UAi
Ez Ai B B
i uAvgU

Gzgu

UAU Pj, Mw Mw gg.
F jwAiiV jzz v sUv zsU
dUw

CZV CU

v
Z
gz
Azg

, wPgjAz

V wl
, CAAz EA
z P U A g U q v Az
zU EA idz ZZz VgzjAz
zUzs qzAz zjAi itPV
U UgAz
AiU Ai F jwAiiV
AU
zVz.

20

Aiiz M zsP QAi v CPz


Cx Cwg zsz itPvAi
zwAi CP wPgg F jwAiiV AU
gg.
zPB x
zsB zst ZgB |
ZgwAi wvAiA zsPti ||

1. vwjAiv - P 9

Cwg zs zPVgP ;
zs
Az Pjng
P. u
i ZgZgUj
g
z x

gz d
jAz C
q
-wg
P.
CAzg zP, zs
P U ZgU
Az
C wg zs
z i tPv
Ai tzVz.
Ez zs
vPz -

2. s vv
zzB iAiA Z
w |
z tidU
UAi iA
|
CAiPAiid oAi
iA Aii Id vi
3.

..s. 3-4-38

zU
zs \39

40 \zU
zs

zT zsA w Z vzi|
DZg zs
iv
g Z ||1

Evg wPgg PU GzPV GAiV,


F Zg
AzjUz .

zB wB zZgB Z AiivB |
KvZvzsA B Pz Pti ||2

zUzsZgz Az viP
jz
z, wZAPPv z ztsl

v dWAv

Zg wzzsA
zs
Pt
i

JA w
Ai Gzj, zsAig-

JAz g. zsiUAAi-

Azsgg vx v
AvB |
CAUAUPAUA Uv Agw ||

Ai vg Aiiv Ai AiivB vB|


v AiiAiivvA iUA v UZ jw ||
-v
vgz v-v-
vg UAz Az
PZg, Ug-gUg-DUgUAz qzAz
U
z v Vzg, v zs
iUAz Zv
U

AU EAz wg. DzzjAz


DAVgg v zsz
AivA PA zsvi |
vvwP
ZA vivB ||
JAz Az gavz zs
P CvAv CU
i
Pgtgg. CzgAv z Aiz QA Z gzv vzdi
JAz jAi Jw gz. DzjAz
Az P
z zs

z
s VlP
Aq

21

JA P Gzj v
Av CAvzB JAz
Sg z rz g , z U zs
aPAz CAVPjn
v
A z

Uz . CzgA v
v dAiiv, AvAiiv1
JA wAi zU AtV
vzAiAz D wU AAz iAi
SU iv, Evg vZAig S
UAz Uz. EU A lU
j
Uz .
zjAiiV
vg
z, Az gA
z
Uz
s
vPg U wPgg PPz v w UA
xU

, tgUU
z
P U
gu iqv, Pi AiUz
z
j Az
s z sgv z
P s

1. w, 2-6
2 w, 2-12

1.

zgtPv 3-3-10

zU
zs \41

42 \zU
zs

JAz rv, svB PgU AZgz,


Zvtgvz, UAU wxPvUAz
z, d
j
Az fvz zU

gzA z
v CU u
i Zg ZgU
U zgz djAz
,
Pi U

U CAiUV JAz Av
1, Aiid
2
, Ev sg PU GzguU
vUzPv, CgU ZgU GTv
ARwAi rvz. CAigz djAz
wg ts
vgz zZg gzj
Az
DPl F szUU U d
gP Azv JAz JZjv, D z
UU
x Uz v Agz.
DAvgzAi wPgg Ez Ai
Pjv Agg. ggU agz
APgZAig v UA
xU

zU


V
gg . wPPggz ggZAig Cz
Pjgg . gtgz Pvggz zgt
g v
PwU
v dg Z
U


gg . CAvg
gz z v zAvPgg EzP gvV.
sPgg
PAigV, v z Ez P

1.
.

s Zg
zv P
gB z UB |
zs
zB eAiB eA zs
zs

i ||

2
.

wAzs gt AizAi B |
Aiiv
s w
vz Z

i ||

22

PU gPj, dgUU EzvA JAz


CAwzAv
z z,

zAv w

ZAi
gz zsZAig v Cz
UA xU

, zU

Zgi q Az
s z, tz Az
wjP
z zU

PiV gPjv,
Djws gz dvAi vvZgU
i q g z , C v v Z g i rz g
CAiUg
z x
V, zAiPVgzj
Az
vv
s vU

z, wP
d

g UU iv vve

z
, P AiU z-PU iqP JAz
De g g . DZAi g P wU U S i rz
gW
v
wxg, AiizAig, gW Azw
xg,
w x g , b jDZAi g -E g U
SU


zU
zs

r
v.
U AAiiwvV CAVPjl z U
zs U sgv sAiAi -F AiU
w
Ai zsPAz Cqv Azg
sgvz

A
i zAig
z CAvgz

sgwAig
F Aiz U AAi gAsUArv. zAig
D-DU
U
U
Aq P sgwAig zAig
zgV, CjAz JAil t, , zs
U

zgV,
Cg AvqVzg. sUze-gV
PAz sUAv Ca, Ai AzPA
tg A ggv P vvP MUV, zsPU CdAi DQAi vjvqVv.

zU
zs \43

zAig
s , ghU V avg
z U

DP
u,
sUVU sgv DP
vqVzU PAz
zsPRAqg CUU DPvgV, tz
xP DZguAz RgV, tz
DZgU PlqU q JA sAi
AzvqVzg. tgVzg , tz
Pvwzg EAv s Az Prz
tg z-w UAxUU Cx UAiv,
g
i vAz z
v

z v vv
wAi PPU


x P P U jwAi Cx U
PvqVzg. EAv zsWvPg CZV
sgz wPgjAz, gt
vPjAz
C, Gzl zsP sU zUd
z z g g P P j A v
P i q v q V z g . Ez j Az
CAAUz AiUAi i dg
zsPA
Ai gA
sU

Arv.
Dzg s Aw g UuavB
-AiUgz wP dg CASvgVzg
AiiU Ez Egg JA GzzAv, EAv
AU
A UU

A
i wPg
z zsP RAqg U ,
og dg
U
A
i AAi guA
i iqv,
w-w, Ew-gtAvV, ZgAz
Cvz zs AgQv Agg.
GzguUV wPzg 1898 g Ai

44 \zU
zs

PzAi QAig zU

ir, 1901Ai
EAi zP AgV, v JAl z U
GA
iPV, Cw
Gvg
oz Ca gA
gA
i
gdigz, v gwx zAU
g

Cw
q PPAqU, v g wx zAU
g
Cz
gPj, Aii Aiv U irPAqg
Agv U Az V, DvPg
U z wzg .

23

Dzg GvPz D QAi v Uzg


ir, z Aiv PUAq, tg ifP

gz
MAzUq PA GzAz Cw
gdg
AQ, 1904Ai E 14 gAz g Az
jU MvAi j, F Aiz CPPg
z
tAi PPAqU, gez UAiwz
PAz zAg D t V Az d
zP iv CPz. zP Ugz JAz
vB
itUAz zVz. P zA
ii
zVz. Aiv

irzg
zU
Az
Awg Vz Q A i D g U jP
CAiUVg . Dzg
P
t d v M
tP Az CrU - GlU i rP Aq ,
jztP ZwgzA v zU
, Z
g

iqgzjAz Aiav z z P
zAv
CirPAq, CAvgz idz MUAiAU,
o j Az z z s g t i r, C

zU
zs \45

46 \zU
zs

jPz JAz w Cx MvAiAz


tAi Pnzg.
Dz g CA o w U z v g w x
zAUg Agv Aii AivAz
gAz w
-w-AiQU
Az v zi qz
z
,
v z vgz, Az Gvgoz
zAvido CAPj, vzswxgAz
dU w dgz , A rv P Aq g z d
vgiZAijAz zr
, dUw

grUv

V,
AzgA
iAv irggA
z Aizg wv
Agg . Ez Az
Ai
i t
vA z Pjz
vzswx zAUg v zAv idz
oz PAi UUAigU

jv, dg
z ,
zZgU vjv, z U irzjU
zzsguAi iqwg Az w
Ai
tiU vz AiVz. sgz
vzswxzAUg EAv zsgvAi
AiU GT, CUU Ug rgz
PlP vgAz
zgz, i dPg
z, CzgA v
PAYAizAi qz Dg
APlgAig Pw-guU PtzVz. CAzg
z U zs g A g U v V C A i g U
PrPAq AvAz Uz.
Ez A z s z E Az G R E
GTzg Cz vUgz. gdzAqAz gAU

24

PgUz PAi Csz, z vU


P j
AzsAi ir, CP
Azs
U gaz, vAv AUz v

gz, PigAz
zgz UAUzsgx
wP g z P Awg Vz C A v g z C g
AivAz Pj, tg AgU
vqVPPAz CA P tg DAiVv.
wPg
s, Cg Arv, Cg ZU zjz P
tg F Aiz Azv , PAi
vvg
g
Vzg . Dzg gdzAquA i Azj
U PAz
CPU
Ezg
wPg z U Az Czz
F zAz B t AQ
s d
gU

vqUAz Q U, v g PorAi
Pv sdU PjwzgAz CA CP
tjU wz AiVv.
vzswx zAUg g U
j AUg AvUU VdAi iqwzU
gz P AqAi U AU
jA
i P
zdg CzzAii, ZjCZZgt,
KPz z Zg U

Q irzU, v UgUz
vvzswxdZgtjAz Ddgz, vzs
wxzAUg gPPmPAz z
jze, g gU, Gd v -EU wt
AU zAwz g
dU gU
U vZgt
g
Dz, P Az
Aiggjtgz vg

zU
zs \47

48 \zU
zs

d zt UAUg giZAig, e Eg
F AiU RAr, zA
ii zs, Aii
irzjU CAAiv, ZjU CZZgt
zs U KPzzPgtzsU y,
zAUg ZU U giU
P U Evg
DP Aig U zdg
W
U
vg
zgA
z
CA
djU vz AiVz.
U a PAz zUz zs F
gz AzjAiv Agz. F J Ai
U A CzsAiU zsgV jVgvz.
D A v g z U z P V g d g
ZUvqVzg. zsPdgAi z
v,
wPU ZV v vz Dz AUqU
gazg

vvg
g
V, v PAiU
iqgi dz jP
gA
zg . z U

ir Azg


izs P dgA v
gU


iq grAi ElPAqg.
F Aiz U CP ZZU qz 1972 Ai
EAi z
zz J t
jAz qz

z
A sAi z vz vz v ArvgU
Rz APgZAig zjP
-eww oz
UgUz PzsAzf gdg sAi
zU
CvAv v
Vz JAz w
-w
guwU DzsgAz r, tzg. D
Azsz Gvjz, zU zAz

Z

CP zAg z

i tV A
s i
RArgg . CzgA
v Pg
vf
gd Eg

z Aiiv-AiP A
Azs R
ir, Z
gr
gg . zAiivzsz
U F
A s zz

zgtP Gv , w, Az
AiU , tg
iq Az
AiU, U v g AiU
U
V GT, jgz CvAvUVz.
E a GRUzg Ez Zgz U
B i dz AAi rPAq, g- gzzU

qA
iwg z zsPz Az CvAv zgz Pg

Vz.

* * *
25

zU
zs \49

50 \zU
zs

3.KP F U U U Plq?
EzgU lU z U zs
EAgU qz Az zjAi jv. F
Ai Aiiz U
- zgU
U

z
i tU
jwAi Zgi rzU, M zsP C


Ai QU
v fz

g
i v Pvgz
zjAi
qAi EAv PlqU CvAv CPAz
vg. AzB AzB AzvAiB JAz
sUvZAig F AiUz ig AzAv,
Zgz EA AiUzAi ig zsz
Az v U GAmU U GU z
v U i r, j j P g g A z
itPz w
Ai zsP DvzAiVz. F
GzAz PUggz azsvPg,
zjAiiz PAz Pl-lU

ZZ vz
zs irgvg. PZg jvf,

dgz zzvU

Az

iv
Az zAiP
Vz JAz Wl
zU
U zg
Aiv


i rP Aq g tz A g U Az
zgg PAz DvwAi zs
z
zAz U

z AiU Vz.
UV a PAz CwAAi AiU

P iv itUzzjAz Cz

26

AAiV Agz. CvP zs jvU


v t
P
Aliq CU U , CsP Ps t
,
C Ai U Az z s gz t g
Aiv Czg vAz Pvz U
AtV jPgg. AiUU
zs

AWA i vdU
z, sU


ZAijvg
z
P g i rz g , Cd g z A i C U
zs

AWA
iAz PAqg
, CAvz
sU


Zg
z zs
jAiUg
V Cgzj
Az
tzAiPU DVgAz gv, CU
DzsgAz jUt, Evgg CzgAv qAiz CvAv
Ai U v
CA
z w
1, v2 U
s U v 3 gt Z U V wg .
AiUAvgU


A
i vdU
zAvU

ElP
Aq
PAiUz vegz dg Evgg zj
1.
2.
3.

AiiPA Zjv | v vAi | Evgt|


-vwjAiv Pj
U
Zv Av P
zs
wP

z FguA Z
i |
vfAiA zAi B
s e Aix ||

vvi Zg ev gB |
vZg

iqszx gz
i ||
FguA ZB v A vx ZjvA Pav |
vA Aiv Z

AiPA i vzZg v ||
sUv
10-31- 30, 31, 32

zU
zs \51

52 \zU
zs

vwgz CvAv Az U zsU Vgz.


Ai t r jAi nPArvA
trAiAvVgz.
PAiUz jzgz 100P 99 g tg v
fPUV gQ AiwAi CAgz PAqgz .
E A i i g gU - z U Az z v z
CAvBPgt

g
. Z
g. v t
vdU Cz

s Pz
GU
z v
g
u
A
i CPg
. gAiU zA
i tg
dz, DAiPgz v vguAi xAz
vAz Cv
z U

gz
Ai wzPAq,
CU sPj, zz vAz v wPvAi
CsrPAq, vgVAi GAiwzg. F
PgtAz tg gAiUU irzg C
, Cg vg
VAi GAiwzg. EzjAz CU
g Ai U z z Vz g P z
AivAz Cg B zgUwzg ; Cg
tg
t
Uwg
.
U AiUg

P A
idPz gg
A
i QA
i
vgv
P CUtV CAiz C P
dzs
U

CwP
tiqz, tP vAzPqz K
i rz g , t z v U . Dz g
zP
U
DZjz
CU
DZjz CAvgz


v irz x vAz v Ai
Vzg C AivP CUv.

jsQ v sUgu z Aii


AivU

s
qg . Dzzj
Az U


jsQ, jgtgvz AivU CQAavg
UAz gz.
CQAavgv

A
zg, s
dPv

is A
z Cx.
zU
j
gg

s dPv
A iVgz.
MAz gU is

Az.
Ez Mzg, Wlz svz Wls
Ai gPUz. zzAz AgV,
iP v

Ag CPjAz Cv
z
Aiv
j
gP
UzA Aiz Aii AAi
E. D gtz JAv CzsAi27

Uv zuA Pv A A v |
A Z zA AidA v iZgv ||
JAz

V z U

Pjv U
vz
.
zUU zg A, , Aid,
z E Avz vi U

Az vg
Uvg
JAz V wgz. gg wPgg Asz B Agw
E Avz PUAz EAv s VAiiz, v
Az CPjUU BAg vg.
.. .. ... ... ..d v AU
B
- E Avz PU AivAiz
it

zU
zs \53

U. Dzg Aiv irPAqg CU


zP U wPP
U
CPg U AU
UA z
V w. GTvz PzAi
v z AivAz jvz
wvz. AivAz vzg CAUv Cx
CA
gv
(gU


iqgz ) aPz
zs

v

Pgz wPgg
gA
EvA
i
viz PggAz Svgz, v gz
zs
U

Az Aizs
gdAv dUw

zs

Uz vB gtAi zsAigz, g
UgUz vv
zs w
xdZg
t
g PAvz CAvgz

P zg
U

Zgg
A gU

Az AzgA iv Az
CAvg P
t QtUwgz Ptwz.
E MAz
zvUz. AivAz
Az g zUAz z
v ZgAz C

gz
jPz
Egz
Egq gg gz? EzP izs
vzswx zAUg gAi gz
DZAig, vzswx zAUg Pz
jwg z z izsz UAi, F
jwAiiV jwz g .
Aiiz M gAz zgq
Pzg CAz Pvz CzP PgtUz.
P Jgq jwAiiz xgz zAiz
gP Cx A x. JgqAiz

54 \zU
zs

28

Agv gzsiq x. 1 z
UUAz dvz jgP Cvz
AivAz zUAz Gvz Qg
gP zx


A PAz QA
i iv

Azvz
. Aiv
Az Atz

Az. zP zU
s

Az
uav zsPiAz GAmU
wvg
, Aiv

Czg


Az g z , Cz MAz C j g z
DVgzjAz AivAvgzAi D
AzgA
iwg z. C Aiv z
CAvgz


Az AtP
Vzg, Evgg

q AAiv

Aswv. Uvz AgvgzsPQAi
AivAvgzAi AzjAiv Uz.
zZQAi
wz iv
Az CvAv
DWvAl iqAv sAz gu
iqgz wv-A Wl AiiUz. CvAv
z
zvZ
QAi

Az M QU
vU
z DWv
jj,
C OzsZgUAz fAv irzg
CP Az
s U
CU qz
q U Evg
gU

dg
Avg
zs U JAz QP
gz

1.

z Q gP
vP ggP Zw
| vvvgP ggPAiiB P


v U


AivA
ivPg Aiid w Aivzs Ai - 226

zU
zs \55

56 \zU
zs

P v
PV qwz.
CzgA v zU
, CAi s


, CAi dg
q
g - D U Az Amz zs P DWv ,
Aiv

irPAqg
, AtV j
zsU. dAvgU CsPz gP
Cx
U
Aiv
Az jg irP P
B , v d Az P rg t i dz q
AgU CU PqAz
itAz
U AiQU
Az CAVPAiVgz.

i tZ
z

A i v

Az AUvz jvz
v A i v d w Ai V g P v z P
QPvPvAz CxUz. AiUAvgU EAv
irzg evAi Ast, D
gU zsU vVz. Dzg
Asu AU
PAiUz
CzPg
Agzj
Az
PAz SU i AU AU
iqU Aii z GAliqA
Cxz
v
Vg .

* * *

4. Aiv AAijg

z wPggz Aiid
g vv v PvA AivA zAi1

29

jg irPzPV wAijU
Aiv

zsi rgg . Aiv

irPAqg

wAiiUzg F P C
i t U PvAz
Pg
z. iV Aiv
vU
AiUz
U iv w irPqz gv, C
P Az GAmz P
U

w irPqvz
JA Ai. DzjAz zU
U

irz
gg , Aiv

irPAq Az As
zz
gPzxU CV gu irPP.
AgvP wAzsPz U.

i tvz Zg , AivA
vgz

A
i
CjU PAiU qAz rz.
Ez CP , AisP , t
sQ U

V, v


Uz av
g g zZgVgz.
Aiid wAi iP Aiv
zs

i rzg
, gAitwAi GPz
P AiU v A Aiiv Pgw AiB|
wv gAi Wg zBRw vgi ||
1.

Aiid w, Aivzs Ai P-220

zU
zs \57

58 \zU
zs

z
AW Z AiiiA Z |
Ei Pv PAiU vA Aiv ||
E AvzZU Aii iUAz DU
z Pjv A
iitirzU B Aiv
E A z V w g U , A i v
irP
z
j
Azzg
K A id? JA AAi
gz. Dzg gAit wAi P zU
Az
Az U
Aii Aiv
Az gtUzA

Ai w gngz. Aivz
CAvgz

A i
s
wvA zP
z U
,
FUU jzAv, wAiiUz GAiA
z F
wAi CAi. Dzg U

vz Aiv
Az CA
gv

gu irP
zs zg

gP CzsUwU AzzjAz guAi


qA
izVz. F PgtAz gAjP Zgz

zU
U
irzg CAP AivU
grAi
vAgg .
* * *

5. z U -w
UAz z
5-1 ;
d vxPV zz Gz
Dzs wP D s wP , D z P v v A i U Az
vqwg fgU GzgPV CgAiz,
z
z zPU
fU vPjAiiz Gz U


iq
v
Vg .

30

v dWAv v dAiiv
dAiiv, AvAiiv E zz w
U sg
v

zz ZPl j A
iitgzAz rv.
Gx tz
P
z dAiiv AvAiiv
JA w Ai V z U zs
PAvvPUAv CPjAi vPV Gz
iqvz
. F w
Ai gz Cx F jwAiiV Egz.
Gv
Ai
Ai UAz
v U CU

AP
UAz zgg P.
u
zs
i zZg U PeU

Az
Avgz ijAz Cvz sAqz
zs z Az CwjPz, Cz F w
Ai UAv
Az ZVgz. UAv zz dg AU
Aigz . CzgA
v s
Aq zs z ggfwg
g tP g z s g v z Az Ev g z U U
Ugz . u
zZgA g Avd-
v

z
UAvAz
zz zU
U A
iitirzg,

zU
zs \59

60 \zU
zs

P QP s
UU
CgPg
Vg dg AP
Az
DPg

, s z
A zs
Az wvgU
Az
s U ZVgzj
Az, Cdg
, CAvg

Az zgz, DzswP zsU C ir,
sU

A
v Pvg

qz
, Ai P U


r
PAq, gAvgAzs
g

z P


qAiz JAz F zzz gVz.

u
iZgUAz Avgz sgwAi dg
Ugz JAz F DSPAi gAVz.

5-2) CgjAz zvUU z AP

zgtPz Gx tz PV F PU
zvUUz z AP U j.
zAii ev zg | vvB PAi
K zB | eAi CgB | v K P
z

s Av
| v z B HZ B - A v g Ai d
GxvAiiw || 1

DzjAz sgwAig fz Dvw-Dv


Pvg PU


Ai QA
i CAv d, CAv
dg AP-EgqjAz zggz MAiz.
DzzjAz F w
Ai Siq Azsz
AieAvdv
zs z wjP z
AvB, vv Av vvA d Z B
UAiiAZPg | vv vAvA dA Aiiv,
zAsuB Aev vdA
Aiiv UZv JAz Sgz CvAv DzgtAiVz. F
Ai Z dV wzP
Gx t
z
g DSPU F Az jVz.
zvUU CAnPAq Rtzg
zvU CU
, sgvAz wjPz zU
(UAvU
) Jgzj
Az, zU
z UA
z
z V . C d j U F U
CAnP z j Az s z D z U U

31

v ZZB - vA GzAiw | vxw


vs
UzUAiv | Ai a s
UA
zs
DUAiv | Aiv PtA zw vzv | v zB
C GzvvAw Ew | vzv
z | AiB | Aizzw
gA zw K || 2 ||
Cx tZB vA GzAiw | vxw | vsB
tB GzUAiv | AiB u sUA zs
CUAiv | AivtA fWw
vzv | v zB
C GzvvAw Ew | vzv
z | AiB | Aizzw
gA fWw
K || 3 ||
Cx ZPgZB - v ZZB - vA
GzAiw | vxw | vsPgzUAiv | AiPP

zU
zs \61

62 \zU
zs

sUA zs DUAiv | Aiv PtA w


vzv | v zB C GzvvAw Ew
| vzv
z | AiB |
Aizzw
gA w K ||4||

M zgjU AizzU gzz


g g
Az U
ASAz Cgg Aizz
zvU


, v
dAi Azg .

Cx v
ZB vA GzAiw | vxw |
vs B v
zUAiv | AiB u s
UA
zs
CUAiv | AivtA fWw
vzv | v zB
C GzvvAw Ew | vzv
z | AiB |
Aizzw
gA u
w K ||5||
Cx HZB - vA GzAiw | vxw |
vs GzUAiv | Ai sUA
zs DUAiv | Aiv PtA APAiw vzv
| v zB C GzvvAw Ew | v z v

z | AiB |
Aizz w
gA zw
K || K
R v z v B g d B
z ||6||
zvU ZvR zg P. CzgAv
Cgg zg P JAz
zgVgg.
Ejg zvU AS Pr ; Cgg AS
Z. CP AzsU F zgjg Aw
P rPgt U PvzUgV zsAz
dAiidAiUU Pgtsvz Aiz iqwzg

32

EzjAz Tgz zvUAid
C ir,
z UAz giv y, C
CU

Az Cgg
Aizz
U
PAz g
g

V
Av
azg . Gzv xAz g
i v

MP CV Avz zvU zv
PPArv. Ex
UV x

V Aidz
U

iqPAz UiAiiz CVAi zvU
PPAqU, CVAi U
irz . UAz
zoP z t
s zvU

U APl,
GZgu
s
U
v vUz
PAq .
Ezjv Cgg v zvU dgA
wAz CVAi DP
, AiPV irzg.
CVAz Gv
jwAz UUzA v JZg
zg .
zAvU
guvUAz pz v
U zz ivUqz -EU Cgg
UiAiiz CVzU GAl irz z
aUV. CVz CAvgz

zvU

UPV
PAi AQzg. PAi Gv
jwAz U irzU, B vgV,
eUgPgz zvg PAi
, C
AiPV irzg. CzgAv CAvgz zvU
ZPg
i Aiiz Ai U v
i Uz

zU
zs \63

64 \zU
zs

UvU


U iq PPAqg . Cg Ai
zvg CwP
t ir AiPg

V irzg . zvU


CAvgz, zvU xg V i
Uz ZAz, EAz, gz v z vU

U Cgg
DP
t ir A P
vAzPlg . Uz

Evg EAAiiiAiiz zvU wAi EzP
U.

K zv z | zgA vB
| zgA vsw Ai KA z ||

U P zvU Gv UAz
giv
PjPAq Cgg dPAz
P A
iwzg
Cgg U Cg UAz
irl APUAzV zvU vgV,
Av
Z vvg
g
zg .
33

5-3. RtjAz zvUQ
Cx i A tZB - vA
GzAiw
| vxw vs K t GzUAiv | v zB C
GzvvAww | v z v
z
| Aixv zsAv KA Z
zsAi Ae B | vv
z Cs


| ggB | svv g
sv
sw Ai KA z ||7||
v ZB | P sz Ai EvP
Ew | CAiiAvjw | AiiB | CAVg
CAUA gB ||8||

CAvgz

zvU

SAvU
vz Rt
zg Gv jwAiiV U ir, giv
PjPqAv Ayzg. CzP Cwz
R t z g GZ P A o Az , Gv jwAz ,
U
ir sU

A
v
wzg . B vgz
Cgg U vvg

z Rt DP
, C

AiPV iq A
iv lg. P AqU Jz
t
AmAiAv Rt d A iwz Cgg
rrAiiV UAiUAq, iUAvgz Ai
Av
dzg. Czz zvg CAz NrV
Uqsz U v gPAqg. giv
U
P vg
z Rt zg UAz
vz sUAv zvUU dAi r B
v Pv
Pg tz .
UAzU, gUAzU AiijAz
Rt z QA
i JAU PApv U.
Rt F Cjvz -eU vAi
Cjv zvU v UAz U vU
Az
ZAi A, Rt zsV
viqv, C tU Rz EzPAq
AiiPV Egzj
Az CAiiAz v irzg .
RzVzg
U z
u iqzj
Az
Dv
DAVg Az w
zg . g

z v

zU
zs \65

66 \zU
zs

U Ce
RtAz zgz
g
zj
Az zB
JAz v
i rzg . U zvU

zs
z vU

Az
Av
z Rt sU


ZgV D zvU

U
CAnPArz zgir, CgjU Gavz
Pv AzAz F DSPAi
gVz.
zvUU CAnPAq Rt
zgi r Cz J MUz
? JA
U Gvg
gV
F PV zP
vVz.
K zvvA zvA A
vv AivA AvzAAiiAZPg
vzA zzsv dAiiv
AvAiivA vAiiw ||
D z z R t z v A i z v U U
CAnPArz gz v CjAz Cgt
ir, u
zs
i U

Az AiPg
z wPd
g
AZj PU DZU, CAzg zz
PU Jz
Cg d
z
A
i Rtzg

Jzg. F Pgtz zAz gz v
AzgzA EZAi dg Rt zjAz
JAil AP dgAU AAzs
ElPgz v JAil D zU AAzs
Azgz. CAzg D zUU Aiit
iqgz. Ez zU dgUU z rz
Dz U z z Vgz .

5-4. AvAiiv v
xZg
dAiiv, AvAiiv JA F w
Ai
u
zsUAz Prz sgv zz dz
e
A i z-zjAiiz wUA xU

P
z jwAz,
zf

x
z

qA
iPVgzj
Az, DzswPa
Av
U C i U Az z g z P
QPsUz
fz DPgz zAig
zUU Ugz v C dgq
AP Azgz JAz w
Ai dz
CxVgz.
zZAig wPUU s
gAiv,
34

Ai gz
PzzA
iB |
Z AWvA AvxQv ||
g
i v CU

D
g Rt zg
gz, EAz zz zv g
UAz CjU CAnPAq
Zirz CAvgz, D
Q PU JAizg JAz GTzg
P U A v z U R t U
JzAz V gz. Ez Ai
zZAiig AZ Azs sUv
v
vA
izA
i ,
zgv tA ZgAiB x |
vx sUzQA yA UB || 1
1.

sUvvvAitAi, 5-6-14

zU
zs \67

68 \zU
zs

JAz ZV wgg .

A g
A vi Cv
Aid ; DA
A tAZgP i CAv Aiv,
z
Av Ew Aiiv ; vv vv, U AiiAZPg
vv v | DA
v
vv dAW Z,
zzs v Qv | vv v Q z |
dA dAWA | CAvA Avi | Pv
Aiivv GPA - w | A vA v
Aii w s AiivxB |
vv Uv AiB w sB || 3-3-10 ||

s
zsP v
ggz gW
v
wx Zg
t
g
Ez Cx v PV SUAz rgg.
K zvvv UAiiAZPg
EvAvA PA Z
- Aijw || Kvx

zA i Ew | gz
P z B Pz, Z
Zv | Zw Pa
voB | A Wvvvv
CQvv Azsv ||
szs - RAqxB

K
A ii uRz vB ; Aiv Aiv
KvA zvA gzzA Pv, A
vA Cv
Zv Aiv Aiv vA

zA Avv
vv U AiiAZPg | DA
zvA B vv
UA
vvd
zzs v
t vw
| vz
A
A vA v
Aii w CPjPB
dA AiA Aiiv UZv | CAvA
dA UAvgA Aiiw ||
PAiU Pzs, PPAz Svgz
AvAiz gWAzw
x zAUg v
zgtPR
Aqxz
zgP vv
v
PxA vv
z Cs


Ew swv Qjvv D - K Ew ||
K Aig ; zv KvA zvA

35

Ai g z R t z g z v U
gz v Z ir, tAZg
UU CPz PU PAiiz z Avz
v zz
DZU dAWz U
MUz. DzjAz zsiP wjPz dAW
v zs
i zP wjP
z (sgv
Az wjP
z)
Evg zU
U Ugz CU z Pz

z

U

AzvA
z
r
gg .
APgZAig zgtP-APgsz F
v
x WV Zj, UAv x
U

, UAvA z
zz zU
U Ugz .
sPz vve gz, EAAi dsUU
iv DPgz dg DUU UgzA
CAi P
r
v, P Pi

iq
z PAz jUt Cz AiV
ElP
Aq, D Ai j U gzA
z, zg

zU
zs \69

70 \zU
zs

RtAz JAil sz d U
dv
zU
AP
Az C s VAiiUvA z
JZj
, UAvU

z Cg F PV
sU

AQU
Az
Uvz
.
K zv | zgA C vs
w
EvP
i | PxA
g A z zgA v
s ww
| GZv | KAv gzsv | EAAiAi
AUAUe uv-i
g z v | U v i v v v
s Pe
vvZ | dv uv
i B
; vv KAzB zgA sw Ew AiPi |
gzsv | vz vv z


Aiw- K zv
EvPx
i | KvA UA zvA A
s Pe
A
iPAAiAiAU
AUdv
Aiv | Cv vB | vA
uv
i g
s
zvs
Caz Cv

| uv
i i vv
A i uB CA v EvZ v
| gzsz v KAz zgA Uv
s
w
|
QA P g zvA vi Cv
w ? GZv
| Aiv Ai DA ZA AvB CA
vv vv U AiiAZPg UA Pv Evvv |
i CAvB | PxAvA Uvw ?
GZv | ved- vPvvA
vvgdzsv K z AvB |
zAvgti Ew Aizv-gzsB | vv vv

36

U v , DA z v A B Ew
wAiiZi | zzs v zsA U
C z s v v w t z v , u vi
CAvd Ew xv | EAAi
AUe Ew uA
ivAii CUv |
vv vi CAvA dA Aiiv UZ v ; Ast
z
B Aev | vvA
U AU
B
PvB v, A
i B | vdA Z CAvA
UAv ZA EAiiv d | d
vzAiPvAiB | v Ew jsAiix
vB | EvA dA
U A
vAii
Ew | C C DAii Ew CUZAii EvA
v d AvA Z EAiiv Ew t AAzsB |
UAvx tAi iq Azsz V
sAqz zszz sgv j
sz Evg zUU A
iit U zAig
AP
U DzswP Ov
Ai djAz AzV
JAz APgZAig gz ggZgg v
wPz F PV PUAz w
zsgg.
Av E U zszQvB |
CAvPzvv AdAv A AivB ||
w
wzZgA
vAid
i |
CPvAvvP v z U ||
zszv UAv E Uv |

zU
zs \71

72 \zU
zs

vAwPd zB Ai dAA
iiv ||
dvvB A
iv vgzsvB ||
vv
Avz v Zg |
Aiv zzsvtB vvzdAiv zAiA ||
d z z dvB |
sAiA B vzAiiAvvB ||
EvA AizAPAiiA w
zsw
jvi |
CAiiAiiA
w
zswAWv ||
CzgA
v z vSP gg
1 Zz
U C d- gtU Ds
P g
U

A z t
gg .
Ai vg u v v Av z A Uz v
PvPtzsA
ivAii AZzvA Cv K, vv dA dA GvwA CAvA
gtA Z Aiiv Aiiv | vv z
Gvwgu Cs Ew Aiiv ||
F Sz w
AiAi d P dAz
CAv P gtAz Cx irzg UAv
P ZzAz Cx Pgir, CU
Uz sPAQUU sPgA Cx
gzjAz, PgsAiiz sgvAz wjPz
zUU Aiiz PgtP Uz w
gzAz,
v wvAzPAz vvA
i SPggUU
v
A
z zUz.
1.

zgtPv gAUgds 3-3-10

6.z U w gz
zP
z zs
U
C
i q Gv
z
UAz jzz zsi AiUz zU
C Pv

gz . zs

v

Pg
CU g z Dzv zzZ iv |
vAigAvgA VAigAiivA zzsB ||1

37

z
Az DgA
zz

g
U


z
Az DgA zz

g
U
U

zU
zszg v iAi-AzsvU
zs z
g
z
DAiiv
Az d
g
z t
g
g . F G Tvz zs
A
idQs
vz
zU zU CP
V zsi
iq Aiz CvAv
V. Ez Cz,
g
w
zzv

zz

AizAvg
i |
vA zvA zA vA Z
Pv ||2
PgPvA
Z iv A Z AZB gAiB |
K z vzAvgB ||3
Azs Aizs A AivV

z |
v
U A
iiUZ zszB QwvB ||4
1.

w, 2-17

2.

w, 2-19

3.

w, 2-21

zU
zs \73

74 \zU
zs

AiiUiq CVz. CzgAv iq


GavVz. P
z F Jz U
VAv wjP
z
z AZzAz S
vVz, Cz zsPi iq Ai tjAz iq
AiUVg. D z P C v
AidAiiU P UU C
Vz.

(
A g
v
CAvzs z B | ) JAz g .
zs
Pgz Av PqvB g zB Iz AvgB |
zszv A DAiivx gB ||
JAz gg. Ezg gA g w -z z w U zs z CAz g
v Cw Vz. CAvgzAi
IzUz PgPv, v , AZ, g
zU
U z
. iAi-Azs U
v A iiUz

zg

z
QAv zg
z

C A v g z Vz . i Ai -Azs U
zs z g U - z U
zs z
DAiiv
Az
zV,
z
U
VAv CAvgzAgz .
F jwAiiV GP
z z
U
vgv

s

z zs
P gg P
z, t
z zU

zs
i
i q zgAiz Pz

zs
P g
z t F PV zs az.
Pg Zgw U Aiv svB |
eAi AiifAi z Zz vB gB ||1
P U s P V A Z j z

F Aiz w1Ai F PVAv GTz.


Aii zz
zP
z Zvt
Ai
PAq gvzA
i D z tzVz
PP
i U

U U tg P

AiUz zVz.
ZvtA Ai z Z zv |
zszB eAi AiivvB gB ||

38

Av Aiid B AR K Z |
DAiivA zAvv zA PUA
ii ||
Zvt
Az Prz z wU
zs
z
Az S
vVz DAiiv CzQAv Gv
zAz Av Aiid , , AR F wPgg
z, PU AZj z DAiiv Az
jUt
gvg.
wPgg zg
gdz, zsgUz
ArUAz Dvz z
z
gzA
z-

4. w, 2-22
1. w, 2-23

1.

w, C.84

zU
zs \75

76 \zU
zs

zg
e zsPdv |
AqdPAv AveB ||
gg .
vgA wPgg Az P
z
GTvz Aiz Cz , Aii zz
zsz zAiiz UAUAi
g D z
tPg

V, tjAz
P U
C
U
AiUVzAiAz gg .

zPvA
Z vz eAiA UAUwgivi ||

s g PA gPAqP |
UAUAiiA gAi wg zzsP dB||
sgvz
z
A
i PAz zU
zz U
A
z
jUt

n
g
. F Aiz zsAig z zU

nAi F PVAv vjzg.
DvAUUzs B g zQuxB |
GwAzsg Kv AQtAiAiB ||

zg
e z Aiv zs v e |
tv zAig ivB||
EAi UAU tPgz wx U
z Ai U Az P rz z a z A z
SP gg agg . UAUAz AZUA U UA z

zz UAU, Uzj, Pj, P v vAUz


s
UAz Dvz z
A
z CxUz .
Pj vAUsz Z Pt Z Uv |
sVgyw SvB AZUAUB Q wvB ||
U CvAv z UAUAzvz
z
v
z zP v
Vgz . DzjAz UAUwgP
z z
zAi DU,
s, g, P,
CgPAqP, gt v UAUAz z
z
z, CzgAv gAi Ai wgz zsPgz
dg P. F PV PUAz Ez Vz.
Aiv UAU jZ zv i |

39

Cvz, CAUz, Uzsz, g, zQuv


z, Gv z, Azs gz U
APg
t
zj
Az
P rg z j Az , v i P V i q
AiUz U
. CzgA
v Dv gtz F PV
PU

wxAiivA
i wjPV zz U
U A
iit irzg
U irzg wvgV, gP AzvgAz
wgz .
zAzsPPB gA z i |
Uv gPiw wxPPA ||
CAUA
UP
AUA GU
i Px |
zzQtA AiZ Azsgvg Z || ||
Aqs
g ZziUPB PB |
A vx zA AidA Z iZgx ||
zA Ai Pav gzsv dB |
Uv zuA Pv A A v ||

zU
zs \77

78 \zU
zs

gA AzsgA ZAvA zQux |


AZv Pv Uv PAUA vz dB||
z, Azs , PQ U DZAi zq

zz
z

sU wxPvA
iivU
Pz PQAv Z
U

g
U
i rzg t zAiP
V, gP


Azv. CzgAv CAU AU, PAU, GU
iP,
zAi zQtsUzAi z, AzsAi
GvgsUzAi z
, Aqz
, g, Uzs, Z
U P zU

, z , U AieP U

d DZjP
qz . U
s g
zj
Az Djl

zU

ZAz i q t wvUv.
t zU ir, zsPU
Czg Aii t ; tP
wjPV CU vz.
NA uvAi vzv NA JA vz

u

v tP fPgvV tU AzzVzg,
CAv Dvz iv CAU-AU-PAU zU

A
i
D v j g U g U U Ai
iqzAz PV Azgt ZU


r
v
.
CAUAUPAUAzs
vAii P vx |
Azs gg gzgA i ||
Ai e vA C dAiv |
Kvv U AA
izwPvB ||

vgg
wAi t Czz Aii
zzAi iq v D
avz PU
iv
x jgzA
z F PV
Z
U

Az


r
z .
ui
i uA Z A zs
zs

i |
UB P Zgzv s v ||
vv ew z Aiv v vv v |

vAzsz

A
iiUAiB ||
zs v zB Zz vB gi |
z z zsB UgUB sB ||

40

wx v u B v Z |
AizAv ZAv evAiB ||44||
B vvZ tzB Q wvB |
Aiv Ai zsP sPti ||45||
CUUv Aiv vA zA jdAiv |
KA zB iSv AiifAi di ||
Kvg zA zsiPAQtB |
Aiv vv ZgA dAiv ||
* * *

zU
zs \79

80 \zU
zs

Czg P s
v

v Evg zU
CP s
v


irPng z .
CzgA
v,

7. zU
guw gz
PU
sgvz

A i geq
vP CUtV
gdQAi z
U vVgz gt
Z
U


PtzVz. Dzg J w-gt Z
UCQzg uavz PgP
v
z s
Ai Aiz
Aii vU


Ptgz
CvAv vzVgz. EzjAz Aii AiUUAi
DU P g P Ai U z s Ai Az
wPgjAz Wl
Pg
s Ai U, Czg EwwU U Aii UA xU

A i AAigzA vAi

z
GRU gt ZU PtzVz.
zZAig v sUv vvAitAiz
Aq gtz P Az Gzjv

v Ai Ai zs
s |
v Qsv vA Ugz v || 1
JA sUvvvAizv
wAv P
Az vz zs Cirzg Q
zgAizAz wzg P zsizs U
jPAi vUPVgzjAz sUvz
Pi A
iUAz sgvz

wgz .

gtzA
i
DvB Av U Qv A
iiAw |
wAiP A gPA Z AiiAvvB g ||

41

EvB U P zsA ZAv Uv |


Rv vA P si Aiv ||

Aix sUv vPA sA PPti |


vgzsv AidA UA
xAvgvi ||1
s z

A
i z-zU

tAiiq Az
s z
sUvz GPz PtUUUtV sUvzAi
AiUU gzs
UzA
v UA
xAvg
v
z AiU

AAidiqPAz Degg. sUv UA
x
gz U sgvz
z
z tA
wPAi dUwU

jgz
j
v, AZ Azsz
19Ai CzsAiz
1.

sUv vvAitAi 5-17-29

Cv sgvA A dA |
Aiv Psg v sUsAiB||
Cv duA g v |
Pzasv dAviA tAZAiiv ||
F PU
sgv

s Ai
jzg
evAi
sgvsAi PsAi ; Ez zvUAz
Wz sAi. EzP wjPzz ssUz Aii
1.

sUv vvAitAi 5-6-14

zU
zs \81

82 \zU
zs

AiUz s
. vz wjP
z Evg Aii
s
U
A i A iUP
i
i q AiUUgzj
Az
U
guwUA
xU CPAz zU
zAz V wAizVz.

s
AiAi jU u


avz P U
vVgA
z w .
CVgtz
GvgA Aivz
iz zQu |

A vzgv
A


vi || 1 ||

DzzjAz E CPzg ZPg


AAiiU wAi zAz v a AiU
wAiAi feUU CPU zAz
vg
Cj
vz AAzs
l
gt Z
UAU
PqVz.

PsjAiA UUA Z UZvi |


Az AiB B Qi vB||2||
118 CzsAiz F PU sgv Ps
AiAz V wg.

