‫מגַּלִים‬ ‫מצִיאִים ּו ְ‬ ‫מ ְ‬ ‫ַ‬

‫ּגָלִילֵאֹו ּגָלִילֵי‬
‫הּג ָדֹול‬ ‫חל ָל ַ‬ ‫האֶָרץ ּבֶ ָ‬ ‫ׁשּגִּלָה אֵיְך נ ָע ּכַּדּור ָ‬ ‫ֶ‬

‫ּת מָר ּכֹו כָב‬ ‫תבָה‪ָ :‬‬ ‫ּכָ ְ‬ ‫ׁש י מִיׁשֹוִרי‬ ‫אִּי ֵר‪ :‬י ִ ַ‬
‫ּבעֲִריכַת יָעֵל מֹו לְצַ'ְד סְִקי‬ ‫סְִדָרה ַ‬

‫כנרת | זמורה־ביתן | מוציאים לאור‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful