B r O x C

Limit Fungsi Trigonometri Misalkan x dalam radian, dan 0 < x < maka BC = r sin x dan AD = r tan x. D Untuk mencari luas sektor  AOB x Luas sektor  AOB = 2π Luas seluruh lin karan x Luas sektor  AOB A = 2π π r2
x # .πr 2 = r 2 x 2π 2

π 2 ,

!".#.$ %ehin a luas sektor  AOB =

Dari "an un di atas di&eroleh ' Luas ∆ AOB < luas (urin AOB < luas ∆ AOD ) . OA . BC < ) r2x < ) . OA . AD ) . r . r sin x < ) r2x < ) . r . r tan x ) r2 sin x < ) r2x < ) r2 tan x sin x < x < tan x *******.. +i, Dari +i, di&eroleh '
x # < sin x cos x x # lim # ≤ lim ≤ lim x →0 x →0 sin x x →0 cos x x # # ≤ lim ≤ =# x →0 sin x # x =# -adi lim x →0 sin x

#<

Dari sini da&at dikem"an kan '
x →0 x

lim sin x

= xlim →0

x sin x

#

=

# =# #

tan x sin x Dan untuk xlim = xlim →0 x →0 x. cos x sin x . # = xlim →0 x cos x sin x . lim # = xlim →0 x x →0 cos x

= #.# = # Demikian (u a den an mudah da&at ditun(ukkan "ah.a Kesimpulan :
sin x = # #. xlim →0 x tan x = # $. xlim →0 x

x =# tan x x →0

lim

x =# 2. xlim →0 sin x

x =# /. xlim →0 tan x

Contoh Hitunglah :

$ $ = 0 0 c. lim x →0 tan $x sin 0x Penyelesaian : a. lim x →0 tan $x  tan $x  0x  $ = lim   . lim x →0 sin $x  sin $x  $ = lim  . lim x →0 sin x #  sin x  = lim   x →0 2  x  2x = # # .# = 2 2 b.a.# . = $ . sin 0x x →0  $x  sin 0x  0 = # . 0 $ 0 . x → 0 0x  $x  0 =# . lim sin x x →0 2x b. lim sin $x x →0 0x c.