CzgA
v Aq gtz 16 CzsAi sgv
PsAi. g Aii z
PsAi
Az V w,.
EvB U P zsAv Uv |
Rv vA si P Aiv ||7||
CzgAv v gtz 114 CzsAiz 7 P
U gtz Az jz 29 CzsAiz 2
jAz 11 PU U yAqz sgv
Ps PsUz U, P v gPU
EAz zgAiA
z U zz vU

Ez P s Ai v P U Z j ,
AiUzv zU


qz
g
Az jz .
P s
; Cz A
iU
EzjwAiiz sgv
Piiq sgvz dz ZvtzjU

7.1 sUv

gt
42

sUvz CzgAi V AZAzsz


v
A
Ai CzsAiz zs Az PAigU
sgvz
z
sz tAi PtzVz. gAz Prz
gAitA jAi EAi e
U CU

PgugjvV, EvgjU CUZgV, P
VAig
U

sgv


zz
P
Aq, v gAvg
V
v iqv, vU CUv, EAi
iqwgz F sgvz x
Vz. D
sUv AZAzs KPAzsAiB
sgv sU ggAiuR DPAvi Gav
zs
e
gU A
i

g
i vAs
U
Aiivv
PAAii v
PUw
g
w
| vA sU

gz
u
wsgwB esUvPsA AR-AiUsA
sUzstA ugzP itB gsQsgw | EzA ZUuw || 9-10 ||

zU
zs \83

sUAv zsi, e, gU, LAi, sUv,


EAAiU
v v g

g
PU


sP j
Ug
V
zwg. vveU Gz, sU
vAi
g
t
z
zgvg
z gzg
, sg
v
R
Aq
Uz zsiPeUAU CwAisQAz,
gAit Gg. dUw , w, Ag,
Ai, e, Ce, Azs v P
z

V gi
P f d qv P z A Z P C w Ai i z
gAit , C CAvU tU
, U iqv,
F sg
v
z
z tA
wPAi dUwU
gwg g . d
gtUU zg
z
, zi Az jvV, sQ , gU,
G U Az s U v P v g q A i ,
v g
U sgwAig jzAwg . EAv,
Evg zU

zgAig sU


i sU F
sgvzzjU iv zgAiwgz EAi dg
tAwPAi Jw rAiz. EAv z CP
t
U U tv

vU
AzPArgz .
NA sUv GAigvv AiiQAZ
vAi IIsAi ggAiuAi gAAi g
Ug DvgivAi Ew UAiw Zzi ||
sgv jZ B Aw B | Ai AU

PPl IBs PPB PB zVjIPB APm


Az jzsg

Azs B Qi
IPV
jB jAiiv z tvP
m Uz
s gvB PP s

B PPR EAzQ B PVjjw Z Z vB
B
A vA

s z z AvASvB ||16||

84 \zU
zs

43

Ai zz v-P vU, CU v
z
U n jAi CASv tU, CU
A Qv i v Az d g w P j
x
UV. EAv vv

z U d
sgwAig v-UAz, DZ-- U
PV CU
GAiV, jzgVgg . EAv
z sgvsAi sUZUtV, v
gPUUgV wP, gd, vgA
sUU fgU d qAi. Cg
s P UtVAi rl t, Pw
A
i,
v z AiU d vAig. EAv
zssAiiz sgvzAi zsPdg gAvgV
sU

A
vAz GP
z zs
U


DZj, v CP
Az Ag CzUAyAi sUzUAz
Kvi sgvB e
B g Awiv
ZAw | ZAzm vt Cmz Wvi
Ai Pj t Aiz Pgw vAUz
s P
gy Uzj Azs g
v g g z
Ztw CAzsBt z zwIP wi
PQ AzQ Ai gw zzw Uw gAi
w Wu i ZAz
s U gzz v CQ
w zB || 19-18 ||
C gdB PvPu
g
P u i gPU
v
A
i Dv Dt
B A AiAv Aixt zs U


| Ai sU

w

s
vv v gPAi g
i v

zU
zs \85

86 \zU
zs

r P Aq , s U A v A i s Q Az
sUvzs qz, d, gt, Cgz
z BRz dAel Az g Az , C A v z
gAggz PR Csg.
DzzjAz PU PzAiPz sUvU
Pgtsvz i d F sgvRAqzAi
Aig. sUAv v sPjU zsPV
sgvsAiAi d Pgt, zsvvggV
iq. DzjAz EAi sUzPg vZz U
RU

x Ai. z g MAz P
z


Wz P Evg HzsPU
Cg PqU
t

vg. CAiUz ig
sg
v


s Ai
44

zvsQAiUPu Uw vzUAy
gAzszgt Aiz gg-
AUB | Kvz
z UAiAw ||20 ||
C vA QPj sA

KA zv AiA jB |
Aid A sgvfg
PAzPvB || 21 ||
QA zggB Pv
v
zAidAi s |
Aiv gAitzAPd
wB
wAiAiAAivv || 22 ||
PAiA dAiiv
s v
PuAiA sgv
s dAi gB |

d
qz
, F g
z
Az irz P U
jU
, dsAiz P vV
qAig. jAi PxvA Ai z,
sU

A
v
D
z sU

z
P zs djz jAi
Gz iq AiiUU
Az gvz U
P
dz gVAz CQvU. EAv zs
Azjvz sgvsAi n, P zsUU
Aiwg i B B gP
Cs
. EAv P s
Aiiz sgvz

P iqz
ifAi AzU UjAiiUAz E
td
Ag i
PP V A iwzg
Cg vz gP

Cs
PUz. DzzjAz
sgvz nz f v u
UU Gavz
Pu v PvA B
AAiiAvsAiA zA gB || 23 ||
Aiv PAoPxvU
zs sUvzA
iiB |
Aiv AieS vB
gP Aiiw vi || 24 ||
ewA w Ai Z dAv
eQAiizPAsvB |
Zz Aivg
s Ai v
sAi P E AiiAw Azsi || 25 ||
AiB z
Aii sU gA Av
vB

zU
zs \87

88 \zU
zs

u
zsU CjvPAq, AiUz PAidAz sUAv AwUP. EAv sPjAz
v P UAz Avz jAi v P

CU Pg t
. DzzjAz zzvUv Aid, v, zPU sz t vU
z, D sU

A
v wAi vAzPq sgv zz

d Pgt JAz GZVUiqg.
F sUvzAi tAz sgvz P
s
. PP
gxU
v

z
F s
Ai n, EAi zs
U


vf, zsUz
zU
U Uz , G v JzjU
z i
s
Ezg
MAmAi t

AizAvUz.
* * *
KPB xY gv z
Uw tB AiiA
s B || 26 ||
vA vyvyv uA
yv Aivgy zB |
AiA zsv sdvZv
ZzsA dzi || 27 ||
Aiz B USvA
P Pv si |
vsw d B z
jAiz sdvA A vw || 28 ||
* * *

7.2 gt
gt sgvz Ps ; Cz
ts. dUw E z
UAi jw
Pg
z, u

avz P U zs iqq

A Ai jz . F Ai v AijAz
AiAs Uz Ai gU j
Ayvgz ggg wAiiAz vwAiizsAiz
Azg
V U AixvV gtirgg .

45

zz
Gvg
z

U iAiz zQt
z EgvP
zP sgvAz g. F sgv z
w
sAvgdz sg
v

AvwAi gz. F zz
g 9,000 AidUVgz. U- PU
C Q j U , CAv zs P j U Ez zs
P s
AiiVgz. Az, Ai, , Qi ,
IP, Azs v jAiiv JA K vU E
P
vU
V. CPjfg v v AiUv, CPg

gu wAiA vwAizsAiB
GvgA Aivz
iz zQti |
A vzgvA sgw Aiv AvwB || 1 ||
Aid g |
PsjAiA UUA Z UZvi || 2
Az AiB B QiPvB |
Azs jAiiv
v PvB || 3 ||

zU
zs \89

90 \zU
zs

U zs
U

U UtV EAz U

, s
, gP UAzvg. F sg
v


s Ai l s
Aqz Aii
z z A i u av z P U
zsiqq. CAvjP v PU
EAi PUAz sU.

wg g . Eg
g
v v U
U Gavz Aid ,
, td v E Avz wU
CAPAq
vg
V Egg .

EAz
, Pg, v
t, Usi, U,
, UAzs

, gt U sg
v

A
MAv sUU
.
MAv A i zz F s g v z Az
vjAingz. sgv zQuvgV MAz
A
idjvVz. F z z Qgvg,
z Aig Vgg. Ezg zsz t,
Pw
A i, v zg
A
u
i Zgg
z e
U


46

DvB Av U Qv A
iiAw |
wAiP A gPA Z AiiAvvB g ||4||

iAiz v
Az vz
, ZAz
s U U v
zw Avz U jAiiv vAz, Azs
vAz z, g U, v, Ai,
Azs zz U IPV
jUAz As
vVAi,
Uzj, gy, P
t Avz U

v
tAz

wg t
UVg . AiVjAz
Pvi , v
t

U
, Az
vAz w
i ,
DAiP zz U, Qv vAz
IP, Pig Avz U Gz, jAiwg .
EUz E CP G U g ASAi
F z Dj.

EvB U P zsA ZAv Uv |


Rv vA P si Aiv || 5 ||

vzZAzsUz vzUvB |
zwSz jAiiv z || 10 ||

sgv s zAi |
EAz
B P g v
u U
s i || 6 ||

z gz z AzsUvB |
vAiAzs
S IPAsB || 11||

Ux UAzs x gtB |
CAiA v A B UgAvB ||7||

Uzj gyP
uPx |
zz zB vB A
s iiB || 12 ||

AidA A
v AiA zQuvgv|
Qgv AiAv AiB vB||8||

Pviv
t
S AizB |
wi ZAiPz Az

s B vB||13||

uB PwA
ii zs z sUB |
EeAizstez vAiAv vB || 9||

IPPigzB QvzAsB |
CA zz Av
B || 14 ||

zU
zs \91

92 \zU
zs

D U wgz Pg, AZ, Pg, Aqs,


PAU, Uzs, CgAv, g, g, Cg, Cz,
Pg, i, jAiiv, g, Azs, t, ,
P, Dg, CA , gP - F J dAUz
g

CRAqg
s v
R
Aqz
vgV i qwg g .
F sgvz Pv, v v, zg v PUA
ZvAiUU
vUv. F sUU gAi
Eg. P g
PgxV iv v x

vgz , v

UAi U vAq
E Ptz.
AiidPg Aidz vvggzg, Gzg zU v
zPz gvgVgvg. Aidg z sUAv
E z AidUAz Caqv.
v PgAZ zszzAi dB |
zP PgB || 15 ||
AqB PAUUzs zQuz B |
vxgAvB gB g gxzB|16||
Pg Aii jAiiv
B |
gB Azs uB B PB |
izgixAsB gPzAix ||17||
CA Aw A Aw vB z |
v sU dPB || 18 ||
Zvj sgv AiUv |
PvA v v zgA Z Pv Pav || 19 ||
vAw Ai dv Zv AifB |
z Zv AiAv gPxizgv||20||

47

Uz dAz sgv CvAv


Vz. DzzjAz Ez PsAiiVgz.
sgvRAqz d CvAv tAi. CP
dU
Aav tAz F zz
d z.
tz F zz dz CvAv PPgVz.
dVAi E g zsg zsvg zvU
sgvRAqz lvP dg zsg. EAi
d U, PUU CP P F sAi
tsAi. EAv z PsAi d
qz
, Aii s
P
z P vvg

V, PvP

U sUAvU , avV CAvPt
Utjtz Ai Az
sg
v
R
AqU zs
g JAz E nz fgU

PAqqvg. U
P Pgt s
vz P z
, Qu u vP Aw Ev
i tUU
gAid g dA zdv |
Aie AidAi g
Zx ||21||
Cv sgvA A dA |
Aiv Psg v sU
s AiB||
Cv duA g v |
Pzav
s dAviA tAZAiiv ||23||
UAiAw zB Q VvP
zs v sgv
s sU |
UUziUsv
sAw sAiB gB gvv || 24 ||

zU
zs \93

94 \zU
zs

Cg V Az Aii d gvzAi
CjAig. Dzg sgvRAqz nz iv
CvAv zsAz PPAoAz Xv F
jwAiiV PiP g AiUzAz z
zvUAz XvAz Xvz z t s.

* * *
7.3 Aq gt
Aq gtz gA
i CzsAiz, UAz
gz vgtPg sgvz tAi v
Czg U sUP U gdQAi PAi
Azg
V awgg .
zz
Gvg
z

, v

vz zQt
zA
i Eg
PitAPvvv
A giv
s v |
C vA PAv
v AiA Ai vB A
iiAw || 25
e vv P AiA
Uz
Pt zAzsi |
zsB R v
Ai sgv AAi
B || 26 ||
* * *
Aqgu qzsAiB
K U uA sgv s |
zB gvv e sAiB QA tAii v || 1 ||

48

zs s
Ai fgU ss

s Az
Pgtsvz sAiAz S
v UArgz. E
e
U

sgwAigAz
zgVgg . F zz
gz gd e
U


gPt
(sg
t
)
irzjAz D U sgvAz g. D F
z DgzjAz F zP sgvA g
Cx

PV Egz. u
zs
jAi gvg
z
e
U F sgvsAi irz PUAz U,
P, z w, GwU
Azg . U
z
A
Zz

i j U F s g v s Ai l g Gv z
Pi

iq AiUz s
z
vA .
v
P v
PV zU

Az sVl U MAzjAz
vAzP U Czs z, g
g CU z MAv
AizA sgvA A Ai AiAszAiB |
Zvzv B e
UsB || 2 ||
KvzvZ Uz v |
KvZv Zz tB || 3 ||
Cv t gv e
B |
EzA v zsA avA
ss
s zAii || 4 ||
GvgA Aivz
zQtA v Aiv |
A vzgvA Aiv AiA sgw e
B || 5 ||
sguZ e
A sgvZv |
gPZZ A A vzgvA vi || 6 ||
EvB U P zsAv Uv |
Rv vA si P Aiv || 7 ||

zU
zs \95

sUUAz Ez AiPVgz. EAz


, Pgi,
v
t, Usi, U, , UAzs, gt,
F JAl sUU

z , FU wg , zU

Az
v
j
Ail F sU MAv
A
izVgz . F
z Q t z Az Gv g P MAz A i d z
gVgz. PPij Az UAUAi GU

z iAig Avg Vg t MAv


g
AidUVgz. F v J PAi Ur
z
U AZjAz Q PAi sUz
QgvjAz, z AijAz DvVgz.
F z zssUz tg, PwA
ig, g v
zg
v u
UU Gavz Aid, , g
v jZgUA AiUz wU gvgV zs,
Cx, P, PU

A Zv zs
gxU
zgQ

sgv szsAi |
zAvjv eAii vUi ggi || 8 ||
EAz
B PgiA
u U
s i |
Ux UAzs x gtB || 9 ||

96 \zU
zs

PigvgVgg. MAvAizz F sgv


U z i m (Z P w ) JAz
Pq . F PP i m JAv, CAvgP
PP gm JAv, gPP gm JAv

gz.
Az, Ai, Qi, IP, Azs, jAiiv
v JA vU PvUAz E

zV. F P
vU
v
v
CvAv gv
z,
av
z U gz vUAzq-Urz Cw

zz gg lU
PAUv
. Azg, g,
uB PwA
ii zs z sUB |
EeAizstevAiAv vB ||13||
49

vA Agv vv Z ggi |
zsixPAAiP uA v P ||
APB AZiA v
iuA Aix |
E UUxA
wAi i ||
Ai AiA AiUAii GZv ||
Pv A dAiw Ai A ir Qvv ||86||

CAiA v A B UgAAivB |
AidA A
v AiA zQuvgv||10||

CAiA P iqAvjP gm vB |
u v
B PvB |
Az AiB QiPvB ||18||

DAiv PiAii ZUAUs Z |
wAiUvgvtB t v || 11 ||

Azs jAiiv
v PvB |
vA B
v UB |19 ||

AiA Z gAv vB |
Qgv Av AiB vB ||12||

CevB gAv v
B |
AzgB v g zzgx |

zU
zs \97

98 \zU
zs

zzg, P, g, P, zv, vAzs,


Uj, Aqg, vAU
, PV
j, Uz
s Vj, Vj,
GdAiAv, gvP, v, avP l, Pl- E
zz

vU
U E wAiqz
Eg
t t
vU
U EUAz vj
Ail CP
t t zU
, av
z d
w
UAz vAPArg .
F J dgU v v z
U grg
UAU, Azs
, g
w
, vz
, ZAz
s U, Ai, gA
i,
gw, v, zP, P, Uw, zsv,
zz, zzw, PQ, w, , UAqQ, ZP,
v E Avz vvAz n jAi
U dAz g
V vgVgg .

z w, zw
, vX
, Azs
, u, Az,
zg, , , Z tw, , v
w
,
Q, DAw JA U jAiiv vAz d
jAi .
u, Az, z, g, QAii,
AzQ, z, avPl, v, g, ,
Pgz, aP, Zv, , Ad,
, ge, Qw, APw, w, Pv
F U IPv vAz d

v, Ai, Azs,
, zs, t,
vgt
, Q, , Pzw
, vAii, Uj, zU,
50

PB g P zvx |
vAzs UVjx AqgvB |
vAU
B PV
jUzs Vjg Z |
VjAidAiAv Z gvPx |
vvP lB Pl Vjx |
C vs&jev
B fB |
v dz DAii Z sgv |
AiAv Aij z UAUAzsgw |
vz
Az
s U Z Ai gAix |
Egw v Z zP P |
Uw zsv Z zz Z zzw |
PQ w Z UAqQ vx |

ZPv Evv vzvB |


zwzw vX
Azsg Z |
u Az Z zg |
Ztw v
v ||28||
Q Aw Z vx jAiivA
ii vB |
u z z g QAii ||29||
AzQ zu Z avP m vx Z |
v Pg
z aP ||30||
av Z Ad |
ge Qw APw w Pv
B ||31||
IPvA
v z tdB|
v Ai Azs Z zs ||32||
t vgt Z Q Pzw |

zU
zs \99

100 \zU
zs

- F J tU Azszz d,

t
UAz Prz U
z s
Ai wPj
v
iv JPAq, z
g. EUz
E CP GU F zz
wg.

Uzj, gy, P
t, Ad, vAUz
s ,
A
iU, , Pj- F J U zQt
zz

wz, vz n Az.
Pvi, v
t, ew, Gvw, JA
U Ai vz dv. wi, IP,
Ad, w, C, AU, Azsg- F J
U Az
vAz GzVg. IP,
Pij, AzU, AzU, P, - F J
U Qv vz dg. EAv z
vAii Z Uj zU vx ||33||

51

F wgU z PgAZ, ,
iz Ai, eAU, g , sz
P , s
zs, lZg
, v ,
Pg, , PAv, P, Uzs, sz, PAU, iUzs,
Gv, JA zU

zs z U
A z PgA ig . Uzj
Ai

wg
vz Gvg

s Uz
g
z

Azg
z z
Vz. F z

A
i gZAz

Uz
s A lt
g . gU CvAv
Aiz F Ug
z

sgzd U v v
Az
z VqU

gzg CU
P V
ggA
w w Eg z . Dz z j Az F z

Azsz
v zB tdsB |
Uzj gy P
ux Ad ||34||

vA zzB vx
B |
v PgAZB izA
i eAUB ||40||

vAUz
s A
iU Pgx Z |
zQt
zB zvB ||35||

g szP g szsnZgB |
v B PB B PAvB PPB ||41||

Pvi v
t evvw |
zev AiivvdsB ||36||

Uzs szB PAU iUzs v |


zsz dzB Aiv QwvB ||42||

wi IP Z Ad w |
AU Azg
s Azv
AiiB vB ||37||

ZvgAv Aiv Uzj |


y Pv AiiA z
gB ||43||

IP Pij Z AzU AzU |


P Z Qv
s B vB ||38||

vv Uz
s A gA gt vi|
gAiix VAii P x B ||44||

v zgvB UAUzU
B |
ivgB dUvgB vB ||39||

sgze vwAiixgvB |
CvB gg z de gB ||45||

zU
zs \101

102 \zU
zs

g tAizzAz S
v
Vgz. P, lzsg,
C g , Pv Ai P , C g Av , , AZ,
ZAq, UAzsg, Ai, Azs, g, Aq,
a, vg, , Vgzg, vg, sz, PAz, g,
Azs ZP, C, Gv, PPAi, ziP,
t, PwA
i, , z, PAsd, zgz, g,
CAUP, Cwz, sgzdz,
, zgP, P
vg, sP, FfP-E GvgQ S
vz
zU

z, wP, Avg, Aii, sU,


Uy, Uw, Aqs, z, v
, Uz,s
Uz- E Qg zU.

CzgAv CAU, AU, Zsz, Qgv,


vAi, AsAU, Pg, vAUt, jhP, DP,
tz
, DAzs
P, zgP , CAvVj, Vj,
A U,

vg AA
s U PgAUux |
jhPP tzvx Z ||52||

Aq, Pg, Z, P, vP, P, Pt,

, g, P, PAU, Cg, CP, Cq ,


g, Az, Azs, zss, zAqP, jP, iP,
DP , s
Uz

s , PAPt, PAv, DAzs, PAz, CAUg,
v ij JA zU zQuxP jzUV.

52

DP zgP CVjVgB |
vvB YeAi z wPB ||53||

P lzs CgB PvAiPB |


Cg AZAqB ||46||

AvgB Aii sU UyB|


Uw Aq z
PB ||54||

UAzsg Ai AzsgAqB|
a vg B VjUgB ||47||

UzU
s zB ZA dzB vB |
Cxg dz zQuxB ||55||

P szB P gz AzsZPB|
Gv PPAii ziPB ||48||

u Pg Z Px Z |
vP P Pu PB ||56||

uB PwA
ii zP v |
PAse zgz g CAUPB ||49||

g P PAU B |
Cg P DlB gx ||57||

CvA
ig
s zeB
zgPB |
P s
P FfP ||50||

Az AzsiAii zss zAqP |


jP iP CP sUz
s B ||58||

Kv z GZ Zzsv|
CAU AUszB QgvA Z evAiB ||51||

PAPuB PAvB PAUg ijB|


zQu Ai z CgAvzsv ||59||

zU
zs \103

104 \zU
zs

AiigP, P, zU, PAv, Ai, Qgg,


gP, vP, Pjw, PgAzsg, P, CAvz, PZ,
i Ai, gv
, PZ , g, Cv
, Dz- EU
CgAv zU
A
z
zV.

sgvsAiAi Pv, v v, zg v PAiUU

wAiAmUz.
* * * *

7.4 CVgt

z, Pg, P, Gv, Gv, z, sd,


QAzsP, v, P, v g, , vgAq, g,
lg, z,s C, vArPg, wv, DAw- EU
Azs Avz
g
zU
.

CVgt vvz zQt v zzGvg

s Uz
MAv


A
id tVg z
sgvAz gz. UU U
AzAijU Ez Ps-AiiVgzAz

g, AiU, Px, vAUt, P, Ct,


Pt, z, P, wUv, Aq, Qgv, vgE
U
vAvP jz z
U
V. g
z

Kv dz B|
Cv z P v
t Ai ||66||

53

g AiU PxYuB PB|


Cgu Hu zPB ||67||

AiigPB P zUB P |
Aii Qgv gPP ||60||

wUv AqZ Qgvg |


Zvj sgv AiU IAi ||68||

vx PjvAi Z PgAzgB |
P Ai Z Ai ZgzB ||61||

PvA v vAiAUA Z zgA Z |


vA UA P GjzvB ||69||
* * *

PZB iAiiB gvg |


Pa g CvzB ||62||

CVgu CzPvvzsAiB

Evv CgAv tzsA AzsB |


z Pg Pv ||63||

GvgA Aivz
iz zQu |
A vzgvA
vi

GviA zu seB QAzsP |


vB P v g x||64||

PsjAiA UUA Z UZvi |


Az AiB B Qi vB ||2 ||

vgAq g lg zs |
CArPg wv AvAiB ||65||

Azs jAiiv
v PvB |
EAz
B Pg v
u U
s i || 3 ||

|| 1 ||

zU
zs \105

106 \zU
zs

gv, Az, Ai, , Qi, v,


Azsv U jAiiv vUA v
UAz, EAz
, P g, v
t
, U
s
i , U ,
, UAzs, v gt JA JAl Uq F
sgv


z
Az AAivV, MAsv

A izVgz
F zQuvg MAz g AidUz,
zs z
g
z z Qgvg , Aig
Ez, zs s Uz

tgUAz Vgz. jAiiv vAz
Gzz zw zz U, Azs vAz
i z U ,
vAz AiP Uzj,

gy, Pt Avz U, AivAz


Pvi AvzU, Az vAz wi
zz U Gz. z Pg, AZ,
zs zUAz F sgv vAPArz.
* * * *

7.5 iPAqAi gt

Ux UAzs x gtB |
CAiA v A B UgAAivB || 4 ||
AidA t AiA zQuvgv |
szB sgv zsszx vB || 5 ||
Qgv Ai uz zsvB |
zwS zB jAiiv zx || 6 ||
Azs zzB B v AiP |
Uzj gy PuPx || 7 ||
Aiivviziz AzeB |
PgAZzszzAiB vB || 8 ||
* * * * *
iPAqAigt
vzvzgvA A dA ev |
vgvA zvA vvA vx || 60 ||
Ug Aizv jB |
guA Z v ss || 61 ||

54

sgvsAi nz P dAvU v
A
iUz Pi U

Az ssU


Azv
.
DzjAz F z
P s
AiAz S
v Vgz.
EAv P s
U i z P gA. CzgA v
Aii g PUAi EAv MAz s
U DzzjAz zvU

zv
Az Z
gV
sAi gV d CQvg. KPAzg F
ssUz Az vzz zvUU
CggV
zs U.
* * *.

A
iiAw Ps P zv |
z
z K gxB || 62 ||
C ii zvv Z
vB Qv |
B Pgv vv Ai PA ggB || 63 ||
vvUqU
B PSvPB |
QAawAiv P RAvB || 64 ||
* * * *

zU
zs \107

108 \zU
zs

A vg
Gv
gzg . EjU , QAg, j
,
Ev, g, gtAi, Pg, sz, PvAv gAz
Pgt
irz .

AiiV P U
Aiz CVzs
v MAv A PU MAv
U P
V AaPl. CVzs
zAiz

P JA C v
gdz . CU I
s A
v
Gzz. IsU sgvA v
dz.
F z sgv PgAvgV gPu
irgzjAzsgv A jAz
Ai
Av.

