You are on page 1of 2

BNG TM TNH GC V LI PHI THANH TON HNG THNG

Khon vay gc:


Thi hn vay:
Li sut (nm):
Ngy nhn n:
Ngy tr n u tin:
Khon phi thanh ton
hng thng

100,000,000
48 (thng)
19.0% (nm)
6-Nov-2013
6-Dec-2013

NGN HNG TNHH MTV HSBC VIT NAM


H v tn:
S ti khon:
Ph tt ton trc hn: 3% trn s tin tr sm

2,990,012

Xin Qu khch lu , bng tr gc v li vay hng thng ny ch l bng tm tnh mang tnh cht tham kho, khng
phi lch tr n do Ngn Hng pht hnh. Cng thc tnh li: (S d n x Li sut nm /360) x s ngy thc t
trong thng, nu ngy tr n ri vo ngy ngh (th 7/Ch nht hoc ngy l) th s c chuyn sang ngy lm vic
k tip.
Xin lu thm rng, s tin thanh ton nh k (bao gm gc v li) l c nh, nn khi s tin li ca mt hoc mt
s k thanh ton no tng ln (do s ngy tr n thc t trong thng tng) th tin gc s gim tng ng bo
m tng s tin thanh ton nh k l khng i. V vy, k thanh ton cui cng s nhiu hn (*), bao gm thm
c khon gc cn thiu ca cc k trc v l do nh trn.
(*) Bng tm tnh ch bao gm th 7 v Ch Nht, cha bao gm ngy ngh l thc t (nu c) trong tng lai.
Khon ct gc v li chnh thc s c th hin trn sao k ngn hng gi hng thng. Li sut c tnh hng
ngy nn trnh li sut pht tr hn, Qu khch vui lng thanh ton ng ngy qui nh.
bit thm thng tin hoc cn tr gip, Qu khch vui lng lin h TRUNG TM THNG TIN V DCH V
KHCH HNG hot ng 24/7 ca chng ti theo s in thoi (84 8) 37 247 247.
Xin chn thnh cm n s hp tc ca Qu khch.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PUBLIC

Ngy TT
tin vay
6-Dec-2013
6-Jan-2014
6-Feb-2014
6-Mar-2014
6-Apr-2014
6-May-2014
6-Jun-2014
6-Jul-2014
6-Aug-2014
6-Sep-2014
6-Oct-2014
6-Nov-2014
6-Dec-2014
6-Jan-2015
6-Feb-2015
6-Mar-2015
6-Apr-2015
6-May-2015

Vn gc

Tin li

100,000,000
98,593,322
97,216,406
95,816,963
94,242,913
92,844,559
91,275,585
89,778,943
88,257,814
86,665,218
85,184,625
83,453,453
81,828,832
80,220,818
78,458,631
76,752,289
74,896,506
73,131,884

1,583,333
1,613,096
1,590,568
1,415,962
1,591,658
1,421,038
1,493,370
1,468,883
1,397,415
1,509,419
1,258,839
1,365,391
1,381,998
1,227,824
1,283,670
1,134,228
1,225,390
1,157,921

Tr vn gc
nh k
1,406,678
1,376,916
1,399,443
1,574,050
1,398,354
1,568,974
1,496,642
1,521,129
1,592,596
1,480,593
1,731,172
1,624,621
1,608,014
1,762,188
1,706,341
1,855,784
1,764,622
1,832,090

Tng cng
tin TT
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012

D n
cui k
98,593,322
97,216,406
95,816,963
94,242,913
92,844,559
91,275,585
89,778,943
88,257,814
86,665,218
85,184,625
83,453,453
81,828,832
80,220,818
78,458,631
76,752,289
74,896,506
73,131,884
71,299,794

Ghi ch

Ch Nht

Ch Nht
Th 7

Th 7

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

PUBLIC

6-Jun-2015
6-Jul-2015
6-Aug-2015
6-Sep-2015
6-Oct-2015
6-Nov-2015
6-Dec-2015
6-Jan-2016
6-Feb-2016
6-Mar-2016
6-Apr-2016
6-May-2016
6-Jun-2016
6-Jul-2016
6-Aug-2016
6-Sep-2016
6-Oct-2016
6-Nov-2016
6-Dec-2016
6-Jan-2017
6-Feb-2017
6-Mar-2017
6-Apr-2017
6-May-2017
6-Jun-2017
6-Jul-2017
6-Aug-2017
6-Sep-2017
6-Oct-2017
6-Nov-2017

71,299,794
69,551,587
67,589,393
65,705,218
63,824,895
61,811,758
59,833,056
57,821,979
55,747,482
53,728,405
51,532,380
49,358,297
47,149,792
44,931,203
42,652,602
40,405,456
38,033,873
35,646,064
33,258,074
30,777,096
28,290,631
25,763,486
23,154,201
20,543,018
17,899,955
15,183,911
12,434,312
9,654,301
6,817,149
3,935,076

1,241,805
1,027,818
1,105,838
1,109,688
976,875
1,011,309
978,935
915,515
970,935
793,986
815,929
781,506
771,423
711,411
742,866
618,428
602,203
602,022
509,033
503,547
462,866
380,727
378,828
346,949
273,969
240,412
210,002
152,860
107,938
64,382

1,748,207
1,962,194
1,884,174
1,880,324
2,013,136
1,978,703
2,011,077
2,074,497
2,019,077
2,196,025
2,174,082
2,208,505
2,218,589
2,278,601
2,247,146
2,371,584
2,387,809
2,387,989
2,480,979
2,486,464
2,527,146
2,609,285
2,611,183
2,643,063
2,716,043
2,749,600
2,780,010
2,837,152
2,882,074
2,925,630

2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012
2,990,012

69,551,587
67,589,393
65,705,218
63,824,895
61,811,758
59,833,056
57,821,979
55,747,482
53,728,405
51,532,380
49,358,297
47,149,792
44,931,203
42,652,602
40,405,456
38,033,873
35,646,064
33,258,074
30,777,096
28,290,631
25,763,486
23,154,201
20,543,018
17,899,955
15,183,911
12,434,312
9,654,301
6,817,149
3,935,076
1,009,446

Th 7

Ch Nht

Ch Nht
Th 7
Ch Nht

Th 7

Ch Nht

Th 7

Ch Nht