7.6 g A gt
g
A gtz 30Ai CzsAiz v gtPg

sg
z
eUU
vU
Az z s
Uz
tAi Cw zAiAUV AU
gg.
dA, P, , P, PAZ, P v gUA
j UAz F yAi gfwz, EU
dA MAzPA id vVgz. Evg U

Gvg

vg

V gz

U tUv Vg . F U

t, g, , z, zU, ZzP, F gUAz,

zz gg Jgqg
itU, zU
Az
AiiPgV v
j
Aing
. ZP
w
Ai Uz
Aiv
. C UU CwAiiVz. CU
CVzs
zz v dg vj
zg . Cg
g
gP StU
V
Pjgg . J

vUir, gUAz CgtP v UAi zg.
Gz Kd vj
U vAzAiiz Aiv


U


AaPl . Czg
dAw
Aiiz CVzs
U MAv
gAgu wAzsAiB
B sd vsB v zv A v |
CV AiA iAii | AiwsI
s v
s || 6 ||
Iszgv sgv agPA zst vvzA
sgvA sv | Ev zs gB tAivgwt Aid vZAi | q
zszUqsB v Uu gB || 7 ||

55

Evz zssUz tAiz


g
vgz. Cz JAsv
g Aid U

Jvg

Vgz Czg P
s U s
AiU gg
AidU VVz. Czg g
vg
q
g AidU

Vgz. tAiz
F gvz zssUz ZvR zg
lt
gz. Czg Q
U
w
Aiiz zAz

CgwAi, zQt
Q
Ai AAig , gv
Q IwzvAi sAiAPj JA lt,
Q
g t z w
JA Ug

, Ai Q

v z s t B j | LAz Az Z g w |
DUAiiUew | AiiiA Ai AAi |
IvsAiAPj | guA gt w | AiA
AiUAzsw | GZA sjw vA
dAA tvB tgvi || 8 ||

zU
zs \109

110 \zU
zs

UAzswjAi, GvgQ ZAz


Dvz sj
JA lt Eg . zs s Uz
EU q MAv
s UAz Prz tPgz UAz AiPz
dA gdiVgz.
QAg
zz JAl s
sU tA
vjU
iv t
s U
Pq . DzzjAz C tA
vg
s
U
Vg Zv u
UAz AiPVg
sgvAz Zvtz djAzqUr Pv
PsAiiVgz. D sgv zAi ig
v C z P U Az U Az v g .
e

PV Pi
Az, EAi tA v
d g U Az Q A i Az q v z . Cz g A v
P
U
irz dg EAz gP Aiiz
Czs
UwAi Azvg. Ez sg
v


s Ai iAz,
Ai, QAv, IP, , Azs v jAiiv
JA PvUg. CzgAv z, g,
IP, gy, ZAz
sU, Pt, v
t F
K U , UAU, Ai, Uzj, vAUz
s , Pj,
gAi F U F zz gdiV, v
z Az g U z g i q v .
QAgt tvA sU Pzgv
PA PsvtAivi ||9||
vv PB UA PvB Aw iB | Qv
B v ePB || 10 ||

56

MAzPAidz tz dAz F
sgv


CvAv
zz . P
zz U

tz U
V gdi Vg . P s
vU
i r,
Gv e A, zs i Az
g
Az g
Ca tfU C g .
g PiAvgz Cg QAi Azg. F
dAz
z
zP
zz

zU

g .
CAz CAvgz tAiz sAi, Czz
PPvgz Ez sPz
CqP
Vz. Ezg CAvjP
Pgz. Czg
SZgg
g
z U

Pgz. F U

P
CvAv tAiVz, sgvz
tP U
Vzj
U v zvU

U
Vgz. yAi zssUz CvAv PAwAiPz
t Rav z g v g z . 84 g
AidU

Jvg

z
Vgz. 16 gz
s
Ai
CzsUwv AiiAw Pjti | Ai
Pju vv gP Pnv || 11 ||
Cx P
vB Px Av | iAzB , AiB, Qi ,
I P B , v B , Azs B jAi i v Ev v s g v
PvB || 12 ||
z, g, IP, gy, P
t, ZAz
s U,
vt EvvB zB ; UAU, Ai, Uzj,
vAUz
s , Pj, gAijvv zB W B || 13 ||
* * *

zU
zs \111

112 \zU
zs

zV Vgz C itz sAi


Q v Egz. F g JvgsUz
zsz gUAz grz, zsz
DP
tAi Azg UAz jvz, g CAzz
RgU. F g RgU U vVz.
F g vU , v zszz,
zszg Rg nP v qsAiigvUAz
AiP
Vz. z Rg EAz
tU
Az Prz,

z Rg itP U
AzqU
rgz. q Rg
g Ai d U Jv g Vz E A i
U

gz. U sgv s
Ai Pvz
tU
Az
Cx vB zvUAz F U Djngz.
* * * *

7.7 v gt
v MAzgAi CzsAiz PAi
UgV vgtPg Gvz sgvsAi
tAi CzsAiz gA sz

wv, gtz
tzAv sgvz CxguAi iqv, F
z z z P Aq P i i q j U i v
v gt

wgAis JAz zAv, U, P gP v


s
PUU

A
iiUzAz
V wgg . E
C, sAi Aii sUzAi sgv lg
u av z P i C
AiUVgAz wv, sgvz U,
sgvz CqPz zU, -vU,
Aq gtz j
zAv, g

PtzVz.

7.8 gt

57

gt u
i gvg
z fUU

z s
Ai P s
Ai sgv
A z t
v,
F zzAi t, PwA
i v zU
Gv Pi ir, Ai AzgAz
t g z . Cz g A v EAz z v U F
s g v s Ai s z P U i r,
gPZZ A vzgvA vi |
AivB U P zs vB || 6 ||
Rv vA si Pw vB |
sgv szAi || 7 ||. . .. .
* * *
gt

AizA sgvA A Ai AiAszAiB |


Zvz B e
UA fg || 1 ||

yA sgvA Psgzv |
PtB ss UA Z gPA vx || 2 ||

CxA t sgv e
B |
sguZ e
A sgv GZv || 5 ||

v gB A Pv zs Z s zeB |
CA siw Cs s
Z || 3 ||

zU
zs \113

114 \zU
zs

UPU AggAz V wgg.


fvAAigz fgU PiAz
P Ez s Az q A i g A z ,
PwxAiivU F sgv sAiAi
CqP
Vgzj
Az zs
gz g iv E g
v
gV
d, zs
i xPPU


Azg . wxAiiv
s ,

z
s ,
z vs , UgU Az
s
, zvgzs
Az s
, zs AiAz

s
, E DzjAz zvU


CvAv AvU
Aq
F sgvsAi d CQvgAz t
irgz .
*****

7.9 gAi gt

uz PA P Pv P AAivB |
Aw gA A v AAiB || 4 ||
zsA ZxA Z PA Z PA Z dviB |
w gB A v AAivB || 5||
EAzz gB v eviB |
Pv sA P zvA w
g || 6 ||
C g PA gB AAivAAiiB |
v zsB AvB vgU vgB || 7 ||
Ai Z U wAw i UvdgB |
v Pv sA P v A UvB || 8 ||
A sgv DPAPAw z gB |
UUszA vvB Pz Pxi || 9 ||
Aizvz sv PA P v tzi |
Ai g dv Z sgvi || 10 ||
vvB U P zsA vZ Uv |
Rv vA si P Aiv || 11 || . . .
* * *

58

gtz GPzAv gAigt


sgvz vAi wv, RAqz
gA
i CzsAiz,
z sgv

s Ai d

vz


v vi Zgu

Az zgzg v JzjVg
Cv vAi l Az vAz vAi
DAiPAqAvUvz. E nz wvP
jwAz , C wz zs i U Az , v
UPAq HzsP Az z
Awg
P. Ez Az Cx Gv
P U

gAigt
z zsAie x ji |
dUA vAzAii ||51||
Ai sgvs A
egv sv |
v zw
P gz ||52||
A sgv d vgAURB |
AiPA P s AqvB ||65||
w
vvzsvA Aiv AiB |
KvWwv Ut
||66|
PsA iz Ai zsA iZgv |

zU
zs \115

116 \zU
zs

iqz Czs v CvAv Ai,


DvWvP
DVgA
z g
V wz.

sVPl. CVzs, zswy, Av, ewAv,


zwAv, s F K A vjU CPV
dA, P
, , P , PAZ , P
v g U
U gdgV m
P
irz .
F s
AqzA i
z
dA Az wjP
z
EvgU AiiU U zz sURU
Egzj
Az CU s
U
s UA
z jUt

n
g
.
dAz RAqUz CU dAP
Cw
Aiiz CVzs
v PU AaPl . Ezg gU


FUU
gtz Ag .

* * * *
7.10 z gt
IU U Gvg qv zgtz
vwAiz U
RAqz
6Ai CzsAiz SAvg
V
v gtPg
sgv zz jAi PAqqv, CAi
, v, dz, EU girgg.
* * *

7.11 Aigt

dAz MAv
U
sgv


l

Aigt sAqzAi zs U
jPAi v CU CqVz dAz
tAi dV awgz. Aiv
sAqzAi U v KA vj
U
Z zsB P zg ||67||
sA P vd zit Pgw AiB |
PzsA jvd CPQgA iUw ||68||
KA sgv
s sUA
AAw PB |
z C Az
s UPAigB ||69||
* * *
Aigt
sgv v P UA vA zsv | |72||

59

twx v zQtZ |
Aiv zQu eviB ||73||
vx dzA Z gA v
x |
Cv t sgv e
B |74||
EzA v zsA avA
ss
s zAii |
GvgA Aivz
zQtA Z Aiv ||75||
A AizgvA Aiv AiA sgw e
B |
sguZ e
A sgv GZv |
gPZZ A vzgvA vi ||76||
vv U P zsAv Uv |
Rv vA si P Aiv ||77||
sgv s zB Q wvB |
zAvjv eAiiB v vUiB ggi ||

zU
zs \117

118 \zU
zs

Gz U s
U
s UV. sgv


iv zs
jwAi dAUzjAz vVz Evg UAv
Cz s
U
s Ai. R
AqU
Az Dvz sgvz
Az CAvjvVz C g
g

V CU Vg .
sgv


iv Ug Az AvVz PP ijAz
g A P Aq U A U Ai GU z g U
P
Argz. z Qgvg ,
z Aig
,
zs s U z t g , P w A i g , g , z g
PArgg .
F sgvzAi zsixPPU
Az AiUz UU

z

z, u


avz P U
g A iwwg g . sgv


Az
wjP
z EvgR
AqU

AZ- Az P z

s z
gU Vz,
vz fiU
CjAizgV, AUUAv ggU vz,
q
rU Ez
g
V,
z ZZgAzs

Az
gvgV, UAv v f u
zsP

gzz jwAi DZg-ZgUgrPArgg .
sgvz sgvRAqAz wjPz Evg JAl
RAqU

u
i ZgZgg
vgz dg gg .
EzjAz tsAiiz sgvz DvvZ
g Avg
Vz, EzP wjP
z z


CP s

Cx
s JAz zs
jPzVz.

7.12 sgv
Ai vzv Ai Pva
v |
vz sgvv sgvZv ||

60

JA PUAz tvz sgv, Cxz


zAz U Uvz
zAz CvAv v
Vz, dUw

A
i J AiU tAi g UA xU


Ptz F UA
xz PtzVz JA
jAi Agz. F sgv
sgvz
,
Czg tv
v, CAi
vU
, U , wxP vU

,

EAz
B vx B UAzs x gtB ||
CAiA v
A B UgAvB |

gjiqs v Aw Z |
vA v
t v Z ||

DAiv PijPv DUAUs Z ||
Qgv AiAv AiBvB|

Wz
g
s vB W
s B |
evivB e
v CwgiAiB ||

zQu sgv zsv|


zAidA
wv ti ||

SUz
s itB sx |
UzsitB CB ZZgfvB ||

Ai PlvmPB vA APvi |
v cz uAiv Z ||

v A vzB tA eBPz
iB||
* * * *

zU
zs \119

dzU-EU g CP Pq wPnzg
, z F PV JAlAi CzsAi Ew
P s
Aiiz sgv
z

CjAi Aij
U Z
GPgPUzzjAz F PV PU E
GzjVz. iV PZP
GgzAv z,
dz, v, U Uv U vU CP
zuU

Vzg
sgvz

t
vz CP

v, , D U

EAU Az PtzVz
U UgwzVz. sgvz ng DP
tz
CAvgz Cg CP U gU DAUjU
CPU zAi zzg
P z
U


gU PtzVz U
UgwzVz. F Ai sgvz
sUP avt
z
CqPz vU U U U
dAU Ugw A
iv iq F gU
GAiPzzzjAz CAzs - 2 g jVz.

120 \zU
zs

8. zU
Zg gz
EzgU zU zUAz, zj
Aiiz wguwUAz Pi iq
vgz CPjUU C
Az wzv. sg
v
z

z Gvgz zs Azjvgz wP CPjUU
z U z Vz JAz Z g
C
QzU PAqg AiVz.
ZgAz vPt g Aiig ? JA

vVAi Gz
Uz. EzP Aq gt1 g
PtU U EwwU jv
IZ AidA iuAUZw
B|
Avgwv vZgdU ||

61

vv vB v zs u
sdPB |
K zs zsB Zg EZv ||

* * *

B Ew A A Z
Pv |
Avg Ai B E wAw zsPB |
B Ai PAvPguv |
zsixA Ai Z wAw v Z
Pv|
zAi Ai B Ai v UjvB |
vB jv zsB U AiU AiU |
1.

Aq gt CzsAi 35 P -32 jAz 43

zU
zs \121

122 \zU
zs

v
vzAqwje u
i x |
gZAiv Ai Z B B ||

ZvR z. CAz dUw sUAvAz


P
z DZg-Zg zs
U Cz

Az . C
Gz zA
v U , IU U zvU

dUw


zsZ
g Uzg. giv Degz w
wU U PvxV zsPAi Uz
I-z v U DZg A i i Vl P Aq
wPgg dUw z zsiZguAi
Z
gr
zg .

B UvvZ ZgB vB |
B AiZgAvA B Ai |
Avg ZgvB vB ||
JAz wgz.
IUz, Aidz, z, t v
zAUU
w
UA
z PgA
izz
i t UA
xU
V.
vAzg F witUAz zzz. A
A
vgz

A
i DZgU

j, vAz vz zs

dUw vjz. j, GzgzjAz CUU vAz PgAig. u

sUUUUtV zsz F vzs U
ZgAz g. Azg Q Ggz.

z gAvg
A
zVgz . Avg
UAz GzgV Z
v Avgz Eg zsPjU
gAz PgA ig . ,
U Avzg
dUw


v
z zs
Gz AvgU


v
V

gzj
Az Cg
g
A z PgA ivg. U z
gAz jUtv-gVgjAz DZjl zs
Zg Az g . Ez w
AiAz AiUz
A
i
AvvV AzgAiv Egz.
F jwAiiV givAz V, DvAz
zsiz Gz, zsPAi Az

62

DzjAz w
v jAiiz, j
Az DZjl
,
A i U z z t v zs DZ j v
Aggg g AQAiAi gg.
wPgg
DgA, EAigU
Zgi rzg

g
g GRU guwU G zg
Cg ZjvU


EtQ rzU sg
v
z
l Evg
AZzUU g Vgz, irgz
PAqg. z-gtU GTvz Aii
t-PvU GR EA zU PAq
g. -tPvU
ir Pi
iqPA zstAiPUtV Ew
gzg Aii v zsAv zP
V, av Pi ir, vvz
i rAg Ai i G R a U A x U
zgAi. DzjAz Ai DsUgA
EAigU
, tPg

z sgvz
z
d, u
v
Pi vvg
g
zg
g zU
U VgA z

zU
zs \123

124 \zU
zs


Uzj
Az zU
U Uz gAjP ZgP
g
gzVgz.

zgAi .

C zgAi a Ewz GRU


C
QzU
PVAi Cx Aiiz
Mvq

Az
sgvz
igSAi zn z Aiig

sgwAi vU v zsz v idz
jPArgA
z
Uz.
sgvz

zz
s z Z
g v z zs
Aig
CwP
tU jz ZzU, iAz
sz slgAit zPU zz
v, Cg n UrAzZ zn v
sgvz
UrAi zn, zgz
g
U
A
iit
,
D zs AiQPV RAq iqv, PAz
Pg Avg
V zz
A
i i r, CAvgz

C
sgvzP AwgVz. C sAz P
zs
Vz sgvz
z
Pz
s B vA
iw
Avv. EAv P zsZ
gP U
P zsZ
g U Evg zsz RAqxV
Aii LP D-DUz sgvz UrAi zn
z Dv z P AwgVzU B C
dg ,
vB C
zg
i dz CAVPg iq A
Ew JAlg U Aizz
UA
xU

PtzVz. F Ai t AdjAi
V GTgg. sl gAit UV a
gU zgtjAz Pvz APg dAizAi

63

CAvgz
U

Ai P PP zs
g
gz Av PRAqg zsowU
zU

irzj
U i dAzjgz

Ewz lU
PtzVz. C KP Ev

A
i
viz zsPzgU v Z
Aq UAz
zsPgA Uz
sl

CAPjz, vB gt
Ai
zsAigz vzswx dZgtgAv
U t U z U i rz g
AQ
s difP
g U
jPw
g

v
Aiv gvgz EAv jU
z

s C

Cv Av C P z v z z s g t U
iqwg
A
z dUdv AiVz.

v zs w x U g s g P
CAzs P g u Az zs C z g .
w
ww Az, vvA
iUAi CA U
zAjAz CvAv UgAivgz jdPZAi
gAz gAiAw. zz z
U v A z w z g , EAv
Ut
U


g

e
qsg
A
CvAv Ci tP
PAi idz vjzAvUz.
DzjAz jzgz dgU DZgU z
U AiijwAz vvUgzj
Az Cz
Zg gzVz JAz vB zUz.

zU
zs \125

126 \zU
zs

zsPgg tjU EjAz Aiiz


zsPP U Ut iqPzg CP Pl
qU
gg . vz

v Pi vvg

z
t, zZgg zZg wAi wzAv,
zsue zs zsv zsvB
vv
A
dAizA
zvA
v P iUvB1
JAz zsiUAz iv giv qZg
eU
U C P
z VU

AU
PAq CAvgz
w
v z U vAv
z
GPVg iUz
sUAv CZAi UAiPAz wgg.
iqwg wAiAz P sUvegV
sAiPzg zsiUAz z
U
AUP. uvg jAz U wvjAz
Pvz z
v dU w
AzsP
V Cx
P Pgt
UzA z gzj
Az v e
P

zsU zz z
U jU
gz. F
zAz
s Aiiz zz

u

gzz
jwAz Avz zs
U sU

v

e
U
GAiV
C
Vgzj
Az D z

Pj Zg Eg.
F A i z B w Ai g i vVg
vzswx dZgtg fvAi qz
WlAiAz jz.
j g
g zAU
g
Pz zP
1. zZgwB - 11

64

VAzg. Aiiz Cg wU gzg


eAi v Ai irPA AiP Ev.
oz g AQzU Ugv Av
PlAAz Az D g wAi x
Ai wgj

oz jU


. Dzg Cz gj
zsz Cz Eg. AiPgAv
Eg UgU CuAiAv x zgAiA
Ai CjVv. Dzg lg gAPl ; Mzg
zsAPl-F GsAi APl UAz gU AiZ
AiAz ir, gzg eU vU Z CvAv
ZVgzA MAz zsz v wzg B D
Ugv t U gzg eAi ir PA
AAz AdjAizAz s, Cw a

i tz
zs


wzg . gzg
CvAv Ug
D t U
CzP MAi l. oz g vzg. Ez
PPAq U
g
D Ugv Ai KAz Zj
v g
jU w, g
Pg
, C sP zg
U

U

v, zsP jg Az F jwAiiV wzg .


zP VAz g Eg Ai
gzg eAi iqU. Cg gzg
zP gPqz. Cg zP U z
dz Gvz Cg U U zP Ug
C vAi, gzg z
P
gz . tjU
P
t , s
d irzAz Cu
A i
Uzg . ts
dUU AiU z

zP

zU
zs \127

V CAvgz

AvVg t Pqgz .
JAz zU, D g wAi v z Az
s z
vgAi Pnz gg v az DsgtU
ij, gzg eAi irzV sQP
V v
Az ePAq, gzg e
U ir, zAUg PPmPP v
z.
F jwAiiV g zU
i rzj
Az z


Pj jog. CzgA v g
d UgU
U d vzg v


g
g
U v zs w
x
AUg gAigz DZAig zP
vgzg z JAzAU PjwgAz
w
AijU Cszz ZgVgz. Ez
Az
Ai U

EAU AzgA iv Agz .
u
zs
i
Az wvgzj
Az AU

iv z. CjAz z
U U
t iqz
CvAv zVgz v CjAz Pql z

U
Pgi rzg, CjAz Pql
CU
s
d

i rzg AiUU UtU Aivzs
Pgg
zsi rggA
z jzVz.
wvz z
izv sAP u Ai |
Pv v vU

wPv
A Zg v dB ||(Av 203)
wvZizAi sP u Ai |
Pv v vUwPZA v ||(Cw-263)

128 \zU
zs

9. Aiv Zg
FUU A lU P UU
Pgg Aiv

zs irggA
z jVz.
Dzg F AivP CPj Aiig ? JAv
j
U AivGzP? P? JAz E Zj
PVz. iV Pzg zAzwx
sU

v
zZAig v P v itA UA xz

CvAv sz, gz U vtz
Aiv

zg

65

Pv v Ai AB e
Aiv |
AivA v vPA jAgtA gA ||1
v irz P Aii QU CvVzAi
CAzg v
VzAi C guU
jgt
Ai
CvAv AivVgvz. v J UU
Cz gP
Aiv
DVgz. Dzg E MAz CA

C V U P. Aii Cgzs

iq
v JVz Cgzsz g, Uv Avz EwwU
e, jAiiz Cj, GV D Cgzs vAz
JU
gzVv JA z Ai

V, E
B EAv CgzsU


JU A zqs
A P

j
U
iv Aiv

zs iqvz
. EAv CPjAi

* * *
1. PvtB, P-36

zU
zs \129

130 \zU
zs

iv AivP CVgv. F CgAi


Azz CPjUU Aii AivzAi CPg
Az rvz. Ew U J
Az
s U
PtAv CP dg U v v Uiqwz JAz AUV gVzg
Cz M zjg. CAvg AivP
CgAz UP. sUvAi1
Ez Ai Pjz. E AiB JAzg v

CAzg Av. av JAzg Ai.

zZAig v sUv vvAiz wgAv


xWgA vzQPi |
CsP zvA szvsw ||1
x vPz giv z sP zg
UAz Prz
V, jsQ - j AQv UAz Prz
Aiv gtg s Pqvz. sQ
z Aiv Aii s Pqgz.
RArA PA wvA ZA vx
P Asv vv B

Ai vB PA avA Ai GZv
JA Ez Cx wz.
Pv A Av vv v
Zv|
A PAiiw ev v Aivv B ||
JA zsvgZ2 z jwAi
wzPAq U iqgzVvAz Av
A,
Aiv

C
i rP


wPv
UvA z
gz.
U Aiiz M Q v JVz CgzsP
AvUAq, B EAv CgzsU JUgA
z Ai A AivP zzg
CU CUtz AivU U WV
wg v . EAv A i v U C U
1.
2.

sUv 3-37
z

s vggt 3-236-152

66

JA gz zg GzzAv Cgzs irz


sPz PtAz qAw. DzjAz
C g U C V A i v i rP Aq
jzgU P. Pgg Aiv

Aiz
CvAv eUgPvAi JZjgvg. Aiiz
Aiv

U
zA PA AiQA A ZP AivvB |
AivA P A v Aiv ZP wB3
Aiv zs iq Azsz B
zs
U

DAii U
U CUtz Aiv ,
Cw t Aiv DgAs irPAq
21. sUv vvAitAiB 6-2-4
22. z gt URAq
23. Aiid w Aivzs Ai 293

zU
zs \131

132 \zU
zs

vPUU Aiv gg. Aiv


w
QU
Vgzj
Az D QAi z, P, Ai,
Q, zP, DyP, P, ifP jgU

U CUtV
C Cgzsz
wP v
E
U
C
Q Aiv


Ciq DzP. Aii CgAi DU
AivAz t PzPzAv eUgPvAi
P. zs
U
V irP
Aiv
tgP
zg
CzjAz DUPz Aid zgAizAvUz.
DzjAz AiUA Aiv zs
iq PAz Aiid
g U Aiid
w S
Pgg CAiVgz.

Pz zU Aiz U Aiv
Zgi rzU, QU
v

z Aiv
Uz jAz
CU
E g. wU
C
Q,
CU zsjPzVz. Dzg JAv Azs
U
Ai z Dzsgz AivU


AzAv
z vU izzAz zsPgg
JZj
gz
U z
q
P.
AivA aQvA Z ewA zstAii |
t Ai Aiiv viWvPi||
***

10. AivA vgz


Zg
zU irAz, jzAv
Av A, z tvz Aiv
jgt
PV, jsQ
Az CPAq Az
U
idz AQsd wP U zP PU
A
Aiv EzAi JA
z
Uz. Ew

g K Eg , F A i z v z
ZgA
zg CjU A
Aiv
E. F Aiz
Zg U zsUAxUU CgvAi
PtzVz.
67

PdP g
t
z gAi gtz PU


Gzjv tAiAzsPgg zAiivB PgB .......... ....... .........
iAiAi Dv gtz
d v AiivB v AU
B
JA
it PU Gzjv
...... ...... ...... ..... wz zUvP |
gAzs gi Aw zQux
i |
Kv u Uv B Agw |
Ev PUAz zU
irzg

z, vP
gU P j g A z V

zU
zs \133

134 \zU
zs

zzU Z zAU Z |
z
AW Z ... AvgUv Z

w
gg .
zsAzsPgg wxAiivA PAUAUAUAzsAzsg
AZzv
Avz U B AgB

Ev Cz wPU r
.

C Aiivd Aiv AU

Ev
iuAvgPU Ez Pj.
vAvg

AivA Z

zU
U
irAzg
Aiv

C


irPAqg CjU AU EgAz
w
gg .

vd svA Av gzsB |
Ps
sA gPZ Aiv ||

Ez Ai gAitwAi-

Ev ZUAz zUAiizU Ps
vAi
w
vz
.

P AiU v A Aiiv Pgw AiB|


wv gAi Wg zBRw vgi ||
68

vi P zsi eAiB||
Ei Pv PAiU wAiv ||
Ai wiB v Pav |
vx jUB PA AivB ||
zU CvAv AzPVgzjAz
Aiv irPAq dAvgUU AzjAi
U Pr Cx w irPAqg
AizjAz z, sz sAzzVz vP vUgzjAz, CU
jU v EgA
z
r
gz .
F CizzAz

Pg vAwP UA
xU GPz Av
C iq z CwAi qzg

, AzsP U C
s q JA CAi
P
r
g . DzjAz zU
U zg
CAi
v v u
av PU irPAq
AwAi gPt iqz JAz Cg z.
Dzg lP F z CvvB g tAiAz
P A q g Dzs wP z P Az zU
zs
UA xU
EzP Aii Ai zgAi. vv

sgv PsAi d, u
svz
AZzU
z zU
U
ir, z U
A
z
z-zj U


jUt

l
, D zU

wz
ZvtzjU Aii uavPU

zU
zs \135

136 \zU
zs

iq CP Az P
it ZU

V Gzv
.
sgv zz Gvv
A
i CvAv Ci Az B
B w

gl
gt
Aiv P sg vv sUsAiB
sgv sAi Ps GzU Aii
P s
U
JAz V wvz.
vv s
v AB tAi
Pi
Az zgAi tU
AA
i
P s Ai i z s g v s Ai i v JAz
iPAqAi gtz Z

Vz.
Rv vA si P Aiv
ewAi As
vgz u
DZg Zg
g
z jU sg
v


s Ai l Evg Aii
s
AiAi A
iVAi Aii P zs iqq
Ev
i t P U
sgv

s Az wjP
z
s
Aqz EvgA
iiCP s
AiAi P iq
CPg EAz C P irzg Cz
xUz iv
CxszAiP DUz.
DzzjAz ztslg v wZAPUA
xz Czszzs v Pv Pv
v |
Aw eB Ai Aiiv U UA
JA Dgtz P Gzj, u
iZg

69

Zg t
Czs
zz zs z
gg AidU


irzg
CzP Aii s
E. Dzg C CAv
CUAz CzsP AzAz V
gzjAz u
zs jAi CPg
sgvz
zd
g U zU
U V C Pi
irzg
s
; Cx
UzA z A
iUz.
zg az ivU


Cg z jwAi Pjzg
iv Cz sPjAiiUz. CzP gzz jwAi
Pjzg s
PjAiiU iv

, gz
s
Pqz Pz zVz, CzgAv sgUAz
gg zs
z
GP
z jwAi iv P UA
ivU
Pjzg, Cz giv CU
z P
s
g

U
jz . zs
P gzz jwAi
Pi Zgt
Uzg, zg
i wU gzz jwAi Pjz
ivU
Av, CA
idP iv
gPzxzAiP
DUz. DzjAz zz uiZg-Zg,
AzsA zU

U wvz zjAz v vz


iv
Az
CPjAi wvUzjAz CU Azs PiU
CPg E ; s
E. Pi Pgzg CzP
UtV
s
zgAiz AiUz . Pi Pg EA
z
sz QAi EAz PvAiAz
zUz .
* * *

zU
zs \137

138 \zU
zs

PAzU, sAiAzU, f Pgt


AzU zs JAzAU vfgz JAz
Cs zA
i CQ zs
fe UU-DP dg UU
Gzg. F Ai z U Ai
ZPn vgAi PAz g zU F
A lU
Vz.

11. Dzs PjAz z U xAi


zs P gU

Cxz
sz EA AiUz z A
iit
CvAv sVgz. UV Az P z
sgwAig Zv Az zsP dg
Djgz. CPjU z U s
z
U
wzVgzjAz, wAi U DyPvAi
PAz
AzV
g
DPwg z AiivA
i
DAiz U F Aiz U Pgt
qz EA Az
s z CvAv C
jPA
z
Azjz PAz dg swgg. Dzg
sgwAig CPAz CqVz vwP A
i C
s
V vU- zAz zU
U DPvgz
CPg z ZPn z AiivAi zsv
y A iwwg g . DzjAz EAv QU

z

Aiz P zAz az z
gzjU CvAv CPVgz. CgAiz
zU
, CUU CUtz zs

Ai t
ww gtUA
xU
M DP QA
i Pv
Pv

U

tAiz g

i tUV vz
v

v
.
zsPg
ev Pi sAii sv
zs
A dfv vB

1) Av z AW

70

gzg F s
Ai Cvjz Az
s z,
dUAiiPz Rtzg D sU

A
v DeAz
AvA jAz CvjzAz dUvz
AiVz. EAv Av zg z AW
Ai ir, AvgUU A
iit zU, C
CAiiUz AvgP Uzg Aii
zsgzs Eg JAz Pg dUzgz
Ai z g z A v Az z U
yPwgg. Dzg Ez P gzVz.
F A lU FUU jzAv
Kv evAi z AA
ig A
ivvB|
z
Ai P z wPvB
-JA
i t Z

tg C V A
ivP
V s g v z z P s U i q P .
z
tzg iv v fAiUUV Aii
z U z g z A z w z g P
u
zsgzg Aiig sgvAz gz

zU
zs \139

140 \zU
zs

U
gz . J P

U

As
zg
tg
iv v Cg Av
V EgzjAz
P s
Aiiz sgvz

A
i Eg P Aii Az
s z
CjU gU U CP. z
t
zj
U iv
PguAvgUAz z l gU,
CPgzAz V gzjAz t
P s
Ai l gU U gz . C

iqgz .
dUzgz Rt Gz AvvV
aAwwg U D tzg zU

irzU
iqzA AAi gU U DPg
z
F zAvAz ngg . Dzg Ez U


C
Qz iqs Az Cx dg
Aa zAz
Pl zAvAz A PUz. EAv
Az
s UU Prt P Zg

i tAz
s, g DZjzz DZjvA zP
P PgzAz PV PU wPgg


r
gg .
zsvP
zB vA A vx |
vzP A
iAeB zvgB ||
ve A jgtAAiit Z|
z Av z v

As
||
vg Cj q
rU
zsg
t
g Cjzg
vz zzAiAz F PU
JZj
v
. zvU

,

71

U A zs g , z g - EAv v g DZ g u A i
CjqvPz. KPAzg U qzg U CAv
CPgt
PgU zU

v
. vg zs
U

j qzz Pz zVz. CzgAv Pz
Ptg PvU Cg qgz EwU

zVz. GzguUV gg v vAi


PAz. vU CP Azsz zs
j q
zg. Dzg F DZgU

iq dg P P
MUUvg. EzP Pgt Ag DzswP vd
v
x, z, , EAAi U
CvAv CPvVgwz. Cg z vAii
xAz Cg v irz iqwg U Az
iq PU wzPAq, v Az
CU sPjwzg. Pv jAz U
CAnP
UAi F AijU
GAmUwg
. DzjAz Ew zsPg a Pz
g
zAvU

vUz
PAq v CzgA
v qA
igz .
Ez Ai zsAig
CvA Z AizB Aizvi |
AiA PA P iZgv||1
U U zvU PAi zAvV
EnP
Aq g v Pv
P U
DZjgz .
zvU Cx U EAv PU irgAz
1. zsAi zs C.3

zU
zs \141

142 \zU
zs

zs wP
zB FguA Z i |
vfAiA zAi BseAivB

wzg iv CU C iqP.
DzjAz g
i v Deg
z, w
-wU
GPz
AiUPi iq CPg iv AiAc
Aiiz ijU Egz Az V wgg. Ez
Ai DAVgg U vz PAiU
iv i Zj PAzv
PiA Z A Z zsUi |
vv Ai vA PAiA zsv ||
wgg
DzzjAz zZAig w
PU

Gzj
x Cg
Pe
Ai F zz
vU

w - wU v z P U x Cw
P
gz Az
CwvUve v PzgtPB |
Kvz ZgA vA vA jvev ||
i
JA v
v
s U P v t1 zA
Z

Az Degg . v AZ Azs sUv v vA iz
Ez Z g, Gv
g zAvU
Az vU
GP
z
PU CwP qzg CzsUwAi vAz
wgg .
jQvgd Pjv, Cg
U GvggV,
2
PZAig
1. PvtB 225
2. sUv 10-31-30

72

AQAi l PAv vdU v


Dv xAz vAz U sPj
Pg JAz wgg. Pv d, P,
UtUAz jt Ce zzggz
Aizg z AWAi irzgAz
iq glg Uw KUzAz Aizg
xP xP v ir rzU,
JZgUz. veU JAs
Azg,
AvAv z
fVAi glg xz
C QA
iiUz . DzjAz zU

yg

C Ad z EAv z A v U P q z
GavUA
z vgz.

2. z-zU


s zs

J zU

sU

A vAz
V, sU

A v Az
C v Vg z j Az z - z U zs
EzjAz, zU zszz Az Pg
g . Ez Ad
. g
i vAz z
P z
U jzAz Cg zg zs
PgtUAz sAi zzvAi zsU
w
n
g
z.

v Ut Aiv Aiv v B |
AZ gzsvA Aiv Aiv AUwB |

zU
zs \143

144 \zU
zs

KA Ps sgzsw Qwv ||

zzvU GAmAz Uz.

-E Avz itU sPV sAi


zVzg


w, , AZ, PUAz
Prz sAi CzAz zUz. CzgAv
gg izs
Aiz

sAi zzvU sUgzjAz s


AqzAi Aii sAi z Aii sAi
Cz JA Zg zU uav
Pi UAi sgvsAi CvAv zz.
sgvsAi dz PiAiU CPjU
A i v P V s g v s Ai A i P .
s g v s Az wjP z s Ai FUU
jgAv UAz DPvVgzjAz Cz
uzsiP CzV CvAv CAiU
VgzAz UQ wAi

ZaAA z
A zvZv |
i
g vvv
Z ||
PtA Aivv PA Zzvi |
z
AzB sgR Z ||
DzZ

i vvz
i evAiB ||1
aAiiVzg CaAiiz U APAz
sAi CzUzAz F PU CAiVz.
DzjAz Aiid wAi,
s
i dzv Pv UP
uvvB |
PzRv UA id v2
CzgA
v gg izs
AizAi,
Rv guzv Ct v |
UsP
uvz s
z w z
s 3
JAz s Ai wgg EzjAz sU
1.
2.
3.

ggizsAi 11-1
Aiid w z
P gt 1-188
ggizsAi 11-25

73

ve sv A Av gzsB |
Ps
sA gPZ Aiv
C CPjAi P s

Uzj
Az gQP
UwAz AavUvAz V wgz. E
CP
itUAz ts v sUA
s U V z U z j Az t s
s UA
sUA
iv Cx
zz.
F Az z g t P w Ai Gz j ,
Rtzg CgjAz zvUU CAnz
sgv

s Ai gUq
U
Jz
. DzjAz sgv s
UAz
wjP
z s
U
s UA
z jUt

n
g

JAz yVz. E Pg U
vg sgv


l gzUU KP Rt Jz?

zU
zs \145

146 \zU
zs

EzP Pz Gvg


zZgg sUv
vvA i
tAiz AZ Azz
PtzVz.
CPju zB U sgvzi |
AbvvPx
A Gz PxPjtB1
iV zvU sgvsAi v Ov
Az sAiV DjPAq D sAi
A
iUz P U
C
i r t
A
Az gwzg. U AiiU tP
w
AzsP
Vg . vi iq
U U

wAzsPUgzA zAz Cg CU
s

ZgV Aizg U

sg
v
z
Az
gUq
U
Jz
. F PgtAz zU
Pi P
CV. U U zVz.

3. zA ii z, iAii U
....... ...... ..... ..... AiivB AUB
zz
PAz A
iit iq v
A, A i v i rP Aq g C U
AAivA it ZAz gPuAi
qAizPV z U Pjv Pg EwvV
z A i i z ; i A i i z .
z A i i z U P P v Ai
GAmUzjAz Cz zUz . Dzg i Aii
1.

sUvvvAitAiB 5-19-28

74

C
AizA
i wAiiUzj
Az P
i U

U
Aii v Ai ggzj
Az zU
U iAiiAz
UzAz Pg z. Dzg Ez DvvB
g tAiV Ptz
PV zA
ii Cx
zAW U PAz iv z
zlz JA Cxz Aii izsAz DU
z

zlz JA Cx F z
Az CQv
V
z
JAz w SPggz PPslg1 V
wgg. EzjAz F
itP z
zn
UgzA vvAizVzAi gv PAz
iv JAxzg . DzjAz Aii izs Az
DU z
GAX, Evg zUU A
iitzg
Cz U
Az zVgz. Pg a Pz
iU jPAi EggzjAz zsU
iAii
Az z
GAl. Dzg
zz CP lU iz gZ U? iz
? Ezg ZPg VgP? UgvPuU
gPV Czg AsU ? EvU gU
wPngzjAz zvU iv
, sPzAi
eU a Pz i AiiAwPVAi
vAiij, A iit wzgA z wz gz. UV, iz
P U GAiU a PzAi grAi
EzzjAz dgz zsPgjAz PgtV
1. z Ai v AvgA UZw ( zA
ii)3-158

zU
zs \147

148 \zU
zs

wvV AsUU irzg, Cgvg U


gAvgV Cg z P, E, Z, E
Avz ZAiU
A, CAvgz

P
s
U
Vz , B td
AzA z wzg
1
P Aiv
UU wvAz Cx
Uz
z

Evgg

Cx
P Ujiqzj
Az Cg wvA zP
z
zU
PAiU
DU, z z
A
i EzP
Aq
Aiv
WvPz Aii P U DU iqgzA z
U
zs iqv
. Dzg zU
zs
Aiz
iv AUU APZ ; U


UU APZ
. zs CwP
zg GsAig PgUg.

l z U vAz UP.

4) zU
AiwUU z, Evgj
U:
zU gl zs PU
AiwU iv zUU x Ugz EvgjU
F Ai rzVz JAz Aii PU
w. Pu vsZ A Azw iB
JA P g i v G z z A v v z
u

avP
i U


iq CQ Aii
i zUU UgzAz U
Pl
u
A iiVz. CP P U
zs
AjPz BR z
Az
gPg
z AiwU vv

P
g
V, DvzU

i rP Aq , QP g U wg j , P
DvezAi gvgVgzjAz Cg
zsiAiz eUgPgVgPAz
zs
U

zVz. Aiwzs
CvAv v
zzAz
J U

A i jUt

n
g
z.


ZjU , Pn
tgU U g g

U
jzg
M AiwU igUggAzZjA
Z
vvA
iiB |
uA v Pn AiwgP v ||
gt Z g v z . P P P AQ U V
fAiivA
i sjwg Aiw gU ejzg
wvgUvg. CjU Gzg E. GzguUV
Pzg t Pgir Avg

5) u

zs
P

Pv
75

F PAi CvAv Vgz. uzs U z , gt, Ew , w P U
ASARV wwgU z U
yg
u
zs
Pw A PAi
Az AzVgz. ZvtA Aii A
Ev PU
Az P g
i v CAiiz Zvt
1.

Ai
f
v sv B v xi |
t AiiA eAiv QB ||
Rg Aw t zt PgB |
Csv P eAiv PAlPvB ||
P
t sv PA Pvz Z |
ZAqU
s Asv eAiv v AAiB ||

zU
zs \149

zAv
yPAqU, Cz C iqg

PzU ? Zvt w
zP wU
CQ, EAv ivU zg Mv.
zZAig v v sP sU
z
gz
s

g zs ; vgzB zsiB JA Vv
vvA iz Z
U

SAvg
V u

UU Gavz
iUAz sU

A v Dgzs
A i P Z g
zs
.
EzP gzzz
Czs
Vgz JAz v
PU

Aig
u

UU Gav
z
iUzAi zs DZjPAz Degg.
DzzjAz E nPPvzg
P sP U
irzg
iv Cz gzsUgz. u
avz
Pi Az vz sP UU gzsv
gzA
z
Aizvwvd
g
zs
vB | sP v v
| CvB QA z v
Evv D - vw || sP PA v
PA g
zs
B
1
| QAv v |
wgg . Ez gW Azw
x zAU
g

U z s B v w s U z P g B |
sQ
gUPA v wB g
zs
B2
JAz Pjzg P u
iZgZgUAz
1. VvvvAitAinP-AiP C.1
2. VvvvAitAinPP C.1

150 \zU
zs

gvz sU

z
QA i QP g
zs
UgzA z
yv, u

av Pi z
C Pv
A
i
agg . U E CP
i tZ
UVgU
u
zs
U
C
sgv

s Ai C Pv
A i
KP? u zsU E JAz dUw
JAiizg
zA P
s
i vP
Vgz U
Vgz .

6) Ez j
U wv-C zj
U iv
wvP?

76

Ez dVAi Ad
Ai DVgz CP
tg sgvsAiAi d, t sAi
Pi iq sU Azg ,
g, iAsPt, CU UUAz sgV
Egz

gz
Ptwz . Dzg
EAv
QU

i dz gv
PAq
g iqvg. Eg

s
g
. EAv s
g
EAi EgU zU


irzj
U iv zs
s
g
l

Pl zP? JAz
Pg AAi. E Eg s
gAz zsUAz
z DVgz. svU Pgt iv EgAi
vVgz. sgvz EzPAq vU
iqgzj
Az, Cv U
gv
Vgzj
Az EAv
QA
i z Ai CAP Ai, s


DVgv. Dzg
EAv QA
i v irzz v iqwg z CvAv
v EzAz zsP gzs
A z s Bjv
Azg, CjU zs
U
Aiv

,

zU
zs \151

152 \zU
zs

iv Cz
U

jz . u

avz,
zZg sv Uz guAi vgz
vPU AivgvV iq Az

g. sU

A v Deg
U
z w -wU Aiv


gU Cz iq CQz
GQ, Evg P
U irzg, sUAv DeAWgz U
P
MUUzjAz CU sUww Az DUgz.
DzjAz u
i ZgZg s
vgV Aiv
U i r P g z P g u Az
zgUvAz Pe iv.

B i dz jP iU vjg .
EzP wjP
V zP z QA
i Jgq jwAi
UAz Prg zAiz. sU
Vgzj
Az u

zs
jvUg

Czs

CjU Wngz. Jgq
A
izV Cg
s Ai
ir, zjAz Cjgz wvAzP


Ag . F Jgq U

zAiz
zsU AivUAz PzPzAz
G z z g , Jg q A i i v Ai i
AivAvgzAi AtV gzjAz
CU i dzq AAiv AWnA
z
Pgt rg. F Pgt Az EgAi
v
gzj
Az zAig AivUAz zgV,
i dz gzzjAz, Jgq
A ijU D jw AP

zVgzj
Az zU
zVgz.

7) gu
A i
v
P

vU

zqz
z CgAi gAi
AQAi MAz t Pt rAv Pn Pn
dU
Az Dfvz gAi sU

A v gu
A i
Pu
zs
z iqzj
Az z U ir Az

g t i v Az U Az z g V,
zUzAz Pg DAi. giv guU
vPvzg D guAi
u
av UU CUtVgP. CAzg

77

8) U , ZPAQv Ai
z
zZAig v Pvt z
CaAiiz AZz U, ZPAQvU
AidvAiU Qz jzU x
VgA z zAwPjgzj
Az U ZPAQvU


AZz, zU
U PAqAiiU, CU AP
Az
D zU
jzU
U PAz Pg o
z. E
s PV zVz, t
s Aiiz sgv s
Ai
AZU z
U DP
, CaAiAl
irzg, ts Ai EAv PwU qz
Piq C zg, D Azsz UZPAQv Ai F sAi zV Pi
UAi AiUVz JAz zZAig DAi.
sUZAiAv U Djg zU,
Da PvU U UiU MAiz

zU
zs \153

154 \zU
zs

zAiPVgz
CzgA v CaAiiz z zU
U
UiU MAiz zAiPVgzjAz,
C U MAi P i i q z
zgv

Vz.

g CgVgg. Aiiz iqP,


Aiiz
iqgz JA P CjU g
V Egz .
UV fU Gzjgl sUAv PgtV
PAiiPAiU tg. Ez Ai
sgv

Pgu zsP ed|
PguzZ Pv si

10) zs
zz
?
EA Pz a zs
U
C iq
PptvVgzjAz a zsU z
zz zUU zsAz W
z? JAz Pg AiiVz. Dzg
Pgiv v sUvAi CdU gz
zzU qv Gzz PAi
vv A
itA v PAiiPAiv|
vv zs P Pv 1
Cd ! EzgU U Gz irzv.
AiiU AzAv P iqgz .
U Aiizzg
AAiU Az P C
iq Aiz a U
itUVg.
GU
U DzP
qzA
v g
i v Deg
Uz
w
-w U GPz zszAv P
C
U JAz

V Gz zs
i zs
U

tAiiq Aiz U CAPAz
Deg .
1.

sUv,

16-29

78

zs CvAv P Vgz. P wP
zs
U
Cz Pgtz Gz . w
AiAz
zsiZguAi AzAi MAzAz Pgt Ez Ez.
DzjAz PgtU v U Pzg
Cw P U
z
PgtU DzsgVlPAq zs U
vVgzjAz, dz zs Ai
Aixvz zszAi iU CAzg
C Gvz s CsUv JAz
sgv zs GAXg CPjU
JZj
vz
. DzjAz A zs
U Ew
zPUU
CUtUAz jvAi vgAiz
zs
it V MzjU CvPgUz.
z, P, AiUgV w
QU CPUAv
zs
Pgg zs
g
Pj, DAii djU CP
UAv zs iU zg. C z
rPU

iv GAiVz Bzs
U


g jv
U

vg CPg AiijU Eg.

10) Dz Zg

zU
zs \155

156 \zU
zs

Pg EA zPU
Zg irzg zP
V z

APAq gz Dz Az
KP jUt

gz ? JAz DP wg g . B EjU
Dzz S wAz z. t
R zs
g
i v Pvg

A P

qA
izA
z
t Z zAiA PzP iAi v |
Pv Ai v Z vAvSAi Z ||
Ev PU yv.. vvz t
AiAi dzU, PPz swP DUU z,
zP Pi
U

Az vUgz t R
PvVz. Ez Azsz zZgg zZg
wAi CuvAv zsiUAz sUve
zs
U
Az CPjAi Pv
Vz.
Ai i zs i U Az EAv zs U
AzAz ww gtU PAP
V zs
jg . t z
A U
U
iqgz
v f Vz iUVz. EAv
v
z iUz qz, v zsP
Zwgzz
A v, C
vz

AU sU

z
s gzs
UAiz

dz t AiP AiiVgP B Ez vf,
z Ai zsdUV AiVz
tU vUz. fzPV GtP B
Gt zPV fgz . EAv Gzg sAz
sgwAigxP f qv Agg.

79

v ez
s P z EAv f iUz Dgz
Ai
A
U AzU NA uvAi vz
v NA
JA vz
zgAitg wgAv t U
Aiz iv, v zPz vVzg, zPP
iv C K iqz. Aiizzg
Pjz. zP nU iv. zP x
Az vPt C v vz iU Cj
sU

z
s gz
s A
i iq PAz F vz

A
i zAvz
Vgz. VgU PmgV, Cjv
CAv U

Uiu GzU

A, zU
U
A
iit , Ez DzAz gz AZAi
g
i A
iiUz Cz U
C U
z Dzs g El P Aq D z U
tPUz. JAv Azs zAi z
U zVgzj
Az Dz Az zU

jUt

g.

11. zz
u


avz Azs P U
C
s zg
q ?
zP Aiiz MAz Pgt ElPAq
zg sUzPg Egz. DPg Egz.
zzAUU DQAig Egz. sgvz
Cv
z P CAi C
PA A
g

Egz. Dzg EAv DP
U

zj
U sgvz

GP
z
v v u
UU Gavz P U
gz
z

C iqz ? Czg CUtV vPs

zU
zs \157

158 \zU
zs

sgvA jAz zz P
s
Ai P U
DZj P s
AiiVgz
tU

Az F s
Ai zsP
Vgz.
sgv sAz wjPz Aii sAi F
tU

Az s g.
CzgAv zsAig Asv Ai BAgA Cw
JA v ZUAz Aiiz MAz Az D
zUU zg, CU z vUV BAg
Az PUvz
JAzg.

zgAiz ? JAz dg PPAz Prz

AiiVgz. F Ai jUt
zU Pg
z
vAvU


GP
z iAv dU
C iq
z sgwAijU CwAi qzg
u
UU Gavz AzsPU C s
qA CAi P
r
g . DzjAz zU
U
zg
CAi v v u
UU Gavz
P U
irPAq AwAi gPu
iqzAz
Pg zVgz.
Dzg sgvzAv PsAi d,
usvz AZdjAz Dvz
zUU A
iit ir, C z ZvtzjU
Aii u
avz PU iq CP
A
z PV
CP
i t Z
U

Az

Uz.

gt
Cv sgvA A dA
Aiv Psg vvsU
s AiiB
Ai ! dAz sgv z
CvAv
Vgz. KPAzg vU
Gavz P U

DZj CzPUtz s A z
EzVgz. EzP wjPz Evg sU zs
UV, s
U
s UV Cx
s UV.
CzgAv iPAqAi gt
vv si v AB tAiB

Aigt V
80

GvgA Aivz
iz zQti |
A vzgvA Aiv AiA sgw e
B ||
vvB U PA Z zsA ZAvA Z Uv |
Rv vA si PAiv ||
- zz
GvgP vvz zQtP PArg
sgwAig C
z, sgv
A
z
zz zz


zsz gvgz zs fgU v v
zs-AiUvUUUtV U, P s v
gPU AzgUvg. F sgv z l
Ev g s Aq z z Ai i z U i j U
Pi Zgu
A i zs iqq
. CAzg sg
v


s Ai
iv Ps. EzjAz wjPz Evg Aii z
P s
AiA
z zUz.

zU
zs \159

Ez Ai P, Aq, Ai, Z
, iPAqAi Ev gtU Mw .
DzzjAz sgvAzsU AZ
z irz sgwAi wv
Azzj
Az
C B F zP g Azg C AU
g . z
wAi P s
Aiz P
Aq
wxAiiv U
iqz sgwAig d gx
PAz
wxzAi v d gxPA |1
JAz wg.
sgv s
Aiz P
Aq v z U


Gz P. sU

A
v DU

z wxP vUF P s
Ai EzP
Aq, AZj, s
Cs

PAz dAizsd
wxg U E CP sg
sgvzz gwAi zsvAi yv,
CzU
U Uz
ZV wg jgg .
Pg E PZz
iqg . sgv
sAz wjPz z sAiizg
z Ai g tPAi z R v P V
Cs
wg U Cz C q zs . DzjAz
zP V t
iqz JAz Gzg


vUA
ig . Dzg sgvz

d, u
UU Gavz
P U
wg j, wv AzP
z zU

iqz UAz zVz. M QAi
1. sUv 3-14-56

160 \zU
zs

vv

V
iqwz g
C v
P
V
RU
Cs
wg z vz fz

Cs

zVz. EzP Pgg Pq Gvg C
d z P v z t s Az F R
CsvAi gv FU irz PU
VgA zAz. C Pvz
t VAigU R Cs, D t
wjz vPt z s Cs gAv.
Pgg
M fAz Pvz Cvvlz t
P U s
Ez dz
Cs
vA
z
CvvmB t B E sv
81

F
i tAz ygg . EAv J z
U


v fz Ptv Ez.
Ezg Pg tzzAi CvAv
Rzg Utz CRAzP
jUtgz ? JAz
gg. PPUtV
AzsAzAi iqUzg PwPtz
jgxV Aiv

, UtPz irz Azs
AzU Pgg gg. CzgAv u
UU
Gavz R zU z
sV sgv DVzg
Cz
s V Cx UtV zU

Pi
zAz jUtPAz Cg vvAi.
AiiU R v CR Cx Ut z
PU
t Pzg CzP
i tU wAi

zU
zs \161

qA
iPUz. zU
sgwAijAz DZjq
u av z P U U GP z z
DUgzj
Az Cz Pi P Utz zA
z
jUt
Ai Gz. Aiigzg g
gPAz zg Aii tzgzg Uz
t gPAz PqAi irzU C
iU
. CzgA
v sgwAijU Pi P
sgv
Aivz z EzjAz wjP
z Aii zz

uavz PUU CP EAz
gz C, CxPjAiAz gzjAz
zU Ut zUV jUt zsU.
A zs A z U PwP t P Pg g
agzj
Az Cz zU D zAv
F z U Aiz Azsav U.

12. vv Z
gPV zU
iqz?
tjU vv Z
g CvAv Rzz. EA
21 v i z t g v t e A i
PzPwgz wg PPjAiiVgz. DAU
zA
vgV, z

A gA
z EA
AidAUz zuAiiUwgz. UgjAig, vAz-v, zg-zjAigAv v
AAzsAz zgV, PvPsUU Ai
QPAq, v gAg -AwU


AtV
gx
PA
z CPg wg jwg g . Dzg
EA
Ai d AU z P j Uz g zs e A i

162 \zU
zs

AiAiizg
Egz CvAv APZPg

zg

, AvPg
AUwAiiVgz . EAv t AiPg


eUg
Pg
V, A
vg
U Pg Dz CjAz
s U A v A i t z A i
g fU

, Cg
zs
z GvAU RgP j
PU U Av v CPUAz
AavgUgzA zAz, zU

A
i P vv


Z g i r, P A w U zs U
g fU

KPP zAz zP Uz
CvAv xPAz Pg vg.

82

Dzg Aii zs
U
EzP gP
Vg.
zU
i v
Az u
z

s UAz wvgUgA
F z GTz
itZU z
EljU
z z A i v v Z g C A i dP i v ,
CxPjAi DUzAz zmVgz. P
zs Cx izs vve Z
g iqzPV
zAzwx sU

v
zZAig P PlqU

gg. vve P djU GzzU
CzjAz vve

dUw
vA Z
gUz iv

,
vB vve Z
g irzU CWz
t zjAz vve JqAiAi Z
g
iqz
? JA Ai v
B z U
v iA z Gv irPAq NA
CAiiv NA1 JA vz s Zvg
UU AvPAq JjU e Av

zU
zs \163

164 \zU
zs

x i rz IU z Av Gz j v ,
CAig, zi Az
vg DzjU
Gz iqz ,
sP g

, zZg g

Dz
AiUjU iv Gz P1JAz PPArg
z ivAi Z Gzjv, DZgZg
A gz AiUjU iv vve


Gz PAz
ygg . EzjAz vve


EA Cw Azgz

izsU SAvgV Gz iqv JAz
w-wUU gz U vB zZAig
GzP g gzVz.

P ngzAz v CvAv gAiV UV


AiUjU iv vve


Gz PAz Degg .
J Pz AiUAiUg Gvjz dAztAi
vve


Gz zg CAiUjU e
A iiV, CzjAz
zsP GAmUz. F PgtAz CAiUg
Gz CvAv CPCgzsVgzAz Pgg
tgg. Ez Ai zZAig v

v
s z vwAiizsAiz Zv xzz
KvA zv z sw | KA
A i i v | Ai xAi x
AiivxvxP sw Ew iogv
zzA Aiv | vZ A
Pguxiguw Avi | CAiiv
AiPB | CgAiU PgB | vZ
zi || 2
-CAiUjU vve Gzz v
UAz
zVzAiAz ygg Ez Ai
Azgv, P QP Aiz DPgV, QP
s
P UV, x
z Ug
V, g


Cj

AdjAiz CAiU dgUU JAzAU
Pjv
Gz rj3 JAz zi vAi Aizg
1. v 3-4-49.
2. v
s 3-3-44
3.

i B s Ai C z
z
gu j dWzsB |

83

vvez R Gz P Az.
P YAi gu gz vve CPjUU
iv GzPUz. zs AjP zBRUAz
gP
V, zi Az jvV, P

Ai

EAv vve
P CPjAi. vve


Az Aiz
CPg AwAi sU irz wwU P
UAxU CzsAiir vP vve A
P Az DZgAvz dU iv CPg

AiA vgA QA Z PA
tv vsB Pzav |
46.

Cx gv B
Ai zst vsB z B |
Dzv A
i
v B gB zB ||
IUz 2-23-16

zU
zs \165

gz. NA
u
zs Aixw
zsv v NA 1JA
iA v
Az zgAitg tjAz
wjP g z j U zzs Ai gP j g g .
Uv v Gz j v zZAi g D
w zs yg g . 2 Dz jAz jU
z z i r, z U CAi jU
vvezxV Aiit z Az
AzVgz. zAiitivAz tAz
wvU UgU Gz Pg glUz.
DzjAz F zAz zU
Gav
. Cg
tU , z jz
i tUA
v t
Vg z j Az C z P g
PzPArgv. PsAi Vg zUU zz gxP U CxPAz
w
Ai gwg U,3 zU

Cz Z
gr
z Z g r P A z v U
iUVg. E CP
i tU F Ai

V ywg
1.

v 1-3-38

2.
|

u IdvsA v
gti | CzsAi fZzB
Cxzs gu zAizgti ( Uv zsv 12-

1.

vzu Pw - bAzUv 4-5


V AidB z
vxzAiA PvB |
P v
wuA Aiv ||

166 \zU
zs

84

P g EAlg m U SAv g V Cx
U SAvgV vvUAxU zAijU
GzzAz sgzAi EzPAq EAv
Gz
irzg Cz
v
A
z z.
Ez Cg e
z

A i CjPv
A i Jw vjvz
.
gAvgDAzsgz PP Pgtsvz
sUvPvg Az Gv GzPV z
vve P UA
x
t iv
Az v Gz
1
z Ug z l
gPqgz.
avDZg-ZgU

Az U Pg uP
V G z z g i v Cz s PjAi i U z .
DzzjAz P SPgg asvz
z A i U g z z U A x u U
CAiizs AiA z2 jUt
, Cx
zAiP UVgA z
1.
uivA
ezsA QAv
zP Ug
z
. AiP | Ugz
jvv s
| vvP P3-3-.
. 44
2. CAiizs Aiw || CsP gP j sPzgAi .
*
CAiUgs Po PvvzsAi
*
- s
zs 1-1-1
CAiw || CsPP jPvvPAivi -sB
*

CAiUs AiUs CAi P *


PvvAivzsAi -PxP

CsP g
P j sP z g
Ai CAiU gs

P
o Pvv
zs Ai z

i |-vv

zU
zs \167

168 \zU
zs

w , Ai
Ai CPjAi Ugz z
P v s Azs U rAi DU Cx
nu
U
C
QAi DU, EzP Utz Evg
Aiiz izs AzU e

AP
gzA
z
ygg. zZAig v v sz

Pq v Gz Az gP Cx

Uz.
E EAz zz zU
wg g

g

sU

z
QA
i iq CPg ?
EzP Pgg P Gvg
CAve C Ai sPB ePjtB

Z uivt zsw | QA v
wPv | Aix UgzvA vx sw |
DZAi g z (b.6.14.2) | Ew P
i 1
-JAz ygg .
F J
i tUAz zAizV zU

t
gt
Vgzj
Az CU P vve


qA i
CPgg. C vve GzPAz
zU
U A iit z vve
Ai wvUzj
Az
C GzPg PzPv. EAvjU
Czs Ai-Dzs
U

g
q

z
zAz AdU.
Jgq
A
izV z
v ivz
V Azj
U
zPg EgzjAz CjU Aii vgz
u
iZg-ZgU AzsgzjAz CAi
g g U , Ai gU P U A x U Nz
sPVAi CgVgzjAz CjU Gz
CvzsAiAivA CsP gP j
s P gP jg *
* * Po CAiUz PvvA z
i PxAdj
1. v
s i - 3-3-44

85

Zvt vgzg

g

sU

A
v
C V
sQAi iqz. CjU PUzg
Az. Dzg Cg CPg giv guU
iv vVgzAz wv CzQAv a
CPg

CjU g. UV, UA x
t
-zUU CjU
CPggzjAz P sUvAv AQv
iv
Az P gxU CjU zgPzjAz,
Cg CPg A
i GAX Cg
Pjv iq
GzU CvAv zVgzjAz CxzAiP
Vg . Cs P g z j U g u A i A i
CPgg. CsPgzjAz iql giv
Px
u
UAz CjU gP zx

UU .1
CAve C Ai sPB JA Z j
CAve tB JA vv
P P AQAi S
A z s z g W v wx AU g v
1. vszvAvZ ..s.-1-1-1
2.

CsP Ai PxA uA tAw ezsiB |


vA tsA zBRA dd -Azgt

zU
zs \169

170 \zU
zs

szsSz, CAveB t Ev
AZA AU
B Ew sB JAz SgzjAz AZUU ePg gzjAz
jsQ-j guUAz Cg P Az
zVz. E zAi ElPAq gl,
CwAAiz AiU j KPP xz
ziU GAX CPjUU vve
Gz z dz vveUU s
tU.

CQv
z

Ug JAz V JZj
g .

13. FV PP UtV zs
jwz?
zs
jw CPg
zs
i zs
U

tz s U A v Ai i jU rg ,
dStAiiz sUAv zPzsU
vB wzzjAz DAii zPUU Gavz
zs
U
v v
B Ai CAi Zv R z jU
Gzz. E Cw
w e Ai GAW
vv |
DeZ z zP B1
w
AiAz Az
s zA
i Az vvU


Gz
iqzg
dUw

Z

vVg w
-wU
Deg
V. EAv w -wU
GAX, w
De A i G A X-z A vU z j Az
z AiiU . C dVAi sP
Ug. C
sP
A
v U

zsgtirzg
PAoU
V
1.

zsw-

86

Ez MAz zs PAi sUAv Ai


DsUz
Zv R z jU Gz z . dUw


P zxU z zg CU evAi
v irz. D v irz
Pz
A
i dg
zs Dv v U

Az g
iq, Z x Ai sUU DPgz
e
U


z

s i Zgu
A i vqU Av v
nAi vg
,
zU

, zSzsU


Cj, Ai zsU, A, AU, DgUU AAz zs
DZgU

U CUU AAz -zs- Gz
gUz zsizsU Ai it ir,
CzPgV v DeAi e
U Z
g irz.
ZvR z F J AiU x
z
AvgwAiiz AiAs U Gzz.
Az GP
z zs
U
v
Pqzg


xV JAz J UU djU Gz,
v Czz.1
1.

Aizgs dz vA Pzs Ai |
vzgs P zsizsii ||
gZg dv gx
s dB |
Aii eZg Ai zB ||
Ps zAvP SszgvB |
AxsP Zgzi ||
PvA Z Pvzw wzs |

zU
zs \171

172 \zU
zs

CAvgz

z
jAz t
vz P
Az
F P
zs
U
UU Gz z . CvAv DZg
A g, sU

z
Pg

Dz IU AiA zs
U
gu
A
ig
V, zPz, zjUz, vAz
v

z v z z UA
xU

C CP
PV,
QV, jl CxU v wUA
xU
SAv g V KP v z P r P j , g g .1
zszUz F IUAz t
vz wU
sU

A v Gz U
U CUtVgzj
Az Zv AiUU


CjPz zsU sUAvAz zg,

zjAz Ev iUAz vzAvAi


AixvV gzj
Az DAii AiUU
U CUtz
zs DAii z, DAii AiUUAi ig
wzPAq CjzVz. J ig
DyP, swP,
ifP, sP v sUP w-UwUUUtV
vVg F zsUAxU CwP Cx
z C P g Ai i g U Eg .
DzzjAz P
g

i v

AiB vd vv PPgvB |
w RA gA Uwi||
vZA
itA v PAiiPAiv|
ev zsPA P Pv ||1

Gd P vzz zv ||
xZ PA v v |
EvP Avzzs vvB AiAs B || g
C. 26, 1-5
1. Cx v
ZBA A UZvi |
CtAive zsizs v ||
Aix A zA wB |
Cx Aev A ev vjvi |
vg AiA ZP
Azs zP |
vv vv v
x QPvB Pv ||
dUzB Azs vAi EwjvB |
ui
iuA Z vvzUUv |
zsisUv ZgAvvvyB |
DzA AvgA Evizgv ||
g
CzsAi 26 P-13 jAz 17

87

Cd ZZjUV Aiig U GPz


-zsU GAX qAivg Cg Aii
Ai Az. E C F Pz
A
i Cg
R qA
igg . gQP UwAiAv zgv
.
DzjAz U PAiiPAi tAi iq
Aiz
itVgz. z g
PU CjvPAq CU iqU
JAz Gzzg P U Aii dg
j qA
igzA
z Deg . DzjAz
djAz
Pvz U

GAX C wUz Czg

vgAz s
z EA QPg RPU Cx
1.

sUv CzsAi 16, P 23, 24.

zU
zs \173

174 \zU
zs

Evg D-CU
UU a zs
U
zv
JAz Cw Uz. UA
xU z
AiU jAiiV wz Cjz sUzPgU
Pv
Vgz.

14. sU

A v vPg
Gz
Z v RAz A y v z s U A v
g
Aiz vvU

P vxV Gz v,
zs CwP
qzU E Azzg Gv
jwAz sU

z
gzs
A i iq UAi g


1z
F PVAv Gzg.
wv Ai ewA AivfvB |
v AvB Pvu UvB ||
ziAgsP gvB zsgzAiB |
P
g
gz
gz
s vB ||
vB vAAiiB dzAiiB |
vZPAPA vzvzAv zi ||
vxPv P
u P sAw |
PPg Ai z
wvzAiB ||
vA vAwPv eAvd
Pi |
gAPg eB B g AvgB1
Aiiz
PgtAz v u

avz P UU
1.

g
CzsAi 9 P-48 jAz 51

88

v Ai AlirPAq z
z Aiv
Az B zAi jzvA
i Azz,
CAzg AivfvgV, vAz Avgz
dgU P PU CPg PzPAqg,
RV v irz wvPgt s
vz PAi
B JAz iqAz zqsAigV, z,
iA gUAz zggV, gzgzsU
CPg
V, wvA
zPU

z Evg P
UAz
zggV, DPg
V zs
Ai
g
U P. CAv
g

zAiiUz zsP RAqgUAz Ag
AzP AiUgVgvg. tAijU v ZPAPUirzAv v Av z
rzAv zAiiUz
Gv tgU EjU Ag qzVz.
F jwAiiV irzg Cg P
V v Az
QAi Azg . PZg ZgU

CPg

PzPAq EgU - z wvU vAv
P
z CAvP
z eAvd
Pg
Azg .
ePg
g

vVAi NAPgg
vVAi z Cx
PAi B
vz gP -AvUEjU d CPg
qzVz.
EzjAz zU
UAz AiU CPgAz
wvgzg zPjU U zUU
EgAv NAPg Cx ePg gvz wPz
gP AvU
iv dv v Az
QAi qAizVz.

zU
zs \175

176 \zU
zs

z
s zg
Pz
lP
Aq Aiz
iq.
zsQAv zz gA. U QAi
zsAzg Aiz. zs l gzs
C A z Cv Av C x PjAi i Vg z A z
Gz v, z

s qgzAz DU


P V
wg. Pgiv v sUvAi

15. u
zs
Zg
a U UAxU v zs i
GwUV PqAiAz g
GwA TfBzsu P
i |
zzsB zsB sAvAv gA zi||
zs dUvB w

P zsA e
GAw |
zst zw zs
A w
vA vzA gA zAw ||

JAz V, Zvtz P
wv, Czg
vv
w
g .

zs dUwU Dzsg. e
U zsg wg
AiiU M vjg . dz zs
i
Az
PU Uv. zszAi
CAvU
vV. DzzjAz zs
P
Az
wwU wv. P dg v
iUAUV giv CU
P vg
UPAz
PZU yvxVgz. DzzjAz
Pgiv vU CvAv wv
z CdU

F Zvtz UU zAzAz P
DP U
g . Dzg
F zU
z Zg AzU
Zvt EgzjAz Zvu
UU
Gavz zsigzjAz zUU
UgzA z iqs v

Az PrgzA z Pg
CAi q g . z Zvt g
P g P V P P v P U j
Gzjwz g .

zs ZP PAv |
zsi AizZAiv PwA
i zv||2
zs zsA AiB gzs sAiiB3
1.

g
CzsAi 9 P-56 jAz 57

2.

sUv CzsAi 2, P 31

3.

sUv 3-35

ZvtA Aii A UtPsUB1

89

d eAiv zB Pu eAiv dB
nAz Jg
zg
P Az u UUvg
JA F P ewAi v, PzsAz
ewUV JAz z. CzgA
v
Zu gP iA ZvB |
4.

sUv 4-16

zU
zs \177

178 \zU
zs

ewv ewB gP v

ngv. EAv t Pv GAi


AgP

l
dv. zzs AiAz A V
Arv Uzg CU
Az PgAivg. U
t
, dv, v , F g UtU KPvz

i

Azg CAvU wAiAz PgAivg. JA
Cx wPqvz. F P gzU
u PvPzz JAz Aii zAz
PAqg.

Jg z Z , gP, iA EUAz iqn


g
z .
ewAi zz Z Q, gP iAU
V, DvV.
Dzg P gP iv Cz PvVz
CAvewew vz P

zgB |
KPAi
vvzPS eAiv ||
J iU Pgt gg
U dzgz Pgt Cgg MAz vAzAi
P. MAz ewU AAzg. DzzjAz Cg
zgg, AzsU DVzg. CAvewAz rz
dg ewAigU Jg AAzsgVzg DzjAz
ewzs JAz Av ? E Avz PU
Gzj, g Zvt U Czg
Ai
AzU
AizAl.
Dz g E U Zg i rzU F z
jAiA
z Uz. zAizV
d eAiv zB Agz d GZv
JA P Q
zz. F wPz dz o
a UA
xU F PVAwgvz.
d u eAiB Ag d GZv |
zvZ v
A wB wAi GZv ||
JA wAi nAz Gv gz t ewAz
Ag
vgz vAz vUAz nz

t
VAi

90

gP, iA, Z, C EU zAv


vUzPAq, u
Az AiQvVz.
U zzAi gP, Z, iA, EU AAzs
gzjAz CU gAz KP PgAigz?
UU U Eg v
Az C zs


Jt v . g
A
i fgU vB t, Pw
A
i,
v z JAz gzAi EgzjAz
Cz Ur AiijU zs A
z w
-wU
w
CzgAv, vAz Pz , e
w
Az nzgg zgg JA GQAi jAi.
M P Az, Dv vB
s Az v g
gAiiz wAig, w JA wAi zvgU, Cw
JA wAi zvU, v QU, Pz
U , gA
i UU , QPAi gP
g
nzg
.
P wAigg zPewAi P. Cgg
CPvAVAig. Dzg Cg z, zv, gP, ,

zU
zs \179

180 \zU
zs

Q,
v DP U P UV ng . DzjAz
M vAzAz nz PgtPV
zgg
A
Ai
AZg irzg P
e
wAz nz DP U , ZU ,
U, z, zv, gP, , Q- EU

zgg
A z
A U gvz
. DzjAz F Gzgu

Az u
U gPgtiqz AiP.
giv Aii jwAiiV fg -g
zs

P
irg
, z, z, UAzs

, ,
-P AiU
Aii jw irz
Cz
jwAiiV fg
t, Pw
A i, v zg
A
tzsU sUir, DAiitzsUU
CUtV P zs

P
Png v. g
i v
fgU z
i q Az
s z
vA gd Ew UuB P wAsB |
zAw z zAii ||1
x

z dqP wAz v, gd, v
-JA F g
UtU
vg. F UtU fg z -CAvBPgt
UU
GzPgtUVg v vv
CAPgvv
, v
,
zAAiU, , g, g, , Wt v vvU
,
DPAZ
s vU
- E vvU

V jtv
. F vvU


CAAz fg U z, EAAi, CAvBPgt
U lv
.
F wUtU ggV vVAi givAz
Pjqv. F PgtAz FUU sPVAi
1. sUv 14-5

91

v
Vz g
i v GZA
iUvA
i gv
Cg vB iq. D PgtAz w
Aig
zP Pgtsvz vvU CPAz
VgzjAz CU AiijU g
Ez zgAitg v
vU


NA vPgu

z
Q B NA f Cv
zgi q, vU
v

irP
v C x. DzjAz CU Pgtv

Pq. g
i v Pv

Vgzj
Az v
B Ai
irgzj
Az fgU
A
i Zvt
V
PjgzjAz Zvt sU PvPAz
z J wUU gzVgz. DzjAz
Zvt PvPVgz JA s
ivP PAi
VlP
Aq zU
U Uz
yz
AdU. F Aiz PA Pzg
zPAzsU

U UtV APZr
Vz. DPg

UA
xU


Q Avq

P.

16. vAvgU


GPz Aiv
gAitwAi PAiUz
zz Avg
U irzgU Aiv EA z
yv, MAz Aiv

irPAqg

C U Pg t Az A Ai v
Az vvwi zs
i e
AiB||
Ai wiB v Pav |

zU
zs \181

182 \zU
zs

vx jUB PA AivB ||

PAqUtiA vA vA
izB ||
vA v geA UAiwvPi |
w UsA Z lsUi |12|

E Avz PUAz ygz. Ez wAi


AzgAiv C GPz Aiv C
irPAqg v nU iv zV Q Ai
gU
U
iv zUAz, gQAi gU CU
CvAi gA
z
``t gAit Uzv gv|
UAUA ivA
iA vdi |
AUA Z vv Ai s |
sv Piv
sv vv d |

dA UAiz
UzA zzZgv |
zzA sjzA

sdi ||13||
Ki AixA zsAiaAv v |
AvavB Pv(vv
A
)i vAAiB||14
PgPi sz AAiB |

gPt B sz AAiB ||6||


E Avz PUAz ygz. UAi
AzgA
iv, zs

A
vg v g
zs


zi r
PU
GP
z jwAi Aiv

Czg P g
U
gP g
Jgqg

A
i CPg gvz
AiAz wgz .
Czsvv P z
AivB ||
Ai z avA ZjvZw |
vz Pi sz AAiB||
vzz v P gzvi |
Aiz
v vA jUt Z ||

92

zs

gz
g

CvAv DvV PV
PU

jzAv
Aiv

Czg CjU Q Ai- gQ Ai AiU

AAiv zAz zgg gAitU
wggA
z GTgz .
CvAvv Ai CzsB PdPv |
gtA Ai AB AivzA zv |3|
RA A Pv vPgAitB |
twx z
jux ||4||
CPAodUB YR Wti |
gAdizsAi d A iZgv ||5||

ZAzAitzAiA vA PvAPAii |
vgAUA
AiPA CAUv

Awv
i ||

d B v dxPgv |
KA zs AiAvYR i Zg v||
izsPA vvB Pv igzszvi |
vvB v
YS svv iZgv |7|

P
A AZgtPi |

Aii vlwAi UvB ||

zU
zs \183

184 \zU
zs

ivAi rgA CA ZgU


CV jUtP. Dzg GP Aivz U
U A
Aivz
U, UU tAi iq
sUzPgV AAzsl gAitwAi
sU
Aixv
V CAzs 1g PqVz.

AeZjgt t ||8||
P
iu vAq wB Zv |
Uv z gAi giv ||9||
vz sP Aiiz zQugB |
KA uPB vZiAiiv||10||
vv UAUd v vz |
Pv vvB B P Pv Aiiv ||1

16 tzPU U Gz
U P Gz
P
g

i v Gz

Pjv z zx
z PU g u A i P q v v zs
ivAz U, AZsvvPUzzjAz
s PV i Vzg
, CU
A
i Ut z
Cx z ze
sU

v

zs vP
Vgz

PgPi sz AAiB |
KA P iA v
gAiiuB||
aAAi sv giAzsgB |
gU vvA AiAii B ||
F gAitvPz AAiv EA
DA
J ag CAVPg irzg
, QAigQ Ai
gA
idPV C GP
z Aiv


U AivAvgzAi AAiv
CAVPg iqz aAwvg. KPAzg gAit
wAi GPz PAz ZgU, PxPU Aii
gtzAi gAitwAi GPz jwAi
ng. Cz Cz w UA
xUAz Wz
nAi Png Aiid gU Cx Evg
z
UA
xPggU Ez jUtg. guAvgU
GP
z PdP g
t
zA
i AivU

U Ez CUt
Ugzj
Az v zs w
x zAU
g
Aiz
F ZgV Zal
Az
s z F AiP zAg

93

z Aiv i |
z
aQvxA Utz ss ||
F PP vvA
i gAiv zZAig
P uPA sww aQvxA
Utz Aiv |
AZsvvPv v |
j z
A UAxzAi PAz itV
Gzjv, zs


Ai CPjUU z zUtzU eAz uP UzjAz
eP V UtzU
z U
vVgA z
wv sUvzs F
szP PgtAz

i tZ

Az gg .

zU
zs \185

186 \zU
zs

zU iq g KPAzg gPz
Ew
U sUP A
i t
gv
UA xU
jzi z U
A
Z sgvz
sUU
A
v
gtU
t
vVgz .

zAi Zg PUwPAq Pgiv


P
gx zA uA asv|
PggQPmAvjtB ||
P
g U s PV Vg, AZj z
tgz CPjUU v v zZgU
CP V
aAiiz zAz jv, zUz, iV
CAvU
z g, QnP zU

P
g UU
zg

zZgP AiUz zzAz


wgjg . zZAig P
g

i v F iv
Az gtz PV
PU

Gzjv jgg
zV
gAi D
i Z |
Ugt Z UizAix ||
vA U z Aidivv
B |
Pu iSvz QPmB vB |
vz v Ai zB PgvB vB |
Pu K v eAii Ai zsv RB||
Rgzsv Ai gvB |
Pu Ew eAii AUt Aiv Z

17. zz tAi
gA
gUv
V CAVPvz zU
zs


r PA CP
Az Pg F PV
Cw
UAz iqg
1)

z zU v gvg UAxU

94

2) gtU sgvzvgAz
zgz
zP sgv
P guP zsg

A vgA z S
vg
z
ZP
wUg CRAq s AqwUV zgAz
CwzV tvgVgg. Cg g-gidg
t
Cv


Pg
s Ai AWA i
iqzj
Az Cg
g

wvgU Pz
A Ug PUz ;
v AgtAigz ZP
wU EAv wvg AQU
jz CxPj iv Cz izz
w
z sUUPUz. DzjAz EAv
DwU jj GAiiAvgU qP
A
ivQAv z
AZz JAiizg
sUzgzsAi Uz av PgggUz
MA
iz. DzzjAz dUxzg jPxvg
g z t z
gP tP
JA v AUwAi vjgz
3)
F zUUgAi PwA
iiUU iv
vVg. Pv v wAi
``Kvz
v PzUd
B |
A A ZjvA
Pg yA giB ||

zU
zs \187

188 \zU
zs

sgvRAqz Gzvgz d tjAz


yAiz ig
v v ZgU


PAiwzg JA Z tg Zgzs
PgVzjAz
AZz Cg Ail iqz B
Zg Pt
CAUv
Uzj
Az tg
A
Z
AilAi iqwzgAz PAq gz.

tg U wxPvU
zzgV wvgV
CAi irzgAz gt Ev gt
Z
U


r
.

Dzg zsg
dg E
U
PV Gvgrgg. zAizV zUU AiUAvgU
zsg j Vzg CjU Aiv A v g z U A Ai v U
wz zj
Az Cz C t wjPjU zU
AiiUwg
. Dzg tgg zU
U
PV

A
iit C zsjPU irz GRU
JAi U. gv UA
xUAz CU
Czs Ai irzV z zU
v

zm
U Av
jng. F PgtAz CAzs-2 g CAv
gt UA xU
oU

Czs Ai iq CPU
gtU CjU

AixvV PqVz.
sg
v
R
Aqz
Gzvg
z tjAz dUw

dg CzsAi iqwgz gvVz. Dzg
zAig v v U
DZgU

wAiPzg Cg
EU Az zsg
z wU
PAiwz zj
Az EAi
tg CU V Gz iqwgAz
z AUwAiiVgz. EAi Az Cg Pt
qA
iwz g U CU g
P V Vz P gdg,

* * *

UV z U Ai A z


Uz.

95

zU
zs \189

190 \zU
zs

U ZAv AiPA zB z vB |
wxdivv vdzsA vP Z ||10||

CAzsU

AivAiB u PA PAv PvB |


uB zU
sAdAv Z AixZAii ||11||

CAzs -1. gAitwB

P zB sUvA ZgAv sB |
Ai ZvU
x PvZw ||12||


zsAiB
gAit GZ-

C wP zsgt zs K AAiB |
Ew ZBv
AivAv rvB ||13||

P v P Pit e jZP |
z GZt
gAit zsvAiiz || 1 ||

Ai sz gdA sAiizAiPi |
Cv swq PxA PAivBgi ||14||

P v v dAii iB |
zsgz Aiiv v zv
B ||2||
DwPguxA v zsP zsB |
zsdv B wx Z zgvB || 3 ||
u PuA sP ZAiA zsvB |
u U z
ZAiv ||4||
sUVvA Z Piuv dAiv |
Cdv vv Pw vB ||5||
P AiU t wvB AAiB |
Pvz v vB ||6||
yA A Pti |
zgv v Pv uv ||7|
AiAiz
sw z AiiiUvB |
z AvgA Uv PgzsA PA
ii || 8||
zsgzA AixZA Zgu |
sP iwxeZgx eB ||9||

Ew aAv vB AXsAi sAvg |


A wA AiB B tjB ||15||
96

s s QxA B
zs |
CAiii PvPyv
s || 16||
vAi Wg gAi QA sA v |
Isvz Pg v || 17||
wAavjB uB PAoUvg |
KvZvx s B P xjvB ||18||
CzA
v IAi vgi |
As AQ z Pgv Aii ||19||
v Aqi WAiiAZQg
i |
s s gd QxA B
zs||20||
GZCgAdPz t gav |
gAdP zzsA vwAiA ||21||

zU
zs \191

192 \zU
zs

z zB AiivZgAv sB |
zsgzA ZgAv yv ||22||

Ew gAitv AiivzPuA zs
zsAiB ||

Z
gAv AA zsA evAiB |
zU
sAdAv dU ZAv v ||23||

Cx C
zsAiB
gAit GZ-

PB u sP ZAiA ZgAv Z |
WP zB ZgAv sUvi ||24||

s s zz gt izs |
Cz A Pei dB ||1||

PV jvd wxA ZgAv Z |


EvPt Z vzPA i AiB ||25||

Pv vvB gA sAiB vgAitB |


gtA Ai AB PxA wgZv ||2||

AiivzA vP eAw zBTvB |


vv d s vdB ||26||

P UAzszs
i |
QA Pv Zv sv PxA Piv sv ||3||

v yA jtgxB |
vvB
sw zB AiivzPt ||27||

KvzZP sU AAi eAiv |

v IP zsz Z vB |
AiUvA
i Aiiv vvB P AiU ||28||
zjiz AXsAi AiB |
aAv AiU Pvv gAi ||29||
vv P wi zsieAiB |
PAiU vG A Aiiv Pgw AiB ||30||
wv gAi Wg zBRw vgi |
vi P zsieAiB ||31||
Ei Pv PAiU w Aiv |
Ai wiB v Pav ||32 ||
vx jUB PA AivB |
QZvP z dAz ||33||

z GZ97

t gAit Uzv gv ||4||


UAUA ivA
iA vdi |
AUA Z vv Ai s ||5||
sv Piv
sv vv d |
gPt B sz AAiB ||6||
viAiU e Aw |
Czsv?Dv P P z
AiAivB ||7||
Ai z avA ZjvZw |
vz Pi sz AAiB ||8||
vzz v P gzvi |
Aiz
v v vA jUt Z ||9||
ZAzAitzAiA vA PvAPAii |

zU
zs \193

194 \zU
zs

vgAUA
AiPA CAUv

Awv
i ||10||

d B v dxPgv |
KA zsAiAvA YR iZgv||6||

P A AZgtPi |
PAqUtiA vA vA
izB ||11||

izsPA vvB Pv igzszvi |


vvB v
YS sv v iZgv |7|

vA v geA UAiwvPi |
w UsA Z lsUi ||12||

Aii vlwAi UvB ||


AeZjgt t ||8||

dA UNAiz
UzA zzZgv |
zzA sjzA

sdi ||13||

P
iu vAq wB Zv |
Uv z gAi giv ||9||

Ki AixA zsAiAaAv v |
PgPi sz AAiB ||14||

vz sP Aii z zQugB |
KA uP B Z i Aiiv||10||

Ew gAitv PzsdP AivtA


CzsAiB ||

vv UAUd v vz |
Pv vvB B P Pv Aiiv ||1

Cx

zsAiB
gAit GZsU zsd guUvv |
CQAZivA PdPvA ui ||1||
PxA wg z v |
z GZvv v Px t
vUgv ||2||
CvAvv Ai CzsB PdPv |
gtA Ai AB AivzA zv ||3||
RA A Pv vPgAitB |
twx z
jux ||4||
CPAod U B YR W
ti |
gAdizsAi d A iZgv ||5||

98

PgPi sz AAiB |
KA P iA v
gAiiuB||
aAAi sv giAzsgB |
gU vvA AiAii B ||
Ew gAitv dPAivtA
zsAiB ||

zU
zs \195

196 \zU
zs

DAiZzsit g zeB |
A Aw A UAUA Azsgwi || 10 ||

CAzs - 2

UzjA zA Z zA Z i|
vzA
ZAz
sUA Z AiA Z i || 11||

z gu vwAi URAq zsAiB

zzwA vA Z A ZPi |
A v
wA Z PA tA Z Ui || 12||

IAiB HZB
AizA sgvA A tA tzsAiPi |
vvA B iZP vA ivB || 1 ||
v GZ-

EgwA vA Z AiA zP |
zwA zgA wA AzsPi || 13 ||

Cv B Qv A sgvvi |
Aiv
z v Z |

PjtA av
A wA Z UU |
UwA zsvsA Z ZAzA Z i||14||

x e vxP PvB |
AiAiivgAj iAzsv Z |

PQA wA zA avA gvgti |


gA vPAsA Z gAiA Z eviB ||15 ||

vx ZPAz Pgg Z |
Is vx U vx || 4 ||

99

ZtwA v
wA iA A vx |
gwA AiA Z iA gy || 16||

PP gdUzs O vB |
Z gd vx Z || 5 ||

PjA ZPA Z vA v |
gA vA Z A
iUA vx i||17||

CA Z sUB PwA
iiuA Aii |
svA AiA sgvvi ||

vA PA AzsA fA gii |
giA gA Z iA iwAvx||18||

vv A
P Aixv
eB |
Az AiB B QiP || 7 ||

A gA AzA lwi |
PjtQA Z PajA i || 19 ||

Azs jAiiv
v PvB |
vqsA
B v vB || 8 ||

gvA
gA A iA WvwA vx |
CwA Z A PA Z viB || 20||

CevB gAv v
B |
C v Ai jev

fB || 9 ||

zgzsA Z PagA i |
gxavA ewgxA vA PAdi || 21 ||

zU
zs \197

198 \zU
zs

GAzA A Z PagAi |
AA AUA uA vAUUA i||22||

vv PgAZB iv AieAUB |
gB Az zs ix Z || 34 ||

A PuA Z viA Z P |
zsA PiA zA xi||23||

v B PmB UAzsB PvB PPB |


ZvPg seB EAzsAzPB || 35 ||

QA Z ZA Z sgzfA Z Ui |
PtQA UA uA zx ZAz
ii||24||

Gvi zuPvB |
AZB P PAiUAzsgB || 36 ||

zUAvBA Z zsA zzwi |


gPxgA Z vx dA || 25 ||

zszB PAU PAiPAiB |


dogB PPg zuB viB || 37 ||

A vA zA iA gui |
A zswPjA Z uA Z i || 26||

PAvAiAvAi vxgPAvAiB |
UAvPB Aq zs PB || 38 ||

iA sA sA zsA zzwi |
Kv z eviB || 27 ||

CPB vg UFgB PAiB |


CgdPm g PgB || 39 ||

z gAiiA PA AzUA AzA |


tA Z UjA zU Z viB || 28 ||

100

i ZP
PAiiB PB |
zB iUzsB z edAiix || 40 ||

av vA 3avg
xvA gtA vx |
AzQA vgtA PPA Z i ||29||

CAU AU PAU AiPi K Z |


B zB
z B Px || 41 ||

QwAUA Z vx Aiii |
vA PgvAiiA Z vx PAii || 30 ||

Plzs CgB PvAiPB |


CgAvB gAv APZArPB || 42 ||

PijvA Z ijA Z gwi |


AzQA uA Z A UAUA Z viB||31||

ClRg gsv viB ||


GvvB gB PPAix || 43 ||

ivgB B sB |
vx zB P B vx
B || 32 ||

PmgAv iAiiB PPB z


mB |
CAzs B CAvVAix Z || 44 ||

EvvB jv B iSv Aixw |


Cx HzsA dzzsv zi || 33 ||

VAiAUz iUzs izsmB |


v vgB AiiB sU dsB || 45 ||

zU
zs \199

200 \zU
zs

AqsUB Qgv z sgx |


P z zs xvIvB || 46 ||

PAzB Pz O ZAqPB Pgmx |


wxB wAZAiiB || 58 ||

tB wv PAvB PPx |
vjU
B gB FfPB PPguB || 47 ||

CzAiiB m v vx |
IP zs AUgvAUPB || 59 ||

wsUg zsvB PPAzPB |


PgB Azsg UAzsg zPx || 48 ||

Gvgg Z d AUB |
d PAUeB zgu ZevAiB || 60 ||

CgB Pzv
j Px |
zA Z izvegxgUB || 49 ||

PzsB Pm uB gPB |
vx gu x Z ziPB || 61 ||

gmx B ziB PB |
Azs PjP PAz UAPx || 50 ||

PwA
i zP Z |
gg zgzB PgB B || 62 ||

AizB gitB PAzB |


PZ UPZ eUB PgtPB || 51 ||

SArPvg zU VjUgB |
Dz AiiB gzex PB || 63 ||

Qgv g zB z
PB |
Nq
ZB jAzB wAii viB || 52 ||

101

zP PAU QgvA Z evAiB |


vgi vx PgsAUPB || 64 ||

0vxg dz zQu AUB |


z
qB PgB Z P PB || 53 ||

Kv Z ez ZZx Z |
Gziv t Aii zB AQwv eB || 65 ||

PulP iP PAzs Px |
sPB PAv zPB ||

AixUtA Z wU si || 66 ||

PPlPx B PAPu tPB |


AU PP PPgAUgijB || 55 ||

Ew z gu vwAi URAq sgv

P
v ztA zsAiB
* * *

zsfvAPv EU iAiB |
qsPB PgPB B AUUzsgx || 56 ||
vx AzsgPB Az B |
ig vxgvPB || 57 ||

gt
t
zsA AiB Aiv P Av
i|
gtA zAzA sQQz
A si || 1 ||

zU
zs \201

202 \zU
zs

yA sgvA Psgzv |
PtB ss UA Z gPA vx || 2 ||

t
zsA sgvA A sz s eB |
zAvjv eAii i ggi || 14 ||

v gB A Pv zs Z s zeB |
CA siw Cs s Z || 3 ||

EAz
B Pg v
t Usi |
Ux i UAzs gtx || 15 ||

uz PA P Pv P AAivB |
Aw gA A v AAiB || 4 ||

CAiA v A B UgAvB |
AidA A
AiA zQuvgB || 16||

zsA ZxA Z PA Z PA Z dviB |


w gB A v AAivB || 5||

Qgv Ai Aix |
uB PwA
ii B zAv v eB || 17||

EAzz gB v eviB |
Pv sA P zvA w
g || 6 ||

EeAiztez B PB PvB |
vA Ag wB Pjv || 18 ||

C g PA gB AAivAAiiB |
v zsB AvB vgU vgB || 7 ||

UUv tA A Z vx |
Az AiB B QiPvB || 19 ||

Ai Z U wAw i UvdgB |
v Pv sA P v A UvB || 8 ||

102

Azs jAiiv
v PvB |
vA
szsg Ai UB || 20 ||

A sgv DPAPAw z gB |
UUszA vvB Pz Pxi || 9 ||

gZu gi v
B |
PB se
zzgZB || 21 ||

Aizvz sv PA P v tzi |
Ai g dv Z sgvi || 10 ||

vAzsAi zv PB gx |
vAU
UVjUzs Aqgx || 22 ||

vvB U P zsA vZ Uv |
Rv vA si P Aiv || 11 ||

tVjdAiAw gvz K Z |
IPB UAvB PvB PvZB || 23 ||

vgv CPA sgvA z |


Ai v zAii Aixwg Z || 12 ||

vPg v Z vB |
v dz Zz sUB || 24 ||

vzzA x Ai vB |
sz v vB || 13 ||

vB AiAv jZ zszsA eviB |


UAUgwAzsZAz
sU vxg || 25 ||

zU
zs \203

204 \zU
zs

Ai vz
v gDw PB |
Uw zsv Z z Z zzw || 26 ||

AU APg Az

sB vB |
P Pij Z i Az || 38 ||

zP ZP UAqQ vx |
PQ ZU Z vzvB | 27 ||

P Z QvsB vB |
B uB gvB UAU zU
B || 39 ||

zwzw vX Azsg Z |
u v ZAz Z zg vx || 28 ||

ivgB B gB vB |
C
B PB Pz
z eviB || 40 ||

Ztw Z zv |
Q Aw Z vx jAiivUB v || 29 ||

mB Aw zP AiiB |
v PlP PAv PPB || 41 ||

s Z z g QAii |
AzQ zu Z avP m vxgB || 30 ||

CAzP PAU P PB |
zsz dzB Ai Q wvB || 42 ||

av v v
w Pgz aP |
vxwW t || 31 ||

Zvg Ai Aiv Uzj |


y Pv AiiA z
gB || 43 ||

zsge Qw P w P
B |
IPz
z vx U || 32 ||

103

UzsgA gA sU vB |
P lzs wgB PvAizB || 44 ||

Ai Azs v Z jzg |
t vgt Z Pzw || 33 ||

Cg z P PgB |
UAzsg Ai AzsgszP B || 45 ||

vAii Z Uj zU ZAvB vx |
Azsz
v zB tdB sB || 34 ||

vz
B PAU gz gsPB |
PoAii PPB PPAii zAsiPB || 46 ||

Uzj gy Pt vxU |
vAUsz A
iU vx || 35 ||

PwA
iz zP Z |
PAse Az g QPB || 47 ||

zAv Evv jvA gB |


Pvi v
t e v
w || 36 ||

g vg zsAi gB |
Dv Aii sgzeB zgPB || 48 ||

Aiizv u vd iB |
vP Z Ad w Z || 37 ||

APB B P PP dAUB |
OzsZAz Z QgvA Z evAiB || 49 ||

zU
zs \205

206 \zU
zs

vg AiU PgB Pgux |


PB PP iUzs vx Z || 50 ||

Evv gAv t
zsA AzsB |
eB PP PPB || 59 ||

Kv z GZ Z z zx |
CAzs APg P SAvPB || 51 ||

Gvgitzt seB QAzsPB |


vB Pe v g x || 60 ||

vxgAUAU z iwPB |
szv
AUB w
dAiiB sAiiAUzPB || 52 ||

vAg Zg AiiB B |
CsAii gArPg ZZg vz
svAiB || 61 ||

Uw z z
PB |
UzsP AzB Z ezx || 53 ||

Kv dzB vv AzsB |
Cv z
P vA
iu Z || 62 ||

vxg dz P zQuxB |
u Pg UAUx Z || 54 ||

gB iU PgAUuB RB |
Ptgu Hu zWB PAvPB || 63 ||

IP P PigB goB PB |
g iP PAU B || 55 ||

v
iU i QgvgB |
Pvv vPv ZvAiUPv B || 64 ||

DgB P CB g Ai |
Az iAii zs zAvPB || 56 ||

104

KA v sgvA A AAvi |
zQu gv Ai Z zB || 65 ||

P iP CPB sdzUB |
PPB PAv zAsPB PPB || 57 ||

vgu PP Aix UtB |


vzvzgvA A dA eviB || 66 ||

zQuv z CgAvzsv |
gPB Pzs PmB || 58 ||

vgvA zvA gvA vx |


UAiPgAiA vzvjB || 67 ||
guA Z v B ssB |
A
iiAw PsB P zv || 68||
z s B z gxB |
C ii zvvZvB Qv || 69 ||
B Pgv Aiv v PA ggB |
vvUqU
vPuPB || 70 ||

zU
zs \207

208 \zU
zs

Aivv zivgwB || 9 ||

sgvA A y s d |
Aiv zAi uB AvAcvi || 71 ||

z u AA
iv zP B zsB v |
zg zPZjv Z || 10 ||

zs sgv eAiAv Ai gviB |


zsixPPuA Aw si || 72||

sUv
KPz
Azs

v Aiv vB sA gzsi |
zsA Z AidsA vx || 73 ||

KPAzsAiB
Ai KvA vxA v sQ eQ A iiwPi |
z Pi RB u dAvB AgA w v||1||

wxAiivsA Z UgsA vx |
zvgzssA zsAi sA eB || 74 ||

P AiVA sU

w
Aiv z
z PxPA P Pgt

PgA P zsAi | vv PyvA vAiiuA zs


KPwvA Uwi - Ai Kvw | sQe QAiiwPA
sQ eP
AiUAiii ||

Aiv z z B d AbAw si |
v
sA Z sA vx || 75 ||
CAsA P sA wAcvi |
ZAisA Z U Z Aivi || 76 ||
AivA Z Aivi |
EvA sA Z vxZsPui || 77 ||\
v sgv Zv eviB |
PB Pw Uu PA sgvT eB || 78 ||
KA AUAii P sgvA vi |
gA tA zsA zi || 79 ||
Ai EzA t
AiivA oz AivAAiB |
P PA UZw ||
* * *

zU
v

KPzAzs KPwA
zsAiB |
PAiiv t Pit zxA PB g |

105

Pg Aii UtB jQwvB |


AiAi zB zsA ig AiB ||2||
Aix Utz wAiiAivvPgtAzs KA
Utz utAzs z C vzs
vzsPv tevPv Ew Pz
A z i - Ew | GPxAii |

z Aiv i |
z
aQvx
A Utz ss || 3 ||
AZ
s vvPv
i

z
z Utz
ss Z vzsvzsPvv Aiv |
QxAvv GPi - aQvxw | z Pe
uP SP A s
w
w e
xw | AZ
s vvPv

v | jz z

zU
zs \209

210 \zU
zs

zA wwPtA SzvA Z
UtzAiZPv - zw | CAiA z DAiA
P Kvz z
wi PAiU vgt Ew
Zv zA Utz Aiv | PuA
AiixA szsxi ||

Ew Zv ||

zs
i xA gxA Aiivx
w W |
zvAiA AiiZg zs
zv
Aii||4||
Kvz uw zsixw | PvA
id- |
zsA zszsA zsgzv Aii | AiivxA
jgAiixi |

Pgx zA uA as
v |
PggQPmAvjtB || 8 ||

s
AU P s
vA AZ zsvB |
D g
jg DvA AivB || 5 ||

QzB zB ZAi Evv - Pg Ew | uA


PPguAi Pg U zA aB Pg
sv | Pg AiA zA Cw zB ajvxB |
Cx Pgzsg zB ajw ZAiw |

z EvP uw - sw || g
iAiAvA fiv AAiP jg
sizAiB AZzsvB sv |

s z gt i t |
zsvz P Av KvA x
zAi || 6 ||
AZ
s vvPv
i
g
Av zsvB g
g
B ,
Ai G wzsv yvzi Ew w
B v zsv
z vz

zs z Z s z vgv
Pu
i t
g t P Av zs v P Av g
AiUAiU QAiAv zAii Zw B | Qxi?
KvA zv v
P
Pu
A xzAi x
zAi
AiU gxzAi Ew | gA D wPt
eA
iUvxB, Pgt
AigAYw Z
v | Aizz
g B vA vvZ
zvg
A
v | v
B av
B zs A
Z svB Ew Zv |

zPsA Z
v
|
Utz Aiv AiixA P ui||7||

zV
gAi D
i Z |
Ugt Z UizAix ||
106

vA U z Aidivv
B |
Pu iSvz QPmB vB |
vz v Ai zB PgvB vB |
Pu K v eAii .......... ...... ......
Ew Z
v | GPzi - Pgw |P
g
gQPmAvjus
z avB | KA

aPg
EvxB | Rgzv zAP v EvZv
| vzPi - Ai zsv RB Ew | vv vP
i Rgzsv Ai gvB |
Pu Ew eAiiB AU Aiv Z Ew |
Fjtz tP GPB || 8 ||

****

zU
zs \211

212 \zU
zs

uB PwA
iiB B z sUB |
EeAizstevAiAv vB || 12 |

v gu
Zv zP KPv
v


zsAiB

AizA sgvA A Ai AiAszAiB |


Zvz B e
UA fg || 1 ||

vA Agx vv v ggi |
zsixPAAiP uA v P ||13||

KvzvZB Pv v
|
Gvg
tA sAiB
zvA g ||

APAZiA v D
iuA Aix |
E UUxA
wj i || 14 ||

KvZv IuA v
tB |
gtPz v IuA svvi || 3 ||

Ai AiA i AiUB Q wvB |


Ai KA dAiv Pv A irw QwvB || 15 ||

z ZAi Z zs ZAi Z B |
vs PxAiii Gvg
tA vz || 4 ||

CAiA P iqAvjPfvA vB |
gq v PB P gv || 16 ||

v GZ
CxA t sgv e
B |
sguZ e
A sgv GZv || 5 ||

Z v
B PvB |
Az AiB B QiP || 17 |

gPZZ A vzgvA vi |
AivB U P zs vB || 6 ||
Rv vA si PB vB |
sgv szAi || 7 ||
EAz
B Pg v
t Usi |
Ux UAzs x gtB || 8 ||

107

Azs jAiiv
Evv PvB |
vA
v vB || 18 ||
Cevv v
B |
C vsB jev

fB || 19 ||
v dz DAii Z vB |
AiAv Aiji z UAU zsB gw || 20 ||
vz
Az
sU Z Ai gAix |
Egw Ev Z B zP PB || 21 ||

CAiA v A B UgAvB |
AidA A
v AiA zQuvgB || 9||

Uw zsv Z z Z zzw |
PQA Z vwAiiA Z g UAqQ vx || 22 ||

DAiv Pijv UAUAiiB


B |
wAiUzsA v tB t z v || 10 ||

ZPv Evv vzvB |


zwv
w vX
Azsg Z ||23 ||

AiA Z gAv B |
Ai Qgv vAv || 11 ||

u ZAz Z zg vx |
g Ztw Ai tv ||24 ||

zU
zs \213

214 \zU
zs

Aw PAw Z jAiivv
B vB |
u Z z g QAii ||25 ||

g szP gB B lZgB |
v B QgvB PAv PAvB PPB ||37 ||

AzQ zu Z avP m vx Z |
v PgvAii aP ||26 ||

DAv PAU P AzsPB |


zszB dzB AiB jQwvB || 38 ||

ZAZ Z AU |
QAw e Pn
P Z ||27 ||

Avg Zv Aiv Uzj |


y Pv AiiA z
gB ||39 ||

IPAv
v zdB sB |
v Ai Azs Q Z zs ||28 ||

Aiv Uzs Azg UAzsizB|


gAiixA VAii P xB || 40||

u vjt Z i Pzw |
vAii Z Uj zU ZAvB vx ||29||

sgze vwAiixvjvB |
vvB g z de gB || 41 ||

Azsz
vB zB tdB sB |
Uzj gy Pt Z Ad ||30 ||

PB lzs DgB PvAiPB |


gAzs
z vRArPB || 42 ||

vAUsz sA
iU PAix |
zQuxzB zvB ||31 ||

108

UAzsg Ai AzsgszP B |
P z
B Az gzgwPB || 43 ||

Pvi v
t e Zvw |
Aiiv zB B vdB sB ||32 ||

goB PAlPg PPAiiB zPB |


PwA
i B zP Z || 44 ||

wi IP Z EP wZ |
AU Azsg Azv
AiiB vB || 33 ||

PAeB zgz g x |
Dv Aii sgzeB
PgPB || 45 ||

IP Pij Z AzU Az |
P Z QvsB vB || 34 ||

APU PB eAUB |
Kv z GZ Z zsv || 46 ||

B tdB uB zU
B |
ivgB B gB sB || 35 ||

CAU AU zg
P CAvVjVj |
vvB AUivAU AiP itPB || 47 ||

vA zz vx
B |
v PgAZB dAUB ||36||

vgB
dAii iUUAiiB |
Uw Aq z
PB || 48 ||

zU
zs \215

216 \zU
zs

iUzsUzB Z dzB vB |
Cxg dz zQuxB || 49 ||

Pgu
AZZv
jAv

zsAiB

Aq Pg ZB Px Z |
vP P Px fPB || 50 ||

sgv v AiB A uB Q wvB |


zZ AiPB Pit Pv || 20||

gB iP PAU B |
Cg P ClB gx || 51 ||

giAiB vA vA vA t v
B |
g fAw tvvB ||21||

Az AzsP zs zAqPB |
PAii g CP sUzsB || 52 ||

AidA
vvQwvi |
PsjAiA guPjui || 22 ||

vx vwjP zQuxB |
P Ai Z Ai ZAvgzB || 53 ||

Az AiB B QiPvB |
Azs jAiiv
PvB ||23||

sgPZB iAiiB gvB |


PaP g Cv CzB || 54 ||
Evv CgAv t
Ai AzsB |
i Pg PvB || 55 ||
OAq i zu seB QAzsPB |
vB P O v g x || 56 ||
vgAg zi zsB |
CgB ArPg wv CAvAiB || 57 ||
Kv dzB SvB v
t Ai |
gIDB U Px Cxx || 58 ||
Pxgu HuzB zPB |
wUvA Aq O QgvgB || 59 ||
Zvj sgv AiU Ai |
PvA v v zgA Z Pw ZvAiUi ||
vA UA P GjZ Pv B || 60 ||
* * *

EAzz
B PgiA
u Usi |
Ux UAzs x gtB ||24||
109

CAiA v A B UgAAivB |
AidtA A
v AiA zQuvgB||25||
QgvAv Aix |
uB PwA
iiB zs zx Z ||26||
EeAizstevAiAvv iB |

Av zB vs vB ||27||
vz
Az
sU Z gAiAi vx |
Egw v Z zP PB ||28||
Uw zsv Z z Z zzw |
PQ v Z vzvB ||29||
zwzw v
X w vx |
u Az Z zg gi ||30||

zU
zs \217

218 \zU
zs

Ztw vx zAii Kv
v |
UB vx jAiixA
iiB vB ||31||

iP i jAiiv
B |
gB Azs u B PB ||43||

z g u zu Z |
AzQ avP m v Z aP ||32||

z gxAB gPx Z |
DA Aw A Aw jvA z |

av v Z Ad |
IPvze zB g ui ||33||

Zvj sgv AiU PAi || 44||


PvA v v zgA Z Pv Pav |
Aii QAgz t AiB ||45||

v Ai Azs W z Z |
u vjt Z P Z Pzw ||34||

v P Aii zUB PzAiA Z |


B e
B gvAPB zBRfvB ||46||

vAii Z Uj zU ZAvB vx |
Azsz
v zB tdB sB ||35||

gAw zssB gAiiB || 47||

Uzj gy P u Z vj |
vAUsz A
iW Pj Z eviB |36||
zQuxU zB zvB |
Ivi v
t vvw || 37||
AiiBv zB B vdB vB |
IP wi Z AzU AzU ||38||
g Z IP APjt |
QvzAevB g ui ||39||
DA zz v dAUB |
gB uB zP || 40||
v PgAZB zszzAi dB |
zP PgB ||41||
AqB PAU Uzs zQuv Pv B |
vxgAvB gB z
gxzB ||42||

110

Ew vgu m A AvAiiA
sU AZZv
jAzsAiB
* * *

gu
vA
izzsAiB

PgZsgv Wg gAwB |
dA AA PxAiAv AiB || 1 ||
IAiB HZB dA AA PxiA Ai |

s z u U
P
s z

i ||2||
zs wv szB vzvB |
Gvgv gu gPg ||3||
zQtv Qg GZv |
sgv zQu P jzQt ||4||

zU
zs \219

220 \zU
zs

Pvi gPB vg |
Gvg Z PgB PPivB ||5||

GeAiB Vjgz gvx |


IPB UAvvP lB PvgB |

u gi v B PlAPPl |
Evz Ai Z P sgvi ||

vB PAPt v vB |
v dz Z DAii sgv |

v AiU dgvsAiA Z |
vA sQ B RAii AivvB |

vB AiAv jZ AiiB AVAi ||


gw AZg PA gtw |

AiAi v vizszsiB |
Aizvv sgvA A A Zg |

vz
AP v gw PB |
zsg zPe Z Gg zsvQ g |

UgAvjvB CUi ggi |


EAz
B PgiA
u U
s i |

Uw zsv Z z zzw |
g UAqQ av PQ Z zsg |

UB Pm A gtx |
CAiA vG A B UgAAivB |

gAi v vzvB |
zwzw vX
Azsg Z |

PigRB jSv AiA zQuvgB |


A Qgv AiAv AiB vB |
DAzs zQtv g vg Zvg |
uB PwA
ii B zAvgB |

111

u A Z Z vx |
* * *

sgv

EeAizstez B PB PvB |
vA Ag KB Pjv |

-8 CzsAi
AizA sgvA A Aiv zA cvA i |
Aivwiv
AiA v zAizs ||

UU tA A vx Z |
Az AiB B QiPvB |

Aiv UzB AqvB Aiv dv B |


Kv vviZP vA A i vB || 2 ||

Azs gAiiv
v PvB |
vx v szsg zsB |
gZu gi EB sB ||
vAU
UVjx UzsZB |

vv Aq UzB t gdZ |
Uz zAizsv P B ||
Cg PwA
ii dzgB |
Ai UzB sgv Aw ggi |

zU
zs \221

222 \zU
zs

Az AiB B QiP |
Azs jAiiv
v PvB ||

zPAvA A Z vx gw |
A A UjA Z PAA gtwi || 25 ||

A Aw A UAUA AzsA gwi |


UzjA zA Z zA Z i ||

gA gPgA Z AZA Z i ||
gxavA
DA ewgA vA PAdi || 26 ||

vzA
Z ZAz
sUA AiA Z i |
zzwA A Z A Pi ||

GAzA A Z PgAi |
A AdA uA vAUuA i ||

A v
wA Z PuA Z Ui |
UzjA vA Z AiA zP || 16 ||

A PuA Z viA Z P |
RA ADA zA jA Ui ||

zvA zwA wPA Pi |


PjtA av
A av
A Z Ui || 17 ||

WA Z aA Z sgzfA Z Ui |
PQA UA uA zx ZAz
iA ||

UwA zsvA Z AzA Z i|


PQA wA PvA avA vgti || 18||

zUA av
A Z zA zwi |
AiPx gA Z vx Z ||

gA vPAsA Z gAiA Z vx Z |
ZtwA v
wA iA A vx || 19 ||

112

A vA zA A gti |
A WvwA Z uA Z ti ||

gwA AiA Z uA gyi |


PjA ZPA Z tA v || 20 ||

iA sA Z zsA zi |
Kv zs z d |

gvA Z A
iUA d |
vA PAqA AzsA gdA gii || 21 ||

z gAiiA PA AzUA Azi |


tA Z UjA zU Z sgv || 33 ||

giA gA Z iWwA vx |
A gA AzA nwi || 22||

av A avg
xA AdA A vx |
AzQA vgtA PA Z i ||

PjtQA Z PagA i |
PjA
gA A iA WvwA vx || 23 ||

QwAAUA Z vx Aiii |
vA PgvAiiA Z vx uAiii ||

gwA Z A PA Z sgv |
zgzsA Z PzsgA i || 24 ||

PijPA Z ijA Z gwi |


AzQA uA Z A UAUA Z sgv ||

zU
zs \223

224 \zU
zs

ivgB AB sB |
vx z P B vx
B || 37 ||

AqB sUB Qgv z Aiix |


P zs zsxvIvB ||51||

vv PgAZB iz AieAUB |
gB Az zs ix Z ||

zUB w
v PAvB Px |
wgU
B g FfPB PPUuB ||

v B PvB B PAvAiB PAwPB |


Zv Pg seB AzsAzPB || 40 ||

wsg ID zsAvB PAzPB |


PgB Azsg UAzsgzPx || 53 ||

Gvizu PvB |
AZB P zt sgv ||

Cg GP Px |
z Z z vegxgUB ||

PAvAiAvAi vxgPAvAiB |
UAvB AqPB Aq zs gPB || 43||

z Pg ziB PB |
zsB PjP PAzvPx || 55 |

DPB Aqg UgB PjvAiB |


CgdPz gA Z Pi ||

Ai zgitB PAzB |
PZ UPP eAUB PgtPB || 56 ||

gAi ZP vvAiB PB |
z UzsB PB e dAiix |

113

QgvB gB z z
PB |
NAqsB ZB jAzsB wAii s |

CAU AU PAU AiPi K Z |


B zB
B P Px |

Cxg dz zQu sgvs |


z
q PgB Z sP PB || 58 ||

PB lzs CgB PvAiPB |


CgAvBgAv AZAqB |

PulP P P Px |
jhPB PAv zB PB ||59 ||

ClRg gsv ij |
GvvB gB PPAix ||48||

PPlPx ZB PAPuB i gB |
AUB PgP PPgAUgijB ||50||

PAzgAv iAiiB PPB z


mB |
DAzs
gdAvVAiix Z |

zsfvAPvUvB AiB |
PB PPPB B Ux ||

VAiiAUie Uzs idPB |


AvgB AiiB sU d ||50||

vx AzsZPB Az B |
i vxgB ||62||

zU
zs \225

224 \zU
zs

PAzB Pz PAqB Pgmx |


PB WlAdAiiB ||
CjzB m vAiiB Aiix |
IP zsB PPAUeB gvAUuB ||
GvggZ Pg
sgvv |
Ai PAse zgu ZevAiB ||
PzB Pv uB gPB |
vx gux ziPB ||
PwA
i zP Z |
z g zgzB PgB B ||67||
gAvZg B VjUgB |
Dv AiiB sgzex PB ||68||
P PAU QgvA Z evAiB |
vg i vx PgsAdPB || 69 ||
Kv Z dzB ZZx Z |
Gziv t Aii zB AQwv s || 70
||ziPAiiA PA sB gAiti |
CAAw gAii Aixi ||
ge sgv sPPi Azsgi |
Z v PiA zvz Pav ||74 ||
v sv
Z vA
Z RA z gAU |
ssw svA Uaz
|| 77 ||
|| Ew sgv t CzsAiB ||

114

zU
zs \227

228 \zU
zs

115

zU
zs \87

88 \zU
zs

116

zU
zs \87

88 \zU
zs

117